INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST"

Transcriptie

1 INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST

2 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last

3 I NHOUDSOPGAVE 1. I NLEI DI NG Aanleiding Doelstelling Bij de politie geregistreerde overlast op het Stationsplein Veiligheidsbeleving inwoners van Weert Maatschappelijke Opvang Voorziening 4 2. H ET STATI ONSGEBI ED: EEN FAVORI ETE PLEK VOOR VERSLAAFDEN 5 3. D E VERSLAAFDEN ALS GROEP Kenm erken van de verslaafden Type incidenten Pleegplaatsen Pleegm aanden, pleegdagen en pleegdagdelen CONCLUSI ES D E I NTEGRALE AANPAK: EEN SAMEN HANGEND PAKKET VAN MAATREGELEN De groepsgebonden aanpak De persoonsgebonden aanpak De locatiegebonden aanpak EVALUATI E VAN DE MAATREGELEN EN HET MAATSCHAPPELI JKE EFFECT Evaluatie van de m aatregelen Evaluatie van het effect van de m aatregelen 16 BI JLAGE I : TABELLEN TYPEN OVERLAST 1 7 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 2

4 1. I NLEI DI NG Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de aanleiding en het doel van de integrale aanpak van drugsoverlast. Verder gaat het hoofdstuk in op de ontwikkeling van bij de politie geregistreerde overlastincidenten op het stationsplein en de subjectieve beleving van inwoners van Weert. Tot slot wordt kort ingegaan op de Maatschappelijke Opvang Voorziening in Weert. 1.1 Aan leid in g Sinds jaar en dag kent de Gem eente Weert alcohol- en drugsverslaafden. Vrijwel iedere stad of gem eente heeft m et dit soort inwoners te m aken. Vaak zorgen alcohol- en drugsverslaafden voor overlast en crim inaliteit. Voor een effectieve aanpak van de drugsoverlast is het van belang zicht te hebben op en inzicht te hebben in de (overlast)problem atiek. I n de gem eente Weert zijn zo n 40 tot 45 verslaafden, die overlast en crim inaliteit veroorzaken. Zo n 18 verslaafden zijn aan te m erken als veelpleger 1. De overlast van verslaafden is voornam elijk te m erken in het centrum van Weert. De integrale aanpak zal zich dan ook de kom ende jaren richten op dit gebied, te beginnen bij het stationsgebied. De politie en andere partners kregen eind 2006 nam elijk signalen van een toenem ende drugsoverlast in en rondom het station. Bovendien is het voor de uitstraling van de gem eente Weert van belang dat het station en de om geving van het station schoon, heel en veilig is voor zowel inwoners als bezoekers. Onder regie van de gem eente Weert (coördinator integrale veiligheid), is in gezam enlijkheid m et diverse partners de problem atiek nader in beeld gebracht en is een pakket van m aatregelen tot stand gekom en. 1.2 Do elst ellin g Het doel van de aanpak is de overlast van verslaafden in Weert, te beginnen m et de aanpak van overlast in en rondom het station, te verm inderen. Dit doel willen we bereiken door persoonsgerichte, groepsgerichte en dom eingerichte m aatregelen te treffen. Om ervoor te zorgen dat de m aatregelen ook daadwerkelijk effectief zijn, is het noodzakelijk inform atie over de locatie waar ze elkaar treffen (m et nam e het station), inform atie over de verslaafden als groep en inform atie over de individuele verslaafden goed in beeld te hebben 2. I m m ers, zonder zicht geen inzicht en zonder inzicht geen effectieve interventiestrategie! 1.3 Bij d e p o lit ie g er eg ist r eer d e o v er last o p h et St at ion sp lein I n tabel 1 is het aantal bij de politie geregistreerde overlastincidenten op het Stationsplein weergegeven, waarbij onderscheid is gem aakt in drie typen overlast: asociaal gedrag, drugs en crim inaliteit. Deze definitie van overlast is afkom stig van de Politie Lim burg-noord. I n de bijlage is een specificatie per type overlast weergegeven, inclusief de aantallen incidenten over de periode 2002 t/ m Tabel 1: Totale overlast op het stationsplein, onderverdeeld naar overlast door asociaal gedrag, overlast door drugs en overlast door crim inaliteit; periode 2002 t/ m 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Overlast door asociaal gedrag Overlast door drugs Overlast door crim inaliteit To t aal o v er last st at ion sp lein Uit tabel 1 blijkt dat bij alle typen (geregistreerde) overlast, de overlast in het jaar 2002 het hoogst is in vergelij king m et de jaren 2003 t/ m De totale bij de politie geregistreerde overlast is afgenom en van 122 incidenten in het jaar 2002 tot 50 incidenten in het jaar I n 2006 is er een lichte stijging van de geregistreerde overlast ten opzichte van 2005, wat m et nam e wordt veroorzaakt door overlast door drugs. 1 Landelijke definitie veelpleger: persoon van 18 jaar of ouder, die in zijn gehele crim inele verleden m eer dan 10 antecedenten (pv s) heeft, waarvan tenm inste 1 in het peiljaar. 2 I nform atie over de individuele verslaafden zelf is in deze notitie niet opgenom en. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 3

5 1.4 Veilig h eid sb elev in g in w o n er s v an W eer t Uit de VeiligheidsScan Centrum Weert ( rapport van april 2006) 3 blijkt dat 54% van de inwoners van het centrum van Weert zich regelm atig tot vaak zorgen m aken over de crim inaliteit in de eigen gem eente. Zo n 27% van de inwoners is som s bezorgd over de crim inaliteit in de gem eente. 30% van de inwoners van het centrum van Weert voelde zich in het afgelopen jaar som s onveilig, en 29% voelde zich regelm atig tot vaak onveilig. De plekken waar m en zich onveilig voelt zijn Oelem arkt (22 keer genoem d), Centrum (17 keer genoem d), Station (17 keer genoem d) en Wilhelm inasingel e.o. (16 keer genoem d). De redenen waarom m en zich onveilig voelde zijn a) rondhangende jongeren ( 121 keer genoem d), b) drank-/ drugsoverlast (99 keer genoem d) en c) weinig/ geen verlichting (20 keer genoem d). Om standigheden die van invloed zijn op het gevoel van onveiligheid in de gem eente Weert zijn: rondhangende m ensen op straat (57% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t) onvoldoende verlichte plekken (23% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t) zwerfvuil/ afval (21% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t). De inwoners is in het kader van de VeiligheidsScan Centrum Weert ook gevraagd naar de m ate van bepaalde buurtproblem en. Overlast van groepen jongeren in het centrum van Weert als geheel zorgt voor de m eeste overlast (45% van de inwoners geeft aan hier regelm atig tot vaak overlast van te ondervinden). Ook dronken m ensen op straat (41% ), vernieling aan auto s (39% ), fietsendiefstal (29% ), overlast van drugs(gebruikers) (29% ), diefstal uit auto s (28% ) en overlast van horeca e.d. (22% ) scoren hoog. I nwoners geven voorrang aan de aanpak van jongerenoverlast (47% ), gevolgd door de aanpak van autovernielingen (37% ) en de aanpak van drugsoverlast (34% ). I n 2004 stond de aanpak van diefstal uit auto s nog op een derde plaats. 1.5 Maat sch ap p elij k e Op v an g Vo o r zien in g I n april 2005 is er in Weert een Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) gekom en. Doel van de Maatschappelijke Opvang Voorzieningen (MOV) is het verlenen van m aatschappelijke opvang en begeleiding aan personen, die ten gevolge van psychosociale en of m aatschappelijke problem en in een (crisis)situatie van dak- en thuisloosheid zijn geraakt, danwel op het MOV een beroep doen, om dat geen reguliere andere opvang m ogelijk is. De MOV in Weert is gevestigd aan de Wilhelm inasingel. Er is zowel dag- als nachtopvang. De MOV is gedurende 7 dagen per week tussen en uur en van (in de winter) of (in de zom er) tot geopend. Verslaafden kunnen dus op bepaalde uren niet terecht in de MOV. De Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) aan de Wilhelm inasingel in Weert 3 VeiligheidsScan Centrum Weert, B&A Groep, Den Haag, 13 april I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 4

6 2. H ET STATI ONSGEBI ED: EEN FAVORI ETE PLEK VOOR VERSLAAFDEN Dit hoofdstuk geeft aan de hand van kaartm ateriaal en foto s een beeld van het stationsgebied in Weert, een plek waar de verslaafden regelm atig rondhangen. Daarbij is ook aangegeven welke plekken en welke elem enten rond en in het station nu precies een probleem vorm en. I n de onderstaande kaart is aangegeven waar het station is gelegen. Het station valt binnen het gebied Binnenstad-Centrum. Ook de Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV), gelegen aan de Wilhelm inasingel, ligt in de wijk Binnenstad-Centrum. Figuur 2: kaart centrum van Weert. MOV st at ion st at ion Het station van Weert is een aantrekkelijke locatie voor verslaafden. Op en rond het station vinden dagelijks grote bezoekersstrom en plaats. Bovendien zijn er verschillende vluchtroutes m ogelijk. Er is een bankje nabij de taxistandplaatsen en de telefooncellen, dat een aantrekkelijke verzam elplek is voor de verslaafden. Als het regent of koud is, zijn er schuilm ogelijkheden in de tunnel, vlak vóór het station en in het station. Bovendien zijn er portiekjes bij het station en in de om geving van het station. Er zijn vier wegen in verschillende richtingen. Er een onbewaakte en een bewaakte fietsenstalling bij het station. I n het station is een bloem enshop gevestigd. Verder is er nog een ruim te tegenover de bloem enshop, wat leeg staat (zo n 12 m ² ). Op de eerste verdieping van het stationsgebouw zijn twee woningen gevestigd. I n de om geving van het station ligt De Citadel, een wooncom plex m et op de begane grond verschillende winkels. Ook liggen er tegenover het station verschillende eetgelegenheden. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 5

7 Figuur 3: het bankje bij het station, bedoeld voor personen die op een taxi wachten Figuur 4: de telefooncellen, die zijn vernield en waarin drugs wordt gebruikt I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 6

8 3. D E VERSLAAFDEN ALS GROEP I n dit hoofdstuk kom en de kenm erken van de groep verslaafden aan de orde, alsm ede de typen incidenten die ze plegen, de pleegplaatsen en de m om enten waarop de incidenten plaatsvinden (pleegm aanden, pleegdagen, pleegtijdstippen). Deze gegevens zijn afkom stig van het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de Politie Lim burg-noord. De analyse is uitgevoerd door Bureau Regionale I nform atie (BRI ) van de Divisie Regionale Recherche. De gegevens hebben betrekking op de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber Ken m er k en v an d e v er slaaf d en Er zijn 43 verslaafden in beeld gebracht. Van deze 43 verslaafden zijn er 38 van het m annelijke geslacht en 5 van het vrouwelijke geslacht. Zie tabel 5. Tabel 5: geslacht van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord g eslach t aan t al Man 38 Vrouw 5 To t aal 4 3 I n de tabellen 6a en 6b is de leeftijd van de 43 verslaafden weergegeven. Uit tabel 5a is af te lezen dat het m erendeel van de verslaafden (29) een leeftijd heeft tussen de 30 en de 45 jaar. Tabel 6a: leeftijden van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Leef t ij d o p 1 8 aan t al d ecem b er jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 1 To t aal 4 3 Tabel 6b geeft een nadere uitsplitsing naar de exacte leeftijd van de 43 verslaafden. Tabel 6b: leeftijden van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Leef t ij d o p 1 8 Leef t ij d o p 1 8 aan t al aan t al d ecem b er d ecem b er jaar 1 38 jaar 2 22 jaar 1 39 jaar 4 23 jaar 1 41 jaar 4 26 jaar 2 42 jaar 1 27 jaar 2 43 jaar 1 30 jaar 1 44 jaar 1 31 jaar 2 45 jaar 2 32 jaar 1 46 jaar 1 33 jaar 1 48 jaar 2 34 jaar 2 53 jaar 1 35 jaar 3 56 jaar 1 36 jaar 1 To t aal jaar 5 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 7

9 Van de 43 in beeld gebrachte verslaafden hebben er 39 de Nederlandse nationaliteit, 1 de Duitse, 1 de Som alische en 1 de Turkse nationaliteit. Zie tabel 7. Tabel 7: nationaliteit van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord n at ion alit eit aan t al Duits 1 Nederlands 39 Som alische 1 Turks 1 To t aal 4 3 De verslaafden zijn m et nam e woonachtig in de gem eente Weert. Eén verslaafde heeft een woning in Swalm en en één in Tegelen. Zie tabel 8. Tabel 8: woonplaats van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord w o o n p laat s aan t al Swalm en 1 Tegelen 1 Weert 41 To t aal 4 3 De verslaafden staan in de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber keer als verdachte bij een incident en 367 keer als betrokkene bij een incident geregistreerd in BPS. I n totaal kom t de groep verslaafden 542 keer voor als verdachte of betrokkene bij een incident. Zie tabel 9. Tabel 9: aantal keer dat de in beeld gebrachte verslaafden als verdachte of betrokkene voorkom en in BPS; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e r elat ie aan t al Verdachte 175 Betrokkene 367 To t aal Ty p e in cid en t en Deze paragraaf gaat dieper in op de typen incidenten waarbij de verslaafden als verdachte staan geregistreerd. De incidenten zijn geordend naar de categorieën verm ogen, openbare orde, geweld, verkeer en overige. I n totaal is de groep verslaafden verantwoordelijk voor 149 incidenten, waarbij zij als verdachte staan geregistreerd 4. Het m erendeel van de incidenten behoort tot de categorie verm ogen (70 incidenten). Verder zijn er 24 geweldsincidenten en 21 openbare orde incidenten. Zie tabel 10. Tabel 10: incidenten waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord I n cid en t cat eg o r ie Aan t al in cid en t en verm ogensincidenten 70 openbare orde incidenten 21 geweldsincidenten 24 verkeersincidenten 3 overige incidenten 31 To t aal I n tabel 11 zijn de typen verm ogensincidenten weergegeven. Te zien is dat diefstal uit winkel (16), fietsendiefstal (11) en diefstal af/ uit auto (10) de m eest voorkom ende verm ogensincidenten zijn onder de groep verslaafden. 4 De 43 verslaafden staan 175 keer als verdachte geregistreerd bij 149 incidenten. Bij een aantal incidenten zij n twee of m eerdere verslaafden als verdachte geregistreerd. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 8

10 Tabel 11: Verm ogensincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e v er m o g en sin cid en t en aan t al diefstal af/ uit auto 10 diefstal af/ uit bedrijf 5 diefstal af/ uit fiets 1 diefstal af/ uit overige onroerende goederen 2 diefstal auto 1 diefstal brom fiets 6 diefstal fiets 11 diefstal overige goederen 4 diefstal overige voertuigen 1 diefstal uit winkel 16 diefstal uit woning 5 harddrugs 3 heling 1 overige fraude/ bedrog 1 softdrugs 1 verduistering 2 To t aal 7 0 I n tabel 12 zijn de typen openbare orde incidenten weergegeven. Vernielingen en beschadigingen (8), overige overlast (5) en overlast van/ door durgs/ m edicijnen (4) kom en relatief het vaakst voor. Tabel 12: Openbare orde incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e o p en b ar e o r d e in cid en t en aan t al brand/ ontploffing m aterieel 1 huisvredebreuk 2 overige conflicten 1 overige vernielingen/ beschadigingen 8 overige overlast 5 overlast v/ d drugs/ m edicijnen 4 To t aal 2 1 I n tabel 13 zijn de typen geweldsincidenten weergegeven. Het incident bedreigingen is het m eest voorkom ende geweldsinicident. Tabel 13: Geweldsincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e g ew eld sin cid en t en aan t al bedreiging 14 geweld m et letsel m et wapen 3 geweld zonder letsel m et wapen 2 geweld zonder letsels zonder wapen 1 m an/ vrouw m ishandeling 2 openlijke geweld tegen personen 1 overval (gewapende) 1 To t aal 2 4 Tabel 14 geeft de typen verkeersincidenten weer. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 9

11 Tabel 14: Verkeersincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e v er k eer sin cid en t en aan t al Onder invloed in auto/ m otor 1 Verkeersongeval m aterieel 2 To t aal 3 I n tabel 15 zijn alle overige incidenten weergegeven. Binnen deze categorie kom t aanhouding verzochte ( 11) het m eeste voor. Tabel 15: Overige incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e o v er ig e in cid en t en aan t al aandachtsvestiging 2 aangetroffen goed 1 aanhouding gezochte 11 belediging 2 controle overlast 1 controle vuurwerk 1 controle verlichting 1 gem eentelijke verordening (APV) 3 hulpverlening burger 2 kraken/ bezetten 1 lokaalvredebreuk 1 OVD-dienst 1 verdachte situatie 3 verhoor ander korps 1 To t aal Pleeg p laat sen I n deze paragraaf kom en de pleegplaatsen van de incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd, aan de orde. Tabel 16 laat zien dat er van de 149 incidenten er 130 in Weert zelf plaatsvinden. Van de 149 incidenten vonden er 9 plaats in Roerm ond. Tabel 16: Pleegplaatsen van incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg p laat s Aan t al in cid en t en Altweerterheid 1 Ell 1 Horn 1 Nederweert 2 Nederweert Eind 1 Roerm ond 9 Tungelroy 1 Venray 3 Weert 130 To t aal I n figuur 17 op de volgende pagina zijn de Weerter pleegstraten weergegeven. De Wilhelm inasingel (9), de Muntpassage (8), het Stationsplein (8), het Collegeplein (7), Dries (6), de Stationsstraat (6) en de Nieuwe Markt (6) kom en het vaakst als pleegstraat van de verslaafden voor. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 0

12 Weert Altweert

13 Tabel 18 geeft de contexten weer waarin de incidenten hebben plaatsgevonden. De m eeste incidenten hebben plaatsgevonden op een openbare plaats (57), in een winkel (26) of in een woning (21). Tabel 18: Context waar de incidenten hebben plaatsgevonden (top 5); peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Co n t ex t Aan t al in cid en t en bedrijf (B) 6 openbare plaats (OP) 57 parkeerplaats (PK) 5 winkel (WI ) 26 woning WO) 21 To t aal Pleeg m aan d en, p leeg d ag en en p leeg d ag d elen Deze paragraaf geeft weer wanneer de incidenten, waarvan de verslaafden als verdachte staan geregistreerd, zijn gepleegd. Het gaat dan om de m aanden, dagen en dagdelen. I n tabel 19 zijn de pleegm aanden weergegeven. I n de m aanden septem ber (19) en novem ber (17) vonden de m eeste incidenten plaats. Tabel 19: Maanden waarin de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg m aan d Aan t al in cid en t en Pleeg m aan d Aan t al in cid en t en januari 6 augustus 9 februari 8 septem ber 19 m aart 13 oktober 10 april 15 novem ber 17 m ei 13 decem ber 14 juni 15 To t aal juli 10 Tabel 20 laat de favoriete pleegdagen zien. Dit zij n de dinsdagen (36) en de donderdagen ( 28). Tabel 20: Dagen,waarop de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg d ag Aan t al in cid en t en zondag 13 m aandag 15 dinsdag 36 woensdag 22 donderdag 28 vrij dag 20 zaterdag 15 To t aal Tabel 21 laat zien op welke delen van de dag de m eeste incidenten plaatsvinden. De m eeste incidenten vinden s m iddags plaats. Tabel 21: dagdelen waarop de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg d ag d elen Aan t al in cid en t en To t aal I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 2

14 4. CONCLUSI ES Weert telt zo n 40 tot 45 verslaafden, die overlast veroorzaken. I n het kader van de aanpak van de drugsoverlast, zijn 43 verslaafden nauwkeurig in beeld gebracht. Het gaat om 38 m annen en 5 vrouwen, voornam elijk in de leeftijd van 30 tot 45 jaar. Het m erendeel heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft de gem eente Weert als woon- of verblij fplaats. Ongeveer de helft van de verslaafden heeft geen eigen woning. De groep van 43 verslaafden staat in de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber keer als verdachte en 367 keer als betrokkene geregistreerd bij incidenten (bron: Politie Lim burg- Noord). De 43 verslaafden zorgen niet alleen voor overlast rondom het station (luidruchtig aanwezig, lastig vallen om standers, drugsgebruik, bedreigingen), m aar plegen ook incidenten in de binnenstad van Weert (m et nam e binnen de singels en om geving station). Het gaat voornam elijk om verm ogensincidenten die de groep van 43 verslaafden plegen (winkeldiefstal, diefstal fiets, diefstal af/ uit auto). Ook bedreigingen kom en voor. De m eeste incidenten vinden plaats in de m iddag. Naast objectieve gegevens (van de politie), zijn er ook subjectieve gegevens over de veiligheid in het centrum van Weert. I nwoners van de gem eente Weert die zeggen zich onveilig te voelen, geven voornam elijk aan dat dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van rondhangende m ensen op straat (bron: VeiligheidsScan Centrum Weert, april 2006). De gem eente Weert heeft sinds april 2005 een Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV), gevestigd aan de Wilhelm inasingel. Er is zowel dag- als nachtopvang. Het MOV is gesloten tussen 8 en 10 uur s ochtends en van 15: 30 tot 20: 00 uur ( winter) of 22: 00 uur (zom er). Veel van de in beeld gebrachte verslaafden zijn bezoeker van het MOV. Een groot aantal verslaafden is werkzaam in het opschoonteam (zwerfvuiltraject) van de gem eente. Enkele verslaafden zitten in een traject voor betaald werk, een huis-op-proef-woning of een zorgtraject. Enkele verslaafden zitten in een I SD-traject (inrichting stelselm atige daders) en zitten voorlopig vast. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 3

15 5. D E I NTEGRALE AANPAK: EEN SAMEN HANGEND PAKKET VAN MAATREGELEN Op basis van het zicht op en het inzicht in de problem atiek, is het m ogelijk een effectieve interventiestrategie toe te passen. I n dit hoofdstuk kom t een sam enhangend pakket van m aatregelen aan de orde. De m aatregelen zijn onderverdeeld naar drie typen aanpak: groepsgebonden aanpak, persoonsgebonden aanpak en locatiegebonden aanpak. De locatiegebonden m aatregelen hebben betrekking op het station en het stationsgebied. 5.1 De g r oep sg eb o n d en aan p ak Bij de groepsgerichte aanpak wordt nagegaan wat het ongewenste gedrag van de groep inhoudt, en hoe dit gedrag kan worden veranderd. I n het kader van de aanpak van overlast rondom het station, gaat het om de volgende m aatregelen: Postadres in Weert in plaats van Venlo voor verslaafden die m ee willen werken aan een (zorg)traject. (Venlo is centrum gem eente voor een zwerversuitkering; betaling uitkering blij ft vanuit Venlo plaatsvinden). Onderzoeken m ogelijkheden om een ex-verslaafde als ervaringsdeskundige de groep verslaafden te laten benaderen. I nzet bem oeizorg voor hulpverlening aan verslaafden. Handhavingsbeleid: aanpak openstaande zaken bij politie/ justitie. Onderzoeken m ogelijkheden om de verslaafden verplicht naar het MOV te sturen. Onderzoeken m ogelijkheden van eisen van celstraffen in plaats van geldboetes. Onderzoeken m ogelijkheden van NS-taakstraffen in plaats van betalen van geldboete. Niet-Weerter verslaafden terug naar oorspronkelijke zorgnetwerk. Onderzoeken m ogelij kheden tegengaan sam enscholing stationsplein. 5.2 De p er so o n sg eb o n d en aan p ak De aanpak richt zich voor een deel op de individuele verslaafden uit de aan te pakken groep. Het gaat hierbij om de volgende m aatregelen: Schuldhulpverlening/ budgetbeheer voor verslaafden die een schuldenlast hebben. Traject volgen in Veiligheidshuis (persoonsgerichte aanpak) Huis-Op-Proef-trajecten (HOP). Gebiedsontzegging voor het stationsgebied voor notoire overlastveroorzakers. 5.3 De locat ieg eb o n d en aan p ak De locatie- of dom eingerichte aanpak beschrijft welke m aatregelen er op de locatie (het stationsgebied) nodig zijn om de overlast van de groep verslaafden te verm inderen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Het gaat daarbij om de volgende m aatregelen: Regelm atig schoonm aken in en rondom station door gem eente en NS. Telefooncellen verwijderen. Onderzoeken m ogelijkheden van m uziek op, in en rondom station. Verlichting bij wachtruim te zijkant station (beneden) verbeteren. Bankje waar verslaafden nu zitten verwijderen en nieuwe plaatsen tussen de taxistandplaatsen. Sluiten van álle stationsdeuren s nachts. Deur van wachtruim te op perron perm anent afsluiten. Er is voor reizigers voldoende overige wachtruim te op het perron. Onderzoeken m ogelijkheden aanpassen taluud bij spoor: snoeien en gras aanleggen. Bewonersparticipatie bevorderen. Herontwikkeling stationsgebied (stadsontwikkeling). I n tabel 22 op de volgende pagina zijn alle genoem de m aatregelen in een m atrix opgenom en, waarbij tevens is aangegeven: het doel van de m aatregel, de wijze van aanpak en het gewenste resultaat. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 4

16 Gr o ep sg eb o n d en aan p ak Per so on sg eb on - d en aan p ak Lo cat ieg eb o n d en aan p ak Tabel 22: te treffen m aatregelen op groeps-, persoons- en locatieniveau. m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Postadres Weert I nzet ex-verslaafde (m ogelijkheden onderzoeken) I nzet bem oeizorg Handhavingsbeleid: afhandelen openstaande zaken politie/ j ustitie) Onderzoeken m ogelijkheden verslaafden verplichten om naar MOV te gaan Mogelijkheden onderzoeken celstraffen in plaats van geldboetes Mogelijkheden onderzoeken NS-taakstraffen i.p.v. boetes Niet-Weerter verslaafden terug naar eigen zorgnetwerk Onderzoeken m ogelijkheden tegengaan sam enscholing verslaafden stationsplein postadres in Weert voor Weerter verslaafden die traject wille volgen Bereidheid tot afkicken bij 4 verslaafden Hulpverlening Vastzetten verslaafden Minder verslaafden op straat Verslaafden van de straat Verslaafden krijgen NStaakstraf i.p.v. boete Verslaafden daar opvangen waar ze wonen/ verblijven Geen overlast van groepen verslaafden stationsplein Om zetten postadres van Venlo naar Weert I nzet ex-verslaafde op straat Benadering verslaafden door zorginstellingen Repressief optreden Aanspreken verslaafden Onderzoeken m ogelijkheden celstraffen i.p.v. geldboetes Onderzoeken m ogelijkheden taakstraf i.p.v. geldboete Contacten m et andere gem eenten leggen Onderzoeken m ogelijkheden tegengaan sam enscholing bij overlastsituaties Geen zwartrijders NS Minder drugsgebruik Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast op straat lagere schuldenlast waardoor m inder crim inaliteit en overlast Verslaafden doen iets terug voor sam enleving + lagere schuldenlast Geen niet-weerter verslaafden in zorgnetwerk Weert Minder crim inaliteit en overlast stationsplein m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Schuldhulpverlening Traject Veiligheidshuis Huis-op-proef- traject Gebiedsontzegging stationsgebied Schuldenlast beperken 5 verslaafden in traject Veiligheidshuis 4 verslaafden in Huis-opproef-traj ect Overlast in en rond station beperken Beheer budget verslaafden bij instantie I ntegrale persoonsgerichte aanpak op diverse leefgebieden Verslaafde in HOP-traj ect Gebiedsontzegging bij drie pv s Minder schulden verslaafden Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast in en rond station m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Schoonm aken in en rond station Telefooncellen verwijderen Onderzoeken m ogelijkheden m uziek in en rond station Verlichting bij wachtruim te in station en daarbuiten verbeteren Verplaatsen bankje naar taxistandplaats s Nachts goed sluiten van alle deuren van het station Deuren wachtruim te perron perm anent afsluiten Onderzoeken m ogelijkheden aanpassen taluud bij spoor (gras) Bewonersparticipatie Herontwikkeling stationsgebied Schone uitstraling station Geen drugsgebruik in telefooncellen en vergroten zichtbaarheid Prettige sfeer stationsgebied Beter zicht, veiliger gevoel Bankje te gebruiken voor reizigers taxi Geen verslaafden s nachts in station Geen (slapende) verslaafden in wachtruim te op perron Voorkom en dat spullen hier worden verstopt I nspraak en betrekken om wonenden station Fraaier stationsgebied en betere aansluiting binnenstad Regelm atig schoonm aakdienst Verwijderen telefooncellen Telfort en KPN Onderzoeken m ogelijkheden Goede lam pen in en buiten de wachtruim te station Huidige bank verwijderen, nieuwe bank plaatsen Beveiliging sluit álle deuren af. Afsluiten deur wachtruim te op perron. Snoeien struiken, bom en laten staan, gras aanleggen Mogelijkheid onderzoeken (enquête, inspraakavond) Plannen m aken en uitvoeren Schoon in en rond station Geen drugsgebruik in telefooncellen Goede uitstraling stationsgebied Veiliger gevoel Geen verslaafden op bankje Geen verslaafden in station s nachts Minder overlast en crim inaliteit op perron Minder rotzooi taluud en betere uitstraling Tevreden en betrokken om wonenden Goede uitstraling Weert I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 5

17 6. EVALUATI E VAN DE MAATREGELEN EN HET MAATSCHAPPELI JKE EFFECT De evaluatie bestaat uit m onitoring van de afgesproken m aatregelen (stand van zaken, uitvoerbaarheid e.d.) en uit een evaluatie naar het effect van de uitgevoerde m aatregelen (m inder overlast, veiliger gevoel). 6.1 Ev alu at ie v an d e m aat r eg elen Twee keer per jaar wordt de stand van zaken van de m aatregelen beoordeeld. Bekeken wordt welke m aatregelen reeds zijn uitgevoerd, welke m aatregelen extra aandacht behoeven of bijgesteld m oeten worden en of er nieuwe m aatregelen toegevoegd dienen te worden, die effectief bijdragen aan het verm inderen van de overlast en crim inaliteit door verslaafden. 6.2 Ev alu at ie v an h et ef f ect v an d e m aat r eg elen Het doel van de uitvoering van het pakket van m aatregelen is, dat de overlast afneem t en dat bewoners en bezoekers zich prettiger voelen in en rondom het station in Weert. We willen dus een bepaald effect m eten van de uitgevoerde m aatregelen. Voor deze effectm eting wordt na een half jaar en na een jaar gekeken naar de volgende gegevens: Het aantal overlastincidenten 5 op het Stationsplein op basis van BPS (door politie, GI DSkubus). Het aantal keer dat de 43 verslaafden als verdachte en als betrokkene in BPS staan geregistreerd (door Bureau Regionale I nform atie (BRI ) van de Regionale Recherche, BPSanalysedatabase). Het aantal incidenten waarbij de 43 verslaafden als verdachte staan geregistreerd (door Bureau Regionale I nform atie (BRI ) van de Regionale Recherche, BPS-analysedatabase). Het m eten van de subjectieve veiligheid (gevoel van de Weerter inwoners) gebeurt aan de hand van bevolkingsonderzoek. De VeiligheidsScan die in het Centrum van Weert in 2006 is uitgevoerd, zal in 2008 worden vervangen door de (nieuwe) Veiligheidsm onitor. Hierdoor kunnen de uitkom sten van de VeiligheidsScan m ethodologisch gezien niet worden vergeleken m et de uitkom sten van de Veiligheidsm onitor. Wel zullen de gegevens van de Veiligheidsm onitor worden betrokken bij deze effectm eting. Het gaat dan om onveiligheidsgevoelens en de om standigheden die de onveiligheidsgevoelens beïnvloeden. Tabel 23: gegevens die worden gebruikt bij de evaluatie van het effect van de m aatregelen W aar d e Peilp er iode Peild at u m Def in it ie n u lm et in g n u lm et in g n u lm et in g Aantal overlastincidenten 50 Februari Jaar 2006 Stationsplein 2007 Aantal keer dat de nov verslaafden als verdachte bij 175 decem ber 1 nov incident staan geregistreerd 2006 Aantal keer dat de 43 verslaafden als betrokkene bij incident staan geregistreerd Aantal incidenten waarbij 43 verslaafden als verdachte staan geregistreerd nov nov nov nov decem ber decem ber 2006 Br o n GI DS-BPS-Kubus Politie Weert BPS- analysedatabase BRI BPS- analysedatabase BRI BPS- analysedatabase BRI 5 Zie voor de gebruikte incidentcodes van de definitie overlast de tabellen in bijlage I. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 6

18 BI JLAGE I : TABELLEN TYPEN OVERLAST Tabel 24: Overlast door asociaal gedrag op het stationsplein; periode 2002 t/ m 2006; BPS; Politie Lim burg- Noord I n cid en t co d e BPS (Openbare) Schennis Vernieling auto Vernieling m iddelen openbaar vervoer Vernieling aan openbare gebouwen Vandalism e/ baldadigheid Graffiti Overige vernieling/ beschadiging Openlijk geweld tegen goederen Overlast van/ door kladden/ plakken Geluidshinder horeca Overlast van/ door voertuig Geluidshinder woonom geving Overlast vuurwerk Overlast v/ d verm.gestoorde/ overspan Overlast van/ door zendapparatuur Overlast van/ door jeugd Overige overlast To t aal aso ci aal g ed r ag Tabel 25: Overlast door drugs op het stationsplein; periode 2002 t/ m 2006; BPS; Politie Lim burg-noord I n cid en t co d e BPS Overlast van/ door dronkenschap Overlast van/ door drugs/ m edicijnen Softdrugs Harddrugs To t aal o v er last d o o r d r u g s Tabel 26: Overlast door crim inaliteit op het stationsplein; periode 2002 t/ m 2006; BPS; Politie Lim burg-noord I n cid en t co d e BPS Openlijk geweld tegen personen Bedreiging Geweld zonder letsel zonder wapen Geweld zonder letsel m et wapen Geweld zonder letsel m et vuurwapen Geweld m et letsel zonder wapen Geweld m et letsel m et wapen Geweld m et letsel m et vuurwapen Man/ vrouwm ishandeling Hom ogeweld Kinderm ishandeling Mensenhandel Ov er last d o o r cr im in alit eit I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 7

Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert. 2e voortgangsrapportage (jaar 2007)

Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert. 2e voortgangsrapportage (jaar 2007) Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert 2e voortgangsrapportage (jaar 2007) Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert 2e voortgangsrapportage (jaar 2007) Gemeente Weert,

Nadere informatie

Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert. voortgangsrapportage (jaar 2008)

Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert. voortgangsrapportage (jaar 2008) Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert voortgangsrapportage (jaar 2008) Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast gemeente Weert voortgangsrapportage (jaar 2008) Gemeente Weert, 29

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsman inzake de criminaliteitscijfers van het CBS

Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsman inzake de criminaliteitscijfers van het CBS 05BSD13316 Rotterda, 2 septeber 2005. Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsan inzake de criinaliteitscijfers van het CBS Aan de Geeenteraad, p 26 septeber 2005 heeft dhr. r. G.A.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Met de deur in huis vallen

Met de deur in huis vallen Met de deur in huis vallen Aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen in 2005 in opdracht van de provincie Groningen afdeling Welzijn Groningen, 31 oktober 2006 Drs. R.A. Jaarsma

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen.

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. BB-nummer 15.069; besluit d.d. 10-7-2015 Onderwerp Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. Besluit: 1. Op grond

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 13.046 d.d. 21-5-2013 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2013 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den.

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den. $GYLHVZLM]HU=DNHOLMN$GYLHV %HKHHU :LH]LMQZLM" Wij zij n adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om sam en m et u een inventarisatie t e m aken van de risico

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Sanna de Groot 070 353 5536 Integrale Vraagstukken Femmelien Busstra 070 353 2520 Nr 8, Jaargang 2005 s.degroot@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING

ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING 1. Er is sprake van afpersing als iemand met geweld of met bedreiging daarvan, wordt gedwongen: A iets af te geven B een schuld aan te gaan C af te zien

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie