INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST"

Transcriptie

1 INTEGRALE AANPAK DRUGSOVERLAST

2 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last

3 I NHOUDSOPGAVE 1. I NLEI DI NG Aanleiding Doelstelling Bij de politie geregistreerde overlast op het Stationsplein Veiligheidsbeleving inwoners van Weert Maatschappelijke Opvang Voorziening 4 2. H ET STATI ONSGEBI ED: EEN FAVORI ETE PLEK VOOR VERSLAAFDEN 5 3. D E VERSLAAFDEN ALS GROEP Kenm erken van de verslaafden Type incidenten Pleegplaatsen Pleegm aanden, pleegdagen en pleegdagdelen CONCLUSI ES D E I NTEGRALE AANPAK: EEN SAMEN HANGEND PAKKET VAN MAATREGELEN De groepsgebonden aanpak De persoonsgebonden aanpak De locatiegebonden aanpak EVALUATI E VAN DE MAATREGELEN EN HET MAATSCHAPPELI JKE EFFECT Evaluatie van de m aatregelen Evaluatie van het effect van de m aatregelen 16 BI JLAGE I : TABELLEN TYPEN OVERLAST 1 7 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 2

4 1. I NLEI DI NG Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de aanleiding en het doel van de integrale aanpak van drugsoverlast. Verder gaat het hoofdstuk in op de ontwikkeling van bij de politie geregistreerde overlastincidenten op het stationsplein en de subjectieve beleving van inwoners van Weert. Tot slot wordt kort ingegaan op de Maatschappelijke Opvang Voorziening in Weert. 1.1 Aan leid in g Sinds jaar en dag kent de Gem eente Weert alcohol- en drugsverslaafden. Vrijwel iedere stad of gem eente heeft m et dit soort inwoners te m aken. Vaak zorgen alcohol- en drugsverslaafden voor overlast en crim inaliteit. Voor een effectieve aanpak van de drugsoverlast is het van belang zicht te hebben op en inzicht te hebben in de (overlast)problem atiek. I n de gem eente Weert zijn zo n 40 tot 45 verslaafden, die overlast en crim inaliteit veroorzaken. Zo n 18 verslaafden zijn aan te m erken als veelpleger 1. De overlast van verslaafden is voornam elijk te m erken in het centrum van Weert. De integrale aanpak zal zich dan ook de kom ende jaren richten op dit gebied, te beginnen bij het stationsgebied. De politie en andere partners kregen eind 2006 nam elijk signalen van een toenem ende drugsoverlast in en rondom het station. Bovendien is het voor de uitstraling van de gem eente Weert van belang dat het station en de om geving van het station schoon, heel en veilig is voor zowel inwoners als bezoekers. Onder regie van de gem eente Weert (coördinator integrale veiligheid), is in gezam enlijkheid m et diverse partners de problem atiek nader in beeld gebracht en is een pakket van m aatregelen tot stand gekom en. 1.2 Do elst ellin g Het doel van de aanpak is de overlast van verslaafden in Weert, te beginnen m et de aanpak van overlast in en rondom het station, te verm inderen. Dit doel willen we bereiken door persoonsgerichte, groepsgerichte en dom eingerichte m aatregelen te treffen. Om ervoor te zorgen dat de m aatregelen ook daadwerkelijk effectief zijn, is het noodzakelijk inform atie over de locatie waar ze elkaar treffen (m et nam e het station), inform atie over de verslaafden als groep en inform atie over de individuele verslaafden goed in beeld te hebben 2. I m m ers, zonder zicht geen inzicht en zonder inzicht geen effectieve interventiestrategie! 1.3 Bij d e p o lit ie g er eg ist r eer d e o v er last o p h et St at ion sp lein I n tabel 1 is het aantal bij de politie geregistreerde overlastincidenten op het Stationsplein weergegeven, waarbij onderscheid is gem aakt in drie typen overlast: asociaal gedrag, drugs en crim inaliteit. Deze definitie van overlast is afkom stig van de Politie Lim burg-noord. I n de bijlage is een specificatie per type overlast weergegeven, inclusief de aantallen incidenten over de periode 2002 t/ m Tabel 1: Totale overlast op het stationsplein, onderverdeeld naar overlast door asociaal gedrag, overlast door drugs en overlast door crim inaliteit; periode 2002 t/ m 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Overlast door asociaal gedrag Overlast door drugs Overlast door crim inaliteit To t aal o v er last st at ion sp lein Uit tabel 1 blijkt dat bij alle typen (geregistreerde) overlast, de overlast in het jaar 2002 het hoogst is in vergelij king m et de jaren 2003 t/ m De totale bij de politie geregistreerde overlast is afgenom en van 122 incidenten in het jaar 2002 tot 50 incidenten in het jaar I n 2006 is er een lichte stijging van de geregistreerde overlast ten opzichte van 2005, wat m et nam e wordt veroorzaakt door overlast door drugs. 1 Landelijke definitie veelpleger: persoon van 18 jaar of ouder, die in zijn gehele crim inele verleden m eer dan 10 antecedenten (pv s) heeft, waarvan tenm inste 1 in het peiljaar. 2 I nform atie over de individuele verslaafden zelf is in deze notitie niet opgenom en. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 3

5 1.4 Veilig h eid sb elev in g in w o n er s v an W eer t Uit de VeiligheidsScan Centrum Weert ( rapport van april 2006) 3 blijkt dat 54% van de inwoners van het centrum van Weert zich regelm atig tot vaak zorgen m aken over de crim inaliteit in de eigen gem eente. Zo n 27% van de inwoners is som s bezorgd over de crim inaliteit in de gem eente. 30% van de inwoners van het centrum van Weert voelde zich in het afgelopen jaar som s onveilig, en 29% voelde zich regelm atig tot vaak onveilig. De plekken waar m en zich onveilig voelt zijn Oelem arkt (22 keer genoem d), Centrum (17 keer genoem d), Station (17 keer genoem d) en Wilhelm inasingel e.o. (16 keer genoem d). De redenen waarom m en zich onveilig voelde zijn a) rondhangende jongeren ( 121 keer genoem d), b) drank-/ drugsoverlast (99 keer genoem d) en c) weinig/ geen verlichting (20 keer genoem d). Om standigheden die van invloed zijn op het gevoel van onveiligheid in de gem eente Weert zijn: rondhangende m ensen op straat (57% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t) onvoldoende verlichte plekken (23% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t) zwerfvuil/ afval (21% van de respondenten zegt dat dit regelm atig tot vaak voorkom t). De inwoners is in het kader van de VeiligheidsScan Centrum Weert ook gevraagd naar de m ate van bepaalde buurtproblem en. Overlast van groepen jongeren in het centrum van Weert als geheel zorgt voor de m eeste overlast (45% van de inwoners geeft aan hier regelm atig tot vaak overlast van te ondervinden). Ook dronken m ensen op straat (41% ), vernieling aan auto s (39% ), fietsendiefstal (29% ), overlast van drugs(gebruikers) (29% ), diefstal uit auto s (28% ) en overlast van horeca e.d. (22% ) scoren hoog. I nwoners geven voorrang aan de aanpak van jongerenoverlast (47% ), gevolgd door de aanpak van autovernielingen (37% ) en de aanpak van drugsoverlast (34% ). I n 2004 stond de aanpak van diefstal uit auto s nog op een derde plaats. 1.5 Maat sch ap p elij k e Op v an g Vo o r zien in g I n april 2005 is er in Weert een Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) gekom en. Doel van de Maatschappelijke Opvang Voorzieningen (MOV) is het verlenen van m aatschappelijke opvang en begeleiding aan personen, die ten gevolge van psychosociale en of m aatschappelijke problem en in een (crisis)situatie van dak- en thuisloosheid zijn geraakt, danwel op het MOV een beroep doen, om dat geen reguliere andere opvang m ogelijk is. De MOV in Weert is gevestigd aan de Wilhelm inasingel. Er is zowel dag- als nachtopvang. De MOV is gedurende 7 dagen per week tussen en uur en van (in de winter) of (in de zom er) tot geopend. Verslaafden kunnen dus op bepaalde uren niet terecht in de MOV. De Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) aan de Wilhelm inasingel in Weert 3 VeiligheidsScan Centrum Weert, B&A Groep, Den Haag, 13 april I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 4

6 2. H ET STATI ONSGEBI ED: EEN FAVORI ETE PLEK VOOR VERSLAAFDEN Dit hoofdstuk geeft aan de hand van kaartm ateriaal en foto s een beeld van het stationsgebied in Weert, een plek waar de verslaafden regelm atig rondhangen. Daarbij is ook aangegeven welke plekken en welke elem enten rond en in het station nu precies een probleem vorm en. I n de onderstaande kaart is aangegeven waar het station is gelegen. Het station valt binnen het gebied Binnenstad-Centrum. Ook de Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV), gelegen aan de Wilhelm inasingel, ligt in de wijk Binnenstad-Centrum. Figuur 2: kaart centrum van Weert. MOV st at ion st at ion Het station van Weert is een aantrekkelijke locatie voor verslaafden. Op en rond het station vinden dagelijks grote bezoekersstrom en plaats. Bovendien zijn er verschillende vluchtroutes m ogelijk. Er is een bankje nabij de taxistandplaatsen en de telefooncellen, dat een aantrekkelijke verzam elplek is voor de verslaafden. Als het regent of koud is, zijn er schuilm ogelijkheden in de tunnel, vlak vóór het station en in het station. Bovendien zijn er portiekjes bij het station en in de om geving van het station. Er zijn vier wegen in verschillende richtingen. Er een onbewaakte en een bewaakte fietsenstalling bij het station. I n het station is een bloem enshop gevestigd. Verder is er nog een ruim te tegenover de bloem enshop, wat leeg staat (zo n 12 m ² ). Op de eerste verdieping van het stationsgebouw zijn twee woningen gevestigd. I n de om geving van het station ligt De Citadel, een wooncom plex m et op de begane grond verschillende winkels. Ook liggen er tegenover het station verschillende eetgelegenheden. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 5

7 Figuur 3: het bankje bij het station, bedoeld voor personen die op een taxi wachten Figuur 4: de telefooncellen, die zijn vernield en waarin drugs wordt gebruikt I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 6

8 3. D E VERSLAAFDEN ALS GROEP I n dit hoofdstuk kom en de kenm erken van de groep verslaafden aan de orde, alsm ede de typen incidenten die ze plegen, de pleegplaatsen en de m om enten waarop de incidenten plaatsvinden (pleegm aanden, pleegdagen, pleegtijdstippen). Deze gegevens zijn afkom stig van het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de Politie Lim burg-noord. De analyse is uitgevoerd door Bureau Regionale I nform atie (BRI ) van de Divisie Regionale Recherche. De gegevens hebben betrekking op de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber Ken m er k en v an d e v er slaaf d en Er zijn 43 verslaafden in beeld gebracht. Van deze 43 verslaafden zijn er 38 van het m annelijke geslacht en 5 van het vrouwelijke geslacht. Zie tabel 5. Tabel 5: geslacht van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord g eslach t aan t al Man 38 Vrouw 5 To t aal 4 3 I n de tabellen 6a en 6b is de leeftijd van de 43 verslaafden weergegeven. Uit tabel 5a is af te lezen dat het m erendeel van de verslaafden (29) een leeftijd heeft tussen de 30 en de 45 jaar. Tabel 6a: leeftijden van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Leef t ij d o p 1 8 aan t al d ecem b er jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 1 To t aal 4 3 Tabel 6b geeft een nadere uitsplitsing naar de exacte leeftijd van de 43 verslaafden. Tabel 6b: leeftijden van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Leef t ij d o p 1 8 Leef t ij d o p 1 8 aan t al aan t al d ecem b er d ecem b er jaar 1 38 jaar 2 22 jaar 1 39 jaar 4 23 jaar 1 41 jaar 4 26 jaar 2 42 jaar 1 27 jaar 2 43 jaar 1 30 jaar 1 44 jaar 1 31 jaar 2 45 jaar 2 32 jaar 1 46 jaar 1 33 jaar 1 48 jaar 2 34 jaar 2 53 jaar 1 35 jaar 3 56 jaar 1 36 jaar 1 To t aal jaar 5 I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 7

9 Van de 43 in beeld gebrachte verslaafden hebben er 39 de Nederlandse nationaliteit, 1 de Duitse, 1 de Som alische en 1 de Turkse nationaliteit. Zie tabel 7. Tabel 7: nationaliteit van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord n at ion alit eit aan t al Duits 1 Nederlands 39 Som alische 1 Turks 1 To t aal 4 3 De verslaafden zijn m et nam e woonachtig in de gem eente Weert. Eén verslaafde heeft een woning in Swalm en en één in Tegelen. Zie tabel 8. Tabel 8: woonplaats van de in beeld gebrachte verslaafden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord w o o n p laat s aan t al Swalm en 1 Tegelen 1 Weert 41 To t aal 4 3 De verslaafden staan in de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber keer als verdachte bij een incident en 367 keer als betrokkene bij een incident geregistreerd in BPS. I n totaal kom t de groep verslaafden 542 keer voor als verdachte of betrokkene bij een incident. Zie tabel 9. Tabel 9: aantal keer dat de in beeld gebrachte verslaafden als verdachte of betrokkene voorkom en in BPS; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e r elat ie aan t al Verdachte 175 Betrokkene 367 To t aal Ty p e in cid en t en Deze paragraaf gaat dieper in op de typen incidenten waarbij de verslaafden als verdachte staan geregistreerd. De incidenten zijn geordend naar de categorieën verm ogen, openbare orde, geweld, verkeer en overige. I n totaal is de groep verslaafden verantwoordelijk voor 149 incidenten, waarbij zij als verdachte staan geregistreerd 4. Het m erendeel van de incidenten behoort tot de categorie verm ogen (70 incidenten). Verder zijn er 24 geweldsincidenten en 21 openbare orde incidenten. Zie tabel 10. Tabel 10: incidenten waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord I n cid en t cat eg o r ie Aan t al in cid en t en verm ogensincidenten 70 openbare orde incidenten 21 geweldsincidenten 24 verkeersincidenten 3 overige incidenten 31 To t aal I n tabel 11 zijn de typen verm ogensincidenten weergegeven. Te zien is dat diefstal uit winkel (16), fietsendiefstal (11) en diefstal af/ uit auto (10) de m eest voorkom ende verm ogensincidenten zijn onder de groep verslaafden. 4 De 43 verslaafden staan 175 keer als verdachte geregistreerd bij 149 incidenten. Bij een aantal incidenten zij n twee of m eerdere verslaafden als verdachte geregistreerd. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 8

10 Tabel 11: Verm ogensincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e v er m o g en sin cid en t en aan t al diefstal af/ uit auto 10 diefstal af/ uit bedrijf 5 diefstal af/ uit fiets 1 diefstal af/ uit overige onroerende goederen 2 diefstal auto 1 diefstal brom fiets 6 diefstal fiets 11 diefstal overige goederen 4 diefstal overige voertuigen 1 diefstal uit winkel 16 diefstal uit woning 5 harddrugs 3 heling 1 overige fraude/ bedrog 1 softdrugs 1 verduistering 2 To t aal 7 0 I n tabel 12 zijn de typen openbare orde incidenten weergegeven. Vernielingen en beschadigingen (8), overige overlast (5) en overlast van/ door durgs/ m edicijnen (4) kom en relatief het vaakst voor. Tabel 12: Openbare orde incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e o p en b ar e o r d e in cid en t en aan t al brand/ ontploffing m aterieel 1 huisvredebreuk 2 overige conflicten 1 overige vernielingen/ beschadigingen 8 overige overlast 5 overlast v/ d drugs/ m edicijnen 4 To t aal 2 1 I n tabel 13 zijn de typen geweldsincidenten weergegeven. Het incident bedreigingen is het m eest voorkom ende geweldsinicident. Tabel 13: Geweldsincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e g ew eld sin cid en t en aan t al bedreiging 14 geweld m et letsel m et wapen 3 geweld zonder letsel m et wapen 2 geweld zonder letsels zonder wapen 1 m an/ vrouw m ishandeling 2 openlijke geweld tegen personen 1 overval (gewapende) 1 To t aal 2 4 Tabel 14 geeft de typen verkeersincidenten weer. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 9

11 Tabel 14: Verkeersincidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e v er k eer sin cid en t en aan t al Onder invloed in auto/ m otor 1 Verkeersongeval m aterieel 2 To t aal 3 I n tabel 15 zijn alle overige incidenten weergegeven. Binnen deze categorie kom t aanhouding verzochte ( 11) het m eeste voor. Tabel 15: Overige incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Ty p e o v er ig e in cid en t en aan t al aandachtsvestiging 2 aangetroffen goed 1 aanhouding gezochte 11 belediging 2 controle overlast 1 controle vuurwerk 1 controle verlichting 1 gem eentelijke verordening (APV) 3 hulpverlening burger 2 kraken/ bezetten 1 lokaalvredebreuk 1 OVD-dienst 1 verdachte situatie 3 verhoor ander korps 1 To t aal Pleeg p laat sen I n deze paragraaf kom en de pleegplaatsen van de incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd, aan de orde. Tabel 16 laat zien dat er van de 149 incidenten er 130 in Weert zelf plaatsvinden. Van de 149 incidenten vonden er 9 plaats in Roerm ond. Tabel 16: Pleegplaatsen van incidenten, waarbij één of m eerdere van de 43 in beeld gebrachte verslaafden als verdachte staat geregistreerd; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg p laat s Aan t al in cid en t en Altweerterheid 1 Ell 1 Horn 1 Nederweert 2 Nederweert Eind 1 Roerm ond 9 Tungelroy 1 Venray 3 Weert 130 To t aal I n figuur 17 op de volgende pagina zijn de Weerter pleegstraten weergegeven. De Wilhelm inasingel (9), de Muntpassage (8), het Stationsplein (8), het Collegeplein (7), Dries (6), de Stationsstraat (6) en de Nieuwe Markt (6) kom en het vaakst als pleegstraat van de verslaafden voor. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 0

12 Weert Altweert

13 Tabel 18 geeft de contexten weer waarin de incidenten hebben plaatsgevonden. De m eeste incidenten hebben plaatsgevonden op een openbare plaats (57), in een winkel (26) of in een woning (21). Tabel 18: Context waar de incidenten hebben plaatsgevonden (top 5); peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Co n t ex t Aan t al in cid en t en bedrijf (B) 6 openbare plaats (OP) 57 parkeerplaats (PK) 5 winkel (WI ) 26 woning WO) 21 To t aal Pleeg m aan d en, p leeg d ag en en p leeg d ag d elen Deze paragraaf geeft weer wanneer de incidenten, waarvan de verslaafden als verdachte staan geregistreerd, zijn gepleegd. Het gaat dan om de m aanden, dagen en dagdelen. I n tabel 19 zijn de pleegm aanden weergegeven. I n de m aanden septem ber (19) en novem ber (17) vonden de m eeste incidenten plaats. Tabel 19: Maanden waarin de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg m aan d Aan t al in cid en t en Pleeg m aan d Aan t al in cid en t en januari 6 augustus 9 februari 8 septem ber 19 m aart 13 oktober 10 april 15 novem ber 17 m ei 13 decem ber 14 juni 15 To t aal juli 10 Tabel 20 laat de favoriete pleegdagen zien. Dit zij n de dinsdagen (36) en de donderdagen ( 28). Tabel 20: Dagen,waarop de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg d ag Aan t al in cid en t en zondag 13 m aandag 15 dinsdag 36 woensdag 22 donderdag 28 vrij dag 20 zaterdag 15 To t aal Tabel 21 laat zien op welke delen van de dag de m eeste incidenten plaatsvinden. De m eeste incidenten vinden s m iddags plaats. Tabel 21: dagdelen waarop de incidenten hebben plaatsgevonden; peilperiode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber 2006; BPS; Politie Lim burg-noord Pleeg d ag d elen Aan t al in cid en t en To t aal I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 2

14 4. CONCLUSI ES Weert telt zo n 40 tot 45 verslaafden, die overlast veroorzaken. I n het kader van de aanpak van de drugsoverlast, zijn 43 verslaafden nauwkeurig in beeld gebracht. Het gaat om 38 m annen en 5 vrouwen, voornam elijk in de leeftijd van 30 tot 45 jaar. Het m erendeel heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft de gem eente Weert als woon- of verblij fplaats. Ongeveer de helft van de verslaafden heeft geen eigen woning. De groep van 43 verslaafden staat in de periode 1 novem ber 2005 tot 1 novem ber keer als verdachte en 367 keer als betrokkene geregistreerd bij incidenten (bron: Politie Lim burg- Noord). De 43 verslaafden zorgen niet alleen voor overlast rondom het station (luidruchtig aanwezig, lastig vallen om standers, drugsgebruik, bedreigingen), m aar plegen ook incidenten in de binnenstad van Weert (m et nam e binnen de singels en om geving station). Het gaat voornam elijk om verm ogensincidenten die de groep van 43 verslaafden plegen (winkeldiefstal, diefstal fiets, diefstal af/ uit auto). Ook bedreigingen kom en voor. De m eeste incidenten vinden plaats in de m iddag. Naast objectieve gegevens (van de politie), zijn er ook subjectieve gegevens over de veiligheid in het centrum van Weert. I nwoners van de gem eente Weert die zeggen zich onveilig te voelen, geven voornam elijk aan dat dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van rondhangende m ensen op straat (bron: VeiligheidsScan Centrum Weert, april 2006). De gem eente Weert heeft sinds april 2005 een Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV), gevestigd aan de Wilhelm inasingel. Er is zowel dag- als nachtopvang. Het MOV is gesloten tussen 8 en 10 uur s ochtends en van 15: 30 tot 20: 00 uur ( winter) of 22: 00 uur (zom er). Veel van de in beeld gebrachte verslaafden zijn bezoeker van het MOV. Een groot aantal verslaafden is werkzaam in het opschoonteam (zwerfvuiltraject) van de gem eente. Enkele verslaafden zitten in een traject voor betaald werk, een huis-op-proef-woning of een zorgtraject. Enkele verslaafden zitten in een I SD-traject (inrichting stelselm atige daders) en zitten voorlopig vast. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 3

15 5. D E I NTEGRALE AANPAK: EEN SAMEN HANGEND PAKKET VAN MAATREGELEN Op basis van het zicht op en het inzicht in de problem atiek, is het m ogelijk een effectieve interventiestrategie toe te passen. I n dit hoofdstuk kom t een sam enhangend pakket van m aatregelen aan de orde. De m aatregelen zijn onderverdeeld naar drie typen aanpak: groepsgebonden aanpak, persoonsgebonden aanpak en locatiegebonden aanpak. De locatiegebonden m aatregelen hebben betrekking op het station en het stationsgebied. 5.1 De g r oep sg eb o n d en aan p ak Bij de groepsgerichte aanpak wordt nagegaan wat het ongewenste gedrag van de groep inhoudt, en hoe dit gedrag kan worden veranderd. I n het kader van de aanpak van overlast rondom het station, gaat het om de volgende m aatregelen: Postadres in Weert in plaats van Venlo voor verslaafden die m ee willen werken aan een (zorg)traject. (Venlo is centrum gem eente voor een zwerversuitkering; betaling uitkering blij ft vanuit Venlo plaatsvinden). Onderzoeken m ogelijkheden om een ex-verslaafde als ervaringsdeskundige de groep verslaafden te laten benaderen. I nzet bem oeizorg voor hulpverlening aan verslaafden. Handhavingsbeleid: aanpak openstaande zaken bij politie/ justitie. Onderzoeken m ogelijkheden om de verslaafden verplicht naar het MOV te sturen. Onderzoeken m ogelijkheden van eisen van celstraffen in plaats van geldboetes. Onderzoeken m ogelijkheden van NS-taakstraffen in plaats van betalen van geldboete. Niet-Weerter verslaafden terug naar oorspronkelijke zorgnetwerk. Onderzoeken m ogelij kheden tegengaan sam enscholing stationsplein. 5.2 De p er so o n sg eb o n d en aan p ak De aanpak richt zich voor een deel op de individuele verslaafden uit de aan te pakken groep. Het gaat hierbij om de volgende m aatregelen: Schuldhulpverlening/ budgetbeheer voor verslaafden die een schuldenlast hebben. Traject volgen in Veiligheidshuis (persoonsgerichte aanpak) Huis-Op-Proef-trajecten (HOP). Gebiedsontzegging voor het stationsgebied voor notoire overlastveroorzakers. 5.3 De locat ieg eb o n d en aan p ak De locatie- of dom eingerichte aanpak beschrijft welke m aatregelen er op de locatie (het stationsgebied) nodig zijn om de overlast van de groep verslaafden te verm inderen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Het gaat daarbij om de volgende m aatregelen: Regelm atig schoonm aken in en rondom station door gem eente en NS. Telefooncellen verwijderen. Onderzoeken m ogelijkheden van m uziek op, in en rondom station. Verlichting bij wachtruim te zijkant station (beneden) verbeteren. Bankje waar verslaafden nu zitten verwijderen en nieuwe plaatsen tussen de taxistandplaatsen. Sluiten van álle stationsdeuren s nachts. Deur van wachtruim te op perron perm anent afsluiten. Er is voor reizigers voldoende overige wachtruim te op het perron. Onderzoeken m ogelijkheden aanpassen taluud bij spoor: snoeien en gras aanleggen. Bewonersparticipatie bevorderen. Herontwikkeling stationsgebied (stadsontwikkeling). I n tabel 22 op de volgende pagina zijn alle genoem de m aatregelen in een m atrix opgenom en, waarbij tevens is aangegeven: het doel van de m aatregel, de wijze van aanpak en het gewenste resultaat. I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 4

16 Gr o ep sg eb o n d en aan p ak Per so on sg eb on - d en aan p ak Lo cat ieg eb o n d en aan p ak Tabel 22: te treffen m aatregelen op groeps-, persoons- en locatieniveau. m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Postadres Weert I nzet ex-verslaafde (m ogelijkheden onderzoeken) I nzet bem oeizorg Handhavingsbeleid: afhandelen openstaande zaken politie/ j ustitie) Onderzoeken m ogelijkheden verslaafden verplichten om naar MOV te gaan Mogelijkheden onderzoeken celstraffen in plaats van geldboetes Mogelijkheden onderzoeken NS-taakstraffen i.p.v. boetes Niet-Weerter verslaafden terug naar eigen zorgnetwerk Onderzoeken m ogelijkheden tegengaan sam enscholing verslaafden stationsplein postadres in Weert voor Weerter verslaafden die traject wille volgen Bereidheid tot afkicken bij 4 verslaafden Hulpverlening Vastzetten verslaafden Minder verslaafden op straat Verslaafden van de straat Verslaafden krijgen NStaakstraf i.p.v. boete Verslaafden daar opvangen waar ze wonen/ verblijven Geen overlast van groepen verslaafden stationsplein Om zetten postadres van Venlo naar Weert I nzet ex-verslaafde op straat Benadering verslaafden door zorginstellingen Repressief optreden Aanspreken verslaafden Onderzoeken m ogelijkheden celstraffen i.p.v. geldboetes Onderzoeken m ogelijkheden taakstraf i.p.v. geldboete Contacten m et andere gem eenten leggen Onderzoeken m ogelijkheden tegengaan sam enscholing bij overlastsituaties Geen zwartrijders NS Minder drugsgebruik Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast op straat lagere schuldenlast waardoor m inder crim inaliteit en overlast Verslaafden doen iets terug voor sam enleving + lagere schuldenlast Geen niet-weerter verslaafden in zorgnetwerk Weert Minder crim inaliteit en overlast stationsplein m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Schuldhulpverlening Traject Veiligheidshuis Huis-op-proef- traject Gebiedsontzegging stationsgebied Schuldenlast beperken 5 verslaafden in traject Veiligheidshuis 4 verslaafden in Huis-opproef-traj ect Overlast in en rond station beperken Beheer budget verslaafden bij instantie I ntegrale persoonsgerichte aanpak op diverse leefgebieden Verslaafde in HOP-traj ect Gebiedsontzegging bij drie pv s Minder schulden verslaafden Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast Minder crim inaliteit en overlast in en rond station m aat r eg el d o el aan p ak g ew en st r esu lt aat Schoonm aken in en rond station Telefooncellen verwijderen Onderzoeken m ogelijkheden m uziek in en rond station Verlichting bij wachtruim te in station en daarbuiten verbeteren Verplaatsen bankje naar taxistandplaats s Nachts goed sluiten van alle deuren van het station Deuren wachtruim te perron perm anent afsluiten Onderzoeken m ogelijkheden aanpassen taluud bij spoor (gras) Bewonersparticipatie Herontwikkeling stationsgebied Schone uitstraling station Geen drugsgebruik in telefooncellen en vergroten zichtbaarheid Prettige sfeer stationsgebied Beter zicht, veiliger gevoel Bankje te gebruiken voor reizigers taxi Geen verslaafden s nachts in station Geen (slapende) verslaafden in wachtruim te op perron Voorkom en dat spullen hier worden verstopt I nspraak en betrekken om wonenden station Fraaier stationsgebied en betere aansluiting binnenstad Regelm atig schoonm aakdienst Verwijderen telefooncellen Telfort en KPN Onderzoeken m ogelijkheden Goede lam pen in en buiten de wachtruim te station Huidige bank verwijderen, nieuwe bank plaatsen Beveiliging sluit álle deuren af. Afsluiten deur wachtruim te op perron. Snoeien struiken, bom en laten staan, gras aanleggen Mogelijkheid onderzoeken (enquête, inspraakavond) Plannen m aken en uitvoeren Schoon in en rond station Geen drugsgebruik in telefooncellen Goede uitstraling stationsgebied Veiliger gevoel Geen verslaafden op bankje Geen verslaafden in station s nachts Minder overlast en crim inaliteit op perron Minder rotzooi taluud en betere uitstraling Tevreden en betrokken om wonenden Goede uitstraling Weert I n t eg r ale aan p ak d r u g so v er last 1 5

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Anton van Wijk Bo Bremmers Snelle jongens Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Sociale veiligheid in en rond scholen

Sociale veiligheid in en rond scholen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Sociale veiligheid in en rond scholen Primair (Speciaal) Onderwijs 2010-2014 Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 2006-2014 Drs. Rob Sijbers Daan

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

De s-gravendijkwal onder de loep

De s-gravendijkwal onder de loep De s-gravendijkwal onder de loep Buurtgesprekken, registraties, interviews en observaties rond leefbaarheid en veiligheid in een Rotterdamse straat Dr. Eric Bervoets 21 januari 2015 NHOUDSOPGAVE Bestuurlijke

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie