Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2013"

Transcriptie

1 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over APRIL 2014

2 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks over haar beloningsbeleid ten aanzien van de medewerkers die haar risicoprofiel materieel beïnvloeden (hierna te noemen: Identified Staff). Dat gebeurt achteraf over het voorgaande kalenderjaar. De rapportage bestaat uit vier delen: 1 TOELICHTING IDENTIFIED STAFF 3 2 HET BELONINGSBELEID VOOR IDENTIFIED STAFF Groepsbeleid en uitgangspunten beloning Beloning en regelingen variabele beloning Verband tussen beloning en prestaties Ex ante en ex post risicoanalyse Governance Eventuele bijzondere afspraken arbeidsvoorwaarden 7 3 TOTALE VARIABELE BELONING IN RELATIE TOT HET TOTALE VASTE INKOMEN PER BEDRIJFSONDERDEEL VOOR IDENTIFIED STAFF 8 4 BELONING HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL EN OVERIGE IDENTIFIED STAFF OVER BIJLAGE DE VASTSTELLING VAN IDENTIFIED STAFF 10 SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

3 1 TOELICHTING IDENTIFIED STAFF Identified Staff bestaat volgens de EBA Guidelines on Remuneration Policies and Practices (paragraaf 1.1.3, artikelen 15-18) op hoofdlijnen uit drie groepen: 1 Senior management, waaronder Raad van Bestuur, management dat rapporteert aan de Raad van Bestuur en eindverantwoordelijke directeuren van de controleafdelingen; 2 Medewerkers die niet tot het senior management behoren, maar wier activiteiten wél een materiële invloed uitoefenen op het risicoprofiel van de onderneming; 3 Medewerkers met een beloning met sterke invloed op het risicoprofiel. De vaststelling van Identified Staff bij SNS REAAL gebeurt aan de hand van een interne uitwerking van de criteria van De Nederlandsche Bank zoals vermeld in haar Open Boek toezicht. Een samenvatting van de uitwerking daarvan treft u in de bijlage. Bij SNS REAAL is het hele senior management aangewezen als Identified Staff. Dit heeft te maken met hun verantwoordelijkheid, impact op het risicoprofiel en beloning maar ook met eenvoud en openheid. Naast deze grootste groep bestaat de Identified Staff bij SNS REAAL uit enkele cao medewerkers met materiele impact op het risicoprofiel en uit een groep frontoffice medewerkers met een beloning die op het niveau van het senior management ligt. Jaarlijks wordt bekeken of die vaststelling nog correct is. Mutaties indienst, uitdienst en verschuivingen intern worden door P&O gevolgd en direct verwerkt. Naar aanleiding van aanscherping van regels door de EBA zal in 2014 de wijze van vaststelling van Identified Staff worden herzien. De splitsing tussen Bank en Verzekeraar kan leiden tot een andere samenstelling van de Identified Staff. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

4 2 HET BELONINGSBELEID VOOR IDENTIFIED STAFF 2.1 GROEPSBELEID EN UITGANGSPUNTEN BELONING SNS REAAL heeft een Groepsbeleid Beloning SNS REAAL waarin wordt aangegeven hoe SNS REAAL naar belonen kijkt en met beloning wil omgaan. Het zijn de kaders voor het beloningsbeleid van heel SNS REAAL. In het Groepsbeleid zijn de uitgangspunten opgenomen die in acht moeten worden genomen bij de invoering van nieuw en wijziging van het bestaand beloningsbeleid. Specifiek onderdeel van het Groepsbeleid Beloning SNS REAAL betreft de regels voor Identified Staff met betrekking tot vaststelling en uitkering van het variabele inkomen. De uitgangspunten gelden voor alle onderdelen van SNS REAAL en zijn: Het beleid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving; Het beleid kenmerkt zich door aandacht voor alle stakeholders van SNS REAAL; klanten, werknemers, aandeelhouder en de maatschappij; De beloning is transparant en past binnen de signalen die er vanuit de buitenwereld op SNS REAAL afkomen; De beloning past bij het risicoprofiel van SNS REAAL en het risicoprofiel van betrokken functiehouder; Het beleid is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico s dan voor de onderneming aanvaardbaar is; Het totale beloningspakket doet recht aan de gevraagde output van de betreffende functiehouder; Het beleid ondersteunt het aantrekken en behouden van goede mensen, daarbij rekening houdend met de specifieke positie van SNS REAAL; Het beleid draagt bij aan de realisatie van de strategie en lange termijn belangen van SNS REAAL; Er bestaat een passende verhouding tussen de vaste en de variabele beloning; Het beleid is zo consistent mogelijk voor de gehele groep om uitwisselbaarheid en doorstroom van medewerkers te bevorderen. 2.2 BELONING EN REGELINGEN VARIABELE BELONING De beloning van Identified Staff voldoet aan de vereisten van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft Omdat de Identified Staff uit diverse groepen bestaat, waaronder medewerkers die onder de cao vallen en medewerkers die daar niet onder vallen, is het beloningsbeleid per groep verschillend. In 2013 is een verdere versobering van het beloningsbeleid doorgevoerd: De salarissen van de RvB zijn verlaagd en er wordt geen variabele beloning uitgekeerd zolang er sprake is van staatssteun en/of nationalisatie; Voor het senior management zijn de salarisschalen verlaagd en is de regeling variabele beloning in twee stappen (1 januari 2013 en 1 januari 2014) teruggebracht van 50% naar maximaal 20%. Dat betreft het beleid, want over 2012 en 2013 is aan het senior management geen variabele beloning toegekend; Zowel het senior management als de overige medewerkers hebben geen cao verhoging (inflatiecorrectie) ontvangen. Voor een groep frontoffice medewerkers is de regeling variabele beloning fors verlaagd en een deel daarvan is gecompenseerd met een tijdelijke marktwaardetoeslag. De Remuneratie Commissie heeft deze besluitvorming voorbereid en bestond uit vier leden van de Raad van Commissarissen te weten: Begin 2013: mevrouw Verhagen en de heren Lagerweij (vz), Wijngaarden en Zwartendijk; Eind 2013 (huidige samenstelling): mevrouw Insinger, mevrouw Milz, de heer Wijngaarden (vz) en de heer Nooitgedagt. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

5 REGELINGEN VARIABELE BELONING VOOR IDENTIFIED STAFF DOELGROEP FUNCTIE(S) AANTAL IS IN RvB 1 en senior management RvB en senior management SNS Securities Traders Obligatiedesk 11 4 SNS Financial Markets Medewerker Front Office 1 5 Buitendienst Leidinggevende 1 6 Overige Identified Staff Senior Investmentmanager en Bedrijfshoofden Actuariaat 3 Totaal ) De RvB en het MC komen niet in aanmerking voor variabele beloning zolang er sprake is van staatssteun en/of nationalisatie. De hoofdlijnen van de variabele beloning zijn als volgt: Jaarlijks worden individuele doelstellingen (KPI s) vastgelegd. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van de mate waarin die doelstellingen voor het betreffende jaar (de prestatieperiode) worden gerealiseerd; De variabele beloning bestaat uit een direct deel en een uitgesteld deel. Beide delen worden uitgekeerd in 50% contanten en 50% fantoomaandelen; Het uitgestelde deel bedraagt 40% van de totale variabele beloning. Het uitgestelde deel wordt voorwaardelijk toegekend, onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de zogenaamde ex post risicoanalyse (zie hierna). Uitbetaling van het uitgestelde deel in contanten (20%) vindt drie jaar na het verstrijken van de eenjarige prestatieperiode plaats; Uitbetaling van het uitgestelde deel in aandelen (20%) vindt vier jaar (Raad van Bestuur 5 jaar) na het verstrijken van de eenjarige prestatieperiode plaats. De aandelen komen op dat moment in bezit van de medewerker. Voor deze aandelen geldt geen retentieperiode. Voor het uitgestelde deel wordt de loonbelasting na de uitstelperiode verschuldigd, zowel voor het deel in contanten als het deel in aandelen; Gedurende de retentieperiode mogen de aandelen op geen enkele wijze worden verhandeld. 2.3 VERBAND TUSSEN BELONING EN PRESTATIES Voor de regelingen variabele beloning geldt dat er voorafgaand aan de prestatieperiode heldere en meetbare Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) worden opgesteld. Het behalen van die KPI s is een voorwaarde voor toekenning van de variabele beloning. Bij de vaststelling van de KPI s voor de variabele beloning worden, indien relevant en mogelijk, alle stakeholders van SNS REAAL in aanmerking genomen: Klanten; Werknemers; De Nederlandse Staat als enig aandeelhouder; De maatschappij. De KPI s zijn onderverdeeld in financiële KPI s en niet-financiële KPI s. Iedere KPI heeft een wegingsfactor uitgedrukt in een percentage van het totaal van 100%. De verhouding tussen financiële en niet financiële KPI s verschilt per functiegroep en is opgenomen in het Groepsbeleid Beloning SNS REAAL. Jaarlijks worden er door de Raad van Bestuur richtlijnen vastgesteld voor de KPI s. Belangrijke niet financiële KPI s voor 2014 zijn: Klantbelang (waaronder klanttevredenheid); Medewerkerstevredenheid; Individuele KPI s m.b.t. splitsing Bank en Verzekeraar. Belangrijke financiële KPI s voor 2014 zijn: Financieel resultaat; Kostenbeheersing; Marktaandeel. De variabele beloning, zowel het contante deel als het deel in aandelen, wordt vastgesteld op basis van de realisatie op de KPI s. Op groepsniveau gelden er ook randvoorwaarden voor de toekenning van variabele beloning, de zogenaamde SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

6 guiding principles. Indien niet wordt voldaan aan de guiding principles, dan kan de variabele beloning worden verlaagd of kan worden besloten om helemaal geen variabele beloning uit te keren. Beloning moet in alle gevallen invulling geven aan onze missie en de realisatie van de (lange termijn) strategie van SNS REAAL. Afhankelijk van de functie varieert de verhouding tussen de financiële KPI s en de niet financiële KPI s. Traders, portfoliomanagers en investmentmanagers worden vooral beloond naar het rendement dat zij behalen. Daarbij gelden duidelijke kaders om het klantbelang te dienen en risico s te beperken. Dit maakt dat voor deze functies het percentage financiële KPI s relatief hoog is (max 80%). De variabele beloning is ook relatief hoog omdat het zeer specialistisch werk is met een grote impact op het bedrijfsresultaat. De overige functies betreft vooral managementfuncties en daarbij wordt vooral gestuurd op de niet financiële KPI s zoals Klant Belang Centraal, het oplossen van actiepunten met een hoog risico en medewerkerstevredenheid. Wel is voor deze functies een minimum van 20% aan financiële KPI s vastgesteld om de binding met de bedrijfsresultaten te behouden. Voor Controlefuncties gelden afwijkende KPI s om hun onafhankelijkheid te waarborgen. 2.4 EX ANTE EN EX POST RISICOANALYSE De ex ante risico analyse wordt uitgevoerd voor of aan het begin van het beoordelingsjaar. Doel is om erop toe te zien dat het beloningsbeleid aangaande variabele beloning goed is geïmplementeerd. Hieronder volgen de zes onderscheiden stappen van de ex ante risico analyse: 1 Beoordeling van methodiek om Identified Staff te bepalen en controle of lijst Identified Staff up to date is; 2 Evaluatie van algemene KPI vereisten voor Identified Staff; 3 Evaluatie van de KPI s zoals die voor de Raad van Bestuur zijn vastgesteld in aanvulling op de onder 2 genoemde zaken; 4 Evaluatie van de KPI s zoals die voor de controlefuncties zijn vastgesteld; 5 Evaluatie van de KPI s zoals die voor het senior management en overige Identified Staff zijn vastgesteld; 6 Controle of de randvoorwaardelijke criteria met betrekking tot de variabele beloning nog voldoende zijn uitgewerkt. De ex post risico analyse heeft betrekking op de medewerkers die als Identified Staff kwalificeren en heeft betrekking op het uitgestelde element van de variabele beloning. Uitgangspunt voor de ex post risico analyse is de beoordeling van eventuele gevolgen van handelingen van Identified Staff die zich in de uitstelperiode ( deferral periode) openbaren, die een nieuw beeld werpen op de handelingen in de beoordelingsperiode. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de variabele beloning onvoorwaardelijk wordt toegekend of neerwaarts aangepast moet worden. Aan de hand van een herbeoordeling op basis van ex ante vastgestelde criteria (redelijkheidtoets) wordt bepaald of een voorwaardelijke toegekende beloning onvoorwaardelijk kan worden toegekend. Is dat niet het geval, dan is er sprake van een malus situatie en wordt de beloning neerwaarts bijgesteld. Indien de uitkering van variabele beloning heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld, dan kan de gehele of een deel van de variabele beloning worden teruggevorderd, ook nadat deze onvoorwaardelijk is toegekend en uitgekeerd (claw back). De vordering kan namens SNS REAAL ook worden ingesteld door de Raad van Commissarissen. 2.5 GOVERNANCE Op groepsniveau is er een governance raamwerk opgesteld waarin de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beloningsbeleid voor heel SNS REAAL zijn opgenomen. Betrokken partijen zijn de Raad van Commissarissen, de Remuneratie Commissie, de Raad van Bestuur en alle controleafdelingen, waaronder de afdelingen verantwoordelijk voor risico management, compliance, interne controle en financiën. Naast deze afdelingen wordt er gebruik gemaakt van de expertise van andere afdelingen zoals Juridische Zaken en Fiscale Zaken. Externe expertise wordt ingehuurd indien het om specifieke kennis gaat die binnen SNS REAAL niet aanwezig is. Bij wetswijzigingen kan dat een externe jurist zijn, bij beleidswijzigingen een externe consultant die dan ook de risicoanalyses voor SNS REAAL uitvoert. Benchmarks laten wij ook uitvoeren door een externe consultant. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

7 Ten behoeve van het beloningsbeleid voor SNS REAAL wordt jaarlijks door de controle-afdelingen de risicoanalyse geëvalueerd. De risicoanalyse geeft inzicht waar SNS REAAL risico s loopt ten aanzien van beloningen. Daarbij wordt gekeken naar risico s die kunnen ontstaan bij: De verschillende vormen van beloning die binnen SNS REAAL bestaan; en De verschillende functies, al dan niet per bedrijfsonderdeel, die een bijzondere vorm van (variabele) beloning kennen. 2.6 EVENTUELE BIJZONDERE AFSPRAKEN ARBEIDSVOORWAARDEN SNS REAAL kent in de regel geen gegarandeerde variabele beloning toe. Alleen bij hoge uitzondering kan bij indiensttreding van nieuwe medewerkers in het eerste jaar na indiensttreding een gegarandeerde variabele beloning worden toegekend. Voor het toekennen van een gegarandeerde variabele beloning is toestemming vereist van de Raad van Commissarissen (voor Raad van Bestuurleden), respectievelijk de Raad van Bestuur (voor de overige medewerkers). Het voorstel moet worden onderbouwd en de besluitvorming wordt vastgelegd voor de jaarlijkse evaluatie van het beloningsbeleid in de Raad van Commissarissen. In 2013 zijn geen er gegarandeerde variabele beloningen toegekend. SNS REAAL kent in de regel geen retentie- en/of welkomstpakketten toe. Alleen bij hoge uitzondering kan een dergelijke afspraak worden gemaakt. Uitzonderingen worden 1x per jaar schriftelijk gerapporteerd aan de controleafdelingen en worden besproken in de Remuneratie Commissie. Voor het toekennen van een retentie- en/of welkomstpakket is voorafgaande toestemming vereist van de Raad van Commissarissen (voor leden Raad van Bestuur), respectievelijk de Raad van Bestuur (voor de overige medewerkers). Deze toestemming wordt in een besluit vastgelegd. In 2013 zijn er geen retentie- en/of welkomstpakketten toegekend. SNS REAAL heeft in haar groepsbeleid opgenomen dat een ontslagvergoeding zodanig is vormgegeven dat falen niet wordt beloond. Voor het toekennen van een materiële ontslagvergoeding is toestemming vereist van de Raad van Commissarissen (voor leden Raad van Bestuur), respectievelijk de Raad van Bestuur (voor de overige medewerkers). Deze toestemming wordt in een besluit vastgelegd. SNS REAAL zorgt voor adequate regelingen, die waarborgen dat medewerkers geen gebruik maken van persoonlijke hedging-strategieën of een aan beloning en aansprakelijkheid gekoppelde verzekering om de risicobeheersingeffecten die in hun beloningsregelingen zijn ingebed, te ondermijnen. SNS REAAL kent geen discretionaire pensioen toekenningen. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

8 3 TOTALE VARIABELE BELONING IN RELATIE TOT HET TOTALE VASTE INKOMEN PER BEDRIJFSONDERDEEL VOOR IDENTIFIED STAFF TOTALE VARIABELE BELONING IN RELATIE TOT HET TOTALE VASTE INKOMEN PER BEDRIJFSONDERDEEL VOOR IDENTIFIED STAFF In euro x BANK VERZEKERAAR STAVEN SECURITIES TOTAAL Totaal aantal medewerkers Identified Staff 2013 Aantal medewerkers Identified Staff 2013 aan wie over 2013 variabele beloning is toegekend Totale vaste beloning over Totale variabele beloning over SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

9 4 BELONING HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL EN OVERIGE IDENTIFIED STAFF OVER 2013 Bij SNS REAAL bestaat het hoger leidinggevend personeel uit de Raad van Bestuur en de laag direct onder de Raad van Bestuur. Het hoger leidinggevend personeel bij SNS REAAL kwalificeert als Identified Staff, maar wordt in onderstaande tabel separaat weergegeven. TOTALE VARIABELE BELONING IN RELATIE TOT HET TOTALE VASTE INKOMEN PER BEDRIJFSONDERDEEL VOOR IDENTIFIED STAFF In euro x HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL (=IDENTIFIED STAFF) OVERIGE IDENTIFIED STAFF Aantal medewerkers Totaal vaste beloning over Totaal variabele beloning over Totaal variabel in contanten over 2013 (50%) Totaal variabel in aandelen over 2013 (50%) Voorwaardelijk toegekende (uitgestelde) beloning over 2013 (40%) Totaal (vanaf 2011) voorwaardelijk toegekende (uitgestelde) beloning uitbetaald in 2013 Voorwaardelijk toegekende (uitgestelde) beloning verminderd in 2013 vanwege aanpassingen aan de prestatie Totaal¹ (vanaf 2011) uitstaande onvoorwaardelijk toegekende beloning in bezit van de medewerker maar met een retentieperiode. Dit betreft het directe deel in aandelen. Totaal¹ (vanaf 2011) uitstaande voorwaardelijk toegekende (uitgestelde) beloning nog niet in bezit van de medewerker. Dit betreft zowel een deel in aandelen als een deel in contanten Aantal begunstigden van welkomstpakketten toegekend in Totale hoogte van welkomstpakketten toegekend in Aantal begunstigden van in 2013 in de arbeidsovereenkomst vastgelegde vertrekregelingen Totale hoogte van toekomstige ontslagvergoedingen op basis van in 2013 in de arbeidsovereenkomst vastgelegde vertrekregelingen Aantal begunstigden van in 2013 toegekende ontslagvergoedingen 5 2 Totale hoogte van in 2013 toegekende ontslagvergoedingen Hoogste bedrag bij ontslag toegekend aan een individu in ² ) Totaal na toekenning en uitbetaling in april en mei. Hierin wordt de nieuwe toekenning over 2013 meegenomen maar niet meer het uitstaande deel (van voorgaande jaren) dat in april en mei wordt uitgekeerd. 2 ) Dit is een vergoeding aan een medewerker die onder het Sociaal Plan valt en meer dan 25 dienstjaren heeft. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

10 Bijlage DE VASTSTELLING VAN IDENTIFIED STAFF De vaststelling van Identified Staff gebeurt aan de hand van een interne uitwerking van de criteria van De Nederlandsche Bank zoals vermeld in haar Open Boek toezicht. Bij SNS REAAL is de Identified Staff opgebouwd uit: 1 Top management: de Raad van Bestuur (RvB) en de overige leden van het Management Comité (MC). Zij zijn eindverantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming binnen SNS REAAL. 2 Senior management: de directieleden van de Business Units omdat zij als dagelijkse beleidsbepaler materiële invloed hebben op het risicoprofiel en sturend zijn op het alloceren van kapitaal en het vaststellen van budgetten. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het risicoprofiel. Daaraan zijn toegevoegd de directieleden van de belangrijkste merken van SNS REAAL, d.w.z. de merken die op de corporate website worden genoemd en verantwoordelijk zijn voor uitvoering en handhaving van het risicoprofiel. Tevens zijn de directieleden van SNS Financial Markets aangemerkt als senior management omdat zij materiële invloed hebben op het risicoprofiel. Verwezen wordt ook naar de CEBS richtlijnen, die expliciet aangeven dat verantwoordelijken voor materiële activiteiten op het gebied van trading, capital markets en securitisatie bij deze groep horen. 3 Controlefuncties: In deze categorie zijn de eindverantwoordelijke directeuren van de controleafdelingen opgenomen. Van de laag onder de eindverantwoordelijke directeuren van de controleafdelingen is beoordeeld in hoeverre hun invloed materieel is. Daar waar medewerkers van controleafdelingen de functie met bijbehorende verantwoordelijkheden van directeur hebben, is in de meeste gevallen sprake van medewerkers die uitvoerende beslissingen kunnen nemen met invloed op het risicoprofiel van SNS REAAL. Zij zijn derhalve meegenomen als Identified Staff. De stafafdelingen binnen SNS REAAL zijn centraal georganiseerd voor de gehele organisatie, waardoor zij ook de controlefuncties van de BU s en dochtervennootschappen uitvoeren. Daar waar dit in een enkel geval niet van toepassing is, zijn de verantwoordelijken als Identified Staff meegenomen. 4 Remuneration bracket van RvB en senior management: onder deze groep vallen de overige eindverantwoordelijke stafdirecteuren, anders dan de groep eindverantwoordelijke controle functionarissen. Daarnaast geldt dit ook voor een groep medewerkers van SNS Securities op de obligatiedesk en een front office medewerker bij SNS Financial Markets. Deze medewerkers kunnen gezien de aard van hun taken en bevoegdheden tevens materiële invloed uit kunnen oefenen op het risicoprofiel (o.a. marktrisico). 5 Overige: SNS REAAL heeft in aanvulling op bovenstaande criteria nader geanalyseerd welke overige medewerkers binnen SNS REAAL materiële invloed zouden kunnen uitoefenen op het risicoprofiel van SNS REAAL en op andere relevante risico s zoals klantbelang. Tot deze groep behoren: Medewerkers waarvan de activiteiten invloed kunnen hebben op tenminste 1% van de Risk Weighted Assets en/of 1% van de winst & verliesrekening en/of 1% van de Solvency Capital Requirement voor zowel verzekeringstechnisch als marktrisico; Medewerkers die invloed hebben op het operationeel risicoprofiel; Medewerkers die invloedrijke contracten afsluiten; Leden van commissies die besluiten over verstrekking van kredieten; Leden van commissies die productontwikkeling en marketing goedkeuren; Leden van commissies die besluiten over omvangrijke contracten die zijn gerelateerd aan resultaten of balansposities; Leden van de commissie voor de invoering van risicomodellen; Kredietverstrekkers met bevoegdheid om van de geldende standaarden af te wijken; Medewerkers van commerciële afdelingen bij verzekeringsactiviteiten met bevoegdheid om van geldende standaarden af te wijken; Besluitvormers van het liquiditeitsrisicobeheer, zoals bedoeld in ILAAP; Medewerkers met een vast maandinkomen van meer dan en een variabele beloning die meer kan bedragen dan één maandsalaris. SNS REAAL Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Beloningen Identified Staff 2015

Beloningen Identified Staff 2015 Beloningen Identified Staff 2015 SNS BANK N.V.: BELONING IDENTIFIED STAFF 2015 SNS BANK N.V. Beloningen Identified Staff 2015 > SNS Bank N.V.: Beloning Identified Staff 2015 3 INLEIDING SNS Bank N.V. (SNS

Nadere informatie

BeloningenIdentified Staff2016

BeloningenIdentified Staff2016 2016 BeloningenIdentified Staff2016 Inleiding 2 de Volksbank N.V. Beloningen Identified Staff 2016 De Volksbank N.V. (de Volksbank) rapporteert jaarlijks in het kader van Pillar 3 en de Regeling beheerst

Nadere informatie

BeloningenIdentified Staff2017

BeloningenIdentified Staff2017 2017 BeloningenIdentified Staff2017 2 de Volksbank N.V. Beloning Identified Staff 2017 Inleiding Deze rapportage bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het beloningsbeleid, in het tweede deel

Nadere informatie

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2

Inleiding. Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken: Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 // 2 Rapportage Beloningsbeleid Identiefied Staff over 2015 Inleiding Op grond van de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014 dient BinckBank N.V. (BinckBank) jaarlijks te rapporteren over de beloning en het

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft Besluitvorming over het beloningsbeleid voor Identified Staff

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft Besluitvorming over het beloningsbeleid voor Identified Staff Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff KAS BANK over 2017 KAS BANK publiceert jaarlijks ten aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Remuneratierapport SNS REAAL

Remuneratierapport SNS REAAL SNS REAAL 1 SNS REAAL Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en governance 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 3 Feitelijke beloning Raad van Bestuur over 2014 5 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 6 2 SNS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 1 2.1 De uitgangspunten van het beloningsbeleid 1 2.2 Arbeidsmarktvergelijking 2 2.3 Beloningselementen 2 3 Beloning Raad van Bestuur 4 3.1

Nadere informatie

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse)

Het groepsbeleid is van toepassing zijn op alle entiteiten van de moeder -(buitenlandse) Aandachtspunten bij self assessment inzake beheerst beloningsbeleid Onderstaand overzicht dient als hulp bij het nagaan of de elementen voor een beheerst beloningsbeleid zijn opgenomen in het beloningsbeleid

Nadere informatie

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Januari 2019 a.s.r. Inhoud Inleiding 3 1 Governance 3 2 Beloningsbeleid ASR Groep 4 2.1 Uitgangspunten 4 2.2 Belangrijkste kenmerken beloningssysteem 4 3 Overige niet

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Inleiding Overeenkomstig de Regeling beheerst beloningsbeleid, Wft 2014 wil Delta Lloyd nadere informatie rapporteren over de beloning

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017

ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017 ACTIAM N.V. Beloningsbeleid 2017 Beloningsbeleid 2017 In deze paragraaf is een beknopte beschrijving van het beloningsbeleid van ACTIAM opgenomen. Daarnaast wordt toegelicht hoe dit beleid in de praktijk

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Programma Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 Doel: Toelichten van de Regeling Aangeven hoe u hier aan kunt voldoen 24 januari 2012 1 Programma 14:00 Welkom 14:10 Achtergrond van de Regeling 14:30 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V.

Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V. Samenvatting Beloningsbeleid Arcona Capital Fund Management B.V. 3 april 2018 Inleiding en reikwijdte van het beleid Arcona Capital Fund Management B.V. heeft een beloningsbeleid opgesteld aan de hand

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Beloningsbeleid Clavis B.V.

Beloningsbeleid Clavis B.V. Beloningsbeleid Clavis B.V. Datum: 21 februari 2017 Versie 2.0 1. Doel beloningsbeleid Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze cliënten een hoog

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2015

Remuneratie- rapport 2015 Remuneratierapport 2015 REMUNERATIERAPPORT SNS BANK NV 2015 SNS BANK N.V. Remuneratierapport SNS Bank NV 2015 > Remuneratierapport 3 INLEIDING Het remuneratierapport behandelt de beloning van de statutaire

Nadere informatie

Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit.

Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit. Beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid 1.Inleidend Captin verleend de volgende beleggingsdiensten: ontvangen en doorgeven van orders en voert de beleggingsactiviteit het exploiteren van een MTF uit.

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. en met inachtneming

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN

BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN KLIK HIER WANNEER DIT BERICHT NIET JUIST WORDT WEERGEGEVEN. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V.

Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V. Datum: 16 september 2014 Versie: 2 Eigenaar: Human Resources Kempen Beloningsbeleid Kempen Capital Management N.V. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 1.1.1 Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een dochtervennootschap

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017

Remuneratierapport 2017 Remuneratierapport 2017 Op grond van artikel 25 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 publiceert DELA ten aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel materieel beïnvloeden,

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP

Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP Concept 2015 Beloningsbeleid BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP VERSIE: 2.0 DEFINITIEF DATUM: JANUARI 2015 1 DOCUMENTBEHEER Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing Bron Finaal beloningsbeleid Bovemij

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank

Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank Implementatie Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 bij BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 2016 Remuneratierapport 2016 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016 Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank

Nadere informatie

REMUNERATIE- RAPPORT 2018

REMUNERATIE- RAPPORT 2018 REMUNERATIE- RAPPORT 2018 1 2 REMUNERATIE- RAPPORT 2018 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2018 Algemeen Volgens best practice bepaling 3.4.1 van de Corporate

Nadere informatie

2 Remuneratierapport -

2 Remuneratierapport - Ontwikkelingen wet- en regelgeving Eind 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd met hierin vier principes en elf best practice bepalingen voor het thema beloningen. In het voorjaar van

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017

Remuneratierapport 2017 2017 Remuneratierapport 2017 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2017 Inleiding In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire Directie (Directie) van de Volksbank N.V. en de

Nadere informatie

Corporate Governance Statement CRD IV

Corporate Governance Statement CRD IV Corporate Governance Statement CRD IV 1. Inleiding Op grond van artikel 96 van de vierde Capital Requirements Directive (CRD IV) moeten instellingen op hun website uitleggen hoe ze voldoen aan de eisen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2018

Remuneratierapport 2018 Remuneratierapport 2018 DELA publiceert ten aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel materieel beïnvloeden, de zogenoemde Identified Staff, informatie over het gevoerde beloningsbeleid

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Remuneratierapport. 11 maart 2019

Remuneratierapport. 11 maart 2019 1 Remuneratierapport 2018 11 maart 2019 Remuneratierapport 2018 Het reglement RvB/EC van MN bepaalt dat de Raad van Bestuur ( RvB ) bestaat uit twee statutaire bestuurders, zijnde de Voorzitter en de CFRO.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Op grond van artikel 25 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 publiceert DELA ten aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel materieel beïnvloeden,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016

Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 Januari 2018 1 a.s.r. Inhoud Remuneratie Disclosure ASR Nederland N.V. 2016 3 Governance 3 Remuneratie Commissie 4 Beloningsbeleid 4 Specifieke medewerkersgroepen

Nadere informatie

Remuneratierapport2018

Remuneratierapport2018 Remuneratierapport2018 2018 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2018 3 INLEIDING In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire directie van de Volksbank N.V. (de Directie) en

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2017

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2017 Algemeen Volgens best practice bepaling 3.4.1 van de Corporate

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Disclosure Door deze link aan te vinken kunt u het beheerst beloningsbeleid Today s Groep raadplegen.

Beloningsbeleid. Disclosure Door deze link aan te vinken kunt u het beheerst beloningsbeleid Today s Groep raadplegen. Beloningsbeleid Today s Tomorrow en Today s Vermogensbeheer In 2016 is het beloningsbeleid van Today s Tomorrow en Today s Vermogensbeheer opnieuw uitgeschreven. Daarbij is nieuwe en gewijzigde wet- en

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 In oktober 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de herziene Code Banken (de "Code Banken"), onderdeel van een pakket met de naam "Future Oriented Banking"

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis over het jaar 2017 en gaan we in op de belangrijkste

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Beloningsbeleid bij verzekeringsondernemingen. 14 november 2016 Kris De Schutter en Danaïs Fol

Beloningsbeleid bij verzekeringsondernemingen. 14 november 2016 Kris De Schutter en Danaïs Fol Beloningsbeleid bij verzekeringsondernemingen 14 november 2016 Kris De Schutter en Danaïs Fol Overzicht Inleiding Doelstelling Welk personeelsbestand? 2 Overzicht Beloningsbeleid: beginselen Beloningsprakijken

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Beheerst beloningsbeleid bij. Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september

Beheerst beloningsbeleid bij. Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september Beheerst beloningsbeleid bij Finles N.V. Bijlage V Beloningsbeleid Finles N.V. versie 1.8 september 2017 1 1. Introductie De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 7 februari 2015 van kracht geworden

Nadere informatie

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Prof.dr. Sylvester Eijffinger Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Inleiding Adviescommissie Toekomst Banken Aanbevelingen ter verbetering van functioneren van

Nadere informatie

Beloningsbeleid BinckBank N.V.

Beloningsbeleid BinckBank N.V. Beloningsbeleid BinckBank N.V. 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel en reikwijdte 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3 Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 4 2 Governance van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010

Consultatie CRD III implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 De Nederlandsche Bank - 11 november 2010 Regeling beheerst beloningsbeleid Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] houdende regels met betrekking tot beheerst beloningsbeleid op grond van de Wet op het financieel toezicht (Regeling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014 REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Taken en bevoegdheden 3 3. Samenstelling 5 4. De voorzitter 7

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V.

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. Inhoud Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. 1. Doel 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Taken en bevoegdheden 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 6. Diversen 1. Doel 1.1

Nadere informatie

Remuneratierapport 2018

Remuneratierapport 2018 1. Inleiding Dit remuneratierapport gaat nader in op de uitgangspunten van het TVM beloningsbeleid. Tevens wordt verslag gedaan van de wijze waarop het beloningsbeleid in 2018 in praktijk is gebracht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [ PM ], houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van financiële

Nadere informatie

BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF

BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF BELONINGSBELEID IDENTIFIED STAFF INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 6 1.1 Doel en reikwijdte 6 1.2 Definities 6 1.3 Richtlijnen voor toepassing van het beloningsbeleid 7 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Doel en reikwijdte Definities Uitgangspunten Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Doel en reikwijdte Definities Uitgangspunten Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6 Beloningsbeleid 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Doel en reikwijdte 4 1.2 Definities 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Richtlijnen voor toepassing van het Beloningsbeleid 6 2 Governance van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Toelichting met betrekking tot beloningen per 31 december Inleiding en werkingssfeer

Regeling beheerst beloningsbeleid Toelichting met betrekking tot beloningen per 31 december Inleiding en werkingssfeer Regeling beheerst beloningsbeleid Toelichting met betrekking tot beloningen per 31 december 2012 Inleiding en werkingssfeer In 2012 heeft ING haar beleid voortgezet van het matigen van de beloningen van

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2017

Beloningsbeleid ONVZ 2017 Beloningsbeleid ONVZ 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 3 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 4 Raad van Commissarissen... 2 5 Bestuur... 2 6 Medewerkers...

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Governance 183 Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit; SNS Bank

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Remuneratierapport Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Samenvatting beloningsbeleid

Samenvatting beloningsbeleid Samenvatting beloningsbeleid 1. Inleiding In de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen werden de regels vastgelegd met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie