3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden."

Transcriptie

1 De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt moet u zich inschrijven U moet dat doen, uiterlijk één werkdag nadat u werkloos bent geworden. U kunt zich op twee manieren inschrijven: A. Bij de dichtstbijzijnde vestiging van het UWV WERKbedrijf. Op de site van het UWV zijn de adressen van de kantoren te vinden. Daarvoor moet u meenemen: - een geldig paspoort of een identiteitskaart - een officieel document met uw Burgerservice Nummer ( BSN). Dit nummer is in de plaats gekomen van het Sofi-nummer. Het nummer kunt u krijgen bij de Belastingdienst of de Gemeente B. Via internet (www.werk.nl) Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u dit nummer bij uw inschrijving via internet aanvragen. DigiD is een soort elektronische handtekening met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. 2. Wanneer heb ik recht op een uitkering? Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: - Werknemer zijn de WW/ In loondienst hebben gewerkt. - Geen 65 jaar worden in de maand dat u werkloos wordt. - Voldoen aan wekeneis: In de laatste 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken hebben gewerkt. Een week tel mee als u één dag of meer werkte. - Er moet sprake zijn van urenverlies. De werknemer moet 5 arbeidsuren hebben verloren of tenminste de helft van het aantal arbeidsuren. - De jareneis. In de afgelopen vijf jaar, moet de werknemer ten minste vier jaar hebben gewerkt. Per jaar moet de werknemer 52 of meer dagen per jaar loon hebben ontvangen. - Geen recht meer op loon hebben over die verloren arbeidsuren. - Geen Ziektewet uitkering, WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid of IVA-uitkering ontvangen. - Geen WGA-uitkering ontvangen ( tenzij men naast een WGA-uitkering werkte, en men die baan is kwijtgeraakt) - Zich tijdig laten registreren als werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf. - U moet beschikbaar zijn om nieuw werk te aanvaarden. 3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. Voldoet u aan de jareneis, dan krijgt u langer WW (de verlengde WW.) Om de uitkeringsduur te berekenen, telt een jaar arbeidsverleden voor een maand uitkering tot maximaal 38 maanden. 1

2 Het jaar waarin u werkloos wordt telt niet mee. Er wordt naar een kalenderjaar gekeken. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met december. Een kalenderjaar telt mee als: - in dat jaar 52 dagen of meer dagen loon heeft ontvangen ; - een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ( WAO/IVA) kreeg; - u onbetaald verlof had, niet langer dan 18 maanden; - voor 2005 tellen de jaren mee als u een kind/kinderen onder de 12 jaar heeft verzorgd; - vanaf 1 januari 2005 en de jaren daarna telt alleen de verzorging van kinderen jonger dan 5 jaar mee; - als u vanaf 1 januari 2007 mantelzorg verleende, tellen de jaren alleen mee als dit betaald werd uit een persoonsgebonden budget vanuit de Algemene Wet bijzonder Ziektekosten (AWBZ) Een jaar telt niet mee: - als u meer dan zes maanden van dit jaar een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen. Het arbeidsverleden bestaat uit het feitelijke (echte) verleden en een fictief ( geschat) arbeidsverleden. Vanaf 1998 tellen de jaren die feitelijk zijn gewerkt mee. Dit wordt als volgt berekend: Vul hier altijd 1998 in 1998 Jaar waarin u 18 werd 19.- Blijft. jaar = fictief arbeidsverleden Hoeveel jaar vanaf 1998 gewerkt.. + jaar feitelijk arbeidverleden jaar arbeidsverleden Elk jaar arbeidsverleden telt voor 1 maand uikering. Tabel 1 jaar 3 maanden 2 jaar 3 maanden 3 jaar 3 maanden 4 jaar 4 maanden. 37 jaar 37 maanden 38 jaar 38 maanden 39 jaar 38 maanden 40 jaar 38 maanden 4. Hoe hoog is mijn uitkering? De eerste 2 maanden 75 % van het dagloon. Na twee maanden,70% van het dagloon dat in het afgelopen jaar is verdiend. 2

3 Hoe wordt het dagloon van de WW berekend? Het dagloon wordt berekend volgens het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Uitgangspunt voor de berekening is het loon dat de werknemer verdiende in het refertejaar. Dit is het loon dat de werknemer gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat men werkloos werd. De basis voor het dagloon is het loon waarover de Belastingdienst premie heft. Dit is in elk geval: 1. het vaste loon ( per uur, dag of week of maand) A 2. de vakantietoeslag B 3. een dertiende maand of vaste winstuitkering C 4. ploegentoeslag D 5. vergoedingen voor overwerkwerk E 6. een bijdrage in de levensloopregeling F 7. extra periodieke uitkering die werknemer heeft opgebouwd in dat jaar G Over de pensioenpremie en spaarloon wordt geen premie betaald. Deze bedragen zitten niet in het dagloon Het loon dat de werknemer in het afgelopen jaar heeft verdiend, wordt gedeeld door 261 werkdagen. In een formule ziet de berekening er zo uit: ( A+B+C+D+E+F+G) : 261= dagloon N.b. Ziektedagen waarover het loon niet volledig is doorbetaald worden buiten de berekening gehouden, Dit geld ook voor een verlofperiode, welke tot maximaal 78 werken buiten beschouwing blijven. Het dagloon heeft een maximum. Over het inkomen boven dit maximum krijgt men geen WW-uitkering. Het maximum dagloon is per 1 januari 2009 vastgesteld op 183,15. Per uitkering wordt er 8% van de vakantietoeslag gereserveerd. In mei wordt deze uitbetaald. Tip: Willen mensen precies uitrekenen hoeveel ze krijgen en wat er wel en niet mee wordt gerekend bij het dagloon, verwijs door naar DID of maak een aparte afspraak. 5. Als ik WW heb, moet ik dan mijn eigen vermogen opmaken? De WW kent geen vermogenstoets. U vermogen mag u houden. 6. Moet ik mijn eigen huis opeten in de WW? Nee, in de WW hoeft u eigen huis niet op te eten. Dit is vermogen, dat buiten beschouwing wordt gelaten. 7. Wordt het inkomen van mijn partner gekort op de WW? De WW heeft geen inkomenstoets. Het inkomen van uw partner wordt niet gekort op de uitkering. 3

4 8. Welke inkomsten worden wel op de WW-uitkering gekort? Inkomsten wegens loonderving zoals een WAO/WIA-uitkering, overheidsinvaliditeitspensioen, inkomsten uit ouderdomspensioen ( VUT e.d.) worden op de uitkering gekort. 9. Welke inkomsten worden niet gekort op de uitkering? Inkomsten die verband houden met een einde van de dienstbetrekking, zoals schadevergoeding, gouden handruk worden niet gekort op de uitkering als ze niet te beschouwen zijn als loon over de fictieve opzegtermijn. Alle inkomsten die niets met werk te maken hebben: - inkomen uit vermogen - alimentatie - erfenissen - inkomen van de partner - prijs in de loterij etc. 9a. Ik heb een ontslag vergoeding gekregen, moet ik die eerst opmaken? Nee, die hoeft niet opgemaakt te worden, zie vorige vraag. 10. Ik heb naast mijn huidige baan nog een bijbaan, worden de inkomsten uit die bijbaan gekort op de WW-uitkering? Nee, de bijverdiensten die iemand al had uit een andere baan op het moment dat hij /zij werkloos werd, worden niet gekort op de uitkering. Gaat hij of zij later meer uren werken, dan kan dit wel weer gekort worden op de uitkering. 11. Welke verplichtingen heb ik als ik een WW-uitkering krijg? > U moet alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw WW-uitkering tijdig doorgeven aan het UWV WERKbedrijf. Met een wijzigingsformulier (werkbriefje) WW moet u de volgende informatie doorgeven: - als u voor meer of minder uren beschikbaar bent voor werk; - u gaat werken; - u meer of minder gaat werken; - u gaat verhuizen; - u gezinssamenstelling verandert; - u met vakantie gaat; - eventuele opleidingen en cursussen die u volgt; - of u werk wordt aangeboden; Overige verplichtingen U heeft een sollicitatieplicht en moet solliciteren / actief zoeken naar passend werk U moet beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt U moet zich houden aan de afspraken die met de werkcoach zijn gemaakt U moet zich tijdig inschrijven en tijdig de inschrijving verlengen U moet aangeboden werk dat passend is accepteren U moet meewerken aan het opstellen van een re-integratieplan of re-integratievisie 4

5 Via de telefoon kan worden doorgegeven dat: - dat u ziek bent - u weer beter bent - u zwanger bent of net bent bevallen Via het Inkomstenformulier moet worden doorgegeven welke inkomsten u uit werk heeft ontvangen. Die worden verrekend met de WW- uitkering. 12. Wat gebeurd er als ik de verplichtingen van het UWV niet nakom? Het UWV kan dan een straf ( sanctie) opleggen. Afhankelijk van de aard van de overtreding wordt er een straf opgelegd zoals: - een waarschuwing; - een boete; - geheel of gedeeltelijke weigering van de WW- uitkering( b.v. u krijgt een week geen WW uitkering, u krijgt per maand minder WW) 13. Welke rechten heb ik in de WW? - Recht om uw gegegevens in te zien en die eventueel te laten corrigeren - Recht om iemand mee te nemen naar een afspraak van het UWV Werkbedrijf - Recht op privacy - Een klacht indienen als u ontevreden bent over de behandeling van het UWV. Klacht kan gestuurd worden naar het Klachtenbureau van het UWV WERKbedrijf ( b.v. u te laat een uitkering krijgt, u vervelend wordt behandeld door een medewerker van het t UWV etc. ) - Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV bv. als u gekort wordt op de uitkering, het niet eens bent met de re-integratievisie, de berekening van het dagloon etc.). 14. Hoe lang blijft mijn inschrijving bij het UWV WERKbedrijf geldig? Dit is afhankelijk van de afspraak die met de werkcoach wordt gemaakt. Meestal wordt de inschrijving verlengd tot de eerst volgende afspraak die met de werkcoach is gemaakt 15. Wat is passende arbeid voor de WW? Het eerste haljaar mag u een baan zoeken die past op uw niveau van opleiding, ervaring en salaris. Is het na een half jaar nog niet gelukt, dan moet u ook solliciteren naar werk op een lager opleidingsniveau. Universiteit maanden HBO maanden MBO. HBO maanden MBO maanden LBO. MBO maanden lbo maanden ongeschoold Opleidingsniveau Na een half jaar moet ook gesolliciteerd worden op banen met een lager opleidingsniveau. U hoeft niet op banen te solliciteren die minder betalen dan de WW-uitkering. Salaris Voor mensen die vanaf 1 juli 2008 werkloos worden, is na een jaar werkloosheid alle werk passend. U moet alle soorten werk accepteren. Bent u vanaf 1 juli 2009 werkloos geworden, dan moet u ook banen accepteren, waarvan het loon lager is dan de ww-uitkering Heeft u een baan geaccepteerd met een salaris dag lager is dan uw ww-uitkering, dan worden de inkomsten verrekend met de WW-uitkering. 5

6 Reistijd Het eerste half jaar wordt een reistijd van maximaal twee uur per dag acceptabel gevonden. Had u hiervoor een baan waarvoor u langer moest reizen b.v. 3 uur, dan gaat de reistijd omhoog. Het tweede half jaar is een reistijd van 3 uur acceptabel. Bent u lang werkloos en kunt u een baan in een andere regio krijgen, dan moet u die baan accepteren, zelfs als u daarvoor moet verhuizen. Weigert u een passende baan, dan kan u een lagere uitkering krijgen of helemaal geen uitkering krijgen. 16. Mag ik een baan weigeren, omdat ik het niet leuk vind? Een passende baan weigeren, omdat die niet leuk is, mag niet. Doet u dit toch dan kan de uitkering worden ingetrokken. 17 Hoe vaak moet ik solliciteren? In overleg met de werkcoach wordt bepaald hoe vaak u moet solliciteren. Is er niets afgesproken dan moet u 1 keer per week solliciteren. U moet kunnen aantonen en bewijzen dat u solliciteert. Houdt een logboek, map bij, bewaar alles i.v.m. controle. 16. Wat geldt als sollicitatie? Activiteit Wat precies? Hoe toont u dat aan? Brief of mail Solliciteren bestaande vacature of open sollicitatie Bewaar kopie van brief mail en reactie werkgever Telefonisch solliciteren Spontaan een bedrijf bellen Maak aantekening gesprek: noteer naam en telefoonnummer, wie u heeft gesproken en om welke functie het ging. Mondeling solliciteren Zomaar bij een werkgever langs lopen om te informeren of ze werk hebben Maak aantekening gesprek, noteer naam bedrijf, adres en met wie u gesproken heeft. Inschrijven uitzendbureau U schrijft zich in Bewaar kopie inschrijvingsbewijs Inschrijven bij een ( onderwijs) invalpool U schrijft zich in Bewaar kopie inschrijvingsbewijs Sollicitatiegesprek voeren U gaat op gesprek Bewaar de brief van de uitnodiging Assessment of test Op verzoek van werkgever test /assessment doen Bewaar uitnodiging voor de test N.b. Op een website vacatures opzoeken telt niet als sollicitatie. Werknemers die 64 jaar of ouder zijn op het moment dat ze werkloos worden, hoeven niet te solliciteren. 17. Word ik gecontroleerd of ik wel solliciteer? 6

7 Ja, het UWV WERKbedrijf kan controleren of u wel voldoende solliciteert. U moet dan kunnen bewijzen dat u heeft gesolliciteerd. Houd dan ook goed een administratie bij. Als blijkt bij een controle dat u niet voldoende solliciteert, dan wordt de uikering gekort. 18. Kan ik vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht? Ja, In uitzonderingsgevallen is het (tijdelijk) mogelijk om vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen als u niet in staat bent om te werken. > als u alles geprobeerd hebt om aan het werk te komen en u werkt 20 uur als vrijwilliger > u intensieve mantelzorg verricht > er een calamiteit of ernstige gebeurtenis in uw gezien optreedt ( b.v. ernstig sterfgeval of ziekte) > u in het kader van uw re-integratieplan scholing volgt > u 3 maanden op proef gaat werken bij een werkgever met behoud van de uitkering 19. Moet ik solliciteren als ik ziek ben? Ja, u moet ook solliciteren als u ziekt bent. Als u echt niet in staat bent om te solliciteren omdat u in het ziekenhuis ligt e.d., dan kunt u een tijdelijke vrijstelling vragen van de sollicitatieplicht. Vraag vooraf toestemming van het UWV en niet achteraf. 20. Moet ik een baan accepteren, die minder betaald dan mijn WW-uitkering? Bent u vanaf 1 juli 2009 werkloos geworden, dan moet u ook banen accepteren, waarvan het loon lager is dan de ww-uitkering Heeft u een baan geaccepteerd met een salaris dag lager is dan uw ww-uitkering, dan worden de inkomsten verrekend met de WW-uitkering. 21. Kan ik verplicht worden om met behoud van een uitkering te gaan werken? Bent u langer dan een jaar werkloos, dan kunt u verplicht worden om 1 tot 2 jaar met behoud van een uitkering te gaan werken, als daardoor u kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Werken met behoud van uitkering is pas aan de orde als mensen langdurig, langer dan een jaar werkloos zijn en de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. Ook u kunt met behoud van de ww- uitkering werken. Dit kan op eigen verzoek of op initiatief van het UWV in een zogenaamde proefplaatsing. Zo kunt u drie maanden op proef gaan werken bij een werkgever met behoud van de WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat de werkgever u daarna minimaal 6 maanden in dienst neemt. 22. Mag ik een opleiding volgen als ik in de WW zit? Uitgangspunt is dat werk zonder scholing voor gaat. Als u op eigen initiatief een scholing volgt of wil volgen, bespreek dit eerst met het UWV. Regel is dat u beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Volgt u scholing dan kan het UWV oordelen dat u zich niet beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt en kan het UWV de uitkering korten. Overleg eerst met het UWV of u de scholing mag volgen en verklaar u bereid dat u met de scholing stopt als u een baan gevonden heeft. Als u zorgt dat u beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt en passend werk accepteert als u dat wordt aangeboden, geeft het UWV wel toestemming om scholing te volgen ( b.v. een avondschool of een schriftelijke cursus) en wordt u niet gekort op de uitkering. U heeft geen recht op scholing. Het UWV bepaalt of het noodzakelijk is of u scholing volgt of niet. U mag maximaal een jaar scholing volgen met behoud van uitkering. Volgt u scholing op kosten van het UW, dan kan er ook afgesproken worden dat u gedurende de periode dat u de scholing volgt geen sollicitatieplicht heeft. 7

8 23. Ben ik verplicht om een opleiding te volgen? U kunt verplicht worden om een opleiding te volgen als het UWV het noodzakelijk vindt dat u scholing nodig heeft om werk te vinden. Dit wordt meestal in het re-integratieplan afgesproken. Als het in het re-integratieplan is afgesproken dat u scholing volgt, dan moet u die scholing volgen. 24. Ik ga tijdelijk werken,maanden, wat gebeurd er met mijn WW-uitkering? Stel u heeft een WW uitkering met de duur van 10 maanden. U heeft na korte tijd werk gevonden, maar na twee maanden wordt u weer werkloos. Als u in die periode minder dan 26 werken heeft gewerkt, dan herleeft de oude WW uitkering. In dat geval heeft u weer recht op het resterende deel van u oude uitkering op basis van het oude dagloon. Voorbeeld 1: Recht op uitkering 10 maanden. Na 2 maanden in de WW te hebben gezeten, vindt hij/zij weer nieuw werk. Na de proeftijd van 2 maanden wordt hij /zij ontslagen en is hij/zij opnieuw werkloos. Hoelang heeft hij/zij recht op WW? WW1 WW2 4 5 WW6 I I I I------I I I <26 mnd Antwoord: 10-5= 5 maanden werk 4 werk 5 Zodra u langer dan 26 werken heeft gewerkt ontstaat er een nieuw recht op een WWuitkering. Om weer een nieuw recht op WW op te bouwen is het verstandig om op banen te solliciteren die minimaal 6 maanden duren. 25. Wat gebeurd er met mijn WW uitkering, als vanuit een baan waaruit ik fulltime werkloos ben geworden, een parttime baan vind? Voorbeeld 1 Iemand werkte 36 uur per week. Hij heeft recht op 10 maanden ww-uitkering. Hij is twee maanden werkloos. Na die twee maanden vindt hij een tijdelijke parttime baan voor 18 uur in de week. Na die twee maanden loopt zijn contract af en is hij weer volledig werkloos. Wat is het gevolg voor zijn WW-uitkering? In principe dezelfde systematiek als bij vraag 24. WW1 WW2 4 5 WW6 I I I I I I I < 26mnd Antwoord: 10-5= W 18W 4 5 Het maakt niet uit of iemand fulltime of parttime gaat werken. Men teert altijd in op de WWrechten. 8

9 Werkt hij/zij langer dan 26 weken in die parttime baan, dan bouwt hij/zij voor het gedeelte dat hij/zij werkt, een nieuw WW recht op. Voor het gedeelte dat hij/zij al in de WW zit, loopt de wekker gewoon door, totdat de totale duur van de WW is vestreken ( 10maanden). 25. Heb ik recht op vakantie in de WW en hoeveel vakantiedagen heb ik dan? Als u op vakantie gaat moet het UWV WERKbedrijf vooraf worden geïnformeerd. Dit kan met een Wijzigingsformulier. Het formulier voor de vakantie opsturen. In de WW heeft u recht op maximaal 20 dagen per jaar. Gaat u langer op vakantie dan die 20 dagen, dan stopt u uitkering. Maakt niet uit waar u naartoe gaat naar het buitenland of dat u gewoon in Nederland blijft. U krijgt weer een uitkering als u terug bent van vakantie. Gaat u langer dan 6 maanden naar het buitenland dan stopt de uitkering definitief. 26. Ik ben het niet eens met de het UWV -WERKbedrijf dat ik in de B-categorie wordt ingedeeld, wat kan ik hiertegen doen? Tegen het besluit van het UWV om u in de B (categorie in te delen) is geen beroep mogelijk. U kunt wel een klacht indienen bij het UWV WERKbedrijf. 27. Ik ben aan het eind van het dienstverband ziek, heb ik dan recht op WW? Afhankelijk van de situatie is het volgende mogelijk In vaste dienst: langdurig ziek: langer dan zes weken ziek, dan heeft u geen recht op WW. U blijft in dienst bij de werkgever en de werkgever heeft een loondoorbetalingverplichting gedurende twee jaar. In dienst op basis van een tijdelijk contract dat afloopt: u valt dan in de ZW- vangnet voorziening van het UWV. Er ontstaat meteen recht op een Ziektewetuitkering die doorloopt totdat u weer bent. N.b. Is er sprake van een situatie van een situatie waarin de werknemer ziek is en de werkgever toch probeert van iemand af te komen, doorverwijzen naar DID. 29. Moet /kan ik gebruik maken van de levensloopregeling gedurende de WW-periode? Bent u werkloos dan kunt u geen gebruik maken van de levensloopregeling. Voorwaarde om van de levensloopregeling gebruik te maken is dat u aan het werk bent. U bent niet verplicht om van de levensloopregeling gebruik te maken, voordat u gebruikt maakt van de WW. Toch kan het zijn dat het in bepaalde omstandigheden wel wenselijk is om van de levensloopregeling gebruik te maken, voordat er een beroep op de WW wordt gedaan b.v. een korte tijd te overbruggen tot aan het (pre) pensioen, omdat e.e.a. financieel gunstig voor betrokkene is. 30. Ik heb nu twee kinderen op de kinderopvang, één op de BSO ( Buitenschoolse Opvang) en één op de crèche. Ik krijg een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de kinderopvang? Krijg ik die kosten straks ook vergoed? Alleen als u in het kader van een re-integratietraject kinderopvang nodig is en dit met u is afgesproken, heeft u net zoals ouders die in loondienst zijn, recht op een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. In de praktijk werk het zo: Op het moment dat u werkloos wordt en er nog geen reintegratietraject is afgesproken met het UWV, dan heeft u vanaf de datum dat u werkloos wordt tot het einde van het jaar recht op een kinderopvangtoeslag. Het UWV wordt dan in feite even de werkgever. Bv. u 1 januari 2009 werkloos dan heeft u tot het einde van

10 recht op een kinderopvangtoeslag. Wordt u op 1 november 2009 werkloos dan heeft u tot eind 2009 recht op een kinderopvangtoeslag. 31. Bouw ik pensioen op gedurende de WW-uitkering? Het kan zijn dat er in de cao hierover iets is geregeld. Is dit niet zo, dan kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de FVP-bijdrageregeling (Financiering Voortzetting van de Pensioenverzekering). Dit kan nog tot Daarna loopt de regeling af. Voorwaarden: - 40 jaar of ouder op de eerste werkloosheidsdag, én - een loongerelateerde WW-uitkering ontvangen, én - direct vóór zijn werkloosheid deelnam aan een pensioenregeling Er is wel een wachtperiode van 180 dagen. 32. Ik kan gebruik maken van vervroegd pensioen, ben ik dan verplicht om hier gebruik van te maken? Dit hangt af van hoe e.e.a. is geregeld in het pensioenreglement. Stel dat in het pensioenreglement is geregeld dat iemand er op zijn 62 jaar en 3 maanden met vervroegd pensioen kan tegen 70% van het salaris. Op het moment dat hij ontslagen wordt is hij 62 jaar en 4 maanden. Dan moet hij/zij van die regeling gebruik maken. UWV kan dit zien als een benadelinghandeling als hij/ zij niet met vervroegd pensioen gaat, maar een ww-uitkering. Tip: deze vraag doorverwijzen naar DID Toeslagenwet en de WW 33. Ik verdien niet zoveel. Als ik straks WW-uitkering krijg, heb ik veel te weinig geld om rond te kunnen komen. Ik kom dan onder de bijstandsnorm? In deze situatie kunt u een Toeslag krijgen. Uw inkomen moet dan dalen onder het sociaal minimum. Samenwonend of getrouwd dan moet het gezamenlijk inkomen lager zijn dan het bruto minimumloon. Dit is 1.381,20 per maand. Per dag 63,50. Alleenstaand met een kind jonger dan 18 jaar, inkomen lager dan 90% van het bruto minimumloon. Dit is 90% van 1.381,20 = 1243,08. Per dag 60,50. Alleenstaand, inkomen lager dan 70% van het minimumloon.. Dit is 70% van 1.381,20 = 966,84. Per dag 48,47. Voor jongeren onder de 23 jaar gelden er andere normen. Geen recht op de toeslag jongeren dan de 21 jaar en die thuis woont getrouwd bent met een partner die na 21 december 1971 is geboren en geen kinderen hebt onder de twaalf jaar 27. Hoe hoog is de toeslag, hoeveel geld krijg ik dan? De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag. De hoogte van de toeslag is het verschil tussen het normbedrag en het inkomen 10

11 Inkomen WW Toeslag Normbedrag % vakantietoeslag. In mei wordt die uitbetaald per maand De toeslag vult nooit meer aan dan tot het oude inkomen uit arbeid. Dit houdt in dat de toeslag nooit meer is dan het verschil tussen het dagloon of de grondslag waarna de uitkering is berekend. Inkomenstoets en de toeslag Als inkomen telt mee alles wat u en uw partner verdienen met werken of geld dat u en u partner krijgen uit vrijwel alle uitkeringen. Van het inkomen uit arbeid telt een gedeelte niet mee: - 5% van het minimumloon plus - 30% van het meerdere, met een maximum van 15% van het minimumloon. Deze vrijlating geldt voor 2 jaar. Voor werknemers die 57 ½ jaar of ouder zijn geldt deze beperking niet. De volgende inkomsten tellen niet mee bij het vaststellen van de toeslag: - uitkering aan zelfstandigen op grond van een particuliere of vrijwillige verzekering: - rentedragende leningen en ouderlijke bijdragen in het kader van de Wet Studiefinanciering 2000; - uitkeringen ineens bij de beëindiging van de dienstbetrekking ( gouden handdruk) Vermogenstoets - Inkomen uit vermogen b.v. spaargeld tellen niet mee. - Het eigen huis blijft voor het recht op de toeslag buiten beschouwing Aanvraag gaat via UWV WERKbedrijf en moet binnen 6 weken Tip: willen mensen een berekening, doorsturen want daar is meer informatie voor nodig om e.e.a. te kunnen berekenen. 29. Wat gebeurd er als de duur van de WW-uitkering is afgelopen? Als de uitkeringsduur van de WW- is verstreken en u nog geen ander werk heeft gevonden kan u in de bijstand of de IOW komen of de IOAW komen. 30. Kom ik in de bijstand als mijn WW-uitkering afloopt en het me nog niet gelukt is om ander werk te vinden? > jonger dan 50 jaar in principe de bijstand, tenzij - partner voldoende inkomen heeft - er veel vermogen is - etc.. > 50 jaar en ouder jaar, dan krijgt u een IAOW uitkering. Wel voldoen aan de jareneis. Na je 50 ste arbeidsongeschikt geworden, recht op een loongerelateerde uitkering en minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Na afloop van de loongerelateerde WGAuitkering recht op IAOW. > 60 jaar op ouder dan krijgt u een IOW uitkering. 11

12 IAOW 1. Bij wie moet ik de uitkering aanvragen? Bij het UWVWERKbedrijf. Daar is een loket waar u de uitkering kunt aanvragen. De aanvraag is formeell gericht aan de gemeente. Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u samen de uitkering aanvragen 2. Wanneer heb ik recht op een IAOW- uitkering? - U moet op het moment dat u werkloos bent geworden tussen de 50 jaar en 65 jaar oud zijn. - U had recht op een WW-uitkering van meer dan drie maanden en de volledige duur van de WW-uitkering moet u hebben doorlopen - Bent u na u 50 ste gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en recht hebben op een loongerelateerde uitkering, maar die na een herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, dan krijgt u na afloop van de loongerelateerde uitkering een IOAW uitkering. Vanaf het moment dat de IOW in werking treedt, kunnen werknemers die na 1 oktober 2006 werkloos zijn of zijn geworden en op dat moment 60 jaar of ouder waren, niet meer in aanmerking komen voor de IAOW, maar krijgen zij een IOW uitkering. 3. Hoe hoog is de uitkering en hoelang duurt die? Dit hangt af van wat uw persoonlijke omstandigheden en uw leeftijd af. De IAOW uitkering is een uitkering die het (gezins) inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Dit zijn alle inkomsten uit of in verband met arbeid b.v. loon of een VUT uitkering of de winst uit een eigen bedrijf. Bruto bedragen, inclusief vakantiegeld per maand 2009 alleenstaande 23 jaar of ouder 1.138,47 alleenstaande 22 jaar 884,69 alleenstaande 21 jaar 746,80 alleenstaande ouder 21 jaar of ouder 1.437,17 gehuwd/samenwonend ( beide partners 21 jaar ouder) 1.476,84 Voor alleenstaande onder de 21 jaar gelden andere bedragen. De IAOW uitkering kan doorlopen tot de eerste dag waarin u 65 jaar wordt. De vakantie-uitkering wordt in de maand juni uitbetaald. 4. Ik ben 50 jaar ik heb 25 maanden recht op een WW uitkering. Mijn WW-uitkering loopt na 25 maanden af. Ik heb geen kinderen meer die in huis wonen. Mijn vrouw werkt en verdient 500 euro bruto per maand, krijg ik dan ook een IAOW uitkering? U krijgt wel een IAOW uitkering, maar het bedrag zal lager worden. Het inkomen van uw vrouw wordt aangevuld tot bijstandsniveau. De uitkering die u krijgt wordt dan lager n.l. het normbedrag min het inkomen van uw vrouw. Tip: niet beginnen aan netto-bruto berekeningen. Willen mensen dit doorverwijzen. Op de IOAW uitkering worden loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. 12

13 5. Moet ik het vermogen uit mijn eigen huis of eigen vermogen( spaargeld) dan opmaken in de IAOW? Nee, vermogen zoals een eigen huis of spaargeld blijft buiten beschouwing. Zo blijven ook alle andere inkomsten die niet uit of in verband met arbeid zijn verdiend buiten schot. Bv., rente op spaargeld, inkomsten uit onderhuur, het hebben van kostgangers, alimentatie. 6. Ik heb van mijn werkgever een ontslagvergoeding gehad, toen ik werk ontslagen. Ik heb die laten omzetten in een lijfrente ( zogenaamde stamrecht uitkering), die maandelijks aan me wordt uitgekeerd, wordt dit ook op de uitkering ingehouden? Onder bepaalde voorwaarden is dit geen inkomen in verband met arbeid en wordt dit niet ingehouden op de uitkering. Dit kan alleen als: - u bij vertrek de keus had tussen een bedrag ineens of een periodieke uitkering in de vorm van een stamrecht uitkering; - u hierover voordat u een WW-uitkering ontving de stamrechtuitkering door uw werkgever door een verzekeringsmaatschappij is aangekocht; - in de cao of arbeidsovereenkomst of sociaal plan het recht op dat geld niet vast lag; Tip: willen zij dit checken of dit wel goed is geregeld in hun cao e.d., zodat zij daarvan later geen financieel nadeel van kunnen ondervinden, doorverwijzen naar DID. 7. Wat gebeurd er met de IAOW uitkering als ik tijdelijk werk vindt, verlies ik dan het recht op de uitkering? Nee, als u een tijdje hebt gewerkt, herleeft het recht op een IAOW uitkering, na een eventuele WW. In principe kunt u tot uw 65-jaar terugvallen op deze uitkering. 8. Moet ik als ik een IAOW uitkering heb ook solliciteren? In principe heeft u dezelfde verplichtingen als een bijstandgerechtigde. U moet solliciteren. Werkt uw vrouw niet, dan moet zij ook gaan solliciteren. (zie bijstand) 9. Op wat voor banen moet ik solliciteren en wat is dan passend? U moet op alle soorten banen solliciteren ( algemeen geaccepteerd werk). Dus alle soorten werk ongeacht opleidingsniveau werkervaring of laatst verdiend inkomen. Uitzendwerk is ook passend. Wel wordt er rekening gehouden met uw gezondheid en belastbaarheid Er zijn wel grenzen aan wat u moet accepteren: - geen illegaal werk - werk onder het minimumloon - of zwaarwegende persoonlijke bezwaren 10. Aan welke regels moet ik me houden in de IOAW? - U moet ingeschreven staan als werkzoekend bij het UWV WERKbedrijf - U moet alles doen om algemeen geaccepteerde werk te krijgen en te aanvaarden - U moet meewerken aan onderzoeken, scholing en re-integratie 11. Als ik in de IAOW ga werken, mag ik dan een deel van de inkomsten houden of wordt dit altijd gekort op de uitkering? 13

14 Dit is per gemeente verschillend. Het hangt dus af van de gemeente waar u woont of inkomsten worden gekort op de uitkering. In zijn algemeenheid gelden wel maximum inkomensvrijlating die netto vergelijkbaar zijn met die van de bijstand. IOW ( Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) 1. Wanneer heb ik recht op een IOW uitkering? Als u op of na 1 oktober 2006 werkloos tot 1 juli werkloos bent geworden en langer dan 3 maanden recht hebt gehad op een WW-uitkering krijgt u na afsloop van de WWuitkering een IOW uitkering. 2. Bij wie moet ik de uitkering aanvragen? U kunt de uitkering aanvragen bij het UWV WERKbedrijf 3. Hoe hoog is de uitkering? De uitkering is 70% van het minimumloon. 4. Hoelang duurt die uitkering? De uitkering duurt tot uw 65 ste jaar. Dus als u tussentijds weer werk vindt en daarna weer werkloos wordt dan herleeft de uitkering. 5.Moet ik eerst mijn opgespaarde geld opmaken in de IOW? Nee, dat hoeft u niet. Het vermogen ( spaargeld, gouden handruk, ontslagvergoeding, vermogen uit eigen huis etc.) wat u samen met uw partner heeft, wordt buiten beschouwing gelaten. 6. Moet ik solliciteren als ik een IOW-uitkering heb? Ja, u moet solliciteren op algemeen geaccepteerd werk. Wordt u algemeen geaccepteerd werk aangeboden, dan moet u dat accepteren. 7. Kan ik vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen? Ja, dit is mogelijk, maar u zult dit eerst met het UWV WERKbedrijf moeten bespreken 8. Als ik ga werken mag ik dan een deel van de inkomsten van dat werk houden? Gaat u werken dan mag u 30% van die inkomsten uit arbeid houden. Dit wordt niet gekort op uw uitkering. WWB ( Wet werk en bijstand) 1. Bij wie moet ik de uitkering aanvragen? Bij het UWV WERKbedrijf, daar is een loket waar u de uitkering kunt aanvragen. De gemeente voert de WWB uit. 2. Wanneer heb ik recht op een WWB- uitkering? Als u niet meer in de noodzakelijk kosten van bestaan kunt voorzien. U heeft samen met uw partner en inwonende kinderen minder inkomen heeft dan de bijstandsnorm. - ouder zijn dan 18 jaar - u niet voldoende eigen inkomsten of vermogen heeft - u geen beroep kunt doen op een andere sociale uitkering ( WW, Ziektewet etc.) 14

15 Onder de noodzakelijke kosten van het bestaan wordt verstaan: de kosten voor het levensonderhoud ( eten, drinken,kleding, huisvesting, ziektekostenpremie, gas, licht, water en meubilair). Het is niet bedoeld om schulden af te lossen. 3. Hoe hoog is de WWB uitkering? De uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar is gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon. Dat is 636,69 per maand. Voor alleenstaande ouders met kinderen is de uitkering gelijk aan 70 procent van het netto minimumloon. Dat wordt 891,36 per maand. In alle hiergenoemde bedragen is de vakantie-uitkering begrepen. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal twintig procent van het netto minimumloon, dus 254,67 per maand. Voor bijstandsgerechtigden onder de 21 en boven de 65 jaar gelden aparte normbedragen. De uitkeringen voor 65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen. In de bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 4,6 procent van die uitkering: De netto normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand Gehuwden of ongehuwd samenwonenden: Netto per maand 1219,67 vakantie- uitkering 64,19 totaal 1283,86 Alleenstaande ouders per maand 853,76 vakantie- uitkering 44,94 totaal 898,70 Alleenstaanden per maand 609,83 vakantie- uitkering 32,10 totaal 641,63 Bedragen: jonger dan 21 jaar zie stand van zaken van de sociale zekerheid pagina Ik heb spaargeld, moet ik dat opmaken? Nee, u hoeft niet al uw spaargeld op te maken. Er is een vrij te laten vermogen. Heeft u meer vermogen( spaargeld) dan moet u dat eerst opmaken voordat u een bijstanduitkering aanvraagt. Eigen vermogen 15

16 Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het vrij te laten vermogen is: voor gezinnen ,00 voor alleenstaanden 5.455,00 Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal ,00. Dit geldt alleen voor de woning waar u in woont. Niet uw tweede huis. 6. Wat wordt onder vermogen verstaan in de WWB? Dit zijn alle bezittingen minus de schulden van u en uw partner. Dit kan geld zijn of op geld waardeerbare goederen zoals een eigen huis, dure auto, duur schilderij, dure sierraden, boot, caravan etc. Ook geld op de spaarrekening van thuiswonende minderjarige kinderen telt mee voor het vermogen. Wint u tijdens de uitkering de loterij of krijgt u een erfenis, dan wordt dit gezien als vermogen. Dit zult u dan eerst moeten opmaken alvorens u weer een bijstandsuitkering kunt krijgen. Wat is geen vermogen? De algemene gebruiksgoederen worden niet gezien als vermogen. Dan gaat het om de normale woninginrichting zoals koelkast, meubilair, wasmachine e.d. Tijdens bijstandsperiode opgebouwd spaargeld en de rente daaruit wordt niet aangemerkt als vermogen. Als u de uitkering aanvraagt wordt naar deze informatie gevraagd. Die moet u opgeven en u moet zich verantwoorden ( bankafschriften meenemen etc.). Laat mensen goed navragen hoelang ze met dit vermogen moeten doen, voordat ze wel een beroep op de bijstand kunnen doen. Niet denken: Ik heb nu euro, die ga ik nog eens even snel opmaken voordat ik een beroep doe op de bijstand. Doe je dit b.v. drie maanden van te voren, dan kan dit problemen geven. De bijstand gaat ervan uit dat u verantwoord uw vermogen besteedt en als u snel uw vermogen opmaakt, dan kan Sociale Zaken ( GSD/Gemeente) u een uitkering weigeren of een lange periode de uitkering verlagen. Voorbeeld 1 U bent alleenstaand en u hebt 3000 euro op uw spaarrekening staan. U bezit een boot ter waarde van 5000 euro en u hebt een persoonlijke lening met een restschuld van 400 euro. Uw vermogen is: 5000 boot 3000 spaargeld schuld vermogen 5455 vrijgesteld vermogen eigen vermogen De sociale dienst berekent hoeveel maanden u kunt leven van dit bedrag. Pas na die periode hebt u recht op een bijstandsuitkering. 16

17 5. Ik heb een gouden handruk gehad, moet ik die opmaken? Is de gouden handruk meer, dan het vrijgestelde vermogen, dan zult u dat eerst moeten opmaken. Of als dit in de vorm van een lijfrente wordt uitbetaald, b.v. per maand, dan wordt dit in mindering gebracht op de uitkering. Gemeente kan u zelfs dwingen om een lijfrente, die later ingaat, af te laten kopen. Tenzij uit stukken ondubbelzinnig blijkt dat de vergoeding Gouden Handruk een andere bestemming heeft dan een inkomensvoorziening maar een immateriële schadevergoeding is b.v. smartengeld e.d. 6. Ik heb geld op de levensloopregeling staan, moet ik die eerst ook opmaken voordat ik een bijstandsuitkering krijg? Nee, het bedrag wat op de levensloopregeling staat, blijft buiten beschouwing en hoeft u niet op te maken. Telt ook niet mee voor het vermogen. 7. Welke inkomsten blijven buiten beschouwing en worden niet verrekend met de uitkering? - kinderbijslag en kindgebonden budget; - fiscale kortingen (enkele heffingskortingen zoals de jonggehandicapten korting; - huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag; - eenmalige premie wegens arbeidsinschakeling ( gebonden aan maximum bedrag); - een bepaald gedeelte van inkomsten uit arbeid, voor maximaal 6 maanden. Dit verschilt per gemeente, kan variëren van 25 tot 30% tot maximum bedrag. Hier kunnen voorwaarden aan gesteld worden door een gemeente; - inkomsten van ten laste komende kinderen (tot 18 jaar) alsmede door hen ontvangen uitkeringen; - rente over vrijgelaten spaargeld; - giften en andere vergoedingen, voor zover de vrijlating verantwoord is. - studiefinanciering van inwonende kinderen van 18 jaar en ouder - smartengeld 8. Welke inkomsten worden wel verrekend met de uitkering? - alimentatie ( maandelijks bedrag of afkoopsom); - verzekeringsuitkering of lijfrente; - inkomsten uit vermogen b.v. rente van het meerdere vermogen e.d.; - inkomsten uit verhuur, onderhuur en het houden van kostgangers; - een teruggave of voorlopige teruggave van loonbelasting en premies volksverzekeringen; - inkomsten als studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten van de partner. 9. Moet ik mijn eigen huis opeten in de bijstand? Ja, daar kan sprake van zijn. Dit hangt ervan af hoeveel vermogen u in uw huis heeft. Dit wordt als volgt berekend: Taxatiewaarde van het huis ( economische waarde/ vrije oplevering) Hypotheek eigen vermogen vrijlating euro eigen vermogen Zit dit vermogen in het huis en van uw gezin en kan van u niet worden verwacht dat u het huis verkoopt of een extra hypotheek op het huis neemt, dan wordt de bijstand aan u verstrekt 17

18 in de vorm van een(krediet) lening met uw huis als onderpand. Dit kan in de situatie zijn dat u woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte woning. Dit bedrag moet u in principe terugbetalen Als u weer gaat werken moet u de lening in maandelijkse termijnen aflossen. Bij voorkeur binnen 10 jaar.ook moet u terugbetalen als u uw woning verkoopt. Eerst moet dan de bank worden afgelost, van het bedrag wat dan overblijft moet de lening van de gemeente worden afgelost. Lukt dit niet en blijft er een schuld over dan kan die worden kwijtgescholden. N.b. per gemeente kan de regelgeving verschillend zijn of anders worden uitgevoerd. 10. Wat gebeurd er als ik lang in de bijstand zit, krijg ik dan een langdurigheidstoeslag? Bent u tussen de 23 en 65 jaar oud en heeft u vijf of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, weinig of geen vermogen hebben en ook geen kans hebben op een baan, kunnen in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag. Als er een klein bedrag is bijverdiend in een korte periode bepaalt de gemeente of er nog recht bestaat op de langdurigheidstoeslag. Deze bedraagt: 486,00 voor gehuwden 436,00 alleenstaande ouders 341,00 voor alleenstaanden 11. Als ik aan het werk ga, kan ik dan een premie krijgen? Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die premie is maximaal 2.184,00 per jaar. Dit noemt men ook de premie voor re-integratie. 12. Ik doe vrijwilligerswerk, daar krijg ik een onkostenvergoeding voor, wordt deze ook van de bijstandsuitkering afgetrokken? Nee, u mag een beperkt bedrag per maand houden, zonder dat de hoogte van de uitkering verandert. > Maar dan moet de gemeente wel vinden dat het vrijwilligerswerk noodzakelijk is voor uw reintegratie. Dan mag u per maand maximaal 150,00 vrij ontvangen. Per jaar is het maximum 1.500,00. > In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal 95,00 per maand, met een maximum van 764,00 per jaar. 13. Op wat voor een banen moet ik solliciteren als ik in de bijstand zit? U moet op alle soorten banen solliciteren ( algemeen geaccepteerd werk). Dus alle soorten werk ongeacht opleidingsniveau werkervaring of laatst verdiend inkomen. Uitzendwerk is ook passend. Wel wordt er rekening gehouden met uw gezondheid en belastbaarheid Er zijn wel grenzen aan wat u moet accepteren: - geen illegaal werk - werk onder het minimumloon - of zwaarwegende persoonlijke bezwaren 18

19 14. Kan ik gedwongen worden om met behoud van uitkering te werken? Ja, het uitgangspunt is en blijft dat u zo snel als mogelijk weer in uw eigen onderhoud moet kunnen voorzien. Bent u langdurig werkloos dan kunt u met de methode Work First tijdelijk verplicht worden om te werken met behoud van uikering. Dit kan van alles zijn. Het moet wel maatwerk zijn en u helpen om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 15. Wat doet UWV WERKbedrijf ( gemeente) om mij weer aan het werk te krijgen? Samen met u gaan ze bekijken wat u nodig heeft om u weer aan het werk te krijgen. Dit kan zijn: - scholing - gesubsidieerde banen - sociale activering - gesubsidieerde banen - kinderopvang - stages en korte werkstages - vrijwilligerswerk 19

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008 Persbericht C/PEV/2007/127 7 december 2007 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Inhoud Wie doet wat voor u? 2 Op zoek naar werk 3 Zo snel mogelijk weer aan de slag 3 Wat wij verder van u verwachten 8 Wat mag u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006 Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006 Inhoudsopgave Werkloosheidswet: wijzigingen in 2006 1 Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering en wat zijn uw plichten? 3

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Financiële Planning bij ontslag

Financiële Planning bij ontslag Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken,

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? Ik wil niet werken of naar school, maar wel een uitkering. Kan dat? Wat gebeurt er als ik een uitkering aan wil vragen? Wat is een werkleeraanbod? Hoe gaat

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en de samenloop met levensverzekeringen

Sociale verzekeringen en de samenloop met levensverzekeringen Sociale verzekeringen en de samenloop met levensverzekeringen Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland is al enige tijd flink in beweging. Privatisering, het centraal stellen van (resterend) arbeidsvermogen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie