CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Bijlage 1: Voorlopige uitvoeringstoets CFV naar onderwerp. Wetgevingskwaliteit en regeldichtheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Bijlage 1: Voorlopige uitvoeringstoets CFV naar onderwerp. Wetgevingskwaliteit en regeldichtheid"

Transcriptie

1 worden gesteld naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid alleen al uit oogpunt van omvang en of deze helder en duidelijk is. Op dit punt heeft CFV zorgen. Het gegeven dat de AMvB maar liefst 123 artikelen kent, eens 65 keer verwezen is naar nadere uitwerking in een ministeriële regeling, dan mag met recht de vraag regulering niet doorschiet. de complexiteit van de regelgeving. Als hierbij het gegeven betrokken wordt dat in die 146 artikelen ook nog met daarbij nog eens 23 a, b, c nummeringen, zodat in feite sprake is van 146 artikelen, is een indicatie van Voor een goede uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regelgeving is het van belang dat die regelgeving Wetgevingskwaliteit en regeldichtheid Bijlage 1: Voorlopige uitvoeringstoets CFV naar onderwerp 1 - Bijjçige bij brief BO!N5/5.O17 van 2Qjanuari 2Q15 - leidt via een voorgeschreven DCF-methode immers al tot een kostenefficiënte invoering van de de berekeningssystematiek van de marktwaarde in verhuurde staat opgenomen. De inhoud ervan geeft en noodzaak. CFV dringt er op aan deze bepaling te laten vervallen. De Light variant in het CFV-advies toelichting komt dit niet terug). In lid 4 van het concept artikel wordt voor de verdere uitwerking berekeningssystematieken vast te stellen als dit bijdraagt tot een verbeterde verhouding tussen lasten niet mogelijk op dit punt een uitvoeringstoets uit te voeren. Dit is een belangrijke beperking. In lid 4 van mogelijkheid wordt geboden om voor categorieën van corporaties vereenvoudigde het concept artikel is verder aangegeven dat in aanvulling op het CFV-advies van 18 december de verwezen naar ministeriële regeling. Aangezien deze ministeriële regeling nog niet beschikbaar is, is het tussen de Light en Full variant daarbinnen echter nog onvoldoende weer (ook in de concept Nota van het volledige CFV-advies ten aanzien van de berekeningssystematiek en met name het onderscheid In lid 1, 2 en 3 van het op 19januari toegezonden concept artikel zijn verder een aantal onderdelen van te nemen niet toegelicht. Gezien het belang van het onafhankelijke college voor draagvlak en inbreng toename van het benodigde budget van CFV. de paragrafen 4.2 en 4.3 van het CFV-advies van 18 december. Dit zou op korte termijn leiden tot een gevolgen voor de daar benodigde capaciteit. Zie in dit kader de activiteiten zoals die beschreven zijn in van het college is het onafhankelijk vaststellen en actualiseren van het waarderingshandboek gebruik van de concept nota van toelichting is de achtergrond van uw keuze om het advies op dit punt niet over Het beleggen van de nadere uitwerking en actualisatie van de marktwaarde bij de toezichthouder heeft kan worden gecontinueerd onder verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). door middel van het instellen van een onafhankelijk College marktwaarde woningcorporaties. De taak uitvoeren, zoals omschreven in het advies. Ik ga er dan van uit dat dit college onder de Herzieningswet makend van de expertise van de markt en met draagvlak van alle partijen, op afstand van minister en second best zie ik een oplossing in het instellen van een onafhankelijk college door CFV die de taken zal van expertise uit de markt over waarderen van vastgoed, verzoek ik u uw keuze te heroverwegen. Als marktwaardebegrip draagvlak moet hebben binnen de sector. Dit is in het advies onder meer uitgewerkt toezichthouder. In uw voorstel voor de AMvB is het onafhankelijke college niet opgenomen. In de tekst In uw adviesaanvraag heeft u als belangrijk punt meegegeven dat de uitwerking van het verschillende mogelijkheden. Indien de toezichthouder in de toekomst gevraagd wordt om de actualiteit Wel acht de regering het van belang dat de methode periodiek extern gevalideerd wordt, zodat de onafhankelijk wettelijk college opgericht dat het handboek vaststelt. De regering acht dit niet noodzakelijk. Via de van 19januari is alsnog een concept artikel in de AMvB en concept tekst voor de Nota van uitwerking van de marktwaarde in verhuurde staat, maar wordt verwezen naar ministeriële regeling. te voeren. In de concept AMvB zoals ontvangen op 5januari zijn geen bepalingen opgenomen over de waarderingshandboek jaarlijks te actualiseren en het tijdpad om het marktwaardebegrip in de sector in introductie van een College marktwaarde woningcorporaties dat tot taak moet krijgen om het toelichting opgenomen waarin inhoudelijke bepalingen over de uitwerking van de marktwaarde in inhoud van het waarderingshandboek en het onderscheid tussen een Light en Full variant daarvan, de berekeningssystematiek van marktwaarde ook blijvend in de markt gewaardeerd wordt. Hiervoor zijn externe commissie monitoring. van de marktwaarde in verhuurde staat doen toekomen. In dit advies wordt onder meer ingegaan op de van de berekeningssystematiek te borgen, dan zou zij zich bijvoorbeeld kunnen laten bijstaan door een Via mijn brief van 18 december 2014 (kenmerk JH/N5/14.603) heb ik u mijn advies inzake de uitwerking Waarderingsgrondslagen verhuurde staat zijn opgenomen. Daarin is opgenomen: In tegenstelling tot het advies wordt geen Verder bleken diverse verwijzingen in de AMvB naar de Herzieningswet niet correct weergegeven. VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS

2 hiermee dus niet worden bereikt, maar eerder verslechterd. Verder wordt de door de Commissie gerealiseerd. Hoekstra en de PEW bepleite doelstelling om te komen tot eenduidig waarderingsbegrip hiermee niet waardering zal moeten opvragen. Het beoogde doel van beperking van de administratieve lasten zal verantwoordelijkheid voor het prudentieel financieel toezicht alsnog aanvullende gegevens over de op te stellen. Het toestaan van uitzonderingen zal betekenen dat de toezichthouder vanuit zijn $ijla.geiief$qlî LSi15Pz7 van 20 januari2qls -2- Scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb uitwerking van de marktwaarde in verhuurde staat van 18 december 2014 heb ik dit nogmaals onder uw Herzieningswet, noch in de AMvB de verplichting opgenomen om accountantscontrole te laten uitvoeren op aangegeven dat corporaties het scheidingsvoorstel in de eerste helft van 2017 kunnen indienen. Zo kunnen geïntroduceerd die niet bekend zijn in de bestaande verslaggevingsregelgeving (titel 9 BW 2 en Ri), zoals de interne startlening, de voorziening opbrengsten van vervreemdingen en de interne lening ten behoeve van ontbreken heldere normen inzake de toedeling van baten en lasten aan de beide takken en is noch in de een meerjarenprognose van activiteiten, vermogen en kas voor de periode moeten zijn. Immers welke verslaggevingstechnische spelregels gelden ten aanzien van de verwerking en waardering. Verder corporaties voor 1januari 2017 een voorstel voor scheiding moeten indienen. Dit sluit echter niet aan bij het corporaties het scheidingsvoorstel ook laten aansluiten op de door de accountant gecontroleerde cijfers in de corporaties op 1 mei 2017 te stellen. Dit is volgens de Herzieningswet de nieuwe uiterste datum waarop de gegevensopvraging die corporaties moeten gebruiken bij de indiening van het scheidingsvoorstel, medio bijbehorende controleverklaring / Assurancerapport vôc5r 1 mei 2017 bij de toezichthouder in te dienen, deze gereguleerd aan welke eisen het scheidingsvoorstel dient te voldoen. Ik heb geadviseerd om op basis van het plaats dient te vinden en hoe na splitsing de formats voor respectievelijk de DAEB tak, de niet-daeb tak eruit woningcorporaties, aangegeven wordt welke alleen een extracomptabele functie vervullen en daarnaast vigerende balansformat van RJ645 een schema op te nemen waarin per post is aangegeven hoe splitsing dienen te zien voor respectievelijk balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten. De vormgeving financiering van niet-daeb activiteiten. Het is van belang dat bij deze posten, die specifiek zijn voor in geval van juridische scheiding dient apart te worden beschreven. Verder worden er nieuwe balansposten In de uitvoeringstoets van 15 september 2014 is verder aangegeven dat in de AMvB in onvoldoende mate is in te dienen) of een eenmalige opgave is in dit verband nog een vraag. indien corporaties erin slagen de jaarrekening over verslagjaar 2016 en het scheidingsvoorstel met 2016 gepubliceerd te hebben zodat corporaties zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. Dit betekent dat jaarrekening bij de toezichthouder ingediend moet worden. CFV koerst er op de opzet van de eenmalige aandacht gebracht. CFV dringt er op aan de uiterste datum voor indiening van het scheidingsvoorstel door de benodigde tijd voor opmaak van de jaarrekening en controle door de accountant. In mijn advies inzake de alternatieve tijdpad zoals ik dat in de uitvoeringstoets van 15 september 2014 heb geschetst. Daarin is jaarrekening over verslagjaar Deze cijfers kunnen op 1januari 2017 nog niet beschikbaar zijn vanwege 10december 2014 (kenmerk ) geeft u aan dat via een nota van wijziging is opgenomen dat en niet-daeb niet realistisch is en heb ik een alternatief en meer realistisch tijdpad geschetst. In uw brief van In de uitvoeringstoets van 15 september 2014 heb ik aangegeven dat het tijdpad voor scheiding tussen DAEB In hoeverre voor deze prognose de reguliere prognose-opvraag kan worden gebruikt (medio december 2016 deze prognoses zijn een toetssteen of de scheiding leidt tot een voldoende waarborgen voor de continuïteit. ook eerder in behandeling genomen zullen kunnen worden. Een onderdeel van het scheidingsvoorstel zal ook van de AMvB. Dit dient aangepast te worden in de definitieve AMvB. de overcompensatie zou het echter moeten gaan om het begrip marktwaarde in de context van art. 28 andere artikelen, waaronder art. 49 inzake de berekening van overcompensatie. Bij de berekening van toepassing van marktwaarde voor art. 28 van de AMvB en de toepassing van marktwaarde in relatie tot begripsomschrijvingen in art. 1 van de concept AMvB wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de In de concept AMvB wordt op verschillende onderdelen het begrip marktwaarde gehanteerd. Bij de wordt zal dit doorwerken naar de implementatie van andere onderdelen van de Herzieningswet. niet-daeb en de herijking van het prudentieel toezicht. Indien er op dit punt vertraging opgelopen verschillende onderdelen van de herzieningswet en de AMvB, waaronder de initiële scheiding DAEB en invoering van de marktwaarde in verhuurde staat is noodzakelijk in relatie tot de implementatie van over de invulling in de regelgeving en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden daarbij. De de snelheid waarmee dit moet gebeuren is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt Gezien de impact voor woningcorporaties van de invoering van de marktwaarde in verhuurde staat en light variant moeten niet overschat worden in relatie tot de huidige verplichting om een bedrijfswaarde is (met uitzondering van BOG en MOG boven een bepaalde omvang). De administratieve lasten van de marktwaarde op een kwalitatief voldoende niveau waarbij tussenkomst van een taxateur niet verplicht

3 dan redelijke winst leidt. De berekening van de overcompensatie in art. 49 van de AMvB is echter zodanig, dat zou erop gericht moeten zijn om vast te stellen of de uitvoering van deze DAEB activiteiten niet tot een meer uitvoering van DAEB activiteiten tegen een redelijke winst mogelijk te maken. De toets op overcompensatie voor het uitvoeren van diensten van algemeen en economisch belang. Staatssteun is erop gericht de AMvB staat op gespannen voet met de doelstellingen die verbonden zijn aan het verlenen van staatssteun verantwoording van de verkregen compensatie. De wijze waarop de overcompensatie is uitgewerkt in de De formulering in artikel 49 lid 1 onder a biedt onvoldoende kader voor een goede bepaling en Compensatie Bijlage bij fpln5!1.5.p17 t an 20j9nL4ar zoals een in control statement en bedrijfsvoeringsparagraaf. De aard van de bepalingen in bijlage 1 bij de om op dit onderdeel een uitvoeringstoets te doen. onvoldoende mate is uitgewerkt. Het betreft onder meer de bepalingen in bijlage 1 van deze Kamerbrief die woningcorporaties. Dit is thans nog niet opgenomen in de concept AMvB, waardoor het dus niet mogelijk is Normenkader voor financieel beheer MG ,te komen tot beleidsregels inzake hettijdelijk beleggen van overtollige middelen door intensief contact tussen CFV en BZK geweest over de noodzaak om, in aanvulling op MG en De huidige Beleidsregels derivaten zijn opgenomen in de concept AMvB. Er is in de afgelopen maanden hand ligt. Indien het niet in regelgeving wordt vervat, verwacht CFV dat deze zaken niet van de grond komen. financieel beheer, mede in relatie tot de Kamerbrief van minister Dijsselbloem van 27november2013, in Kamerbrief van minister Dijsselbloem zijn zodanig dat vastleggen in regelgeving wat CFV betreft zeer voor de gaat onder meer om de inbedding van risicomanagement in de organisatie en zaken voor het jaarverslag 27 november 2013 en dringt er daarom bij u op aan deze normen alsnog een plekte geven in de AMvB. Het CFV benadrukt de relevantie van de minimumeisen zoals opgenomen in de Kamerbrief van geeft u aan dat deze bepalingen zich volgens u niet lenen voor opname in de sectorspecifieke regelgeving. verantwoording en Governance; versterking van countervailing powers. In uw brief van 10december 2014 zijn opgenomen onder de onderdelen Risicomanagement en misbruik & oneigenlijk gebruik, Transparante In de uitvoeringstoets van CFV van 15 september 2014 is aangegeven dat het normenkader voor goed worden gemaakt. De Raad van State heeft in zijn advies van juni 2014 reeds aangegeven dat uitstel van portefeuille voldaan kan worden aan de rente- en aflossingsverplichtingen is er geen enkele reden om ministeriële regeling een explicitering te geven van wat in dit verband als financiële continuïteit voor een de DAEB tak. Hiertoe heeft onder meer een inbreng van maatschappelijk gebonden vermogen in de niet-daeb Aangezien het streven is om de omvang van de interne leningen afte bouwen en niet-daeb geen kerntaak een voor corporatie is, dient voorkomen te worden dat er al te gemakkelijk van deze faciliteit gebruik kan financiële positie (solvabiliteit en kasratio s) dat de financiële continuïteit in dezelfde mate is gewaarborgd als tak plaatsgevonden. Art. 54 lid 3 geeft aan dat de minister (lees Autoriteit) slechts toestemming verleent voor aflossen op de interne (marktconforme) lening tot gevolg kan hebben dat deze leningen tot in lengte van verzoeken om de aflossing aan te passen. Op het moment van scheiding krijgt de niet-daeb tak een zodanige DAEB bezit wordt gepositioneerd) en aanvullende investeringen in niet-daeb na de scheiding kent een De interne lening als gevolg van de initiële scheiding (op basis van niet-daeb bezit en DAEB bezit dat als niet Instandhouding niet-daeb tak zonder feitelijke scheiding jaren blijven bestaan. In dat geval ontstaat geen feitelijke splitsing tussen beide takken aldus de Raad van De uitwerking van de instelling van een voorziening ten behoeve van het verstrekken van extra interne zijn van overcompensatie niet bruikbaar en geeft het geen mogelijkheid tot handhaving. zich mee en is vanwege de complexiteit in de vormgeving moeilijk handhaafbaar. niet-daeb portefeuille is hierbij geen vaststaand gegeven. Indien door (geleidelijke) afstoting van de niet-daeb tak wordt verondersteld. lager is dan in de reguliere huurmarkt. Om deze redenen is de concept AMvB over het al dan niet aan de orde Voorziening interne leningen leningen na de administratieve scheiding roept nog veel vragen op, brengt forse administratieve lasten met State. De financiële continuiteit dient in dit verband in enge zin te worden opgevat. De instandhouding van de bedoeld verzoek in te willigen. Ten einde een uitvoerbare regeling te vormen, dient de in lid 4 aangeduide staat met een factor) willekeurig en leidt het niet tot een cijfer dat aanduidt of het direct rendement hoger of ten behoeve van de berekening van het direct rendement (het ophogen van de marktwaarde in verhuurde redelijke winst die corporaties maken. Daarnaast is de wijze waarop de te hanteren waarde wordt bepaald het genoten voordeel uit de staatssteun niet wordt meegenomen in de bepaling of er sprake is van overcompensatie. Het genoten voordeel wordt niet betrokken in de berekening van het rendement, de patroon van rente- en aflossingsbetalingen. Op grond van art. 54 lid 3 kan de toegelaten instelling de minister het niet aflossen, indien de financiële continuiteit van de niet-daeb tak niet langer is gewaarborgd. het scheidingsvoorstel. Al deze zaken zijn cruciaal om de splitsing beheersbaar te laten plaatsvinden, maar zijn op dit moment nog niet geregeld.

4 - de - goedkeuring - verlenen - oordeelsvorming CFV heeft om deze reden zorgen over de uitvoerbaarheid van de controle door de accountant en acht het niet sprake van onvolkomenheden in de regelgeving, dan wel is de regelgeving op dit moment nog niet ingevuld. sprake zal zijn van niet goedkeurende Assurancerapporten. Dit kan het proces van implementatie van de verleden voorgekomen dat tekortkomingen in regelgeving gerepareerd werden in het sectorspecifieke Herzieningswet en AMvB aanzienlijk verstoren omdat de toezichthouder in dat geval niet kan uitgaan van de de overige delen van deze uitvoeringstoets is aangegeven is er op verschillende onderdelen van de AMvB elementen bij de toezichthouder moeten aanleveren. De toezichthouder zal ter waarborging van de betrouwbaarheid van deze gegevens willen steunen op de controlewerkzaamheden van accountants. Zoals in ondenkbaar dat uitwerking in controleprotocollen problematisch wordt, dan wel dat er in veel gevallen betrouwbaarheid van de gegevens waarop de verschillende oordelen worden gebaseerd. Het is in het BijLcg? bij brief BQ/N5/15.Q17 qn 2Qjanuari sanctiebevoegdheden door de minister, te weten de intrekking van de toelating en onder bewind stelling. regelen dat en op welke wijze de Aw een adviesrol toekomt bij de uitoefening van de (niet gemandateerde) In dat verband ligt het volgens CFV ook voor de hand om in de AMvB (op grond van art. 61 lid 4 van de wet) te Adviesrol Aw Indien de minister het niet opportuun vindt om ook deze bevoegdheden in mandaat aan de Aw op te dragen, van het amendement Verhoeven. (art. 21 lid 2) en investeringen in niet-daeb (art. 44c); van de Aw niet aan de kant kan worden geschoven door een beleidsafweging van de minister; dat is de kern worden, teneinde de algemene toezichtstaak ex art. 61 lid 1 van de wette faciliteren. Art. 61 lid 4van de wet dochtermaatschappijen. ). Volgens CFV betreft het de volgende toezichtbevoegdheden: van fusies c.q. splitsing (art. 53 resp. art. 50b), verkoopbesluiten (art. 27), verbindingen van ontheffing van het verbod voor de toegelaten instelling om vermogen aan een verbinding over de verslaglegging door de toegelaten instelling omtrent afgelopen jaar en te verschaffen anders dan via aandelenkapitaal of een lening (art. 21a); voorgenomen beleid (art. 38 en art. 44a) betrokkenheid de Awter zake heeft. Gewaarborgd moet immers worden dat een inhoudelijke beoordeling zal in de regelgeving (de onderhavige AMvB) verduidelijkt en vastgelegd moeten worden of en zoja welke zienswijze inzake geschiktheid bestuurder c.q. commissaris (art. 25 lid 2 en art. 30 lid 3); en taken worden opgedragen in het kader van het toezicht op toegelaten instellingen en de geeft hiertoe expliciet de mogelijkheid ( Bij of krachtens AMvB kunnen aan de autoriteit andere onderwerpen in de wet aan onze minister worden toegekend, ook in mandaat aan de Aw opgedragen zouden behoren te In een notitie van 11december2014 heeft CFV richting BZK aangegeven welke bevoegdheden c.q. taken, die Omvang mandaat rol van de Aw bij de in de AMvB genoemde zaken te verankeren. In plaats van -zoals in het artikelgewijze overzicht in de betreffende bijlage wordt aangegeven -per relevant De uitoefening van sanctiebevoegdheden, dient in het mandaatbesluit aan de orde te komen. Waar het niet AMvB benoemd waar een expliciete verwijzing naar de betrokkenheid van de Aw volgens CFV ten onrechte Dit neemt evenwel niet weg dat het mogelijk is daar waar relevant, bepalingen op te nemen die het verklaart waarom in de AMvB geen nadere regulering is opgenomen inzake deze toezichttaak: er is geen grondslag voor in de wet. opgedragen taak, kan in de AMvB ruimhartiger de positie van de Aw ondersteund worden. de wet bevat geen delegatiebepaling waar het gaat om de in lid 1 t/m 3 omschreven taak van de Aw. Dit de uitoefening van juridische (sanctie)bevoegdheden betreft, maar de uitoefening van door de wetgever dochtermaatschappijen is opgedragen aan de Aw. In het tweede lid wordt een aantal velden benoemd waartoe dat toezicht zich uitstrekt en in lid 3 staan de taken die tot dat toezicht worden gerekend. Art. 61 van functioneren van de Aw kunnen faciliteren. In het artikelgewijze overzicht worden diverse artikelen uit de ontbreekt en waardoor de uitvoering van de toezichttaak door de Aw belemmerd kan worden. De Herzieningswet (art. 61) stelt expliciet dat het toezicht op de toegelaten instellingen en de Ontbreken relevante verwijzingen naaraw artikel de rol van de Aw te benoemen, kan de minister er ook voor kiezen in één artikel in algemene termen de Het toezicht accountant de controle dient uit te voeren. voorkomen te worden bij de implementatie van de Herzieningswet en de AMvB. Het is van belang dat de kwaliteit van de regelgeving zodanig is dat de norm helder is en daar in het controleprotocol probleemloos controleprotocol. Dit is vanuit de ervaringspraktijk van CFV een zeer onwenselijke situatie en dient met kracht naar verwezen kan worden. In het controleprotocol kan vervolgens uitgewerkt worden op welke wijze de Voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de AMvB zullen corporaties nieuwe informatie- Controleerbaarheid van benodigde gegevens

5 Omissies in de AA4vB naar aanleiding van de tekst van de Herzien ingswet Art. 38 lid 2 van de wet bevat de verplichting van de toegelaten instelling tot verstrekking van een aantal voor het financieel toezicht cruciale documenten aan onze minister. Niet genoemd wordt de Aw, terwijl een voortvarende uitvoering van het toezicht vereist dat de bedoelde stukken rechtstreeks aan de Aw gestuurd worden, zoals dat nu in praktijk ook gebeurt aan CFV. CFV bepleit het expliciet opnemen in de AMvB dat de in het tweede lid bedoelde stukken (ook) aan de Aw worden gezonden. In het vierde lid van art. 38 van de wet wordt gesproken over beoordeling van de stukken door onze minister. Hier had een zorgvuldige uitwerking van het amendement Verhoeven vereist dat verwezen wordt naar de taak van de Aw ter zake, met name dat de oordeelsvorming ligt bij de Aw. Nu dit niet meer in de wettekst kan, is het des te noodzakelijker de positie van de Aw in deze te benoemen. Ongewenste vermenging van rollen voor toezichthouder Art. 35a wordt door CFV zo geïnterpreteerd dat de Aw voor 1juli indicatief aan elke gemeente aangeeft welke financiële middelen een toegelaten instelling ter beschikking heeft en welke bijdrage zij kan leveren aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Gegeven het feit dat toegelaten instellingen vaak in meerdere gemeenten werkzaam zijn of andersom vaak meerdere toegelaten instellingen in één gemeente werkzaam zijn en de financiële positie van toelaten instellingen uiteenloopt, komt de Aw zo in een positie van marktmeester, hetgeen niet alleen niet uitvoerbaar, maar vanuit de optiek van onafhankelijk toezicht ook zeer onwenselijk is. Slotopmerkingen over sanering In de eerdere uitvoeringstoets op de proeve van de AMvB heeft CFV aangegeven dat het vraagstuk rond sanering indringender wordt nu er na de administratieve scheiding binnen de toegelaten instelling een DAEB en een niet-daeb tak is. In de afgelopen periode is al de ongewenste situatie ontstaan dat de verstrekkers van commerciële leningen geen enkel risico lopen (terwijl ze wel tarieven hanteren waarin het risico op nietbetaling/faillissement is verwerkt), zodat er defacto in het huidige stelsel eigenlijk geen enkele lening als zonder staatssteun kan worden betiteld (in deze gevallen in feite een borg van het saneringsfonds). De niet DAEB tak kan in de toekomst van een zeer substantiële omvang worden, als gevolg van de mogelijke overheveling van te liberaliseren DAEB huurwoningen. In vergelijking tot de saneringen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, ontstaan dan meer risico s op oneigenlijk gebruik van staatssteun (saneringssteun en/of inzet van geborgde leningen ten behoeve van niet-daeb tak). In de Nota van toelichting op de AMvB staat dat een sanering moet zijn gericht op de voortzetting van DAEB werkzaamheden die de gemeente(n) van belang vindt, door een toegelaten instelling. Vanuit de werking van de prikkelstructuur wil CFV nogmaals benadrukken dat CFV bij een sanering nadrukkelijk een voorkeur heeft voor het door een andere corporatie voortzetten van de DAEB werkzaamheden, naast de mogelijkheid van een faillisementsscenario. Voor de juridische entiteit ontstaat er op deze wijze een sterkere prikkel om niet te grote risico s te nemen, omdat de afwenteling op het collectief in ieder geval leidt tot het verdwijnen van de eigen rechtspersoon. De formulering dat de gemeente moet aangeven of voortzetting van de DAEB werkzaamheden van belang is, is hierbij cruciaal. Art. 87 lid ib impliceert immers dat als de gemeente geen reden ziet voor voortzetting van de DAEB werkzaamheden die eerder door de aanvragende corporatie met zijn bezit zijn uitgevoerd er geen saneringssteun kan worden verstrekt. In de Nota van toelichting staat dat de mogelijkheid van faillissement niet wordt uitgesloten. Vanuit de prikkelstructuur acht CFV dit zeer wenselijk en ziet vanuit het oogpunt van rechtszekerheid graag een nadere uitwerking van het faillissementsscenario gericht op niet-daeb tegemoet. Verder is CFV nog steeds van mening dat met het oog op de risico s op oneigenlijke staatssteun (sanering en borging) art. 86 lid 2 nog scherper dient te worden verwoord. In alle gevallen dient bij sanering overgegaan te worden tot de afbouw van de niet-daeb tak. De saneringssteun die uiteindelijk wordt uitgekeerd, levert dan alleen nog een bijdrage aan het voortzetten van de DAEB werkzaamheden. Dat er mogelijk ook verliesfinanciering op af te stoten niet-daeb bezit (tegen marktwaarde) plaats heeft gevonden, levert minder spanning op als de niet-daeb tak ondertussen is afgebouwd. In de toelichting staat dat de minister -i.c. de financieel toezichthouder- nadere beleidsregels kan formuleren voor de sanering. De paragraaf sanering is opgenomen in het hoofdstuk Toezicht en Monitoring. Hieruit komt volgens CFV naar voren dat sanering het sluitstuk is van toezicht. In verband hiermee onderstreept CFV nogmaals dat mandatering van de saneringstaak aan een privaatrechtelijk rechtspersoon ten principale onwenselijk is indien een duidelijk publiekrechtelijk saneringskader ontbreekt. Zowel de Novelle als de AMvB geven hier echter geen uitwerking aan. Het valt CFV verder op dat de eerder door CFV gemaakte opmerkingen bij de uitvoeringstoets op de proeve van de AMvB ten aanzien van de heffingen niet zijn overgenomen. De grondslagen voor de heffingen voor de ijjqgejijfbç/n5u15.p17 van 20januari2015

6 van de kwijtschelding leidt tot zeer ingewikkelde berekeningen, die een hoge uitvoeringslast met zich meebrengen. indien een toegelaten instelling een saneringscorporatie is of indien een toegelaten instelling door betaling van de bijdrage weer een saneringsinstelling wordt. Ten slotte valt op dat de berekeningswijze voor de hoogte wanneer er sprake is dat de toegelaten instelling niet over de financiële middelen beschikt om haar dat een toegelaten instelling in aanmerking komt voor kwijtschelding van de bijdrageheffing saneringssteun werkzaamheden te kunnen voortzetten. CFV adviseert - vanuit de uitvoerbaarheid - om in art. 95 op te nemen BijLage bij brief BQ/N5/ van 20 jqnuari 2Q15 - beperkt. Verder wordt opgemerkt dat met betrekking tot de criteria om voor kwijtschelding van de - - bijdrageheffing saneringssteun in aanmerking te komen, het aan de minister wordt overgelaten te bepalen heffingen op eenzelfde grondslag te laten plaatsvinden. Hiermee worden de uitvoeringskosten aanzienlijk bijdrage voor saneringssteun, projectsteun en het toezicht zijn allen verschillend. CFV adviseert om alle

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Postbus Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus EA DEN HAAG

Lange Voorhout 8 Postbus Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus EA DEN HAAG Algemene Rekenkamer / Lange Voorhout 8 Postbus 20015 Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG w www.rekenkamer,& DATUM 11 april 2014 BETREFT Uw brief van 11 februari

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij maken we

Nadere informatie

Visie WSW op aflossingsplicht leningen Daeb aan niet-daeb

Visie WSW op aflossingsplicht leningen Daeb aan niet-daeb Visie WSW op aflossingsplicht leningen Daeb aan niet-daeb September 2014 Bij administratieve scheiding gaat het om interne boekhoudkundige leningen. Bij juridische scheiding betreft het leningen van de

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Minister voor Wonen en Rijksdienst t.a.v. de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500EA DEN HAAG CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740AC Raam Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Raam Telefoon 035-69 54070 Telefax

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., 342 Algemene Rekenkamer.., Lange Voorhout 8 Postbus 20015 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500EA Den Haag der Staten-Generaal T 070-4344 Binnenhof 4 E Voorlichting rekenkamer.ni DEN HAAG w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2017Z03149 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Bijlage 2: Voorlopige uitvoeringstoets CFV naar artikel

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Bijlage 2: Voorlopige uitvoeringstoets CFV naar artikel De keuze in de wet om corporaties die aan het geformuleerde ornzetcriterium voldoen, Vrij te stellen van de Art. 1: Begripsomschrijvingen Art. 8 tlm 13: Het aangaan van verbindingen hier wordt bedoeld

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2017 bis

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2017 bis STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69961 30 november 2017 Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2017 bis De directie van WSW, namens

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

W O N I N G C O R P O R A T I E S

W O N I N G C O R P O R A T I E S B I J W O N I N G C O R P O R A T I E S VOORSTELLEN Alfred van den Bosch MRE Directeur-Bestuurder Woonvisie Mano Otten MRE Manager Vastgoed Alliantie Amersfoort AGENDA Corporatiesector Speeddaten Assetmanagement

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing 1 mei 2017 2/9 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten. Een corporatie

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing WSW richtlijn juridische splitsing 2/8 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 oktober 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 oktober 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Q&A Reglement financieel beleid en beheer

Q&A Reglement financieel beleid en beheer Q&A Reglement financieel beleid en beheer Versie 20-6-2016 1. Op een aantal plaatsen komt de zinsnede voor: de corporatie maakt in haar reglement inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft (of: hoe zij de

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (VERSLAGJAAR 2015)

ACCOUNTANTSPROTOCOL REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (VERSLAGJAAR 2015) Bijlage 4 bij de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 december 2015, nr. 2015-0000624698, houdende wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 Bijlage 4

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Domein en financiering

Domein en financiering Congres 19-04-2011 Domein en financiering 1. Keuzes voor de toekomst De komende periode worden besluiten genomen die cruciaal zijn voor de toekomst van corporaties. De Europese Beschikking en de daaruit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

Bijlage 4. bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 4. bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 Bijlage 4. bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ACCOUNTANTSPROTOCOL REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (VERSLAGJAAR 2015) ACCOUNTANTSPROTOCOL

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN CONCEPT NOVELLE

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MEMO. Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen. Voorlopig oordeel ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Inleiding en vraagstelling

MEMO. Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen. Voorlopig oordeel ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Inleiding en vraagstelling MEMO AAN Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen DATUM 18 mei 2017 VAN Eelkje van de Kuilen Stefan van de Sande Advocaat TELEFOON +31 88 253 6026 FAX +31 88 253 5934 E-MAIL evandekuilen@akd.nl / svandesande@akd.nl

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties

Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties Ontwikkelingen Excessen in de sector (o.a. Vestia) Novelle Herziening Woningwet Parlementaire enquête Twee VNG- adviescommissies: Dekker en Vermeulen

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Datum Januari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Autoriteit

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning gemeente Utrecht. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht;

Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning gemeente Utrecht. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 187221 26 oktober 2017 Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Datum 15 mei

Nadere informatie

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015 Herziene Woningwet Stappenplan implementatie Mei 2015 Datum Juni 2015 Postbus 1086 2302 BB LEIDEN Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN T. (071) 572 75 55 www.hofmeier.nl Inleiding Woningcorporaties moeten zich

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17890 30 juni 2015 Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 juni 2015, nr. 2015000035533 tot het verlenen

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Futura - maandag 8 oktober 2012 Gerrichhauzen en Partners Gerrichhauzen en Partners 2012 Opzet van de middag Aanleiding

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4313 27 januari 2017 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 januari 2017, nr. 2017-0000034415, tot

Nadere informatie

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017 Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten 1 juli 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Ons kenmerk EW/md/20140304 Onderwerp Reactie WSW op consultatie Novelle Datum Hilversum, 4 maart 2014

Ons kenmerk EW/md/20140304 Onderwerp Reactie WSW op consultatie Novelle Datum Hilversum, 4 maart 2014 Ons kenmerk EW/md/20140304 Onderwerp Reactie WSW op consultatie Novelle Datum Hilversum, 4 maart 2014 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Wonen en Bouw t.a.v.

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Presentatie Fincelbor 20 juni 2017

Accountantsprotocol. Presentatie Fincelbor 20 juni 2017 Accountantsprotocol Presentatie Fincelbor 20 juni 2017 1 Inleiding Totstandkoming accountantsprotocol; Actuele discussies rondom accountantsprotocol; Controle door CorpoData na w.z.h. accountant; Accountantsprotocol

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie