Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar 2011-2012. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Studiegids BASO Opleidingsfase 3 Academiejaar Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Latijn Lichamelijke opvoeding Mechanica Muzikale Opvoeding Nederlands Plastische Opvoeding Project Algemene Vakken Project kunstvakken Technologische Opvoeding Voeding-Verzorging Wiskunde

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Opleidingsvisie 4 2 Onderwijsvisie 6 3 Competentieprofiel 9 4 Identificatieblad 23 5 Overzicht opleidingsprogramma 25 6 Overzicht (opleidingsoverschrijdende) keuzevakken 34 7 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement 38 8 ECTS-fiches 79 - Aardrijkskunde 79 - Bachelorproef 82 - Bewegingsrecreatie 84 - Biologie 87 - Chemie 90 - Economie 93 - Elektriciteit 96 - Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel Burotica Informatica Keuzemodules Latijn Lichamelijke opvoeding Mechanica Muzikale opvoeding Nederlands Onderwijsbeleid en organisatie Plastische opvoeding Project algemene vakken Project kunstvakken Religie, zingeving & levensbeschouwing Stage Techniek Pedagogische module Voeding Verzorging Wiskunde Internationalisering Internationalisering semestertraject Stage intercommunautair Stage differentiatie Stage werkplekleren Stage 3 (18 stp.) Stage SVK (14 stp.) Stage vredeseilanden EOS Secundary school education Campusreglement Docentenlijst Bijlage: Verklarende woordenlijst: toetsjargon 294

4 1 Opleidingsvisie In deze visietekst verwoorden we wat voor ons de essentie is van leraarschap en wat dus gemeenschappelijk en van waarde is voor elke leraar. De zoektocht naar de essentie is voor ons van belang, omdat we willen dat een visie duurzaam is en een tijdloos karakter heeft. Een visie is op die manier een baken om met een complexe en steeds wijzigende onderwijscontext om te gaan. Met deze visie bekennen we kleur: we gaan staan voor wat we belangrijk vinden aan leraarschap binnen de KHLim. Studenten, collega s, het werkveld en andere opleidingen kunnen ons hierop aanspreken. Het expliciteren van deze visie betekent voor ons een toetssteen neerleggen en dit zowel voor studenten, docenten, het werkveld als het beleid. Studenten, praktijkscholen en mentoren kunnen in deze visie lezen hoe wij kijken naar goed leraarschap. Beginnende of ervaren docenten kunnen de visie als baken hanteren voor het vormgeven van hun leeromgeving en het werken met studenten. Deze visie is ook voor het beleid op departementaal en opleidingsniveau een richtingwijzer om samen te bepalen welke kwaliteit we nastreven in het onderwijs. Dit vormt de basis om een goed kwaliteitszorgbeleid uit te werken. Deze visie inspireert ons om samen aan de slag te gaan. Ze is een spiegel voor iedere opleiding om te zien waar de eigen krachten en uitdagingen liggen om van hieruit blijvend in ontwikkeling te zijn. Aan de KHLim willen we leraren opleiden tot meesterschap Leraren die opgeleid worden tot meesterschap erkennen de complexiteit van hun opdracht binnen een steeds sneller veranderende maatschappelijke context. Ze zijn steeds zoekend om bij kinderen en jongeren interesse op te wekken om open naar een onbekende wereld te kijken en deze te durven verkennen, zodat betrokkenheid ontstaat voor de wereld waarin ze leven. Meesterschap betekent ook dat je als leraar bezorgd bent om je eigen gedrag, woorden en daden omdat je op intellectueel, moreel en maatschappelijk vlak een inspiratie bent voor kinderen en jongeren. Leraars zijn meesters, geen uitvoerders. Zij nemen weloverwogen beslissingen om leren op gang te brengen en zijn steeds onder-zoekend om hun eigen deskundigheid, opvattingen en waarden in dialoog met anderen te bevragen en te verdiepen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

5 Dat meesterschap kan maar volledig tot zijn recht komen als onze medewerkers, onze studenten en onze afgestudeerden AUTHENTIEK ZIJN FUNDAMENTEEL LEREN INHOUDELIJK EXPERT ZIJN ZICH ENGAGEREN IN DE MAATSCHAPPIJ Kiezen voor meesterschap betekent dat we leraren willen opleiden die AUTHENTIEK zijn. Kiezen voor meesterschap betekent dat we radicaal kiezen voor FUNDAMENTEEL LEREN. Kiezen voor meesterschap betekent dat we leraren willen opleiden die INHOUDELIJK EXPERT ZIJN Kiezen voor meesterschap betekent dat leraren zich ENGAGEREN IN DE MAATSCHAPPIJ. Wie je bent als persoon, waar je voor staat en hoe je in relatie treedt, beïnvloedt anderen. Als je kinderen en jongeren wil aanspreken als leraar moet je je hiervan bewust zijn: je hebt zicht op wat je voelt, wat je denkt, wat je wil én je kan dit perspectief ook innemen bij de ander. Het betekent ook dat je je waarden en opvattingen durft te expliciteren en kritisch te toetsen aan anderen en aan je eigen gedrag. Hierover in dialoog gaan met collega s vormt de motor voor professionele ontwikkeling. Fundamenteel leren vertrekt vanuit de leraar die vanuit een passie voor leren kinderen en jongeren aan de grens van hun kunnen brengt. Dit betekent hen zo begeleiden dat ze openstaan voor een onbekende wereld, deze durven verkennen en er betekenis aan leren geven. Dit maakt dat ze steeds meer van de werkelijkheid kunnen vatten, er steeds meer in kunnen zien, er steeds meer van kunnen maken. We willen leraren die vanuit een liefde voor het vak het verschil maken. We vinden grondigheid daarbij van belang: een leraar moet niet enkel een uitgebalanceerde en goed gekozen kennisbasis bezitten, maar deze ook kunnen inzetten om gepaste antwoorden te vinden binnen de complexe onderwijspraktijk. Een inhoudelijk expert zijn betekent ook je ervan bewust zijn dat kennis steeds in ontwikkeling is, dat vragen stellen soms belangrijker is dan antwoorden geven. Onderwijs en opvoeding kunnen niet waardevrij zijn. Leraren nemen verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan de maatschappij van morgen. Dat doen ze vooral door op te komen voor waarden, deze voor te leven, te expliciteren en hierover in dialoog te gaan. Voor ons gaat het over kiezen voor christelijke waarden, duurzaamheid, diversiteit, gelijke kansen, kritische geest en burgerzin. Leraars nemen de verantwoordelijkheid het leven in de klas, de school en de maatschappij kritisch te bevragen vanuit deze waarden, omdat enkel op die manier waarden gedeelde betekenis krijgen en dus verbindend werken. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

6 2 ONDERWIJSVISIE De onderwijsvisie maakt integraal deel uit van de opleidingsvisie zoals die terug te vinden is in het kwaliteitskader. (Katholieke Hogeschool Limburg, opleidingsvisie en opbouw, 2001). De opleidingsdidactiek voor de lerarenopleiding aan de KHLim is verankerd in een constructivistische benadering van het leerproces. Geïnspireerd door deze uitgangspunten wordt een opleidingsmodel uitgewerkt dat een brugfunctie wil zijn tussen de beslissing om leraar te worden en het feitelijk verwerven van de daartoe vereiste basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. De vormgeving van de verschillende opleidingen (initiële, voortgezette, aanvullende opleiding en nascholing) binnen het departement wordt gedragen door een gezamenlijke, inspirerende visie: het PAUZE-model: (a) Persoonsgericht (b) AUthentiek leren (c) Zelfstandigheidsbevorderend (d) Emancipatorisch. De vier inhoudelijke componenten van het model staan niet in een willekeurige orde tot elkaar. Er is wel degelijk sprake van samenhang. De eerste drie aspecten zijn fundamenteel gericht op het bereiken en realiseren van de vierde bouwsteen (een emancipatorische houding) Persoonsgericht Het eerste en voornaamste instrument waarover een leraar beschikt is zichzelf als functionerende persoonlijkheid met cognitieve, psycho-motorische en dynamisch-affectieve vaardigheden. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn leerlingen is dat het voornaamste aanknopingspunt voor ontwikkeling. Daarom is persoonsgericht werken een fundament van de lerarenopleiding. Elke student moet doorheen de opleiding leren om zichzelf steeds scherper in beeld te krijgen in confrontatie met de verwachtingen vanuit de samenleving (o.a. via de decretaal vastgelegde basiscompetenties en attituden), het werkveld en de opleiding. Reflectie op de ervaringen als student, op wat hij doet, op wat hij kan en niet kan, op waarin hij gelooft en op wie hij is zijn aspecten van persoonsgericht opleiden. Het zijn wegen waarlangs de student zich bewust wordt van zijn eigen referentiekader waarmee hij de wereld bekijkt en tegemoet treedt en dit ook kan bijstellen. Persoonsgericht opleiden in het geschetste perspectief wil dan zeggen dat er in de opleiding aandacht wordt besteed aan de persoonlijke verwerking van het leeraanbod dat in interactie tot stand komt, zodat de student het geleerde echt van zichzelf maakt en voor zichzelf zijn verdere leertraject kan inschatten en vastleggen. Het sociaal-constructivistisch modelleren legt een grote nadruk op het leren door het persoonlijk verwerken, in een sociale omgeving, van aangereikte voorbeelden. Concreet wordt het persoonsgericht opleiden vertaald in een viervoudig opleidingsaanbod gericht op werken aan persoonlijkheid en gepersonaliseerd werken: - bij instroom in de opleiding en bij elk sleutelmoment van het leerproces zal de student worden gestimuleerd om de persoonsbetrokken invalshoeken van zijn leren scherp te formuleren en zijn leervermogen op dat vlak te ontwikkelen; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

7 - doorheen de opleiding zullen flexibele, modulaire leerroutes of leerlijnen worden ontwikkeld die studenten in staat moeten stellen vanuit een gedifferentieerde instroompositie dezelfde basiscompetenties (rekening houdend met opleidingsgebonden vakinhoudelijke verschillen) te verwerven; - doorheen de opleiding zal de student worden geconfronteerd met een sociale omgeving. Samen met anderen problemen kunnen verkennen en analyseren en samen leren zijn essentiële werkvormen; - doorheen de opleiding zal elke student worden gevolgd en begeleid in functie van de in het lerarenprofiel beschreven tien attituden waarover een leraar moet kunnen beschikken. Opleidingsgebonden voegen we daaraan nog het ontwikkelen van doorzettingsvermogen/inzet toe Authentiek leren In de dagelijkse praktijk wordt authentiek leren spontaan verbonden met het koppelen van leerprocessen aan ervaringen in de complexe realiteit die ons omgeeft, vanuit echteproblemen en gebruikmakend van de verschillende informatiebronnen die ter beschikking staan. Studenten leren eerst de werkelijkheid kennen via een meer theoretische aanpak (eventueel aanschouwelijk voorgesteld) en gaan pas dan,goed voorbereid, naar de reële situatie. Authentiek leren wordt ook benaderd als het leren op basis van authentieke bronnen in meer theoretische zin: oorspronkelijke artikelen, boeken, andere materialen leren opzoeken, lezen, verwerken worden beschouwd als meer uitdagende leeromgevingen dan vastomlijnde en al te zeer in detail uitgeschreven cursussen Een stage in onze opleidingsvisie is een sterke en authentieke leeromgeving waarin de leraar-inopleiding al doende het leraarschap leert verkennen (vgl. Kelchtermans, 2001). Om die leerervaring maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat de leraar-in-opleiding enerzijds leert reflecteren op zijn eigen ervaringen. Immers, terugblikkend op die ervaringen kan hij de situatie leren analyseren, verbanden leggen tussen activiteiten en resultaten... Daarenboven is het verwerven van deze vaardigheid tot reflectie enerzijds en het zich bewust worden van een eigen onderwijstheorie anderzijds ook de basis voor een houding van levenslang leren over leraar-zijn in de praktijk Zelfstandigheidsbevorderend Een belangrijk aandeel van de opleidingstijd wordt geïnvesteerd in het aanleren van vaardigheden en strategieën die de student in staat moeten stellen om nu en later een betere controle op zijn eigen leerproces te verwerven. Daarnaast stelt het bevorderen van de vaardigheid tot zelfstandig leren ook bijzondere eisen aan de begeleiding van het praktijkleren in authentieke leeromgevingen. Het begeleidingsaanbod voor het praktijkleren via stages wordt planmatig opgebouwd. Naarmate de student vordert in zijn studietraject zal ook in de stage de verschuiving van lectorgestuurd naar studentgestuurd onderwijs zichtbaar zijn: dit zowel op het vlak van de organisatie, de inhoud als de evaluatie van de stageactiviteiten Emancipatorisch De initiële lerarenopleidingen bereiden slechts voor op het verwerven van de noodzakelijke startcompetenties om professioneel door te groeien. Een beginnende leraar die de noodzakelijke startcompetenties heeft verworven moet in onze optiek een emancipatorische houding ten opzichte van leren en zelfontwikkeling verworven hebben. In Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

8 onderwijskundige termen uitgedrukt, betekent dit dat zo n leraar zelfstandig in staat moet zijn te leren uit ervaring. Een zelfstandig functionerende leraar moet daarom een emancipatorische houding hebben verworven om vanuit zichzelf en geconfronteerd met nieuwe problemen de volledige cyclus te doorlopen van concrete ervaringen, naar reflectie, naar abstractie tot experimenteren met nieuwe oplossingen. Alleen op basis van zo n persoonlijke emancipatorische houding is ontwikkeling als continu, levenslang proces, in de organisatorisch ondersteunende context van collegiaal samenwerken in teamverband, denkbaar. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

9 3 Competentieprofiel Het opleidingsprogramma richt zich op het verwerven van de basiscompetenties leraar secundair onderwijs. Deze competenties worden ook verder geconcretiseerd in de stagecompetenties, of het stagevenster BaSO. Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Functioneel geheel 1: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen. De leerkracht kan : in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen; met de hulp van collega's de heterogeniteit en de diversiteit van de leergroep onderkennen. De ondersteunende kennis omvat de leerlingkenmerken en de kenmerken van de leergroep en de werkwijzen om die te achterhalen. 1.2 De leerkracht kan doelstellingen kiezen en formuleren. De leerkracht kan : doelstellingen kiezen op basis van het leerplan/schoolwerkplan waarin de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vervat zijn, en het pedagogisch project; doelstellingen kiezen en formuleren, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en met de kenmerken en de diversiteit van de groep; doelstellingen differentiëren afhankelijk van vastgestelde verschillen en/of op basis van beschikbare documenten; doelstellingen concreet en operationeel formuleren; voor leerlingen met specifieke behoeften, in overleg met collega's, in het kader van de handelingsplanning, doelen selecteren die aansluiten bij de vastgestelde beginsituatie. De ondersteunende kennis omvat het leerplan en schoolwerkplan in kwestie, de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, leerlijnen, het proces van handelingsplanning en classificaties van doelstellingen. 1.3 De leerkracht kan de leerinhouden en leerervaringen selecteren. De leerkracht kan : keuzes maken uit een gegeven aanbod, rekening houdend met de criteria van de beginsituatie, de maatschappelijke relevantie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen in het belang van de opbouw van het vakgebied; de inbreng van leerlingen omzetten in leerervaringen; voor leerlingen met specifieke behoeften, in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning, leerinhouden en -ervaringen afstemmen op het realiseren van de vooropgestelde doelen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen. De ondersteunende kennis omvat de eindtermen, leerplannen, schoolwerkplan, relevante leerboeken en onderwijsleerpakketten en andere informatiebronnen, en eventueel de beroepsprofielen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

10 1.4 De leerkracht kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten. De leerkracht kan : de leerinhouden vertalen in zinvolle opdrachten die aansluiten bij de motivatie, de beginsituatie, de talige diversiteit en de capaciteiten van de leerlingen; naargelang van het geval, de leerinhouden opdelen in deelleerstappen, gedifferentieerde opdrachten, thema's en projecten, en modules, al dan niet vakoverschrijdend; in samenspraak met collega's verbanden aangeven tussen leerinhouden uit het eigen vakgebied en verwante vakgebieden (horizontale samenhang); leerinhouden situeren in het geheel van het aanbod van het betreffende vak (verticale samenhang). De ondersteunende kennis omvat visie op de ontwikkeling van de specifieke vakinhouden. Ze omvat eveneens verwantschappen tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden, kennis over soorten opdrachten en taken, en praktijkvoorbeelden van omgaan met meertaligheid. 1.5 De leerkracht kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen. De leerkracht kan : strategieën, multimediale leeromgevingen en aangepaste werkvormen kiezen die afgestemd zijn op de doelstellingen; gepaste groeperingsvormen kiezen, een aangepaste ruimte creëren en een goede timing bepalen; de aanpak differentiëren waar dat nodig is. De ondersteunende kennis omvat diverse didactische werk- en groeperingsvormen en elektronische leeromgevingen. 1.6 De leerkracht kan individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen. De leerkracht kan : leermiddelen kiezen en aanpassen, en hierover, indien nodig, overleg plegen met de vakgroep en het schoolteam; indien nodig de leermiddelen met de hulp van collega's aanpassen aan de doelgroep en de omstandigheden. De ondersteunende kennis omvat relevante bronnen om leermiddelen te vinden, alsook criteria om ze te beoordelen. 1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. De leerkracht kan : motiverende leeromgevingen tot stand brengen, die aangepast zijn aan de belangstelling en het verwerkingsniveau van de leerlingen; leerinhouden inbedden in authentieke, reële situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn; ICT functioneel integreren bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving; leerlingen in de gelegenheid stellen om leerinhouden actief te ontdekken en te verwerken; de leerlingen leren reflecteren over hun leerproces; samenwerkend leren bevorderen; met ondersteuning van het team, leerling-stagiairs op een zinvolle en discrete manier begeleiden tijdens organisatie- en bedrijfsstages; bij de terugkoppeling van stage-ervaringen naar de lesactiviteit, de stage-ervaringen van de leerlingen duiden en plaatsen in een ruimer opleidings- en vormingsprofiel. De ondersteunende kennis omvat kennis van leerprocessen en de kenmerken van een adequate en motiverende leeromgeving, inclusief de rol van een aangepast taalgebruik daarin. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

11 1.8 De leerkracht kan observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team. De leerkracht kan : individueel en in overleg doelstellingvalide, gedifferentieerde en aangepaste vragen, taken en opdrachten onder diverse vormen kiezen en eventueel opstellen; in overleg met collega's observatie-instrumenten kiezen; de betekenis en plaats van evaluatievormen in het leerproces bepalen; met ondersteuning beoordelingscriteria bepalen om de vorderingen van de leerling te beoordelen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, evaluatievormen, -technieken en -instrumenten, en (leerling)volgsystemen. 1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie. De leerkracht kan : met het oog op begeleiding en beoordeling van de leerlingen en het leerproces op systematische wijze gegevens verzamelen via evaluatie- en observatievormen; de vorderingen en prestaties correct interpreteren en beoordelen; met ondersteuning van collega's een bijdrage leveren aan het in team opstellen van een advies over de voortgang van de leerlingen in hun schoolloopbaan of naar de arbeidsmarkt; leerprestaties en -vorderingen rapporteren en bespreken, en activiteiten voor remediëring voorstellen; evaluatiegegevens aanwenden om het eigen didactisch handelen te bevragen en bij te stellen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, referentiekaders, evaluatievormen, -technieken en - instrumenten, (leerling)volgsystemen en foutenanalyse. Ondersteunende kennis met het oog op remediëring en oriëntering omvat eveneens de eigenheid van de verschillende onderwijsvormen, onderwijsniveaus en studiegebieden De leerkracht kan in overleg met collega's deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school. De leerkracht kan : de school situeren in de buurt en de implicaties daarvan onderkennen; participeren in het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid van de school. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van de grootstedelijke context en belangrijke beleidsmaatregelen inzake gelijke kansen en zorg De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen. De leerkracht kan : met zijn leerlingen doelgericht gesprekken voeren en daarbij een functioneel taalaanbod doen, functionele taalproductie stimuleren en er feedback op geven; teksten beoordelen en schriftelijk en mondeling toegankelijk maken door ze te bewerken op het vlak van taal en door een aangepaste didactiek; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback mondeling, indien nodig met visuele of andere ondersteuning helder formuleren en herformuleren; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback schriftelijk helder formuleren, indien nodig ondersteund met visuele of andere hulpmiddelen; een heldere uiteenzetting geven, met integratie van schriftelijke of andere ondersteuning, en alles, indien nodig, flexibel aanpassen; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

12 vertellen en voorlezen, en is zich daarbij bewust van zijn eigen mogelijkheden om die vaardigheden optimaal in te zetten en eventuele beperkingen te compenseren; constructief reageren op het taalgebruik van de leerling. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties en methodieken voor taalondersteuning en taalgerichtheid in niet-taalvakken De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep. De leerkracht kan : in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning het onderwijsleerproces aanpassen aan de specifieke behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen; rekening houden met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen waaronder de grootstedelijke context. De ondersteunende kennis omvat de eigenheid van de B-stroom en van de verschillende onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO/TSO), de werking van het CLB en methoden en werkvormen voor leerlingen met leermoeilijkheden; het omvat tevens de kenmerken van de grootstedelijke context en leef- en jongerenculturen De leerkracht kan leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. De leerkracht kan : in samenwerking met de vakgroep bij het opzetten van leer- en ontwikkelingsprocessen rekening houden met de specifieke vakinhouden, met de specifieke rol van het vakgebied in de onderwijssituatie en met de kenmerken van de leerlingengroep ten aanzien van het vakgebied; in samenwerking met het schoolteam, projecten opzetten, uitbouwen en realiseren waarin leerinhouden uit verschillende vakken geïntegreerd zijn; overleggen met het schoolteam over een gezamenlijke aanpak van aspecten van leren leren; zich informeren over de voortgang van de leerlingen voor andere vakken; eigen vakinhouden met elementen uit andere disciplines verbinden. De ondersteunende kennis omvat de vakoverschrijdende eindtermen en de vakoverschrijdende werking en de voorwaarden voor uitvoering van interdisciplinaire projecten en kennis van inhouden, structuur en heuristieken van verwante disciplines en vakoverstijgende methodieken. Functioneel geheel 2: De leraar als opvoeder 2.1 De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. De leerkracht kan : een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen stimuleren; over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren; optreden met respect voor eigenheid en diversiteit en tevens discreet omgaan met gevoelens van leerlingen; grenzen stellen als de positieve interactie in het gedrang komt. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

13 De ondersteunende kennis omvat groepsdynamische en interactieprocessen, de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor sociale vaardigheden en kennis van sociale ontwikkeling bij leerlingen. 2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan : de diversiteit binnen de leerlingengroep en binnen de samenleving bespreekbaar maken; leerlingen leren omgaan met diversiteit; de leerlingen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid. De ondersteunende kennis omvat het begrip 'risicoleerling' (leer- en/of ontwikkelingsbedreigde leerlingen), diverse leef- en jongerenculturen en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan. 2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. De leerkracht kan : bijdragen aan attitudevorming door het leren toepassen van omgangsconventies; reflecteren over het eigen waardepatroon en dat van anderen duiden; in de klascontext waarden ontwikkelen en bespreekbaar maken en in een schoolcontext bewust waarden voorleven; de gerichtheid op participatie stimuleren. De ondersteunende kennis omvat het pedagogisch project, het schoolwerkplan, de eindtermen/ontwikkelingsdoelen die van toepassing zijn, en de verschijningsvormen van het verborgen curriculum. Ondersteunende kennis omvat tevens de participatiestructuren op school, participatietechnieken en kenmerken van groepsdynamische processen. 2.4 De leerkracht kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. De leerkracht kan : maatschappelijke gebeurtenissen aan de leerinhouden koppelen; leerlingen kritisch en zinvol leren omgaan met informatie van en beïnvloeding door de media. De ondersteunende kennis omvat maatschappelijke thema's en gebeurtenissen, en de manier waarop die door de media worden vertolkt. 2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden. De leerkracht kan : met de hulp van collega's, signalen herkennen die kunnen wijzen op problemen van leerlingen; hulp vragen en/of overleggen om adequaat en discreet met geconstateerde problemen te kunnen omgaan. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van sociaal-emotionele probleemsituaties en hun achtergrond, van het ontstaan van gedragsmoeilijkheden, van hulpverlening binnen en buiten de school (waaronder het CLB) en van eigen mogelijkheden en grenzen bij het omgaan met probleemgedrag. 2.6 De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan : aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid van leerlingen en hij kan de fysieke ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn, stimuleren; dringende verzorgingstaken uitvoeren en indien nodig hulp inroepen; gepast omgaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen; zorg dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

14 De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van fysiek welzijn van leerlingen en de basisprincipes van eerste hulpverlening, en tevens basisinterventies bij frequent voorkomende gezondheidsproblemen. 2.7 De leerkracht kan communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige kinderen kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 3: De leraar als inhoudelijk expert 3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen. De leerkracht kan : hiaten in de eigen vakdeskundigheid detecteren en aanvullen, en de verworven deskundigheid actualiseren, uitbreiden en verdiepen. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden, structuren en methodes van het vakgebied. 3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. De leerkracht kan : flexibel gebruikmaken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in de pedagogisch-didactische aanpak. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden en structuren, en methodes van het vakgebied. 3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. De leerkracht kan : horizontale en verticale verbanden leggen tussen inhouden uit het eigen vakgebied, en tussen die inhouden en de inhouden uit verwante vakgebieden en vakoverschrijdende domeinen; het eigen aanbod situeren binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en binnen een leerplan. De ondersteunende kennis omvat leerlijnen, verwantschappen tussen eigen en andere vakgebieden (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) en studieloopbanen. Functioneel geheel 4: De leraar als organisator 4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. De leerkracht kan : vaardigheden en aanpakwijzen van goed klasmanagement hanteren. De ondersteunende kennis omvat klasmanagement, leerbevorderende en -belemmerende factoren. 4.2 De leerkracht kan een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen. De leerkracht kan : voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten vlot en soepel laten verlopen; een timing respecteren en die, indien nodig, aanpassen; de eigen taken op korte en langere termijn plannen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

15 De ondersteunende kennis omvat de diverse vormen van tijdsmanagement zoals het gebruik van agenda's en het jaarplan. 4.3 De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. De leerkracht kan : op correcte wijze een aantal administratieve taken uitvoeren die behoren tot zijn takenpakket. De ondersteunende kennis omvat de administratieve verplichtingen van de leerkracht, alsook het doel ervan. 4.4 De leerkracht kan een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. De leerkracht kan : uitdagende en veilige speel-, leer- en werkvoorzieningen inrichten; een klas aangepast, aangenaam en functioneel inrichten. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van stimulerende en veilige leer- of werkvoorzieningen in een lokaal. Functioneel geheel 5: De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker 5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen. De leerkracht kan : vernieuwende inzichten uit de opleiding in zijn onderwijspraktijk aanwenden; in samenspraak met het schoolteam vernieuwende inzichten die zich in de samenleving aandienen, in zijn onderwijspraktijk integreren. De ondersteunende kennis omvat kenmerken van de schoolculturen en relevante informatiebronnen met betrekking tot ontwikkelingen over onderwijs en samenleving. 5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek. De ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van onderwijsonderzoek. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De leerkracht kan : de klaspraktijk vanuit reflectie op de eigen ervaringen bijsturen, onder meer door onder begeleiding eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op het eigen handelen en functioneren in de klas en op school, en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek. Functioneel geheel 6: De leraar als partner van de ouders of verzorgers 6.1 De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling. De ondersteunende kennis omvat elementen van deontologie in verband met gegevens over de leerling. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

16 6.2 De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega's of externen. De leerkracht kan : met de hulp van collega's informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze en/of beroepskeuze, gedrags- en houdingsaspecten; in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven; doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen. De ondersteunende kennis omvat agogische inzichten met betrekking tot de communicatie tussen school en ouders, kennis van interne en externe begeleidingsdiensten en van externe hulpverleningsinstanties. 6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders. De ondersteunende kennis omvat kennis van de diversiteit van sociale en culturele realiteiten van ouders of verzorgers, en communicatietechnieken. 6.4 De leerkracht kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs. De ondersteunende kennis omvat referentiekaders om onderwijskundige thema's en ontwikkelingen te duiden. 6.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. 6.6 De leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige ouders kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 7: De leraar als lid van een schoolteam 7.1 De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. De leerkracht kan : zijn opdracht realiseren in samenwerking met de leden van het schoolteam en rekening houdend met de schoolcultuur en -organisatie; participeren in overleg over het schoolbeleid. De ondersteunende kennis omvat vormen van samenwerkingsverbanden binnen de school, decretale participatiestructuren, overlegorganen en hun bevoegdheden, en kennis over de schoolcultuur. Ondersteunende kennis omvat eveneens relevante aspecten inzake schoolbeleid en modellen van schoolorganisatie. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

17 7.2 De leerkracht kan binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven. De ondersteunende kennis omvat kennis van functies en taken binnen een school. 7.3 De leerkracht kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken. De leerkracht kan : in dialoog met collega's en de schoolleiding reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen; feedback integreren in het eigen handelen. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van schoolinterne coaching en reflecterend leren. 7.4 De leerkracht kan zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen. De leerkracht kan : relevante en actuele informatie over juridische en administratieve aspecten van het leraarschap raadplegen; zich informeren over de rechten van de leerling en daaruit conclusies trekken voor de evaluatie en advisering. De ondersteunende kennis omvat basisregelgeving en instanties of bronnen die toegang geven tot geselecteerde en goed toegankelijke juridische kennis rond de rechten van het kind, van ouders of verzorgers, en van meerderjarige leerlingen. 7.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruik maken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. Functioneel geheel 8: De leraar als partner van externen 8.1 De leerkracht kan in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. De leerkracht kan : in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op kinderen en jongeren; in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op leerkracht- en teamondersteuning. De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om initiatieven of instanties op te sporen die actief zijn in een betrokken regio. 8.2 De leerkracht kan met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. 8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

18 De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om in de betrokken regio actieve instanties en initiatieven op te sporen. 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties Functioneel geheel 9: De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's. De ondersteunende kennis omvat recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om ontwikkelingen in onderwijs te duiden. 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. De ondersteunende kennis betreft referentiekaders om het lerarenberoep maatschappelijk te kunnen situeren, en de eigen basiscompetenties en het eigen beroepsprofiel. Verklaring van begrippen: Krachtige leeromgeving: Een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes: activiteit, aanschouwelijkheid, integratie, herhaling, geleidelijkheid, differentiatie; en op basis van een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen, inhouden en media. Positieve sfeer en relatie: consequent omgaan met leerlingen; positieve interacties tussen de leerkracht leerlingen en leerlingen onderling stimuleren; ruimte creëren voor positieve individuele aandacht Effectief werkklimaat: Diverse werkvormen gepast inzetten en begeleiden; interventies doen gericht op een oog hebben voor een effectief gebruik van de werktijd. Gepaste leiderschapsstijl: Een leiderschapsstijl kiezen die afgestemd is op de groepen de context. Vernieuwende elementen: Andere aanpak, materialen en werkvormen durven uitproberen. De taalontwikkeling bij leerlingen stimuleren: De principes van taalgericht vakonderwijs toepassen: - contextrijk werken; - interactie stimuleren (veel mogelijkheden creëren tot lezen, schrijven, luisteren en spreken); - voor taalsteun zorgen (bv. schrijfkaders, sleutelschema s, corrigerend herhalen, expliciet herhalen van goede formuleringen, expliciet maken van lees- of schrijfstrategieën, teksten toegankelijk maken ). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

19 Functioneel geheel 10: De leraar als cultuurparticipant 10.1 De leerkracht kan actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen : - het sociaal-politieke domein; - het sociaal-economische domein; - het levensbeschouwelijke domein; - het cultureel-esthetische domein; - het cultureel-wetenschappelijke domein. De leerkracht kan : werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over die thema's en ontwikkelingen, en erover dialogeren. De ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen. Volgende attitudes gelden voor alle functionele gehelen. A1 beslissingsvermogen : durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. A2 relationele gerichtheid : in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen. A3 kritische ingesteldheid : bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. A4 leergierigheid : actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. A5 organisatievermogen : erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. A6 zin voor samenwerking : bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. A7 verantwoordelijkheidszin : zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. A8 flexibiliteit : bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures. Gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraar. Brussel, 5 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE Stagevenster Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

20 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

21 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

22 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

23 4 Identificatieblad Naam opleiding Graad opleiding Professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Bachelor Kwalificatie opleiding Professioneel Aantal studiepunten 180 studiepunten Diploma s die toegang verlenen Diploma secundair onderwijs tot opleiding Voltijds of anders opgebouwd Voltijds onderwijs onderwijs Contact- en/of afstandsonderwijs Contactonderwijs Overzicht afstudeerrichtingen De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander uit kolom 2. Aardrijkskunde Chemie Kolom 1 Kolom 2 Elektriciteit (enkel met Mechanica, Informatica, Engels Techniek) Frans Godsdienst Handel-burotica (enkel met Informatica) Informatica Lichamelijke opvoeding Muzikale Opvoeding Nederlands Plastische Opvoeding Techniek Voeding Verzorging Wiskunde Bewegingsrecreatie (enkel met Lichamelijke Biologie Opvoeding) Economie Engels Fysica Geschiedenis Informatica Latijn Mechanica (enkel met Elektriciteit, Informatica, Techniek) Nederlands Project Algemene Vakken Project Kunstvakken Techniek Wiskunde Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

24 Mogelijke vervolgopleidingen Vervolgopleidingen KHLim: Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Andere vervolgopleidingen: Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

25 5 Overzicht opleidingsprogramma In het departement lerarenopleiding kan je terecht voor volgende (initiële) opleidingen tot professionele bachelor: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs; Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Deze derde opleiding leidt tot de graad van: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Opleidingsprogramma en indeling in opleidingsonderdelen: Studenten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs schrijven sinds academiejaar in voor twee evenwaardige onderwijsvakken. Opleidingsonderdelen: zie hierna andere vormen van differentiatie. Afstudeerrichting of andere vormen van differentiatie: De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander uit kolom 2. Vanaf zijn de combinatiemogelijkheden beperkt voor E en M. Deze kunnen alleen nog met zichzelf worden gecombineerd of met informatica of techniek. Vanaf kan Handel-Burotica enkel gecombineerd worden met Informatica. Kolom 1 Kolom 2 Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie (enkel met Lichamelijke Opvoeding) Biologie Chemie Economie Elektriciteit (enkel met Mechanica, Informatica, Techniek) Engels Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-burotica (enkel met Informatica) Informatica Informatica Lichamelijke opvoeding Latijn Mechanica (enkel met Elektriciteit, Informatica, Muzikale Opvoeding Techniek) Nederlands Nederlands Plastische Opvoeding Project Algemene Vakken Project Kunstvakken Techniek Techniek Voeding Verzorging Wiskunde Wiskunde Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

26 Onderwijstaal in de opleiding: Nederlands en Engels voor het EOS programma. Studieomvang in studiepunten: 180 SP Voorafgaande opleidingen: - Aansluitende opleidingen: Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Organisatie van de opleiding: Voltijds contactonderwijs in modeltrajecten van 60 SP. Bij niet slagen voor een modeltraject kan de student zijn programma samenstellen in overleg met een trajectbegeleider. Begin- en eindcompetenties: De begincompetenties zijn die welke overeenkomen met het niveau bekrachtigd door het Diploma van secundair onderwijs. De eindcompetenties zijn die welke decretaal werden bepaald als Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. Zie pagina 8. Studietijd, studiepunten, (zie ook OER, Deel 2, 4.3.3) De drie initiële opleidingen bieden een driejarig opleidingsprogramma aan. Iedere opleidingsfase bevat een programma van 60 studiepunten, zijnde 1500 tot 1800 uren studietijd. A. In deze studietijd zijn inbegrepen: De contacturen: dit zijn de uren waarin men reëel contact heeft met de lectoren: Dit zijn de colleges waarin nieuwe leerstof wordt aangebracht, vaardigheidstrainingen, voorbereidingssessies van stages, werkcolleges, In deze studiegids staat bij ieder opleidingsonderdeel vermeld hoeveel contacturen er geprogrammeerd worden. Zelfstandig werk met werkstukken; individueel of in groep Hiertoe behoort de tijd die nodig is om zelfstandig een aantal opgegeven werkstukken te realiseren. In deze studiegids staat bij de verschillende opleidingsonderdelen genoteerd welke werkstukken er verwacht worden. Verwerkingstijd: Tijd die nodig is voor de verwerking van aangereikte kennis, voor de individuele training van vaardigheden. Stagetijd: De tijd die nodig is om de stage voor te bereiden, de stage uit te voeren en de nodige verwerkingsopdrachten te maken. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

27 B. Het opleidingsprogramma wordt niet alleen uitgedrukt in studietijd maar ook in studiepunten. Eén studiepunt staat voor een studietijd van 25 à 30 klokuren. Een studiejaar biedt een studieprogramma van 60 studiepunten. Ieder opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten toegekend. Een student kan dus meteen inschatten hoeveel uren hij moet investeren in de verschillende vakken. Nota: In het tweede deel van deze studiegids, bij de behandeling van de individuele vakken, werd standaard 25 uur per studiepunt verrekend als te investeren werktijd. Dit moet men echter steeds lezen als 25 à 30 uur (conform het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op , Hoofdstuk II, Artikel 2). C. Elektronische leeromgeving Toledo Als werkvorm wordt in onze opleiding een elektronische leeromgeving of teleleerplatform gebruikt aanvullend op bestaande vormen van onderwijs, opleiding of training (E-Learning). De Lerarenopleiding heeft gekozen voor het teleleerplatform Toledo. E-learning is nooit een doel op zich, maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren. Een teleleerplatform is een hulpmiddel om: de organisatie van het leren te ondersteunen (de registratie en voortgang van het leren); multimediaal leermateriaal en toetsen aan te bieden; de communicatie en samenwerking tussen docenten en studenten te reguleren. Een elektronische leeromgeving vormt de verbinding tussen het proces van het leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van het leren. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

28 MODELTRAJECTEN MODELTRAJECT 1 Bestemd voor: Reguliere student zonder EVK Reguliere student met eerder verworven credits in het hoger onderwijs (hogescholen of universiteiten rapport met cijfers van min. 10/20) Persoonlijke deeltrajecten voor studenten met voorafname in een volgende opleidingsfase Studiepuntentabel modeltraject 1 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV OV CGP CGP DA & STAGE Pedagogische modules Oorg 4 04 (Keuzemodule) (03) AGOVA RZL Basisvaardigheden Bachelorproef 10 1O (183) competenties specifiek voor de bachelor BASO competenties voor de bachelor LER generieke competenties Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

29 MODELTRAJECT 2 Bestemd voor: Studenten met diploma Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Zij doen een eenjarige opleiding. Dit model geldt voor studenten die afstuderen in het nieuwe systeem van 2 gelijkwaardige onderwijsvakken dat ingang vond vanaf academiejaar (1). Voor eender welk onderwijsvak Vakstudie OF 1 14 Vakstudie OF 2 13 Vakstudie OF 3 09 DA en Stage SVK 14 Totaal 50 Studiepuntentabel modeltraject 2 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV ( 5+4) 36 DA en STAGE STDVK O 1 Belgisch Staatsblad , Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, HOOFDSTUK IX. Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, 4. De hogescholen bouwen de geïntegreerde lerarenopleidingen op overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling met ingang van het academiejaar Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

30 MODELTRAJECT 3A Bestemd voor: Studenten met diploma Professionele bachelor in het onderwijs: lageronderwijs/kleuteronderwijs. Zij doen een tweejarige opleiding Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF2 OV1 13 DA en stage OF2 14 Totaal 55 Jaar 2: Uit OF 2 OV2 13 Uit OF 3 OV1 09 Uit OF 3 OV2 09 DA en Stage 3 20 Totaal 51 Studiepuntentabel modeltraject 3A OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4CGP) 36 OV (5+4CGP) 36 DA & STAGE EVK Pedagogische modules EVK EVK EVK 0 AGOVA EVK EVK 0 RZL EVK EVK EVK 0 Basisvaardigheden EVK EVK 0 Bachelorproef EVK Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

31 MODELTRAJECT 3B Bestemd voor: Studenten met een andere Professionele bachelor of master met een SLO/GPB-opleiding. Zij doen een tweejarige opleiding Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF2 OV1 13 DA en stage OF2 14 Totaal 55 Jaar 2: Uit OF 2 OV2 13 Uit OF 3 OV1 09 Uit OF 3 OV2 09 DA en Stage 3 20 Totaal 51 Studiepuntentabel modeltraject 3B OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4CGP) 36 OV (5+4CGP) 36 DA & STAGE EVK Pedagogische modules EVK EVK EVK 0 AGOVA EVK EVK 0 RZL EVK EVK EVK 0 Basisvaardigheden EVK EVK 0 Bachelorproef EVK Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

32 MODELTRAJECT 4: Studieduurverkorting voor bachelor/master of gelijkgestelden (zonder GPB). Indien niet voor dit traject gekozen wordt, komen deze instromers terecht bij de individuele afwijkingen onder modeltraject 1 We stellen een pakket samen van max. 127 studiepunten. Binnen dit modeltraject kan extra ontlasting komen op individuele basis (b.v. affiniteit diploma en clusteronderdelen). Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF1 TM Uit OF2 OV1 13 Uit OF2 OV2 13 DA en stage OF2 14 Totaal 72 Jaar 2: Uit OF 2 TM O8 Uit OF 3 TM O5 Uit OF 3 TM O4 Uit OF 3 OV1 O9 Uit OF 3 OV2 O9 DA en Stage 3 2O Totaal 55 Studiepuntentabel modeltraject 4 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4) 36 OV (5+4) 36 Onderwijsbeleid en Org DA & STAGE Pedagogische modules 04 (1. 1) EVK (1.2) AGOVA EVK EVK 0 RZL EVK EVK EVK 0 Basisvaardigheden EVK EVK 0 Bachelorproef EVK EVK Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

33 MODELTRAJECT 5: Studieduurverkorting voor studenten met enkel een GPB-opleiding. Met een GPB-opleiding kan je een totaal van 31 (34) SP aan EVK s bekomen. Studiepuntentabel modeltraject 5 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4) 36 OV (5+4) 36 DA & STAGE Pedagogische modules EVK EVK EVK Oorg EVK AGOVA EVK EVK RZL Basisvaardigheden 05 (met EVK voor dolod BAVATA) Bachelorproef Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

34 6 Overzicht (opleidingsoverschrijdende) keuzevakken KEUZEMODULE Modules in BaSO SP eolod Reisstage 3 3 eolod Thuis over de grenzen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen3 /Subcultures of 3 Youth eolod Omgaan met andere culturen 3 3 eolod i-teach 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3/How to improve quality of 3 schools? eolod Beeldkritiek 3/Image critizism 3 eolod Europe, the final countdown 3 3 eolod Theater 3 3 eolod BuSO 3 3 eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 KHLim-aanbod opleidingsoverschrijdende keuzemodules BAKO, campus Hemelrijk Hasselt Titel SP Kijken naar de buren: voorschoolse kinderopvang (inleiding) 3 Diversiteit werken met bijzondere doelgroepen 3-6 Voor 2 SP per onderdeel te kiezen uit: - Kansarmoede - Autisme - NT 2 - Mentale handicap - Allochtone culturen - Spraakstoornissen - Wereldgodsdiensten - Sociaal-emotionele problemen - ADHD - Hoogbegaafdheid School en zorgbeleid 3 Ouders als partner 4 Didactische verdieping: gedifferentieerd werken 3 Didactische verdieping: communicatie met kinderen 3 Muzisch keuzepakket 3 Muzische vaardigheden 3 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

35 BALO, campus Hemelrijk Hasselt Titel SP Alternatieve scholen (onderwijssystemen, methodescholen) 3 Diversiteit 3 Schoolopbouwwerk projecten 3 Zorgbreed werken in het eerste leerjaar: voor 3 SP per onderdeel te kiezen uit: Methodieken eerste leerjaar 3 - Overgang kleuterschool-lager onderwijs 3 - Gedifferentieerde krachtige leeromgeving 3 Bachelor na Bachelor Buitengewoon onderwijs en zorgverbreding, campus Hemelrijk Hasselt Titel SP Agressie in de schoolcontext (max. 10 studenten) 3 Autismespectrumstoornissen (max. 20 studenten) 6 Axenroos (max. 10 studenten) 3 Beeldtaal (max. 10 studenten) 3 Begeleiding van het chronisch zieke kind (max. 10 studenten) 3 Beweging, sport en spel voor personen met beperkingen (max. 10 studenten) 4 Binnenkijken in het buitengewoon onderwijs in Limburg (max. 15 studenten) 4 Breinvriendelijk denken (max. 10 studenten) 3 Communicatie met ouders (max. 10 studenten) 3 Communicatie met collega s (max. 5 studenten) 3 Depressie en angsten (max. 10 studenten) 3 Dit ben ik! Zie jij mij? Zelfvertrouwen van kinderen stimuleren aan de hand van het ruimtelijk inzicht met alle leerdomeinen als invalshoek (max. 10 studenten) 3 EHBO (max. 20 studenten) 3 Emotioneel coachen a.h.v. toneel (deel 1) (max. 5 studenten) 3 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

36 Emotioneel coachen a.h.v. toneel (deel 2) (max. 5 studenten) 3 Geheugen-, aandachts-, ruimtelijk- visuele problemen (max. 10 studenten) 4 Inclusief onderwijs in de praktijk (max. 20 studenten) 4 Introductie type 5 (ziek en toch naar school) (max. 5 studenten) 3 GON begeleiding (voor alle types) : van a tot z.. (max. 10 studenten) 3 Helpend gesprek (max. 10 studenten) 4 Kinderpsychiatrie of toch niet? (max. 15 studenten) 4 Legale en illegale drugs (max. 15 studenten) 3 Leren met ICT en het internet (max. 20 studenten) 4 MISC voor kleuters en zwak functionerende kinderen (max. 8 studenten) 4 Motorische remediëring (max. 10 studenten) 3 Muziek (max. 10 studenten) 3 Omgaan met probleemgedrag in klascontext en erbuiten (max. 15 studenten) 6 Onderwijs en begeleiding van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen (deel 1) (max. 10 studenten) Onderwijs en begeleiding van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen (deel 2) (max. 10 studenten) 4 4 Oppositionele gedragsstoornissen en opvoedingssituaties (max. 15 studenten) 3 Preventie en veiligheid op de werkvloer en van het eigen lichaam (max. 10 studenten) 3 Psycho-fysieke training: wat agressie met jouw lichaam en denken doet (of is het omgekeerd?) (max. 5 studenten) Speelse/ludieke technieken aanleren om succeservaring op te doen in het er staan voor en in een groep (max. 10 studenten) 3 3 Schrijfmotoriek (max. 10 studenten) 3 Veronica Sherborne (max. 10 studenten) 6 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

37 SAW, campus OLB Hasselt Titel SP Orthopedagogisch begeleiden 3 6 Zelf samen te stellen (telkens 3 SP): LSCI Bijzondere doelgroepen (1 kiezen) - Ouderenzorg - Kansarmoede - Interculturele hulpverlening - Middelenafhankelijkheid - Leerstoornissen - Ernstig meervoudige handicap - Kinderpsychiatrie - Forensisch welzijnswerk Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

38 7 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement Voor de onderwijsregeling en het examenreglement van de KHLim verwijzen we naar de website van de KHLim: 1 Gebruikte afkortingen CGP: constructiegericht project CTB: co-trajectbegeleider (adviseur bij het samenstellen van contracten) DA: didactisch atelier dolod: deel van een solod (geeft aanleiding tot vrijstelling of overzetting) eolod: enkelvoudig opleidingsonderdeel esolod 2 : samengesteld OLOD waarbij de score wordt gegegeven op het totale esolod en die is niet het resultaat van de automatische verrekening van de deelscores op de dolods GLM: geïntegreerde leerstofmodule IJP: individueel jaarprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één academiejaar LG: leidinggevende OER: onderwijs- en examenreglement van de KHLim OF: opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang OLOD: opleidingsonderdeel OV: onderwijsvak PM: pedagogische module RZL: religie, zingeving, levensbeschouwing solod: samengesteld opleidingsonderdeel (bevat dolod s) SP: studiepunten TB: trajectbegeleider (overkoepelend ondersteuner van intakedossiers) 2 Algemene uitgangspunten 2.1 IJP s, individuele jaarprogramma s (al dan niet met voorafname) worden toegekend, niet opgelegd. De opleiding kan niet garanderen dat alle opleidingsonderdelen uit het contract ook live gevolgd kunnen worden (wegens mogelijke verschuivingen in de lessenroosters). Dit voorbehoud wordt toegevoegd aan de contracten. Een student is verplicht om de opleidingsonderdelen waarvoor hij niet geslaagd is en die niet binnen de toegestane tolerantie vallen, uit de laagste OF steeds op te nemen in zijn contract alvorens andere opleidingsonderdelen van een hogere OF toe te voegen. De student moet zich bij de contractering laten ondersteunen door een (co)trajectbegeleider. 2.2 Studenten kunnen hun studiecontract wijzigen conform OER deel 2, 1.3. Het aantal SP mag daarbij veranderen. 2.3 Het aangegane studiecontract is bindend conform de deadlines in het OER (deel 2, 1.3.). Niet opnemen van een OLOD uit het contract, betekent het opofferen van een zittijd. 2.4 Algemene criteria voor voorafname: zie OER deel 2, om aanspraak te maken op voorafname moet in OF 1 de student minimum 20 SP credits gehaald hebben (bij een korf van 60SP; bij minder studiepunten gebeurt een proportionele verrekening); dit geldt niet voor de andere opleidingsfasen; 2 Niet officiële maar intern gehanteerde benaming binnen BaSO. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

39 2. de voorafname is beperkt door de regels in de voorafgaande tekst (IV Aanvullingen studiereglement) en in de hierna volgende aanvullende tekst (3. Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO); let hierbij op de specifieke reglementering voor stage en volgtijdelijkheid; 3. slechts in uitzonderlijke omstandigheden, met gunstig advies van de TB en na onderbouwde schriftelijke aanvraag aan de bevoegde LG, kan de student een programma samenstellen dat in de 3 opleidingsfases gesitueerd is; 4. in de afstudeerfase kan de student gediplomeerd worden na het eerste semester, indien z n programma maximaal 33 SP omvat. 3 Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO: Tolerantie voor de onderwijsvakken in OF1 Indien een onvoldoende behaald wordt voor de solods en/of eolods van de OV n van OF1 is deze onvoldoende ontolereerbaar en leidt dit dus steeds tot een niet-slagen voor dit OV. (zie OER deel 3, afdeling 10, artikel 42). Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5) Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) tussen Didactisch atelier en stage in OF1 en OF2 en tussen de solods en/of eolods van de onderwijsvakken in OF1 en OF2. Een student kan pas onderwijsvakken opnemen in OF2 als alle credits voor de overeenkomstige onderwijsvakken uit OF1 behaald zijn. Een student kan pas stage 2 opnemen als hij geslaagd is voor DA en Stage 1 EN tegelijk geslaagd is voor de onderwijsvakken uit OF1. Uitzondering: Als echter in voorafnames werden gedaan voor Stage 2 en/of de onderwijsvakken uit OF2 dan is er toch tolerantie mogelijk voor de onderwijsvakken uit OF1 bij opmaak van het contract voor Deze uitzondering geldt echter niet indien er tussen de resultaten van de onderwijsvakken uit OF1 in tekorten lager dan 8/20 zitten of een tekort op DA en Stage 1. De lerarenopleidingen beogen naast een theoretische vorming ook een praktijkopleiding en beogen bovendien het verwerven van meerdere vaardigheden en attitudes nodig voor het beroep; Deze facetten van de opleiding worden op verschillende wijzen en op diverse momenten in de opleiding geëxamineerd: hierover vindt men in deze gids en in de diverse cursussen de nodige informatie; Opdrachten, werkstukken zijn belangrijk om de band tussen theoretische vorming en de praktijkopleiding te concretiseren. Het afsprakenprotocol wordt gerespecteerd; Inleveren van werkstukken Voor wat betreft het inleveren van werkstukken geldt examenreglement 3, artikel 27. Daarbij nuanceren we voor BaSO dat voor werkstukken met een klein aandeel in de evaluatie, het niet-inleveren als resultaat een nulscore geeft. Bij taken of werkstukken die een substantieel onderdeel vormen van een opleidingsonderdeel, Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

40 heeft het niet-inleveren een score N/A als gevolg waardoor er voor het betreffende onderdeel geen cijfer kan gemaakt worden. Docenten maken in de studiegids melding van deze onderdelen waarop N/A betrekking heeft. Aanwezigheid/afwezigheid bij permanente evaluatie en in DA Aanwezigheid is verplicht en noodzakelijk. Zonder aanwezigheid geen training. Zonder training geen groei en geen bewijzen voor het cijfer permanente evaluatie. Afwezigheid zonder geldig bewijs (doktersbriefje) betekent vermindering van je score voor permanente evaluatie. Bij twee ongeldige afwezigheden komen je slaagkansen voor het vak in het gedrang. Bij gewettigde/ongewettigde afwezigheden en bij late instroom kan je een vervangopdracht vragen aan de docent om je afwezigheid te compenseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om een vervangopdracht te vragen en - conform de afspraken van de docent - af te geven. Informatieplicht: Studenten hebben ten allen tijde de plicht zich te informeren over hun opleidingstraject, de aard ervan, inhoud, organisatievorm, verplichtingen, enz. De school stelt daarvoor verschillende informatiekanalen ter beschikking, naast de mogelijkheid tot persoonlijke contacten met ombuds en opleidingsverantwoordelijken. Herexamens: hoger genoemde informatieplicht geldt ook heel nadrukkelijk op het einde van de eerste zittijd in juni met betrekking tot de herexamens. Naast de gebruikelijke informatiekanalen wordt eind juni een contactmoment voorzien (zie opleidingsagenda) met de docenten en opleidingsverantwoordelijken voor een optimale voorbereiding op de tweede zittijd. Contracten Examencontracten (zie ook OER deel 2, 1.1.4) Studenten kunnen in een examencontract wel 2 onderwijsvakken combineren uit dezelfde kolom (zie opleidingstabel BaSO in deel VII OPLEIDINGSTABELLEN EN MODELTRAJECTEN van deze studiegids). Studenten die geen diploma leraar bezitten moeten voor Didactisch atelier en stage een creditcontract afsluiten; Bij een examencontract wordt de student niet begeleid vanuit de opleiding, bij een creditcontract wel. Evaluatie: OLOD s worden geëvalueerd zoals vermeld in de studiegids; bij OLOD s met permanente evaluatie kan men geen examencontract opnemen voor Didactisch atelier en stage : zie stagevademecum. Derde inschrijving ( trissen ): zie OER deel 2, In principe worden geen studiecontracten opgesteld waarbij de student olods opneemt in de 3 opleidingsfasen tegelijk. Dit kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na grondige schriftelijke motivatie. Wijziging vakkencluster Betreffende studenten die volledig in OF2 of OF3 zitten en die de samenstelling van de vakkencluster wijzigen. Zij zijn niet geslaagd voor het gewijzigde onderwijsvak in OF1 en moeten het DA en stage 1 voor de nieuwe vakkencluster hernemen. Klasmanagen en Afstemmen Het opnemen van Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen 2 is gekoppeld aan de opname van Didactisch atelier en stage 2. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

41 Afwijkingen op de contractvorming volgens de normale regels kunnen alleen na goedgekeurde schriftelijke aanvraag gericht aan het departementshoofd. Credits, vrijstellingen, overdrachten van (deel)cijfers Het document, gecodeerd als bijlage maakt de overgangsmaatregelen transparant voor de omzetting van uitslagen naar volgend academiejaar. Het is enkel relevant voor niet geslaagde studenten. Examens De examenperiodes vindt men terug in de BASO-agenda. Alle gegevens in verband met examens en examenregeling worden ten minste twee weken voor een formele examenreeks ad valvas bekend gemaakt. (OER 3, art. 10) Afwezigheid op examens en rapportering: - Studenten worden op basis van hun studiecontract verondersteld aan de in het contract vermelde examens deel te nemen. - In geval van niet afgelegde opleidingsonderdelen of delen ervan, waardoor geen correcte evaluatie kan gebeuren (en dus geen correct cijfer kan gevormd worden), noteert de docent in ibamaflex een score met functietoets F4 die als resultaat de code NA genereert. - Vanaf academiejaar worden er geen inhaalexamens voorzien tijdens de januari en juniexamens.studenten die omwille van ziekte niet aan het examen hebben kunnen deelnemen krijgen een NA voor de eerste examenkans. PDT-studenten hebben recht op een inhaalexamen, indien er zich overlappingen in het examenrooster voordoen. Dit wordt slecht vooraf met de ombuds besproken. Studenten van OF3 die in principe in juni kunnen afstuderen en zich ziek melden (met medisch attest) tijdens de januari en/of juni-examens krijgen mits het tijdig inleveren van een medisch attest de kans om na overleg met de ombuds examens af te leggen tijdens het inhaalmoment in juni (max. 2 examens). DA en stage Didactisch atelier en stage: voor deze opleidingsonderdelen wordt een eindcijfer vastgesteld na de reeks voorgeschreven stageoefeningen van de betreffende opleidingsfase. Er wordt geen tweede zittijd voorzien voor dit opleidingsonderdeel. Stage en DA kunnen niet getolereerd worden. Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor DA en stage. Didactisch atelier en stage wordt in elke OF geëvalueerd via een consensuscijfer over alle onderwijsvakken, na overleg tussen de betrokken lectoren. Men slaagt dus voor het geheel of men slaagt helemaal niet voor Didactisch aterlier en stage.men mag Didatisch atelier en stage pas opnemen in een hogere fase als men geslaagd is in de vroeger fase. Didactisch atelier en stage heeft een geïntegreerd karakter. Voorafname DA en stage 2: zie hoger onder Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5) Een student mag Stage OF3 voorafnemen op voorwaarde dat: de student slaagt op het esolod Didactisch atelier en stage (minimumscore 10/20) van de lager fase en als hij een minimumscore heeft van 8/20 behaald voor de solods en/of eolods van de OV n in die lagere fase. Binnen de toegestane tekorten zal één 7/20 of 6/20 geduld worden in het geval dat men het volledige volgende jaar mag vooraf nemen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

42 Beperking deelname aan assistentstage OF1: Studenten worden uitgesloten van assistentstage als ze in de januarizittijd geen gemiddelde van 8/20 scoren voor de SP van beide onderwijsvakken samen genomen (of als ze niet alle onderdelen hebben afgelegd van de onderwijsvakken waarin ze stage zullen lopen) EN tegelijk een voorlopig onvoldoende halen op de tussentijdse stage-evaluatie. Geen deelname aan de assistentstage betekent dat men niet kan slagen voor Didactisch atelier en stage OF1. Beperking deelname aan ingroeistage OF3: Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie OF3 een score van minder dan 7/20 behalen mogen niet deelnemen aan de ingroeistage en kunnen dus niet slagen voor stage 3. Beperking deelname aan ingroeistage in het BuSO of bij kleuters: Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie van OF3 een onvoldoende behalen worden uitgesloten van een ingroeistage bij kleuters of in het BuSO-onderwijs. BAVA en ALVA Aandacht voor evaluatie Basisvaardigheden 1 en Algemene vaardigheden 2 De cijfervorming van de dolods binnen solod Basisvaardigheden 1 en solod Algemene vaardigheden 2 verloopt anders dan bij de meeste andere olods omdat er gebruik wordt gemaakt van Pass en Fail die via een bepaalde systematiek in een cijfer worden omgezet. De gedetailleerde beschrijving vindt men in het vakspecifieke gedeelte van deze studiegids en de scoring wordt ook toegelicht door de vakdocenten bij de opstart van de opleidingsonderdelen. In geval van een tekort op het dolod EHBO 2, zelfs bij voldoende (voor of na tolerantie) voor het solod ALVA 2, wordt geen certificaat van het Rode Kruis uitgereikt. Voorafnames uit OF 3 Voorafname van volledig OF3 (afstuderen mogelijk in 1 jaar): Indien 50 SP echt verworven in OF2 (zonder inbegrip van toleranties in OF2) mag men volledig OF3 opnemen. Dit geeft een contract van 70 SP. De student in kwestie moet beseffen dat dit loodzwaar is. Bovendien: vakken uit OF2 en OF3 kunnen dubbel komen te staan in het lessenrooster. Indien geen 50 SP echt verworven in OF2 (maar met mogelijke inzet van toleranties uit OF2) kan er een contract gevormd worden tot max. 66SP (conform OER 5.1.2) dat nog toelaat om in 1 jaar af te studeren. Dit bevat dan hoogstens 6SP aan niet tolereerbare onvoldoendes. Er geldt eveneens dat dit een zwaar programma is en vakken uit OF2 en OF3 kunnen ook dubbel komen te staan in het lessenrooster. vb. 46 SP behaald, 10 SP in tolerantie, 4 SP niet tolereerbaar => contract mogelijk van 64 SP vb. 46 SP behaald, 8 SP in tolerantie, 6 SP niet tolereerbaar => contract mogelijk van 66 SP vb. 44 SP behaald, 8 SP in tolerantie, 8 SP niet toleraarbaar => geen voorafname volledig OF3 Bijzondere voorwaarden: STAGE 3 kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald. PM3 kan alleen voorafgenomen worden als men het credit voor TM 2.2 (diversiteit) verworven heeft (of hiervoor tolerantie kan inzetten). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

43 De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden indien men kan afstuderen; de uitwerking kan wel al tijdens de voorlaatste opleidingsfase aangevat worden; Internationalisering in OF3 (30 SP) Bij internationalisering worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen: ingroeistage 14 SP CGP OV1 en CGP OV2 8 SP Pedagogische module 3 5 SP RZL 3 SP Programma OF3 naast internationalisering: OV1 OV2 OOrg BProef Stage (nov) Voorwaarden tot deelname aan internationalisering met beslissing eind tweede jaar: - Studenten mogen automatisch gaan indien: score stage OF2 : minimaal 12 score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV - In geval van 10 of 11 op Stage OF2 geeft de examencommissie een bindend advies. - Voor studenten die in semester 6 naar het buitenland willen gaan: Bij een onvoldoende op de tussentijdse-evaluatie OF3 mogen studenten met aanvankelijke toelating om te gaan (op basis van OF2) beslissen om niet naar het buitenland te gaan en een gewone ingroeistage aan te vatten of beslissen om toch te gaan en de stage te hernemen in een volgend academiejaar (semestertraject). - Studentenprofiel moet aan welomschreven eisen voldoen. Een student met een internationaal traject is 1 semester actief in het buitenland. De vertrekdatum wordt per jaar vastgelegd. Na terugkeer heeft de student nog ruim de tijd om olods bij te werken. EOS-programma in OF3 (30 SP) Bij EOS-programma worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen: ingroeistage CGP OV1 en CGP OV2 Pedagogische module 3 RZL 14 SP 8 SP 5 SP 3 SP Programma OF3 naast EOS-programma: OV1 OV2 OOrg BProef Stage (nov) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

44 Voorstel EOS-programma Lerarenopleiding KHLim Common subjects Introductory week 4 Cultural component: 4 Cultural excursions Dutch language study Experiential education and innovative didactics 6 Work based research 4 EOS pre-primary + primary education EOS secondary school education Choice of two subjects 6 International literature + festival One individual choice 3 3 -International literature + festival (3) -Dance and expression -Art project -Artistic skills -Image critizism -Subcultures of youth -Europe, the final countdown -Special needs education -Project physics and chemistry Education (4) -Practice (verplicht voor Baso KHLim studenten) (6) Practice -Musical project (3) -Classroom practice (3) 6 Secondary school orientated: Seminar 1: innovative tendencies in secondary school education Seminar 2: How to improve quality of schools 6 TOTAL 30ECTS TOTAL 30ECTS Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

45 BASO OF1 Vakkenstructuur en overgangstabel van academiejaar naar academiejaar De overgangsmaatregelen worden, indien aanwezig, van links naar rechts horizontaal weergegeven. De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat. eolod of solod = minimaal 3 SP een solod bestaat uit dolods van minimaal een (hele!) SP verschil eolod solod: - voor een eolod slaag je of niet, in de totaliteit - voor een solod: o o indien geslaagd op het totaal -> dan geslaagd voor alle dolods indien niet geslaagd voor het totaal -> overdracht voor de dolods met voldoende AARDRIJKSKUNDE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod AA Cartografie idem eolod Aardrijkskunde Geologie en geomorfologie 1-2 eolod AA Ruimte, weer en klimaat idem 7 idem BASISVAARDIGHEDEN Structuur 1011 > 1112 SP SP solod Basisvaardigheden 1 5 idem dolod BAVA Taal 1 3 dolod BAVA ICT 1 2 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

46 BEWEGINGSRECREATIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod BR Theorie idem eolod BR Theorie 1-2 idem 4 semester > 1112 solod BR Praktijk A 1 dolod BR Outdoor idem dolod BR Animatie 1 1 dolod BR Recreatieve sporten 1 1 dolod BR Kinderspelen 1 1 solod BR Praktijk B 1 3 dolod BR Bewegingsactiv. kleuters 1 1 dolod BR Recreatieve sporten 1 1 idem dolod BR Zelfstandig werk 1 1 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

47 BIOLOGIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Biologie vakstudie eolod Biologie vakstudie (deel A) idem eolod Biologie vakstudie (deel C) eolod Biologie vakstudie (deel B) idem eolod Biologie vakstudie (deel D) Indien niet geslaagd op eolod Biologie vakstudie deel C 1-2 of op het eolod Biologie vakstudie deel D 1-2 moet alles hernomen worden. Ook geen behoud van hoogste cijfer. CHEMIE 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Chemie vakstudie idem eolod Chemie vakstudie idem eolod Chemie seminarie idem eolod Chemie seminarie idem DIDACTISCH ATELIER en STAGE Structuur 1011 > 1112 SP SP esolod Didactisch atelier en 12 idem stage onderwijsvakken 1 dolod DA Onderwijsvak 1 6 dolod DA Onderwijsvak 2 6 ECONOMIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod EC algemene economie idem eolod EC algemene economie idem eolod EC boekhouden idem eolod EC boekhouden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

48 ELEKTRICITEIT Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Elektriciteit vakstudie idem eolod Elektriciteit vakstudie idem eolod Elektriciteit vaardigheden idem eolod Elektriciteit vaardigheden idem ENGELS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Engels taalstudie eolod Engels taalstudie eolod Engels taalstudie 1-2 eolod Engels taalstudie solod Engels taalbeheersing eolod Engels taalbeheersing solod Engels taalbeheersing eolod Engels taalbeheersing dolod Engels Cultuur dolod Engels Cultuur dolod Engels Vaardigheden dolod Engels Vaardigheden Indien niet behaald dolod Engels Cultuur 1-1 of dolod Engels Vaardigheden 1-1 eolod Engels taalbeheersing 1-1 hernemen, geen behoud van hoogste cijfer. Indien niet behaald dolod Engels Cultuur 1-2 of dolod Engels Vaardigheden 1-2 eolod Engels taalbeheersing 1-2 hernemen, geen behoud van hoogste cijfer. FRANS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Frans Vakstudie Taalstudie idem eolod Frans Vakstudie 4 idem Taalstudie 1-2 eolod Frans Vakstudie Taalpraktijk idem eolod Frans Vakstudie Taalpraktijk idem FYSICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod Fysica idem eolod FY Vakstudie 1-2 Optica 3 idem dolod FY Mechanica van Newton idem eolod FY Vakstudie 1-2 Elektriciteit 4 idem dolod FY Seminarie en practica idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

49 GESCHIEDENIS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Geschiedenis Vakstudie idem eolod Geschiedenis Vakstudie idem GODSDIENST Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Godsdienst Vakstudie idem solod Godsdienst Vakstudie 1-2 idem 7 dolod Schrift mee-maken 4 dolod Verbondsspiritualiteit 3 HANDEL-BUROTICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod HA Bedrijfseconomie idem eolod HA Bedrijfseconomie 1-2 idem 4 solod Burotica idem eolod Burotica 1-2 idem 3 dolod BU 1 Multimediatechnieken 1-1 dolod BU Web Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

50 INFORMATICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod IN Tekstverwerking idem eolod IN Elektronisch 4 idem Integratie Gegevensbeheer rekenblad 1-2 eolod IN Programmeren basis idem eolod IN Hardware, netwerk, besturing idem LATIJN Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Grammatica en 4 idem eolod Grammatica en 4 idem oefeningen 1-1 oefeningen 1-2 eolod Literatuur en cultuur: Caesar idem eolod Literatuur en cultuur: Nepos en Phaedrus idem LO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod LO Theorie Bewegingsopvoeding idem solod LO Theorie Anatomie van het eolod LO Theorie functionele Basisonderwijs bewegingsstelsel anatomie dolod LO Anat Spierleer dolod LO Anat Beenderen, gewrichten semester > 1112 eolod LO Praktijk Da Gym Zw 1 4 idem eolod LO Praktijk Bb Vb Atl 1 4 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

51 Indien niet behaald dolod LO Anat Spierleer 1-2 of dolod LO Anat Beenderen en gewrichten 1-2 cijfer. eolod LO theorie functionele anatomie 1-2 hernemen, ook geen behoud van hoogste MECHANICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Mechanica vakstudie idem eolod Mechanica vakstudie idem eolod Mechanica vaardigheden idem eolod Mechanica vaardigheden idem MO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod MO Ambacht idem solod MO Ambacht idem dolod MO Cultuurgeschiedenis dolod MO Cultuurgeschiedenis dolod MO Notenleer en gehoor dolod MO Notenleer en gehoor dolod MO Harmonie en theorie dolod MO Harmonie en toepassingen op PC solod MO Musiceren idem solod MO Musiceren 1-2 dolod MO Stemvorming Piano Begeleiding dolod MO Stemvorming 1-2 dolod MO Koor en orkest dolod MO Piano 1-2 dolod MO Begeleidingspraktijk 1-2 dolod MO Koor en orkest idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

52 NEDERLANDS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Nederlands Taalbeschouwing idem solod Nederlands Schriftelijke idem vaardigheden eolod Nederlands Literatuur idem dolod Nederlands Schrijfvaardigheid 1-2 dolod Nederlands Leesvaardigheid eolod Nederlands Mondelinge vaardigheden idem PEDAGOGISCHE MODULE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod TM Leraar eolod PM Leraar eolod TM Leerling eolod PM Leerling eolod PM Presenteren en communiceren 1 4 idem PAV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod PAV Vakstudie eolod PAV Vakstudie 3 solod PAV Vakstudie theorie & 7 solod PAV Vakstudie theorie 1- Nederlands 1-1 project dolod PAV Nederlands nvt dolod PAV Functionele rekenvaardigheden dolod PAV Functionele rekenvaardigheden solod PAV Vakstudie Geschiedenis en politiek/ actua dolod PAV Aardrijkskunde A dolod PAV Aardrijkskundige achtergronden Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

53 dolod PAV Geschiedenis dolod PAV Geschiedenis dolod PAV Aardrijkskunde B dolod PAV Thematische achtergronden dolod PAV Politieke actua dolod PAV Politieke actua dolod PAV Project ontwikkelen nvt dolod PAV Biologie nvt dolod PAV Verkeer en Mobiliteit Indien behaald dolod PAV Nederlands 1-1 (1011) eolod PAV Vakstudie Nederlands 1-1 (1112) hernemen, ook geen behoud van hoogste cijfer. Indien behaald dolod PAV Aardrijkskunde B 1-2 (1011) overdracht voor dolod PAV Thematische achtergronden B 1-2 (1112) PKV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod PKV Bagage idem solod PKV Bagage idem dolod PKV Cultuurgeschiedenis dolod PKV Cultuurgeschiedenis dolod PKV Diverse Kunstvormen dolod PKV Diverse Kunstvormen eolod PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem eolod PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem PO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod Plastische opvoeding idem eolod Plastische opvoeding 1-2 solod PO Artistieke vaardigheden idem solod PO Artistieke vaardigheden 1-2 dolod PO Arva dolod PO Arva idem idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

54 dolod PO Kunstgeschiedenis dolod PO Kunstgeschiedenis RZL Structuur 1011 > 1112 semester 1+2 SP semester 1+2 SP eolod RZL 1 3 idem TECHNIEK Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod TECHNIEK idem solod TECHNIEK solod TECHNIEK dolod Techniek - Technisch communiceren - 4 dolod TE Biochemie Tuin - Voeding dolod TE Biochemie Tuin - 3 Houtbewerking 1-1 Voeding 1-2 dolod TE Elektriciteit dolod TE Overbrenging - Transport dolod TE Overbrenging - Transport Indien behaald dolod TE Overbrenging Transport 1-2 overdracht voor dolod TE Overbrenging Transport 1-2 VOEDING VERZORGING Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP eolod VV Toegepaste Wetenschappen idem eolod VV Toegepaste Wetenschappen 1-2 idem 3 solod VV Voedingstechnologie en verzorging idem solod VV Voedingstechnologie en verzorging idem dolod VV Voedingstechnologie dolod VV Voedingstechnologie dolod VV Dienstenzorg dolod VV Dienstenzorg Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

55 WISKUNDE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod WIS Logisch redeneren en vlakke figuren idem solod WIS Structuren en transformaties 1-2 idem 7 dolod WIS Logica, bewijsvormen en relaties dolod WIS Structuren en beschrijvende statistiek 1-2 dolod WIS Vlakke figuren en problem solving dolod WIS Vlakke transformaties en driehoeksmeting Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

56 BASO OF2 Vakkenstructuur en overgangstabel van academiejaar naar academiejaar De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat. AARDRIJKSKUNDE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Aardrijkskunde Terreinwerk idem eolod Aardrijkskunde Landbouw, industrie, toerisme 2-2 idem 3 eolod Aardrijkskunde Stad en bevolking idem eolod Aardrijkskunde (Internationale) excursiemodule idem ALVA Structuur 1011 > 1112 semester 3 + semester 4 SP semester 3 + semester 4 SP solod ALVA 2 idem 5 dolod Taal- + onderzoeksvaardigheden met een internationale dimensie 2 4 dolod EHBO 2 1 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

57 BEWEGINGSRECREATIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Bewegingsrecreatie Theorie 3 idem eolod Bewegingsrecreatie idem Organisatie 2-1 Theorie solod Bewegingsrecreatie Praktijk A 2 dolod BR Outdoorsporten 2 semester > semester solod Bewegingsrecreatie Praktijk A 2 4 dolod BR Outdoorsporten 2 1 dolod BR Fitness core stability 2 1 dolod BR Fitness core stability Groepslessen 3 dolod BR Fitness groepslessen 2 1 dolod BR Seniorensport 2 1 nvt solod Bewegingsrecreatie Praktijk B 2 dolod BR Individuele fitness 2 dolod BR Conditietraining 2 dolod BR Zelfstandig werk idem Indien behaald dolod BR Fitness core stability en dolod BR Fitness groepslessen 2 Indien niet behaald dolod BR Fitness core stability of dolod BR Fitness groepslessen 2 overdracht voor BR fitness core stability groepslessen. dolod BR fitness core stability groepslessen hernemen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

58 BIOLOGIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Biologie Vakstudie 4 idem eolod Biologie Vakstudie 2-2 idem Gewervelde dieren eolod Biologie vakstudie Biotoopstudie Biosociale thema s idem CHEMIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Chemie Vakstudie idem eolod Chemie Vakstudie en 3 idem seminarie 2-2 eolod Chemie Seminarie idem solod Natuurwetenschappen 3 idem dolod Integratie 1 natuurwetenschappen: fysica dolod Integratie natuurwet.: 2 biologie 2-2 DIDACTISCH ATELIER EN STAGE Vanaf 0809, in de nieuwe structuur met twee evenwaardige vakken, veranderden Stage en Vakdidaktiek 2 in het esolod 3 Didactisch atelier en stage 2 waarop de score in consensus wordt gegeven en niet via berekening van de scores op de dolods. Op het rapport verschijnt het esolod met zijn dolods en hun SP maar er is enkel een cijfer zichtbaar voor het ganse esolod. Vanaf 0708 hebben we het opnemen van Stage (3SP per OV) in OF2 gekoppeld aan het opnemen van Vakdidaktiek 2 (3, 4 of 6 SP per OV). Vanaf 0809 werd de vroegere Vakdidactiek 2 geïntegreerd in het nieuwe esolod Didactisch atelier en stage 2 voor een totaal van 14 SP (7SP per OV). CU n Vakdidaktiek: 1CU/week voor alle vakken behalve E, M, LO, MO, PO en VV die 1,5CU/week opnemen. 3 Voor dit soort olod mbt Didactisch atelier en stage, hanteren we in de omgang de niet-officiële benaming esolod om een verschil te maken met de gebruikelijke solods waar de score tot stand komt op basis van de cijfers van de dolods. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

59 OF2 jaarvak 1011 > jaarvak 1112 semester 3+4 SP semester 3+4 esolod Didaktisch atelier en 14 idem Stage 2 dolod DA en stage OV1 2 7 dolod DA en Stage OV2 2 7 Evaluatie in nieuw diploma met één esolod en consensuscijfer. Men is ofwel geslaagd voor het ganse esolod ofwel niet geslaagd voor het ganse esolod en dan herneemt men beide dolods. Nota: 1. In 1011 neemt men in het studiecontract samen met Didactisch atelier en stage 2 ook de Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen op. 2. Voor studenten oud diploma die in 1011 nog Didactisch atelier en stage 2 of onderdelen ervan moeten hernemen wordt een ad hoc oplossing voorzien op basis van de transities beschreven in de studiegidsen van voorgaande academiejaren. ECONOMIE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod EC Algemene Economie idem eolod EC Algemene economie 2-2 idem 3 eolod EC Boekhouden idem eolod EC boekhouden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

60 ELEKTRICITEIT Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Elektriciteit Vakstudie 2-1 idem eolod Elektriciteit vakstudie 2-2 idem 3 3 solod Elektriciteit idem solod Elektriciteit idem dolod EL Vaardigheden dolod EL Vaardigheden dolod EL BZL-CAD dolod EL BZL-CAD ENGELS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Engels Vakstudie idem solod Engels Vakstudie idem dolod EN Language Study dolod EN Culture FRANS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod FRANS Vakstudie idem eolod FRANS Vakstudie idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

61 FYSICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Fysica Vakstudie idem solod Fysica 2-2 idem Materiemodel en Thermodynamica 6 dolod Fysica Vakstudie 2-2 Elektromagnetisme en golven 4 dolod Integratie natuurwet.: biologie GESCHIEDENIS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Geschiedenis ME idem eolod Geschiedenis NT idem GODSDIENST Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Godsdienst Vakstudie idem eolod Godsdienst Vakstudie 2-2 idem 6 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

62 HANDEL-BUROTICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod Handel idem eolod HA Bedrijfseconomie 2-2 idem 3 dolod HA Bedrijfseconomie dolod HA Project solod Burotica idem eolod Burotica idem dolod Burotica Web dolod Burotica Project INFORMATICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod IN Gegevensbeheer idem eolod IN Programmeren idem eolod IN Webdesign idem eolod IN Uitd. toepassingssoftw. en hardw. 3 idem LATIJN Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod LA Grammatica en oefeningen idem eolod LA Grammatica en Idem oefeningen eolod LA Literatuur en cultuur idem eolod LA Literatuur en cultuur idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

63 LO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod LO Theorie Sportfysiologie idem eolod LO Theorie Trainingsleer idem en Analyse > 1112 eolod LO Praktijk C&V Dans Gym Zw 2 eolod LO Praktijk Atl Bb Hb Vb Vtb idem idem MECHANICA Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Mechanica Vakstudie 2-1 idem eolod Mechanica vakstudie 2-2 idem 3 3 solod Mechanica idem solod Mechanica idem dolod MECH Vaardigheden dolod MECH Vaardigheden dolod MECH BZL-CAD dolod MECH BZL-CAD Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

64 MO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod MO Musiceren idem solod MO Musiceren 2-2 idem 3 dolod MO Piano begeleidingspraktijk dolod MO Piano begeleidingspraktijk dolod MO Stemvorming dolod MO Stemvorming dolod MO musiceren in groep dolod MO musiceren in groep solod MO Bagage en ambacht idem solod MO Bagage en ambacht idem dolod MO Cultuurgeschiedenis dolod MO Cultuurgeschiedenis dolod MO Bagage Notenleer & Gehoor dolod MO Bagage Notenleer & Gehoor dolod MO Bagage Harmonie, audio, midi en theorie dolod MO Bagage Harmonie, audio, midi en theorie NEDERLANDS Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod Nederlands idem solod Nederlands idem dolod NED Taalbeschouwing dolod NED Taalvaardigheid dolod NED Expressie 2-1 dolod NED Basisvaardigheden Nederlands 2-1 dolod NED Expressie dolod NED Jeugdliteratuur Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

65 PAV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod PAV Geschiedenis en idem solod PAV Geschiedenis, solod PAV Deel A actua politiek en actua Nederlands, politiek en actua 2-2 dolod PAV geschiedenis dolod PAV Geschiedenis nvt dolod PAV actua dolod PAV Actua dolod PAV Actua eolod PAV Thematische benadering idem dolod PAV Project politiek dolod PAV Project politiek dolod PAV Nederlands2.2 1 eolod PAV Thematische benadering solod PAV 2-2 deel B 3 dolod PAV Thematische benadering dolod PAV Basiskennis Indien credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, dan is er geen probleem, credit verworven. Indien geen credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, maar geslaagd voor dolod PAV Actua 2-2 (10/11), overdracht van cijfer voor dolod PAV Actua 2-2 ( 11/12) Indien geen credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, maar geslaagd voor dolod PAV Project politiek 2-2 (10/11), overdracht van cijfer voor dolod PAV Project politiek 2-2 ( 11/12). Indien credit voor eolod PAV Thematische benadering 2-2, dan is er geen probleem, credit verworven. Indien geen credit voor eolod PAV Thematische benadering 2-2, dan solod PAV 2-2 deel B hernemen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

66 PKV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP solod PKV Bagage idem solod PKV Bagage idem dolod PKV Cultuurgeschiedenis dolod PKV Cultuurgeschiedenis dolod PKV Diverse Kunstvormen dolod PKV Diverse Kunstvormen eolod PKV Ambacht Project en 4 idem eolod PKV Ambacht Project en 3 idem kunstbeschouwing 2-1 kunstbeschouwing 2-2 PO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod Plastische opvoeding idem eolod Plastische opvoeding idem solod PO Artistieke vaardigheden dolod PO Arva idem solod PO Artistieke vaardigheden dolod PO Arva idem dolod PO Wetenschappelijk tekenen dolod PO Wetenschappelijk tekenen RZL Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 + semester 4 SP semester 3 + semester 4 SP eolod RZL 2 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

67 PEDAGOGISCHE MODULE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod TM Leren eolod PM Leren 2-1 eolod TM Diversiteit 2-2 eolod PM Diversiteit eolod PM Klasmanagen en Afstemmen 2 4 Het eolod PM Klasmanagen en Afstemmen 2 mag alleen worden opgenomen in combinatie met het esolod Didactisch atelier en stage 2. TECHNIEK Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod TECHNIEK idem solod TECHNIEK 2-2 idem 6 dolod TE Sturingen dolod TE Constructie 2-2 dolod TE Energie dolod TE Kunststoffen Ontwerpen VOEDING-VERZORGING Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP solod VV Wetenschappen idem solod VV Wetenschappen 2-2 idem 3 dolod VV Toegepaste wetenschappen dolod VV Toegepaste wetenschappen 2-2 dolod VV Sociale wetenschappen 2-1 dolod VV Sociale wetenschappen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

68 solod VV Voedingstechnologie en verzorging idem solod VV Voedingstechnologie en verzorging idem dolod VV Dienstenzorg dolod VV Dienstenzorg dolod VV Voedingstechnologie dolod VV Voedingstechnologie WISKUNDE Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP eolod WIS Getallenleer idem solod WIS Algebra Ruimtemeetkunde 2-2 idem 6 dolod WIS Functies en Krommen - Analyt. Meetk dolod WIS Ruimtemeetkunde Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

69 BASO OF3 Vakkenstructuur overgangstabel van academiejaar naar academiejaar Indien overgangsmaatregelen nodig zijn wanneer studenten mislukken voor bepaalde olods, zal individueel bekeken worden hoe de transitie moet gebeuren, op basis van het soort diploma (oud/nieuw), het aantal reeds behaalde en het aantal nog te behalen studiepunten. Ook de eventuele nood aan brugproramma s moet individueel bekeken worden. De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat. ONDERWIJSVAKKEN: geïntegreerde leerstofmodule en constructiegericht project Aardrijkskunde Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Aardrijkskunde GL idem 5 eolod Aardrijkskunde CG Project 3-2 idem 4 Bewegingsrecreatie Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Bewegingsrecreatie GL 4 idem 5 eolod Bewegingsrecreatie CG Project idem Biologie Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Biologie GL idem 5 eolod Biologie CG Project 3-2 idem 4 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

70 Chemie Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Chemie GL idem 5 eolod Chemie CG Project 3-2 idem 4 Economie Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Economie GL idem 5 eolod Economie CG Project 3-2 idem 4 Engels Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Engels GL idem 5 eolod Engels CG Project 3-2 idem 4 Elektriciteit Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Elektriciteit GL idem 5 eolod Elektriciteit CG Project 3- idem 2 4 Frans Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Frans GL idem 5 eolod Frans CG Project 3-2 idem 4 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

71 Fysica Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Fysica GL idem eolod Fysica CG Project 3-2 idem 5 4 Geschiedenis Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Geschiedenis GL idem eolod Geschiedenis CG Project idem Godsdienst Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Godsdienst GL idem eolod Godsdienst idem 5 CG Project Handel - Burotica Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Handel GL eolod Handel Burotica GL eolod Burotica CG Project 3-2 eolod Handel Burotica CG 4 project Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

72 Informatica Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Informatica GL idem eolod Informatica CG Project 3- idem Latijn Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Latijn GL idem eolod Latijn CG Project 3-2 idem 5 4 LO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP SP semester 6 SP semester 6 SP solod Lichamelijke Opvoeding 4 idem 5 eolod Lichamelijke Opvoeding idem GL 3-1 CG Project dolod LO Theorie dolod LO Theorie dolod LO Praktijk dolod LO Praktijk Indien credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1dan is er geen probleem en blijft het credit verworven. Indien geen credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1 maar geslaagd voor dolod LO Theorie 3.1 overdracht van cijfer voor dolod LO theorie 3.1(11/12) Indien geen credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1 en niet geslaagd voor dolod LO Theorie 3.1 moet dolod LO theorie 3.1. (11/12) hernomen worden. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

73 Mechanica Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Mechanica GL idem 5 eolod Mechanica CG Project 3-2 idem 4 MO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP solod Muzikale Opvoeding GL idem eolod Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 idem 5 4 dolod MO Inleiding didactiek AMV AMC 2 idem dolod MO Didactische vraagstukken dolod MO Didactische 3 vraagstukken en piano 3-1 Indien credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1dan is er geen probleem en blijft het credit verworven. Indien geen credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1 maar geslaagd voor dolod MO Didactische vraagstukken 3.1 overdracht van cijfer voor dolod MO didactische vraagstukken en piano (11/12) Indien geen credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1 en niet geslaagd voor dolod MO Didactische vraagstukken 3.1 moet dolod MO didactische vraagstukken en piano (11/12) hernomen worden. Nederlands Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Nederlands GL idem 5 eolod Nederlands CG Project 3- idem 2 4 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

74 PKV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod PKV GL idem 5 eolod PKV CG Project 3-2 idem 4 PO Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod PO GL idem 5 eolod PO CG Project 3-2 idem 4 Project Algemene Vakken Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Project Algemene Vakken GL idem eolod PAV CG Project 3-2 idem 5 4 TECHNIEK Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod TE Decoratieve technieken mode 4 idem 5 eolod Techniek CG Project 3-2 idem voeding VV Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Voeding-Verzorging GL idem 5 eolod Voeding-Verzorging CG Project 3-2 idem 4 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

75 Wiskunde Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112 semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP eolod Wiskunde GL idem 5 eolod Wiskunde CG Project 3-2 idem 4 BACHELORPROEF Structuur 1011 > 1112 semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod Bachelorproef 3 6 idem 10 De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden indien men kan afstuderen; de uitwerking kan wel al tijdens de 2de opleidingsfase aangevat worden. INTERNATIONALISERING Structuur 1011 > 1112 semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod Internationalisering 3 idem 20 Zie ook p 44 van de studiegids. INTERNATIONALISERING Semestertraject Structuur 1011 > 1112 semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod Internationalisering semestertraject 3 idem 30 Zie ook p 44 van de studiegids. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

76 KEUZEMODULES BaSO extern open gesteld Structuur 1011>1112 semester 6 semester 6 eolod Thuis over de grenzen 3 3 eolod Thuis over de grenzen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3 eolod Omgaan met andere culturen 3 3 eolod Omgaan met andere culturen 3 3 eolod i-teach 3 3 eolod i-teach 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3 3 eolod Beeldkritiek 3 3 eolod Beeldkritiek 3 3 eolod Europe, the final countdown 3 3 eolod Europe, the final countdown 3 3 eolod Games, cultuur en educatie 3 3 nvt eolod Theater 3 3 nvt eolod BuSO 3 3 eolod BuSO 3 3 eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 KEUZEMODULE Structuur 0910 > 1011 semester 5+6 SP semester 5+6 Modules in BaSO Modules in BaSO eolod Reisstage 3 3 idem eolod Thuis over de grenzen 3 3 Idem eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen3 /Subcultures of Youth eolod Omgaan met andere culturen 3 3 idem eolod i-teach 3 3 idem eolod IKZ in het onderwijs 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3/How to improve quality of schools? eolod Beeldkritiek 3 3 eolod Beeldkritiek 3/Image critizism eolod Europe, the final countdown 3 3 Idem eolod Games, cultuur en educatie 3 3 nvt eolod Theater 3 3 idem eolod BuSO 3 3 idem eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 idem Modules in andere opleidingen Modules in andere opleidingen eolod Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 3 tot 9 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

77 Indien de studenten kiezen om een keuzemodule op te nemen wordt dit supplementair aan hun contract toegevoegd, zij behalen daarmee 3 extra SP bij diplomering. De keuzemodules: verdieping jongeren subculturen, IKZ in het onderwijs, beeldkritiek, en Europe the final countdown worden opgenomen in het EOS programma.voor deze keuzemodules is de onderwijstaal Engels. Studenten die hun ingroeistage in het BuSO onderwijs doen zijn verplicht om de keuzemodule BuSO te volgen. De opsomming van de eolods Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 (3 of 6 SP) is elders in deze studiegids te vinden. Studenten BaSO die kiezen voor een eolod Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 behalen daarmee extra SP bij diplomering. WERKPLEKLEREN Structuur 1112 SP eolod werkplekleren 28 KEUZEMODULE EOS PROGRAMMA Structuur 1112 SP eolod EOS 30 ONDERWIJSORGANISATIE Structuur 0910 > 1011 semester 5 SP semester 5 SP eolod Onderwijsbeleid en organisatie 3 3 idem 4 RZL Structuur 0910 > 1011 semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod RZL 3 3 idem STAGE Structuur 0910 > 1011 semester 5+6 SP semester 5+6 SP esolod Stage 3 17 idem 20 dolod OV dolod OV Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

78 De 20SP van Stage 3 bestaan uit Differentiatiestage 3 in november (6SP) en Ingroeistage 3 (14SP). STAGE 3 (en dus het pakket van 20SP) kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald. De score op het esolod Stage 3 wordt in consensus gegeven en dus niet via berekening van de scores op de dolods. Op het rapport verschijnt het esolod met zijn dolods en hun SP maar er is enkel een cijfer zichtbaar voor het ganse esolod. DIFFERENTIATIESTAGE (reststage bij traject internationalisering) Structuur 0910 > 1011 semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod Stage (Internationalisering) 3 eolod Stage Differentiatie Deze stage is het resterende deel van de praktijk die studenten in de KHLim volbrengen naast hun internationaliseringstraject. De stage vindt plaats in november samen met de andere studenten. STAGE INTERCOMMUNAUTAIR semester 5+6 eolod Stage () 3 SP 6 PEDAGOGISCHE MODULE Structuur semester 5+6 SP semester 5+6 SP eolod Thematische module 4 eolod Pedagogische Module Samen-werken 3 Samen werken 3 5 PM 3 kan alleen vooraf genomen worden als DA en STAGE 2 is behaald. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

79 8 ECTS-fiches AA GL Aardrijkskunde GL 3-1 (7150/718/1112/1/44) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Aardrijkskunde Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanhamel Carina ProgrammaonderdeelID: AA GL Aardrijkskunde GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Vanhamel Carina Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Vakgebonden: VANHAMEL C.,cursussen en excursiegidsen eigen aan dit eolod, ppt via Toledo. Een recente secundaire schoolatlas.: keuze tussen 2 atlassen: Ofwel DE BOECK ATLAS meest recente versie, De Boeck Uitgeverij, Antwerpen Ofwel PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS, Plantyn, Mechelen, meest recente versie. Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 tot 4, De Boeck, Antwerpen, meest recente versie, Andere zelf te zoeken bronnen en internet. Vakdidactiek: D. Vanderhallen, Cursus didactiek via Toledo C. Vanhamel, Cursus didactiek via Toledo WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN , Averbode Educatief. Recente handboeken en leerwerkboeken van de eerste en tweede graad. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen WARZEE J., Handig Zelfstandig, Averbode Educatief VANHAMEL C. e.a, Geogenie, handboek 5&6 wetenschapppen,de Boeck Uitgeverij, Antwerpen, recente versie. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, opdrachten (ICT intergratie); presentaties Excursies zelf leiden: busexcursie begeleiden voor leerlingen 1ste graad, 2de jaar naar Luik. Zelfstandig werk Maken van lesmateriaal; Klein thema zelfstandig uitwerken; Aangebrachte inhouden toepassen binnen de leerstof van de 1ste en 2de graad ; Extra muros Eventueel één- of tweedaags project in samenspraak met de studenten. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfasen 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De ruimtelijke orde in Vlaanderen in zijn historische en huidige kader plaatsen; (3.1; 3.2) De kennis toepassen bij de lessen over fysische en regionaal - thematische onderwerpen in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs; (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.2) Kennis en inzicht bezitten rond thema's gelinkt aan de globasering. (3.1; 10.1) Vernieuwende leermethodes toepassen in de les; (1.5; 5.1) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

80 Aangepast lesmateriaal maken met oa ICT toepassingen zoals GIS, Google Earth, Google Maps en het digitale bord. (1.7) De student kan een busexcursie voor leerlingen van het secundair onderwijs voor aardrijkskunde begeleiden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De student zet hierbij leerlingen aan om actief en zelfstandig te werken op het terrein vanuit de eigen waarneming en met het aangeboden kaart- en excursiemateriaal. De student kan in functie van de vernieuwingen in het leerplan aangepast en creatief lesmateriaal aanmaken. Omschrijving Inhoud Thema s naar aanleiding van de buitenlandse meerdaagse excursie; Ruimtelijke ordening: evolutie in de visie op het ruimtegebruik in België. Historiek van de ruimtelijke ordening. Het RSV, RLS, RSH; Modules rond water, milieu, globalisering, toerisme, in samenspraak met de studenten; De leerstof wordt gedeeltelijk opgebouwd naar aanleiding van de excursies; Vakdidactiek: excursies, alternatieve werkvormen, jaarplannen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zit: Mondeling examen: 40 % Zelfstandig werk:60% deels permanente evaluatie, deels via peer assesment van het product. Herexamen: Mondeling: 40% Tekorten in het zelfstandig werk kunnen opgehaald worden via doelgerichte bijsturing: 60%. Deelname aan alle excursies is verplicht. Bij gewettigde afwezigheid wordt een apart traject voorzien. Indien een student onwettig afwezig is op een excursie en / of een of meerdere werken niet worden afgegeven leidt dit tot een NA voor de gehele module. Als bij een groepstaak onvoldoende verantwoordelijkheid wordt opgenomen leidt dit tot een negatieve afronding van het semestercijfer. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 40,00 Januari Procesevaluatie 60,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 40,00 September Productevaluatie 60,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. AA CGP Aardrijkskunde CG Project 3-2 (7151/718/1112/1/28) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Aardrijkskunde Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Vanhamel Carina ProgrammaonderdeelID: AA CGP Aardrijkskunde CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

81 Docenten: Talen: Vanhamel Carina Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Bestaande excursiegidsen aanwezig in het klaslokaal. Informatie beschikbaar op Toledo. Zelf te zoeken materialen: kaarten, gidsen, digitale bronnen, internet Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Competenties verworven in OF 1 en OF 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) 1. De student kan een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de geografische en geologische structuren van het hem toegewezen studiegebied. Op basis hiervan kan hij het bestaande bronnenmateriaal actualiseren en innoveren. (3.1; 3.2; 5.2) 2. De student kiest de meest geschikte locaties zodat de specifieke landschapskenmerken optimaal kunnen worden ontdekt. (1.7; 3.2) 3. De student kan bruikbaar didactisch materiaal (werkblad, studietekst en juist gekozen demoborden, met gelamineerde kaarten en figuren) ontwikkelen om medestudenten efficiënt inzichten te laten verwerven en verwerken op terrein. (1.2; 1.3; 1.4; 5.1) 4. De student selecteert de juiste terreintechnieken en didactische methoden zodat, vertrekkende van het landschap, de specifieke landschapskenmerken optimaal kunnen worden ontdekt en bestudeerd.(1.5; 1.7) Omschrijving Inhoud Voorbereiden (onderzoeken en innoveren), organiseren, uitvoeren en bijsturen (construeren) van een meerdaagse excursie gericht op landschapstudie. Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zit: 80 % procesevaluatie (evaluatie gesprekken, peer assessment, presentaties tijdens de excursie) 20 % productevaluatie (de studietekst en excursiegids) De student is verplicht aanwezig tijdens de excursies. Bij overmacht worden individuele afspraken gemaakt om de gemiste competenties te behalen. Indien een student onwettig afwezig is op de excursie en / of werken niet worden afgegeven leidt dit tot een NA voor de gehele module. Tweede zit: Een vergelijkbare opdracht wordt met de student, in functie van de nog te behalen competenties, afgesproken. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 80,00 Juni Productevaluatie 20,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Procesevaluatie 50,00 September Productevaluatie 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

82 BAPR 3 - Bachelorproef 3 (7196/718/1112/1/84) Studieomvang: 10 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Totale studietijd: 150,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Driessen Nele, Schrooten Jan ProgrammaonderdeelID: BAPR 3 - Bachelorproef 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Driessen Nele, Schrooten Jan Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Wegwijzer voor het maken van eindwerk; Cursussen voor de opleiding; Naslagwerken, onderzoeksgegevens, Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Opzoekwerk: mediatheek, naslagwerken, internet, ; Zelfstandig opdrachten: vragenlijsten maken, interview afnemen, schriftelijke verslagen, ; Allerlei didactische werkvormen in de praktijk toepassen. Zelfstandig werk Het eindwerk is zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Algemene vaardigheden zoals bronnen raadplegen, samenvattingen maken,...; Literatuur omtrent onderwijsthema s en -onderzoek selecteren en raadplegen; Reflecteren over eigen onderwijservaringen; Voldoende kennis van de onderwijspraktijk. Omschrijving Doelstellingen Gemotiveerd werken aan een zelfgekozen onderwerp; Verwerven van de vaardigheid zich bevragend op stellen t.o.v. de schoolcultuur en de vormingsconcepten van de lerarenopleiding; De vaardigheid verwerven om een bepaald kennisonderdeel uit te diepen en de verwerken en hierop te reflecteren; Aangepast actieonderzoek ontwikkelen; Beoordelen in de schoolcontext van recente ontwikkelingen uit onderwijsonderzoek; Bruikbare elementen en inzichten uit vernieuwingsprojecten verwerken en eventueel vertalen naar concrete onderwijsleersituaties; Voor zichzelf een gefundeerd standpunt ontwikkelen over thema s en ontwikkelingen inzake school en samenleving; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

83 De vaardigheid verwerven om relevante en vlot leesbare publicaties te identificeren; Het gekozen onderwerp verwerken in een helder schriftelijk rapport waarbij het theoretisch gedeelte een persoonlijke synthese is van de verzamelde informatie en het praktijkgedeelte een concretisering hiervan is; Het leerproces en het daaruit voortvloeiend product evaluerend beschrijven; Stipt zijn in het nakomen van afspraken met de promotor en derden uit het veld, de bibliotheek, ; Het eindwerk zorgzaam afwerken wat betreft taalgebruik; lay-out en bronvermelding. Omschrijving Inhoud Een theoretisch gedeelte (onderzoek, literatuur, ); Een praktijkgedeelte (toepassing in de onderwijspraktijk, praktijkbevraging). Onderzoekscyclus toepassen. Gepaste communicatievorm kiezen. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 25,00 Juni Productevaluatie 75,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

84 BR GL Bewegingsrecreatie GL 3-1 (7152/718/1112/1/12) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Minten Hans, Willems Kenny ProgrammaonderdeelID: BR GL Bewegingsrecreatie GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Swinnen Guido, Willems Kenny Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Cursussen bewegingsrecreatie van OF 1 en 2. Informatie via Toledo. Praktijkhandboeken over bewegingsrecreatie. Actuele literatuur en een selectie van internetsites over bewegingsrecreatie en sportbeoefening. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen - Informatiesessies met interactieve werkvormen; - Zelfstandig verdiepen in actuele informatie over bewegingsrecreatie - Constructiegerichte werkvormen met coaching en feedbackmomenten - Reflecteren vanuit eigen ervaring - In teamverband zelfstandig werken aan een gekozen project van bewegingsrecreatie Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Dit zijn de (eind)competenties zoals vermeld in het opleidingsonderdeel Bewegingsrecreatie theorie en praktijk' (studiegids van OF 1 en 2 BaSO). Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan op een zelfstandige wijze opzoekingswerk verrichten dat resulteert in het samenstellen en begeleiden van een aantrekkelijke sessie van bewegingsrecreatie (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2). Aanwezigheid in de lessen en persoonlijke reflecties met wisseloplossingen (5.3). De student kan de ontwerpfase van het organisatieproces tot een goed einde brengen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2). Omschrijving Inhoud - Didactische oefensessies met opdrachten voor wisselende doelgroepen op diverse locaties - Gediversifieerd aanbod van thema s uit de recreatiesector - Nabespreking van de sessies met duiding vanuit de specificiteit van de BR - Projectwerk van een vijftal studenten: organiseren van een belangrijk recreatie sportevenement (ontwerpfase) - Toepassingen van vrijetijdsmanagement, marketing en zelfstandig ondernemen Omschrijving Evaluatie (tekst) Evaluatievorm en criteria Januari-examen: De evaluatie van dit opleidingsonderdeel gebeurt als volgt: 30% - procesevaluatie (aanwezigheid in de lessen en persoonlijke reflecties met wisseloplossingen) 40% - uitwerken van een eigen sessie via een voorbereiding, een informatietekst en de uitvoering van een recreatiesessie 30% - mondeling examen over al de experimentele sessies; vragen over BR specifieke probleemstellingen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

85 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Procesevaluatie 30,00 Januari Productevaluatie 40,00 Januari Mondeling examen 30,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 50,00 September Mondeling examen 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. BR CGP Bewegingsrecreatie CG Project 3-2 (7153/718/1112/1/93) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Minten Hans, Willems Kenny ProgrammaonderdeelID: BR CGP Bewegingsrecreatie CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Coördinator: Andere docenten: Talen: Willems Kenny Ketelslegers Mieke, Minten Hans Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Cursussen in eigen beheer. Informatie via Toledo. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan in teamverband op een systematische wijze de eigenheid van een specifieke context of doelgroep verdiepen en daar een deskundige presentatie over geven. (1.1; 1.12; 3.1; 3.2) Het domein (de doelgroep) wordt gekozen uit een specifieke context binnen één van de 4 specialisatiedomeinen van de Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

86 Bewegingsrecreatie (doelgroepen, fitness, outdoor, clubwerking). Omschrijving Inhoud Afgestudeerden BR kunnen na hun opleiding met vele verschillende doelgroepen en bewegingsdomeinen in contact komen. Tijdens de opleiding worden de belangrijkste groepen en bewegingsdomeinen en hun eigenheden verkend. In dit project willen we de studenten bekwamen in het onderzoeken en verdiepen van een mogelijke doelgroep in functie van het begeleiden van bewegingsactiviteiten voor deze groepen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Evaluatie eerste zittijd: - Het proces, 50%: cijfer voor het teamwork en de systematische aanpak. Cijfer bepaald door studenten van het team en begeleidende lector Vorm: peer-assessment. - Product, 50%: cijfer voor de presentatie, de mate van verdieping en de individuele bijdrage van iedere student binnen het project. Cijfer van de lector(en) Cijfer voor de presentatie vanuit de bovenstaande kwaliteitsindicatoren (studenten en lector) Tweede zittijd: idem zittijd 1, tenzij individueel (100% productevaluatie). Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 50,00 Juni Procesevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 50,00 Groepswerk September Procesevaluatie 50,00 Groepswerk September Productevaluatie 100,00 Individueel Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

87 BIO GL Biologie GL 3-1 (7154/718/1112/1/77) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Biologie Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Evens Lieve ProgrammaonderdeelID: BIO GL Biologie GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Evens Lieve, Mombaerts Nico Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht - DECONINCK W., Ongewervelde dieren,uitgave die in cursus zit; - Schuermans G.,e.a., Bio voor jou 4, wetenschappelijke richtingen, Van In, ASPERGES M., DEFOSSES F., e.a., Planten en ook andere niet-dierlijke organismen,van In, Dissectiemateriaal, loupe; -Werkgroep veldbiologie,'heide'en 'Strand, duinen, slikken, schorre' uit Bio buiten, leerboek van de ecologie, Kapellen, Pelckmans, Power-point presentaties van de lessen op Toledo. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen -BANNINK G., VAN RUITEN T., Bio Data, Baarn, Nygh-Versluys, 1999 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Korte hoorcolleges met ICT ondersteuning, onderzoekend practicum; Veldbiologisch onderzoek, geleide excursie. Zelfstandig uit te voeren opdrachten: - verslag opstellen van wetenschappelijk en didactisch uitgewerkte ecologische excursie; - aanleggen van een didactischh verantwoorde verzameling (wieren, heideplanten, schelpen) - opstellen van determinatietabel Extra muros: verplichte excursies: Ecologische excursie (heide, kust, Zwin) Excursie naar het KBIN te Brussel Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Kennis, vaardighdeden en attitudes verworven tijdens het eerste en tweede jaar biologie Baso: -macroscopisch en microscopische bouw van zaadplanten, mossen, wieren, varens, zwammen -macroscopische en microscopische bouw van gewervelde dieren -ecologie Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) Kennis en inzicht in: - de bouw van protista, monera, ongewervelde dieren - biotopen heide, strand, duinen, slikken en schorre Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

88 Vanuit veldbiologisch onderzoek een gefundeerd, verzorgd en nauwkeurig wetenschappelijk verslag opstellen. Een didactische verantwoorde verzameling aanleggen (wieren, schelpen, heideplanten) Opstellen van determinatietabel. Een positieve houding t.o.v. en eerbied voor de natuur, het milieu en alle levende organismen. Toepassen van verschillende evaluatievormen in het biologieonderwijs (1.8). Omschrijving Doelstellingen Omschrijving Inhoud -Protista -Monera -Biotoopstudie: heide, strand, duinen, slikken, schorre -onderwijs - classificatie van ongewervelde dieren -evalueren in het biologie Omschrijving Begeleiding Via gestuurde opdrachten worden de organismen zelfstandig bestudeerd. Power-point presentaties van de lessen op Toledo. Omschrijving Evaluatie (tekst) Januari-examen: Mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (practica, opdrachten, verslagen) Herexamen: idem. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 50,00 Januari Productevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 50,00 September Productevaluatie 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. BIO CGP Biologie CG Project 3-2 (7155/718/1112/1/61) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Biologie Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Evens Lieve ProgrammaonderdeelID: BIO CGP Biologie CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Evens Lieve, Mombaerts Nico Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

89 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht -Leerplan biologie, tweede graad aso, wetenschappen, Licap, Handboeken 4de jaar SO -Cursus: Evalueren in de biologie Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Geven van lessen en evaluatie aan studenten baso, biologie OF1. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Competenties verworven in OF1 en OF2 en OF3 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) 1. De student kan in teamverband een onderwerp uit het leerplan biologie van het 4de jaar SO, richting wetenschappen, deskundig (grondig, volledig, inhoudelijk correct met voldoende en geschikt didactisch materiaal) uitwerken in een leer(werk)boek en presenteren (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). 2. De student kan hierover een lessenreeks met praktijkopdrachten voor leerlingen baso OF1 efficient organiseren, begeleiden en evalueren (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 4.2). 3. De student kan in teamverband een poster opbouwen rond deze thema's. De poster moet voldoen aan de volgende criteria:-inhoudelijk correct, overzichtelijk, aantrekkelijk, creatief, essentie is aanwezig, voldoende groot. Omschrijving Inhoud Onderwerpen uit leerplan biologie 4de jaar binnen het thema 'Relaties tussen organismen' 1.Interactie bij organismen:tussen de soorten onderling 2.Interactie bij organismen:functies van micro-organismen in relatie met de mens, gezondheid 3.Interactie bij organismen: binnen de soort: groepsvorming 4.Interactie bij organismen: binnen de soort: communicatie 5. Gedrag:aangeleerd, aangeboren,.. Omschrijving Evaluatie (tekst) Op basis van georganiseerde lessen, toetsen, presentaties, leer(werk)boek, poster, leerinhouden. C1: leer(werk)boek +didactisch materiaal voor lessen + eigen kennis: 60% C2: organiseren en geven van les, begeleiden, evalueren: 30% C3: poster opstellen: 10% Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Praktijkexamen 60,00 Juni Productevaluatie 10,00 Juni Praktijkexamen 30,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 90,00 September Productevaluatie 10,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

90 CHEM GL Chemie GL 3-1 (7157/718/1112/1/29) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Chemie Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Poncelet Filip ProgrammaonderdeelID: CHEM GL Chemie GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Mombaerts Nico, Poncelet Filip Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht F. Poncelet; Cursustekst uitgegeven door docent BINAS HAVO /VWO DR 5, Wolters Noordhoff 2005 Leerplannen chemie ASO/TSO-richtingen tweede graad:vvkso: nummers 2006/039, 2001/028 Leerplan Natuurwetenschappen TSO-richtingen tweede graad :VVKSO: nummer 2005/054 Van de Weerdt J, Tabellenboekje voor chemie, uitgeverij deboeck, ISBN Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Werkvormen: hoor- en werkcolleges, ICT-opdrachten, OLG, BZL, groepsopdrachten, computerdemonstraties, practica/labozittingen -Zelfstandig Werk: regelmatig dienen contexten m.b.t. chemie-onderwerpen zelf bestudeerd, verslag labo, uitwerken van werkblaadjes voor nascholing Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs. Het voldoende beheersen van de chemie vakstudie OF1 en2 Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn noodzakelijk. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) De conceptuele basis van de scheikunde wordt voorgesteld, vertrekkend vanuit atomair en moleculair perspectief. In deze cursus komt een grondige studie van de energetische aspecten, chemische evenwichten, reactiesnelheid, biochemische aspecten en kunststoffen aan bod. Deze cursus vormt het theoretisch draagvlak voor het onderwijzen van de overeenkomstige onderdelen van de chemie in de tweede graad secundair onderwijs. De studenten zijn voldoende op de hoogte van de aanwezigheid van chemie in het dagelijks leven en kunnen actuele onderwerpen i.v.m. chemie analyseren en verklaren. (10.1) Oefeningen verbonden aan de vakinhoud kunnen probleemloos en volgens een didactisch verantwoorde manier opgelost worden. De te onderwijzen leerstof in de tweede graad SO voor het vak chemie stapsgewijs verwerven en beheersen (over 3 OF), waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitdieping van de basisinhoud. De link wordt gelegd naar toepassingen van de chemie in het dagelijks leven. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

91 De bedoeling om in staat te zijn met de nodige zelfzekerheid en vakkennis chemie te onderwijzen en de chemie te integreren in de dagelijkse realiteit en in de aanverwante wetenschappelijke vakken. (3.3) Gebruik en leren integreren van multimedia. (1.5) Attitudes: Omgangsvormen die passen bij een toekomstig leerkracht. (2.1) Omschrijving Inhoud Theorie en labo: 1. Energetische aspecten van een chemische reactie 2. Het chemisch evenwicht 3. Biochemische aspecten 4. Kunststoffen Bij elk hoofdstuk horen practica-opdrachten Uitwerking van nascholing voor leerkrachten chemie Omschrijving Evaluatie (tekst) Permanente evaluatie: Laboverslagen, labo-activiteiten en medewerking tijdens de nascholing schriftelijk examen: oefeningen en theorie van behandelde leerstof September: schriftelijk examen over leerstof en labosessies Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Permanente evaluatie (Permanent) 60,00 Januari Schriftelijk examen 40,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. CHEM CGP Chemie CG Project 3-2 (7158/718/1112/1/13) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Chemie Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Poncelet Filip ProgrammaonderdeelID: CHEM CGP Chemie CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Mombaerts Nico, Poncelet Filip Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Opgegeven labokits met bijgesloten handleiding Bronnen raadplegen op internet, mediatheek Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

92 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Competentie 1: De student kan voor een wetenschapsdag zelf ontwikkelde chemische experimenten met deskundigheid ontwikkelen die leerlingen SO en leerkrachten kunnen uitvoeren. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 3.1; 3.2) Competentie 2: De student kan een professioneel didactisch pakket ontwikkelen waarmee leraars en leerlingen SO zelfstandig mee aan de slag kunnen. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 3.1; 3.2; 5.1) Omschrijving Doelstellingen Praktische kennis en vaardigheden verwerven i.v.m. de belangrijkste basisvaardigheden voor, en recente ontwikkelingen in het chemie-onderwijs; Verdiepte kennis in de chemie verwerven en deze integreren in de te onderwijzen chemie van het SO; Het modeldenken ontwikkelen vanuit chemische concepten en wetmatigheden; Belangrijke thema s en probleemgebieden uit het chemie-onderwijs grondig analyseren en kennis maken met de bijhorende hulpmiddelen voor didactische vormgeving; Verdiept wetenschappelijk denken; Chemische kennis herkennen en toepassen in alledaagse verschijnselen en activiteiten; Aan de hand van voorbeelden, het belang van de chemie en haar toepassingen voor de samenleving en het milieu uitleggen. Omschrijving Inhoud Volledig uitwerken van een nascholing over een opgegeven onderwerp voor leerkrachten chemie. Proeven worden opgezocht, uitgewerkt, uitgeprobeerd en eventueel aangepast. De proeven worden eveneens didactisch uitgewerkt en ondersteund met achtergrondsinformatie. Tijdens de nascholing worden de experimenten voorgesteld aan leerkrachten. Volledig uitwerken van een nascholing over een opgegeven onderwerp voor leerlingen chemie/natuurwetenschappen derde graad. Proeven worden opgezocht, uitgewerkt, uitgeprobeerd en eventueel aangepast. Tijdens de nascholing worden de experimenten voorgesteld aan leerlingen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Competentie 1: - 50% - Vorm: kant en klaar proefpakket met leerkrachten- en leerlingeninstructies - De docent evolueert Competentie2: - 50% - Vorm: kant en klaar proefpakket met leerkrachten- en leerlingeninstructies - De docent evolueert Begeleiding tijdens nascholing Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

93 EC GL Economie GL 3-1 (7159/718/1112/1/94) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Economie Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Tulleneers Veerle ProgrammaonderdeelID: EC GL Economie GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tulleneers Veerle Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht - I. DE CNUYDT, S. DE VELDER, Economie vandaag, Academia Press. - Economix 4; 2de jaar van de 2de graad, Uitgeverij Pelckmans. - syllabus: "internationale handel en betalingen, conjunctuur en economische groei". (Veerle Tulleneers). - teksten beschikbaar gesteld op Toledo rond o.a. toetsing. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Contacturen worden opgevat als onderzoeksvragen waarvan de invulling wordt aangestuurd door studentengroepjes met als afsluiting een zelf ontworpen toetsmoment. Zelfstandig leren Voorbereiden van contacturen (tekstmateriaal doornemen, websites raadplegen, ) vormt een belangrijke basis voor het vlot doorlopen van de vakstudie. Bedrijfsbezoek Europees parlement en nationale bank van België. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) de competenties omschreven in EC Algemene economie 1-1, 1-2, 2-1 en 2-2 zijn verworven. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2; 10.1) Antwoorden kunnen formuleren op volgende onderzoeksvragen: Het internationale handelsverkeer: - Hoe ziet de Belgische internationale handel eruit? - Waarom internationale handel? - Is de internationale handel vrij? - Welke instellingen zijn verbonden aan internationale handel? - Welke rol spelen multinationals? - Hoe zit het internationale betalingsverkeer eruit? Economische groei en conjunctuur: - Hoe komt economische groei tot stand? - Hoe meten we economische groei? - Kan de economie blijven groeien? Didactiek: Hoe een objectieve toets opstellen? (1.8; 1.9) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

94 Omschrijving Inhoud Algemene economie Internationaal handelsverkeer. Internationaal betalingsverkeer. Conjunctuur, groei en welvaart. Didactiek: toetsing. Omschrijving Evaluatie (tekst) examen in januari: Schriftelijk examen voor 70% van de punten. 20% punten staan op het uitwerken en begeleiden van de onderzoeksvraag, 10% Van de punten staan op ontwerpen van een toets. Er is een vorm van peerassessment voorzien voor de beschreven 30% van de punten. herexamen in september: Schriftelijk examen voor 90% van de punten. Een nieuwe toets wordt opgesteld over een door de docent opgegeven economisch thema voor 10% van de punten. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 70,00 Januari Praktijkexamen 20,00 Januari Productevaluatie 10,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 90,00 September Productevaluatie 10,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EC CGP Economie CG Project 3-2 (7160/718/1112/1/78) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Economie Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Tulleneers Veerle ProgrammaonderdeelID: EC CGP Economie CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tulleneers Veerle, Vlayen Karolien Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Startbundel constructiegericht project economie. Inhouden zelf samen te stellen door de studenten in het kader van hun onderzoeksopdracht. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met werksessies, feedbackmomenten, extra muros en zelfstandig werk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

95 Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfases 1 en 2 en 3 (semester 5). Omschrijving Eindcompetenties (tekst) - de student moet verantwoorde argumenten kunnen aanhalen en gefundeerde uitspraken kunnen doen rond duurzaamheidskwesties; (2.3; 2.4; 10.1) - de student moet krachtige leeromgevingen kunnen creëren over duurzaamheidskwesties; (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.4) - de student kan op een onderzoeksgerichte wijze aan een probleemgestuurd project werken. (5.1) Omschrijving Inhoud Project: duurzame ontwikkeling. Duurzaam consumeren en produceren ondersteunt de gedachte van duurzame ontwikkeling. Dat is 'een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien'. Vanuit de grondig opgebouwde én getoetste inhoudelijk kennis uit de theoretische opdracht worden de studenten ingeschakeld in het invullen van het didactich project 'D(uurzaamheids)-DAY' voor leerlingen van het secundair onderwijs waarbij het accent ligt op de didactische vertaalslag van de eerder vermelde kenniselementen. In de vorm van workshops wordt er gezorgd voor een interessante, leerrijke sessie waarbij vooraf goed afgelijnde doelstellingen moeten gerealiseerd worden bij de specifieke doelgroep. Het inzetten van gepaste media en het hanteren van creatieve werkvormen zijn belangrijk. Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd: groepscijfer wordt gevormd op basis van casusverslag, debat, draaiboek workshop en logboek. Via peerassessment wordt dit groepscijfer omgevormd tot een individueel cijfer. Tweede zittijd: herwerking project volgens de behaalde deeltekorten. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Portfolio 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Portfolio 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

96 EL GL Elektriciteit GL 3-1 (7163/718/1112/1/30) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Elektriciteit Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Peeters René ProgrammaonderdeelID: EL GL Elektriciteit GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Peeters René Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Handboek: Elektriciteit 3 K. Standaert, P. Hemeryck Wolters Plantyn Mechelen; Handboek: Basiselektronica, Maesen, Peeters, Vranken, Wolters Plantyn, Antwerpen; Online syllabus (Toledo); Elektriciteit GL3-1, KHLIM - Diepenbeek; Software: Studentenversie Yenka Science Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Naslagwerk: Catalogi van fabrikanten (Vynckier, Merlin Gerin, Niko); Naslagwerk: RYMENANTS-THOMAS-VRANCKEN, Project Huisinstallatie Wolters-Plantyn, Mechelen Naslagwerk: Leerplannen PV + TV elektriciteit 1ste en 2de graad Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Contacturen: Hoorcolleges, werkcolleges, oefeningen, diagnostische toetsen, herhalingsopgaven. Zelfstandig leren: Zelfstandig oplossen van oefeningen uit de handboeken. Verzamelen van achtergrondinformatie i.v.m. het vakgebied Integratie van gebruik software Yenka Science in een opdracht. Extra muros: Verplichte deelname aan energiedriedaagse (Semester 5) Alternatieve opdracht voor afwezige studenten Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Basiskennis vakstudie gelijkstroomtheorie bezitten. Basiskennis netwerktheorie, magnetisme, elektromagnetisme en elektrotatica bezitten Basiskennis wisselstroomtheorie, vectorenleer, RLC-seriekringen, RLC-parallelkringen. Basiskennis complex rekenen bezitten om eenvoudige RLC-kringen op te lossen Uitgebreide kennis complex rekenen bezitten om gemengde RLC-kringen op te lossen Gemeenschappelijk: Voldoende kennis wiskunde bezitten om zelfstandig oefeningen op te lossen via inzicht en probleemoplossend denken. Achtergrondinformatie bezitten om de theoretisch verworven kennis om te zetten in het analyseren en verklaren van hedendaagse installaties/apparaten. Gebruik van simulatiesoftware Yenka Science Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Kennis (3.1; 3.2) Inzicht verwerven in het leerproces theorie elektriciteit 2de graad secundair onderwijs; Inzicht verwerven in het leerproces theorie elektronica 2de graad secundair onderwijs; Inzicht in de opbouw van distributienetten. De bouw, de werking, de karakteristieken en het toepassingsgebied van transformatoren kunnen uitleggen; Zelfstandig oefeningen oplossen via inzicht en probleemoplossend denken. De werking van klassieke thermische centrales, STEG en nucleair voor elektriciteitsopwekking kunnen uitleggen; Het gedrag van de meest elementaire elektronische componenten kunnen beschrijven; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

97 Een toets opstellen, verbeteren en evalueren; (1.8; 1.9) Een jaarplan opstellen en gebruiken; (4.2; 4.3) Een handboek in alle facetten beoordelen. (1.3; 1.6) Vaardigheden Verantwoordelijkheid nemen, actieve deelname, leerstrategie gericht op besluitvorming Attitudes: Omgangsvormen die passen bij een toekomstig leerkracht (2.1) Technisch redeneren volgens een inductief probleemoplossend proces (3.1; 3.2) Omschrijving Inhoud Elektrische veiligheid; Driefasen distributienetten; Eénfase en driefasen transformatoren; Elektriciteitsopwekking (voorbereiding energie driedaagse); Elektronische componenten; Gelijkrichterschakelingen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Evaluaticriteria 1e examenkans - januari: Schriftelijk examen gelijk aan 100%. 2e examenkans - september: Schriftelijk examen gelijk aan 100%. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EL CGP Elektriciteit CG Project 3-2 (7164/718/1112/1/14) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Elektriciteit Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Peeters René ProgrammaonderdeelID: EL CGP Elektriciteit CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Peeters René Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

98 Talen: Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Online syllabus (Toledo); Elektriciteit CGP3-2, KHLIM - Diepenbeek; Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) e competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Competentie 1: De student kan, in opdracht van een sociale of andere instelling, een product of toestel ontwerpen en vervaardigen rekening houdend met volgende kwaliteitsindicatoren (1.1; 3.1; 3.2) - Het product moet mechanisch en electrisch verantwoord zijn, - gebruiksvriendelijk zijn, - een zo laag mogelijke kostprijs hebben, - duurzaam zijn, - veilig zijn, - in overleg met en op maat zijn van de klant (extern), (8.1) - Het concept bevat ook een instructiekaart of gebruikershandleiding. Competentie 2: De student is zelfsturend en kan samenwerken om tot het product te komen. Omschrijving Inhoud In dit project ontwerpen en maken de studenten in opdracht van een sociale of andere instelling en de docent een product dat in de instelling kan gebruikt worden (bijvoorbeeld een zelbalancerende elektrisch voertuig, een fiets die een zaag aanstuurt, een elektrische fiets voor rolstoelvervoer, gebruiksapparaten van afvalmaterialen, een testbank ). Om dit product te realiseren zullen de studenten alle kennis en vaardigheden die ze tijdens OF 1, 2 en 3 verworven hebben, soepel moeten inzetten om het project tot een goed einde te brengen. Tijdens dit proces worden de studenten gecoacht door de vaklector. Indien nodig worden er ondersteunende colleges georganiseerd om de huidige kennis aan te vullen. Het traject start met een bezoek aan de opdrachtgevers waar de studenten de kans krijgen om de context te leren kennen en feedback te vragen van de opdrachtgevers. Tijdens het presentatiemoment zullen de opdrachtgevers ook aanwezig zijn en mee het cijfer voor het product bepalen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd Evaluatie Competentie 1: - 60% van de punten. - Cijfer voor het product. - Cijfer bepaald door de opdrachtgever en de docent op basis van de afgesproken kwaliteitsindicatoren Evaluatie Competentie 2: - 40% van de punten - De student maakt in een beknopt logboek zichtbaar welke zijn bijdrage was aan het product (zelfsturing) - De student maakt in het logboek zichtbaar welke kwaliteiten hij heeft ingezet als samenspeler (samenwerken) - Cijfer bepaald tijdens een consensusgesprek tussen docent en studenten waar de groep studenten hun logboek presenteren. Aanwezigheid: Maximaal toegelaten afwezigheid (inclusief gewettigd) 33% van de contacturen. Tweede zittijd Praktijkexamen: schriftelijke en praktische voorbereiding met mondelinge verdediging van een product (werkstuk, realisatie) gelijk aan 100%. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

99 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Praktijkexamen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

100 EN GL Engels GL 3-1 (7161/718/1112/1/62) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Engels Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanderlinden Mirese ProgrammaonderdeelID: EN GL Engels GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Habraken Ronald, Vanderlinden Mirèse Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Cursus lector: VANDERLINDEN,M.,Language study 3, Khlim, Verplichte lectuur; - ALQUIN Magazine, Pelckmans n.v., Kapellen, published bimonthly. - HARMER.J., The Practice of English Language Teaching,Longman, JONES,L., New Cambridge Advanced English, Cambridge University Press, McCARTHY and O'DELL, English vocabulary in use, Advanced,Cambridge University Press, SWAN,M., Practical English Usage, third edition, fully revised, Oxford University Press, Monolingual and bilingual dictionary on advanced level Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen: - interactieve colleges, discussies, - oefeningen en opdrachten: individueel of in groepen, met klassikale of individuele verbetering, - (begeleid) zelfstandig werk, - ICT, - opzoekwerk (Begeleid) Zelfstandig werk Zelfstandig werk: - woordenschat, grammatica, Amerikaanse cultuur, huislectuur, contacturen actief voorbereiden, - enkele hoofdstukken uit het handboek didactiek, - taken : testing pupils (methodology), lesvoorbereiding simplified reader - reflectie op het didactisch handelen n.a.v. stage. Begeleid zelfstandig werk: - grammatica: theorie met ondersteuning in de klas, - oefeningen met sleutel, - teksten m.b.v. ondersteuningsvragen. Extra muros: afhankelijk van het aanbod Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

101 - verplichte culturele activiteiten (vertelfestival Alden Biesen,toneel, ) - bijwonen van workshops, - facultatieve studiereis naar Engeland afhankelijk van onderwerp eindwerk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Engels vakstudie 2 BaSO of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) Verfijning van het gebruik van Standaard Brits Engels. - het lexicon van het Engels op een upper-advanced niveau actief en passief beheersen, - zowel toepassingsgericht als theoretisch inzicht hebben in de grammaticale structuren van het Standaard Brits Engels, - receptieve en productieve vaardigheden in het Engels op een upper-advanced niveau hebben, - de RP- uitspraak benaderen, - in staat zijn het examen af te leggen in correct en idiomatisch Engels, - kennis hebben van de cultuur van de Engelssprekende landen (nadruk ligt op de U.S.A) (10.1) - inzichten omtrent de U.S.A kunnen formuleren, - de verworven kennis kunnen structureren en integreren, - zelfstandig verwerken van een aantal topics. De student kan op advanced/ upper-advanced niveau - de regels van de Engelse grammatica contextueel toepassen, - de actieve en passieve woordenschat uitbreiden, - de RP- uitspraak, intonatie en beklemtoning zowel receptief als productief naar een aanvaardbare norm hanteren en bijsturen, - mondeling en schriftelijk zowel receptief als productief communiceren, - teksten lezen, gesprekken, uiteenzettingen, e.d. volgen, - correct spellen en een foutenanalyse van een tekst maken, - zelfstandig onderdelen van de stof, o.a. via moderne media, verwerken, - vakdidactische vaardigheden bijsturen/ uitdiepen (o.a. opstellen van een test, voorbereiden van een les(senreeks) fictie/fact m.b.v. een simplified reader) (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8) - kennis en inzicht verwerven over de Amerikaanse cultuur. (3.1; 10.1) Omschrijving Inhoud Dit vak helpt studenten bij het inoefenen van de vaardigheden van gesproken en geschreven communicatie zoals vereist voor de bacheloropleiding van het Engels. - communicatieve vaardigheden: geïntegreerd in alle onderdelen, - verfijnen van de RP-uitspraak en bijsturen van persoonlijke problemen, - toepassing van de belangrijkste grammaticale regels van het Standaard Brits Engels,met extra aandacht voor the article,tenses and grammar problems. - uitbreiding van de actieve en passieve woordenschat via zelfstudie en via een optimaliseren van de receptieve en productieve vaardigheden op een bachelorniveau, - grondige studie van de Amerikaanse cultuur, - vakdidactiek: uitdieping van enkele vakdidactische vaardigheden (evaluatie o.a. tests, werken met simplified readers...) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

102 Omschrijving Evaluatie (tekst) Evaluatievorm-en criteria: een schriftelijk examen waarin zowel gepeild wordt naar het bereikte inzicht in en het gebruik van het Standaard Brits Engels. Januari-examen - vakstudie, vakdidactiek en Amerikaanse cultuur: 90% - opdracht(en) : 10% (deadline: indienen vóór 15 december!) 1. testing pupils 2. lesschema simplified reader Schriftelijk examen: spelling, grammatica, woordenschat,vakdidactiek en Amerikaanse cultuur. Herexamen : idem. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 90,00 Januari Productevaluatie 10,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EN CGP Engels CG Project 3-2 (7162/718/1112/1/46) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Engels Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Vanderlinden Mirese ProgrammaonderdeelID: EN CGP Engels CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Habraken Ronald, Vanderlinden Mirèse Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Handouts lector: VANDERLINDEN, M., CG0-project American Culture. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Oxford Guide to British and American Culture ( new edition) for learners of English, Oxford University Press ( available in our library) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

103 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan in team - vanuit een zelfgekozen thema- een creatieve, taakgerichte en didactisch verantwoorde workshop organiseren voor leerlingen van de 1e of 2e graad secundair onderwijs. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7) Main aims: - collaborate with others to plan a workshop in a Flemish school that enables all pupils from the second grade to meet the learning objectives (4.2) - promote an understanding of another culture (10.1) - show knowledge and understanding of the subject (3.1; 3.2) - show sufficient linguistic skills and pedagogical/didactic knowledge to organise a workshop (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1; 4.2) - organise and guide the work of other students to support the project, when appropriate - assist others with the development of ideas for the workshop that consolidate, build on, enrich, extend pupils' learning and understanding of a different culture - use a range of teaching strategies and resources that motivate and meet the needs of the pupils (5.1; 5.2) - use technology effectively to aid pupil learning (1.5; 1.7) - manage time effectively and efficiently and maintain a balance (4.2) - cooperate, where appropriate, with professionals / American native speakers in the interest of the pupils' workshop (8.1) - fulfil commitment to pupils, other students and teachers - engage in reflection and debate on the workshop (5.3) Omschrijving Inhoud De student organiseert in team een 2 uur durende workshop over een thema uit de Amerikaanse cultuur. Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd: De evaluatie wordt opgedeeld in: 50% voor de cultuurvoor-of namiddag in een secundaire school ( productevaluatie) Evaluatiecriteria: communication skills, rapport with pupils, discipline, variety of teaching strategies, techniques and didactic skills, knowledge and understanding of the subject/structure 50% permanente evaluatie Evaluatiecriteria: professional development during class work: attitude to work, punctuality, attendance, self-presentation, working relationships, attitude to accepting advice, contribution to the project, reflection Tweede zittijd: 100% productevaluatie. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 50,00 Juni Procesevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

104 FRA GL Frans GL 3-1 (7165/718/1112/1/95) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Frans Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Molenaers Ria ProgrammaonderdeelID: FRA GL Frans GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Molenaers Ria Frans Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht - Tijdschriften, kranten, opnames van radio en TV, cassettes, internet; - Documenten afkomstig van officiële bronnen en bijscholingen (LICO, UFSIA, NVKSO, ); - Syllabi docent - Desmet P., Vous dites? Répertoire d erreurs courantes chez les néerlandophones, Acco Leuven - Desmet P., Vous dites? Répertoire d erreurs courantes chez les néerlandophones, Exercices, Acco Leuven; - Bouttery J., Communication Multimédia, Pelckmans - De Spiegeleer J. e.a., Grammaire 2000, Wolters-Plantyn, ISBN: De Clercq F., e.a., Exercices Trajet 2, Pelckmans, ISBN Debrock M., Exercices d'orthophonie, Presses Universitaires de Louvain Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen - Een Frans verklarend woordenboek bv. Le Robert de Poche - Een vertaalwoordenboek vb Van Dale Handwoordenboek Frans-Nederlands /Nederlands- Frans - Desmet P., Vous dites? Répertoire d erreurs courantes chez les néerlandophones, Corrigé des exercices, Acco Leuven Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen - Oefensessies met groeps- en individuele opdrachten met collectieve of individuele verbetering, mondelinge en schriftelijke oefeningen, tests, opzoekwerk met presentatie van resultaten voor de klas - Verder uitdiepen van ICT toegespitst op het vakgebied van het onderwijs FLE; Zelfstandig werk - De module grammatica Vous dites? berust op zelfstudie met zelfstandig oefenen (schriftelijk en op computer) waarbij uitleg kan gevraagd worden tijdens de contacturen. - Via Franstalige media (TV, radio, krant, tijdschriften, ) zijn taalkennis blijven activeren en zich op de hoogte houden van de actualiteit in het algemeen en van de francophonie in het bijzonder; Gehanteerde werkvormen - Oefensessies (mondeling en schriftelijk) gericht op het inoefenen van woordenschat, het opstellen van zakelijke brieven en het voeren van zakelijke (telefoon)gesprekken in combinatie met de formele aspecten van deze vaardigheden; - Collectieve of individuele verbetering van voorbereide opdrachten - Verdere uitdieping van de grammatica. - Regelmatige sessies in het taallabo met als doel de uitspraak en de verbetertechnieken van de studenten te verfijnen. Zelfstandig werk - Grammatica van de eerste 4 semesters oordeelkundig herhalen. - Instuderen van de woordenschat en formele aspecten van zakelijke taal; - Voorbereiden en uitvoeren van opdrachten ter beoefening van hoger genoemde vaardigheden - Gebruik maken van ICT - Studie van een aantal artikels. - Alles wat betreft het voorbereiden en uitvoeren van de stage. Extra muros - Indien mogelijk: bijwonen van een Franstalig toneelstuk en deelname aan een nascholing. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) - De eindtermen Frans van het S.O. - De doelen van de opleidingsonderdelen Frans taalpraktijk, Frans taalstudie, Frans cultuur en Frans vakdidactiek (semesters ) dienen bereikt te zijn. - Bereid zijn te communiceren in het Frans in en buiten de lessen. - Gesproken en geschreven Frans vlot verstaan. - Interesse vertonen voor de Franse taal en cultuur. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

105 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) - De student heeft een grondige kennis van het Frans op vlak van woordenschat en tekstbegrip. - Hij beheerst de vier vaardigheden (mondeling en schriftelijk: receptief en productief). - Hij vertoont interesse en openheid voor de actualiteit van de francophonie (10.1). - De student is in staat om aan zelfevaluatie te doen betreffende de stagepraktijk (5.3). - Hij kan aangepaste toetsen opstellen om de verschillende vaardigheden in het SO te evalueren (1.8). - Hij kan aangepaste werkvormen en leerinhouden voor zwakkere richtingen ontwikkelen en toepassen (1.1; 1.5; 1.7; 1.12). - Uitdieping en aanvulling van de reeds opgedane inzichten in verband met les geven in de B-stroom (1.1; 1.3; 1.7; 1.12); - Hij kan een schoolagenda en jaarplan correct invullen (4.3). - De student beheerst grondig de Franse grammatica en de meest voorkomende problemen bij Nederlandstaligen die Frans leren, zowel wat betreft woordenschat als syntaxis, op basis van de module Vous dites? - De student kan een zakelijke brief verband houdend met de meest voorkomende relaties of transacties tussen zakenpartners verstaan en schrijven - Hij kan correct een zakelijk (telefoon)gesprek voeren op basis van verschillende soorten opdrachten en situaties uit het dagelijkse leven en op basis van de meest voorkomende relaties tussen zakenpartners. - De student heeft kennis gemaakt met en gebruik gemaakt van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) gericht op hoger genoemde domeinen (1.5; 1.7). - De student heeft een correcte uitspraak van de Franse taal en is in staat de uitspraakfouten van de leerlingen op een doeltreffende manier te verbeteren (1.9). Omschrijving Inhoud - Lees-, luister-, schrijf-, woordenschat- en gespreksvaardigheidsoefeningen over de actualiteit en de franstalige cultuur. - Didactiek: - Evaluatie in het vak Frans. - Grondige studie van de evaluatiecriteria voor de vier vaardigheden. - Bespreking van verslagen n.a.v. de didactische stages. - Bespreking van de stages met reflectie over de geslaagde en minder geslaagde lessen. - Enkele praktische wenken over de werkvormen om de taalvaardigheden te ontwikkelen. - De schoolagenda, het jaarplan: richtlijnen. - De eindtermen. - Grammatica: aanvulling bij niet gezien onderwerpen in de eerste 4 semesters. - Oefeningen op de vaak terugkerende problemen bij Nederlandstaligen die Frans leren, zowel wat betreft woordenschat als syntaxis, op basis van de module Vous dites? - Woordenschatoefeningen. - Voorbereidende oefeningen op het opstellen van correcte zakelijke brieven. - Opstellen van zakelijke brieven verband houdend met de meest voorkomende relaties of transacties tussen zakenpartners. -Voorbereidende oefeningen op het correct voorbereiden en uitvoeren van zakelijke (telefoon)gesprekken; - Correct voeren van zakelijke (telefoon)gesprekken op basis van verschillende soorten opdrachten en situaties uit het dagelijkse leven en op basis van de meest voorkomende relaties tussen zakenpartners. - Kennismaken met en gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gericht op hoger genoemde domeinen. - Uitspraakoefeningen - Lectuur van twee literaire werken. Omschrijving Evaluatie (tekst) Taalcorrectheid (schriftelijk en mondeling)speelt mee op alle niveaus van de evaluatie! - Opstellen van een ICT-les en een evaluatieoefening,de grammatica,vous Dites?!, Communication Multimédia, de woordenschat van de geziene teksten (70%) - Mondeling examen over de inhoud van de geziene teksten en de orthophonie (30 %) Herexamen (100%): zoals in januari Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 70,00 Januari Mondeling examen 30,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 70,00 September Mondeling examen 30,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

106 FRA CGP Frans CG Project 3-2 (7166/718/1112/1/79) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Frans Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Molenaers Ria ProgrammaonderdeelID: FRA CGP Frans CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Molenaers Ria Frans Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Drie Franstalige romans (nog te bepalen) Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen - Een Frans verklarend woordenboek bv. Le Robert de Poche - Een vertaalwoordenboek vb Van Dale Handwoordenboek Frans-Nederlands /Nederlands- Frans Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) - De eindtermen Frans van het A.S.O. - De doelen van de opleidingsonderdelen Frans taalpraktijk, Frans taalstudie, Frans cultuur en Frans vakdidactiek (semesters ) dienen bereikt te zijn. - Bereid zijn te communiceren in het Frans in en buiten de lessen. - Gesproken en geschreven Frans vlot beheersen - Interesse vertonen voor de Franse taal en cultuur. - Bereid zijn in groep te werken en zijn deel van de groepstaak op een loyale manier uit te voeren. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) - De student kan in team een driedaagse naar een Franstalig gebied uitwerken, met als invalshoek een bekend persoon uit de francofonie (4.2; 10.1). Hij kan deze uitwerking didactisch vertalen naar een doelgroep uit het secundair onderwijs (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). - De student kan voor zijn medestudenten een presentatie maken en geven in correct Frans over een streek uit de francofonie. - De student kan op een enthousiaste en deskundige manier (in correct Frans) zijn medestudenten gidsen in een Franstalige regio/stad (1.4; 1.7). Omschrijving Inhoud Het voorbereiden van de presentatie van een uur over een deelaspect vaneen Franstalige stad, met als invalshoek een persoon uit de francofonie. Een korte voorstelling van een gebied uit de francofonie waaraan deze persoon verbonden is. Gidsbeurt door de gekozen stad/regio. Voorstelling van een les over de betrokken stad/regio. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

107 Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd: 90% bepaald door de docent (produktevaluatie) Onderverdeling van deze 90%: -70 % presentaties voor medestudenten en gidsen ter plaatse -30 % taalzuiverheid zowel tijdens het jaar als tijdens de excursie. 10% co-evaluatie (procesevaluatie) cijfer wordt via consensus bepaald in een gesprek tussen student en docent. Tweede zittijd: 100 % produktevaluatie Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 20,00 Juni Productevaluatie 80,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Procesevaluatie 20,00 September Productevaluatie 80,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

108 FY GL Fysica GL 3-1 (7167/718/1112/1/63) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Fysica Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Frans Renaat, Schuermans Mieke ProgrammaonderdeelID: FY GL Fysica GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frans Renaat, Mombaerts Nico Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht GIANCOLI Douglas, Natuurkunde deel 2: Elektriciteit, Magnetisme, Optica en Moderne fysica; Pearson Education Benelux, Amsterdam. GIANCOLI Douglas, Natuurkunde deel 1: Mechanica en thermodynamica Pearson Education Benelux, Amsterdam. FRANS R., VANESSER J., Leermaterialen Muziek en kwantumfysica, KHLim FRANS R., Cursus Muziek en kwantumfysica, KHLim Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Interactief hoor- en werkcollege waarin de student aangesproken wordt om deel te nemen aan de wetenschappelijke bevraging van de wereld. Naast de door de docent aangebrachte theoretische inzichten spelen demonstratieproeven en practica een belangrijke rol. Extra muros: Studiebezoeken aan bedrijven en researchinstellingen Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De student kan kennis, vaardigheden en attitudes aanwenden uit de mechanica van Newton, de geometrische optica, het elektro-magnetisme en de thermodynamica. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Praktische kennis en vaardigheden demonstreren i.v.m. de belangrijkste basisvaardigheden voor, en recente ontwikkelingen in het fysica-onderwijs; (3.1; 3.2) Een verdiepte kennis verwerven in de fysica van de golven en de muziek en deze integreren in de te onderwijzen fysica in het SO; (3.1; 3.2; 3.3) Belangrijke thema s en probleemgebieden uit het fysica-onderwijs grondig analyseren en kennis maken met de bijhorende hulpmiddelen voor didactische vormgeving; (3.1; 3.2; 5.1; 5.2) Als toekomstige leerkracht fysica de belangrijkste actuele evoluties in de exacte wetenschappen volgen zoals de kwantumfysica en de rol die analogieën (zoals muzikale golven) kunnen spelen in een didactiek van kwantumfysica. (10.1) Verdiept wetenschappelijk denken; (3.1; 3.2) Specifiek didactisch materiaal leren gebruiken; (1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7) De PC gebruiken bij het uitvoeren van experimenten en het verwerken van de meetresultaten. (1.5; 3.1; 3.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

109 Omschrijving Inhoud Wat is licht? Wat is materie? Het 2-spleten experiment De kwantummechanische golftheorie Elementaire inzichten van kwantumveldentheorie Kwantummechanisch atoommodel van De Broglie en Schrödinger Didactiek van Kwantumveldentheorie Toepassingen van kwantumtheorie in de gecondenseerde materie (halfgeleiders, Bose-Einstein Condensaat) Elementaire inzichten van het Standaardmodel van de elementaire deeltjesfysica Actieve deelname aan wetenschapsactiviteiten zoals wetenschapsweek en -feest, Wetenschapsdag in een school e.d. Studiebezoeken in (inter)nationale onderzoeksinstellingen (Esa, Eso, Cern, universiteiten,imec...), bedrijven (IBM, Electrabel,...) en wetenschappelijke verenigingen (Urania, sterrenwachten,...) Omschrijving Evaluatie (tekst) Schriftelijk examen (met korte mondelinge toelichtingen) over het practicum, de theorie, de oefeningen en de vraagstukken: 100 % Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. FY CGP Fysica CG Project 3-2 (7168/718/1112/1/47) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Fysica Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Frans Renaat, Schuermans Mieke ProgrammaonderdeelID: FY CGP Fysica CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frans Renaat, Mombaerts Nico Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Giancoli Douglas, Natuurkunde deel 2: Elektriciteit, Magnetisme, Optica en Moderne fysica; Pearson Benelux Amsterdam. Giancoli Douglas, Natuurkunde deel 1: Mechanica en Thermodynamica; Pearson Benelux Amsterdam. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings- en werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

110 Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan een innoverende en verdiepende workshop geven over een breed en diep onderwerp uit de fysica of een toepassing van de fysica in de techniek of biologie. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2) Omschrijving Inhoud De student ontwerpt een didactische vertaling van een breed en diep onderwerp uit de fysica bv. kwantumfysica, elektronica, interdisciplinariteit met biologie of muziek... Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd: 60% : productevaluatie van de eigen deelopdracht 40% : verbinden van de opgedane expertise met de anderen tijdens een workshop Tweede zittijd: 100% productevaluatie. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 60,00 Juni Procesevaluatie 40,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

111 GE GL Geschiedenis GL 3-1 (7169/718/1112/1/31) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Geschiedenis Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Swinnen Ria, Vanderstraeten Kathleen ProgrammaonderdeelID: GE GL Geschiedenis GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Swinnen Ria, Vanderstraeten Kathleen Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht ADAMS, X. Historische Atlas, Antwerpen, Den Gulden Engel, Cursus GL geschiedenis. HAYT, F. e.a., Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis, Lier, Van In, laatste editie. VERMEIR, R. (Red.), met medewerking van I. DEVOS e.a. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Lier: Van In, Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen B. BOXHOORN - M. JANSEN, De integratie van Europa. Een historische balans, Bussum: Uitgeverij Coutinho, J. VANDE LANOTTE, S. BRACKE en G. GOEDERTIER, België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch Labyrint, Brugge: Die Keure, Y. VANDEN BERGHE, De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis ( ), Leuven, Acco, M. VAN OS - M. POTJER, Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd, Bussum: Coutinho, Leermethodes geschiedenis 3de graad SO. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Interactief hoorcollege; Begeleid en Zelfstandig Werk; Ondersteuning vanuit Toledo; Individuele en groepsopdrachten; Begeleid en Zelfstandig Werk: Het opstellen van een didactisch dossier in verband met de Belgische actualiteit; Het opstellen van een didactisch dossier rond de evolutie van de Europese Gemeenschap; Het opstellen van een didactisch dossier rond de Palestijnse kwestie; Het opstellen van een didactisch dossier rond de Koude Oorlog; Het opstellen van een didactisch dossier rond de historische evolutie van 'Rusland' vanaf de 18de eeuw tot op heden; Het opstellen van een didactisch dossier rond de historische evolutie van Noord-Amerika en de VSA vanaf de dekolonisatie tot op heden. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De kennis, vaardigheden en attitudes, verworven in het secundair onderwijs en in OF 1 en 2. Brede interesse voor cultuur en culturen. Belangstelling voor het vormende karakter van geschiedenis Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

112 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) Inzicht in enkele topics uit de geschiedenis van de nieuwe tijd, de nieuwste tijd en de eigen tijd. Deze topics situeren in tijd en ruimte. Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op socio-politiek, socio-economisch, socio-cultureel gebied in deze periode met speciale aandacht voor onze eigen vaderlandse geschiedenis. Concreet betekent dit: De grote historische ontwikkelingslijnen van de 18de t.e.m. de 21ste eeuw uiteenzetten; De grote ontwikkelingslijnen van onze vaderlandse geschiedenis vanaf 1830 uiteenzetten; Deze leerstof relateren aan historische overblijfselen; Deze leerstof zich voor een stuk zelf eigen maken door het onder begeleiding bestuderen en interpreteren van vakliteratuur, historische bronnen, kaarten, afbeeldingen ; Hierbij de nodige attitudes verwerven, eigen aan het geschiedenisonderwijs (kritische ingesteldheid, verdraagzaamheid, respect ); Het opvolgen van de grote topics uit de actualiteit en deze integreren, zowel vakdidactisch als vakinhoudelijk (10.1). Omschrijving Inhoud De verlichting De Franse Revolutie en zijn gevolgen voor Frankrijk en de rest van Europa De korte historische evolutie van Frankrijk vanaf de 19de eeuw De historische evolutie van het Duitse Rijk vanaf het midden van de 17de eeuw De industriële revolutie De sociale problematiek vanaf de 18de eeuw De historische evolutie van onze gewesten vanaf de 19de eeuw De Palestijnse kwestie (BZW) De historische evolutie van de Europese Unie (BZW) De Koude Oorlog (BZW) De historische evolutie van 'Rusland' vanaf de 18de eeuw (BZW) De historische evolutie van Noord-Amerika en de VSA vanaf de 18de eeuw (BZW) Omschrijving Evaluatie (tekst) De student wordt niet alleen geacht kennis te hebben van belangrijke topics uit de geschiedenis van de laatste 4 eeuwen, maar hier rond ook de nodige inzichten en vaardigheden ontwikkeld te hebben. Op het examen worden dus niet alleen kennisvragen gesteld. De student moet ook flexibel kunnen omgaan met historische bronnen, historische atlaskaarten en historisch didactisch materiaal. De leerstof verworven via het begeleid en het zelfstandig werk, wordt hierin geïntegreerd. Kennis en inzicht in de Belgische, Europese en mondiale actualiteit maakt eveneens wezenlijk deel uit van het examen. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 100,00 Criteria: historische vakkennis (50%), Evaluatie(s) voor tweede examenkans: historisch inzicht en vaardigheden Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar (50%); Moment Vorm % Opmerking De leerstof verworven via het begeleid en het zelfstandig werk, wordt hierin geïntegreerd voor minstens 20%; Actualiteit krijgt een bestanddeel van minstens 15% toegewezen. September Mondeling examen 100,00 Criteria: historische vakkennis (50%), Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. historisch inzicht en vaardigheden (50%); De leerstof verworven via het begeleid en het zelfstandig werk, wordt hierin geïntegreerd voor minstens 20%; Actualiteit krijgt een bestanddeel van minstens 15% toegewezen.

113 GE CGP Geschiedenis CG Project 3-2 (7170/718/1112/1/15) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Geschiedenis Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Swinnen Ria ProgrammaonderdeelID: GE CGP Geschiedenis CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Swinnen Ria, Vanderstraeten Kathleen Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Leermethodes geschiedenis 1ste en/of 2de graad. Verder nog vast te leggen in samenspraak met de school waarmee wordt samengewerkt. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 (zowel tijdens geschiedenis vakstudie als tijdens geschiedenis vakdidactiek en stage). Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) 1. De student kan, eventueel in opdracht van een externe partner, creatieve, ervaringsgerichte, professionele en innoverende lespakketten ontwikkelen voor leerlingen 1ste en 2de graad SO (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 8.1). 2. De student kan, vertrekkende vanuit een bepaald thema uit de geschiedenis, met deskundigheid en op een gepassioneerde manier dit thema aanschouwelijk maken voor leerlingen 1ste en 2de graad SO(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). 3. De student kan zijn pakket aanschouwelijk, helder en begeesterend organiseren en presenteren in een stimulerende omgeving (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 4.2). 4. De student kan soepel en effectief met medestudenten samenwerken. Omschrijving Inhoud In dit project leren de studenten om, eventueel in opdracht van een externe partner, innoverende lespakketten voor het vak geschiedenis te ontwikkelen. Na een startmoment waarbij ze de nodige info en feedback van de opdrachtgevers krijgen, gaan kleine groepjes studenten op weg onder begeleiding van de docent-coach. Tijdens de drie volgende contactmomenten bewijzen de studenten hoe ze onderzoeken om innoverend lesmateriaal te ontwikkelen en hoe ze dit kunnen organiseren in de praktijk. Tijdens het voorlaatste contactmoment worden de pakketten uitgetest in authentieke situaties. Het laatste contactmoment wordt gebruikt om de (vanuit deze ervaring bijgestuurde) pakketten te delen met medestudenten BaSO. Omschrijving Evaluatie (tekst) Voor competentie 1 en 2: 50% van de punten cijfer voor het product cijfer bepaald door de begeleiders (docent en/of leraar SO) op basis van kwaliteitsindicatoren. Voor competentie 3 en 4: 25% van de punten cijfer voor de presentatie en cijfer voor de samenwerking cijfer gegeven door de medestudenten geschiedenis (peerevaluatie). Voor competentie 3 en 4: 25% van de punten cijfer voor de presentatie en cijfer voor het samenwerken cijfer gegeven door de student zelf (zelfevaluatie) met bekrachtiging door de docent. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

114 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 50,00 De student is verplicht aanwezig tijdens elk contactmoment. Bij overmacht worden duidelijke individuele afspraken gemaakt om de gemiste sessie te compenseren. De docent behoudt het recht om een student uit te sluiten van verdere deelname indien zijn gedrag het werk van andere studenten in gevaar brengt. Juni Productevaluatie 50,00 De student is verplicht aanwezig tijdens elk contactmoment. Bij overmacht worden duidelijke individuele afspraken gemaakt om de gemiste sessie te compenseren. De docent behoudt het recht om een student uit te sluiten van verdere deelname indien zijn gedrag het werk van andere studenten in gevaar brengt. Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Herkansing in september is alleen mogelijk indien de student structureel geprobeerd heeft om in de eerste examenkans te slagen. Het wordt niet getolereerd dat studenten rechtstreeks kiezen voor de tweede examenkans. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

115 GO GL Godsdienst GL 3-1 (7171/718/1112/1/96) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Godsdienst Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Ardui Johan, Cappellen Steven, Vuurstaek Anneleen ProgrammaonderdeelID: GO GL Godsdienst GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Ardui Johan Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht De Bijbel, Uit de grondtekst vertaald, Willibrordvertaling, 's Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting, Syllabus samengesteld door de docent met hierin opgenomen: relevante artikels, ter beschikking gesteld materiaal uit boeken en/of tijdschriften. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen Hoor- en werkcollege; Begeleid zelfstandig studiewerk; Persoonlijke lectuur; Extra muros Conferenties, tentoonstellingen, enz. volgens aanbod; Contact met het vicariaat voor het katholiek onderwijs; Contact met ondersteunende diensten en centra. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in Vakstudie Godsdienst 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan kritisch en loyaal nadenken over het wezen van de kerk als een goddelijke en menselijke gemeenschap en over de betekenis van de sacramenten en het sacramentele leven in de Kerk. (3.1; 3.2; 10.1) Omschrijving Doelstellingen - Vertrouwd worden met de grondslagen, de bronnen, de voorschriften en de praktijk van de rooms-katholieke Kerk - Leren nadenken over de Kerk als goddelijke en menselijke gemeenschap - Leren nadenken over de betekenis en de pedagogiek van het sacramentele leven in de Kerk - Didactisch-pedagogische begeleiding bij de vakstage Omschrijving Inhoud Van Jezus tot de Kerk de Kerk als goddelijke en menselijke gemeenschap De sacramenten Omschrijving Begeleiding De docent is steeds beschikbaar voor eventuele vragen en/of begeleiding. Omschrijving Evaluatie (tekst) Inhoud van de evaluatie: Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

116 - kennisvragen - reflectievragen - discussievragen op basis van de gelezen teksten en de behandelde thema s. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. GO CGP Godsdienst CG Project 3-2 (7172/718/1112/1/80) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Godsdienst Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Ardui Johan, Cappellen Steven, Vuurstaek Anneleen ProgrammaonderdeelID: GO CGP Godsdienst CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Vuurstaek Anneleen Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Het studiemateriaal bestaat uit lesslides, artikels en literatuursuggesties. Deze worden ter beschikking gesteld via Toledo. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Informatiebronnen inzake schoolpastoraal in de Vlaamse kerkgemeenschap. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Interactieve inleidingen, lectuuropdrachten, excursie, zelfstandig werk en groepswerk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Competenties verworven in de opleiding tot godsdienstleraar in semester 1 t.e.m. 5 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

117 HB GL Handel-Burotica GL 3-1 (9492/718/1112/1/14) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Handel-Burotica Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Fastré Lucien, Jans Sebastiaan, Vlayen Karolien ProgrammaonderdeelID: HB HA GL Handel GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Uitdiepend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Jans Sebastiaan, Vlayen Karolien Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht L. FASTRÉ, eigen cursusteksten, afhankelijk van de bedrijfseconomische actualiteit; Bij elk van de thema s worden vooraf een intentiefiche door de docent opgesteld. De studenten maken bij elk thema een bundel, vaak aangevuld via de externe contacten. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Gehanteerde werkvormen In OF2 is de methodiek van ervaringsgericht leren reeds manifest aanwezig. Nu wordt dit nog consequenter toegepast; Er zijn een vrij groot aantal extra muros-activiteiten voorzien, waarbij de studenten naar de realiteit toe gaan. Enkele voorbeelden: bedrijfsbezoeken aan een groenteveiling, een milieuvriendelijke wasmiddelenfabrikant, een conservenfabrikant, een landbouwer, Een aantal externe sprekers komen in de KHLim een uiteenzetting geven over actuele thema s uit economie en handel (uitzendarbeid, ). Frequent gebruik van ICT (PowerPoint, elektronisch rekenblad, internet, ). Zelfstandig werk Elke student bereidt min. één activiteit zelfstandig voor. Er moet contact genomen worden met de externe persoon, er moeten afspraken gemaakt worden, er moet een bundel uitgewerkt worden en gekopieerd,.... Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Reeds verworven in de vorige opleidingsfasen. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Doelen: Belangrijke ideeën en stromingen uit de economische en handelswereld herkennen, opvolgen in het huidige jaar en in de toekomst, en de belangrijkste kenmerken ervan kennen; (3.1; 3.2; 10.1) Onderkennen dat ervaringsgericht werken een sterk motiverende en vaak hanteerbare werkvorm is; (1.5; 5.1) Voor alle activiteiten de relevantie en de transferwaarde naar leerlingen secundair onderwijs aantonen en uitwerken (integratie HB); (1.3) Samenwerken met externe partners. De link met de échte economische realiteit is hét belangrijkste criterium; (8.1; 8.2; 8.4) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

118 Omschrijving Inhoud Een aantal thema s uit de curricula secundair onderwijs zijn nog niet aan de orde geweest in de loop van de voorgaande academiejaren. Voor deze missing links uit het verleden zijn nu een aantal onderdelen samengevoegd, met ondermeer: Ethische dimensies van economie en handel, elementen van de sociale economie; Landbouw, zowel macro-economisch als bedrijfseconomisch; Personeelsbeleid, solliciteren, aanwervingsbeleid, ; Industriële, commerciële en non-profit organisaties. In de praktijk blijkt soms dat sommige van deze deelaspecten intens met elkaar gelinkt en onderling verwerven zijn. De praktijk zal aan de realiteit getoetst worden en er zal een didactische uitvoering plaats vinden. Omschrijving Evaluatie (tekst) Er zal een inhoudelijk examen plaats vinden over het handelsgedeelte van deze leerstofmodule. Tevens zal er ook een product -en procesevaluatie plaats vinden over de voor -en naverwerking van de bedrijfsbezoeken. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Productevaluatie 30,00 Januari Schriftelijk examen 40,00 Januari Procesevaluatie 30,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. HB CGP Handel-Burotica CG Project 3-2 (9491/718/1112/1/30) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Handel-Burotica Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Jans Ruben, Jans Sebastiaan ProgrammaonderdeelID: HB BU CGP Burotica CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Uitdiepend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Jans Ruben, Jans Sebastiaan, Vlayen Karolien Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Een leerplan Secundair Onderwijs VVKSO WEB 2.0 brochures Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Zelfstandig de verplichte literatuur doornemen. Gebruik maken van online projectadministratie-tool en aan de hand hiervan vergaderingen en dergelijk organiseren en beheren. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

119 Er zal een specifiek onderdeel uit het leerplan gedigitaliseerd worden op zelfstandige basis. Dit zal in groepsvorm plaats vinden waarbij eenieder een specifieke taak verricht. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Opgebouwde web2.0 ervaringen in de vorige 2 opleidingsfasen. Vakdidactische en vakinhoudelijke verworven competenties. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student toont aan dat hij/zij individueel en in teamverband kan functioneren. Zelfstandig beslissingen nemen, vergaderingen leiden, agendapunten bespreken, p2p-evaluaties maken,... zijn belangrijke competenties. De student kan een leerplan digitaal uitwerken dat inzetbaar is in het werkveld en dat een belangrijke meerwaarde biedt voor het leerplan/leerboek. Omschrijving Inhoud Zelfstandig werk waarbij de inhouden van Handel en Burotica geïntegreerd worden zodat zij nieuw en interessant materiaal ontwerpen. De cognitieve multimediatheorie leert op welke vlakken multimedia een meerwaarde in het leerproces kunnen opleveren. Doch dit is niet voldoende. Ook aan de zijde van de lerenden is het belangrijk in te zien welke elementen motiverend werken en welke niet bijdragen tot een efficiënter leren. Omschrijving Begeleiding De studenten werken zelfstandig aan de gekozen projecten en stellen dit tijdens het laatste college voor aan de docenten en de medestudenten. De docenten begeleiden individueel. Omschrijving Evaluatie (tekst) Elke student draagt individueel bij aan het groepswerk en toont dit ook bij de presentatie en aan de hand van hun individueel logboek. Tevens zal de p2p-evaluatie een doorslaggevende factor betekenen. Er zal rekening gehouden worden met de zinvolheid van de geleverde oefeningen en de getoonde vakinhoudelijke verworven kennis. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 70,00 Juni Productevaluatie 30,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

120 IN GL Informatica GL 3-1 (7174/718/1112/1/48) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Informatica Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Bongaerts Katja, Claes Katja ProgrammaonderdeelID: IN GL Informatica GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Uitdiepend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Bongaerts Katja, Bortels Eveline, Claes Katja Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht De student zoekt zelf de nodige naslagmaterialen in functie van de opdracht in de stageschool. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Coachings, feedbackmomenten en zelfstandig werk. De module gebeurt volledig in samenwerking met een school. Een eerste bijeenkomst gaat door intramuros. De overige sessies zullen plaatsvinden terplaatse. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) De student kan een geïntegreerde en didactische lessenreeks ontwerpen rond multimedia (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). De student kan op een constructieve manier samenwerken met de stageschool (7.1; 7.2). De student staat open voor de gevraagde onderwijskundige aspecten van de lessenreeks. De student is in staat zich in te werken in de nieuwe vakinhoud van multimedia. Omschrijving Inhoud De studenten zullen in een school meedraaien in het vak multimedia waarin leerlingen van het eerste jaar leren gebruik maken van multimedia om zichzelf en onderwerpen uit hun omgeving voor te stellen. De studenten integreren hun vakkennis met hun didactische vaardigheden om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Voorbereiding: De student houdt een logboek bij waarin hij zijn systematiek bewijst. Studentgestuurde evaluatie met bekrachtiging van de docent. Product: Bundel ter voorbereiding van de lessenreeks is ook onderwerp van beoordeling. Stage: De student wordt beoordeeld aan de hand van observaties door docenten en mentoren, rekening houdend met de intergratie van VOET en andere onderwijskundige aspecten en de constructieve samenwerking. Reflectie: Aan het einde van het traject bezorgt elke student een reflectie over leerervaringen, belemmeringen,... Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

121 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Productevaluatie 50,00 Januari Procesevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. IN CGP Informatica CG Project 3-2 (7175/718/1112/1/32) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Informatica Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Bongaerts Katja, Claes Katja ProgrammaonderdeelID: IN CGP Informatica CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Uitdiepend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Bongaerts Katja, Bortels Eveline, Claes Katja Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht De student kiest zijn naslagmateriaal op basis van het gekozen project. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) De student kan een geïntegreerd, didactisch, bruikbaar, vakoverschrijdend product ontwikkelen (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.13). De student ontwikkelt zijn product op een systematische manier en zorgt dat het voor hemzelf een innoverend informaticaproduct is. De student kan zijn product op een inspirerende en deskundige manier presenteren. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

122 Omschrijving Inhoud Er wordt een innoverend informaticaproduct ontwikkeld dat vakoverschrijdend en bruikbaar is voor het werkveld. Omschrijving Evaluatie (tekst) Competentie 1: docent evalueert het product rekening houdend met feedback van de medestudenten. 80% Competentie 2: student houdt een logboek bij waarin systematiek en innoverend element bewezen wordt. Studentgestuurde evaluatie met bekrachtiging van de docent 10% Competentie 3: beoordeling van de presentatie gebeurt op basis van bovenstaande kwaliteits- en gedragsindicatoren. Peerevaluatie 10% 2de zittijd: uitwerking nieuw project. Evaluatie: 80% op het eindproduct en 20% op de presentatie van het project. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

123 KEU 3 - Keuzemodule 3 (7198/718/1112/2/53) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Dit samengesteld opleidingsonderdeel kan bestaan uit volgende delen: BuSO 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) i-teach 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Omgaan met andere culturen 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Reisstage 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Theater 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Thuis over de grenzen 3 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) De samenstelling van dit opleidingsonderdeel kan door de student gekozen worden. Er moet één bijkomend gedeelte gekozen worden. Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel. xolod-beheerder(s): ProgrammaonderdeelID: KEU 3 - Keuzemodule 3 Berekening score: Tot op een geheel getal Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel: Deel van opleidingsonderdeel BuSO 3 i-teach 3 Omgaan met andere culturen 3 Reisstage 3 Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Theater 3 Thuis over de grenzen 3 Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen, maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7. Tweede examenkans: Quotering op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: KEU BuSO 3, KEU i-teach 3, KEU Omgaan met andere culturen 3, KEU Reisstage 3, KEU Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3, KEU Theater 3, KEU Thuis over de grenzen 3. indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel de niet geslaagde delen ervan herkanst worden. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Bongaerts Katja, Claes Katja, Coenegrachts Jan, Coolen Eric, Hermans Nele, Monten Kurt, Schrooten Jan, Vaes Jan, Vandersmissen Daniël, Vanhamel Carina, Willems Kenny Nederlands Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Het inhoudelijk aanbod i.v.m. beeldvorming en omgaan met gehandicapten. i-teach 3 Het nodige materiaal wordt beschikbaar gesteld via Toledo Omgaan met andere culturen 3 Als ondersteuning krijgen de cursisten volgend voorgeselecteerd materiaal aangereikt: Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

124 - een draaiboek - begeleidende teksten en videofragmenten Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Inhoudelijke kaders worden aangeboden via Toledo Theater 3 Er zijn geen verplichte studiematerialen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Gehanteerde werkvormen Avondlezing Leven met een handicap ; Werkbezoek aan BUSO-school; Kennismaking op eigen initiatief met aanverwante werkvelden en diensten; Persoonlijke ontmoeting met gehandicapten of mensen die met gehandicapten samenleven; Ervaringen doorspelen via creatieve werkvormen; Ervaringen verdiepen tijdens de stage; Zelfstandig werk (literatuurverwerking). Evaluatie Opdrachtendossier met zelfevaluatie; Procesevaluatie m.b.t. delen van ervaringen; Proces- en productevaluatie van de stage d.m.v. kritische zelfreflectie; Betrokkenheid en inzet tijdens de BUSO-stage; Herexamen: herwerkt dossier. i-teach 3 De module bevat minstens 5 groepssessies: De eerste sessie: aftasten van het thema groepsindeling afspraken Tijdens sessie 2 tem 4: Verschillende inhouden worden aangeboden om het pakket te ontwikkelen. De studenten kiezen minstens 2 van de 3 aangeboden sessies. Tijdens de laatste sessie worden de pakketen voorgesteld. Deelname en verwerken van de gezamenlijke sessies: 25u (1 SP) Uitwerken pakket: 55u (2 SP) Omgaan met andere culturen 3 Gehanteerde werkvormen Sensibiliseringssessies waarin de eigen beleving en gevoelens als uitgangspunt gehanteerd worden (klassikaal, interactief); Verdieping via inleefactiviteiten (excursie, literatuur en film) gericht op een praktijkgerichte invulling via een meeleeftraject (zelfstandig voor te bereiden en uit te voeren); Communicatie via digitale weg. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

125 Reisstage 3 * De studenten werken een vakkenoverschrijdende studiereis uit waarin vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen nagestreefd worden. * Werkvormen: o vergaderingen in grote groepen en subgroepjes als oriëntering en voorbereiding o uitvoering van de voorbereide activiteiten op het terrein o reflectiemomenten tijdens de reis o bijsturing na de reis Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 De student verwerft kennis over groepsprocessen door middel van: o ervaringen in groepsactiviteiten (enerzijds als deelnemer, anderzijds als coach) o theoretische duiding over groepsdynamica, gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen Daarna gaat zij/hij in groepjes aan de slag om een project voor een opgelegde doelgroep uit te werken. Het daadwerkelijk uitvoeren van deze activiteit is onder voorbehoud. Afsluitend wordt de leerwinst duidelijk gemaakt door middel van een eindpresentatie. Leer-, onderwijs- en begeleidingsactiviteiten: - ervaren in groepsactiviteiten - studiewerk groepsdynamica - geven van feedback: coaching ervaren en leren coachen - toepassen van groepsprocessen Theater 3 We onderscheiden de volgende taakgroepen: De regisseurs: zij nemen de regie van het stuk op zich; zij hebben de algemene artistieke leiding over het project; ze sturen de diverse teamleden aan; hakken in samenspraak inhoudelijke en organisatorische knopen door. De acteurs De vormgevers/technici: zij ontwerpen het decor en het lichtplan; zij denken na over geluid/muziek, rekwisieten en kostuums. Zij nemen ook contact op met de technici van de plaats waar de voorstelling gespeeld wordt om hun plannen en de mogelijkheden hiertoe te bespreken. De organisatie en promotie: zij reserveren de zaal, zorgen voor de auteursrechten, ontwerpen en verspreiden de affiche en de flyers, ontwerpen de website, zoeken sponsors, ontfermen zich over de ticketverkoop N.B. Naargelang de groepsgrootte zullen deze laatste twee categorieën van taken mogelijkerwijs verdeeld worden onder de regisseur(s) en de acteurs. Tijdsschema 1.Initiatiefase (oktober - december): Eind oktober: alle betrokkenen komen samen om algemene afspraken te maken, een duidelijke taakverdeling op te stellen en een theatertekst te kiezen. De docent stuurt op voorhand een mail naar de studenten met de vraag om voorstellen mee te brengen. November - december: de regisseurs exploreren samen met de acteurs en de vormgevers het stuk, plannen zelf een casting en een aantal repetities om tegen midden december een globaal artistiek concept van de voorstelling te kunnen voorstellen. In deze periode worden ook al een aantal dringende zaken (zoals een locatie om te spelen) vastgelegd. De docent zal a.d.h.v. opdrachten een aantal basisbeginselen van acteren en regisseren uitleggen. 2.Werkfase (januari - april): Deze fase vindt plaats tijdens de eigenlijke periode van de keuzemodule. De regisseurs beginnen intensief te repeteren met de acteurs, er wordt verder nagedacht over de scenografie... Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

126 Thuis over de grenzen 3 Het zicht krijgen op de structuur van internationaliseringsmogelijkheden en het uitwerken van het theoretisch deel vergen minstens 25 à 30u (ongeveer 1SP) Het deelnemen aan de uitwisselingsweek en andere projecten in Bree zijn goed voor 50 à 60u (ongeveer 2 SP) Er zijn een 4-tal bijeenkomsten waarin de studenten de stand van zaken toelichten. Verder maken zij een reflectieverslag van hun leerervaringen inclusief belemmeringen die ze ervaren hebben. Op het einde van het academiejaar worden de ervaringen aan elkaar gepresenteerd in een afsluitende sessie. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Keuzemodule 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) i-teach 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omgaan met andere culturen 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Reisstage 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Theater 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Thuis over de grenzen 3 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Interesse in teamwork. Theater 3 Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist. Thuis over de grenzen 3 Voorwaarde Bereid zijn een project te helpen uitwerken, ondersteunen en zich hierin flexibel op te stellen Leiding kunnen nemen en kennis van een vreemde taal vormen een pluspunt. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

127 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Het BUSO-terrein en aanverwante orthopedagogische werkvelden en gezondheidszorgdiensten verkennen; Zich inleven in de eigenheid van mensen met een handicap; Vaardigheden ontwikkelen op vlak van gedifferentieerd omgaan met kinderen in het buitengewoon onderwijs; Reflecteren op concrete ervaringen en je functioneren op het terrein inschatten. i-teach 3 (3.1; 3.2) Competentie 1 De student kan een aansprekend, multimediaal, didactisch, creatief en interactief ict-pakket ontwikkelen dat bruikbaar is voor één of beide onderwijsvakken. Kwaliteitsindicatoren: Het pakket moet nieuwe technologieën, die jongeren aanspreken, verantwoord gebruiken (2.4; 10.1) Het pakket draagt bij tot een krachtigere leeromgeving (1.7) Het pakket is didactisch correct opgebouwd (1.2; 1.3; 1.5; 1.5; 1.6) Het pakket spreekt jongeren spontaan aan (1.1) Het pakket bevat beeld- en/of geluidsmateriaal Het pakket bevat nieuwe, creatieve elementen Het pakket wordt bestuurd door de lerende zelf Competentie 2 De student kan dit pakket zelfstandig en vanuit een kritische analyse van bestaande actuele technieken ontwikkelen. (1.3) Kwaliteitsindicatoren De student kan zelfstandig werken De student kan nieuw beschikbaar gestelde informatie zelfstandig verwerken De student gaat niet onmiddellijk ontwikkelen maar start eerst met een kritische verkenning en een weloverwogen selectie. Competentie 3 De student kan een verzorgde presentatie geven over zijn ict-pakket (1.11). Kwaliteitsindicatoren De presentatie is taalkundig correct Na de presentatie kan het pakket door de toeschouwers probleemloos ingezet worden De student is voldoende voorbereid om zijn presentatie tot een goed einde te brengen Omgaan met andere culturen 3 Doelen: Inleven in het gegeven van andere etnische culturen/allochtonen in de samenleving; (10.1) concreet aanpakken, onderzoeken en uitdiepen van ervaringen, percepties, opvattingen i.v.m. andere culturen (beeldvorming); (3.1; 3.2; 10.1) kritisch reflecteren over eigen visie, houding, principe van de fundamentele gelijkheid; (5.3) opgedane ervaringen en leerwinst kunnen verwoorden in een logboek, presentatie,...; Ervaringen indien van toepassing in verband kunnen brengen met gelijke(onderwijs)kansenproblematiek; (1.10) Reisstage 3 (3.1; 3.2) 1. De studenten ontwerpen een vakoverschrijdende studiereis voor leerlingen van de tweede of derde graad van het secundair onderwijs vanuit een breed cultureel kader (1.1; 1.13). zich oriënteren op de doelen van het project; zich informeren over de bestemming en de vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen (1.13); Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

128 informatie kritisch analyseren en selecteren; contacten leggen met relevante externe instanties die voor de uitvoering van de activiteiten ter plekke belangrijk zijn (8.1); creatieve vakoverschrijdende didactische activiteiten uitwerken vanuit het brede culturele kader van de bestemming (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7;1.13; 10.1); de uitgewerkte activiteiten op het terrein organiseren en uitvoeren (4.2); de uitgevoerde activiteiten bijsturen en bundelen in het draaiboek (5.3); de overkoepelende organisatie verzorgen (4.2); 2. De studenten reflecteren over het project en het eigen functioneren (5.3). Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 (3.1; 3.2) De studenten kunnen: groepsprocessen observeren, analyseren en beschrijven doorheen de verschillende sessies. De studenten zullen deels fungeren als deelnemer, deels als coach. kritisch reflecteren over hun eigen functioneren in de groep (sterkten en zwakten) (5.3) inhouden rond groepsdynamica vertalen in een creatieve groepsdynamische activiteit die ze in groepjes uitwerken voor een zelfgekozen doelgroep. Het daadwerkelijk uitvoeren van deze activiteit is onder voorbehoud (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). de leerwinst aantonen in een presentatie in team samenwerken om het gewenste resultaat te bereiken. Ze staan daarbij open voor feedback en tonen zin voor initiatief en samenwerking. Theater 3 Thuis over de grenzen 3 (3.1; 3.2) De student is in staat om: vaardigheden te verwerven om in het secundair onderwijs internationalisering op te starten en te begeleiden inzicht te krijgen in wat internationalisering concreet inhoudt. aan de hand van verworven inzichten rond internationalisering, projecten te kunnen kaderen in bestaande structuren van Europese projecten (10.1). door middel van projectmatig werken in het secundair onderwijs een draaiboek te helpen opstellen om internationalisering op te starten in het secundair onderwijs. Omschrijving Inhoud Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Aanknopen bij terreinkennis BUSO en aanverwante werkvelden en diensten om je toe te spitsen op de geëigende benadering van de gekozen doelgroep(en), rekening houdend met je eigen opleiding; Exploratiedag: verkenning van het werkveld in je toekomstige stageschool; Terugkomdag i.v.m. uitwisseling en evaluatie van ervaringen; Professioneel ingroeien via een uitgebreide stage (binnen stage specifiek). i-teach 3 Het maken van een interactief ict-pakket dat bruikbaar is voor één (of meerdere) van je onderwijsvakken. Het moet interactief zijn, d.w.z. te besturen door de gebruiker. In dit pakket dienen zoveel mogelijk verschillende visuele voorstellingen gebruikt te worden en dient een evaluatie opgenomen te worden. Deel 1: interactief studiepakket Deel 2: toets Software: MovieMaker, PowerPoint, Excel, Wink, exe leren, Teach 2000, SmartSchool, EclipseCrossword, Overhoor Omgaan met andere culturen 3 D.m.v. een stapsgewijze opbouw vanuit de eigen houding en beleving een bewuste betrokkenheid verwerven op de werkelijkheid van de andere/de anderen. Vertrekpunt is een verdiepende verkenning van (onze eigen) houding/vooroordelen in communicatie. Via een excursie maken we kennis met multiculturele settingen. Deze ervaringen worden verbreed en verdiept d.m.v. lectuur en film. Van daaruit worden er individuele keuzes gemaakt voor een eigen meeleeftraject (opvoeding, scholing, tewerkstelling, integratie, gelijke kansen, ). De ervaringen, bevindingen worden nadien gesitueerd en meegedeeld via portfolio en presentatie (leerwinst, terugkoppeling naar onderwijsactiviteiten, ). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

129 Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 - opdoen van ervaringen door groepsactiviteiten (enerzijds als deelnemer, anderzijds als coach) - groepsdynamiek en groepsdynamische processen - geven en krijgen van feedback - koppeling van praktijkervaringen aan het theoretisch kader - afsluitende presentatie Theater 3 De studenten kiezen in samenspraak met de docent een theatertekst die geschikt is voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. Het uiteindelijke doel is dat ze een maatschappelijk relevante voorstelling maken die aansluit bij de leefwereld van jongeren van deze leeftijd. Het maken van een theatervoorstelling kent verschillende aspecten : regisseren, acteren, vormgeving. Studenten krijgen een takenpakket toegewezen in dit productieproces dat het best aansluit bij hun interesses en competenties. Thuis over de grenzen 3 Deze module bevat een theoretische en een praktische component. Het theoretisch deel heeft als doel het inzicht van de studenten in de internationaliseringsmogelijkheden te vergroten en tijdens de praktijkcomponent worden ze ondergedompeld in de praktijk van internationale projecten in een secundaire school. De 2 componenten zijn niet gescheiden in tijd en lopen beide over een heel academiejaar. Voor het praktisch deel worden de studenten uitbesteed aan de Middenschool Heilig Hart in Bree of een andere school( In de middenschool lopen al verschillende jaren meerdere internationale projecten. Ze ontvangen bijv. al enkele jaren leerlingen uit een Waalse school en dienen regelmatig nieuwe projectaanvragen in bijv. voor Klavertje 3 en E-twinning. De studenten participeren in deze projecten, nemen deel aan voorbereidende vergaderingen, begeleiden activiteiten tijdens de uitwisselingsweek, Omschrijving Evaluatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: BuSO 3 Opdrachtendossier met zelfevaluatie; Procesevaluatie m.b.t. delen van ervaringen; Proces- en productevaluatie van de stage d.m.v. kritische zelfreflectie; Betrokkenheid en inzet tijdens de BUSO-stage; Scriptie rond opgegeven thema. i-teach 3 Eerste en tweede zittijd: Competentie 1: cijfer voor het pakket door de docent zie kwaliteitsindicatoren - 60% van de punten Competentie 2: zelfevaluatie waarbij de student via een miniportfolio bewijst dat hij de kwaliteitsindicatoren verworven heeft - 20% van de punten Competentie 3: cijfer voor de presentatie - peerevaluatie (in september afhankelijk van het aantal studenten, indien er geen medestudenten zijn wordt de beoordeling door de aanwezige docent gedaan) - 20% van de punten Omgaan met andere culturen 3 Vereiste: bewuste, regelmatige inzet en engagement gedurende het ganse traject. 1ste zittijd: de evaluatie gebeurt voor 100% op basis van een in te leveren logboek (volgens de criteria van het aangereikte draaiboek) en een presentatie van de activiteiten voor eigen groep. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met een constructieve deelname tijdens het ganse traject. Herexamen: kans tot herwerking en optimalisering met inbegrip van het hernemen van een meeleeftraject. Reisstage 3 JUNI 1. 20% formuleren en toelichten van leerwinsten in een eindgesprek (door begeleiders)(zie competentie 2) 2. 20% voor het eindproduct (het draaiboek): (begeleiders)(competentie 1) 3. 60% voor de product- en procesevaluatie van de specifieke taak rekening houdende met ieders aandeel in het groepsgebeuren (door begeleiders en studenten)(competentie 1) Opmerking: op basis van een evaluatie van eventuele bijkomende taken, die uit de werking naar voor kunnen komen, kan een cijfer naar boven of naar beneden afgerond worden (zie inleidend document). SEPTEMBER De student krijgt een opdracht die voor 100% geëvalueerd wordt. Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Eerste zittijd: 100% permanente evaluatie tijdens de contactmomenten aan de hand van medewerking tijdens de sessies en kwaliteit van Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

130 het logboek Eindpresentatie in groep Tweede zittijd: 100% individueel een project uitwerken voor een opgelegde doelgroep nieuwe individuele eindpresentatie Theater 3 Eerste zittijd: -40% : procesevaluatie waarbij studenten elkaar feedback geven tijdens een peerevaluatie op basis van de volgende criteria : naleven van afspraken aanwezigheid op de vergaderingen en repetities meerwaarde tijdens het maak- en repetitieproces het functioneren in team medewerking indien een ander teamlid een probleem heeft / bijdrage aan het verloop van het project de mate waarin hij/zij open staat voor de feedback / mening van anderen de manier waarop hij / zij gepaste feedback geeft aan anderen de mate waarin hij / zij als theatermaker/speler gegroeid is -40% : procesevaluatie door de docent op basis van bovenstaande criteria -20% : productevaluatie van de voorstelling Tweede zittijd: -100% : de studenten moeten een 5-tal (jeugd)theatervoorstellingen gaan bekijken. Zij krijgen een gerichte vragenlijst mee waarmee ze zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de voorstelling moeten onderzoeken. Hun bevindingen moeten ze synthetiseren in een reflectieverslag. Het geheel wordt in de vorm van een portfolio gepresenteerd. Er is geen examencontract mogelijk. Thuis over de grenzen 3 Eerste zittijd: Er zijn een 4-tal bijeenkomsten waarin de studenten de stand van zaken toelichten. Verder maken zij een reflectieverslag van hun leerervaringen inclusief belemmeringen die ze ervaren hebben. Op het einde van het academiejaar worden de ervaringen aan elkaar gepresenteerd in een afsluitende sessie. Indien mogelijk worden hierin de externen uit de scholen betrokken. Procesevaluatie o.b.v. de bijeenkomsten: 30% Reflectieverslag incl. "theoretisch deel": 40% Presentatie: 30% Tweede zittijd: verslag 50% presentatie 50% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

131 Omschrijving Evaluatie (lijst) Delen van het opleidingsonderdeel: i-teach 3 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 60,00 Juni Procesevaluatie 20,00 Juni Mondeling examen 20,00 Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 20,00 September Productevaluatie 60,00 September Procesevaluatie 20,00 Reisstage 3 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 80,00 Juni Mondeling examen 20,00 Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Theater 3 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 80,00 40% door de medestudenten 40% door de docent Juni Productevaluatie 20,00 Hiermee wordt de voorstelling zelf bedoeld. Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Portfolio 100,00 De studenten moeten een 5-tal (jeugd)theatervoorstellingen gaan bekijken. Zij krijgen een gerichte Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

132 Moment Vorm % Opmerking Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. vragenlijst mee waarmee ze zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de voorstelling moeten onderzoeken. Hun bevindingen moeten ze synthetiseren in een reflectieverslag. Het geheel wordt in de vorm van een portfolio gepresenteerd. KEU BUSO 3 - BuSO 3 (7209/718/1112/7198/53) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Inleidend Schrooten Jan Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht BuSO 3 Het inhoudelijk aanbod i.v.m. beeldvorming en omgaan met gehandicapten. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) BuSO 3 Gehanteerde werkvormen Avondlezing Leven met een handicap ; Werkbezoek aan BUSO-school; Kennismaking op eigen initiatief met aanverwante werkvelden en diensten; Persoonlijke ontmoeting met gehandicapten of mensen die met gehandicapten samenleven; Ervaringen doorspelen via creatieve werkvormen; Ervaringen verdiepen tijdens de stage; Zelfstandig werk (literatuurverwerking). Evaluatie Opdrachtendossier met zelfevaluatie; Procesevaluatie m.b.t. delen van ervaringen; Proces- en productevaluatie van de stage d.m.v. kritische zelfreflectie; Betrokkenheid en inzet tijdens de BUSO-stage; Herexamen: herwerkt dossier. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

133 Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) BuSO 3 Het BUSO-terrein en aanverwante orthopedagogische werkvelden en gezondheidszorgdiensten verkennen; Zich inleven in de eigenheid van mensen met een handicap; Vaardigheden ontwikkelen op vlak van gedifferentieerd omgaan met kinderen in het buitengewoon onderwijs; Reflecteren op concrete ervaringen en je functioneren op het terrein inschatten. Omschrijving Inhoud BuSO 3 Aanknopen bij terreinkennis BUSO en aanverwante werkvelden en diensten om je toe te spitsen op de geëigende benadering van de gekozen doelgroep(en), rekening houdend met je eigen opleiding; Exploratiedag: verkenning van het werkveld in je toekomstige stageschool; Terugkomdag i.v.m. uitwisseling en evaluatie van ervaringen; Professioneel ingroeien via een uitgebreide stage (binnen stage specifiek). Omschrijving Evaluatie (tekst) BuSO 3 Opdrachtendossier met zelfevaluatie; Procesevaluatie m.b.t. delen van ervaringen; Proces- en productevaluatie van de stage d.m.v. kritische zelfreflectie; Betrokkenheid en inzet tijdens de BUSO-stage; Scriptie rond opgegeven thema. KEU IT 3 - i-teach 3 (7203/718/1112/7198/23) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Claes Katja ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU IT 3 - KEU 3: KEU i-teach 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Claes Katja Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht i-teach 3 Het nodige materiaal wordt beschikbaar gesteld via Toledo Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

134 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) i-teach 3 De module bevat minstens 5 groepssessies: De eerste sessie: aftasten van het thema groepsindeling afspraken Tijdens sessie 2 tem 4: Verschillende inhouden worden aangeboden om het pakket te ontwikkelen. De studenten kiezen minstens 2 van de 3 aangeboden sessies. Tijdens de laatste sessie worden de pakketen voorgesteld. Deelname en verwerken van de gezamenlijke sessies: 25u (1 SP) Uitwerken pakket: 55u (2 SP) Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) i-teach 3 (3.1; 3.2) Competentie 1 De student kan een aansprekend, multimediaal, didactisch, creatief en interactief ict-pakket ontwikkelen dat bruikbaar is voor één of beide onderwijsvakken. Kwaliteitsindicatoren: Het pakket moet nieuwe technologieën, die jongeren aanspreken, verantwoord gebruiken (2.4; 10.1) Het pakket draagt bij tot een krachtigere leeromgeving (1.7) Het pakket is didactisch correct opgebouwd (1.2; 1.3; 1.5; 1.5; 1.6) Het pakket spreekt jongeren spontaan aan (1.1) Het pakket bevat beeld- en/of geluidsmateriaal Het pakket bevat nieuwe, creatieve elementen Het pakket wordt bestuurd door de lerende zelf Competentie 2 De student kan dit pakket zelfstandig en vanuit een kritische analyse van bestaande actuele technieken ontwikkelen. (1.3) Kwaliteitsindicatoren De student kan zelfstandig werken De student kan nieuw beschikbaar gestelde informatie zelfstandig verwerken De student gaat niet onmiddellijk ontwikkelen maar start eerst met een kritische verkenning en een weloverwogen selectie. Competentie 3 De student kan een verzorgde presentatie geven over zijn ict-pakket (1.11). Kwaliteitsindicatoren De presentatie is taalkundig correct Na de presentatie kan het pakket door de toeschouwers probleemloos ingezet worden De student is voldoende voorbereid om zijn presentatie tot een goed einde te brengen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

135 Omschrijving Inhoud i-teach 3 Het maken van een interactief ict-pakket dat bruikbaar is voor één (of meerdere) van je onderwijsvakken. Het moet interactief zijn, d.w.z. te besturen door de gebruiker. In dit pakket dienen zoveel mogelijk verschillende visuele voorstellingen gebruikt te worden en dient een evaluatie opgenomen te worden. Deel 1: interactief studiepakket Deel 2: toets Software: MovieMaker, PowerPoint, Excel, Wink, exe leren, Teach 2000, SmartSchool, EclipseCrossword, Overhoor Omschrijving Evaluatie (tekst) i-teach 3 Eerste en tweede zittijd: Competentie 1: cijfer voor het pakket door de docent zie kwaliteitsindicatoren - 60% van de punten Competentie 2: zelfevaluatie waarbij de student via een miniportfolio bewijst dat hij de kwaliteitsindicatoren verworven heeft - 20% van de punten Competentie 3: cijfer voor de presentatie - peerevaluatie (in september afhankelijk van het aantal studenten, indien er geen medestudenten zijn wordt de beoordeling door de aanwezige docent gedaan) - 20% van de punten Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 60,00 Juni Procesevaluatie 20,00 Juni Mondeling examen 20,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 20,00 September Productevaluatie 60,00 September Procesevaluatie 20,00 KEU OMAC 3 - Omgaan met andere culturen 3 (7202/718/1112/7198/18) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Coolen Eric ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU OMAC 3 - KEU 3: KEU Omgaan met andere culturen 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Coolen Eric, Vaes Jan, Vandersmissen Daniël Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

136 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omgaan met andere culturen 3 Als ondersteuning krijgen de cursisten volgend voorgeselecteerd materiaal aangereikt: - een draaiboek - begeleidende teksten en videofragmenten Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omgaan met andere culturen 3 Gehanteerde werkvormen Sensibiliseringssessies waarin de eigen beleving en gevoelens als uitgangspunt gehanteerd worden (klassikaal, interactief); Verdieping via inleefactiviteiten (excursie, literatuur en film) gericht op een praktijkgerichte invulling via een meeleeftraject (zelfstandig voor te bereiden en uit te voeren); Communicatie via digitale weg. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omgaan met andere culturen 3 Doelen: Inleven in het gegeven van andere etnische culturen/allochtonen in de samenleving; (10.1) concreet aanpakken, onderzoeken en uitdiepen van ervaringen, percepties, opvattingen i.v.m. andere culturen (beeldvorming); (3.1; 3.2; 10.1) kritisch reflecteren over eigen visie, houding, principe van de fundamentele gelijkheid; (5.3) opgedane ervaringen en leerwinst kunnen verwoorden in een logboek, presentatie,...; Ervaringen indien van toepassing in verband kunnen brengen met gelijke(onderwijs)kansenproblematiek; (1.10) Omschrijving Inhoud Omgaan met andere culturen 3 D.m.v. een stapsgewijze opbouw vanuit de eigen houding en beleving een bewuste betrokkenheid verwerven op de werkelijkheid van de andere/de anderen. Vertrekpunt is een verdiepende verkenning van (onze eigen) houding/vooroordelen in communicatie. Via een excursie maken we kennis met multiculturele settingen. Deze ervaringen worden verbreed en verdiept d.m.v. lectuur en film. Van daaruit worden er individuele keuzes gemaakt voor een eigen meeleeftraject (opvoeding, scholing, tewerkstelling, integratie, gelijke kansen, ). De ervaringen, bevindingen worden nadien gesitueerd en meegedeeld via portfolio en presentatie (leerwinst, terugkoppeling naar onderwijsactiviteiten, ). Omschrijving Evaluatie (tekst) Omgaan met andere culturen 3 Vereiste: bewuste, regelmatige inzet en engagement gedurende het ganse traject. 1ste zittijd: de evaluatie gebeurt voor 100% op basis van een in te leveren logboek (volgens de criteria van het aangereikte draaiboek) en een presentatie van de activiteiten voor eigen groep. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met een constructieve deelname tijdens het ganse traject. Herexamen: kans tot herwerking en optimalisering met inbegrip van het hernemen van een meeleeftraject. KEU REIS 3 - Reisstage 3 (7199/718/1112/7198/03) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Coenegrachts Jan ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU REIS 3 - KEU 3: KEU Reisstage 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

137 Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Coenegrachts Jan, Vanhamel Carina Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Reisstage 3 * De studenten werken een vakkenoverschrijdende studiereis uit waarin vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen nagestreefd worden. * Werkvormen: o vergaderingen in grote groepen en subgroepjes als oriëntering en voorbereiding o uitvoering van de voorbereide activiteiten op het terrein o reflectiemomenten tijdens de reis o bijsturing na de reis Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Reisstage 3 (3.1; 3.2) 1. De studenten ontwerpen een vakoverschrijdende studiereis voor leerlingen van de tweede of derde graad van het secundair onderwijs vanuit een breed cultureel kader (1.1; 1.13). zich oriënteren op de doelen van het project; zich informeren over de bestemming en de vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen (1.13); informatie kritisch analyseren en selecteren; contacten leggen met relevante externe instanties die voor de uitvoering van de activiteiten ter plekke belangrijk zijn (8.1); creatieve vakoverschrijdende didactische activiteiten uitwerken vanuit het brede culturele kader van de bestemming (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7;1.13; 10.1); de uitgewerkte activiteiten op het terrein organiseren en uitvoeren (4.2); de uitgevoerde activiteiten bijsturen en bundelen in het draaiboek (5.3); de overkoepelende organisatie verzorgen (4.2); 2. De studenten reflecteren over het project en het eigen functioneren (5.3). Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Reisstage 3 JUNI 1. 20% formuleren en toelichten van leerwinsten in een eindgesprek (door begeleiders)(zie competentie 2) 2. 20% voor het eindproduct (het draaiboek): (begeleiders)(competentie 1) 3. 60% voor de product- en procesevaluatie van de specifieke taak rekening houdende met ieders aandeel in het groepsgebeuren (door begeleiders en studenten)(competentie 1) Opmerking: op basis van een evaluatie van eventuele bijkomende taken, die uit de werking naar voor kunnen komen, kan een cijfer naar boven of naar beneden afgerond worden (zie inleidend document). SEPTEMBER De student krijgt een opdracht die voor 100% geëvalueerd wordt. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

138 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 80,00 Juni Mondeling examen 20,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 KEU STIM 3 - Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 (7210/718/1112/7198/58) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Hermans Nele, Willems Kenny ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU STIM 3 - KEU 3: KEU Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Hermans Nele, Willems Kenny Nederlands Variabel, Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Inhoudelijke kaders worden aangeboden via Toledo Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 De student verwerft kennis over groepsprocessen door middel van: o ervaringen in groepsactiviteiten (enerzijds als deelnemer, anderzijds als coach) o theoretische duiding over groepsdynamica, gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen Daarna gaat zij/hij in groepjes aan de slag om een project voor een opgelegde doelgroep uit te werken. Het daadwerkelijk uitvoeren van deze activiteit is onder voorbehoud. Afsluitend wordt de leerwinst duidelijk gemaakt door middel van een eindpresentatie. Leer-, onderwijs- en begeleidingsactiviteiten: - ervaren in groepsactiviteiten - studiewerk groepsdynamica - geven van feedback: coaching ervaren en leren coachen - toepassen van groepsprocessen Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Interesse in teamwork. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

139 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 (3.1; 3.2) De studenten kunnen: groepsprocessen observeren, analyseren en beschrijven doorheen de verschillende sessies. De studenten zullen deels fungeren als deelnemer, deels als coach. kritisch reflecteren over hun eigen functioneren in de groep (sterkten en zwakten) (5.3) inhouden rond groepsdynamica vertalen in een creatieve groepsdynamische activiteit die ze in groepjes uitwerken voor een zelfgekozen doelgroep. Het daadwerkelijk uitvoeren van deze activiteit is onder voorbehoud (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7). de leerwinst aantonen in een presentatie in team samenwerken om het gewenste resultaat te bereiken. Ze staan daarbij open voor feedback en tonen zin voor initiatief en samenwerking. Omschrijving Inhoud Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 - opdoen van ervaringen door groepsactiviteiten (enerzijds als deelnemer, anderzijds als coach) - groepsdynamiek en groepsdynamische processen - geven en krijgen van feedback - koppeling van praktijkervaringen aan het theoretisch kader - afsluitende presentatie Omschrijving Evaluatie (tekst) Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 Eerste zittijd: 100% permanente evaluatie tijdens de contactmomenten aan de hand van medewerking tijdens de sessies en kwaliteit van het logboek Eindpresentatie in groep Tweede zittijd: 100% individueel een project uitwerken voor een opgelegde doelgroep nieuwe individuele eindpresentatie KEU THEA 3 - Theater 3 (7208/718/1112/7198/48) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Evens Jos, Monten Kurt ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU THEA 3 - KEU 3: KEU Theater 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Monten Kurt Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Theater 3 Er zijn geen verplichte studiematerialen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Theater 3 We onderscheiden de volgende taakgroepen: Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

140 De regisseurs: zij nemen de regie van het stuk op zich; zij hebben de algemene artistieke leiding over het project; ze sturen de diverse teamleden aan; hakken in samenspraak inhoudelijke en organisatorische knopen door. De acteurs De vormgevers/technici: zij ontwerpen het decor en het lichtplan; zij denken na over geluid/muziek, rekwisieten en kostuums. Zij nemen ook contact op met de technici van de plaats waar de voorstelling gespeeld wordt om hun plannen en de mogelijkheden hiertoe te bespreken. De organisatie en promotie: zij reserveren de zaal, zorgen voor de auteursrechten, ontwerpen en verspreiden de affiche en de flyers, ontwerpen de website, zoeken sponsors, ontfermen zich over de ticketverkoop N.B. Naargelang de groepsgrootte zullen deze laatste twee categorieën van taken mogelijkerwijs verdeeld worden onder de regisseur(s) en de acteurs. Tijdsschema 1.Initiatiefase (oktober - december): Eind oktober: alle betrokkenen komen samen om algemene afspraken te maken, een duidelijke taakverdeling op te stellen en een theatertekst te kiezen. De docent stuurt op voorhand een mail naar de studenten met de vraag om voorstellen mee te brengen. November - december: de regisseurs exploreren samen met de acteurs en de vormgevers het stuk, plannen zelf een casting en een aantal repetities om tegen midden december een globaal artistiek concept van de voorstelling te kunnen voorstellen. In deze periode worden ook al een aantal dringende zaken (zoals een locatie om te spelen) vastgelegd. De docent zal a.d.h.v. opdrachten een aantal basisbeginselen van acteren en regisseren uitleggen. 2.Werkfase (januari - april): Deze fase vindt plaats tijdens de eigenlijke periode van de keuzemodule. De regisseurs beginnen intensief te repeteren met de acteurs, er wordt verder nagedacht over de scenografie... Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Theater 3 Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Theater 3 Omschrijving Inhoud Theater 3 De studenten kiezen in samenspraak met de docent een theatertekst die geschikt is voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. Het uiteindelijke doel is dat ze een maatschappelijk relevante voorstelling maken die aansluit bij de leefwereld van jongeren van deze leeftijd. Het maken van een theatervoorstelling kent verschillende aspecten : regisseren, acteren, vormgeving. Studenten krijgen een takenpakket toegewezen in dit productieproces dat het best aansluit bij hun interesses en competenties. Omschrijving Evaluatie (tekst) Theater 3 Eerste zittijd: -40% : procesevaluatie waarbij studenten elkaar feedback geven tijdens een peerevaluatie op basis van de volgende criteria : naleven van afspraken aanwezigheid op de vergaderingen en repetities meerwaarde tijdens het maak- en repetitieproces het functioneren in team Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

141 medewerking indien een ander teamlid een probleem heeft / bijdrage aan het verloop van het project de mate waarin hij/zij open staat voor de feedback / mening van anderen de manier waarop hij / zij gepaste feedback geeft aan anderen de mate waarin hij / zij als theatermaker/speler gegroeid is -40% : procesevaluatie door de docent op basis van bovenstaande criteria -20% : productevaluatie van de voorstelling Tweede zittijd: -100% : de studenten moeten een 5-tal (jeugd)theatervoorstellingen gaan bekijken. Zij krijgen een gerichte vragenlijst mee waarmee ze zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de voorstelling moeten onderzoeken. Hun bevindingen moeten ze synthetiseren in een reflectieverslag. Het geheel wordt in de vorm van een portfolio gepresenteerd. Er is geen examencontract mogelijk. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 80,00 40% door de medestudenten 40% door de docent Juni Productevaluatie 20,00 Hiermee wordt de voorstelling zelf bedoeld. Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Portfolio 100,00 De studenten moeten een 5-tal (jeugd)theatervoorstellingen gaan bekijken. Zij krijgen een gerichte vragenlijst mee waarmee ze zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de voorstelling moeten onderzoeken. Hun bevindingen moeten ze synthetiseren in een reflectieverslag. Het geheel wordt in de vorm van een portfolio gepresenteerd. KEU THUIS 3 - Thuis over de grenzen 3 (7200/718/1112/7198/08) Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Bongaerts Katja ProgrammaonderdeelID: KEU 3:KEU THUIS 3 - KEU 3: KEU Thuis over de grenzen 3 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Keuzemodule 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Bongaerts Katja Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

142 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Thuis over de grenzen 3 Het zicht krijgen op de structuur van internationaliseringsmogelijkheden en het uitwerken van het theoretisch deel vergen minstens 25 à 30u (ongeveer 1SP) Het deelnemen aan de uitwisselingsweek en andere projecten in Bree zijn goed voor 50 à 60u (ongeveer 2 SP) Er zijn een 4-tal bijeenkomsten waarin de studenten de stand van zaken toelichten. Verder maken zij een reflectieverslag van hun leerervaringen inclusief belemmeringen die ze ervaren hebben. Op het einde van het academiejaar worden de ervaringen aan elkaar gepresenteerd in een afsluitende sessie. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Thuis over de grenzen 3 Voorwaarde Bereid zijn een project te helpen uitwerken, ondersteunen en zich hierin flexibel op te stellen Leiding kunnen nemen en kennis van een vreemde taal vormen een pluspunt. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Thuis over de grenzen 3 (3.1; 3.2) De student is in staat om: vaardigheden te verwerven om in het secundair onderwijs internationalisering op te starten en te begeleiden inzicht te krijgen in wat internationalisering concreet inhoudt. aan de hand van verworven inzichten rond internationalisering, projecten te kunnen kaderen in bestaande structuren van Europese projecten (10.1). door middel van projectmatig werken in het secundair onderwijs een draaiboek te helpen opstellen om internationalisering op te starten in het secundair onderwijs. Omschrijving Inhoud Thuis over de grenzen 3 Deze module bevat een theoretische en een praktische component. Het theoretisch deel heeft als doel het inzicht van de studenten in de internationaliseringsmogelijkheden te vergroten en tijdens de praktijkcomponent worden ze ondergedompeld in de praktijk van internationale projecten in een secundaire school. De 2 componenten zijn niet gescheiden in tijd en lopen beide over een heel academiejaar. Voor het praktisch deel worden de studenten uitbesteed aan de Middenschool Heilig Hart in Bree of een andere school( In de middenschool lopen al verschillende jaren meerdere internationale projecten. Ze ontvangen bijv. al enkele jaren leerlingen uit een Waalse school en dienen regelmatig nieuwe projectaanvragen in bijv. voor Klavertje 3 en E-twinning. De studenten participeren in deze projecten, nemen deel aan voorbereidende vergaderingen, begeleiden activiteiten tijdens de uitwisselingsweek, Omschrijving Evaluatie (tekst) Thuis over de grenzen 3 Eerste zittijd: Er zijn een 4-tal bijeenkomsten waarin de studenten de stand van zaken toelichten. Verder maken zij een reflectieverslag van hun leerervaringen inclusief belemmeringen die ze ervaren hebben. Op het einde van het academiejaar worden de ervaringen aan elkaar gepresenteerd in een afsluitende sessie. Indien mogelijk worden hierin de externen uit de scholen betrokken. Procesevaluatie o.b.v. de bijeenkomsten: 30% Reflectieverslag incl. "theoretisch deel": 40% Presentatie: 30% Tweede zittijd: verslag 50% presentatie 50% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

143 LA GL Latijn GL 3-1 (7176/718/1112/1/16) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Latijn Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Delveau Lieve ProgrammaonderdeelID: LA GL Latijn GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens.. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Delveau Lieve Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Latijn GL 3-1 Eigen cursus; F. Claes e.a. Phoenix Grammatica, Pelckmans, Kapellen, 2000; Caesar, The Gallic War, translated by H.J. Edwards, The Loeb Classical Library, Cambridge, London, Ovide. Les Métamorphoses, Tome 1,2, CUF, Paris, 1980: kopieën met uittreksels; Virgile. Les Bucoliques, Erasme, Paris, 1970: kopieën met uittreksels; Vakdidactische tijdschriften in de campusbibliotheek. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Latijn GL 3-1 Gehanteerde werkvormen Grammatica en oefeningen: hoorcollege + zelfstandige oefeningen; Auteurs: Onderwijsleergesprek + presentatie zelfstandig werk; Cursorische lectuur. Vakdidactiek: discussie en klassengesprek: presentatie zelfstandig werk. Zelfstandig werk Cursorische lectuur: Caesar, DBG., 15 tot 20 par.; Ovidius, Metamorfosen, III, : voorbereiden en presenteren; Zelfstandig leren: Vergilius: Inleiding (leven en werken) a.d.h.v. Bartelink G.J.M., Klassieke Letterkunde; Bucolica, Ecloge 2, vv : voorbereiden en presenteren. Aanbevolen persoonlijke lectuur: C. Ransmayr, De laatste wereld, Amsterdam, 1989; Oefeningen op bijwoordelijke en betrekkelijke bijzinnen, indirecte rede en Grieks: ca. de helft. Extra muros Lezingen: afhankelijk van het aanbod. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

144 Omschrijving Begincompetenties (tekst) Latijn GL 3-1 De competenties, omschreven in eerste en tweede jaar moeten verworven zijn. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Latijn GL 3-1 Grammatica en oefeningen: (3.1; 3.2) - Syntaxis van de zinnen: alle voegwoorden met bijhorende wijze (en tijd) van de bijwoordelijke bijzinnen herkennen, catalogeren en vertalen; deze bijwoordelijke bijzinnen ook zelf in een invul- en themaoefening correct weergeven; - Syntaxis van de zinnen: de betrekkelijke bijzin: idem; - Syntaxis van de zinnen: indirecte rede: zinnen, voorzien van een duidelijke context omzetten van indirecte naar directe rede; Auteurs: (3.1; 3.2) - De aangeboden teksten grammaticaal en inhoudelijk verklaren: een werkvertaling van de gelezen tekst ook esthetisch kunnen interpreteren (incl. aanduiden, benoemen en waarde bepalen van de meest frequente stijlfiguren). Vakdidactiek: - De bestaande vakdidactische hulpmiddelen opzoeken en raadplegen (vaktijdschriften); (5.2) - Courante lessen Latijn voor de 1ste en 2de graad voorbereiden en evalueren. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 3.1; 3.2) Omschrijving Inhoud Latijn GL 3-1 Grammatica en oefeningen: woordenlijst: - De bijwoordelijke bijzinnen; - De betrekkelijke bijzinnen; - De indirecte rede Auteurs: - Ovidius: inleiding + Met., X, , III, ; - Vergilius: Bucolica: ecloge 2. Vakdidactiek: - Vakdidactiek hulpmiddelen in vaktijdschriften; - Voorbereiding en evaluatie van lessen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Latijn GL 3-1 Januari-examen: Grammatica en oefeningen: * Zelfstandig werk: 10%; * Schriftelijk examen van vertaling van een ongeziene tekst van een in de klas gelezen auteur, invuloefeningen en thema: 50%. Auteurs: * Presentatie van zelfstandig werk: 10%; * Schriftelijk examen : 30%. Herexamen : idem, met kans tot bewerken van zelfstandig werk. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 80,00 Januari Productevaluatie 20,00 10% schriftelijke voorbereiding Evaluatie(s) voor tweede examenkans: 10% presentatie Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

145 LA CGP Latijn CG Project 3-2 (7177/718/1112/1/00) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Latijn Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Delveau Lieve ProgrammaonderdeelID: LA CGP Latijn CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Delveau Lieve Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Latijn CG Project 3-2 zelf samen te stellen door de studenten in het kader van hun onderzoeksopdracht. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Latijn CG Project 3-2 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Latijn CG Project 3-2 De competenties, verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Latijn CG Project 3-2 De student kan de Romeinse cultuur met deskundigheid en op een gepassioneerde manier 'levend maken' voor leerlingen 1ste en 2de graad SO. De student kan op een enthousiaste en deskundige manier gidsen over aspecten van de Romeinse cultuur. (1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 3.1; 3.2; 4.2) Omschrijving Inhoud Latijn CG Project 3-2 Startmoment: Contouren project Thema's Romeinse cultuur worden doorgenomen en verdeeld Verkenning bronnen Ontwikkelen van deskundigheid: In duo's thema uitdiepen Bronnenonderzoek Verdieping van een thema(visualiseren) Tussentijds formatief feedbackmoment Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

146 Opbouwen van passie: reis Rome Duo's gidsen- delen van kennis en passie- formatieve feedback Materialen verzamelen(foto's, film,...) ifv aanschouwelijkheidsprincipe Cultuurdag Latijn in middelbare school Eigen thema en opgelegd thema(van andere gidsgroep) Laten stromen van deskundigheid en passie Omschrijving Evaluatie (tekst) Latijn CG Project % excursiebundel- 60% gidsen Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Portfolio 40,00 Juni Praktijkexamen 60,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Portfolio 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

147 LO GL Lichamelijke Opvoeding GL 3-1 (7178/718/1112/2/82) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Lichamelijke Opvoeding Studieomvang: 5.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 87,50 uren Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen: LO Theorie 3-1 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) LO Praktijk 3-1 (2.00 studiepunten - 2,00 gewicht) Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel. xolod-beheerder(s): Dieryck Katy, Minten Kristof, Roex Erik ProgrammaonderdeelID: LO GL Lichamelijke Opvoeding GL 3-1 Berekening score: Tot op een geheel getal Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel: Deel van opleidingsonderdeel LO Theorie 3-1 LO Praktijk 3-1 Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen, maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7. Quotering op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) Tweede examenkans: voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: LO Praktijk 3-1, LO Theorie 3-1. indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel de niet geslaagde delen ervan herkanst worden. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Delen Stefan, Dhuyvetter Astrid, Dieryck Katy, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Roex Erik, Willems Kenny Nederlands Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Cursussen in eigen beheer: Trainingsleer 'Basis voor verantwoord trainen', J. VRIJENS, PVLO, Gent, Theorie LO Informatie via Toledo - Eindtermen en leerplannen bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding van het basis en secundair onderwijs; - Didactiek van het bewegingsonderwijs, Behets D., Acco, 2006 LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : K. Dieryck, cursus reddend zwemmen, 2003, terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo Badminton : K. Dieryck, cursus badminton, 2008 Wintersportstage: Eigen Cursus (terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo). IJsschaatsen: A. Dhuyvetter, fiches 'basis schaatstechnieken' (terug te vinden op de electronische leerlomgeving) Analyse van de schaatstechnieken: 10 stappenplan (Joeri Snoeks) Ropeskipping: Nota's bij de lessen Ropeskipping (terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

148 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Trainingsleer: Gehanteerde werkvormen: hoorcollege met interactieve werksessies. Lichamelijke opvoeding theorie: Gehanteerde werkvormen: - hoorcollege met interactieve werksessies Zelfstandig werk (per 2 studenten): - theoretische inzichten kunnen toepassen in opdrachten over de lichamelijke opvoeding; - het ontwikkelen van een leerlijn in een zelfgekozen bewegingsdomein van kleuter tot jongvolwassene; - uitwerken van een voorbeeld van leren leren in een zelfgekozen discipline. Verwachte tijdsinvestering: 15 uur. Voor het gedeelte gegeven door de didactiek lkrn ; dit gedeelte wordt gedoceerd en hierbij worden opdrachten gegeven die moeten uitgevoerd worden tijdens de novemberstage. LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : Gehanteerde werkvormen: Demonstraties; trainen van vaardigheden door middel van opdrachten met zo nodig klassikale en individuele remediëring; simulaties van noodsituaties; leerkracht- en studentgestuurde werkvormen. Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Skiën/Snowboarden: Situering: De ski-/snowboardstage moet beschouwd worden als een aanvullende functie voor de leerkracht lichamelijke opvoeding. Om de positieve invloed van de sneeuwklassen (3 graad lager ond. en 1 graad sec. ond.) te kunnen bekrachtigen moet men eerst zelf ervaren wat het voor de lln. kan betekenen. Gehanteerde werkvormen: Doceren, demonstreren, praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk : De geziene vaardigheden inoefenen. Uitwerking avondactiviteiten. Badminton : Gehanteerde werkvormen : doceren, demonstreren, praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk : de geziene vaardigheden inoefenen IJsschaatsen: Gehanteerde werkvormen: demonstraties; praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

149 Ropeskipping: Gehanteerde werkvormen: demonstraties; praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Lichamelijke Opvoeding GL 3-1 Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (37,50 uren) LO Praktijk 3-1 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Trainingsleer: het inzicht in 'Trainingsleer' van OF 2 bezitten. Lichamelijke opvoeding theorie: de competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Inzicht in de theorie van de lichamelijke opvoeding van opleidingsfase 1 en 2. De kennis en de vaardigheden van stage en vakdidactiek van OF 2 bezitten. LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : De competenties voor zwemmen in OF 1 en 2. Skiën/snowboarden: Bereid zijn inspanningen te leveren om op korte tijd de basistechnieken/ gevorderde technieken voldoende te beheersen. Badminton : / IJsschaatsen: Bereid zijn om inspanningen te leveren om op korte tijd de basis schaatstechnieken voldoende te beheersen. Ropeskipping: Bereid zijn inspanningen te leveren om op korte tijd de basistechnieken voldoende te beheersen. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Trainingsleer: de student: - neemt een kritische ingesteldheid aan ten opzichte van de ergogene middelen die in het sportmilieu circuleren ter verbetering van de fysieke prestatie; (2.3; 10.1) - heeft kennis en praktisch inzicht verworven in de planning en periodisering van trainingsschema's, met aandacht voor recuperatie, overbelasting en overtraining (3.1; 3.2) - heeft kennis en inzicht verworven wat betreft voeding- en vochtopname in functie fysieke prestaties. (3.1; 3.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

150 Lichamelijke opvoeding theorie: de student: - getuigt van een eigen visie over lichamelijke opvoeding vanuit de eindtermen en leerplannen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs; (1.2; 1.13; 3.3) - kan de veranderingen in de lichamelijke opvoeding situeren in onze evoluerende samenleving; (10.1) - kan een leerlijn ontwikkelen van motorische vaardigheden voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar; (3.1; 3.2) - kan de invloeden van onderwijsvernieuwingen toepassen in de lichamelijke opvoeding; (5.1; 5.2; 9.1; 10.1) - kan vakoverschrijdende eindtermen integreren in de lichamelijke opvoeding. (1.13; 3.3) de student heeft inzicht in de volgende vakcompetenties en past deze toe in de stage LO.: - Competentie 1 : Management - de student verwerft inzicht in regels en procedures van het vak Lichamelijke Opvoeding in een school sec.onderwijs (4.3) - Competentie 2: Planning - de student kan voor het 1ste trimester een planning maken voor 1 klas op basis van het leerplan en het deelschoolwerkplan (4.2; 4.3) - Competentie 3: Evalueren - de student evalueert na een periode zowel het leerproces van de leerlingen ( met het oog op rapportering) als zijn eigen onderwijsproces (1.8; 1.9; 5.3) LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen: De student : heeft aandacht voor hygiëne en gezondheidseducatie; (2.3; 2.6) vertoont doorzettingsvermogen om de beoogde resultaten te bereiken; kan de basisvaardigheden van het reddend zwemmen : vervoers- en bevrijdingsgrepen uitvoeren; (3.1) kan verschillende soorten drenkelingen redden binnen een vooropgestelde tijd met de voorgeschreven technieken; (3.1) is allert voor onveilige situaties en weet hoe hierop adekwaat te reageren en te handelen; (3.1) beheerst de basistechnieken van overlevingszwemmen; (3.1) heeft een bagage aan oefenstof van overlevingszwemmen en reddend zwemmen die geschikt is om te onderwijzen in het lager en secundair onderwijs. (3.1; 3.2) Skiën/snowboarden: (3.1; 3.2) De student : heeft weet van het verloop (organisatie en deels inhoudelijk) van een ski-, snowboardweek; beheerst de ski-, snowboardvaardigheid om de lln. van het lager en het sec. ond. te kunnen helpen met hun eerste ski- of snowboardervaring; ontwikkelt attitudes zowel tijdens de te volgen lessen als tijdens de reis en het verblijf. Belangrijke attitudes op dit vlak: eigen grenzen leren kennen en durven verleggen; openheid naar nieuwe dingen; verdraagzaamheid kan avondactiviteiten invullen en brengen. kent de basistechnieken van skiën/snowboarden en kan eigen bewegingen analyseren. kent de leer van de materialen. Badminton : (3.1; 3.2) De student : kent de spelregels. kan de geleerde technieken demonstreren en toepassen in spelvormen. heeft inzicht in de methodiek en didactiek. bezit de attitudes leergierigheid, inzet, doorzettingsvermogen, respect voor materiaal en naleven van afspraken. IJsschaatsen: (1.5; 3.1; 3.2) De student : beheerst de basistechnieken schaatsen: voorwaarts schaatsen, visjes voorwaarts, visjes achterwaarts, T-stop, ploeg-stop, bochten glijden, de overstap, heeft een bagage aan geschikte oefenstof, heeft een beeld van een mogelijke methodiek voor het geven van schaatsinitiatie in het lager en secundair onderwijs (10-stappenplan in het aanleren van schaatsen) heeft aandacht voor veiligheid Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

151 Ropeskipping: (1.5; 3.1; 3.2) De student: beheerst de basistechnieken van single rope (één touw, 1 en 2 springers) en double dutch. heeft bagage aan geschikte oefenstof. heeft een beeld van een mogelijke methodiek voor het geven van initiatie ropeskipping in het lager en secundair onderwijs. bezit de attitudes leergierigheid, inzet, doorzettingsvermogen, respect voor materiaal en naleven van afspraken. Omschrijving Inhoud Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Trainingsleer: - Kennis en praktisch inzicht verwerven in de planning en periodisering van trainingsschema's, met aandacht voor recuperatie, overbelasting en overtraining; - Kennis en inzicht verwerven wat betreft voeding- en vochtopname in functie van fysieke prestaties; - Inzichten verwerven die leiden tot een kritische ingesteldheid ten opzichte van ergogene middelen die in het sportmilieu circuleren ter verbetering van de fysieke prestatie. Lichamelijke opvoeding theorie: - Eindtermen en leerplannen in het basis- en secundair onderwijs; - Geschiedenis en actuele teksten over lichamelijke opvoeding; - Management, planning en evaluatie. De student: - verwerft kennis en praktisch inzicht in de natuurlijke motorische ontwikkeling van leerlingen van 2,5 tot 18 jaar - kan een leerlijn ontwikkelen van een motorische vaardigheid - respecteert de eigenheid en specifieke cultuur van de kleuterschool, de lagere school en de verschillende scholen van secundair onderwijs - integreert vakoverschrijdende eindtermen in de lichamelijke opvoeding LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : weerstandsproef; onder water zwemproef; bevrijdings- en vervoersgrepen; reddersprong, eendenduik, drenkeling uit het water halen; zelfredding en overlevingszwemmen. Skiën/snowboarden: Afhankelijk van het niveau gaande van beginneling tot gevorderde met vervolmaking; materiaalleer; technieken van skiën/snowboarden, analyse van eigen bewegingen; organisatie van avondactiviteiten. Badminton: spel- en oefenvormen; voornaamste slagen (hoge opslag, clear, drop, lob, smash). IJsschaatsen: Aanleren van basisschaatstechnieken in spel- en oefenvormen: voorwaarts schaatsen, visjes voorwaarts, visjes achterwaarts, T-stop, ploeg-stop, bochten glijden, de overstap; 10-stappenplan in het aanleren van schaatsen. Ropeskipping: Aanleren van basistechnieken 'single rope' en 'double dutch'. Omschrijving Evaluatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Trainingsleer: Evaluatievorm en criteria: - Leerstof trainingsleer (100%): productevaluatie via een schriftelijk examen in januari, waarin gepeild wordt naar kennis, inzicht Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

152 en praktische toepassingen via open en gesloten vragen; - Herexamen: schriftelijk. Lichamelijke opvoeding theorie: Evaluatievorm en criteria - Verslagen van uitgewerkte opdrachten van begeleid zelfstandig werk - Herexamen: schriftelijk LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen (22,2%): Juni : onder water zwemmen en rugzwemmen (20 punten) weerstandsproef (200m)(20 punten) vervoer- en bevrijdingsproef (30 punten) popduikproef(10 punten) September: idem juni Skiën/Snowboarden (33,3%): Juni Techniek: Beoordeling van het leerproces. Dit gebeurt op basis van een vergelijking tussen de beginsituatie en het eindproduct. Elke student zal hier individueel bekeken worden. Attitude: Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan stiptheid, inzet, doorzettingsvermogen, leergierigheid, vakoverschrijdende doelstellingen (burgerzin en sociale vaardigheden tijdens de busreis en het verblijf in het hotel), deelnemen aan de theoretische sessie over ski-/snowboarden. Avondanimatie, waarbij verantwoordelijkheid en samenwerking moeten leiden tot een succesvol programma. Opmerking: Indien een student omwille van kwetsuur niet kan deelnemen aan de wintersportstage, hoort deze student volgende vervangopdracht uit te voeren: Theoretisch examen van de cursus (skiën én snowboarden) Lessen (skiën of snowboarden) volgen op indoorpiste en afleggen van de praktische proef (zie eigenlijke stage). De September: locatie en de lesgever moeten op voorhand door de betrokken docenten goedgekeurd worden. Theoretisch examen van de cursus. Lessen (skiën/snowboarden) volgen op indoorpiste en afleggen van de praktische proef (zie eigenlijke stage). De locatie Badminton (22,2%): en de lesgever moeten op voorhand door de betrokken docenten goedgekeurd worden. Productevaluatie (100%) Verschillende slagen in wedstrijdsituatie (enkel en dubbelspel) toepassen. Spelregels correct kunnen hanteren. Keuze uit 1 van de 2 volgende disciplines: Ijsschaatsen (22,2%): Productevaluatie 100% eerste zittijd: demonstreren van de basis schaatstechnieken op schaatsen tweede zittijd: demonstreren van de basis schaatstechnieken op skates met aangepaste stoptechnieken Rope skipping (22,2%): Juni en september: Productevaluatie 100% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

153 Demonstreren van combinaties van basistechnieken 'single rope' en 'double dutch'. Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het volledige opleidingsonderdeel. De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren van alle examenopdrachten. Omschrijving Evaluatie (lijst) Delen van het opleidingsonderdeel: LO Theorie 3-1 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 75,00 Januari Mondeling examen 25,00 Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. LO th LO Theorie 3-1 (7621/718/1112/7178/56) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Lichamelijke Opvoeding Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 37,50 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Dieryck Katy, Swinnen Guido, Willems Kenny ProgrammaonderdeelID: LO GL 3-1:LO th LO GL 3-1: LO Theorie 3-1 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Lichamelijke Opvoeding GL 3-1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Lichamelijke Opvoeding GL 3-1', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Gespecialiseerd Dieryck Katy, Ketelslegers Mieke, Swinnen Guido, Willems Kenny Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht LO Theorie 3-1 Cursussen in eigen beheer: Trainingsleer 'Basis voor verantwoord trainen', J. VRIJENS, PVLO, Gent, Theorie LO Informatie via Toledo - Eindtermen en leerplannen bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding van het basis en secundair onderwijs; - Didactiek van het bewegingsonderwijs, Behets D., Acco, 2006 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

154 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) LO Theorie 3-1 Trainingsleer: Gehanteerde werkvormen: hoorcollege met interactieve werksessies. Lichamelijke opvoeding theorie: Gehanteerde werkvormen: - hoorcollege met interactieve werksessies Zelfstandig werk (per 2 studenten): - theoretische inzichten kunnen toepassen in opdrachten over de lichamelijke opvoeding; - het ontwikkelen van een leerlijn in een zelfgekozen bewegingsdomein van kleuter tot jongvolwassene; - uitwerken van een voorbeeld van leren leren in een zelfgekozen discipline. Verwachte tijdsinvestering: 15 uur. Voor het gedeelte gegeven door de didactiek lkrn ; dit gedeelte wordt gedoceerd en hierbij worden opdrachten gegeven die moeten uitgevoerd worden tijdens de novemberstage. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (37,50 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) LO Theorie 3-1 Trainingsleer: het inzicht in 'Trainingsleer' van OF 2 bezitten. Lichamelijke opvoeding theorie: de competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Inzicht in de theorie van de lichamelijke opvoeding van opleidingsfase 1 en 2. De kennis en de vaardigheden van stage en vakdidactiek van OF 2 bezitten. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) LO Theorie 3-1 Trainingsleer: de student: - neemt een kritische ingesteldheid aan ten opzichte van de ergogene middelen die in het sportmilieu circuleren ter verbetering van de fysieke prestatie; (2.3; 10.1) - heeft kennis en praktisch inzicht verworven in de planning en periodisering van trainingsschema's, met aandacht voor recuperatie, overbelasting en overtraining (3.1; 3.2) - heeft kennis en inzicht verworven wat betreft voeding- en vochtopname in functie fysieke prestaties. (3.1; 3.2) Lichamelijke opvoeding theorie: de student: - getuigt van een eigen visie over lichamelijke opvoeding vanuit de eindtermen en leerplannen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs; (1.2; 1.13; 3.3) - kan de veranderingen in de lichamelijke opvoeding situeren in onze evoluerende samenleving; (10.1) - kan een leerlijn ontwikkelen van motorische vaardigheden voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar; (3.1; 3.2) - kan de invloeden van onderwijsvernieuwingen toepassen in de lichamelijke opvoeding; (5.1; 5.2; 9.1; 10.1) - kan vakoverschrijdende eindtermen integreren in de lichamelijke opvoeding. (1.13; 3.3) de student heeft inzicht in de volgende vakcompetenties en past deze toe in de stage LO.: - Competentie 1 : Management - de student verwerft inzicht in regels en procedures van het vak Lichamelijke Opvoeding in een school sec.onderwijs (4.3) - Competentie 2: Planning - de student kan voor het 1ste trimester een planning maken voor 1 klas op basis van het leerplan en het deelschoolwerkplan (4.2; 4.3) - Competentie 3: Evalueren - de student evalueert na een periode zowel het leerproces van de leerlingen ( met het oog op rapportering) als zijn eigen onderwijsproces (1.8; 1.9; 5.3) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

155 Omschrijving Inhoud LO Theorie 3-1 Trainingsleer: - Kennis en praktisch inzicht verwerven in de planning en periodisering van trainingsschema's, met aandacht voor recuperatie, overbelasting en overtraining; - Kennis en inzicht verwerven wat betreft voeding- en vochtopname in functie van fysieke prestaties; - Inzichten verwerven die leiden tot een kritische ingesteldheid ten opzichte van ergogene middelen die in het sportmilieu circuleren ter verbetering van de fysieke prestatie. Lichamelijke opvoeding theorie: - Eindtermen en leerplannen in het basis- en secundair onderwijs; - Geschiedenis en actuele teksten over lichamelijke opvoeding; - Management, planning en evaluatie. De student: - verwerft kennis en praktisch inzicht in de natuurlijke motorische ontwikkeling van leerlingen van 2,5 tot 18 jaar - kan een leerlijn ontwikkelen van een motorische vaardigheid - respecteert de eigenheid en specifieke cultuur van de kleuterschool, de lagere school en de verschillende scholen van secundair onderwijs - integreert vakoverschrijdende eindtermen in de lichamelijke opvoeding Omschrijving Evaluatie (tekst) LO Theorie 3-1 Trainingsleer: Evaluatievorm en criteria: - Leerstof trainingsleer (100%): productevaluatie via een schriftelijk examen in januari, waarin gepeild wordt naar kennis, inzicht en praktische toepassingen via open en gesloten vragen; - Herexamen: schriftelijk. Lichamelijke opvoeding theorie: Evaluatievorm en criteria - Verslagen van uitgewerkte opdrachten van begeleid zelfstandig werk - Herexamen: schriftelijk Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 75,00 Januari Mondeling examen 25,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

156 LO pr LO Praktijk 3-1 (7623/718/1112/7178/66) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Lichamelijke Opvoeding Studieomvang: 2.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 2,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Dhuyvetter Astrid, Dieryck Katy, Ketelslegers Mieke, Roex Erik, Swinnen Guido, Willems Kenny ProgrammaonderdeelID: LO GL 3-1:LO pr LO GL 3-1: LO Praktijk 3-1 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Lichamelijke Opvoeding GL 3-1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Lichamelijke Opvoeding GL 3-1', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Gespecialiseerd Delen Stefan, Dhuyvetter Astrid, Dieryck Katy, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Roex Erik, Willems Kenny Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : K. Dieryck, cursus reddend zwemmen, 2003, terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo Badminton : K. Dieryck, cursus badminton, 2008 Wintersportstage: Eigen Cursus (terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo). IJsschaatsen: A. Dhuyvetter, fiches 'basis schaatstechnieken' (terug te vinden op de electronische leerlomgeving) Analyse van de schaatstechnieken: 10 stappenplan (Joeri Snoeks) Ropeskipping: Nota's bij de lessen Ropeskipping (terug te vinden op electronische leeromgeving Toledo). Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : Gehanteerde werkvormen: Demonstraties; trainen van vaardigheden door middel van opdrachten met zo nodig klassikale en individuele remediëring; simulaties van noodsituaties; leerkracht- en studentgestuurde werkvormen. Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Skiën/Snowboarden: Situering: De ski-/snowboardstage moet beschouwd worden als een aanvullende functie voor de leerkracht lichamelijke opvoeding. Om de positieve invloed van de sneeuwklassen (3 graad lager ond. en 1 graad sec. ond.) te kunnen bekrachtigen moet men eerst zelf ervaren wat het voor de lln. kan betekenen. Gehanteerde werkvormen: Doceren, demonstreren, praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk : De geziene vaardigheden inoefenen. Uitwerking avondactiviteiten. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

157 Badminton : Gehanteerde werkvormen : doceren, demonstreren, praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk : de geziene vaardigheden inoefenen IJsschaatsen: Gehanteerde werkvormen: demonstraties; praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Ropeskipping: Gehanteerde werkvormen: demonstraties; praktijkoefening met ondersteuning en remediëring Zelfstandig werk: de geziene vaardigheden inoefenen Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : De competenties voor zwemmen in OF 1 en 2. Skiën/snowboarden: Bereid zijn inspanningen te leveren om op korte tijd de basistechnieken/ gevorderde technieken voldoende te beheersen. Badminton : / IJsschaatsen: Bereid zijn om inspanningen te leveren om op korte tijd de basis schaatstechnieken voldoende te beheersen. Ropeskipping: Bereid zijn inspanningen te leveren om op korte tijd de basistechnieken voldoende te beheersen. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen: De student : heeft aandacht voor hygiëne en gezondheidseducatie; (2.3; 2.6) vertoont doorzettingsvermogen om de beoogde resultaten te bereiken; kan de basisvaardigheden van het reddend zwemmen : vervoers- en bevrijdingsgrepen uitvoeren; (3.1) kan verschillende soorten drenkelingen redden binnen een vooropgestelde tijd met de voorgeschreven technieken; (3.1) is allert voor onveilige situaties en weet hoe hierop adekwaat te reageren en te handelen; (3.1) beheerst de basistechnieken van overlevingszwemmen; (3.1) heeft een bagage aan oefenstof van overlevingszwemmen en reddend zwemmen die geschikt is om te onderwijzen in het lager en secundair onderwijs. (3.1; 3.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

158 Skiën/snowboarden: (3.1; 3.2) De student : heeft weet van het verloop (organisatie en deels inhoudelijk) van een ski-, snowboardweek; beheerst de ski-, snowboardvaardigheid om de lln. van het lager en het sec. ond. te kunnen helpen met hun eerste ski- of snowboardervaring; ontwikkelt attitudes zowel tijdens de te volgen lessen als tijdens de reis en het verblijf. Belangrijke attitudes op dit vlak: eigen grenzen leren kennen en durven verleggen; openheid naar nieuwe dingen; verdraagzaamheid kan avondactiviteiten invullen en brengen. kent de basistechnieken van skiën/snowboarden en kan eigen bewegingen analyseren. kent de leer van de materialen. Badminton : (3.1; 3.2) De student : kent de spelregels. kan de geleerde technieken demonstreren en toepassen in spelvormen. heeft inzicht in de methodiek en didactiek. bezit de attitudes leergierigheid, inzet, doorzettingsvermogen, respect voor materiaal en naleven van afspraken. IJsschaatsen: (1.5; 3.1; 3.2) De student : beheerst de basistechnieken schaatsen: voorwaarts schaatsen, visjes voorwaarts, visjes achterwaarts, T-stop, ploeg-stop, bochten glijden, de overstap, heeft een bagage aan geschikte oefenstof, heeft een beeld van een mogelijke methodiek voor het geven van schaatsinitiatie in het lager en secundair onderwijs (10-stappenplan in het aanleren van schaatsen) heeft aandacht voor veiligheid Ropeskipping: (1.5; 3.1; 3.2) De student: beheerst de basistechnieken van single rope (één touw, 1 en 2 springers) en double dutch. heeft bagage aan geschikte oefenstof. heeft een beeld van een mogelijke methodiek voor het geven van initiatie ropeskipping in het lager en secundair onderwijs. bezit de attitudes leergierigheid, inzet, doorzettingsvermogen, respect voor materiaal en naleven van afspraken. Omschrijving Inhoud LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen : weerstandsproef; onder water zwemproef; bevrijdings- en vervoersgrepen; reddersprong, eendenduik, drenkeling uit het water halen; zelfredding en overlevingszwemmen. Skiën/snowboarden: Afhankelijk van het niveau gaande van beginneling tot gevorderde met vervolmaking; materiaalleer; technieken van skiën/snowboarden, analyse van eigen bewegingen; organisatie van avondactiviteiten. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

159 Badminton: spel- en oefenvormen; voornaamste slagen (hoge opslag, clear, drop, lob, smash). IJsschaatsen: Aanleren van basisschaatstechnieken in spel- en oefenvormen: voorwaarts schaatsen, visjes voorwaarts, visjes achterwaarts, T-stop, ploeg-stop, bochten glijden, de overstap; 10-stappenplan in het aanleren van schaatsen. Ropeskipping: Aanleren van basistechnieken 'single rope' en 'double dutch'. Omschrijving Evaluatie (tekst) LO Praktijk 3-1 Reddend zwemmen (22,2%): Juni : September: idem juni onder water zwemmen en rugzwemmen (20 punten) weerstandsproef (200m)(20 punten) vervoer- en bevrijdingsproef (30 punten) popduikproef(10 punten) Skiën/Snowboarden (33,3%): Juni Opmerking: Techniek: Beoordeling van het leerproces. Dit gebeurt op basis van een vergelijking tussen de beginsituatie en het eindproduct. Elke student zal hier individueel bekeken worden. Attitude: Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan stiptheid, inzet, doorzettingsvermogen, leergierigheid, vakoverschrijdende doelstellingen (burgerzin en sociale vaardigheden tijdens de busreis en het verblijf in het hotel), deelnemen aan de theoretische sessie over ski-/snowboarden. Avondanimatie, waarbij verantwoordelijkheid en samenwerking moeten leiden tot een succesvol programma. Indien een student omwille van kwetsuur niet kan deelnemen aan de wintersportstage, hoort deze student volgende vervangopdracht uit te voeren: September: Theoretisch examen van de cursus (skiën én snowboarden) Lessen (skiën of snowboarden) volgen op indoorpiste en afleggen van de praktische proef (zie eigenlijke stage). De locatie en de lesgever moeten op voorhand door de betrokken docenten goedgekeurd worden. Theoretisch examen van de cursus. Lessen (skiën/snowboarden) volgen op indoorpiste en afleggen van de praktische proef (zie eigenlijke stage). De locatie Badminton (22,2%): Productevaluatie (100%) en de lesgever moeten op voorhand door de betrokken docenten goedgekeurd worden. Verschillende slagen in wedstrijdsituatie (enkel en dubbelspel) toepassen. Spelregels correct kunnen hanteren. Keuze uit 1 van de 2 volgende disciplines: Ijsschaatsen (22,2%): Productevaluatie 100% eerste zittijd: demonstreren van de basis schaatstechnieken op schaatsen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

160 tweede zittijd: demonstreren van de basis schaatstechnieken op skates met aangepaste stoptechnieken Rope skipping (22,2%): Juni en september: Productevaluatie 100% Demonstreren van combinaties van basistechnieken 'single rope' en 'double dutch'. Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het volledige opleidingsonderdeel. De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren van alle examenopdrachten. LO CGP Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 (7179/718/1112/1/65) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Lichamelijke Opvoeding Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Dhuyvetter Astrid, Minten Hans, Swinnen Guido, Van Loon Reinhilde ProgrammaonderdeelID: LO CGP Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Swinnen Guido, Van Loon Reinhilde, Willems Kenny Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 Cursussen in eigen beheer. Informatie via Toledo. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Lichamelijke Opvoeding CG Project De student staat open voor de leefwereld van kleuters. De student begrijpt de leefwereld van kleuters en kan zich inleven (conatief, cognitief en dynamisch affectief). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

161 De student kan van hieruit: -gepast communiceren -een activiteit organiseren, inclusief klasmanagement -en een gepast aanbod doen van bewegingsactiviteiten (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.11; 2.1; 2.7; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.4) 2. De student verkent de werking en de organisatie van een kleuterklas en kan zijn bijdrage duiden, vanuit de bewegingsopvoeding, aan de totale ontwikkeling van kleuters.(3.1; 3.2; 3.3) Omschrijving Inhoud Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 Afgestudeerden BaSO LO kunnen na hun opleiding bij verschillende leeftijdsgroepen tewerkgesteld worden als lesgever lichamelijke opvoeding. Tijdens opleidingsfase 1 geven de studenten oefenlessen bewegingsopvoeding aan leerlingen van de lagere school. Tijdens opleidingsfase 2 geven ze lessen lichamelijke opvoeding aan leerlingen van het secundair onderwijs. In dit project willen we de studenten bekwamen in het onderzoeken en verdiepen van de eigenheid van de doelgroep kleuters, om als volwaardig medewerker te kunnen functioneren in een kleuterschool. Omschrijving Evaluatie (tekst) Lichamelijke Opvoeding CG Project 3-2 De student werkt in groep (met 3 medestudenten) een casus uit waarbij hij kan aantonen dat hij de verschillende competenties verworven heeft. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 50,00 Juni Productevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

162 MECH GL Mechanica GL 3-1 (7180/718/1112/1/49) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Mechanica Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Goyvaerts Johan ProgrammaonderdeelID: MECH GL Mechanica GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Goyvaerts Johan Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Mechanica GL 3-1 Eigen cursus; Handboek materialen, machine-onderdelen (bibliotheek). Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Mechanica GL 3-1 Gehanteerde werkvormen Praktijk, individuele opdrachten; Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Mechanica GL 3-1 De kennis,de vaardigheden en attitudes bereikt in het secundair onderwijs Een vooropleiding in een studierichting mechanica of aanverwant De onderbouwende basiskennis wiskunde beheersen Interesse voor de begrippen materialen,machines en gereedschappen De kennis,vaardigheden en attitudes die vervat zijn in de eindtermen en ontwikkelingsnormen van het secundair onderwijs De basisvaardigheden voor realisatietechnieken en technologische activiteiten,specifiek mechanische vaardigheden 2ste graad secundair onderwijs A en B stroom beheersen Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Mechanica GL 3-1 (3.1; 3.2) Inzicht in het leerproces mechanische en handmatige verspaning Inzicht in de ruime keuze van hardmetalen snijmaterialen Deze basiswetten terugvinden in mechanische tekeningen en praktische realisaties Vanuit een tekening zelfstandig een eenvoudig werkstuk vervaardigen Zelfstandig oefeningen oplossen Veilig kunnen werken aan machines Verantwoordelijkheid nemen,actief deelnemen,leerstrategie gericht op besluitvorming Omgangsvormen die passen bij een toekomstige leerkracht (2.1) Technisch denken volgens een inductief probleemoplossend proces Voldoende respect voor machines en gereedschappen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

163 Omschrijving Inhoud Mechanica GL 3-1 Bankwerk: vijlen, aftekenen, boren, verzinken, schroefdraadsnijden, ruimen; Draaien: inwendig en uitwendig tot op een nauwkeurigheid van 0,01 mm; Frezen: vlak, haaks, frezen van kamer; Slijpen: vlak, evenwijdig en haaks slijpen, afdressen slijpsteen; Verdeeltoestel: gelijkmatig verdelen van werkstukken; Meten: schetsen en opmeten van werkstukken; Plaatwerk: aftekenen, knippen en plooien van plaat; Lassen: autogeen en elektrisch lassen. Meettechnieken verschillende meetgereedschappen eindmaten meten en controleren van oppervlakteruwheden Meten van conische werkstukken meten van zwaluwstaartverbindingen hardheidsmetinfgen opmeten van tandwielen Overbrengingen V-riemen,soorten,keuze i.f.v. over te brengen vermogen kettingen,keuze i.f.v. over te brengen vermogen tandwielen,soorten,berekenen van tandwielen Omschrijving Evaluatie (tekst) Mechanica GL 3-1 januari:permanente evaluatie 100% 60% werkstukken 20% verslagen 20% voorbereiding herexamen:opstellen van een werkvoorbereiding realiseren van een werkstuk Maximale afwezigheid toegestaan van 33% van de contacturen Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Procesevaluatie 50,00 Januari Productevaluatie 30,00 Januari Productevaluatie 20,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. MECH CGP Mechanica CG Project 3-2 (7181/718/1112/1/33) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Mechanica Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Goyvaerts Johan ProgrammaonderdeelID: MECH CGP Mechanica CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Goyvaerts Johan Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

164 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Mechanica CG Project 3-2 Naslagwerk: catalogi van fabrikanten; Syllabus: eigen cursus praktijk eigen cursus mechanica en sterkteleer cursus inventor en autocad handleiding tabellenboek voor de metaalbewerker Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Mechanica CG Project 3-2 Constructiefgericht project met coaching,werksessies Feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Mechanica CG Project 3-2 De competenties verworven in de opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Mechanica CG Project 3-2 competentie 1: (1.1; 3.1; 3.2) De student kan,in opdracht van een sociale instelling,een product of toestel ontwerpen en maken rekening houdend met volgende kwaliteitsindicatoren - Het product moet mechanisch en elektrisch verantwoord zijn - gebruiksvriendelijk zijn - lage kostprijs - duurzaamheid - veilig zijn - op maat van de klant (8.1) - Het consept bevat een constructiekaart of gebruikshandleiding Competentie 2: De student is zelfsturend en kan samenwerken om tot het eindproduct te komen Omschrijving Inhoud Mechanica CG Project 3-2 In dit project ontwerpen en realiseren de studenten in opdracht van een sociale instelling en de docent een produkt dat in de instelling gebruikt kan worden. Om dit project te realiseren zullen de studenten alle kennis en vaardigheden die ze tijdens OF1 en 2 en 3 verworven hebben,soepel moeten inzetten om het project tot een goed einde te brengen. Tijdens het proces worden de studenten gecoacht door de vaklector. Indien nodig worden er ondersteunende colleges georganiseerd om de huidigen kennis aan te vullen. Het traject start met een bezoek aan de opdrachtgever(s) waar de studenten de kans krijgen om de context te leren kennen en feedback te vragen aan de opdrachtgever. Tijdens het presentatiemoment zullen de opdrachtgevers ook aanwezig zijn en mee het cijfer voor het product bepalen. Omschrijving Evaluatie (tekst) Mechanica CG Project 3-2 Competentie 1: - 60% van de punten - een cijfer voor het product - cijfer bepaald door de opdrachtgever en de docent op basis van de afgespoken kwaliteitsindicatoren Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

165 Compentie 2: - 40% van de punten - de student maakt in een beknopt logboek zichtbaar welk zijn bijdrage was aan het product - de student maakt in een logboek zichtbaar welke kwaliteiten hij heeft ingezet als samenspeler - cijfer bepaald tijdens een consensusgespek tussen docent en studenten waar de groep studenten hun logboek presenteren Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Praktijkexamen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

166 MO GL Muzikale Opvoeding GL 3-1 (7182/718/1112/2/18) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Muzikale Opvoeding Studieomvang: 5.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Studietijd: Totale studietijd: 100,00 uren 125,00 uren Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 (2.00 studiepunten - 2,00 gewicht) MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 (3.00 studiepunten - 3,00 gewicht) Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel. xolod-beheerder(s): Schrooten Erik ProgrammaonderdeelID: MO GL Muzikale Opvoeding GL 3-1 Berekening score: Tot op een geheel getal Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel: Deel van opleidingsonderdeel MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen, maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7. Quotering op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) Tweede examenkans: voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: MO Didactische vraagstukken en piano 3-1, MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1. indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel de niet geslaagde delen ervan herkanst worden. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Martens Hilde Talen: Nederlands Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Achtergrondteksten en artikels; bibliotheek; partituren; handboeken AMV en AMC. MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor de didactische vraagstukken: Achtergrondteksten en artikels Voor piano: Partituren Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Gehanteerde werkvormen Er worden een aantal mogelijkheden voorgesteld waaruit de studenten kunnen kiezen. Interactieve lessen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

167 MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Vraaggestuurd pakket. Probleemgestuurd pakket. Voor piano: Gehanteerde werkvormen Musiceren vanuit opdrachten; Musiceren vanuit bladmuziek; Zelfstandig werk Partituren zelfstandig instuderen Extra muros Concerten Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Muzikale Opvoeding GL 3-1 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 De ambachtelijke bagage van het vak notenleer van OF1 en OF2. MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Student kan een goede muziekles geven KENNIS De student kan een volledige les MO uitwerken m.b.v. verschillende bouwstenen van het vak MO (luisteren, vocaal musiceren, instrumentaal musiceren, verwoorden, noteren, ontwerpen en transformeren) en de uitgangspunten van het ervaringsgericht onderwijs benutten. De student verwerft inzichten in de eigen didactische mogelijkheden De student kan zijn eigen methodisch didactische, inhoudelijke en ambachtelijke mogelijkheden ontwikkelen De student kan een jaarplan voor het vak MO uitwerken. De student beheerst inhoudelijk de besproken thema s. VAARDIGHEDEN De student kan de verschillende media gebruiken. De student kan een klas managen. De student kan a.d.h.v. de leercirkel van Kolb reflecteren over zijn eigen onderwijsgedrag en dat van medestudenten. ATTITUDES De student staat dynamisch, leerling betrokken en vormend voor de klas. De student straalt passie voor muziek en onderwijs uit. De student kan feedback geven en ontvangen. Voor piano:de kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot het pianospel verworven in 1 BASO en 2 BASO. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Competentie: De student kan de lessen AMV geven in het DKO (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2; 10.1) Gedragsindicatoren: De student kent de leerdoelen, de inhouden en de werkvormen van de vakken AMV. Competentie: De student kan lessen AMC geven in het dko (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2; 10.1) Gedragsindicatoren: De student kent de leerdoelen, de inhouden en de werkvormen van het vak AMC. De student kent de de structuur van het dko. MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Student kan een goede muziekles geven KENNIS De student kan op een diepere manier een volledige les MO uitwerken m.b.v. verschillende bouwstenen van het vak MO (luisteren, vocaal musiceren, instrumentaal musiceren, verwoorden, noteren, ontwerpen en transformeren) en de uitgangspunten van het ervaringsgericht onderwijs benutten. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 5.2; 9.1; 10.1) De student verwerft inzichten in de eigen didactische mogelijkheden. (5.3) De student kan zijn eigen methodisch didactische, inhoudelijke en ambachtelijke mogelijkheden ontwikkelen. (1.4; 1.5; 1.6) De student kan een jaarplan voor het vak MO uitwerken. (4.2) De student beheerst inhoudelijk de besproken thema s. (3.1; 3.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

168 VAARDIGHEDEN De student kan een klas managen. (4.1) De student kan a.d.h.v. de leercirkel van Kolb reflecteren over zijn eigen onderwijsgedrag en dat van medestudenten. (5.3) ATTITUDES De student staat dynamisch, leerling betrokken en vormend voor de klas. De student straalt passie voor muziek en onderwijs uit. De student kan feedback geven en ontvangen. Voor piano: Competentie: De student kan een boeiend, muzikaal, ambachtelijk soepel en afwisselend concert (3 werken)geven voor een publiek. De werken zijn gekozen uit verschillende stijlperiodes Gedragsindicatoren: Hand: De student kan de werken vloeiend en muzikaal spelen Hoofd: De student kan een partituur zelfstandig ontcijferen en instuderen. De student kan een stijlgebonden en persoonlijke interpretatie van de werken ontwikkelen Hart: De student is een regelmatige thuiswerker De student is nieuwsgierig naar verschillende muziekstijlen uit verschillende stijlperiodes De student is ontvankelijk voor de feedback van de docent De student straalt een passie voor muziek en onderwijs uit. Omschrijving Inhoud Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Bestuderen leerplan Verkenning van het dko-landschap Zoektocht naar verschillen tussen dko en het werken in de eerste graad van het secundair onderwijs Zoektocht naar didactisch invullingen en leerlijnen MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Vraaggestuurd pakket aangereikt door de studenten. Voor piano: Voorbereiden eindproef conservatorium Omschrijving Evaluatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Eerste examenkans: 50% schriftelijk examen 50% cijfer permanente evaluatie praktische proef in het DKO; Tweede examenkans: 50% schriftelijk examen 50% cijfer voor een opgelegd product MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: co-assesment tijdens de juni-reeks Voor piano 70 % praktische proef onder de vorm van een publiek concert voor de Paasvakantie 30 % permanente evaluatie; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

169 Omschrijving Evaluatie (lijst) Delen van het opleidingsonderdeel: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 50,00 Januari Procesevaluatie 50,00 Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 50,00 September Productevaluatie 50,00 MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 100,00 Tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. MO AMV-AMC MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 (7220/718/1112/7182/92) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Muzikale Opvoeding Studieomvang: 2.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 2,00 Totale studietijd: 25,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanesser Jeroen ProgrammaonderdeelID: MO GL 3-1:MO AMV-AMC MO GL 3-1: MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Muzikale Opvoeding GL 3-1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Muzikale Opvoeding GL 3-1', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Gespecialiseerd Martens Hilde Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Achtergrondteksten en artikels; bibliotheek; partituren; handboeken AMV en AMC. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

170 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Gehanteerde werkvormen Er worden een aantal mogelijkheden voorgesteld waaruit de studenten kunnen kiezen. Interactieve lessen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 De ambachtelijke bagage van het vak notenleer van OF1 en OF2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Competentie: De student kan de lessen AMV geven in het DKO (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2; 10.1) Gedragsindicatoren: De student kent de leerdoelen, de inhouden en de werkvormen van de vakken AMV. Competentie: De student kan lessen AMC geven in het dko (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2; 10.1) Gedragsindicatoren: De student kent de leerdoelen, de inhouden en de werkvormen van het vak AMC. De student kent de de structuur van het dko. Omschrijving Inhoud MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Bestuderen leerplan Verkenning van het dko-landschap Zoektocht naar verschillen tussen dko en het werken in de eerste graad van het secundair onderwijs Zoektocht naar didactisch invullingen en leerlijnen Omschrijving Evaluatie (tekst) MO Inleiding didactiek AMV - AMC 3-1 Eerste examenkans: 50% schriftelijk examen 50% cijfer permanente evaluatie praktische proef in het DKO; Tweede examenkans: 50% schriftelijk examen 50% cijfer voor een opgelegd product Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 50,00 Januari Procesevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 50,00 September Productevaluatie 50,00 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

171 MO DIVRPI MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 (9502/718/1112/7182/56) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Muzikale Opvoeding Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanesser Jeroen ProgrammaonderdeelID: MO GL 3-1:MO DIVR MO GL 3-1: MO Didactische vraagstukken 3-1 Dit deel van opleidingsonderdeel 'Muzikale Opvoeding GL 3-1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Muzikale Opvoeding GL 3-1', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Docenten: Talen: Gespecialiseerd Vanesser Jeroen Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor de didactische vraagstukken: Achtergrondteksten en artikels Voor piano: Partituren Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Vraaggestuurd pakket. Probleemgestuurd pakket. Voor piano: Gehanteerde werkvormen Musiceren vanuit opdrachten; Musiceren vanuit bladmuziek; Zelfstandig werk Partituren zelfstandig instuderen Extra muros Concerten Omschrijving Begincompetenties (tekst) MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Student kan een goede muziekles geven KENNIS De student kan een volledige les MO uitwerken m.b.v. verschillende bouwstenen van het vak MO (luisteren, vocaal musiceren, instrumentaal musiceren, verwoorden, noteren, ontwerpen en transformeren) en de uitgangspunten van het ervaringsgericht onderwijs benutten. De student verwerft inzichten in de eigen didactische mogelijkheden De student kan zijn eigen methodisch didactische, inhoudelijke en ambachtelijke mogelijkheden ontwikkelen De student kan een jaarplan voor het vak MO uitwerken. De student beheerst inhoudelijk de besproken thema s. VAARDIGHEDEN De student kan de verschillende media gebruiken. De student kan een klas managen. De student kan a.d.h.v. de leercirkel van Kolb reflecteren over zijn eigen onderwijsgedrag en dat van medestudenten. ATTITUDES De student staat dynamisch, leerling betrokken en vormend voor de klas. De student straalt passie voor muziek en onderwijs uit. De student kan feedback geven en ontvangen. Voor piano:de kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot het pianospel verworven in 1 BASO en 2 BASO. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

172 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Student kan een goede muziekles geven KENNIS De student kan op een diepere manier een volledige les MO uitwerken m.b.v. verschillende bouwstenen van het vak MO (luisteren, vocaal musiceren, instrumentaal musiceren, verwoorden, noteren, ontwerpen en transformeren) en de uitgangspunten van het ervaringsgericht onderwijs benutten. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 5.2; 9.1; 10.1) De student verwerft inzichten in de eigen didactische mogelijkheden. (5.3) De student kan zijn eigen methodisch didactische, inhoudelijke en ambachtelijke mogelijkheden ontwikkelen. (1.4; 1.5; 1.6) De student kan een jaarplan voor het vak MO uitwerken. (4.2) De student beheerst inhoudelijk de besproken thema s. (3.1; 3.2) VAARDIGHEDEN De student kan op een diepere manier de verschillende media gebruiken. (1.5; 1.7) De student kan een klas managen. (4.1) De student kan a.d.h.v. de leercirkel van Kolb reflecteren over zijn eigen onderwijsgedrag en dat van medestudenten. (5.3) ATTITUDES De student staat dynamisch, leerling betrokken en vormend voor de klas. De student straalt passie voor muziek en onderwijs uit. De student kan feedback geven en ontvangen. Voor piano: Competentie: De student kan een boeiend, muzikaal, ambachtelijk soepel en afwisselend concert (3 werken)geven voor een publiek. De werken zijn gekozen uit verschillende stijlperiodes Gedragsindicatoren: Hand: De student kan de werken vloeiend en muzikaal spelen Hoofd: De student kan een partituur zelfstandig ontcijferen en instuderen. De student kan een stijlgebonden en persoonlijke interpretatie van de werken ontwikkelen Hart: De student is een regelmatige thuiswerker De student is nieuwsgierig naar verschillende muziekstijlen uit verschillende stijlperiodes De student is ontvankelijk voor de feedback van de docent De student straalt een passie voor muziek en onderwijs uit. Omschrijving Inhoud MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: Vraaggestuurd pakket aangereikt door de studenten. Voor piano: Voorbereiden eindproef conservatorium Omschrijving Evaluatie (tekst) MO Didactische vraagstukken en piano 3-1 Voor didactische vraagstukken: co-assesment tijdens de juni-reeks Voor piano 70 % praktische proef onder de vorm van een publiek concert voor de Paasvakantie 30 % permanente evaluatie; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

173 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 100,00 MO CGP Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 (7183/718/1112/1/01) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Muzikale Opvoeding Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Appermont Bert ProgrammaonderdeelID: MO CGP Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Appermont Bert Talen: Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 Geen specifieke studiematerialen nodig. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Muzikale Opvoeding CG Project Repetitiemomenten in groep - Zelfstandige opdrachten - Groepsopdrachten (repetities) gecoacht door de docent of op zelfstandige basis Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Muzikale Opvoeding CG Project De student heeft enige ervaring als lesgever en kan een groep leiden - De student heeft een degelijke muzikale vorming en basiskennis Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Muzikale Opvoeding CG Project De student kan in team - vanuit een opgelegd thema - een (artistiek en ambachtelijk) professionele en didactische muziekvoorstelling maken voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2; 10.1) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

174 Omschrijving Inhoud Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 Kennis - De student kan creatief meedenken bij het maken van een muziekvoorstelling Vaardigheden - De student kan één of meerdere muziekinstrumenten bespelen en zijn stem correct gebruiken - De student kan een groep leiden en enthousiasmeren Attitude - De student is een teamspeler - De student heeft een actieve houding en is bereid te werken Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Portfolio 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

175 NED GL Nederlands GL 3-1 (7184/718/1112/1/82) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Nederlands Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Coenegrachts Jan ProgrammaonderdeelID: NED GL Nederlands GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Coenegrachts Jan, Evens Jos Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Nederlands GL 3-1 Coenegrachts J., Evens J. e.a., De brede taak van de leraar Nederlands, KHLim, Diepenbeek, Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Nederlands GL 3-1 Gehanteerde werkvormen Kringgesprekken, werkcolleges; Eén voormiddag wordt uitgetrokken om terug te blikken op de stage. Gebruik van Toledo. Zelfstandig werk Leeswerk en 1 praktijkopdracht per thema. Extra muros Invulling van de inhoudelijke projecten kan tot extra-murosactiviteiten leiden. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Nederlands GL 3-1 De studenten beheersen de competenties uit de vakinhoudelijke en (vak)didactische opleidingsonderdelen van OF1 en OF2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Nederlands GL 3-1 De student verwerft inzicht in de brede opdracht van de leraar Nederlands en kan aspecten ervan integreren in zijn lespraktijk. 1. De student verwerft inzicht in onderstaande aspecten van het vak Nederlands: NT2 en taakgericht onderwijs; (1.11; 2.7; 3.1; 3.2) Aansluiting basisonderwijs secundair onderwijs voor het vak Nederlands; (3.1; 3.2; 3.3) Vakoverschrijdende eindtermen in het vak Nederlands; (1.13; 10.1) Uitdieping van het vak Nederlands in de b-stroom; (1.12) ICT en het vak Nederlands; (3.1; 3.2) Taalbeleid op school taalgericht vakonderwijs; (1.11; 2.7; 3.1; 3.2; 9.1) Een andere kijk op grammaticaonderwijs; (3.1; 3.2; 5.1) Begeleid zelfstandig leren in het vak Nederlands. (1.5; 5.1) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

176 2. De student integreert deze thema's in een praktijkopdracht. 3. De student demonstreert een overkoepelende kijk op de vakdidactiek Nederlands als afronding van de initiële vakdidactische vorming. (3.1; 3.2) Omschrijving Doelstellingen Inzicht verwerven in de brede taak van de leraar Nederlands; Persoonlijke leerdoelen afbakenen; Inzicht verwerven in de onderstaande thema s; Onderstaande thema s in de praktijk van het secundair onderwijs verkennen en onderzoeken; Een grondig inzicht in leren leren verwerven en die kennis toepassen zowel op alle vermelde items van dit opleidingsonderdeel zelf als op het schoolvak Nederlands van leerlingen in het secundair onderwijs; Leren reflecteren over het eigen lesgeefgedrag; Tot een mogelijke overkoepelende kijk op de vakdidactiek Nederlands komen, als afronding van de initiële vakdidactische vorming. Omschrijving Inhoud Nederlands GL 3-1 NT2 en taakgericht onderwijs; ICT en het vak Nederlands; Taalbeleid op school taalgericht vakonderwijs; Vakoverschrijdende eindtermen in het vak Nederlands; Uitdieping van het vak Nederlands in de b-stroom; Een andere kijk op grammaticaonderwijs; Aansluiting basisonderwijs secundair onderwijs voor het vak Nederlands; Begeleid zelfstandig leren in het vak Nederlands; Omschrijving Evaluatie (tekst) Nederlands GL 3-1 Mondeling semesterexamen over deze thema s: 25%; (Jos Evens) Opdrachten met verdediging tijdens het examen: 25%; (Jos Evens) Lessenreeks: 50% (Jan Coenegrachts) Herexamen: herwerking van de opdrachten + examen (zoals in januari). Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Productevaluatie 50,00 Januari Mondeling examen 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 50,00 September Mondeling examen 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. NED CGP Nederlands CG Project 3-2 (7185/718/1112/1/66) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Nederlands Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

177 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Coenegrachts Jan ProgrammaonderdeelID: NED CGP Nederlands CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Coenegrachts Jan, Evens Jos Talen: Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Nederlands CG Project 3-2 Gehanteerde werkvormen De studenten werken op zelfstandige basis aan een project. Ze hebben geen verplichte gezamenlijke contacturen meer, maar hebben wekelijks een begeleidingsgesprek met de lectoren. Dat kan plaatsvinden op de voorziene lesmomenten. Aan het einde van het traject presenteren de studenten hun project. Gebruik van Toledo. Extra muros In het kader van Nederland- en Vlaanderenkunde kan er een tweedaagse reis naar Nederland worden georganiseerd; Invulling van inhoudelijke projecten kan tot extra-murosactiviteiten leiden. Zelfstandig werk Cf. gehanteerde werkvormen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Nederlands CG Project 3-2 De studenten beheersen de competenties uit de vakinhoudelijke en (vak)didactische opleidingsonderdelen van OF1, OF2 en OF3. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Nederlands CG Project Studenten kunnen didactisch verantwoord, inhoudelijk en taalkundig correct en bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen over een relevant vakgebonden thema op basis van een grondig bronnenonderzoek. a. Het lesmateriaal is ontstaan op basis van een grondig bronnenonderzoek en na een weloverwogen oriëntatie. (3.1; 3.2) b. De vakdidactische principes worden in het lesmateriaal correct toegepast. (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7) c. Het lesmateriaal is afgestemd op het doelpubliek. (1.1; 1.4; 1.12) d. Het lesmateriaal is vernieuwend. (1.7) e. het lesmateriaal vertoont diepgang. (3.1; 3.2) f. Het lesmateriaal is onmiddellijk bruikbaar in de klaspraktijk. g. De studenten maken geen inhoudelijke fouten. (3.1; 3.2) h. De studenten verzorgen hun taal in het lesmateriaal. 2. De studenten kunnen het uitgewerkte lesmateriaal op een heldere en betrokkenheidsstimulerende wijze presenteren. (1.11) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

178 Omschrijving Doelstellingen Een thema (cf. inhoud) zelfstandig (individueel of in kleine groep) uitdiepen en presenteren voor de medestudenten; Bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen; Inzicht verwerven in de onderstaande thema s; Plezier in jeugdliteratuur (poëzie, theater en romans) beleven; Het inzicht in jeugdliteratuur van de studenten verdiepen; De creativiteit rond jeugdliteratuur van de studenten optimaliseren; De drempels om zelf met professionelen uit dit literair veld om te gaan verlagen; Nederlands als vreemde taal confronteren met Nederlands als moedertaal; Het vak Nederlands in specifieke BSO-richtingen verkennen; Omgaan met de krant in de klas; Creatieve werkvormen voor spelling en grammatica ontwikkelen; De Nederlandse taal en cultuur verkennen; Audiovisueel materiaal voor mondelinge vaardigheden ontwikkelen; Digitale projecten voor de opleiding of het werkveld uitvoeren; De bronnen voor de leraar Nederlands verkennen; Persoonlijke leerdoelen afbakenen; Inzicht in de evaluatieproblematiek binnen het vak Nederlands demonstreren en de evaluatievorm afhankelijk van de gekozen leerdoelen bepalen; Interesse voor en inzicht in de voor- en nadelen van peergroup learning vertonen. Een grondig inzicht in leren leren verwerven en dit toepassen zowel op alle vermelde items van dit opleidingsonderdeel zelf als op het schoolvak Nederlands van leerlingen in het middelbaar onderwijs; Tot een mogelijke overkoepelende kijk op de Nederlandse vakdidactiek komen als afronding van de initiële vakdidactische vorming. Omschrijving Inhoud Nederlands CG Project 3-2 De studenten kiezen een project dat ze diepgaand verwerken. Voorbeelden Een jeugdboekendag organiseren voor een school; Omgaan met boekenzoektochten in de klas; Omgaan met bloemlezingen in de klas; Omgaan met songs in de klas; Omgaan met films in de klas; Omgaan met schooltheater in de klas; Omgaan met poëtische leerlingenproducten in de klas; Omgaan met schrijvers voor de klas; Nederlands als vreemde taal;. OKAN Bronnen van de leraar Nederlands; Nederlands in de tweede en derde graad van het BSO (bv. richting Kantoor); De krant in de klas; Audiovisueel materiaal voor mondelinge vaardigheden ontwikkelen; Digitale projecten voor de opleiding of het werkveld; Werkvormen voor spelling en grammatica; Nederland- en Vlaanderenkunde: het is mogelijk dat er een tweedaagse trip naar een bestemming in Nederland wordt georganiseerd in maart (kostprijs 100 tot 150 ). Deelname hieraan is verplicht en wordt verrekend in de totale studiebelasting van 4 studiepunten of 100 à 120 studie-uren. Leerstijlen in de les Nederlands; Eigen voorstellen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

179 Omschrijving Evaluatie (tekst) Nederlands CG Project 3-2 De evaluatie gebeurt op basis van twee elementen: a. lesmateriaal: 80% (zowel product als proces wordt geëvalueerd door lector en studenten: zie inleidend document bij het project). b. presentatie: 20% (op basis van betrokkenheid en helderheid) Herexamen: uitwerking van een nieuw thema: evaluatie volgens dezelfde verdeling. De evaluatie kan in samenspraak met de studenten aangepast worden aan het project. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

180 OO 3 - Onderwijsbeleid en organisatie 3 (7212/718/1112/1/22) Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Lichter Ronald, Melotte Katrien ProgrammaonderdeelID: OO 3 - Onderwijsbeleid en organisatie 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Lichter Ronald, Melotte Katrien Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Onderwijsbeleid en organisatie 3 Eigen cursus van de lector; J. HEYVAERT & G. JANSSENS, Onderwijszakboekje , Wolters Plantyn, Mechelen, Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Onderwijsbeleid en organisatie 3 Gehanteerde werkvormen Hoorcollege; Interactief lesgeven in verschillende varianten; Begeleid zelfstandig werk: groeps- en/of individuele opdrachten; Zelfstandig werk; Gastsprekers; Zelfstandig werk Lectuuropdrachten; Verwerken van onderwijsactualiteiten. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Onderwijsbeleid en organisatie 3 Vanuit de praktijkervaringen, opgedaan in de voorafgaande twee jaren, globaal zicht hebben op de structuur en organisatie van het eigen werkveld alsook op het beleid op microniveau. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Onderwijsbeleid en organisatie 3 (3.1; 3.2; 9.1; 9.2; 10.1) Kennis van en inzicht in het Vlaamse onderwijsbeleid Kennis van en inzicht in de onderwijsstructuren van Frankrijk en Nederland Het onderwijsbeleid en de -organisatie in België historisch en actueel kunnen duiden De burgerlijke aansprakelijkheid in het onderwijs kunnen interpreteren Het ontstaan van de nieuwe schoolbeweging en van moderne schoolsystemen kunnen verklaren aan de hand van markante personages Gevoelig zijn voor de problematiek van de sociale kansenongelijkheid en de binding onderwijs-arbeidsmarkt Kennis van en inzicht in de invloed van het voortschrijdende Bologna-proces op het Vlaams onderwijs Interesse genereren voor gebeurtenissen die met het onderwijs te maken hebben De band leggen tussen persartikelen en de cursus O&O Omschrijving Doelstellingen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

181 Globaal zicht hebben op onderwijsorganisatie en beleid op micro-, meso- en macroniveau: - Het eigen werkveld situeren in de algemene onderwijsstructuur; - Inzicht hebben in de schoolorganisatie; - Zicht hebben op de instanties die intern en extern betrokken zijn bij de organisatie van het eigen werkveld; - Kennismaken met andere onderwijssystemen in binnen- en/of buitenland: methodescholen, Europa,...; - Administratie en organisatie van de (beginnende) leerkracht leren kennen. Op de hoogte zijn van de wettelijke rechten en plichten van de leerkracht, het statuut en de loopbaan; De nodige informatie in verband met wetgeving en loopbaan verzamelen door het op te zoeken in het onderwijszakboekje of door de juiste instanties te contacteren; De nodige informatie opdoen om op een aangepaste manier te kunnen solliciteren; Het decretale kader rond kansengelijkheid (GOK). Omschrijving Inhoud Onderwijsbeleid en organisatie 3 Onderwijsbeleid en organisatie op microniveau: - Administratie en organisatie van de (beginnende) leerkracht; - Wettelijke rechten en plichten van de leerkracht, statuut en loopbaan; - Schoolwerkplan, leerplan/jaarplannen,... Onderwijsbeleid en organisatie op mesoniveau: - Schoolorganisatie: lestijden, lestijdenpakket, leerstofjaarklassensysteem,...; - Schoolwerkplan, ontwikkelingsdoelen/eindtermen, opvoedingsproject...; - Organisaties en instanties die intern en/of extern betrokken zijn bij het schoolgebeuren: oudercomité, participatieraad, CLB, begeleidingsdiensten, inspectie,... Onderwijsbeleid en organisatie op macroniveau: - Structuur van het Vlaamse onderwijs (netten, niveaus,...); - Onderwijsbeleid: Vlaamse overheid, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), inrichtende macht en schoolbestuur, raden,...; - Andere onderwijssystemen: methodescholen, in Europa,...; - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; - Verzekering in een schoolcontext, vakbondswerking en solliciteren; - De invloed van Bologna op het Vlaams onderwijs. Omschrijving Evaluatie (tekst) Onderwijsbeleid en organisatie 3 Schriftelijk jaarexamen: 75% cursusinhoud en 25% verwerkingsopdracht; Herexamen: schriftelijk: 75% cursusinhoud en 25% aangepaste verwerkingsopdracht. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Schriftelijk examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

182 PO GL Plastische Opvoeding GL 3-1 (7186/718/1112/1/50) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Plastische Opvoeding Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Meert Luc, Vandersmissen Daniel ProgrammaonderdeelID: PO GL Plastische Opvoeding GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Meert Luc, Vandersmissen Daniël Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Plastische Opvoeding GL 3-1 Cursus plastische opvoeding Khlim. Cursus beeldopvoeding khlim. Beeldend materiaal dat in de lessen aan bod komt. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Plastische Opvoeding GL Didactiek - Verfijnen van de vaardigheden om lessen voor te bereiden, te realiseren en te begeleiden door middel van onderwijsleergesprek, zelfstudie en groepswerk. - Artistieke vaardigheden. - Procesgericht beeldende opdrachten uitvoeren met werksessies, coaching, feedback momenten, zelfstandig werk en groepswerk. - Via digitale weg ervaringen uitwisselen met partners uit Europa. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Plastische Opvoeding GL De competenties verworven in de didactiek en artistieke vaardigheden van opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Plastische Opvoeding GL 3-1 (3.1; 3.2) - Kunstenaar zijn in het voorbereiden, realiseren en begeleiden van beeldende activiteiten en het beschouwen van beelden (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6). - Zelfstandig de verworven inzichten in de beeldtaal en de beeldende vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. - Nieuwe thema s, materialen, informatie en inzichten kunnen analyseren en toepassen. - Interesse hebben voor de mogelijkheden die geboden worden in de culturele sector van de maatschappij en op een gepaste manier integreren in lessen (1.3; 1.4; 2.4; 10.1). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

183 Omschrijving Doelstellingen Kunstenaars vormen in het begeleiden van beeldende activiteiten en bij het beschouwen van beelden; Kennis maken met verschillende werkvormen en mogelijkheden van werkgelegenheid binnen de culturele sector. Zelfstandig verwerken in lesvoorbereidingen van onderwerpen, materialen en beeldaspecten. Omschrijving Inhoud Plastische Opvoeding GL Didactiek - Thema s die specifiek gericht zijn op de stage en het toekomstige werkveld. - Vakoverschrijdend werken, evalueren en rapporteren, jaarplan,... - Voorbereiden van de stage en bijsturen op basis van de stage ervaringen. - Oefeningen om de vaardigheid om lessen voor te bereiden en te realiseren te verfijnen. - Organisatie creadagen. - Inspelen op de mogelijkheden die geboden worden in de culturele wereld. + Artistieke vaardigheden. - Procesgericht werken (opdracht, informeren, ideeën uitwerken, experimenteren, coachingsmomenten, keuzes maken, werkstuk realiseren) aan de opdracht van het museumwerk gebruik makende van een procesmap. - Een aantal materialen vormgevend onderzoeken en toepassen. - Kennismaken met activiteiten waar een leerkracht plastische opvoeding in schoolverband mee geconfronteerd wordt: opbouw tentoonstelling, schooluitstap, beeldmateriaal maken: affiches, decors,... Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 50,00 Januari Procesevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 50,00 September Procesevaluatie 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. PO CGP Plastische Opvoeding CG Project 3-2 (7187/718/1112/1/34) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Plastische Opvoeding Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Meert Luc, Vandersmissen Daniel ProgrammaonderdeelID: PO CGP Plastische Opvoeding CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

184 Docenten: Talen: Meert Luc, Vandersmissen Daniël Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Plastische Opvoeding CG Project Infobundel materialen en technieken (werk-/ documentatiemateriaal GL) - Zelf verzamelde informatie via allerlei media. - Zoveel mogelijk gebruik maken van het aanwezige beeldmateriaal. - Niet aanwezige materiaal zelf aanschaffen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Plastische Opvoeding CG Project Creërend - Procesgericht beeldend werken met coaching, feedbackmomenten via verschillende kanalen en zelfstandig werk. - Proces weergeven aan de hand van een procesmap. - Een beeldend werk van een degelijk niveau realiseren en op een gepaste manier en plaats tentoon stellen. - Beschouwend - Zelfstandig informatie verzamelen en ideeën uitwerken, teksten bewerken en uitschrijven. - Groepswerk: overleggen, taakverdeling, evalueren, bijsturen,... - Resultaten uittesten en bijsturen. - Begincompetentie. - De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Plastische Opvoeding CG Project 3-2 De kennis, vaardigheden en attituden die dienden bereikt te worden in OF 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Plastische Opvoeding CG Project De student kan vertrekkende vanuit een thema, procesgericht een beeldend werk realiseren voor een tentoonstelling ondersteund door middel van een procesmap. (3.1; 3.2) 2. De student kan zijn beeldend werk realiseren en tentoonstellen aangepast aan de plaats en de ruimte. (3.1; 3.2) 3. De student kan in team een inspirerend werkboekje realiseren in verban met een kunstenaar, een thema, een periode, een materiaal, een beeldaspect,... waarmee leerlingen zelfstandig en procesgericht kunnen werken. (1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2; 10.1) Gedrags- en kwaliteitsindicatoren 1. De student werkt procesgericht met behulp van een procesmap, experimenteert, zoekt op, bespreekt met de tentoonstellingbegeleider, stuurt bij, ontvangt feedback en werkt het werkstuk met de nodige zorg en niveau af. (3.1; 3.2) 2. De student geeft zijn werk een gepaste plaats aan de hand van parameters zoals: ooghoogte, belichting, kleur, muren,... en kan deze keuze verantwoorden. (3.1; 3.2) 3. De student werkt procesgericht, informeert zich, experimenteert, stuurt bij,... - De student kan soepel in team functioneren en overleg plegen via verschillende kanalen. - Het product wekt de interesse van de leerlingen voor het gekozen thema en de wereld van de beeldende kunst in het algemeen op. - Het product bevat verschillende werkvormen die harmonisch met elkaar verwerkt zijn. - Er is aandacht voor ICT. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

185 Omschrijving Inhoud Plastische Opvoeding CG Project Het CG Project plastische opvoeding bevat twee luiken, die zich zoals het leerplan plastische opvoeding toespitst op een creërend en een beschouwend luik. - Een beeldende opdracht realiseren in verband met een thema in het kader van het museumwerk. - Een werkboekje, eventueel digitaal, realiseren waarmee leerlingen zelfstandig zich informeren, experimenteren, opdrachten uitvoeren,... in verband met een thema, kunstenaar, materiaal,... - Creërend - Verder zetten van het proces dat in GLP 3.1 gestart werd. - Tussentijdse evaluaties en bijsturen van het proces. - Afwerken van het werkstuk en evalueren. - Opbouw van de tentoonstelling. - Opening van de tentoonstelling. - Beschouwend - Keuze van het thema: brainstormen, keuze maken, taken verdelen, tijdschema opstellen, afspraken maken. - Inventariseren van de ideeën, nieuwe ideeën toevoegen, keuzes maken wat verder uitgewerkt wordt, wie doet wat. - Voorleggen van de resultaten aan de groep, bijsturen, voorstellen voor de opbouw van het werkboekje bespreken, uitwerken van een proefexemplaar. - Herwerkte versie bespreken, bijsturen waar nodig is en de inhoudstabel definitief vast leggen. - Uittesten van het werkboekje met leerlingen en een laatste bijsturing op basis van de opgedane ervaringen. - Presentatie van het werkboekje. Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 50,00 Juni Productevaluatie 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Procesevaluatie 50,00 September Productevaluatie 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

186 PAV GL Project Algemene Vakken GL 3-1 (7188/718/1112/1/18) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Project Algemene Vakken Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Baillieux Karel ProgrammaonderdeelID: PAV GL Project Algemene Vakken GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Baillieux Karel Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Project Algemene Vakken GL 3-1 Eigen cursus (Alles op één lijn) Basiskennis; PAV Opzoekboekje Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Project Algemene Vakken GL 3-1 Gehanteerde werkvormen Hoorcolleges: Veldwerk: Zelfstandig werk: het volledig uitwerken van een reeks actuele PAV opdrachten Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Project Algemene Vakken GL 3-1 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Project Algemene Vakken GL 3-1 (3.1; 3.2) De praktische kant van de PAV-leerkracht bestuderen (4.2; 4.3; 4.4); Concrete praktische aspecten die voorbereiden op de arbeidsmarkt bestuderen; Terrorisme en andere ismen (10.1); De evaluatie binnen PAV (1.8); De eigenheid van het DBSO (1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12); Het opvolgen van de grote actualiteitstopics, deze kunnen linken aan de geziene vakinhouden en didactisch kunnen vertalen (1.3; 1.4; 1.5; 10.1). ICT als een efficiënt middel naar zowel lesvoorbereiding als lesinvulling hanteren (1.5; 1.7). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

187 Omschrijving Inhoud Project Algemene Vakken GL 3-1 Basisvaardigheden in het veldonderzoek; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan de intrede op de arbeidsmarkt; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan de praktische kant van de PAV-leerkracht; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan terrorisme en andere ismen; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan de evaluatie binnen PAV; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan de eigenheid van het DBSO. Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Schriftelijk examen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. PAV CGP Project Algemene Vakken CG Project 3-2 (7189/718/1112/1/02) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Project Algemene Vakken Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Baillieux Karel ProgrammaonderdeelID: PAV CGP Project Algemene Vakken CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Baillieux Karel Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Project Algemene Vakken CG Project 3-2 Materiaal ter beschikking gesteld naar aanleiding van de buitenschoolse activiteiten. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Project Algemene Vakken CG Project 3-2 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

188 Omschrijving Begincompetenties (tekst) Project Algemene Vakken CG Project 3-2 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Project Algemene Vakken CG Project een didactisch verantwoord en taalkundig correct lespakket extra muros kunnen samenstellen voor een bepaald doelpubliek op basis van een zelfstandig uitgevoerd bronnenonderzoek rond een opgelegd thema (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.12; 3.1; 3.2) 2. een extra muros activiteit concreet, efficiënt en praktisch haalbaar organiseren (4.2; 4.3; 8.1) 3. een extra muros activiteit kunnen begeleiden waarbij: de principes van een leerwandeling gerespecteerd worden (1.5; 3.1; 3.2) de betrokkenheid bij de medestudenten wordt gestimuleerd een voorbeeldfunctie als leerkracht wordt nageleefd (2.1) 4. Kunnen overleggen met de andere deelgroepen zodat er een consistent geheel ontstaat Omschrijving Inhoud Project Algemene Vakken CG Project 3-2 Een relevante meerdaagse excursie volledig kunnen uitwerken. Van het begin ( kaderen in leerplan) tot het einde (evaluatie) met alles erop en eraan. Zowel op theoretisch vlak ( wat wordt waar verteld) als op praktisch vlak ( waar gaan we logeren, hoe vertrekken we,...) moet deze meerdaagse excursie tot in de puntjes uitgewerkt en uitgevoerd worden. We geven hieronder alles in detail weer: - bronnenonderzoek is zelfstandig en inhoudelijk voldoende breed en diepgaand uitgevoerd - het lespakket is samengesteld op basis van de meest relevante informatie uit het bronnenonderzoek die gepast vertaald is naar het doelpubliek en het doel van de opdracht - de uitwerking van het lespakket beantwoordt aan de basisprincipes/methodiek van PAV - het uitgewerkt lespakket bevat een creatieve input die een meerwaarde inhoudt het taalgebruik is schriftelijk correct en gepast voor het doelpubliek - het uitgewerkt lespakket is mooi en verzorgd. - anticiperend optreden? hiervoor is een draaiboek samengesteld dat scenario s bevat om efficiënt en effectief te handelen in de meest voorkomende (relevante) crisissituaties - de nodige informatie is opgezocht, de nodige contacten zijn gelegd en de afspraken zijn gemaakt om de extra muros vlotjes te laten verlopen - een haalbare praktische planning is opgesteld die, naargelang van de omstandigheden, flexibel kan toegepast worden - veiligheid is nagestreefd - de principes ( zoals opgesomd in de vakdidactiek) van de leerwandeling worden juist toegepast (eventueel nog verder concretiseren) - relevante informatie is geselecteerd en wordt op de juiste locatie aangeboden - kan dynamisch en enthousiast optreden - kan boeiend vertellen - heeft oog voor opvoedkundige aspecten zoals wellevendheid, stiptheid, betrouwbaarheid, naleven van afspraken, tafelmanieren, respect tonen voor, luisterbereidheid, verantwoordelijkheidszin Vakdidactische aspecten van het hanteren van de werkvorm excursie ; Leerinhouden die gekoppeld zijn aan de zelfgekozen buitenschoolse activiteiten; Omschrijving Evaluatie (tekst) Project Algemene Vakken CG Project 3-2 Volgende competenties worden geëvalueerd: - bronnenonderzoek is zelfstandig en inhoudelijk voldoende breed en diepgaand uitgevoerd - het lespakket is samengesteld op basis van de meest relevante informatie uit het bronnenonderzoek die gepast vertaald is naar het doelpubliek en het doel van de opdracht - de uitwerking van het lespakket beantwoordt aan de basisprincipes/methodiek van PAV - het uitgewerkt lespakket bevat een creatieve input die een meerwaarde inhoudt het taalgebruik is schriftelijk correct en gepast voor het doelpubliek - het uitgewerkt lespakket is mooi en verzorgd. - anticiperend optreden? hiervoor is een draaiboek samengesteld dat scenario s bevat om efficiënt en effectief te handelen in de meest voorkomende (relevante) crisissituaties - de nodige informatie is opgezocht, de nodige contacten zijn gelegd en de afspraken zijn gemaakt om de extra muros vlotjes te laten verlopen - een haalbare praktische planning is opgesteld die, naargelang van de omstandigheden, flexibel kan toegepast worden - veiligheid is nagestreefd - de principes ( zoals opgesomd in de vakdidactiek) van de leerwandeling worden juist toegepast (eventueel nog verder concretiseren) - relevante informatie is geselecteerd en wordt op de juiste locatie aangeboden - kan dynamisch en enthousiast optreden - kan boeiend vertellen - heeft oog voor opvoedkundige aspecten zoals wellevendheid, stiptheid, betrouwbaarheid, naleven van afspraken, tafelmanieren, respect tonen voor, luisterbereidheid, verantwoordelijkheidszin. Hiervoor gebruiken we een turflijst met verschillende gradaties. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

189 Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Praktijkexamen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

190 PKV GL Project Kunstvakken GL 3-1 (8559/718/1112/1/04) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Project Kunstvakken Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Frenssen Tobias Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frenssen Tobias, Vandersmissen Daniël Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Project Kunstvakken GL 3-1 Cursusmateriaal dat door de docent aangeboden wordt. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Project Kunstvakken GL 3-1 hoor- en werkcolleges, extra-murosactiviteiten, begeleid zelfstandig leren, vraaggestuurd pakket en probleemgestuurd pakket Omschrijving Begincompetenties (tekst) Project Kunstvakken GL 3-1 De studenten bezitten een achtergrond die ze tijdens de vakken in het eerste en het tweede jaar PKV opgebouwd hebben. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Project Kunstvakken GL 3-1 (3.1; 3.2) De student kan een degelijke kunstzinnige les/workshop geven. Cognitief: - De student kan de aangereikte fundamenten van de kunstzinnige didactiek expliciteren. - De student kan de belangrijkste vakdidactische stromingen benoemen en kan zijn eigen lespraktijk hierin situeren. - De student kan zijn lessen en workshops op een doordachte, diepgaande en gestructureerde manier uitwerken (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6). - De student kan een (jaar)planning voor kunstzinnige workshops en lessen uitwerken (4.2). - De student kan een gedegen inhoudelijke kennis binnen de verschillende kunstzinnige domeinen tentoonspreiden. - De student kan de juiste bronnen vinden en gebruiken om een onderwerp op een diepgaande manier uit te spitten. Vaardigheden: - De student kan zijn kunstzinnige didactische achtergrond in een educatieve sessie tentoonspreiden (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6). - De student kan op een goede manier van diverse media gebruikmaken (1.5). - De student kan een groep op een veilige manier binnen de verschillende kunsttalen begeleiden (2.1). - De student kan het eigen functioneren in een educatieve setting op een kritische manier analyseren (5.3). - De student kan zijn eigen didactisch handelen op basis van eerdere reflectie bijsturen (5.3). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

191 Attitudes: - De student is bereid om kunsteducatie door en voor te leven. - De student is bereid om een plaats in te nemen in het brede kunsteducatieve veld. - De student is bereid om op een energieke, passionele manier met kunsteducatie bezig te zijn. - De student is bereid om het eigen didactisch handelen en dat van anderen te analyseren en erop te reflecteren (5.3). Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. - De student moet een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Inhoud Project Kunstvakken GL 3-1 De student geeft een degelijke kunstzinnige les/workshop. Cognitief: - De student expliciteert de aangereikte fundamenten van de kunstzinnige didactiek. - De student benoemt de belangrijkste vakdidactische stromingen en situeert zijn eigen lespraktijk binnen die stromingen. - De student werkt zijn lessen en workshops op een doordachte, diepgaande en gestructureerde manier uit. - De student werkt een (jaar)planning voor kunstzinnige workshops en lessen uit. - De student spreidt een gedegen inhoudelijke kennis binnen de verschillende kunstzinnige domeinen tentoon. - De student vindt en gebruikt de juiste bronnen om een onderwerp op een diepgaande manier uit te spitten. Vaardigheden: - De student spreidt zijn kunstzinnige didactische achtergrond in een educatieve sessie tentoon. - De student maakt op een goede manier van diverse media gebruik. - De student begeleidt een groep op een veilige manier binnen de verschillende kunsttalen. - De student analyseert het eigen functioneren in een educatieve setting op een kritische manier. - De student stuurt zijn eigen didactisch handelen op basis van eerdere reflectie bij. Attitudes: - De student ademt kunsteducatie. - De student neemt een plaats in het brede kunsteducatieve veld in. - De student is op een energieke, passionele manier met kunsteducatie bezig. - De student kan het eigen didactisch handelen en dat van anderen analyseren en erop reflecteren. Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. - De student moet een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Evaluatie (tekst) Examenkans Evaluatiemoment Evaluatievorm Permanente Procent evaluatie Eerste examenkans Januari Permanente Ja 10% evaluatie Eerste examenkans Januari Schriftelijk examen Neen 90% Tweede examenkans September Schriftelijk examen Neen 100% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

192 Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. - De student moet een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Permanente evaluatie (Permanent) 10,00 Januari Schriftelijk examen 90,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. PKV CGP Project Kunstvakken CGP 3-2 (8560/718/1112/1/85) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Project Kunstvakken Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Frenssen Tobias Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frenssen Tobias, Vandersmissen Daniël Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Project Kunstvakken CGP 3-2 Cursusmaterialen die door de docenten aangeboden worden. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Project Kunstvakken CGP 3-2 Begeleid zelfstandig leren, werkcolleges en extra-murosactiviteiten Omschrijving Begincompetenties (tekst) Project Kunstvakken CGP 3-2 De studenten bezitten een achtergrond die ze tijdens de vakken in het eerste en het tweede jaar PKV opgebouwd hebben. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

193 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Project Kunstvakken CGP 3-2 De student kan culturele en kunstzinnige educatieve projecten organiseren en begeleiden. Vaardigheden: *Voorbereiding (3.1; 3.2) - De student kan een realistisch organisatieplan uitwerken (4.2). - De student kan een realistische planning uitwerken (4.2). - De student kan haalbare en zinvolle doelen uitwerken (1.2). - De student kan een duidelijke taakverdeling uitwerken (4.2). - De student kan het nodige papierwerk (o.a. subsidieaanvragen) uitwerken. - De student kan op een gepaste manier met medeorganisatoren overleggen (8.1; 8.2). - De student kan op een gepaste manier met derden in contact treden (8.1; 8.2). - De student kan zijn taak binnen het kunstzinnige project omschrijven en uitwerken. - De student kan zijn taak binnen het kunstzinnige project op een schriftelijke en gestructureerde manier uitwerken. - De student kan kunstzinnige projecten op een verdiepende manier voorbereiden. - De student kan duidelijke afspraken maken en die afspraken nakomen. - De student heeft een duidelijk zicht op het gehele project en niet alleen op het onderdeeltje waarvoor hij verantwoordelijk is. - De student kan doelen kiezen in functie van de mogelijkheden (doelgroep, middelen, omgeving ) (1.1; 1.2). *Uitvoeren (3.1; 3.2) - De student kan het uitgewerkte organisatieplan nakomen (4.2). - De student kan de uitgewerkte planning nakomen. - De student kan gestelde doelen op een zinvolle manier invullen. - De student kan op een gerichte manier met betrokkenen communiceren (8.1). - De student kan zijn rol in het grotere geheel van het project inschatten. - De student kan zijn taak binnen het project op een gepaste manier invullen. - De student kan de personen die deelnemen aan het project gepast begeleiden (2.1). - De student kan gestelde doelen invullen. - De student kan een workshop op een verdiepende manier (laten) brengen (1.3; 1.4; 1.5; 1.6). - De student kan met gemaakte afspraken rekening houden. - De student kan de deelnemers op een gepaste en veilige manier begeleiden (2.1). - De student kan noodzakelijk uit te voeren (extra) taken tijdens de realisatie van een cultureel, kunstzinnig project opmerken en aanpakken. - De student kan onvoorziene omstandigheden tijdens kunstzinnige projecten opvangen. - De student kan zich tegenover betrokkenen empathisch opstellen. - De student kan op een gepaste verbale en non-verbale manier begeleiden (2.1). - De student kan tijdens de begeleiding van kunstzinnige projecten de juiste keuzes op het vlak van tijdsbesteding maken (4.2). - De student kan gekozen doelen bereiken (1.2). - De student kan kunsteducatieve projecten op een gerichte manier promoten. *Reflecteren (5.3) - De student kan het verloop van het project in de vorm van een portfolio omschrijven. - De student kan iedere stap van het uitgevoerde project omschrijven. - De student kan zijn functioneren binnen het project omschrijven. - De student kan zijn taak omschrijven. - De student kan de invulling van zijn taak omschrijven. - De student kan op iedere stap binnen het project reflecteren. - De student kan zijn leerrendement tijdens iedere stap omschrijven. - De student kan bij het zetten van een volgende stap met de eerder ontvangen feedback rekening houden. Attitudes: - De student is bereid om bij meningsverschillen tot compromissen te komen. - De student is bereid om in functie van het project te denken en te handelen. - De student is bereid om een actieve rol in de organisatie en de uitvoer van het project te spelen. - De student is bereid om op een gepaste manier met betrokkenen te communiceren (8.1). - De student is bereid om taken met gepaste betrokkenheid uit te voeren. - De student is bereid om op zijn eigen functioneren te reflecteren (5.3). - De student is bereid om zich ontvankelijk voor feedback op te stellen. - De student is bereid om zijn opdracht op een dynamische en energieke manier in te vullen. - De student is bereid om met een kleine insteek krachtige projecten uit te werken. - De student is bereid om zich in de culturele, kunstzinnige uitwerking van een project te verdiepen. - De student is bereid om verantwoordelijkheden op te nemen en in te vullen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

194 - De student is bereid om productgericht te werken. Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. - De student moet een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Inhoud Project Kunstvakken CGP 3-2 De student begeleidt en organiseert culturele en kunstzinnige educatieve projecten. Vaardigheden: *Voorbereiding - De student werkt een realistisch organisatieplan uit. - De student werkt een realistische planning uit. - De student werkt haalbare en zinvolle doelen uit. - De student werkt een duidelijke taakverdeling uit. - De student werkt het nodige papierwerk (o.a. subsidieaanvragen) uit. - De student overlegt op een gepaste manier met medeorganisatoren. - De student treedt op een gepaste manier met derden in contact. - De student omschrijft zijn taak binnen het kunstzinnige project en werkt die taak uit. - De student werkt zijn taak binnen het kunstzinnige project op een schriftelijke en gestructureerde manier uit. - De student bereidt kunstzinnige projecten op een verdiepende manier voor. - De student maakt duidelijke afspraken en komt die afspraken na. - De student heeft een duidelijk zicht op het gehele project en niet alleen op het onderdeeltje waarvoor hij verantwoordelijk is. - De student kiest doelen in functie van de mogelijkheden (doelgroep, middelen, omgeving ). *Uitvoeren - De student komt het uitgewerkte organisatieplan na. - De student komt de uitgewerkte planning na. - De student vult gestelde doelen op een zinvolle manier in. - De student communiceert op een gerichte manier met betrokkenen. - De student schat zijn rol in het grotere geheel van het project in. - De student vult zijn taak binnen het project op een gepaste manier in. - De student begeleidt de personen die deelnemen aan het project op gepaste wijze. - De student vult gestelde doelen in. - De student brengt (laat) een workshop op een verdiepende manier (brengen). - De student houdt met gemaakte afspraken rekening. - De student begeleidt de deelnemers op een gepaste en veilige manier. - De student merkt noodzakelijk uit te voeren (extra) taken op tijdens de realisatie van een cultureel, kunstzinnig project en pakt ze aan. - De student vangt onvoorziene omstandigheden tijdens kunstzinnige projecten op. - De student stelt zich tegenover betrokkenen empathisch op. - De student begeleidt op een gepaste verbale en non-verbale manier. - De student maakt tijdens de begeleiding van kunstzinnige projecten de juiste keuzes op het vlak van tijdsbesteding. - De student bereikt gekozen doelen. - De student promoot kunsteducatieve projecten op een gerichte manier. *Reflecteren - De student omschrijft het verloop van het project in de vorm van een portfolio. - De student omschrijft iedere stap van het uitgevoerde project. - De student omschrijft zijn functioneren binnen het project. - De student omschrijft zijn taak. - De student omschrijft de invulling van zijn taak. - De student reflecteert op iedere stap binnen het project. - De student omschrijft zijn leerrendement tijdens iedere stap. - De student houdt rekening bij het zetten van een volgende stap met de eerder ontvangen feedback. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

195 Attitudes: - De student komt bij meningsverschillen tot compromissen. - De student denkt en handelt in functie van het project. - De student speelt een actieve rol in de organisatie en de uitvoer van het project. - De student communiceert op een gepaste manier met betrokkenen. - De student voert de taken uit met gepaste betrokkenheid. - De student reflecteert op zijn eigen functioneren. - De student stelt zich ontvankelijk voor feedback op. - De student vult zijn opdracht op een dynamische en energieke manier in. - De student werkt met een kleine insteek krachtige projecten uit. - De student verdiept zich in de culturele, kunstzinnige uitwerking van een project. - De student neemt verantwoordelijkheden op en vult die verantwoordelijkheden in. - De student werkt productgericht. Omschrijving Evaluatie (tekst) Project Kunstvakken CGP 3-2 Examenkans Evaluatiemoment Evaluatievorm Permanente Procent evaluatie Eerste examenkans Juni Permanente ja 50% evaluatie Eerste examenkans Juni Praktisch examen neen 50% Tweede examenkans September Mondeling examen neen 100% Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. - De student moet een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 50,00 Juni Praktijkexamen 50,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

196 RZL 3 - Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 (7213/718/1112/1/06) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vuurstaek Anneleen ProgrammaonderdeelID: RZL 3 - Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Cappellen Steven, Kuijpers Mark, Vuurstaek Anneleen Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 - Ondersteunende info op Toledo Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 Instructiecolleges, begeleidingsmomenten, uitwisselingsmomenten, kijk- en doestages, groepswerken en persoonlijke opdrachten. Zelfstandig werk - Uitvoeren van groeps/individuele taken in de verschillende delen (opzoekingswerk, enquête, verslag, ); - Voorbereiding van en deelname aan een pastoraal-levensbeschouwelijk project. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 - De competenties bereikt in de vakken RZL 1 Baso en RZL 2 Baso Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 (3.1; 3.2) - De plaats en de invloed van de christelijke mensvisie verkennen in zijn relevantie voor het onderwijs en andere mogelijke beroepsvelden; (9.1; 10.1) - De eigenheid van een christelijk opvoedingsproject of een christelijke mensvisie in een stageschool of een andere stageplaats onderzoeken en daaraan een bijdrage leveren; (10.1) - Basisinformatie verwerven i.v.m. verscheidenheid aan levensbeschouwing, die voorkomen in de huidige leerlingenpopulatie en daarmee respectvol leren omgaan; (1.1; 1.12; 2.1; 6.1) - Persoonlijk groeien in menswording en levensbeschouwelijke identiteit als leraar; (9.2; 10.1) - Vormen van inzet, bezinning en viering met leerlingen kunnen ontdekken en uitvoeren; (1.7; 10.1) - Levens- en zinvragen van leerlingen leren verstaan, onderscheiden en erover reflecteren. (1.7; 1.12; 2.3; 2.6; 10.1) Omschrijving Inhoud Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 De leraar in een bredere en verdiepende context: Zingeving in dialoog met de actuele maatschappelijke context en de identiteit van het katholiek onderwijs Project module RZL - Inhoud: de plaats en de invloed van de christelijke mensvisie verkennen in zijn relevantie voor het onderwijs en andere mogelijke beroepsvelden; verdiepen van de eigen beroepsspiritualiteit - Praktijk: Uitwerken van levensbeschouwelijke projecten bij een beroepsrelevante doelgroep Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

197 - Submodule A - Onderzoeksproject: beroepsspiritualiteit - Submodule B - Praktijkproject: zingeving op school of in een aanverwante beroepsrelevante doelgroep Omschrijving Begeleiding De docent is steeds beschikbaar voor eventuele vragen en/of begeleiding. Omschrijving Evaluatie (tekst) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 De evaluatie houdt rekening met het proces en het product : samenwerking, inzet, zich houden aan afspraken, initiatiefname en verantwoordelijkheidszin vormen parameters voor de procesevaluatie. De kwaliteit van de uitvoering van de verschillende opdrachten binnen dit project ( of de kwaliteit van de globale uitwerking van het portfolio ) door de groep en de verschillende groepsleden, inbegrepen het projectexamenexamen vormen de score van de productevaluatie. Zeer belangrijk in dit verband is dus ook het examen-presentatiemoment. Er wordt een score voorzien voor het onderzoeksgedeelte, het praktijkgedeelte bij de jongeren en het examen, telkens 20 p.. De procesevaluatie - waarvan de gevens bekomen worden via self/peerassessment - wordt inbegrepen in de score per deel via een bonus of malus. De eindscore vertaalt zich als een som van de drie delen, doch niet steeds in een strikt mathematische optelling. De tweede zittijd voor dit O.O. omvat een gelijkaardige opdracht, weliswaar individueel. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

198 STAGE 3 - Stage 3 (654/718/1112/2/94) Studieomvang: 20 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 20,00 Dit samengesteld opleidingsonderdeel kan bestaan uit volgende delen: Aardrijkskunde stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Bewegingsrecreatie stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Biologie stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Chemie stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Economie stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Elektriciteit stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Engels stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Frans stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Fysica stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Geschiedenis stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Godsdienst stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Handel-Burotica stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Informatica stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Lichamelijke Opvoeding stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Latijn stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Mechanica stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Muzikale Opvoeding stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Nederlands stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Plastische Opvoeding stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Project Algemene Vakken stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Project Kunstvakken stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Technologische Opvoeding stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Voeding-Verzorging stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) Wiskunde stage 3 (10.00 studiepunten - 10,00 gewicht) De samenstelling van dit opleidingsonderdeel kan door de student gekozen worden. Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel. xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies, Punie Véronique ProgrammaonderdeelID: STAGE 3 - Stage 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Quotering gebeurt op het samengesteld opleidingsonderdeel. Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen, maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7. Tweede examenkans: voor volgende delen is geen tweede examenkans mogelijk: Aardrijkskunde stage 3, Bewegingsrecreatie stage 3, Biologie stage 3, Chemie stage 3, Economie stage 3, Elektriciteit stage 3, Engels stage 3, Frans stage 3, Fysica stage 3, Geschiedenis stage 3, Godsdienst stage 3, Handel-Burotica stage 3, Informatica stage 3, Latijn stage 3, Lichamelijke Opvoeding stage 3, Mechanica stage 3, Muzikale Opvoeding stage 3, Nederlands stage 3, Plastische Opvoeding stage 3, Project Algemene Vakken stage 3, Project Kunstvakken stage 3, Technologische Opvoeding stage 3, Voeding-Verzorging stage 3, Wiskunde stage 3. indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel de niet geslaagde delen ervan herkanst worden. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Ardui Johan, Baillieux Karel, Bongaerts Katja, Claes Katja, Coenegrachts Jan, Delveau Lieve, Dieryck Katy, Emonds Ann, Evens Jos, Evens Lieve, Fastré Lucien, Frans Renaat, Frenssen Tobias, Goyvaerts Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

199 Talen: Johan, Habraken Ronald, Meert Luc, Molenaers Ria, Motmans Carla, Parthoens Bruno, Peeters René, Poncelet Filip, Punie Veronique, Swinnen Christine, Swinnen Guido, Tulleneers Veerle, Van de Putte An, Vanderlinden Mirèse, Vanderstraeten Kathleen, Vanesser Jeroen, Vanhamel Carina Nederlands Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Delen van het opleidingsonderdeel: Aardrijkskunde stage 3 Prof. E. Vanhecke, D. Vanderhallen, Cursus vakdidactiek aardrijkskunde, KUL via Toledo C. Vanhamel, Cursus vakdidactiek via Toledo WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN , Averbode Educatief. TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 tot 4, leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest recente versies. Recente handboeken en leerwerkboeken van de eerste en tweede graad. Elektriciteit stage 3 Vakdidactisch studiemateriaal; Handboeken vakstudie elektriciteit 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 en 3-1 Leerplannen PV + TV elektriciteit 1ste en 2de graad Stagevademecum en informatiebrochure. Online syllabus (Toledo); DA Elektriciteit, KHLIM - Diepenbeek Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Stage 3 Studiematerialen Studiematerialen Vakdidactisch studiemateriaal; Leerplannen; Stagevademecum BaSO, studenten 3BaSO, stagecompetenties BaSO (cfr. stagevenster) en informatiebrochure. Onderwijsorganisatie Gehanteerde werkvormen Deelname aan de differentiatie- en ingroeistage, bijwonen van observatielessen; Initiaties; Oefenlessen; Extra-klassikale en extra-scolaire activiteiten; Individuele begeleiding; Zelfreflectie. Zelfstandig werk Verslagen over de bijgewoonde activiteiten; Lesvoorbereidingen; Geactualiseerde stagemap met representatieve weergave van de activiteiten; Portfolio tijdens de ingroeistage. Delen van het opleidingsonderdeel: Elektriciteit stage 3 Novemberstage, ingroeistage Omschrijving Begincompetenties (tekst) Stage 3 Deze beantwoorden aan de (eind)competenties zoals vermeld in het opleidingsonderdeel Didactisch atelier en stage OF2 in de studiegids van 2 BaSO. Delen van het opleidingsonderdeel: Elektriciteit stage 3 De student: - verdiept en verbreedt zijn basiskennis vaardigheden en vakstudie elektriciteit; - kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinaie van werkvormen, inhouden en media (= krachtige leeromgeving); - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving; - creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt; - creëert een eefectief leerklimaat - geeft leiding aan een groep; - stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij i.f.v. het leren van jongeren; - formuleert alternatieven en gaat ermaa aan de slag; - kan samenwerken met vakdidactici, mentoren en scholen; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast - heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

200 Mechanica stage 3 De student: - verdiept en verbreedt zijn basiskennis vaardigheden en vakstudie mechanica; - kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinaie van werkvormen, inhouden en media (= krachtige leeromgeving); - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving; - creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt; - creëert een effectief leerklimaat - geeft leiding aan een groep; - stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij i.f.v. het leren van jongeren; - formuleert alternatieven en gaat ermaa aan de slag; - kan samenwerken met vakdidactici, mentoren en scholen; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast - heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Stage 3 In alle vakkenclusters wordt gewerkt aan het bereiken van volgende eindcompetenties en gedragsindicatoren tegen het einde van opleidingsfase Leraar als inhoudelijk expert Vakinhoudelijk: 1. De student beheerst de lesgebonden inhouden en vaardigheden. 2. De student verdiept en verbreedt zijn basiskennis. 3. De student legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein. Vakdidactisch: 1.1. De student selecteert en concretiseert doelen De student kan een lesvoorbereiding ontwerpen De student verankert een les binnen het leerplan. 2. De student kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen, inhouden en media ( = krachtige leeromgeving). 3. De student kan een krachtige leeromgeving ontwerpen rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen. 2. Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1. De student observeert in functie van de beginsituatie De student kan een eenvoudige lesactiviteit begeleiden De student treedt betrokken op De student kan een lesactiviteit doelgericht begeleiden (geeft duidelijke feedback) De student kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving. 3. De student kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen. 3.Leraar als opvoeder 1.1. De student observeert in functie van opvoeder zijn De student gaat respectvol om met leerlingen De student gaat echt en empathisch om met leerlingen De student creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt. 3. De student hebt aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen. 4. Leraar als organisator 1.1. De student observeert in functie van organisator zijn De student heeft impact met lichaam en stem De student organiseert efficiënt / zoekt naar een leiderschapsstijl De student creëert een effectief leerklimaat / geeft leiding aan een groep. 3. De student creëert een effectief leerklimaat / zet een gepaste leiderschapsstijl in. 5. Leraar als onderzoeker en innovator 1. De student stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij De student stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij in functie van het leren van jongeren De student formuleert alternatieven en gaat ermee aan de slag De student stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren De student brengt vernieuwende elementen binnen. 6 t/m 10: De leraar als partner 1. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct. 2. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en De student heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen De student kan in team functioneren De student communiceert gepast met ouders en externen De student kan De student visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

201 11. Taalleraar 1. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct. 2. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en De student heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen. 3. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en stimuleert de taalontwikkeling van leerlingen. Beroepshoudingen De student is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, De student neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Delen van het opleidingsonderdeel: Elektriciteit stage 3 De student: - legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein; - kan een krachtige leeromgeving ontwerpen, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - heeft aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen; - creëert een effectief leerklimaat; - zet een gepaste leiderschapsstijl in; - stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren; - brengt vernieuwende elementen binnen; - kan in team functioneren; - communiceert gepast met ouders en externen; - kan zijn visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast; - stimuleert de taalkontwikkeling van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Mechanica stage 3 De student: - legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein; - kan een krachtige leeromgeving ontwerpen, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - heeft aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen; - creëert een effectief leerklimaat; - zet een gepaste leiderschapsstijl in; - stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren; - brengt vernieuwende elementen binnen; - kan in team functioneren; - communiceert gepast met ouders en externen; - kan zijn visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast; - stimuleert de taalkontwikkeling van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Voeding-Verzorging stage 3 OF1 COMPETENTIE 1: inhoudelijke expert een lesvoorbereiding TV maken domeinspecifieke informatie kritisch verzamelen vanuit verschillende standpunten, actualiteiten,.. een kerndoel kiezen en in een probleemgestuurde aanpak omzetten; vakterminologie correct gebruiken; een thema uitschrijven in de vorm van een onderzoek; inhouden structureren, verdiepen en verwerken op toepassingsniveau; krachtige werkvormen kiezen i.f.v. het thema. COMPETENTIE 2: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen begrippen volgens het A.S.A.-principe aanbrengen en vastzetten; begrippen zo veel mogelijk ervaringsgericht en inductief aanbrengen via een duidelijke vraagstelling; aanschouwingsmateriaal volgens het G.A.S.-principe creëren en gebruiken. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

202 OF 2.1 COMPETENTIE 3: inhoudelijke expert een lesvoorbereiding PV maken probleemstellend organiseren volgens het stappenplan; Leerinhouden, vaardigheden en attitudes met de nodige achtergrondinformatie selecteren en structureren = INFORMEREN; de handelingen en de inhouden logisch schematiseren in een stroomdiagram rekening houden met de tijd = PLANNEN; het lesverloop ondersteunen = UITVOEREN - met aangepaste werkmodellen (werkfiche, stroomdiagram met timing, bestelbon en evaluatiefiches); - afwisselende werkvormen en didactisch aanschouwingsmateriaal afgestemd op doelgroep en het lesonderwerp. evalueert het product en het proces aan de hand van vooropgestelde criteria = EVALUERENeen lesvoorbereiding voor een IO (TV/PV) uitwerken die voorzien is van: - competenties - leerlijnen - concrete doelstellingen (doelboek) - concrete evaluatiecriteria - in samenhang uitgewerkte opdracht of thema - onderzoekende, actieve en zelfontdekkende werkvormen COMPETENTIE 4: inhoudelijke expert begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen aanleren van vaardigheden beheerst vakspecifieke basisinhouden en basisvaardigheden; demonstreren: - een werkplek organiseren met de nodige materiële voorbereiding; - geïntegreerd demonstreren : ondersteunt vaardigheden met basisinfo (doel, handelingen, bijzonderheden 5 M s); - keuze maken tussen gefaseerde en/of geïntegreerde demonstraties; - werkmodellen zinvol integreren; - vlot, juist en volledig. COMPETENTIE 5: organisator begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen aandacht verdelen over het klasgebeuren; heeft oog voor timing; wisselt klassikale en individuele momenten af; instrueren: stuurt taakgericht aan bij klassikale en individuele acties; begeleiden en opvolgen van proces en product; foutenanalyse en feedback geven. COMPETENTIE 6: beroepshouding inhoudelijke expert HACCP toepassen: mens, werkvlak, vaat, nazorg, afval; materiële voorbereiding tijdig en grondig uitvoeren; respect voor infrastructuur; zich gezond voeden; methodisch werken; veilig werken; sensorisch aantrekkelijk werken; ergonomisch werken; economisch werken; esthetisch kwaliteit nastreven. OF 2.2 COMPETENTIE 7: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen stimulerende leeromgevingen creëren actieve, zelfontdekkende, onderzoekende werkvormen organiseren. (hoekenwerk, experimenteren, gebruik van media om vaardigheden aan te leren, ); voert onder begeleiding een vernieuwde didactische aanpak uit. (integrale opdracht, leren in samenhang, wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en eigen positie daarbinnen); OF3 COMPETENTIE 8: innovator durft eigen initiatieven te nemen; integreert recente ontwikkelingen en vernieuwingen Bijv. opstellen van een opdrachtenbrief; uitwerken van een project, beroepskennis wendbaar aanwenden en creatief toepassen. Bijv. een gecombineerde stroomdiagram opstellen; de tijdsplanning, de aanpak, de fasering aanpassen in functie van onvoorziene omstandigheden; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

203 Omschrijving Inhoud Stage 3 De inhoud van de te observeren en te geven lessen wordt bepaald in samenspraak met de begeleidende mentoren en bevat verschillende trajecten: een differentiatiestage gedurende 3 weken in het 1ste trimester en een ingroeistage gedurende 6 weken in het 2de semester. een differentiatiestage gedurende 3 weken in het 1ste trimester en een ingroeistage gedurende 4 weken aangevuld met een bedrijfstage van 2 weken in het 2de semester. Omschrijving Evaluatie (tekst) Stage 3 Didactisch atelier en stage OF3 is een samengesteld opleidingsonderdeel (esolod), bestaande uit 2 onderwijsvakken met een totaalgewicht van 20 studiepunten. Voor het didactisch atelier en de stage geldt een vorm van vakoverschrijdende evaluatie waarbij de evaluatiecommissie een globaal cijfer toekent voortvloeiend uit de beoordelingen van beide vakken op de te bereiken eindcompetenties voor dit opleidingsonderdeel. De evaluatiecommissie bestaat uit de voorzitter, de betrokken vakdidactici en pedagoog. Bij de eindevaluatie maakt de contactpersoon ook deel uit van de evaluatiecommissie. De tussentijdse evaluatiebespreking heeft naast het opmaken van de balans en de formulering van de remediëringsadviezen tevens de bedoeling te bepalen of de student in de formule van de ingroeistage kan instappen. De richtlijnen die de examencommissie hanteert staan hieronder besproken. Een volstrekt onvoldoende zal steeds in de commissie naar voor worden gebracht. Studenten die bij de tussentijdse evaluatie een score van minder dan 7/20 behalen mogen niet deelnemen aan de ingroeistage en kunnen dus niet slagen voor het didactisch atelier en stage OF3. Een student die minder dan 10/20 behaalt bij de tussentijdse evaluatie, krijgt tijdens de ingroeistage toch vakbegeleiding van de vakdidactici en de pedagoog. Deelname aan een stage in het BuSO of in de basisschool is dan uitgesloten. Op basis van de gegevens verzameld in verschillende gesprekken tussen student, stagementoren en contactpersoon, eventuele feedbackverslagen van de vakdidactici en de portfolio zal de contactpersoon een evaluatieformulier samenstellen in functie van de te bereiken eindcompetenties. Bij het opstellen van de evaluatieformulieren en het beoordelen van de competenties worden volgende scores gehanteerd: VO volstrekt onvoldoende NV nipt voldoende G goed O onvoldoende RV ruim voldoende ZG zeer goed Aan de hand van het evaluatieformulier zal de evaluatiecommissie overgaan tot een eindevaluatie die de leraar in zijn totaliteit bekijkt. De evaluatiecommissie neemt de het uiteindelijke beslissing. Zij zal op een weloverwogen wijze een score toekennen rekening houdend met bovenstaande gegevens. Wat volgt zijn algemene richtlijnen : 4 De helft VO Een combinatie van VO en onvoldoendes ( voor beide onderwijsvakken ) 6 Verschillende VO Een meerderheid van de domeinen onvoldoende ( voor beide onderwijsvakken ) 8 Eén VO Eén of meerdere onvoldoendes zonder compensaties ( voor beide onderwijsvakken ) 10 NV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) 12 RV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) 14 G op alle domeinen( voor beide onderwijsvakken ) 16 Minstens overal G en op de helft van de rubrieken ZG ( voor beide onderwijsvakken ) 18 ZG op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) In de meeste gevallen zal het profiel niet zo harmonisch zijn samengestelde en hanteert men voor de evaluatie de regel van de compensaties. Deze regel bepaalt dat de evaluatiecommissie per competentie waarbij de student een onvoldoende score voor één van de onderwijsvakken behaald men in consensus en na onderling overleg overgaat tot het toekennen van een score. Met één of twee onvoldoendes bepaalt de evaluatiecommissie of de student al of niet slaagt. Van de student wordt verwacht dat hij deelneemt aan alle activiteiten die voor de stage worden georganiseerd. Afwezigheid moet gewettigd worden. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

204 Voor het didactisch atelier en stage OF3 worden er geen herexamens georganiseerd. 10/20 is een minimum om een credit te verwerven. Er is geen tolerantie. Bij een voldoende voor dit opleidingsonderdeel slaagt de student voor het opleidingsonderdeel met betrekking tot de vakken zoals vermeld in de cluster. Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel mislukt de student voor het opleidingsonderdeel met betrekking tot beide vakken vermeld in de cluster. Zie ook deze studiegids onder DEEL1: Inleiding, IV Aanvullingen studiereglement, stagevademecum BaSO, studenten 3 BaSO en folder Stage Competenties BaSO. Delen van het opleidingsonderdeel: Elektriciteit stage 3 Procesevaluatie 100% Omschrijving Evaluatie (lijst) Stage 3 Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Delen van het opleidingsonderdeel: Elektriciteit stage 3 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Mechanica stage 3 Eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er zijn (nog bijkomende) volgtijdelijkheidsvoorwaarden die omwille van programma-hervormingen door de trajectbegeleider moeten gecontroleerd worden. AA Stage 3 - Aardrijkskunde stage 3 (7805/718/1112/654/92) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanhamel Carina ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:AA Stage 3 - STAGE 3: Aardrijkskunde stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Vanhamel Carina Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Aardrijkskunde stage 3 Prof. E. Vanhecke, D. Vanderhallen, Cursus vakdidactiek aardrijkskunde, KUL via Toledo C. Vanhamel, Cursus vakdidactiek via Toledo WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN , Averbode Educatief. TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 tot 4, leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest recente versies. Recente handboeken en leerwerkboeken van de eerste en tweede graad. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

205 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) BR Stage 3 - Bewegingsrecreatie stage 3 (7806/718/1112/654/44) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Punie Véronique ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:BR Stage 3 - STAGE 3: Bewegingsrecreatie stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Punie Veronique Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) BIO Stage 3 - Biologie stage 3 (7807/718/1112/654/93) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Evens Lieve ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:BIO Stage 3 - STAGE 3: Biologie stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Evens Lieve Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

206 CHEM Stage 3 - Chemie stage 3 (7808/718/1112/654/45) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Poncelet Filip ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:CHEM Stage 3 - STAGE 3: Chemie stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Poncelet Filip Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) EC Stage 3 - Economie stage 3 (7809/718/1112/654/94) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Tulleneers Veerle ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:EC Stage 3 - STAGE 3: Economie stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Tulleneers Veerle Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) EL Stage 3 - Elektriciteit stage 3 (7810/718/1112/654/46) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Peeters René ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:EL Stage 3 - STAGE 3: Elektriciteit stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: niet mogelijk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

207 Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Peeters René Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Elektriciteit stage 3 Vakdidactisch studiemateriaal; Handboeken vakstudie elektriciteit 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 en 3-1 Leerplannen PV + TV elektriciteit 1ste en 2de graad Stagevademecum en informatiebrochure. Online syllabus (Toledo); DA Elektriciteit, KHLIM - Diepenbeek Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Elektriciteit stage 3 Novemberstage, ingroeistage Omschrijving Begincompetenties (tekst) Elektriciteit stage 3 De student: - verdiept en verbreedt zijn basiskennis vaardigheden en vakstudie elektriciteit; - kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinaie van werkvormen, inhouden en media (= krachtige leeromgeving); - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving; - creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt; - creëert een eefectief leerklimaat - geeft leiding aan een groep; - stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij i.f.v. het leren van jongeren; - formuleert alternatieven en gaat ermaa aan de slag; - kan samenwerken met vakdidactici, mentoren en scholen; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast - heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Elektriciteit stage 3 De student: - legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein; - kan een krachtige leeromgeving ontwerpen, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - heeft aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen; - creëert een effectief leerklimaat; - zet een gepaste leiderschapsstijl in; - stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren; - brengt vernieuwende elementen binnen; - kan in team functioneren; - communiceert gepast met ouders en externen; - kan zijn visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast; - stimuleert de taalkontwikkeling van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Elektriciteit stage 3 Procesevaluatie 100% Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

208 EN Stage 3 - Engels stage 3 (7811/718/1112/654/95) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanderlinden Mirese ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:EN Stage 3 - STAGE 3: Engels stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Habraken Ronald, Vanderlinden Mirèse Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) FRA Stage 3 - Frans stage 3 (7812/718/1112/654/47) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Molenaers Ria ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:FRA Stage 3 - STAGE 3: Frans stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Molenaers Ria Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) FY Stage 3 - Fysica stage 3 (7813/718/1112/654/96) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Frans Renaat ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:FY Stage 3 - STAGE 3: Fysica stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: niet mogelijk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

209 Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Gespecialiseerd Frans Renaat Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) GE Stage 3 - Geschiedenis stage 3 (7814/718/1112/654/48) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Swinnen Ria ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:GE Stage 3 - STAGE 3: Geschiedenis stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Vanderstraeten Kathleen Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) GO Stage 3 - Godsdienst stage 3 (7815/718/1112/654/00) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Ardui Johan ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:GO Stage 3 - STAGE 3: Godsdienst stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Ardui Johan Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

210 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) HB Stage 3 - Handel-Burotica stage 3 (7816/718/1112/654/49) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Parthoens Bruno ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:HB Stage 3 - STAGE 3: Handel-Burotica stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Fastré Lucien, Parthoens Bruno Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) IN Stage 3 - Informatica stage 3 (7817/718/1112/654/01) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Claes Katja ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:IN Stage 3 - STAGE 3: Informatica stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Bongaerts Katja, Claes Katja Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) LO Stage 3 - Lichamelijke Opvoeding stage 3 (7818/718/1112/654/50) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Dieryck Katy, Swinnen Guido, Van De Putte An Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

211 ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:LO Stage 3 - STAGE 3: Lichamelijke Opvoeding stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Dieryck Katy, Swinnen Guido, Van de Putte An Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) LA Stage 3 - Latijn stage 3 (7819/718/1112/654/02) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Delveau Lieve ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:LA Stage 3 - STAGE 3: Latijn stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Delveau Lieve Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) ME Stage 3 - Mechanica stage 3 (7820/718/1112/654/51) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Goyvaerts Johan ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:ME Stage 3 - STAGE 3: Mechanica stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Goyvaerts Johan Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

212 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Mechanica stage 3 De student: - verdiept en verbreedt zijn basiskennis vaardigheden en vakstudie mechanica; - kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinaie van werkvormen, inhouden en media (= krachtige leeromgeving); - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving; - creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt; - creëert een effectief leerklimaat - geeft leiding aan een groep; - stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij i.f.v. het leren van jongeren; - formuleert alternatieven en gaat ermaa aan de slag; - kan samenwerken met vakdidactici, mentoren en scholen; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast - heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Mechanica stage 3 De student: - legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein; - kan een krachtige leeromgeving ontwerpen, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen; - heeft aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen; - creëert een effectief leerklimaat; - zet een gepaste leiderschapsstijl in; - stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren; - brengt vernieuwende elementen binnen; - kan in team functioneren; - communiceert gepast met ouders en externen; - kan zijn visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden; - communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast; - stimuleert de taalkontwikkeling van leerlingen; - is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

213 MO Stage 3 - Muzikale Opvoeding stage 3 (7821/718/1112/654/03) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vanesser Jeroen ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:MO Stage 3 - STAGE 3: Muzikale Opvoeding stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Academiejaar niet mogelijk. Gespecialiseerd Vanesser Jeroen Nederlands Variabel, Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) NED Stage 3 - Nederlands stage 3 (7822/718/1112/654/52) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Coenegrachts Jan, Evens Jos ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:NED Stage 3 - STAGE 3: Nederlands stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Coenegrachts Jan, Evens Jos Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) PO Stage 3 - Plastische Opvoeding stage 3 (7823/718/1112/654/04) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Meert Luc ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:PO Stage 3 - STAGE 3: Plastische Opvoeding stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

214 Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Meert Luc Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) PAV Stage 3 - Project Algemene Vakken stage 3 (7824/718/1112/654/53) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Baillieux Karel ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:PAV Stage 3 - STAGE 3: Project Algemene Vakken stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Baillieux Karel Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) PKV Stage 3 - Project Kunstvakken stage 3 (7825/718/1112/654/05) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Vaes Jan ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:PKV Stage 3 - STAGE 3: Project Kunstvakken stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Frenssen Tobias Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

215 Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) TO Stage 3 - Technologische Opvoeding stage 3 (7826/718/1112/654/54) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Emonds Ann ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:TO Stage 3 - STAGE 3: Technologische Opvoeding stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Emonds Ann Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) VV Stage 3 - Voeding-Verzorging stage 3 (7827/718/1112/654/06) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Motmans Carla ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:VV Stage 3 - STAGE 3: Voeding-Verzorging stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Motmans Carla Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Voeding-Verzorging stage 3 OF1 COMPETENTIE 1: inhoudelijke expert een lesvoorbereiding TV maken domeinspecifieke informatie kritisch verzamelen vanuit verschillende standpunten, actualiteiten,.. een kerndoel kiezen en in een probleemgestuurde aanpak omzetten; vakterminologie correct gebruiken; een thema uitschrijven in de vorm van een onderzoek; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

216 inhouden structureren, verdiepen en verwerken op toepassingsniveau; krachtige werkvormen kiezen i.f.v. het thema. COMPETENTIE 2: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen begrippen volgens het A.S.A.-principe aanbrengen en vastzetten; begrippen zo veel mogelijk ervaringsgericht en inductief aanbrengen via een duidelijke vraagstelling; aanschouwingsmateriaal volgens het G.A.S.-principe creëren en gebruiken. OF 2.1 COMPETENTIE 3: inhoudelijke expert een lesvoorbereiding PV maken probleemstellend organiseren volgens het stappenplan; Leerinhouden, vaardigheden en attitudes met de nodige achtergrondinformatie selecteren en structureren = INFORMEREN; de handelingen en de inhouden logisch schematiseren in een stroomdiagram rekening houden met de tijd = PLANNEN; het lesverloop ondersteunen = UITVOEREN - met aangepaste werkmodellen (werkfiche, stroomdiagram met timing, bestelbon en evaluatiefiches); - afwisselende werkvormen en didactisch aanschouwingsmateriaal afgestemd op doelgroep en het lesonderwerp. evalueert het product en het proces aan de hand van vooropgestelde criteria = EVALUERENeen lesvoorbereiding voor een IO (TV/PV) uitwerken die voorzien is van: - competenties - leerlijnen - concrete doelstellingen (doelboek) - concrete evaluatiecriteria - in samenhang uitgewerkte opdracht of thema - onderzoekende, actieve en zelfontdekkende werkvormen COMPETENTIE 4: inhoudelijke expert begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen aanleren van vaardigheden beheerst vakspecifieke basisinhouden en basisvaardigheden; demonstreren: - een werkplek organiseren met de nodige materiële voorbereiding; - geïntegreerd demonstreren : ondersteunt vaardigheden met basisinfo (doel, handelingen, bijzonderheden 5 M s); - keuze maken tussen gefaseerde en/of geïntegreerde demonstraties; - werkmodellen zinvol integreren; - vlot, juist en volledig. COMPETENTIE 5: organisator begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen aandacht verdelen over het klasgebeuren; heeft oog voor timing; wisselt klassikale en individuele momenten af; instrueren: stuurt taakgericht aan bij klassikale en individuele acties; begeleiden en opvolgen van proces en product; foutenanalyse en feedback geven. COMPETENTIE 6: beroepshouding inhoudelijke expert HACCP toepassen: mens, werkvlak, vaat, nazorg, afval; materiële voorbereiding tijdig en grondig uitvoeren; respect voor infrastructuur; zich gezond voeden; methodisch werken; veilig werken; sensorisch aantrekkelijk werken; ergonomisch werken; economisch werken; esthetisch kwaliteit nastreven. OF 2.2 COMPETENTIE 7: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen stimulerende leeromgevingen creëren actieve, zelfontdekkende, onderzoekende werkvormen organiseren. (hoekenwerk, experimenteren, gebruik van media om vaardigheden aan te leren, ); voert onder begeleiding een vernieuwde didactische aanpak uit. (integrale opdracht, leren in samenhang, wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en eigen positie daarbinnen); OF3 COMPETENTIE 8: innovator durft eigen initiatieven te nemen; integreert recente ontwikkelingen en vernieuwingen Bijv. opstellen van een opdrachtenbrief; uitwerken van een project, beroepskennis wendbaar aanwenden en creatief toepassen. Bijv. een gecombineerde stroomdiagram opstellen; de tijdsplanning, de aanpak, de fasering aanpassen in functie van onvoorziene omstandigheden; Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

217 WIS Stage 3 - Wiskunde stage 3 (7828/718/1112/654/55) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 10,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Swinnen Christine ProgrammaonderdeelID: STAGE 3:WIS Stage 3 - STAGE 3: Wiskunde stage 3 Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Stage 3' wordt niet gequoteerd. Tweede examenkans: Niveau: Docenten: Tijdsorganisatie: niet mogelijk. Gespecialiseerd Swinnen Christine Talen: Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

218 TE DeMoVo TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 (8450/718/1112/1/02) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Technologische Opvoeding Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Emonds Ann, Jansen Ivo ProgrammaonderdeelID: TO GL Technologische Opvoeding GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Emonds Ann Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 Cursussen TECHNIEK.; Leerplan TE in 1B; Leerplan TECHNIEK in de 1ste graad van het SO; Relevante software bij de verkenningsgebieden. Naslagwerk huishoudkunde VOEDING. E. Van Dijck. Wolters Plantyn. ISBN Naslagwerk huishoudkunde Textiel- en interieurzorg. Werkgroep verzorging. Wolters Plantyn. ISBN Textiel ABC, Etitex vzw. Belgisch Comité voor Eextieletikettering der Textielwaren (aanbevolen) Europees Huis van Textiel en Kleding; Montoyerstraat 24 bus 14, 1000 Brussel. ISBN Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Textiel ABC, Etitex vzw. Belgisch Comité voor Eextieletikettering der Textielwaren Europees Huis van Textiel en Kleding; Montoyerstraat 24 bus 14, 1000 Brussel. ISBN Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 Gehanteerde werkvormen Hoorcolleges; Interactieve werkvormen; Werken volgens probleemoplossende strategieën; Specifieke werkvormen voor 1B, delegerende en demonstrerende werkvormen, practicum, groepswerk, ; Begeleid zelfstandig werk. Exra muros Energiedriedaagse. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

219 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 (3.1; 3.2) Kennis - Vervolmaking in het technologisch redeneren volgens een inductief probleemoplossend proces; - Vervolmaking in technische vaardigheden voor de verkenningsgebieden van het vak TECHNIEK in 1B; - Vervolmaking in het praktisch oplossen van technische probleemsituaties; - De nodige inzichten verwerven in leerinhouden specifiek voor 1B; (1.1; 1.12) - De nodige inzichten verwerven in leerlingenprofiel en didactische aanpak in 1B; (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.12) - De nodige inzichten verwerven in het opstellen en toepassen van evaluatiemethodes naar proces, product, attitudes (1.8) Vaardigheden - ICT-integratie in TECHNIEK; (1.5) - De nodige kennis, vaardigheden, verworven in de lessen en door begeleid zelfstandig leren, in de didactische aanpak kunnen toepassen; (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) - Studiemateriaal ontwikkelen voor een verkenningsgebied voor de 1B-leerling; (1.1; 1.12) - Leerlingenmateriaal en didactisch materiaal vervaardigen voor een verkenningsgebied voor 1B aan de hand van concrete opdrachten. (1.3; 1.4; 1.5; 1.6) Attitudes - Technologisch redeneren volgens inductief probleemoplossend proces; - De nodige veiligheidsattitudes verwerven, aandacht voor het milieu en voor REG demonstreren (VOET); (1.13) - Aandacht voor correcte vaktaal, zin voor samenwerking, creativiteit, zin voor verantwoordelijkheid en kritische ingesteldheid. - Sociale en pedagogische verantwoordelijkheid kunnen nemen. Omschrijving Inhoud TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 Kennis - Basiskennis, achtergrondinformatie verwerven betreffende de verkenningsgebieden voor 1B, volgens leerplan; - Studie van het leeringenprofiel en didactische aanpak van de 1B-leerling; - Handboekenstudie naar inhoud en gebruikte methodes ivm verkenningsgebieden voor 1B; - Vervolmaking in het technologisch redeneren volgens een inductief probleemoplossend proces; - Vervolmaking in technische vaardigheden voor het vak TO m.b.t. de verkenningsgebieden van 1B; - Vervolmaking in het praktisch oplossen van technische probleemsituaties; - De inhouden betreffende de verkenningsgebieden van 1B; - De nodige inzichten m.b.t. basisvaardigheden toepasbaar voor de verkenningsgebieden in 1B. Vaardigheden - De vereiste technische vaardigheden voor de verkenningsgebieden in 1B; - Inzicht in het praktisch oplossen van technische probleemsituaties; - ICT-integratie in TO; - De nodige kennis, vaardigheden, verworven in de lessen en door begeleid zelfstandig leren, in de didactische aanpak kunnen toepassen; - Leerlingenmateriaal en didactisch materiaal vervaardigen aan de hand van concrete opdrachten. Attitudes - Technologisch redeneren volgens inductief probleemoplossend proces; - De nodige veiligheids- technische- en praktijkgebonden attitudes m.b.t. metaalbewerking; - De nodige veiligheidsattitudes, aandacht voor het milieu en voor REG,RWG (VOET); - Aandacht voor correcte vaktaal, zin voor samenwerking, creativiteit, zin voor verantwoordelijkheid en kritische ingesteldheid; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

220 - Opvolgen van vernieuwingen m.b.t. de evoluerende technieken, in de verkenningsgebieden. - Sociale en pedagogische verantwoordelijkheid kunnen nemen. Omschrijving Evaluatie (tekst) TE Decoratieve technieken - Mode - Voeding 3-1 Examenperiode 1 Januari - Schriftelijk/mondeling examen, met eventueel inbegrip van praktische toepassing ICT: 70% - Permanente evaluatie: practica met inbegrip van zelfstandig werk en attitude: 30% Examenperiode 2 September - Schriftelijk/mondeling examen, met eventueel inbegrip van praktische toepassing ICT: 70% - Praktijk/zelfstandig werk: 30% Het niet afleggen van het schriftelijk/mondeling/praktijk examen of een onvolledige score van practicum of het niet afgeven van de gestelde zelfstandige opdrachten leiden tot een score NA. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Permanente evaluatie (Permanent) 30,00 Januari Schriftelijk examen 70,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Schriftelijk examen 70,00 Schriftelijk examen met eventueel inbegrip van mondelinge toelichting September Praktijkexamen 30,00 Praktijkexamen en/of zelfstandig werk Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. TE CGP Techniek CG Project 3-2 (8451/718/1112/1/83) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Technologische Opvoeding Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Emonds Ann, Jansen Ivo ProgrammaonderdeelID: TO CGP Technologische Opvoeding CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Emonds Ann, Jansen Ivo Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

221 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Techniek CG Project Cursussen Techniek. OF 3 semester 1; - Leerplan Techniek in 1B; Afhankelijk van de opdracht: - Handboeken, cursussen van OF 1, 2 en 3. Allerhande en gevarieerde bronnen dienen geraadpleegd te worden betreffende de inhoud van de opdracht. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Techniek CG Project 3-2 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Techniek CG Project 3-2 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Techniek CG Project De student kan op verantwoorde wijze de nodige gegevens met betrekking tot een gekozen verkenningsgebied verzamelen, selecteren, verwerken tot een bruikbaar, didactisch verantwoord lespakket en didactisch materiaal voor de onderwijspraktijk, Techniek in 1B. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.12; 3.1; 3.2) - De student kan hierbij de nodige vaardigheden, technieken, gebruik van machines, materialenkennis, e.a. selecteren en gepast inzetten bij het uitwerken van het lesmateriaal, binnen het probleemgestuurd project. (1.7; 3.1; 3.2) - De student kan een krachtige leeromgeving creëren om op geïntegreerde wijze leerstof van een bepaald verkenningsgebied / thema te verwerven. (1.7; 3.1; 3.2) - De student kan gerichte en relevante feedback geven op elkaars uitgewerkte lespakket en didactisch materiaal. (5.3) Omschrijving Inhoud Techniek CG Project 3-2 Een verkenningsgebied uitwerken voor de leerlingen van het eerste leerjaar B: Technisch gedeelte, didactisch gedeelte, aan de hand van een gegeven opdracht. Een verkenningsgebied dat NIET te maken heeft met de eerste optie. Gebaseerd op de richtlijnen van het Leerplan Secundair Onderwijs, Techniek - eerste leerjaar B - Basiskennis, achtergrondinformatie en vaardigheden vervolmaken, toepassen i.v.m. verkenningsgebieden voor 1B; - Studie van inhouden van verkenningsgebieden voor 1B volgens leerplan; - Studie van leerlingenprofiel en didactische aanpak 1B; - Vereiste vaardigheden voor 1B naar werkmethode, veiligheid, evaluatie en toepassen; - Handboekenstudie i.v.m. verkenningsgebieden voor 1B naar inhoud en gebruikte methodes; - Toepassen in het technologisch redeneren volgens een inductief probleemoplossend proces; - Toepassen van het praktisch oplossen van technische probleemsituaties; - De evaluatiemethodes naar proces, product, attitudes opstellen en toepassen; - Studiemateriaal ontwikkelen voor een verkenningsgebied voor de 1B-leerling; - Leerlingenmateriaal en didactisch materiaal vervaardigen voor een verkenningsgebied voor 1B aan de hand van concrete opdrachten; - De nodige veiligheidsattitudes, aandacht voor het milieu en voor REG demonstreren (VOET); - Aandacht voor correcte vaktaal, zin voor samenwerking, creativiteit, zin voor verantwoordelijkheid en kritische ingesteldheid. Omschrijving Evaluatie (tekst) Techniek CG Project 3-2 Eerste evaluatiekans Januari - Procesevaluatie tijdens de uitvoering van het CGP, permanente evaluatie: 30 % - Productevaluatie, bruikbaarheid in de onderwijspraktijk: 50 % - Voorstelling van het CGP: 20% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

222 Tweede examenkans September - Het werk dient herwerkt te worden naar de tweede zittijd - Productevaluatie, bruikbaarheid in de onderwijspraktijk: 70 % - Voorstelling van het CGP: 30% Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 30,00 Juni Productevaluatie 50,00 Juni Mondeling examen 20,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 70,00 September Mondeling examen 30,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

223 PM SAM 3 - Pedagogische Module - Samen-werken 3 (9562/718/1112/1/58) Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Hermans Nele, Van De Putte An, Vandecruys Marina ProgrammaonderdeelID: TM 3 SAM - Thematische Module 3 - Samen-werken Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Brepoels Katrien, Coolen Eric, Dumoulin An, Hermans Nele, Janssen Linde, Loos Helga, Schrooten Jan, Van de Putte An, Van Esbroeck Herman, Vandecruys Marina Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Pedagogische Module - Samen-werken 3 hand-outs Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Pedagogische Module - Samen-werken 3 hoorcolleges, werkcolleges, zelfstandig werk, praktijkervaring, coaching Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Pedagogische Module - Samen-werken 3 competenties van pedagogische module 4 Diversiteit Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Pedagogische Module - Samen-werken 3 1. De student toont een sociale, empathische basishouding en staat hierdoor model in de samenwerking: a. in zijn communicatie met leerlingen en externe partners (1.11; 2.1; 6.2; 6.3; 8.1); b. met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de leerlingen; 2. De student werkt handelingsgericht (3.1; 3.2): a. is signaalgevoelig voor het opmerken van problemen bij leerlingen (1.9; 2.5); b. verzamelt gegevens, selecteert en handelt ethisch correct als basis voor een goede beeldvorming van de leerling en herkenning van zijn noden (1.1; 1.7; 6.1; 7.1; 8.1); c. formuleert individuele doelen en gebruikt ze als basis voor planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.12); d. handelt planmatig, systematisch en transparant ten aanzien van de leerling met leer- en studieproblemen (1.12; 4.2); e. differentieert op gebied van curriculum, evaluatie, materiaal, ondersteuning, pedagogisch handelen en communicatie vanuit de zes principes van handelingsgericht werken (1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.12). 3. De student kan constructief samenwerken: a. werkt multidisciplinair (1.6; 6.1; 7.1; 8.1); b. werkt samen aan een duurzame interactie met de schoolomgeving (7.1; 7.5; 8.1); c. werkt met externe partners van het project (6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1); d. werkt aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie (6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6). 4. De student handelt reflectief: bevraagt, overlegt en stuurt voortdurend het eigen handelen bij (5.3; 7.3). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

224 Omschrijving Inhoud Pedagogische Module - Samen-werken 3 Verdere informatie wordt toegelicht tijdens de eerste les en op toledo geplaatst Omschrijving Evaluatie (tekst) Pedagogische Module - Samen-werken 3 Procesevaluatie (100%) op basis van betrokkenheid, taakgerichtheid, het naleven van de afspraken (formeel en inhoudelijk) en het samenstellen van een portfolio waarin ze hun eindcompetenties bewijzen; Verdere informatie wordt toegelicht tijdens de eerste les en op toledo geplaatst Herexamen: idem eerste zittijd. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Procesevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

225 VV GL Voeding-Verzorging GL 3-1 (7192/718/1112/1/51) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Voeding-Verzorging Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Motmans Carla ProgrammaonderdeelID: VV GL Voeding-Verzorging GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Kindermans Krista, Motmans Carla, Vandecruys Marina Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Voeding-Verzorging GL 3-1 Syllabus: voedingstechnologie, dienstenzorg, sociale wetenschappen, werkbladen, bijlagen, ; Actuele vaktijdschriften; Leerplannen uit het studiegebied Personenzorg (studiemateriaal studiegebied Personenzorg) = internet werkgroep verzorging; naslagwerk huishoudkunde Textiel- en interieurzorg, Wolters Plantyn, 2005 Voedinsmiddelentabel Eetmeter Werkgroep Sociale wetenschappen,sowieso, Wolters Plantyn, Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Handboeken Zorg voor leef- en woonsituatie uit het secundair onderwijs; Werkgroep voeding, Voedingsatelier 2de graad STW, Wolters Plantyn, Van Dijck E., Naslagwerk huishoudkunde Voeding, Wolters Plantyn, Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Voeding-Verzorging GL 3-1 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Gehanteerde werkvormen Hoorcolleges, Werkcolleges, Oefeningen, Practica, Zelfstandig werk: individueel en groepsopdracht. Zelfstandig werk Het zelfstandig verwerken van actuele informatie en documentatie; Uitwerken van didactisch materiaal voor leerlingen: leerlingennotities, aanschouwingsmateriaal, ; Voorbereiden van micro-didactische oefeningen; Verwerkingsopdracht Studiedag. Extra muros Vakoverschrijdende studiereis. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

226 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Voeding-Verzorging GL 3-1 (3.1; 3.2) Competentie 1 Een opdracht systematisch probleemoplossend analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren inzake product- en proceskwaliteit: - van eenvoudig naar complex - voor klein en groothuishouding - volgens de context - voor een doelgroep (1.1; 1.2) Analyseren Kan vanuit de opdracht op zelfstandige basis domeinspecifieke kennis verzamelen, beheersen en verwerken; kan behoeften, trends en toekomstgerichte materialen analyseren; kan de menselijke behoefte analyseren om een veilige en verzorgde leefomgeving te creëren; kan de menselijke behoefte analyseren om alzo zorg te dragen voor de gezondheid en welzijn van de mens; kan proces- en productcriteria bestuderen en juist afbakenen (5M s); Plannen kan een gepast werkmodel selecteren en opstellen om een probleem systematisch analyserend op te lossen; Uitvoeren kan een risico beheersen door het juist toepassen van voorschriften en maatregelen; kan een werkplek efficiënt en ergonomisch organiseren; (4.4) kan de gepaste technieken met aangepaste materialen en middelen volgens de vooropgestelde criteria uitvoeren; kan de opdracht volgens de vooropgestelde werkmodellen uitvoeren; kan attitudebewust denken en handelen, werkt effectief en efficiënt; Evalueren kan gepaste proces- en productcriteria gebruiken om het resultaat te evalueren en bij te sturen; (1.8) kan over eigen handelen reflecteren. (5.3) Competentie 2 Het vak dienstenzorg didactisch, agogisch en pedagogisch oriënteren. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) kan mensgerichte en productgerichte onderwerpen technisch, experimenteel onderzoeken gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inhouden; gebruikt werkmodellen en theoretische kaders om toepassingsgericht te werken; ervaart kwaliteit(=attitudes) als een mentaliteit zowel naar zorg voor de inhoud als zorg voor de managementactiviteiten; kan vakoverschrijdende verbanden leggen tussen leerinhouden; (1.13) werkt doelbewust aan het veranderen (verbeteren) van het sociaal en pedagogisch comfort van personen en groepen; kan een krachtige leeromgeving creëren; (1.7) is relatiebekwaam en werkt aan waardeontwikkeling. Competentie 3 Een opdracht mondeling en schriftelijk rapporteren - presenteren kan een presentatie uitwerken die opgebouwd is uit een juiste, gefundeerde en volledige inhoud; kan argumenteren met aangepaste begrippen en vakterminologie met technische en theoretische ondersteuning; kan de inhoud aanpassen aan de doelgroep zodat de boodschap overkomt; brengt inhouden op een inductieve manier (actief, creatief: doeactiviteiten) kan vanuit een juiste grondhouding gepast, vlot en correct communiceren (schriftelijk en mondeling) in een juist taalgebruik afgestemd op de situatie en de doelgroep; kan de presentatie expressief brengen. Omschrijving Inhoud Voeding-Verzorging GL 3-1 Dienstenzorg Technisch, sociaal en wetenschappelijke oefeningen - Toepassingen van reinigen en gebruiksklaar maken van textiel; - Toepassingen van schoonmaken en onderhouden van materialen in de woning en in een bedrijfsinstelling, voorbereiding bedrijfsstage; - Organiseren van verzorgingstechnieken: zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

227 - Ondersteunen van (ped)agogische activiteiten binnen een welomschreven opdracht. Didactische oriëntering - Demonstraties met didactische ondersteuning. - Werken vanuit situatieschetsen, aansluitend bij het stagedomein van de leerlingen BSO, 2de en 3de graad. - Ontwikkelen en gebruiken van aangepaste werkmodellen, media en didactisch materiaal. Voedingstechnologie Basisattitudes bij voedselbehandeling - Zich informeren: - werken met informatiebronnen; - thematische zelfstudie gekoppeld aan praktische en didactische oefeningen in verband met aanleren van technische vaardigheden. Organiseren: - Organiseren van de bereiding van maaltijden; Principes en technieken Didactische oriëntering: - Leerstofthema s gesynthetiseerd uit leerplannen BSO en TSO 1ste, 2de en 3de graad concreet toepassen; - Microdidactische oefening voor lessen praktijk voedselbehandeling, zorg voor voeding en zorg voor leef- en woonsituatie uit het studiegebied Personenzorg (1ste, 2de en 3de graad); - Lessen op basis van specifieke situatieschetsen uit de stagedomeinen BSO 3de graad Organisatiehulp en Verzorging. Sociale wetenschappen - Studie van het schema mens, gedrag en beïnvloedende factoren. - Leerstofthema s gesynthetiseerd uit leerplannen BSO en TSO 1ste, 2de en 3de graad verwerken; Vakoverschrijdend Organiseren van een integrale opdracht. Competentieontwikkelend leren vastleggen van competenties, deelcompetenties en evaluatiecriteria opstellen van opdrachtenbrieven en achtergrondinfo voor de leerkracht presenteren en evalueren van het project. Omschrijving Evaluatie (tekst) Voeding-Verzorging GL 3-1 Permanente evaluatie = 100% Deel I Vakstudie = 50% praktijkoefeningen, verwerkingsopdrachten, attitudes, werkstukken. -Sociale wetenschappen: 10% -Voedingstechnologie: 20% -Dienstenzorg: 20% Deel II integrale opdracht = 50% -competentie 1: 20% -competentie 2: 50% -competentie 3: 30% Herexamen (100%): over deel I en II met praktijkproef en productbeoordeling. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Permanente evaluatie (Permanent) 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 50,00 September Praktijkexamen 50,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

228 VV CGP Voeding-Verzorging CG Project 3-2 (7193/718/1112/1/35) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Voeding-Verzorging Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Motmans Carla ProgrammaonderdeelID: VV CGP Voeding-Verzorging CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Kindermans Krista, Motmans Carla Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Voeding-Verzorging CG Project 3-2 K. Kindermans en C. Motmans:format leerkracht met opdrachtbrieven. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Cursussen dienstenzorg, sociale wetenschappen en voedingstechnologie Elektronische leeromgeving Bibiotheek: leerplannen en handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals bepaalde naslagwerken, tijdschriften, video's en software Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Voeding-Verzorging CG Project 3-2 Constructiegericht project met coachings, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Voeding-Verzorging CG Project 3-2 (3.1; 3.2) Competentie 1 Een opdracht systematisch probleemoplossend analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren inzake product- en proceskwaliteit: - van eenvoudig naar complex - voor klein en groothuishouding - volgens de context - voor een doelgroep (1.1; 1.2) Analyseren Kan vanuit de opdracht op zelfstandige basis domeinspecifieke kennis verzamelen, beheersen en verwerken; kan behoeften, trends en toekomstgerichte materialen analyseren; kan de menselijke behoefte analyseren om een veilige en verzorgde leefomgeving te creëren; kan de menselijke behoefte analyseren om alzo zorg te dragen voor de gezondheid en welzijn van de mens; kan proces- en productcriteria bestuderen en juist afbakenen (5M s); Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

229 Plannen kan een gepast werkmodel selecteren en opstellen om een probleem systematisch analyserend op te lossen; Uitvoeren kan een risico beheersen door het juist toepassen van voorschriften en maatregelen; kan een werkplek efficiënt en ergonomisch organiseren; (4.4) kan de gepaste technieken met aangepaste materialen en middelen volgens de vooropgestelde criteria uitvoeren; kan de opdracht volgens de vooropgestelde werkmodellen uitvoeren; kan attitudebewust denken en handelen, werkt effectief en efficiënt; Evalueren kan gepaste proces- en productcriteria gebruiken om het resultaat te evalueren en bij te sturen; (1.8) kan over eigen handelen reflecteren. (5.3) Competentie 2 Het vak dienstenzorg didactisch, agogisch en pedagogisch oriënteren. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) kan mensgerichte en productgerichte onderwerpen technisch, experimenteel onderzoeken gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inhouden; gebruikt werkmodellen en theoretische kaders om toepassingsgericht te werken; ervaart kwaliteit(=attitudes) als een mentaliteit zowel naar zorg voor de inhoud als zorg voor de managementactiviteiten; kan vakoverschrijdende verbanden leggen tussen leerinhouden; (1.13) werkt doelbewust aan het veranderen (verbeteren) van het sociaal en pedagogisch comfort van personen en groepen; kan een krachtige leeromgeving creëren; (1.7) is relatiebekwaam en werkt aan waardeontwikkeling. Competentie 3 Een opdracht mondeling en schriftelijk rapporteren - presenteren kan een presentatie uitwerken die opgebouwd is uit een juiste, gefundeerde en volledige inhoud; kan argumenteren met aangepaste begrippen en vakterminologie met technische en theoretische ondersteuning; kan de inhoud aanpassen aan de doelgroep zodat de boodschap overkomt; brengt inhouden op een inductieve manier (actief, creatief: doeactiviteiten) kan vanuit een juiste grondhouding gepast, vlot en correct communiceren (schriftelijk en mondeling) in een juist taalgebruik afgestemd op de situatie en de doelgroep; kan de presentatie expressief brengen. Omschrijving Doelstellingen De basiskennis verwerven voor het lesgeven in de vakonderdelen: voedingstechnologie, voedingsleer, reiniging en desinfectie; Bij deze vakonderdelen stapsgewijs de didactische hulpmiddelen gebruiken; Stapsgewijs leren lesgeven in het vak toegepaste natuurwetenschappen; Een theoretische en wetenschappelijke ondersteuning voor de praktijkvakken verwerven; Handigheid verwerven bij experimenten aansluitend op toegepaste natuurwetenschappen; Ontwikkelen van handleidingen/didactisch materiaal voor integrale opdrachten. Omschrijving Inhoud Voeding-Verzorging CG Project 3-2 Analyseren en informeren - behoefteonderzoek, analyseren van de opdrachtgestuurde probleemtaak; - competenties gedragsindicatoren afbakenen - vastleggen van organisatievorm - organiseren van zorgactiviteiten voor mens en milieu Plannen en uitvoeren - voorbereidend werk - opstellen en uitwerken van werkmodellen - omkadering bij voedselpresentatie - organiseren van een maaltijd en serveerdienst - communiceren met gasten Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

230 Evalueren - zelfreflectie: volgens een reflectiemodel naar keuze, en de keuze verantwoorden; - peerevaluatie (medestudent) - evaluatie docenten van de verschillende disciplines. Omschrijving Evaluatie (tekst) Voeding-Verzorging CG Project 3-2 Permanente evaluatie = 100% -competentie 1: 70% -competentie 2: 10% -competentie 3: 20% Herexamen (100%): praktijkproef en productbeoordeling. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

231 WIS GL Wiskunde GL 3-1 (7194/718/1112/1/19) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Wiskunde Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Roelens Michel, Swinnen Christine ProgrammaonderdeelID: WIS GL Wiskunde GL 3-1 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Swinnen Christine Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1, Semester 5 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Wiskunde GL 3-1 Swinnen C. Kansrekening, Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek, 2011 (syllabus). Oeyen S., De normale verdeling, begeleidings- en werktekst, Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek. Grafische rekenmachine: TI-83,84 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Wiskunde GL 3-1 Gehanteerde werkvormen: Interactief hoorcollege; Oefeningensessies; Groepswerk. Zelfstandig werk: Wekelijks worden oefeningen opgegeven die in een volgende les besproken worden. De studenten bereiden zelfstandig een deel van de leerstof voor en presenteren dit aan de groep. Het groepswerk verderzetten buiten de contacturen. Opdracht zelfstudie: De normale verdeling, Ingeleid en opgevolgd, studielast: 10 uren. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Wiskunde GL 3-1 De kennis en vaardigheden verworven in opleidingsfasen 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Wiskunde GL 3-1 (3.1; 3.2) Zich de wiskundetaal van de kansrekening eigen maken en modellen opzetten om kansexperimenten te beschrijven en te behandelen. Inzien dat deze modellen beschreven kunnen worden met kansverdelingen waaraan theoretische centrum- en spreidingsmaten gekoppeld zijn. De betekenis doorgronden van de kansrekening als wiskundig instrument om de informatie verkregen in de beschrijvende statistiek te Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

232 vertalen naar besluiten in de verklarende statistiek. Zelfstandig ontdekken dat bepaalde datasets normaal verdeeld zijn. Onderzoeken welke van de vorige doelstellingen kunnen vertaald worden naar het S.O. en met welke didactische hulpmiddelen deze kunnen bereikt worden. (1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 5.1) Omschrijving Doelstellingen Zich de wiskundetaal van de kansrekeing eigen maken en modellen opzetten om kansexperimenten te beschrijven en te behandelen. Inzien dat deze modellen beschreven kunnen worden met kansverdelingen waaraan theoretische centrum- en spreidingsmaten gekoppeld zijn. De betekenis doorgronden van de kansrekening als wiskundig instrument om de informatie verkregen in de beschrijvende statistiek te vertalen naar besluiten in de verklarende statistiek. Zelfstandig ontdekken dat bepaalde datasets normaal verdeeld zijn. Onderzoeken welke van de vorige doelstellingen kunnen vertaald worden naar het S.O. en met welke didactische hulpmiddelen deze kunnen bereikt worden. Omschrijving Inhoud Wiskunde GL 3-1 De normale verdeling. Kansruimten, wet van de totale kans, regel van Bayes, onafhankelijke en afhankelijke gebeurtenissen. Trekkingen met en zonder terugleggen en bijhorende combinatieleer. Vaasmodellen. Stochastische veranderlijken, soorten verdelingen, gemiddelde en variantie. Omschrijving Evaluatie (tekst) Wiskunde GL 3-1 Evaluatievorm en criteria: Het januari-examen bevat vragen die mondeling, met schriftelijke voorbereiding, worden toegelicht en vragen die enkel schriftelijk worden opgelost. Het examen is gesloten boek. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Januari Mondeling examen 30,00 Januari Schriftelijk examen 70,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Mondeling examen 30,00 September Schriftelijk examen 70,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. WIS CGP Wiskunde CG Project 3-2 (7195/718/1112/1/03) Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Wiskunde Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) xolod-beheerder(s): Roelens Michel, Swinnen Christine ProgrammaonderdeelID: WIS CGP Wiskunde CG Project 3-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

233 Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Roelens Michel, Swinnen Christine Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Wiskunde CG Project 3-2 De studiematerialen hangen af van het onderwerp dat de student in overleg met de lectoren kiest. De lectoren doen enkele suggesties en de student gaat zelf op zoek naar aanvullend materiaal. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Wiskunde CG Project 3-2 Constructiegericht project met coaching, werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Wiskunde CG Project 3-2 De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Wiskunde CG Project 3-2 De student kan een workshop (afgestemd op een bepaalde doelgroep) voorbereiden en leiden over een onderwerp dat wiskunde verbindt met aspecten van cultuur en/of geschiedenis. De student kan hiervoor de nodige contacten leggen met externen. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.13; 3.1; 3.2; 3.3; 8.1; 10.1) Omschrijving Doelstellingen Belangrijke eigenschappen van een functie kunnen opsporen en benoemen en een voorstelling kunnen maken. Een overzicht geven van verschillende soorten functies en hun samenhang. Functieproblemen uit andere vakgebieden kunnen situeren en oplossen. Omschrijving Inhoud Wiskunde CG Project 3-2 Voorbereiding en begeleiding van een workshop over een onderwerp dat wiskunde verbindt met aspecten van cultuur en/of geschiedenis. Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 30,00 Juni Productevaluatie 70,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

234 INT 3 - Internationalisering 3 (7197/718/1112/1/68) Studieomvang: 20 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 20,00 Totale studietijd: 500,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Vandervelden Reinoud ProgrammaonderdeelID: INT 3 - Internationalisering 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract examencontract (met het oog op het behalen van een diploma) examencontract (met het oog op het behalen van credits) Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Schrooten Jan Talen: Anders bepaald, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zuid-Afrikaans, Zweeds Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Internationalisering 3 Studenten die voor "Internationalisering 3" kiezen, ontvangen gedurende het voorafgaande academiejaar en het academiejaar waarin het internationaliseringsproject plaatsvindt heel wat informatie (zowel mondeling als schriftelijk). De studenten verbinden zich ertoe deze informatie nauwgezet op te volgen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Internationalisering 3 "Internationalisering 3" KHLim-LER-BASO biedt 3 soorten internationaliseringskansen aan. Een uitgebreide omschrijving kan je vinden in het algemene deel van de studiegids. KHLim-LER-BASO biedt volgende bestemmingen aan:een anderstalige Belgische bestemming ('internationale' Erabelpartner)Een Europese bestemming (internationale Erasmuspartner)Zuid-Afrika (internationale bilaterale partner)suriname (internationale bilaterele partner)campagneland Vredeseilanden (internationale partner: Vredeseilanden)Studenten met "Internationalisering 3" volgen een programma ter waarde van 30 studiepunten of credits bij een 'internationale' partner en krijgen daarvoor een aangepast compensatietraject binnen de eigen opleiding. Meer uitleg over de verschillende compensatietrajecten is terug te vinden in het algemene deel van de studiegids. De studenten - behalve diegenen die kiezen voor het bijzondere traject 'Vredeseilanden' - onderhouden een Blog, zodat de thuisinstelling - via een coach/anker internationalisering - voortdurend het internationaliseringstraject kan opvolgen. Daarnaast vervullen de studenten alle compensatietaken en onderhouden ze een internationaal stageportfolio. Ze worden hierin begeleid door het anker internationalisering. Als bewijs van het gevolgde internationale programma ontvangen de uitgaande studenten van de partner een officieel en ondertekend evaluatiedocument (enkele voorbeelden: een examencertificaat, een ECTS transcript of records, een stage-evaluatie,...) De academische erkenning is een attest dat door het departementshoofd wordt ondertekend, waardoor hij verklaart dat de periode die de studenten in het buitenland doorbrengen evenwaardig is aan de periode in de opleidingsinstelling. Daarom moeten de studenten vooraf een aantal documenten voorleggen waarin het studieprogramma (afspraken) vermeld staan. Instapbegeleiding: Op praktisch vlak (contracten/huisvesting,...) worden de studenten begeleid door de loketverantwoordelijken van de twee lerarenopleidingen (BAKO/BALO en BASO). Voor praktische zaken/problemen/vragen is hij/zij het eerste aanspreekpunt. Op inhoudelijk vlak (studieprogramma, e-portfolio,...) worden de studenten begeleid door het internationaliseringsanker BASO. Voor inhoudelijke zaken/problemen/vragen is hij het eerste aanspreekpunt. Het internationaliseringsanker BASO treedt sowieso als brugpersoon op, zeker bij onvoorzien omstandigheden Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

235 Totaal onderwijsactiviteiten (500,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Internationalisering 3 De studenten moeten in staat zijn om schriftelijk (intakebrief) te motiveren waarom ze voor een internationaliseringsproject kiezen. Studenten die kiezen voor een internationaal contract met een stage-invulling en met een component 'maatschappelijke vorming en dienstverlening' of voor het bijzondere traject Vredeseilanden moeten hun keuze, motivatie en bepaalde startcompetenties bovendien ook mondeling, in een intakegesprek, verantwoorden. De informatiepakketten/richtlijnen hieromtrent worden tijdens 3-HOOG (in het academiejaar voorafgaand aan het internationaliseringsproject) door het anker internationalisering verspreid. Voorwaarde tot deelname, met beslissing eind tweede jaar: zie algemeen deel Studentenprofiel moet aan welomschreven eisen voldoen. Afhankelijk van de gekozen vorm "internationalisering 3" (zie hoger) in staat zijn om in een intakegesprek de motivatie, engagement en competentie om in groep te functioneren omstandig te verantwoorden. De kandidaat is bereid om bij aanvang van het academiejaar waarin "internationalisering 3" zal plaatsvinden de nodige tijd vrij te maken voor dit gesprek met een intakecommissie waartoe hij zal worden uitgenodigd door het anker internationalisering). Aanvullende opmerkingen:als studenten bij een onvoldoende op novemberstage OF3 kiezen om niet naar het buitenland te gaan en een gewone ingroestage aan te vatten, zal de opleiding zorgen voor de nodige ondersteuning bij het annulatieproces.de studenten bezitten de basiskennis van de taal van het land van bestemming of zijn bereid deze te verwerven door een aangepaste taalcursus, waarvoor een financiële tussenkomst wordt voorzien.de studenten beschikken over een aantal belangrijke competenties: zelfstandigheid, voldoende veerkracht bij stresssituaties, sociaal vaardig zijn, communicatief sterk zijn, gemotiveerd zijn, in groep kunnen functioneren.de studenten zijn bereid hun internationale ervaringen met de thuisblijvers te delen.een hoger cijfer op stage bepaalt de (interne) rangorde.het intakegesprek waarborgt de kwaliteit van de uitgestuurde studenten.ook studenten met een zogenaamde "2e zittijd" kunnen kandideren voor een internationaliseringstraject 3 BASO. Zij vullen de eventuele vrije plaatsen na "1e zittijd" in na een succesvolle 2e zittijd. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Internationalisering 3 De student heeft na het volgen van het opleidingsonderdeel: een duidelijk beeld van internationalisering als ervaringsdeskundige; een unieke kijk op diversiteit in het onderwijs en samenleving. De student kan na het volgen van het opleidingsonderdeel: de eigen vertrouwde onderwijscontext vergelijken met een 'buitenlandse' onderwijscontext; op een (ervarings)deskundige manier meepraten over de 'internationalisering' van het onderwijs. De student is na het volgen van dit opleidingsonderdeel: iemand die zefstandig(er) in het leven staat; iemand die de lerarentaak binnen 'internationalisering' kan kaderen; iemand die klaar is om te participeren aan 'internationalisering' in de beroepscontext. Omschrijving Inhoud Internationalisering 3 Zie studiegids, algemeen deel. Omschrijving Begeleiding Op praktisch vlak (contracten/ huisvesting/...) worden de studenten begeleid door de loketverantwoordelijke binnen het departement Lerarenopleiding. Voor praktische zaken/ problemen/ vragen is hij/ zij het eerste aanspreekpunt. Op inhoudelijk vlak (studieprogramma/ e-portfolio/...) worden de studenten begeleid door het internationaliseringsanker binnen de opleiding BASO. Voor inhoudelijke zaken/ problemen/ vragen is hij/ zij het eerste aanspreekpunt. Het internationaliseringsanker BASO treedt sowieso als brugpersoon op (zeker bij onvoorziene omstandigheden). Omschrijving Evaluatie (tekst) Internationalisering 3 Het buitenlandse (studie)programma wordt beoordeeld door de 'internationale'partner. Het blog, de compensatietaken en het internationaal stageportfolio worden beoordeeld door de thuisinstelling. De eindbeoordeling blijft in handen van de thuisinstelling, uiteraard wel gebaseerd op de ECTS-principes. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

236 INT SEM 3 - Internationalisering semestertraject 3 (8682/718/1112/1/73) Studieomvang: 30 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 30,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Vandervelden Reinoud Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Schrooten Jan examencontract (met het oog op het behalen van een diploma) examencontract (met het oog op het behalen van credits) Anders bepaald, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zuid-Afrikaans, Zweeds Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Internationalisering semestertraject 3 Studenten die voor "Internationalisering 3" kiezen, ontvangen gedurende het voorafgaande academiejaar en het academiejaar waarin het internationaliseringsproject plaatsvindt heel wat informatie (zowel mondeling als schriftelijk). De studenten verbinden zich ertoe deze informatie nauwgezet op te volgen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Internationalisering semestertraject 3 "Internationalisering 3" KHLim-LER-BASO biedt 3 soorten internationaliseringskansen aan. Een uitgebreide omschrijving kan je vinden in het algemene deel van de studiegids. KHLim-LER-BASO biedt volgende bestemmingen aan: Een anderstalige Belgische bestemming ('internationale' Erabelpartner) Een Europese bestemming (internationale Erasmuspartner) Zuid-Afrika (internationale bilaterale partner) Suriname (internationale bilaterele partner) Campagneland Vredeseilanden (internationale partner: Vredeseilanden) Een studie-stagetraject onder supervisie van een partner, bijv: Verenigde staten, Paragorn Malta,... Studenten met "Internationalisering 3" volgen een programma ter waarde van 30 studiepunten of credits bij een 'internationale' partner en krijgen daarvoor een aangepast compensatietraject binnen de eigen opleiding. Meer uitleg over de verschillende compensatietrajecten is terug te vinden in het algemene deel van de studiegids. De studenten - behalve diegenen die kiezen voor het bijzondere traject 'Vredeseilanden' - onderhouden een Blog, zodat de thuisinstelling - via een coach/anker internationalisering - voortdurend het internationaliseringstraject kan opvolgen. Daarnaast vervullen de studenten alle compensatietaken en onderhouden ze een internationaal stageportfolio. Ze worden hierin begeleid door het anker internationalisering. Als bewijs van het gevolgde internationale programma ontvangen de uitgaande studenten van de partner een officieel en ondertekend evaluatiedocument (enkele voorbeelden: een examencertificaat, een ECTS transcript of records, een stage-evaluatie,...) De academische erkenning is een attest dat door het departementshoofd wordt ondertekend, waardoor hij verklaart dat de periode die de studenten in het buitenland doorbrengen evenwaardig is aan de periode in de opleidingsinstelling. Daarom moeten de studenten vooraf een aantal documenten voorleggen waarin het studieprogramma (afspraken) vermeld staan. Instapbegeleiding: Op praktisch vlak (contracten/huisvesting,...) worden de studenten begeleid door de loketverantwoordelijken van de twee lerarenopleidingen (BAKO/BALO en BASO). Voor praktische zaken/problemen/vragen is hij/zij het eerste aanspreekpunt. Op inhoudelijk vlak (studieprogramma, e-portfolio,...) worden de studenten begeleid door het internationaliseringsanker BASO. Voor inhoudelijke zaken/problemen/vragen is hij het eerste aanspreekpunt. Het internationaliseringsanker BASO treedt sowieso als brugpersoon op, zeker bij onvoorzien omstandigheden Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

237 Omschrijving Begincompetenties (tekst) Internationalisering semestertraject 3 De studenten moeten in staat zijn om schriftelijk (intakebrief) te motiveren waarom ze voor een internationaliseringsproject kiezen. Studenten die kiezen voor een internationaal contract met een stage-invulling en met een component 'maatschappelijke vorming en dienstverlening' of voor het bijzondere traject Vredeseilanden moeten hun keuze, motivatie en bepaalde startcompetenties bovendien ook mondeling, in een intakegesprek, verantwoorden. De informatiepakketten/richtlijnen hieromtrent worden tijdens 3-HOOG (in het academiejaar voorafgaand aan het internationaliseringsproject) door het anker internationalisering verspreid. Voorwaarde tot deelname, met beslissing eind tweede jaar: zie algemeen deel Studentenprofiel moet aan welomschreven eisen voldoen. Afhankelijk van de gekozen vorm "internationalisering 3" (zie hoger) in staat zijn om in een intakegesprek de motivatie, engagement en competentie om in groep te functioneren omstandig te verantwoorden. De kandidaat is bereid om bij aanvang van het academiejaar waarin "internationalisering 3" zal plaatsvinden de nodige tijd vrij te maken voor dit gesprek met een intakecommissie waartoe hij zal worden uitgenodigd door het anker internationalisering). Aanvullende opmerkingen: Als studenten bij een onvoldoende op novemberstage OF3 kiezen om niet naar het buitenland te gaan en een gewone ingroestage aan te vatten, zal de opleiding zorgen voor de nodige ondersteuning bij het annulatieproces. De studenten bezitten de basiskennis van de taal van het land van bestemming of zijn bereid deze te verwerven door een aangepaste taalcursus, waarvoor een financiële tussenkomst wordt voorzien. De studenten beschikken over een aantal belangrijke competenties: zelfstandigheid, voldoende veerkracht bij stresssituaties, sociaal vaardig zijn, communicatief sterk zijn, gemotiveerd zijn, in groep kunnen functioneren. De studenten zijn bereid hun internationale ervaringen met de thuisblijvers te delen. Een hoger cijfer op stage bepaalt de (interne) rangorde. Het intakegesprek waarborgt de kwaliteit van de uitgestuurde studenten. Ook studenten met een zogenaamde "2e zittijd" kunnen kandideren voor een internationaliseringstraject 3 BASO. Zij vullen de eventuele vrije plaatsen na "1e zittijd" in na een succesvolle 2e zittijd. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Internationalisering semestertraject 3 De student heeft na het volgen van het opleidingsonderdeel: een duidelijk beeld van internationalisering als ervaringsdeskundige; een unieke kijk op diversiteit in het onderwijs en samenleving. De student kan na het volgen van het opleidingsonderdeel: de eigen vertrouwde onderwijscontext vergelijken met een 'buitenlandse' onderwijscontext; op een (ervarings)deskundige manier meepraten over de 'internationalisering' van het onderwijs. De student is na het volgen van dit opleidingsonderdeel: iemand die zefstandig(er) in het leven staat; iemand die de lerarentaak binnen 'internationalisering' kan kaderen; iemand die klaar is om te participeren aan 'internationalisering' in de beroepscontext. Omschrijving Inhoud Internationalisering semestertraject 3 Zie studiegids, algemeen deel. Omschrijving Evaluatie (tekst) Internationalisering semestertraject 3 Het buitenlandse (studie)programma wordt beoordeeld door de 'internationale'partner. Het blog, de compensatietaken en het internationaal stageportfolio worden beoordeeld door de thuisinstelling. De eindbeoordeling blijft in handen van de thuisinstelling, uiteraard wel gebaseerd op de ECTS-principes. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

238 STAGE INTCOM 3 - Stage Intercommunautair 3 (9078/718/1112/1/42) Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 5,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Schrooten Jan, Swinnen Christine Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

239 STAGE DIF 3 - Stage Differentiatie 3 (9560/718/1112/1/90) Studieomvang: 6 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 6,00 Totale studietijd: 125,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies, Schrooten Jan ProgrammaonderdeelID: STAGE INT 3 - Stage Internationalisering 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Schrooten Jan, Swinnen Christine Nederlands Variabel, Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Stage Differentiatie 3 Studenten gaan naar het buitenland Het project wordt geprogrammeerd in het tweede semester en omvat 20 SP. De studenten volgen een programma ter waarde van 20 studiepunten of credits. Zij kiezen uit het aanbod van de gastinstelling de passende module (waaronder stage) om aan 20 studiepunten te komen. Als bewijs van het gevolgde studieprogramma ontvangen zij van de gastinstelling een examencertificaat. De student(e) krijgt compensatie voor 12 SP stage, 4 SP VOET en 4 SP keuzemodules. De academische erkenning is een attest dat door het departementshoofd wordt ondertekend waardoor zij verklaart dat de studieperiode die de studenten in het buitenland doorbrengen evenwaardig is aan de studieperiode in de opleidingsinstelling. Daarom moeten de studenten vooraf een aantal documenten voorleggen waarin het studieprogramma (afspraken) vermeld staan. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (125,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Stage Differentiatie 3 Het buitenlands studieprogramma wordt beoordeeld door de buitenlandse instelling; De portfolio wordt beoordeeld door de opleiding; De eindbeoordeling blijft in handen van de thuisinstelling. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

240 Stage WPL 3 - Stage Werkplekleren 3 (9569/718/1112/1/43) Studieomvang: 28 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 28,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Van Esbroeck Herman Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Stage Werkplekleren 3 Studiematerialen Vakdidactisch studiemateriaal; Leerplannen; Vademecum, stagecompetenties BaSO (cfr. stagevenster) en informatiebrochure. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Stage Werkplekleren 3 Gehanteerde werkvormen Deelname aan de differentiatie- en ingroeistage, bijwonen van observatielessen; Initiaties; Oefenlessen; Extra-klassikale en extra-scolaire activiteiten; Individuele begeleiding; Zelfreflectie. Zelfstandig werk Verslagen over de bijgewoonde activiteiten; Lesvoorbereidingen; Geactualiseerde stagemap met representatieve weergave van de activiteiten; Portfolio tijdens de ingroeistage. Omschrijving Begincompetenties (tekst) Stage Werkplekleren 3 Deze beantwoorden aan de (eind)competenties zoals vermeld in het opleidingsonderdeel didactisch atelier en stage OF2 in de studiegids van 2 BaSO. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Stage Werkplekleren 3 In alle vakkenclusters wordt gewerkt aan het bereiken van volgende eindcompetenties en gedragsindicatoren tegen het einde van opleidingsfase Leraar als inhoudelijk expert Vakinhoudelijk: 1. De student beheerst de lesgebonden inhouden en vaardigheden. 2. De student verdiept en verbreedt zijn basiskennis. 3. De student legt duidelijke verbanden binnen en buiten het eigen vakdomein. Vakdidactisch: 1.1. De studentselecteert en concretiseert doelen De student kan een lesvoorbereiding ontwerpen De student verankert een les binnen het leerplan. 2. De student kan een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes en op basis van een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen, inhouden en media ( = krachtige leeromgeving). 3. De student kan een krachtige leeromgeving ontwerpen rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen. 2. Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1. De student observeert in functie van de beginsituatie De student kan een eenvoudige lesactiviteit begeleiden De student treedt betrokken op De student kan een lesactiviteit doelgericht begeleiden (geeft duidelijke feedback) De student kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving. 3. De student kan het leren begeleiden in een krachtige leeromgeving rekening houdend met verschillen tussen leerlingen en doelgroepen. 3.Leraar als opvoeder 1.1. De student observeert in functie van opvoeder zijn De student gaat respectvol om met leerlingen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

241 2.1. De student gaat echt en empathisch om met leerlingen De student creëert een positieve sfeer en relatie die leren mogelijk maakt. 3. De student hebt aandacht voor het welbevinden van individuele leerlingen. 4. Leraar als organisator 1.1. De student observeert in functie van organisator zijn De student heeft impact met lichaam en stem De student organiseert efficiënt / zoekt naar een leiderschapsstijl De student creëert een effectief leerklimaat / geeft leiding aan een groep. 3. De student creëert een effectief leerklimaat / zet een gepaste leiderschapsstijl in. 5. Leraar als onderzoeker en innovator 1. De student stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij De student stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij in functie van het leren van jongeren De student formuleert alternatieven en gaat ermee aan de slag De student stuurt het eigen leren zelfstandig aan als motor voor levenslang leren De student brengt vernieuwende elementen binnen. 6 t/m 10: De leraar als partner 1. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct. 2. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en De student heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen De student kan in team functioneren De student communiceert gepast met ouders en externen De student kan De student visie over onderwijs, cultuur en actualiteit verwoorden. 11. Taalleraar 1. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct. 2. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en De student heeft aandacht voor de taalvaardigheid van leerlingen. 3. De student communiceert mondeling en schriftelijk correct en gepast en stimuleert de taalontwikkeling van leerlingen. Beroepshoudingen De student is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, De student neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht, kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel. Omschrijving Inhoud Stage Werkplekleren 3 Zie 'eindcompetenties'. De organisatie van de resp. activiteiten is vakgebonden en bevat onder andere een differentiatiestage gedurende 3 weken in het 1ste trimester en een ingroeistage tijdens het 2de semester. Beide stages worden opgenomen in één schoolinstelling. Voor genuanceerde uitleg verwijzen we naar het stagevademecum. Omschrijving Evaluatie (tekst) Stage Werkplekleren 3 Stage OF3 werkplekleren is een samengesteld opleidingsonderdeel (esolod), bestaande uit 2 onderwijsvakken met een totaalgewicht van 28 studiepunten. Voor de stage OF3 werkplekleren geldt een vorm van vakoverschrijdende evaluatie waarbij de evaluatiecommissie een globaal cijfer toekent voortvloeiend uit de beoordelingen van beide vakken op de te bereiken eindcompetenties voor dit opleidingsonderdeel. De evaluatiecommissie bestaat uit de voorzitter, de betrokken vakdidactici en pedagoog. Bij de eindevaluatie maakt de contactpersoon ook deel uit van de evaluatiecommissie. De tussentijdse evaluatiebespreking heeft naast het opmaken van de balans en de formulering van de remediëringsadviezen tevens de bedoeling te bepalen of de student in de formule van de ingroeistage kan instappen. De richtlijnen die de examencommissie hanteert staan hieronder besproken. Een volstrekt onvoldoende zal steeds in de commissie naar voor worden gebracht. Studenten die bij de tussentijdse evaluatie een score van minder dan 7/20 behalen mogen niet deelnemen aan de ingroeistage en kunnen dus niet slagen voor de stage OF3 werkplekleren. Een student die minder dan 10/20 behaalt bij de tussentijdse evaluatie, krijgt tijdens de ingroeistage toch vakbegeleiding van de vakdidactici en de pedagoog. Op basis van de gegevens verzameld in verschillende gesprekken tussen student, stagementoren en contactpersoon, eventuele feedbackverslagen van de vakdidactici en de portfolio zal de contactpersoon een evaluatieformulier samenstellen in functie van de te bereiken eindcompetenties. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

242 Bij het opstellen van de evaluatieformulieren en het beoordelen van de competenties worden volgende scores gehanteerd: VO volstrekt onvoldoende NV nipt voldoende G goed O onvoldoende RV ruim voldoende ZG zeer goed Aan de hand van het evaluatieformulier zal de evaluatiecommissie overgaan tot een eindevaluatie die de leraar in zijn totaliteit bekijkt. De evaluatiecommissie neemt de het uiteindelijke beslissing. Zij zal op een weloverwogen wijze een score toekennen rekening houdend met bovenstaande gegevens. Wat volgt zijn algemene richtlijnen : 4 De helft VO Een combinatie van VO en onvoldoendes ( voor beide onderwijsvakken ) 6 Verschillende VO Een meerderheid van de domeinen onvoldoende ( voor beide onderwijsvakken ) 8 Eén VO Eén of meerdere onvoldoendes zonder compensaties ( voor beide onderwijsvakken ) 10 NV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) 12 RV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) 14 G op alle domeinen( voor beide onderwijsvakken ) 16 Minstens overal G en op de helft van de rubrieken ZG ( voor beide onderwijsvakken ) 18 ZG op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken ) In de meeste gevallen zal het profiel niet zo harmonisch zijn samengestelde en hanteert men voor de evaluatie de regel van de compensaties. Deze regel bepaalt dat de evaluatiecommissie per competentie waarbij de student een onvoldoende score voor één van de onderwijsvakken behaald men in consensus en na onderling overleg overgaat tot het toekennen van een score. Met één of twee onvoldoendes bepaalt de evaluatiecommissie of de student al of niet slaagt. Van de student wordt verwacht dat hij deelneemt aan alle activiteiten die voor de stage worden georganiseerd. Afwezigheid moet gewettigd worden. Voor de stage OF3 werkplekleren worden er geen herexamens georganiseerd. 10/20 is een minimum om een credit te verwerven. Er is geen tolerantie. Bij een voldoende voor dit opleidingsonderdeel slaagt de student voor het opleidingsonderdeel met betrekking tot de vakken zoals vermeld in de cluster. Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel mislukt de student voor het opleidingsonderdeel met betrekking tot beide vakken vermeld in de cluster. Zie ook deze studiegids onder DEEL1: Inleiding, IV Aanvullingen studiereglement, stagevademecum BaSO, studenten 3 BaSO en folder Stage Competenties BaSO. Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

243 Stage 3 (18) - Stage 3 (18 SP) (7253/718/1112/1/45) Studieomvang: 18 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 18,00 Totale studietijd: 450,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies ProgrammaonderdeelID: Stage 3 (18) - Stage 3 (18 SP) Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Coolen Eric, Dumoulin An, Gielkens Miet, Janssens Frans, Kuijpers Mark, Lichter Ronald, Schrooten Jan, Swinnen Christine, Van Loon Reinhilde, Vandecruys Marina Nederlands Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Stage 3 (18 SP) Handboeken ter ondersteuning van de lesvoorbereiding; Stagevademecum. Portfolio. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Stage 3 (18 SP) 1. ONDERWIJSSTAGE Gehanteerde werkvormen Bijwonen van observatielessen; Initiaties; Oefenlessen; Extra-klassikale en extra-scolaire activiteiten; Individuele begeleiding; Zelfreflectie. Zelfstandig werk Verslagen over de bijgewoonde activiteiten; Lesvoorbereidingen; Geactualiseerd stageboek met representatieve weergave van de activiteiten; Portfolio tijdens de uitgroeistage. Evaluatievorm en criteria Van de student wordt verwacht dat hij deelneemt aan alle activiteiten die voor stage worden georganiseerd; Relevante houdingen zijn mede voorwerp van de evaluatie; Na de stage van het eerste semester volgt een kwalitatieve beoordeling aangevuld met een toekenning van een voorlopig cijfer; Op het einde van het jaar vindt er een sanctionerende evaluatie plaats; De beoordeling is het resultaat van een consensusoverleg tussen pedagogen en vakdidactici waarbij relevante gegevens uit de lesbesprekingen, de beoordeling door de stagementoren, van de contactpersoon en het stagerapport en de portfolio verwerkt worden; Het tussentijdse resultaat van het evaluatie-overleg wordt door de pedagoog met elke student afzonderlijk besproken. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

244 Opmerking Studenten kunnen stagecompensatie krijgen (vermindering van het stagevolume) overeenkomstig het engagement voor alternatieve initiatieven: - De actieve participatie aan het STAMcongres (1,5SP); De scores voor deze initiatieven zijn een onderdeel van de scores voor de stage. 2. BEDRIJFSSTAGES A. HANDEL-BUROTICA titularis(sen) Lucien Fastré duur 10 werkdagen studielast uren studiepunten 4 Kerndoelen opleidingsonderdeel Als leraren-in-spe Handel-Burotica is het onze taak en opdracht levensecht onderwijs te verzorgen. Het curriculum van onze opleiding heeft daartoe reeds heel wat aanzetten gegeven. Omdat de inhoud van onze onderwijsvakken zich voor het overgrote gedeelte situeert in een omgeving van ondernemingen, bedrijven, professionele organisaties,... is het onontbeerlijk om regelmatig in contact te komen met dit échte bedrijfsleven. Allerhande methodieken zijn daartoe geschikt: gerichte lectuur omtrent de (economische) actualiteit, bedrijfsbezoeken, gastsprekers,... Een bedrijfsstage hoort zeker ook thuis in deze opsomming. Gedurende een bepaalde periode worden ondergedompeld in een arbeidsomgeving van productie, administratie, verkoop, kantoor,... kan aanleiding zijn tot een reeks praktische en leerrijke ervaringen. Daaruit kan de toekomstige leraar heel wat inspiratie putten voor zijn/haar lessen in de komende jaren. De bedrijfsstage beoogt dan ook de volgende doelstellingen: Kennismaking met de reële arbeidssituatie op de werkvloer van een bedrijf of organisatie; Een aantal kerntaken in het bedrijf leren kennen via observatie; Participeren aan het ondernemingsgebeuren via enkele doe-activiteiten; De informatica-burotica-aspecten van deze bedrijfssituatie ontleden. Inhoud Het is onmogelijk om vooraf een algemeen geldende taakinvulling voorop te stellen vanuit de hogeschool. Hetgeen volgt zijn dan ook enkel een aantal suggesties die als een leiddraad kunnen dienen bij de concrete planning. Bij de start van de stage: onthaal, rondleiding in de bedrijfsruimten, kennismaking met het personeel. Tijdens de stage is er in het bedrijf een verantwoordelijke persoon, een aanspreekpunt waar de studentstagiair terecht kan. De student vervult een aantal observatie-opdrachten. Enkele mogelijke suggesties: - Een commercieel afgevaardigde ontvangt klanten of bezoek hen te velde. De student vergezelt en observeert; - De directie of het middenkader vergadert. De student observeert; - De student observeert welke communicatie- en informaticasystemen in het bedrijf fungeren (harden software, interne en externe communicatie en netwerken,...); - Andere creatieve voorstellen van observatie. De student verricht zelf een aantal praktische en uitvoerende taken. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een groot deel van de stagetijd wordt ingevuld met achtergebleven klasseerwerk of groot poetsonderhoud van kantoor of magazijn. Gedurende een beperkte tijd een zeer repetitieve taak uitvoeren kan wél, ook dat behoort tot het reële arbeidsleven. Uiteraard streven wij eerder naar een invulling in een bedienden-situatie dan naar die van een handarbeider. - Nadat de stage-aanvraag door het bedrijf positief werd bevestigd, neemt de student-stagiair contact op met de verantwoordelijke persoon van het stagebedrijf. Na telefonisch contact maakt de student een afspraak voor een ontmoeting in het bedrijf. Tijdens dit onderhoud dient het volgende te gebeuren; - De student legt de stage-overeenkomst ter ondertekening voor aan de gemandateerde van het bedrijf. Het ondertekende contract wordt bezorgd aan L. Fastré; - Er wordt een planning opgesteld omtrent het concrete verloop van de stage. De student zet daartoe zelf vooraf een aantal concrete elementen op papier die door hem/haar gewenst worden. Aan de bedrijfsverantwoordelijke wordt ook gevraagd dit denkwerk vooraf te doen. Op die manier kunnen beide documenten in elkaar worden gepast tot één sluitend afsprakendocument; - Na deze samenkomst maakt de student en verslag omtrent de concrete invulling. Dit afsprakenprotocol wordt eveneens bezorgd aan L. Fastré. De bedrijfsstage loopt over twee werkweken. Op de eerste vrijdag om 14 uur is er een terugkom -moment in de KHLim. Alle studenten brengen dan aan elkaar en aan de stagecoördinator tussentijds verslag uit omtrent hun ervaringen van de eerste stageweek. Het stagetraject kan dan desgevallend nog worden bijgesteld. Samengevat: eerst telefonisch afspraak; vervolgens persoonlijk onderhoud met gemandateerde; aansluitend rapportering vooraf omtrent de planning; tenslotte de veertiendaagse periode zelf. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

245 Gehanteerde werkvormen Individueel en/of collectief meewerken in een bedrijf of organisatie; Schriftelijk rapporteren; Zelfreflectie, met feedback van verantwoordelijke bedrijfsstage uit de lerarenopleiding VV. Zelfstandig werk Plaatselijke stageregeling; Stagerapport. Evaluatievorm en criteria De student maak een schriftelijk rapport waarin de stage-ervaringen worden weergegeven. De volgende onderdelen moeten verplicht in het rapport opgenomen worden: - Een titelblad met de volgende vermeldingen: - Correcte en volledige gegevens omtrent de hogeschool; - Identificatie van de student; - Relevante gegevens over het stagebedrijf. - Een inleiding (max. 1 pag.) met motivering, dankwoord, situering, - Een algemene beschrijving van het stagebedrijf of de organisatie (min. 2, max. 3 pag.): de sector; vestiging; producten of diensten,... met nadruk op de economische aspecten; - Een beschrijving van de informatica-component van het bedrijf (min.3, max. 5 pag.); - Een logboek met een overzicht van alle stage-activiteiten, dag per dag, één pagina per gewerkte dag. Een synthese-gedeelte met de globale conclusies omtrent de ganse stage (min. 3, max. 5 pag): De grote lijnen van het logboek dienen hierin een performante plaats te krijgen, met nadruk op de zelfreflectie en de relevantie voor het eigen leren en voor de klaspraktijk. Aan het stagebedrijf wordt gevraagd om aan de student elke dag een half uur van de normale werktijd toe te kennen, waarbij de stagiair zijn/haar logboek en rapportering voor die dag kan verwerken. Het stagerapport wordt uitgevoerd in het lettertype Times New Roman, puntgrootte 12, met interlinie. Uiteraard worden steeds de BINnormen (uitgave VVKSO) gehanteerd. Het schriftelijk rapport wordt ingeleverd bij L. Fastré, tegen kwijting als bewijs: De bedrijfsstage wordt beoordeeld als een vakonderdeel van het curriculum, met een gewicht van 3 studiepunten. De score wordt toegekend door L. Fastré, op basis van volgende elementen: - Het schriftelijk stagerapport (gewicht 50%); - De presentatie van het stagerapport aan de medestudenten en de coördinator van de KHLim (gewicht 15%). Dit gebeurt op een voormiddag, einde mei De presentatie krijgt een semiopen karakter doordat de collegae-docenten en de studenten 2de jaars HaBu ook worden uitgenodigd. Bij deze presentatie (min. 10, max. 15 minuten) worden professionele elektronische media gehanteerd: - De beoordeling door een gemandateerde van het stagebedrijf omtrent de attitudes van de stagiair (gewicht 20%); - De beoordeling van de attitudes door de KHLim-coördinator, ondermeer gebaseerd op een bezoek op de stageplaats (gewicht 15%). Tijdens dat bezoek moet het logboek voorgelegd worden, bijgewerkt tot de vorige werkdag. De attitude-beoordelingen gebeuren op basis van de SAM-schaal van het VKW. De volgende attitudes en aspecten worden gemeten: zorg voor veiligheid en milieu; sociale houding; discipline; persoonlijke verzorging; leergierigheid, interesse; kwaliteitszorg, inzet, doorzetting, initiatief. B. VOEDING-VERZORGING titularis(sen) Carla Motmans duur 10 werkdagen studielast uren studiepunten 4 Kerndoelen opleidingsonderdeel De algemene visie op stage voor beroepsgerichte opleidingen omschrijven; Een gestructureerd totaalbeeld krijgen van de beroepsprofielen die in de leerplannen BSO en TSO geschetst worden; De specifieke stagedoelstellingen voor de beroepsgerichte studierichtingen uit het studiegebied Personenzorg in de gangbare leerplannen analyseren; De noodzakelijke samenhang tussen technologische kennis praktische vaardigheden en stage motiveren en de verschillende klemtonen per vormingscomponent specifiëren; Als stagiair vaardig gedrag vertonen (Prof. dr. J; Lodewijck KU Leuven) nl. nadenkend willen en kunnen handelen; In een bedrijf/instelling constructief participeren aan het productie-/zorgproces; Bij de bedrijfsstage alle deelgedragingen richten op een welbepaald doel binnen de welbepaalde situatie van een bedrijf/instelling, rekening houdend met de cliënt/patiënt; Bedrijfsstage als een leersituatie met hoog realiteitsgehalte in de praktijk ervaren en daardoor de eigen vakbekwaamheid verruimen; Reeds gekende inzichten en vaardigheden integreren in nieuwe praktijksituaties (= verwerkingsstage); Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

246 Concrete behoefte aan kennen en kunnen voor het functioneren in een bepaalde werksituatie opsporen (= exploratieve stage); Reflecteren op belang van positieve beroepshouding om te komen tot zelfreflectie op eigen handelen en werkhouding; Schoolopleidingen durven bijsturen en afstemmen op de noden van stageorden/tewerkstellingsveld; Bedrijfsvisie, bedrijfsorganisatie, werkmilieu, sfeer, werkritme, beroepshouding, samenwerking, sociale omgang,... analyseren en motiveren. Inhoud Specifieke stage Voeding Verzorging (cf. stage in BSO Organisatiehulp en Verzorging): - Medewerker in verzorgings- en verblijfsinstellingen; - Medewerker in kleinhoreca, voedingsbedrijven, voedingszaken en warenhuizen; Situering binnen de stageplaats - Voedingsdienst, bijv. voorbereidingskeuken, centrale keuken, maaltijdbedeling, bediening van klanten/personeel; - Logistieke dienst, bijv. op een afdeling van een ziekenhuis, rusthuis, verzorgingstehuis, serviceflats,...; - Onderhoudsdienst, bijv. bij interen schoonmaak en/of linnendienst van een instelling, verblijfslocatie, werkplaats,...; - Technische dienst, bijv. in een magazijn, onderhoudswerkplaats,...; - Zorg voor leef- en woonsituatie, bijv. geïntegreerde opdrachten van een voedingsdienst, logistieke dienst, onderhoudsdienst (gesitueerd op verzorgingsafdelingen). Organisatorische aspecten van stages: Algemeen stagedossier: - Ten behoeve van stage in bedrijven en instellingen voor studenten lerarenopleiding instapvak Voeding Verzorging: volgens ministeriële omzendbrief SOZ (91) 15 juli 1991 en ARAB, artikel 28, (cf. stagedossier voor leerlingen uit het secundair onderwijs); - Stagedossier omvat: stageovereenkomst, formaliteiten omtrent verzekering, stageactiviteitenplanning, identificatiegegevens van de stagiair, de stageplaats, de stagebegeleider, toepassing van het ARAB. (te bewaren in lerarenopleiding KHLim DLO). Aanvraag voor bedrijfsstage: - Eigen voorstel; - Studenten VV kiezen een stageplaats uit lijst, verzameld in scholen BSO, derde graad Verzorging en Organisatiehulp; - Door het opleidingsinstituut wordt een schriftelijke aanvraag gericht aan de directie van voorgestelde stageoorden; - Na ontvangst van de toelating neemt de student - stagiair contact voor een stageregeling; - Per stageplaats wordt één student stagiair toegewezen. Stageopdracht: - Stage VV wordt gesitueerd in de verschillende diensten van verzorgings- en verblijfsinstellingen (beperking); - Tijdens de twee stageweken zal de stagiair minimaal twee diensten doorlopen: 1ste deel: voedingsdienst; 2de deel: bestaat uit combinatie van logistieke, onderhouds- en technische dienst; De instelling combineert twee diensten voor de betrokken stagiair, de diensten worden alternerend week na week of alternerend per dag op bepaalde tijdstippen aangedaan; - Gedurende 10 dagen werkt de stagiair 6 tot 8 werkuren, met inbegrip van tijd voor maaltijden, eventueel met ruimte om schriftelijke verwerkingsopdrachten voor te bereiden; - De werktijden en rustdag van het bedrijf/instelling worden gerespecteerd (flexibiliteit voor vijf dagen werken). Stageactiviteiten: - De stageactiviteiten worden initieel omschreven door de stageverantwoordelijke van de lerarenopleiding en concreet vastgelegd door de stagementor in de instelling of het bedrijf, in onderlinge afspraak met de stagiair VV; - De stagiair voert de stageactiviteiten methodisch en procesmatig uit als medewerker, rekening houdend met de specifieke doelstellingen van betrokken bedrijf/instelling; - De specifieke taken/diensten zijn o.m. hulp bij zorg voor voeding, voorraad, werkplaats, leef- en woonsituatie, linnen, personenbegeleiding, ondersteunende taken voor bepaalde personen, ; taken die de leerlingen stagiairs uit de beroepsgerichte opleidingen Verzorging en Organisatiehulp tijdens hun stage eveneens uitvoeren; - Tijdens hun aanwezigheid neemt de stagiair informatief contact met de leerlingen - stagiairs, leraren - stagebegeleiders en interne stagementoren van nieuwe stageplaatsen. Stagerapport: - Logboek met stageprestaties (gedateerd, gestructureerd); - Werkdocument met stageactiviteiten per dag, parallel aangevuld met maximale vormingsdoelen per activiteit die worden afgewogen aan de leerplandoelstellingen; - Toepassing voor informatica in de diensten omschrijven; - Dagafsluiting met schriftelijke reflectie op eigen handelen; - Verslaggeving van één plaatselijk actiepunt o.m. hygiëne, veiligheid, kwaliteitszorg, milieu, werksfeer, werkdruk, vakbondsacties, reorganisatie, ; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

247 - Uitwisseling ervaringen met leerling-stagiair. Didactische oriëntering: - Schriftelijke omschrijving van 2 concrete stage ervaringen waardoor terugkoppeling aan een daaropvolgend lesgebeuren noodzakelijk is; met telkens een voorstel tot ondersteuning of bijsturing binnen een les PV of TV of binnen de stagebeperking; - De begeleidende taak van de stagementor en de leraar stagebegeleider analyseren en met deze personen reflecteren over de aard van de stagebegeleiding in verhouding met de kwaliteit van de stagebegeleiding. Gehanteerde werkvormen Individueel en/of collectief meewerken in een bedrijf of instelling; Informatieve communicatie voeren; Schriftelijk rapporteren; Zelfreflectie met feedback van verantwoordelijke bedrijfsstage uit de lerarenopleiding VV. Zelfstandig werk Plaatselijke stageregeling; Stagerapport Evaluatievorm en criteria Totaal: 20% van Stage Specifiek: Evaluatie van het handelend optreden (25%): - Syntheseverslag op beoordelingsformulier; - Aangevuld met tussentijds en/of eindgesprek. Evaluatie van schriftelijke rapportering (50%); Evaluatie van attitudes aan de hand van ingevuld beoordelingsschema (SAM-schaal) (25%). C. MECHANICA-ELEKTRICITEIT titularis(sen) René Peeters duur 10 werkdagen studielast uren studiepunten 4 Kerndoelen opleidingsonderdeel Tijdens twee stageweken kunnen de laatstejaarsstudenten Elektriciteit Mechanica hun theoretische kennis toetsen aan de praktijk. Deze stage maakt hen vertrouwd met de eisen, de werking en de organisatie van het bedrijf; Deze bedrijfsstage als een leersituatie met hoog realiteitsgehalte ervaren en daardoor de eigen vakbekwaamheid verruimen; Via doe- en observerende activiteiten constructief participeren aan zowel producerende als ondersteunende diensten; Analyseren en rapporteren van een vooraf afgebakend bedrijfsonderdeel (technisch, organisatorisch, werkomgeving, veiligheids- en milieuproblematiek); Reflecteren naar eigen handelen en eigen werkhouding. Inhoud Specifieke stage: Medewerker in technische dienst, onderhoudsdienst, montageploeg op werf, werkvoorbereiding, informaticadiensten, ontwerpafdeling, engineerafdeling, onderzoekslabo s; Organisatorische aspecten: Studenten zoeken zelf naar de stageplaats in een bedrijf (lijst vorige stageplaatsen is beschikbaar). Na positieve bevestiging van de stage-aanvraag door het bedrijf, maakt de student-stagiair een afspraak met de toekomstige stagementor voor het volgende: - De student legt de stage-overeenkomst ter ondertekening voor aan de gemandateerde van het bedrijf. Het ondertekend contract wordt bezorgd aan de stagebegeleider in de school; - Er wordt een stageplan opgesteld omtrent het concrete verloop van de stage. De student zet daartoe zelf vooral een aantal concrete elementen op papier die door hem/haar gewenst worden. Aan de bedrijfsverantwoordelijke wordt gevraagd dit denkwerk vooraf te doen. Op die manier kunnen beide documenten in elkaar gepast worden tot één sluitend afsprakendocument. Na deze samenkomst maakt de student een verslag omtrent de concrete invulling. Dit afsprakenprotocol wordt eveneens bezorgd aan de stagebegeleider in de school. Stagerapport: - Een algemene beschrijving van het stagebedrijf of de organisatie, de sector, vestiging, producten of diensten; - Een logboek met een overzicht van alle stage-activiteiten, dag per dag, één pagina per gewerkte dag; - Een reflectiedocument met dag na dag een beschrijving van de ervaringen die je bijblijven; - Aan de hand van alle opgesomde reflecties één concrete stage-ervaring beschrijven waarvoor een terugkoppeling aan een daaropvolgend lesgebeuren noodzakelijk is omwille van hiaten, van een les Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

248 PV of TV of binnen de stage-evaluatie. - Een synthesegedeelte met de globale conclusies omtrent de ganse stage. Gehanteerde werkvormen Individueel en/of collectief meewerken in een bedrijf; Schriftelijk rapporteren; Zelfreflectie; Zelfstandig werk Plaatselijke stageregeling; Stagerapport. Evaluatievorm en criteria Evaluatie attitudes (SAM-schaal) (50%); Evaluatie schriftelijke rapportering (50%). 3. COMPENSATIEMODULES A. SUPERVISIE titularis(sen) Coenegrachts J., Evens J., Vandekerkhof H., Vanhamel C., Van de Putte A. duur Academiejaar studielast uren studiepunten 3 Kerndoelen opleidingsonderdeel De studenten krijgen inzicht in supervisie als vorm van praktijkbegeleiding; De studenten leren door eigen praktijkervaring binnen te brengen en hierop te reflecteren; De studenten leren door het eigen functioneren binnen de initiële lerarenopleiding in supervisie aan de orde te stellen; De studenten leren van de medesupervisanten en van de groep als geheel. Inhoud Een systematische cyclus van verslaggeving rond een praktijkervaring, reflectie daarop en verslaggeving rond de leerwinst. Gehanteerde werkvormen Een introductiesessie, 8 eigenlijke supervisiesessies o.l.v. een supervisor en een afsluitende evaluatiesessie. Zelfstandig werk Schriftelijke verslaggeving als voorbereiding en nabereiding van elke supervisiesessie, i.e. 2 zgn. werkverslagen en 8 zgn. supervisieverslagen per supervisant. Studiemateriaal Eventueel enkel occasioneel een artikel over supervisie. Evaluatievorm en criteria Procesevaluatie (75% van het cijfer) op basis van betrokkenheid, taakgerichtheid en veiligheid, zoals bepaald tijdens de introductiesessie; Productevaluatie (25% van het cijfer) op basis van het zgn. eindverslag en de bespreking daarvan; De supervisor en supervisant bepalen samen de twee scores; de supervisor draagt de eindverantwoordelijkheid voor de finale score. B. THUIS LEREN titularis(sen) Dumoulin A., Vandecruys M. duur Academiejaar studielast uren studiepunten 5 Het gaat niet om een apart opleidingsonderdeel, maar om een gebundeld initiatief dat voor de evaluatie opgesplitst wordt in twee opleidingsonderdelen: 3 studiepunten als neventraject bij de uitgroeistage (ter vervanging van 3 SP onderwijsstage); 2 studiepunten ter vervanging van of de projectmodule culturele en maatschappelijke vorming binnen VOET of, hetzij verdieping zorgverbreding, hetzij omgaan met andere culturen, binnen de cluster keuzemodules. Kerndoelen opleidingsonderdeel (zie ook bij toelichting ) De studenten krijgen inzicht in de thuiscultuur van kansarme leerlingen (autochtoon en allochtoon); De studenten leren door eigen praktijkervaring op te bouwen binnen de concrete thuissituatie; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

249 De studenten leren door eigen praktijkervaring binnen te brengen en hierop te reflecteren; De studenten bouwen praktijkervaring op in verband met leren leren ; De studenten leren multidisciplinair werken: samenwerken met secundaire school, CLB, lokale werking van integratiedienst/sow, ouders. Inhoud 10 huisbezoeken 2 klassenraden 2 oudercontacten Begeleidingssessies en intervisiegroepen op de KHLim Systematisch bijhouden van het logboek/intervisiedossier met product- en procesgegevens Min. 1 observatie van de leerling in de school Na elk huisbezoek feedback doorgeven aan klastitularis en CLB en school Gehanteerde werkvormen Een introductiesessie, begeleidingsmomenten en intervisiesessies, en een afsluitende evaluatiesessie; Zelfstandige uitwerking in het praktijkveld. Evaluatievorm en criteria Procesevaluatie op basis van betrokkenheid, taakgerichtheid, het naleven van de afspraken en het samenstellen van een logboek/intervisiedossier; Herexamen: de 3 studiepunten van het neventraject stage blijven verrekend in de stage. De evaluatie van 2 studiepunten ter vervanging van de keuzemodule of cumavo wordt voor de tweede zittijd omgezet in een alternatieve opdracht Toelichting De compensatiemodule Thuis leren betreft niet het geven van bijles maar wel de begeleiding van een specifieke doelgroep van leerlingen en ouders rond leren leren. Leerlingen en ouders uit kansarme milieus hebben het dikwijls moeilijk om aansluiting te vinden bij onze onderwijsaanpak en dreigen zo uit de boot te vallen en in het watervalsysteem terecht te komen. Voor sommigen is een dosis onderwijsondersteuning een zet in de goede richting om uit de negatieve spiraal te blijven. Hieraan leveren de studenten een bijdrage. Om zo efficiënt mogelijk bij de concrete situatie aan te sluiten is er niet alleen de begeleiding van leerlingen en hun ouders aan huis, maar is ook de band met de secundaire school, het begeleidende CLB en het plaatselijke integratiecentrum of schoolopbouwwerk van essentieel belang. Daarom volgen de studenten ook klassenraden en oudercontacten, doen ze observaties van de leerling in de klas, houden ze contact met klastitularis, Studenten leren zo al doende wat het betekent om in een ander milieu op te groeien. We verwachten van hen dat ze enerzijds zich verdiepen in het leren leren en het begeleidingsproces van leren leren realiseren in de praktijk, rekening houdend met de principes van externe naar interne sturing (zelfsturing). Anderzijds is het de bedoeling dat ze zich verdiepen in de diverse thuismilieus, willen openstaan voor andere gezinsculturen en de daarbij horende omgangsvormen, een niet-veroordelende houding aannemen t.a.v. de verschillende thuismilieus, het proces van externe naar interne sturing (i.v.m. het leerproces) bij de ouders op gang brengen en stappen zetten om de schoolbetrokkenheid van de ouders te verhogen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (450,00 uren) Duur:??? Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Stage 3 (18 SP) De basiscompetenties zoals bedoeld in het beroepsprofiel van de beginnende leraar en in de opleiding meestal aangeduid als de "10 functionele gehelen". Ze zijn uitgebreid terug te vinden in het eerste deel van deze studiegids en worden voor het stagedomein geconcretiseerd in de stageportfolio voor de uitgroeistage. Omschrijving Doelstellingen De kerndoelen zoals vermeld in het opleidingsonderdeel stage van 2 BASO. Krachtige onderwijsleeromgevingen ontwerpen, rekening houdend met alle componenten van het didactische proces, waarin leerlingen op een efficiënte wijze leer- en vormingsresultaten kunnen verwerven; Vernieuwende onderwijsstrategieën en bijhorende onderwijs- en leermiddelen ontwerpen zoals voor vormen van totaliteitsonderwijs; Vanuit een verkenning van diverse beginsituatievariabelen de onderwijsleeromgeving realiseren, desgevallend aanpassen aan de groep en aan individuele verschillen; In de onderwijs-leersituatie de leerlingen centraal stellen en de begeleiding afstemmen op een analyse van de leerprocessen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken; In het didactisch handelen het zelfsturend leren bij de leerlingen stimuleren; Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

250 Verantwoorde procedures m.b.t. productevaluatie aanwenden: via procesevaluatie de resultaten van productevaluatie kunnen analyseren, verklaren en aanwenden voor verdere begeleiding en remediëring; Een groeibevorderend klimaat creëren waarin de lerenden zich als persoon gewaardeerd voelen en gestimuleerd worden tot zelfontplooiing; Op een pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze communiceren, organiseren, coördineren, leiding geven en controleren om zo te werken aan een geschikte leeromgeving en een klasklimaat dat bijdraagt tot groepsvorming; In team en/of individueel een actieve bijdrage leveren tot extra-klassikale en extra-scolaire activiteiten; De eigen taakinvulling vanuit adviezen, zelfreflectie en actie-onderzoek analyseren en bijsturen; In collegialiteit en autonomie participeren aan samenwerkingsverbanden met het schoolteam. Omschrijving Inhoud Stage 3 (18 SP) De inhoud van de te observeren en te geven lessen wordt bepaald in samenspraak met de begeleidende mentoren; Een stageperiode in het eerste semester van 3 weken; Een uitgroeistage van 6 weken of van 4 weken, aangevuld met een bedrijfsstage van 2 weken (EM/VV/HB). Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Procesevaluatie 100,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

251 Stage SVK 14 - Stage SVK (5723/718/1112/1/81) Studieomvang: 14 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 14,00 Totale studietijd: 350,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies ProgrammaonderdeelID: Stage SVK 14 - Stage SVK (14 SP) Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Tijdsorganisatie: Swinnen Christine Talen: Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (350,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

252 STAGE VREDE 3 - Stage did. Vredeseilanden 3 (9076/718/1112/1/74) Studieomvang: 12 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 12,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Schrooten Jan, Swinnen Christine Nederlands Variabel, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving Evaluatie (tekst) Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule) Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

253 EOS 3 - EOS - Experiential Orientated Spring Module 3 (9570/718/1112/2/28) Studieomvang: studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 18,00 Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen: EOS Introductory weeks (4.00 studiepunten - 4,00 gewicht) EOS Cultural component: Excursions and cultural links, Dutch language study (4.00 studiepunten - 4,00 gewicht) EOS Experiential education and innovative didactics (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht) EOS Work based research (4.00 studiepunten - 4,00 gewicht) Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel. Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. Berekening score: Tot op een geheel getal Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel: Deel van opleidingsonderdeel EOS Introductory weeks EOS Cultural component: Excursions and cultural links, Dutch language study Quotering op 20 (tot op een geheel getal) op 20 (tot op een geheel getal) EOS Experiential education and innovative didactics op 20 (tot op een geheel getal) EOS Work based research op 20 (tot op een geheel getal) Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen, maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7. Tweede examenkans: voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: EOS Cultural component: Excursions and cultural links, Dutch language study, EOS Experiential education and innovative didactics, EOS Introductory weeks, EOS Work based research. indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel de niet geslaagde delen ervan herkanst worden. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Dit opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Niveau: Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Schrooten Jan Talen: Engels Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: EOS Introductory weeks 1. excursions 2. practical sessions 3. highly interactive sessions 4. intervision Omschrijving Begincompetenties (tekst) Delen van het opleidingsonderdeel: Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

254 EOS Introductory weeks Every regular student, the erasmus and the belgian as well, are becoming teachers. They already achieved 120 ECTS on bachelorlevel. Every student can communicate in English. Omschrijving Inhoud Delen van het opleidingsonderdeel: EOS Introductory weeks The introductory week aims at welcoming the incoming students and focuses on 5 main learningactivities: 1. Introduction to the city of Hasselt and belgian culture 2. visits: Alden Biesen, european parliament, Maastricht, Achen 3. Drama introduction: we use drama-activities to help the foreign students to get familiar with the other students and the environment 4. Dutch: belgian students who are following the EOS-program will teach the Erasmusstudents the basics of the Dutch language, based on the priciples of functional language learning 5. Reflection: reflectionactivities are used to make the students more conscious about their goals, skills, improvements,... Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS Intro - EOS Introductory weeks (9911/718/1112/9570/27) Studieomvang: 4.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit deel van een opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit deel van opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit deel van het opleidingsonderdeel Niveau: Docenten: Talen: Uitdiepend Schrooten Jan Engels Tijdsorganisatie: Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS Introductory weeks 1. excursions 2. practical sessions 3. highly interactive sessions 4. intervision Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS Introductory weeks mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander deel van het opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. mag niet geroosterd worden. Every regular student, the erasmus and the belgian as well, are becoming teachers. They already achieved 120 ECTS on bachelorlevel. Every student can communicate in English. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

255 Omschrijving Inhoud EOS Introductory weeks The introductory week aims at welcoming the incoming students and focuses on 5 main learningactivities: 1. Introduction to the city of Hasselt and belgian culture 2. visits: Alden Biesen, european parliament, Maastricht, Achen 3. Drama introduction: we use drama-activities to help the foreign students to get familiar with the other students and the environment 4. Dutch: belgian students who are following the EOS-program will teach the Erasmusstudents the basics of the Dutch language, based on the priciples of functional language learning 5. Reflection: reflectionactivities are used to make the students more conscious about their goals, skills, improvements,... EOS Cul - EOS Cultural component: Excursions and cultural links, Dutch language study Studieomvang: 4.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit deel van een opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit deel van opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit deel van het opleidingsonderdeel Niveau: Docenten: Talen: Uitdiepend Schrooten Jan Engels Tijdsorganisatie: Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander deel van het opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. mag niet geroosterd worden. EOS Exp - EOS Experiential education and innovative didactics (9913/718/1112/9570/37) Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 6,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit deel van een opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit deel van opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit deel van het opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

256 Niveau: Uitdiepend Docenten: Schrooten Jan Talen: Engels Tijdsorganisatie: Semester 2 mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander deel van het opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. mag niet geroosterd worden. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud EOS Work - EOS Work based research (9914/718/1112/9570/42) Studieomvang: 4.00 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 4,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit deel van een opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit deel van opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'. Tweede examenkans: wel mogelijk. Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'EOS - Experiential Orientated Spring Module 3', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit deel van het opleidingsonderdeel Niveau: Docenten: Talen: Uitdiepend Schrooten Jan Engels Tijdsorganisatie: Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander deel van het opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. mag niet geroosterd worden. EOS BaSO ArPr - EOS BaSO Art project (9901/718/1112/1/66) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Boesmans Anita, Frenssen Tobias, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

257 Dit opleidingsonderdeel Niveau: Uitdiepend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frenssen Tobias, Vandersmissen Daniël Engels, Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Cursusmateriaal dat door de docent aangeboden wordt. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Art project Werk- en hoorcolleges, extra-murosactiviteiten en zelfstandig werk Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Art project Er zijn geen begincompetenties vereist. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Opmerking: In dit onderdeel van de studiegids wordt de naam culturele veld dikwijls gebruikt. Onder die noemer vallen de activiteiten die aan het culturele veld gekoppeld worden. Dit kunnen voorstellingen, tentoonstellingen, workshops zijn. Het is mogelijk dat de studenten die activiteiten binnen de schoolmuren moeten begeleiden. 1. Kunstzinnig project: De student kan kunstzinnige projecten binnen het culturele veld op een verantwoorde manier begeleiden.(2.1) Vaardigheden: *Voorbereiding (3.1; 3.2) - De student kan op een gepaste manier in contact treden met medeorganisatoren die aan het kunstzinnige project binnen het culturele veld verbonden zijn. (8.1) -De student kan zijn taak binnen het kunstzinnige project in het culturele veld omschrijven en uitwerken. - De student kan zijn voorbereiding voor het kunstzinnige project in het culturele veld op een schriftelijke en gestructureerde manier uitwerken. - De student kan kunstzinnige projecten binnen het culturele veld op een verdiepende manier voorbereiden. -De student kan duidelijke afspraken maken en nakomen met betrokkenen bij het kunstzinnige project in het culturele veld. - De student kan een beeld van de lopende kunstzinnige projecten binnen een culturele instelling voor ogen houden. *Uitvoeren (3.1; 3.2) - De student kan zijn taak binnen het kunstzinnige project in het culturele veld vormgeven. - De student kan gepaste werkvormen tijdens het begeleiden van kunstzinnige projecten binnen het culturele veld hanteren. (1.5) - De student kan de doelgroep van het kunstzinnige project in het culturele veld op een gepaste en veilige manier begeleiden. (1.1; 2.1) - De student kan werk tijdens het voorbereiden en uitvoeren van kunstzinnige projecten binnen het culturele veld zien en omarmen. -De student kan onvoorziene omstandigheden tijdens kunstzinnige projecten in het culturele veld opvangen. - De student kan zich tegenover betrokkenen empathisch opstellen. (2.1) - De student kan de groep op een gepaste verbale en non-verbale manier begeleiden. (2.1) - De student kan tijdens de begeleiding van kunstzinnige projecten in het culturele veld de juiste keuzes op het vlak van tijdsbesteding maken. (4.2) - De student kan doelen kiezen in functie van de mogelijkheden (doelgroep, middelen, omgeving ). (1.2) - De student kan gekozen doelen bereiken. (1.2) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

258 - De student kan kunsteducatieve projecten op een gerichte manier promoten. *Reflecteren (3.1; 3.2; 5.3) - De student kan de uitgevoerde kunstzinnige projecten in het culturele veld omschrijven. - De student kan reflecteren op de uitgevoerde kunstzinnige projecten in het culturele veld. - De student kan in een volgend kunstzinnig project rekening houden met de eerder uitgevoerde reflectie en de ontvangen feedback. Attitudes: - De student is bereid om oefenkansen te grijpen. - De student is bereid om op gedane acties te reflecteren. (5.3) - De student is bereid om zich ontvankelijk voor feedback op te stellen. - De student is bereid om op een betrokken manier aan kunstzinnige projecten in het culturele veld te participeren. (10.1) - De student is bereid om zijn opdracht op een dynamische en energieke manier in te vullen. - De student is bereid om met een kleine insteek krachtige projecten uit te werken. - De student is bereid zich in de kunstzinnige uitwerking van zijn workshops te verdiepen. 2. Kunstactualiteit (3.1; 3.2; 10.1) De student kan de culturele en kunstzinnige actualiteit volgen en kan de verdiepende culturele en kunst(educatieve) actualiteit begrijpen en in zijn kunsteducatieve praktijk implementeren. Cognitie: - De student kan kunstzinnige en culturele artikels begrijpen. - De student kan kunstzinnige en culturele artikels in het kader van het kunstzinnige en culturele veld situeren. - De student kan verschillende bronnen met elkaar in verband brengen. Vaardigheden: - De student kan de reguliere kunstzinnige en culturele actualiteit volgen (De Standaard, De Morgen, Knack, deredactie.be, CultuurNet ). - De student kan de verdiepende kunstzinnige en culturele actualiteit begrijpen en plaatsen. (Bulletin cultuur & school, kunsttijdschrift Vlaanderen, Faro, Ons Erfdeel, Levende Talen Tijdschrift, Dietsche Warande & Belfort, Onze Taal, Jeugdliteratuur in praktijk, Belgisch tijdschrift voor architectuur, Filmmagie, Kunstbeeld, Dans., Muzes, Musik und Bildung, Oxford Art Online, Lexicon van literaire werken, dbnl ). - De student kan zijn weg in de wereld van de reguliere en verdiepende culturele en kunstzinnige actualiteit vinden. - De student kan kunstactualiteit in verslaggeving en voorbereiding integreren. - De student kan informatie uit de kunstactualiteit in het eigen projectmatig functioneren gebruiken. - De student kan zijn eigen mening met de opinie van journalisten confronteren. Attitude: (10.1) - De student is bereid om de kunstactualiteit op zelfstandige basis te volgen. - De student is bereid om de informatie die hij in de kunstactualiteit oppikt binnen andere PKV-disciplines te gebruiken. - De student is bereid om op een kritische manier met de media om te gaan. 3. Kunstbeschouwing (3.1; 3.2; 10.1) De student kan kunstwerken op een gerichte en kunstzinnige manier bekijken, beluisteren, analyseren en interpreteren. Cognitie: - De student kan kunstwerken plaatsen in maatschappelijke, kunstzinnige en culturele tijd en ruimte. - De student kan kunstwerken interpreteren. - De student kan bruggen tussen de kunstwerken leggen. - De student kan zijn interpretatie van kunstwerken verwoorden. - De student kan kunstbeschouwelijke bronnen hanteren en gebruiken. Vaardigheden: - De student kan een systematiek om kunstwerken te bekijken en te interpreteren ontwikkelen. - De student kan een breed en gestructureerd kader m.b.t. verschillende kunsttalen en stromingen ontwikkelen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

259 Attitude: - De student is bereid om op een open en onbevangen manier naar kunstwerken te kijken/te luisteren. - De student is bereid om gericht naar een kunstwerk te kijken/te luisteren. - De student is bereid om kunstwerken te interpreteren. - De student is bereid zijn aandacht op het kunstwerk te richten. - De student is bereid om een persoonlijk standpunt ten opzichte van het kunstwerk in te nemen. 4. Kunstbeleving (3.1; 3.2) De student kan op zelfstandige basis een traject als uitvoerend kunstenaar afleggen. Vaardigheden: - De student kan zijn eigen kunstzinnige en culturele achtergrond in een cultureel zelfportret vormgeven. - De student kan een kunsttaal waarin hij geen achtergrond heeft, in de vingers krijgen. - De student kan zijn kunsttraject op zelfstandige basis uitstippelen. - De student kan de juiste instanties (DKO, avondonderwijs ) contacteren om tot kunstbeleving te komen. (8.1) - De student kan op regelmatige basis verslaggeving uitbrengen. - De student kan resultaatgericht werken. - De student kan zijn proces d.m.v. een portfolio schetsen. - De student kan zijn product op een toonmoment voorstellen. - De student kan gemaakte afspraken met derden opvolgen. (8.2) Attitudes: (5.3) - De student is bereid om een nieuwe kunsttaal (podiumkunsten, muziek, beeld of literatuur) te verkennen. - De student is bereid om zijn leerproces in eigen handen te nemen. - De student is bereid om op regelmatige basis te oefenen. - De student is bereid om zijn leerproces met anderen te delen. - De student is bereid om zijn product te tonen. - De student is bereid om op zijn leerproces en product te reflecteren. Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien een student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. -Ieder semester moet de student een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Inhoud EOS BaSO Art project 1. Kunstzinnig project: De student begeleidt kunstzinnige projecten binnen het culturele veld op een verantwoorde manier. Vaardigheden: *Voorbereiding - De student treedt op een gepaste manier in contact met medeorganisatoren die aan een kunstzinnige project binnen het culturele veld verbonden zijn. - De student omschrijft zijn taak binnen het kunstzinnige project in het culturele veld. - De student werkt zijn taak binnen het kunstzinnige project in het culturele veld uit. - De student werkt zijn voorbereiding voor het kunstzinnige project in het culturele veld op een schriftelijke en gestructureerde manier uit. - De student bereidt kunstzinnige projecten binnen het culturele veld op een verdiepende manier voor. -De student maakt duidelijke afspraken maken met betrokkenen bij het kunstzinnige project in het culturele veld en komt die afspraken na. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

260 - De student heeft een beeld van de lopende kunstzinnige projecten binnen een culturele instelling voor ogen. *Uitvoeren - De student geeft zijn taak binnen het kunstzinnige project in het culturele veld vorm. - De student hanteert gepaste werkvormen tijdens het begeleiden van kunstzinnige projecten binnen het culturele veld. - De student begeleidt de doelgroep van het kunstzinnige project in het culturele veld op een gepaste en veilige manier. - De student ziet en omarmt werk tijdens het voorbereiden en uitvoeren van kunstzinnige projecten binnen het culturele veld. -De student vangt onvoorziene omstandigheden tijdens kunstzinnige projecten in het culturele veld op. - De student stelt zich empathisch op tegenover betrokkenen. - De student begeleidt de groep op een gepaste verbale en non-verbale manier. - De student maakt tijdens de begeleiding van kunstzinnige projecten in het culturele veld de juiste keuzes op het vlak van tijdsbesteding. - De student kiest doelen in functie van de mogelijkheden (doelgroep, middelen, omgeving ). - De student bereikt de gekozen doelen. - De student promoot kunsteducatieve projecten op een gerichte manier. *Reflecteren - De student omschrijft de uitgevoerde kunstzinnige projecten in het culturele veld. - De student reflecteert op de uitgevoerde kunstzinnige projecten in het culturele veld. - De student houdt in een volgend kunstzinnig project rekening met de eerder uitgevoerde reflectie en de ontvangen feedback. Attitudes: - De student grijpt oefenkansen. - De student reflecteert op gedane acties. - De student is ontvankelijk voor feedback. - De student participeert op een betrokken manier aan kunstzinnige projecten in het culturele veld. - De student vult zijn opdracht op een dynamische en energieke manier in. - De student werkt met een kleine insteek krachtige projecten uit. - De student verdiept zich in de kunstzinnige uitwerking van zijn workshops. 2. Kunstactualiteit De student volgt de culturele en kunstzinnige actualiteit en is in staat om de verdiepende culturele en kunst(educatieve) actualiteit te begrijpen en in zijn kunsteducatieve praktijk te implementeren. Cognitie: - De student begrijpt kunstzinnige en culturele artikels. - De student situeert kunstzinnige en culturele artikels in het kader van het kunstzinnige en culturele veld. - De student brengt verschillende bronnen met elkaar in verband. Vaardigheden: - De student volgt de reguliere kunstzinnige en culturele actualiteit (De Standaard, De Morgen, Knack, deredactie.be, CultuurNet ). - De student begrijpt en plaatst de verdiepende kunstzinnige en culturele actualiteit. (Bulletin cultuur & school, kunsttijdschrift Vlaanderen, Faro, Ons Erfdeel, Levende Talen Tijdschrift, Dietsche Warande & Belfort, Onze Taal, Jeugdliteratuur in praktijk, Belgisch tijdschrift voor architectuur, Filmmagie, Kunstbeeld, Dans., Muzes, Musik und Bildung, Oxford Art Online, Lexicon van literaire werken, dbnl ). - De student vindt zijn weg in de wereld van de reguliere en verdiepende culturele en kunstzinnige actualiteit. - De student integreert kunstactualiteit in verslaggeving en voorbereiding. - De student gebruikt informatie uit de kunstactualiteit in het eigen projectmatig functioneren. - De student confronteert zijn eigen mening met de opinie van journalisten. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

261 Attitude: - De student volgt de kunstactualiteit op zelfstandige basis. - De student gebruikt de informatie die hij in de kunstactualiteit oppikt binnen andere PKV-disciplines. - De student gaat op een kritische manier met de media om. 3. Kunstbeschouwing De student bekijkt, beluistert, analyseert en interpreteert kunstwerken op een gerichte en kunstzinnige manier. Cognitie: - De student plaatst kunstwerken in maatschappelijke, kunstzinnige en culturele tijd en ruimte. - De student interpreteert kunstwerken. - De student legt bruggen tussen de kunstwerken. - De student verwoordt zijn interpretatie van kunstwerken. - De student hanteert en gebruikt kunstbeschouwelijke. Vaardigheden: - De student ontwikkelt een systematiek om kunstwerken te bekijken en te interpreteren. - De student ontwikkelt een breed en gestructureerd kader m.b.t. verschillende kunsttalen en stromingen. Attitude: - De student is bereid om op een open en onbevangen manier naar kunstwerken te kijken/te luisteren. - De student kijkt en luistert gericht naar een kunstwerk. - De student interpreteert kunstwerken. - De student richt zijn aandacht op het kunstwerk. - De student neemt een persoonlijk standpunt ten opzichte van het kunstwerk in. 4. Kunstbeleving De student legt op zelfstandige basis een traject als uitvoerend kunstenaar af. Vaardigheden: - De student geeft zijn eigen kunstzinnige en culturele achtergrond in een cultureel zelfportret vorm. - De student krijgt een kunsttaal waarin hij geen achtergrond heeft, in de vingers. - De student stippelt zijn kunsttraject op zelfstandige basis uit. - De student contacteert de juiste instanties (DKO, avondonderwijs ) om tot kunstbeleving te komen. - De student brengt op regelmatige basis verslaggeving uit. - De student werkt resultaatgericht. - De student schetst zijn proces d.m.v. een portfolio. - De student stelt zijn product op een toonmoment voor. - De student volgt gemaakte afspraken met derden op. Attitudes: - De student verkent een nieuwe kunsttaal (podiumkunsten, muziek, beeld of literatuur). - De student neemt zijn leerproces in eigen handen. - De student oefent op regelmatige basis. - De student deelt zijn leerproces met anderen. - De student toont zijn product. - De student reflecteert op zijn leerproces en product. Omschrijving Evaluatie (tekst) Kunstzinnig project: Januari: permanente evaluatie: 25% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

262 September: praktijkexamen: 25% Kunstactualiteit: Januari: praktische proef: 10% September: praktische proef: 10% Kunstbeschouwing: Januari: schriftelijk: 40% September: schriftelijk examen: 40% Kunstbeleving: Januari:, praktische proef: 25% September: praktijkexamen: 25% Om de kennis, vaardigheden en de attitudes van de studenten te toetsen, worden verschillende evaluatietechnieken (portfolio, peer evaluation, vaardigheidstoets, praktische toets, mondelinge toets), zoals die door het toetsbeleid van de KHLim worden benoemd, gebruikt. Opmerkingen: -In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze voorstelling / tentoonstelling op een ander moment (elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen. -Ieder semester moet de student een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op dat portfolio. -Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 25,00 Juni Praktijkexamen 10,00 Juni Schriftelijk examen 40,00 Juni Praktijkexamen 25,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Praktijkexamen 25,00 September Praktijkexamen 10,00 September Schriftelijk examen 40,00 September Praktijkexamen 25,00 Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst) Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student in een vorige opleidingsfase het creditbewijs moet behaald hebben om het hierop aansluitend opleidingsonderdeel te mogen volgen. Omschrijving volgtijdelijkheid Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

263 Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO ArSk - EOS BaSO Artistic skills (9902/718/1112/1/50) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Vandersmissen Daniel Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel Niveau: Uitdiepend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Vandersmissen Daniël Engels, Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Syllabus Procesmap Artistieke vaardigheden 1PO (afhankelijk van het aanbod, alle mogelijke beelden). Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Artistic skills Klasgesprek, onderwijsleergesprek, (aan de hand van audiovisuele presentatie). Individuele opdrachten: werkstukken en bijkomende opdrachten, bijhouden en ordenen van aangereikte informatie, experimenten, schetsen en voorbereidend werk. Zelfstandig werk: begeleid zelfstandig werk, werkstuk voor de tentoonstelling, verzamelen van achtergrondinformatie i.v.m. kunstenaars en kunsttendensen. Studiebezoek (atelier, tentoonstelling, ). Communicatie mogelijk via digitale weg. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Artistic skills Verder bouwen op de competenties van semester 1 Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (3.1; 3.2) De studenten verwerven specifieke inzichten (theoretisch en praktisch) in betekenis en waarde van beelden en in de beeldtaal in het algemeen. De studenten bouwen de nodige basisattitudes verder uit m.b.t. het zelfstandig verzamelen, bijhouden, verwerken en toepassen van informatie. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

264 Beeldaspecten verder leren kennen en omzetten in beelden met behulp van verschillende materialen. Inzichten, kennis en vaardigheden verwerven m.b.t. het gebruik van verschillende beeldende materialen en technieken, aanvullend op het 1ste opleidingsjaar en semester 1 van OF2. Artistiek (creatief en expressief) en technisch vaardiger worden. Functioneel verwoorden van beeldende inhouden en technieken. Een presentatie organiseren (b.v. het eigen werk tentoonstellen/presenteren). De opgegeven werkstukken met zorg uitvoeren en respect opbrengen voor materiaal en omgeving (opruimen, penselen gepast onderhouden,...). Omschrijving Inhoud EOS BaSO Artistic skills De elementen die nodig zijn om een beeld te beschouwen/creëren: Inhoud: waarneming, fantasie, gevoel. Beeldaspecten: punt, lijn, vorm, licht, kleur, ruimte, compositie, textuur, contrast, dynamiek. Materialen: potlood, kleurpotlood, stift, waskrijt, houtskool, klei, papier, Beschouwen van verschillende kunststromingen, kunstenaars en hun werken. Stijlkenmerken van verschillende kunststromingen, kunstenaars, verwerken in een eigen beeld. Oefenen van de vaardigheden om een beeld op te bouwen, creatief ontwerpen en handelen. Oefenen van de technieken en vaardigheden eigen aan de gehanteerde materialen. Lay-out maken, presenteren(lijst), presentatie organiseren (tentoonstellen). Internationalisering (zo mogelijk): communicatie via pc (in functie van het uitvoeren van een beeldende opdracht). Beelden met de pc bewerken en presenteren. Het verder oefenen en van digitale communicatie- en presentatievormen. Het hanteren van reeds aangeleerde (verworven) artistieke en didactisch-pedagogische vaardigheden in een (internationaal) kunstproject (daartoe eventueel samenwerken met partner(s) uit het buitenland). Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Mondeling examen 20,00 Juni Procesevaluatie 80,00 Evaluatie(s) voor tweede examen ans: Moment September Vorm Mondeling examen % Opmerking 20,00 September Procesevaluatie 80,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO DaEx - EOS BaSO Dance and expression (9900/718/1112/1/82) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

265 Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Van De Putte An Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Niveau: Inleidend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Van de Putte An Talen: Engels Tijdsorganisatie: Semester 4 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Cursus OF 2, tekeningen van de aangeleerde dansen Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Dance and expression Gehanteerde werkvormen: praktijklessen(leraar- en studentgestuurd) Zelfstandig werk: per 2 een choreografie ontwerpen+individueel de tekeningen van de choreografie maken. * een opgelegd thema van de opwarming ontwerpen. (gedetaiileerde uitleg wordt gegeven tijdens de lessen en op toledo). Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Dance and expression De inleidende competenties van OF 1 en uitdiepende competenties van OF 2 (sem 3) bezitten. Omschrijving Doelstellingen. Een dans/opwarming creëren; Zich juist verplaatsen op de muziek met het lichaam in ruimte en tijd; De technieken van hip-hop, jazz-dans juist uitvoeren; Zich expressief bewegen. Omschrijving Inhoud EOS BaSO Dance and expression. Hiphop, jazzdans, danscombinatie samenstellen en opwarming samenstellen + aanleren aan de groep (choreografie en didactische aspecten). Omschrijving Evaluatie (tekst) juni: - een aangeleerde danscombinatie uitvoeren : 50% - zelfstandig werk: ontwerpen choreografie + tekeningen+ danscombinatie uitvoeren : 30% - zelfstandig werk : ontwerpen opgelegd thema opwarming + aanleren aan de eigen groep : 20% Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

266 (gedetailleerde informatie wordt gegeven tijdens de lessen en op toledo). september: Idem juni. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Praktijkexamen 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examen ans: Moment Vorm % Opmerking September Praktijkexamen 100,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO EuCo - EOS BaSO Europe, the final countdown (9905/718/1112/1/02) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Monten Kurt, Schrooten Jan ProgrammaonderdeelID: KEU_EUR_3 - KEU Europe, the final countdown 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel Niveau: Inleidend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Monten Kurt Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht The Powerpoint presentations of the teacher that are available on Toledo. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Europe, the final countdown During the first sessions the students are compelled to think about different aspects of Europe and about the importance of the European Union. They will get a survey of the history of the European Union, an overview of the European institutions and their scope of action and an insight into the influence of the European Union on our educational system. Furthermore, each session will start with a discussion of European topical matters of that week. In addition the students must compile a logbook with cartoons that deal with European issues ; each cartoon has to be explained. At the end of the course the students must be able to explain European politics in a wider context and put their own opinion about it into words. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

267 There will also be a study visit to Brussels which consists of a guided tour in the European district and an interview with a European politician. The students will take up a part of the guided tour and they must prepare the interview. During the guided tour and the interview they must show that they master the subject matter. At last the students choose a subject (related to their domain or sphere of interest) that they explore in depth. They give a presentation of their findings and conclusions on that matter. Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Europe, the final countdown No starting competences are required. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Topical matters The students gain a clear understanding of the elements that determine the European (and thus also their own) identity and they are able to demonstrate connections to current topics. The students have an insight in the history and the functioning of the EU and they are able to explain how the EU affects our daily life. The students are able to explain and to comment current topics of European politics. The students are able to formulate an opinion about topical matters of the EU and they can substantiate their point of view. The student are able to connect their domain to European matters. Visit to Brussels The students are able to prepare a guided tour in the European district. Presentation My Europe The students can present their findings and conclusions on a European topic in a way that is appealing to others. Cartoonlogbook The students are able to explain and to comment cartoons on European issues. Omschrijving Inhoud EOS BaSO Europe, the final countdown The power of the European Parliament is ever increasing, but the turnout at the elections is decreasing. This lack of interest is not justified, because more and more decisions of the European Union are influencing our daily life. How is this possible? This course will supply this want : it will bring Europe to the students who for their part will bring Europe to others. The course consists of different parts. 1.The first part is a rather theoretical introduction to Europe in which students get to know the different aspects of the European Union and the European history. a. a survey of the history of the EU and its institutions b. a survey of cultural movements that have influenced our European heritage and our way of thinking c. the influence of Europe on our educational system 2.The second part is the visit to the European institutions in Brussels : the students prepare a part of the guided tour and the interview with a member of the European Parliament. 3.The students must compile a logbook with cartoons that deal with European issues ; each cartoon has to be explained. 4.At the beginning of each lesson the students will be interrogated about the European topical matters of that week. 5. The students choose a subject related to their domain or sphere of interest that they explore in depth. They give a presentation of their findings and conclusions on that matter. Omschrijving Evaluatie (tekst) First examination period: 10% permanent evaluation (interrogations at the beginning of each session) 20% presentation My Europe Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

268 15% guided visit in Brussels 15% cartoonlogbook 40% oral examination Second examination period: 20% presentation My Europe : the student must revise their presentation so that it complies with the quality criteria. 25% The students must build a webquest about an aspect of the EU 15% cartoonlogbook : the students must revise their logbook so that it complies with the quality criteria. 40% oral examination Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Permanente evaluatie (Permanent) 10,00 interrogations at the beginning of each session Juni Productevaluatie 20,00 presentation My Europe Juni Productevaluatie 15,00 guided visit in Brussels Juni Portfolio 15,00 cartoonlogbook Juni Mondeling examen 40,00 Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 20,00 presentation My Europe : the student must revise their presentation so that it complies with the quality criteria. September Productevaluatie 25,00 The students must build a webquest about an aspect of the EU. September Portfolio 15,00 Cartoonlogbook : the students must September Mondeling examen 40,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. revise their logbook so that it complies with the quality criteria. EOS BaSO ImCr - EOS BaSO Image critizism (9903/718/1112/1/34) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Swerts Jan Dit opleidingsonderdeel werd nog niet ingevuld. Dit opleidingsonderdeel werd nog niet goedgekeurd. ProgrammaonderdeelID: KEU_BEELD_3 - KEU Beeldkritiek 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

269 Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel Niveau: mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Swerts Jan Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO IntLit+Fes - EOS BaSO International literature + festival (9899/718/1112/1/01) Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Boesmans Anita, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel Niveau: Uitdiepend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Boesmans Anita Engels Tijdsorganisatie: Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

270 EOS BaSO Pr - EOS BaSO Practice (9908/718/1112/1/51) Studieomvang: 6 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 6,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel werd nog niet ingevuld. Dit opleidingsonderdeel werd nog niet goedgekeurd. Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel Niveau: mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Schrooten Jan Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Practice Studiematerialen Studiematerialen Vakdidactisch studiemateriaal; Leerplannen; Stagevademecum BaSO, studenten 3BaSO, stagecompetenties BaSO (cfr. stagevenster) en informatiebrochure. Onderwijsorganisatie Gehanteerde werkvormen Deelname aan de differentiatie- en ingroeistage, bijwonen van observatielessen; Initiaties; Oefenlessen; Extra-klassikale en extra-scolaire activiteiten; Individuele begeleiding; Zelfreflectie. Zelfstandig werk Verslagen over de bijgewoonde activiteiten; Lesvoorbereidingen; Geactualiseerde stagemap met representatieve weergave van de activiteiten; Portfolio tijdens de ingroeistage. Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO PrPhChEd - EOS BaSO Project physics and chemistry education Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 100,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Frans Renaat, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. (9907/718/1112/1/67) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

271 Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel worden. Niveau: mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Frans Renaat, Mombaerts Nico Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Giancoli Douglas, Natuurkunde deel 2: Elektriciteit, Magnetisme, Optica en Moderne fysica; Pearson Benelux Amsterdam. Giancoli Douglas, Natuurkunde deel 1: Mechanica en Thermodynamica; Pearson Benelux Amsterdam. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Project physics and chemistry education Constructiegericht project met coachings- en werksessies, feedbackmomenten en zelfstandig werk. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Project physics and chemistry education De competenties verworven in opleidingsfase 1 en 2. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) De student kan een innoverende en verdiepende workshop geven over een breed en diep onderwerp uit de fysica of een toepassing van de fysica in de techniek of biologie. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2) Omschrijving Inhoud EOS BaSO Project physics and chemistry education De student ontwerpt een didactische vertaling van een breed en diep onderwerp uit de fysica bv. kwantumfysica, elektronica, interdisciplinariteit met biologie of muziek... Omschrijving Evaluatie (tekst) Eerste zittijd: 60% : productevaluatie van de eigen deelopdracht 40% : verbinden van de opgedane expertise met de anderen tijdens een workshop Tweede zittijd: 100% productevaluatie. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 60,00 Juni Procesevaluatie 40,00 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

272 Evaluatie(s) voor tweede examen ans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO SpEd - EOS BaSO Special needs education Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Vossen Mieke Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel worden. Niveau: mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Gespecialiseerd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Vossen Maria Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving Begincompetenties (tekst) Omschrijving Inhoud Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO SuYo - EOS BaSO Subcultures of youth Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Melotte Katrien, Schrooten Jan, Van De Putte An ProgrammaonderdeelID: KEU_VJSC_3 - KEU Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

273 Dit opleidingsonderdeel worden. Niveau: Inleidend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse)instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Tijdsorganisatie: Melotte Katrien Engels Variabel, Semester 5 + Semester 6, Academiejaar Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Informatiebundel jongerensubcultuur *Cursus netvibes *Bundel met uit te werken thema's Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Subcultures of youth Gehanteerde werkvormen Groepswerk vertrekkende vanuit een gemeenschappelijk startmoment; Feedbackmogelijkheden bij de coachende docenten; Afrondende presentaties van de belangrijkste resultaten aan de andere studenten; Gebruik van toledo * extra muros Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Subcultures of youth De opgedane ervaring vanuit de lesgeefervaring om met jongeren en meer specifiek met jongeren(sub)culturen om te gaan. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) Aangepaste onderzoeksvaardigheden demonstreren; Resultaten halen uit coöperatief leren en communiceren; Een toepassing van subcultuur creatief uitwerken; Deze toepassing didactisch verantwoord en stimulerend presenteren; Open staan voor specifiek jongerengedrag en subculturen uitingen; Een eigen houding bepalen tegenover de onderzochte subcultuur en deze verantwoorden; De consequenties voor de eigen relationele aanpak in een klas met sub-culturele uitingen omschrijven; Leren reflecteren over eigen proces en product. * Een wiki ontwerpen over opgegeven thema (in groep) * Individuele netvibesomgeving ontwerpen met centraal thema Omschrijving Inhoud EOS BaSO Subcultures of youth Kennismaken met specifieke subculturen en hun gedragspatroon (gabbers, skaters, grunge, hiphop, techno, straight edge, ); Kennismaking met een tijdloos kader voor jongerensubculturen; Vertaling van dit tijdloos kader naar een tijdsgebonden kader : jongeren van nu; Extra muros : Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

274 Muziekodroom: het alternatieve muzikale centrum in limburg locatie van de rockacedemie; vormingscentrum: onze studenten krijgen daar een uiteenzetting over de filosofie en werking van de muziekodroom De workshops die zij krijgen (garbage, dj-lab en scratching) bieden een mooie inkijk in jongerencultuur en de rol van muziek daarin: ook zal deze ervaring handig zijn in later contacten met leerlingen. Uitstap naar Gent voor een kritische lezing over het einde van de jongerensubculturen gegeven door een medewerker van Trendwolves, ex-medewerker expertisecentrum jongerenculturen LADDA. Aansluitend houden wij een graffititocht doorheen Gent om op deze manier een primaire uiting van jongerencultuur in het stadsleven te observeren. Vanuit de jeugddienst Gent wordt hierop een kritische kijk gegeven, met blijk van inleving in de jongerencultuur, maar evengoed vanuit de bril van een overheidsinstantie (met dus oog voor verantwoordelijkheid). Omschrijving Evaluatie (tekst) Co-assessment: 30% van de punten: peer-assessment: evaluatie van de presentatie en de portfolio's door medestudenten (na eventuele statische transformatie); 70% van de punten: productevaluatie door de begeleidende docenten van het voorgestelde werkstuk; de netvibesomgeving en deelname aan de extra murossen of eventueel afleggen van de vervangtaken. De studenten die niet kunnen deelnemen aan de extra muros, dienen een dokterbriefje aan het onthaal af te geven. Zij dienen een vervangopdracht uit te voeren. De richtlijnen over de uit te voeren vervangopdrachten staan op toledo. De student dient de volledige vervangopdracht uit te voeren om te kunnen slagen voor dit vak. Een student die geen extra muros of volledige vervangopdracht heeft uitgevoerd, krijgt een NA op zijn rapport. Bij gewettigd afwezigheid tijdens de presentatie van de wikiportfolio en de netvibesomgeving : 100% productevaluatie door de docent. De student geeft punten op de portfolio's van de studenten, die tijdens de presentatie in zijn groep participeerden. Herexamen: 100% productevaluatie door de docent van een nieuw werkstuk en netvibesomgeving met voorstelling. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Productevaluatie 100,00 Evaluatie(s) voor tweede examen ans: Moment Vorm % Opmerking September Productevaluatie 100,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO Sem 1 - EOS BaSO Seminar 1: innovative tendencies in secondary school education Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Ardui Johan, Awouters Valère, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. houdbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

275 worden. Niveau: mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) Uitdiepend instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Ardui Johan, Awouters Valère Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2 Omschrijving Onderwijsorganisatie lectures about various themes Omschrijving Begincompetenties The student is able to understand an english lecture. Omschrijving eindcompetenties The student can: 1. compare innovative tendencies with the situation in his/her homeland 2. write a critical paper about the various themes of seminar 1 Omschrijving Inhoud lectures about innovative tendencies in secondary school education: 1. passion for your subject: a philosophical introduction 2. the networked teacher 3. adaptive/inclusive education 4. physic and chemistry: a didactic alliance of both worlds 5. Ethics in the 21st century education 6. Immersion education Omschrijving Evaluatie (tekst) 1. The students have to write two papers about two innovative tendencies in wich they explore the similarities and differences between Belgium and the situation or practice in their homeland. 2. Presentation of the papers in an oral examination. Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. EOS BaSO Sem 2 - EOS BaSO Seminar 2: How to improve quality of schools? Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 3 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 50,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan, Vandervelden Reinoud Dit opleidingsonderdeel werd nog niet ingevuld. Dit opleidingsonderdeel werd nog niet goedgekeurd. ProgrammaonderdeelID: KEU_IKZ_3 - KEU IKZ in het onderwijs 3 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

276 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel worden. Niveau: Inleidend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een credits) Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Vandervelden Reinoud Engels Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 6 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht examencontract (met het oog op het behalen van een diploma) examencontract (met het oog op het behalen van The teacher makes a PowerPoint presentation for each session (after each session, students receive this presentation through their KHLim mailbox). Digital media can be accessed via a protected blog ( The participants also create some necessary study materials. *** De lesgever maakt voor elke sessie een PowerPointpresentatie (na elke sessie ontvangen de studenten deze presentatie via hun KHLim-mailbox). Digitale media worden ontsloten via een afgeschermd blog ( Ook de deelnemers leveren de nodige studiematerialen aan. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) EOS BaSO Seminar 2: How to improve quality of schools? used methods Independent reading and research; Interactive exchange of ideas, materials and experiences, especially through the blog (= very supportive / facilitative medium); Limited presentation. independent work Information acquisition and processing; Planning and execution of tasks; Blog Postings. "excursions" Virtual trip (site visits); SOK seminar for Dutch speaking students (early / mid June) [only if financially feasible] *** Gehanteerde werkvormen Zelfstandig lees- en opzoekwerk; Interactieve uitwisseling van ideeën, materiaal & ervaringen, zeker ook via het blog (= sterk ondersteunend/ faciliterend medium); Beperkte presentatie. Zelfstandig werk Info verwerven en verwerken; Plannen en uitvoeren van taken; Blogpostings. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

277 Extra muros Virtuele uitstap (websitebezoeken); SOK-studiedag voor de moedertaalsprekers Nederlands (begin/ midden juni) [enkel indien financieel haalbaar] Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) EOS BaSO Seminar 2: How to improve quality of schools? The participant is implicitly familiar with quality topics: as a student, as a trainee as a member of an organization *** De deelnemer gaat impliciet om met kwaliteitstopics: als student, als stagiair, als lid van een organisatie. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) After attending this course, the student has: a clear picture of the concept of quality in the professional context; a basic insight into TQM in education. After attending this course, the student may be able to: modify and use a TQM tool. After attending this course, the student is: someone who is more critical; someone who can deal with quality; someone who can fit the teachers job in quality assurance; someone who is (almost) ready to participate in TQM in the work context. *** Na het volgen van deze cursus heeft de student: een duidelijk beeld van het begrip kwaliteit in de professionele context; een inzicht in IKZ in het onderwijs. Na het volgen van deze cursus is de student in staat om: ten minste één IKZ-tool te wijzigen en te gebruiken. Na het volgen van deze cursus is de student: iemand die kritischer is; iemand die kan omgaan met kwaliteit; iemand die binnen de lerarenjob de kwaliteitsbewaking een plaats kan geven; iemand die (bijna) klaar is om te participeren aan IKZ in de werkcontext. Omschrijving Inhoud Exploring the TQM domain (in general) Acquiring (basic) information about TQM in education (in general) Selecting, processing and exchange of relevant information (by using multimedia) Learning to work within TQM (tools, methodologies): limited initiation Presenting What do we have to know about the most recent accredition of KHLim LER-BASO? Flemisch students only Presenting What about the improvement of the quality of schools in my homeland? International students only Getting Acquainted with a quality network (SOK) through a study day (early / mid June) Flemish students only [only if financially feasible] *** Het verkennen van het IKZ-domein (in het algemeen) Het verwerven van (basis)informatie over IKZ in het onderwijs (in het algemeen) Het selecteren, verwerken en uitwisselen van relevante informatie (met behulp van multimedia) Leren om te werken binnen IKZ (tools, methodieken): beperkte initiatie Presentatie "Wat moeten we weten over de meest recente accreditatie van KHLim-LER BASO?"- enkel de Vlaamse studenten Presentatie "Hoe zit het met de verbetering van de kwaliteit van scholen in mijn vaderland?" - enkel de internationale studenten Kennismaking met een kwaliteitsnetwerk (SOK) door middel van een studiedag (begin / half juni) - enkel de Vlaamse studenten [alleen als het financieel haalbaar is] Omschrijving Begeleiding Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

278 Er kan van bij de aanvang (en verder gedurende de hele duur van de doe-cluster) beroep gedaan worden op de lector voor de opvolging/ bijsturing van het individuele traject. Omschrijving Evaluatie (tekst) First exam chance: Co-evaluation: product and process evaluation as a mix of peer and teacher evaluation; Self-evaluation: (process & product): 25% Peer Evaluation: (process & product): 25% Teacher Evaluation: 50% [process (contribution in team) + product]. Second exam chance: Co-evaluation: product and process evaluation as a mix of self- and teacher evaluation; Self-evaluation: (process & product): 25% Teacher Evaluation: 75% [process (process and willingness to adapt original product) + product] *** Eerste zittijd: Co-evaluatie: product- en procesevaluatie als mix van peer- en docentenevaluatie; Zelfevaluatie: (proces & product): 25% Peerevaluatie : (proces & product): 25% Docentenevaluatie: 50 % [proces (inbreng in team) + product]. Tweede zittijd: Co-evaluatie: product- en procesevaluatie als mix van zelf- en docentenevaluatie; Zelfevaluatie: (proces & product): 25% Docentenevaluatie: 75 % [proces (bereidheid & werkwijze om oorspronkelijk product aan te passen) + product] Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. ERAS BAVH 1 - ERAS Basisvaardigheden Taal 1 Studieomvang: 2 studiepunten Trajectschijf: 1 Gewicht: 2,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel worden. Niveau: Inleidend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Swerts Jan Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

279 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' beschikt over een grondig uitgewerkte Toledocursus. Algemene informatie over het opleidingsonderdeel vinden de studenten binnen deze Toledocursus onder Cursusinformatie. Voor elke module [uitspraak, spelling, interpunctie, Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een mondeling en een schriftelijk luik) & taalverrijking] binnen het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' wordt er via Toledo onder Cursusdocumenten een modulemap ter beschikking gesteld. Deze modulemap bevat zowel de theorie als het (interactieve) oefenmateriaal. De theorie kan steeds afgedrukt worden. Het formatieve toetsmateriaal wordt via Toledo onder Opdrachten aangeboden. Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen Indien van toepassing, vind je in de Toledocursus binnen een moduleboek een lijst met aanbevolen, relevante studiematerialen. Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) ERAS Basisvaardigheden Taal 1 Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' start met een kennismaking en vaktoelichting (les 1). Alvorens een student dan effectief aan het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' kan beginnen, wordt zijn talige begincompetentie via een instaptoets gemeten. Meer uitleg hierover: zie Begincompetenties. Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' bestaat uit 5 modules: 1) uitspraak 2) spelling 3) interpunctie 4) Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een mondeling en een schriftelijk luik) 5) taalverrijking Elk van de 5 bovenstaande modules bestrijkt +/- 4 lesweken. De concrete planning van het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' wordt via Toledo onder Cursusinformatie ter beschikking gesteld. Grosso modo wordt er volgens volgend schema gewerkt: WEEK 1 = INLEIDENDE SESSIE De inleidende sessie volgt elke student in grote groep. Tijdens deze inleidende sessie worden duidelijke richtlijnen voor de vervolgweken gegeven. WEEK 2+3 = OEFENTIJD Let op: een alternatieve invulling is steeds mogelijk. Als dat zo is, verneemt een student dat tijdens de inleidende sessie van de desbetreffende module. Indien nodig kan een bavatalector week 2 van een module ook nog gebruiken om de inleidende sessie verder toe te lichten. In dat geval communiceert de bavatalector dit klaar en duidelijk met zijn studenten. Tijdens de oefenweken kan elke student zelfstandig oefenen met het digitale, interactieve oefenmateriaal dat via Toledo ter beschikking gesteld wordt. Uiterlijk de vrijdag van week 3 moet elke student via Toledo een formatieve toets afleggen (cf. de toelichting tijdens de inleidende sessie van elke module). WEEK 4 = MONITORAAT (let op: alternatieve invulling voor module uitspraak) Tijdens een monitoraat begeleiden de bavatalectoren hun studenten op basis van gerichte vragen om verheldering. Een monitoraat is een gunst, geen recht! Bijgevolg moet een student een monitoraat in zekere zin verdienen. Om naar een monitoraat te mogen komen, moet een student: a) alle oefeningen die bij een module horen (zie hoger) hebben opgelost; b) de formatieve toets tijdig (zie hoger) hebben opgelost; c) uiterlijk 72u voor het desbetreffende monitoraat via gerichte verduidelijkingsvragen met betrekking tot de moduleleerstof aan de eigen bavatalector bezorgen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

280 Studenten die niet aan ALLE 3 de bovenstaande voorwaarden (a, b én c) voldoen, zijn niet welkom in het monitoraat. Elke student kan in de weken nadat het monitoraat heeft plaatsgevonden (volgens afspraak met de eigen bavatalector) via Toledo een herkansingstoets afleggen om te weten hoe ver hij intussen staat. ALTERNATIEVE INVULLING MODULE UITSPRAAK - week 1 : inleidende sessie uitspraak - week 2 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat) - week 3 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat) - week 4 : monitoraat uitspraak Let op: een student is zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van het uitspraakadvies! LATERE INSTROMERS organisatorisch Latere instromers maken zich zo snel mogelijk via bij hun eigen bavatalector bekend. Ze geven in deze duidelijk aan dat ze een latere instromer zijn en op welke lesdag en in welke groep ze in de toekomst les zullen volgen. inhoudelijk Latere instromers nemen zo snel mogelijk de vakinfo zelfstandig door (beschikbaar via Toledo onder Cursusinformatie). Ze leggen sowieso ook zo snel mogelijk zelfstandig de instaptoetsen af (via Toledo onder Opdrachten). Voor de modules die reeds afgerond zijn, wordt er geen extra begeleiding voorzien, aangezien het cursusmateriaal zich uitstekend tot zelfstudie leent. Een latere instromer beent met andere woorden op eigen houtje bij. De opleiding voorziet wel 1 geroosterd inhaalmoment voor de uitspraakscreenings (tijdens de examenperiode van januari). Als een latere instromer na deze datum instroomt en aan zijn uitspraak twijfelt, contacteert hij best zelf een logopedist. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) ERAS Basisvaardigheden Taal 1 Na de opstart maakt elke student via Toledo enkele instaptoetsen (cf. toelichting tijdens les 1). Aan de hand van deze instaptoetsen zal zowel de student als zijn lector 'BAVA Taal 1' een duidelijk beeld van de talige begincompetenties van de student in kwestie kunnen vormen. Een door elke student zelf op te stellen negaposikaart bundelt deze gegevens en dient als fundament voor het verdere taaltraject van elke student (1 exemplaar voor de student; 1 exemplaar voor de bavatalector, volgens afspraak met de eigen bavatalector). We organiseren instaptoetsen voor: - spelling - interpunctie - Standaardnederlands - taalverrijking Omschrijving Eindcompetenties (tekst) (1.11; 3.1; 3.2) uitspraak De studenten kunnen op een verstaanbare manier spreken (=articulatie). De studenten kunnen een uitspraak hanteren die voldoet aan de Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

281 norm. De studenten leren spreken op een manier die stembandvriendelijk is, zodat de gezondheid en het optimaal functioneren van iedere leerkrachts onmisbare werkinstrument gegarandeerd kan worden. spelling De studenten maken geen spelfouten in de door hen gecreëerde (formele) schriftelijke uitingen (bord, verslagen, lesvoorbereidingen, eindwerk ). interpunctie De studenten zijn in staat om de meest courante leestekens correct te gebruiken. Standaardnederlands De studenten weten welke woorden/uitdrukkingen standaardtaal zijn en welke tussentaal of dialect. Ook kunnen ze in bepaalde formele situaties (bv. het lesgeven) het standaardtaalregister correct toepassen. De studenten worden geconfronteerd met typische problemen (langs i.p.v. naast, noemen i.p.v. heten, dan i.p.v. als ) en leren deze in bepaalde formele communicatieve situaties te ontwijken. taalverrijking De toekomstige leerkrachten bezitten een gamma aan correcte woorden en uitdrukkingen, die ze kunnen aanwenden in zowel receptieve (het beluisteren van een docent, het leren van een cursus, het lezen van de krant) als productieve situaties (degelijke teksten schrijven, als stagiair of afgestudeerde leerkracht praten met collega s en leerlingen ). De studenten weten hoe ze onbekende woorden zélf kunnen afleiden zodat deze op een persoonlijk beredeneerde manier bekend worden. Omschrijving Inhoud ERAS Basisvaardigheden Taal 1 uitspraak - zuivere klanken - heldere articulatie - goede stemhygiëne - levendige stemtechnische expressie spelling - spelling 2005 (basisregels) - onthoudwoorden interpunctie - correct gebruik leestekens Standaardnederlands - onderscheid tussen registers: dialect, tussentaal en standaardtaal - taalonzuiverheden: congruentiefouten, contaminaties, foutieve samentrekking, pleonasme, tautologie, fouten in de werkwoordelijke eindgroep,... taalverrijking - lijst 'volwassen' woordjes - spreekwoorden - woordafleidingsstrategieën Omschrijving Begeleiding DE TAALDOKTER De taaldokter is altijd voor alle taalproblemen beschikbaar, maar geeft in week 4 van een cyclus voorrang aan problemen die met de taaltoets van die cyclus samenhangen. Een bezoek aan de taaldokter is verplicht voor studenten die de ondercesuur niet halen. Aangezien de taaldokter vertrekt van de negaposikaart van de student is het uiterst belangrijk dat elke student het invullen van zijn negaposikaart heel serieus neemt. Een taaldokter begeleidt studenten individueel of in heel kleine groepjes. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

282 De extra opdrachten die een taaldokter opgeeft, moeten uiteraard uitgevoerd worden. De studenten bewijzen hun extra inspanningen steeds via het e-portfolio. MONITORATEN Het monitoraat staat voor iedereen open en gaat dieper in op problemen die in de grote groep leven. Het monitoraat is verplicht voor studenten die de cesuur van de formatieve toets niet halen. E-PORTFOLIO Het e-portfolio is voor elke student - net als de monitoraten en de taaldokters - een hulpmiddel om zijn taalvaardigheden aan te scherpen. Enerzijds wordt alles binnen 'BAVA Taal 1' via het e-portfolio gedocumenteerd (o.a. negaposikaarten, opdrachten van de taaldokter,...), anderzijds wordt er bij elke module ook een ondersteunende opdracht gegeven om de leerstof nog beter onder de knie te krijgen. DE OPPERTAALDOKTER De oppertaaldokter coördineert de taaldokterwerking. Late instromers maken zelf een afspraak met de oppertaaldokter om hun persoonlijk taaltraject te plannen. Omschrijving Evaluatie (tekst) ALGEMEEN EVALUATIEPROFIEL FORMATIEVE TOETSEN Formatieve toetsen zijn enkel richtingaangevend en remediërend van aard. Ze hebben dus totaal geen invloed op het uiteindelijke rapportcijfer. Dankzij deze toetsen kan een student wel zijn eigen talige vorderingen naar waarde schatten (op voorwaarde dat een student er eerlijk gebruik van maakt natuurlijk). SUMMATIEVE TOETSEN [MONDELING (VOOR)EXAMEN & SCHRIFTELIJK EXAMEN] Het eigenlijke assessment gebeurt op basis van de summatieve toetsen. Hierbij hanteren we voor alle modules een pass/ no pass op basis van de vastgelegde cesuur (zie verder: TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT). Het uiteindelijke rapportcijfer wordt gebaseerd op het aantal passes voor de modules. Een student scoort: - 18/20, indien er sprake is van 6 x een pass + alle onderdelen van het schriftelijk examen > of = 90% - 16/20, indien er sprake is van 6 x een pass - 12/20, indien er sprake is van 5 x een pass - 10/20, indien er sprake is van 4 x een pass - 7/20, indien er sprake is van 3 x een pass - 4/20, indien er sprake is van 2 x een pass - 1/20, indien er sprake is van 1 x een pass - 0/20, indien er sprake is van 0 x een pass LET OP Behaalt een student minder dan 40% voor één module, dan kan hij maximum 7/20 scoren voor het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1'. Door elke bijkomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur (zie verder: TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT) niet haalt, verandert de score in dat geval achtereenvolgens in: - 4/20 (1 bijomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt) - 1/20 (2 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt) - 0/20 (3 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt). Als een student voor 2 modules of meer minder dan 40% scoort, dan scoort hij automatisch 0/20 voor het opleidingsonderdeel BAVA Taal 1. TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT MONDELING EXAMEN (EXAMENPERIODE 1) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

283 1) Standaardnederlands Vanaf 5 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass. Vanaf 8 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass < 40%. 2) uitspraak Volgende elementen leiden tot een no pass: - chronische binnensmondse articulatie die duidelijke communicatie in de weg staat (< 40%) - 1 dominante remedieerbare dialectische/ platte klank (vb. palatale 's', foutieve deletie van de eindconsonant, velaire a-klank, diftongering...) - 3 verschillende remedieerbare dialectische/ platte klanken De uitspraakonzuiverheden die te wijten zijn aan functiebeperkingen (bouw van het gebit, kaakstructuur...) worden getolereerd, indien ze een zuivere articulatie niet in de weg staan. Een student moet met andere woorden duidelijk verstaanbaar zijn. Meer uitleg hierover vind je in de modulemap (Toledo). SCHRIFTELIJK EXAMEN (EXAMENPERIODE 1) 1) spelling < 75% = no pass 2) Standaardnederlands < 60% = no pass 3) interpunctie < 60% = no pass 4) taalverrijking < 70% = no pass AANVULLENDE TOELICHTING SEPTEMBER (TWEEDE EXAMENKANS) Alle bovenstaande afspraken blijven behouden. Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. ERAS NEDjeugdlit ERAS NED Jeugdliteratuur 2-2 Behoort binnen deze opleiding tot: Keuzeoptie opleiding: Nederlands Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 2 Gewicht: 3,00 Totale studietijd: 75,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (Semester 2) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Coenegrachts Jan ProgrammaonderdeelID: NED_2-2:NED_jeugdlit_2-2 - NED 2-2: NED Jeugdliteratuur 2-2 Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

284 worden. Niveau: Uitdiepend mag niet geroosterd Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Talen: Coenegrachts Jan Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2, Semester 4 Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht COENEGRACHTS J., Begeleidende cursus bij Leesbeesten en boekenfeesten, KHLim, Diepenbeek, VAN COILLIE J., Leesbeesten en boekenfeesten, Davidsfonds/infodok, Leuven, Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) ERAS NED Jeugdliteratuur 2-2 leesopdrachten, discussies, kringgesprekken, begeleid groepswerk, begeleide individuele opdrachten, workshop; Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Alle opleidingen Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren) Omschrijving Begincompetenties (tekst) ERAS NED Jeugdliteratuur 2-2 Kennis van het literaire begrippenapparaat zoals dat in de leerprogramma s van het secundair onderwijs is opgenomen en dat verder geëxploreerd is in het opleidingsonderdeel Nederlands Literatuur 1-1. Ook de vaardigheden en attitudes uit opleidingsonderdeel Expressie 2-1 zijn ondersteunend. Omschrijving Eindcompetenties (tekst) COMPETENTIE: DE STUDENT IS LITERAIR COMPETENT EN KAN LEERLINGEN ENTHOUSIAST MAKEN VOOR LITERATUUR. (1.7; 3.1; 3.2; 10.1) PORTFOLIO (75%) (3.1; 3.2) 1. De student beheerst het literaire begrippenapparaat dat aan bod komt in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en is op de hoogte van de wezenlijke facetten van de jeugdliteratuur. 2. De student kan literaire aspecten van een jeugdboek verdiepend en creatief bespreken. 3. De student kan zijn leesbeleving op een talig correcte manier verwoorden en structureren. 4. De student verwerkt relevante inhouden uit 'Leesbeesten en boekenfeesten' en 'Literatuurtheorie in 20 lessen' in zijn portfolio. 5. De student kan op een correcte manier een aantal algemene, literaire, literair-theoretische en didactische bronnen raadplegen en ernaar verwijzen in een bibliografie. 6.De student toont zich bereid om te lezen en toont leesplezier. LECTUURSEMINARIE (25%) 7. De student kan een jeugdboek met enkele medestudenten via diverse expressieve technieken en speelse werkvormen tot leven brengen. (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 3.1; 3.2) 8. De student evalueert zichzelf en zijn medestudenten op een genuanceerde manier. (5.3) Omschrijving Doelstellingen Kennis * De student heeft inzicht in de wezenlijke aspecten van de jeugdliteratuur: functies, auteur, de jonge lezer, humor, spanning, literaire genres, woord en beeld, geschiedenis van de jeugdliteratuur. * De student beheerst de geijkte literaire terminologie. * De student heeft inzicht in de moderne didactische principes van literatuur. Vaardigheden * De student vindt zijn weg in de wereld van de jeugdliteratuur en selecteert goede jeugdromans voor zijn toekomstige leerlingen; * De student stelt een boek voor en promoot het via voorlezen, vertellen en andere creatieve middelen of activiteiten; * De student brengt zijn literaire competentie in kaart in een literatuurportfolio. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

285 * De student kan een genuanceerd en beargumenteerd oordeel over een boek vellen. * De student experimenteert met alternatieve vormen van evaluatie. Attitudes *De student toont zich bereid om te lezen en toont leesplezier. *De student motiveert anderen om een boek te lezen. Omschrijving Inhoud ERAS NED Jeugdliteratuur 2-2 In dit opleidingsonderdeel komen de studenten in contact met de wezenlijke aspecten van de jeugdliteratuur op basis van het boek 'Leesbeesten en boekenfeesten' (Jan Van Coillie). Daarnaast lezen ze minimum zes jeugdboeken. In een lectuurseminarie proberen ze met enkele medestudenten één van die boeken tot leven te brengen via allerlei leesbevorderende en verdiepende activiteiten. Ze bewijzen ten slotte in een literatuurportfolio dat ze literair compentent zijn via een aantal verplichte en vrije opdrachten. Omschrijving Evaluatie (tekst) Productevaluatie * 75% literatuurportfolio (zie eindcompetenties) * 25% lectuurseminarie (met verrekening van het proces op basis van peerevaluatie) Herexamen: * 75% herwerking literatuurportfolio * 25% uitwerken van een ander lectuurseminarie Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking Juni Portfolio 75,00 Juni Productevaluatie 25,00 Evaluatie(s) voor tweede examen ans: Moment Juni Vorm Productevaluatie % Opmerking 25,00 September Portfolio 75,00 Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. ERAS Stage 2 - ERAS Stage Erasmus 2 Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 2 Gewicht: 4,00 Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (semester 1 + volledig academiejaar) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep. xolod-beheerder(s): Cornelissen Marlies, Schrooten Jan Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: niet mogelijk. Deliberatie-info: niet tolereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8. Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens. Dit opleidingsonderdeel mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

286 instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag niet geroosterd worden. Niveau: Uitdiepend Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk. Docenten: Schrooten Jan Talen: Nederlands Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1 Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst) ERAS Stage Erasmus 2 Studiematerialen Studiematerialen Vakdidactisch studiemateriaal; Leerplannen; Stagevademecum BaSO, studenten 2 BaSO, stagecompetenties BaSO (cfr. stagevenster) en informatiebrochure. Onderwijsorganisatie Gehanteerde werkvormen Bijwonen van observatielessen en, indien wenselijk en mogelijk, proef- en demonstratielessen. Geven van oefenlessen; Assisteermomenten; Reflectie. Zelfstandig werk Verslagen over de bijgewoonde activiteiten; Lesvoorbereidingen maken; Geactualiseerde stagemap met een representatieve weergave van de didactische activiteiten; Reflectieverslagen. Extra muros Diverse opdrachten in verschillende stagelocaties. Voor details over de stagevormen per onderwijsvak verwijzen we naar het stagevademecum. Nota: Indien er geen stageplaats kan worden toegekend, wordt een vervangopdracht/stagelessen voorzien. Omschrijving Begincompetenties (tekst) ERAS Stage Erasmus 2 Deze beantwoorden aan de (eind)competenties zoals vermeld in het opleidingsonderdeel Stage in de studiegids van 1 BaSO. Omschrijving Inhoud Omschrijving volgtijdelijkheid Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

287 9 Campusreglement Do s & don ts (leefregels + info) Affichering Affiches of mededelingen van studenten mogen enkel worden aangebracht na overleg met de onthaalmedewerkers. Wildplakken is ten strengste verboden. Afwijking openingsuren De Ark is iedere dag geopend van 8:00 tot 18:30. Vragen tot afwijking worden tenminste één week vooraf aan de departementaal secretaris, Liesbeth Hendrikx voorgelegd. Boekenshop De Standaard boekhandel organiseert tijdens de introductiedagen een boekenshop. Er is een kleine korting voorzien indien de boeken tijdens de introductiedagen worden aangeschaft. De boeken dienen cash of met een betaalkaart betaald te worden. Brandmelding De procedure tot evacueren wordt elk jaar geoefend. In de eerste fase van een alarmsituatie hoor je een waarschuwingssignaal (schelle zoemtoon). Evacueren is op dit moment nog niet nodig. De campusverantwoordelijken controleren de alarmbron. Indien er een reden tot ontruiming is, zal daarna het alarmsignaal overgaan in een harde ritmische toon. Dit is het ontruimingssignaal. Volg de richtlijnen van het personeel strikt op. Niemand blijft in het gebouw. De lift wordt in geen geval gebruikt. Cursusdienst De cursusdienst bevindt zich op de tweede verdieping in lokaal Hier kan je terecht voor de aankoop van cursussen of een beperkt assortiment boeken. Betalen doe je met studentenkaart of proton (< 10 ) of betaalkaart (> 10 ). Cash betalen kan niet. In het begin van het schooljaar worden de cursussen klassikaal aangeschaft. Later kan je in de cursusdienst terecht volgens de openingsuren. Docentenruimte Wie een docent wil spreken, kan zich aanmelden aan de deur van de docentenruimte. EHBO Tegenover de onthaalbalie is een eerstehulplokaal ingericht voor toediening van de eerste zorgen. Meld je aan bij de onthaalmedewerker indien je een kwetsuur hebt of onwel bent. De onthaalmedewerker is niet bevoegd om geneesmiddelen te verstrekken. Eten en drinken Eten en drinken is enkel en alleen toegelaten in de cafetaria de Bak of op het benedenterras. In de Bak vind je de Delistore, drank- en versnaperingautomaten. Enkel op vertoon van je studentenkaart kan je profiteren van de studentenkorting. Vergeet niet om je tafel af te ruimen. Voor een warme maaltijd kan je terecht in het centraal gelegen Khlim-restaurant. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

288 Health City De LO ers gaan voor de praktijkvakken naar Health City. Alle Khlim-studenten kunnen op vertoon van de studentenkaart een voordelig fitnessabonnement aanschaffen. ibamaflex Via ibamaflex kan je online je punten consulteren. Daarnaast kan je daarook terecht voor je studentendossier, herinschrijving, studiegeld, terugbetaling vervoersabonnement, vragen aan het studentensecretariaat, Informatieverstrekking Online: startpagina uurrooster, Toledo, Digidesk BaSO, Khlim website. Op school: infozuilen, valven, beeldschermen. Klaslokalen Klaslokalen zijn niet toegankelijk voor studenten zonder begeleidende docent. Enkel met een schriftelijke toestemming krijgt een student toegang tot een lokaal. De sleutel kan afgehaald worden aan het onthaal (1.01). Kopiëren / printen Kopiëren en printen doe je met de studentenkaart. Je vindt een kopieerautomaat in de inkomhal en in het studielandschap. In het studielandschap kan je ook terecht voor kleurenkopieën. Laptops, beamers, media De mediatheekmedewerkers helpen je verder bij de reservatie en het ontlenen van laptops, beamers en mediamateriaal. Leerplannen De aanschaf van leerplannen wordt door de vakdocent georganiseerd De leerplannen kunnen in de cursusdienst tegen betaling worden afgehaald. Lesvrij Donderdagnamiddag is in principe lesvrij tenzij er aanvullende activiteiten worden georganiseerd. Lift De lift wordt enkel gebruikt voor leveringen of door het personeel. Studenten met een fysiek probleem mogen gebruik maken van de lift na overleg met de departementaal secretaris, Liesbeth Hendrikx. Onthaal Bij de onthaalmedewerkers kan je terecht voor het volgende: algemene info, reservatie lokalen, afhalen sleutels, verkoop transparanten en cd s, inbinden van taken, afgeven van boodschappen en taken voor docenten (met ontvangstbewijs), inleveren van attesten gewettigde afwezigheid, ontlenen van spel- en sportmateriaal. Hier kan je wel cash betalen. Parkeren Je kan enkel parkeren op de campusparking of de parking van de Fitlink of het Wetenschapspark. De parkeerplaatsen rond de Khlim-gebouwen zijn voorbehouden voor personeel. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

289 Postvakjes Boodschappen en documenten voor docenten geef je af aan het onthaal. Je krijgt een afgiftebewijs en de onthaalmedewerker legt je document in het postvakje van de docent. Indien een afgiftebewijs niet noodzakelijk is kan je zelf je documenten deponeren in het postvakje. Hou rekening met de richtlijnen van de docent. Rookvrij gebouw Het gebouw is volledig rookvrij. Roken kan enkel buiten op het benedenterras, tussen de betonnen pijlers en onderaan de loopbrug. Maak gebruik van de asbakken en de doofpotten. Schone campus Laat geen afval achter. Maak gebruik van de afvalbakken in en rond het gebouw. Studentenkaart Naast de eventuele korting die je met je studentenkaart kan krijgen, kan je de kaart ook gebruiken als betaalmiddel in het studentenrestaurant, Delistore, de cursusdienst en om te kopiëren. De oplaadautomaat vind je in de inkomhal. Opladen van de studentenkaart kan enkel met een betaalkaart. Studentenrekening E en aantal opleidingskosten (extra muros, lesmateriaal, ) worden verhaald via de studentenrekening. Twee maal per jaar worden deze onkosten gefactureerd. Veiligheid Respecteer de veiligheidsafspraken die van toepassingen zijn in de vaklokalen. Verlies of diefstal Laat geen waardevolle spullen onbewaakt achter. De hogeschool is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

290 10 Docentenlijst naam voornaam ANNAERT Jan APPERMONT Bert ARDUI Johan AWOUTERS Valère BAILLIEUX Karel BERTRANDS Dirk BONGAERTS Katja BREPOELS Katrien CLAES Katja COENEGRACHTS Jan COOLEN Eric COSTERS Katleen DE GRAEVE Barbara DE WIT Lieve DELEN Stefan DELVEAU Lieve DHUYVETTER Astrid DIERYCK Katy DIGNEFFE Eddy DIRKX Eric DRIESSEN Nele DUMOULIN An EMONDS Ann EVENS Jos EVENS Lieve EXELMANS Eddy FASTRÉ Lucien FRANS Renaat Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

291 FRENSSEN Tobias GEERDENS Jolien GIELKENS Miet GIERTS Anouck GOYVAERTS Johan GRIETENS Leen HABRAKEN Ronald HENDRIKX Liesbeth HERMANS Nele HUYGHE Veerle JANS Ruben JANS Sebastiaan JANSEN Ivo JANSSEN Linde JANSSENS Frans JORDENS Joëlle KETELSLEGERS Mieke KINDERMANS Krista KNOOPS Geert KUIJPERS Mark LAMBRECHTS Joris LETEN Karen LICHTER Ronald LOENERS Hanne LOOS Helga MARTENS Hilde MEERT Luc MEUS Hugo MEVISSEN Helga MINTEN Kristof Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

292 MINTEN Hans MOLENAERS Ria MOMBAERTS Nico MONTEN Kurt MOTMANS Carla NELISSEN Lieve OEYEN Stefan PALMAERS Dries PARTHOENS Bruno PEETERS René PIROTTE Erik PONCELET Filip PUNIE Véronique RENWART Annemarie ROELENS Michel ROEX Erik SCHROOTEN Erik SCHROOTEN Jan SCHUERMANS Mieke SMETS An SWERTS Jan SWINNEN Guido SWINNEN Christine SWINNEN Ria TULLENEERS Veerle VAES Jan VAN DE PUTTE An VAN LOON Reinhilde VANCAMP Marc VANDECRUYS Marina Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

293 VANDEKERKHOF Hugo VANDERLINDEN Mirèse VANDERSMISSEN Daniel VANDERSTRAETEN Kathleen VANDERVELDEN Reinoud VANEERDEWEGH Tineke VANESSER Jeroen VANHAMEL Carina VANPARIJS Christine VANRUYSSEVELDT Kathleen VELTJEN Andy VERACHTERT Marleen VLAYEN Karolien VUURSTAEK Anneleen WILLEMS Kenny Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

294 11 Bijlage: verklarende woordenlijst: toetsjargon Inleiding Elke opleiding vermeldt in de ECTS fiches in de studiegids alle nodige informatie om het toetsgebeuren transparant te maken. Het doel (formatieve toets of summatieve toets), het tijdstip (permanente evaluatie of eindevaluatie) en de modaliteit van de toetsing worden vermeld. Om de toetsvorm te benoemen wordt een keuze gemaakt uit de lijst toetsvormen. FORMATIEVE TOETS Doel van de toets De formatieve toets is een ontwikkelingsgerichte toets. Deze toets wordt om didactische overwegingen ingezet als onderdeel van het leerproces. Hierbij krijgt de student feedback waardoor hij zelf zijn ontwikkeling weer beter kan sturen. Aan de beoordeling zijn geen studiepunten gekoppeld. SUMMATIEVE TOETS De summatieve toets is een selecterende toets. De beoordeling ervan leidt altijd tot toekenning van studiepunten en mogelijks van credits. In wettelijke zin is dan sprake van een examen. INSTAPTOETS Tijdstip van de toets De student wordt in het begin van de opleiding getoetst. De resultaten hebben een adviserend karakter. PERMANENTE EVALUATIE De student wordt op regelmatige tijdstippen in het leerproces getoetst. Dit kan formatief of summatief gebeuren. Voor een permanente evaluatie kan gebruik gemaakt worden van verschillende toetsvormen. Dankzij permanente evaluatie krijgt de student op regelmatige tijdstippen zicht op zijn leerproces vooral dankzij feedforward en feedback. TUSSENTIJDSE EVALUATIE De (beginnende) student wordt getoetst op momenten buiten de afgebakende toetsperiodes. Dit kan gaan over opleidingsonderdelen die nog niet afgewerkt zijn. EINDEVALUATIE De student wordt getoetst tijdens een afgebakende toetsperiode. De leerinhouden van het betrokken opleidingsonderdeel werden afgewerkt. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

295 MONDELINGE TOETS (met schriftelijke voorbereiding) Modaliteit van de toets Bij een mondelinge toets is er een gesprek tussen de student en docent(en) of andere beoordelaars. Er wordt aan de hand van vragen nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. SCHRIFTELIJKE TOETS Bij een schriftelijke toets krijgt de student vragen die schriftelijk of digitaal worden beantwoord. Aan de hand van de antwoorden wordt nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. PRAKTISCHE TOETS Bij een praktische toets wordt het professioneel handelen getoetst in een zo authentiek mogelijke situatie. Aan de hand van de handelingen wordt nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. Toetsvormen De toetsvormen werden ingedeeld volgens de leerlijnen. Bepaalde toetsvormen kunnen ook aanleiding geven tot beoordelingen in andere leerlijnen. Voor de persoonsgerichte leerlijn LEERBEGELEIDINGSGESPREK De student reflecteert en geeft zelf aan wat zijn sterke punten en mogelijke leerpunten zijn. De docent geeft feedback aan de student waardoor de student tussentijds weet wat zijn sterke punten en zijn aandachtpunten zijn. COMPETENTIEPORTFOLIO: GESPREK De docent bespreekt met de student zijn POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) in functie van het behalen van de competenties. FEEDFORWARD De student krijgt informatie over de toekomst. Samen met de docent of de medestudent wordt het verdere verloop van het leerproces besproken. De student krijgt informatie over zijn leerproces en weet hoe hij zich kan voorbereiden op de toetsing. FEEDBACK De student krijgt informatie over het verleden. Samen met de docent of de medestudent wordt teruggeblikt op de resultaten. Tegelijk kan de student conclusies trekken voor het verdere verloop van zijn leerproces. Feedback wordt ook terugkoppeling genoemd en kan kwantitatief en/of kwalitatief van aard zijn. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

296 Voor de conceptuele leerlijn VOORTGANGSTOETS Een kennistoets over alle leerinhouden die nodig zijn voor de body of knowledge (de beklijvende kennis) van een opleiding. BEROEPSGERICHTE INZICHTSTOETS Een toets met vragen over beroepsgerichte, theoretische en vakgerichte kennis. PAPER Aan de hand van het schrijven van een (wetenschappelijk) document wordt het structureren van kennis, het beargumenteren van een standpunt en de denkvaardigheden getoetst. MEERKEUZEVRAGEN TOETS / MULTIPLECHOICE TOETS Een meerkeuzevragentoets is een toets waarbij de student het goede antwoord in vragen moet bepalen uit verschillende alternatieven. PRESENTATIE Een presentatie is een mondelinge toetsvorm met veelal als opbouw: presentatie, ophelderen tekstuele onduidelijkheden en inhoudelijke discussie. Voor de integrale leerlijn INTEGRATIETOETS Aan de hand van een situatieschets (korte casus of vakoverschrijdende probleemstelling), ontleend aan de beroepspraktijk, wordt het probleemoplossend vermogen getoetst. CASUSTOETS Een casustoets is een toets waaraan één of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus is een op de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag. STAGE - EVALUATIE Tijdens en op het einde van een stageperiode wordt getoetst in hoeverre de student in de praktijk kan functioneren als een professional. OVER-ALL-TOETS / OAT Een toetsvorm waarin wordt nagegaan in welke mate studenten de kennis die ze verworven hebben, kunnen toepassen in nieuw aangeboden situaties. Er worden nieuwe (multidisciplinair samengestelde) probleemsituaties voorgelegd die geïnterpreteerd en opgelost moeten worden. TOETS PROJECT Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

297 Een bedrijf, organisatie of instelling heeft een probleem of vraag die met een groep of alleen dient opgelost of beantwoord te worden. Door het project adequaat uit te voeren kan getoetst worden of kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten geïntegreerd worden in professionele situaties. PERFORMANTIETOETS In een performantietoets demonstreert de student in hoever hij een competentie beheerst. Er wordt getoetst in hoeverre de student in de praktijk kan functioneren als een professional. PORTFOLIO Een portfolio is een verzameling bewijsmateriaal van de student, waarin hij kan aantonen dat hij de vereiste competenties van een bepaalde opleiding beheerst. Er bestaan verschillende types portfolio: Een ontwikkelingsgericht portfolio toont behalve het leerresultaat ook het leerproces van een student. Een beoordelingsportfolio bevat bewijsmateriaal waarmee de student op een bepaald moment bepaalde competenties of kwalificaties wil bewijzen en dat hij dan voorlegt aan de evaluatoren voor beoordeling. BACHELOR MASTER PROEF Een 'eindopdracht' die door de student zelfstandig wordt uitgevoerd. Het betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk / onderzoeksveld. Het levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de student. Het is een complexe opdracht waarin kennis uit theorie en praktijk worden verbonden met praktijkgericht onderzoek en/of ontwerp. Voor de vaardigheden leerlijn VAARDIGHEIDSTOETS De student toont dat hij bepaalde vaardigheden correct en adequaat kan uitvoeren in een praktijksituatie. De toets is een steekproef uit de taken die in een bepaalde functie verwacht worden. STATIONSEXAMEN De student laat zien dat hij in diverse gecontroleerde (simulatie)settings een representatieve reeks van (beroeps)vaardigheden correct en adequaat beheerst en kan uitvoeren of verwoorden. SIMULATIETOETS Aan de hand van een nagebootste realistische praktijksituatie worden competenties getoetst Van toepassing op diverse leerlijnen PEER ASSESSMENT Peer assessment is een toetsvorm waarbij studenten elkaar beoordelen op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

298 SELF ASSESSMENT Bij self assessment beoordeelt de student zijn eigen leerproces op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. CO-ASSESSMENT Bij co assessment beoordelen de student en de docent in samenspraak het leerproces op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. REFLECTIEOPDRACHT Reflecteren is (her)interpreteren van ervaring en kennis. De student kijkt terug op ervaringen in een bepaalde leer- en beroepssituaties. Het kan gaan om negatieve of juist positieve ervaringen. Hij onderzoekt en interpreteert deze ervaringen en zijn eigen aandeel daarin. Hij probeert hierdoor zijn ervaringen en kennis te (her)structureren. Hij 'leert', dat wil zeggen hij verandert zijn handelen. Hij brengt hiervan verslag uit. BEROEPSPRODUCT Een beroepsproduct is het resultaat van een beroepstaak, uitgevoerd in de verschillende leerlijnen. Tevens is het een resultaat dat door een werkgever in de context van zijn organisatie gevraagd zou worden. Het beroepsproduct stuurt het leerproces van de student in het uitvoeren van de beroepsopdrachten. Het beroepsproduct wordt geëvalueerd. Bronnen De Bie, D. en Kleijn, J. de (2001) Wat gaan we doen. Het construeren en beoordelen van opdrachten. Bohn Stafleu en Van Loghum, Houten/Diegem. Dochy, F., Schelfhout, W., & Janssens, S. (2004). Anders evalueren. Tielt: Lannoo campus. Dochy F., Heylen L., Van de Mosselaer H. (2002) Assessment in onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs. Lemma, Utrecht Berkel, H.J.M. van, & Bax, A.E. (red) (2006). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Stuurgroep Onderwijs & stuurgroep Kwaliteitszorg & Accreditering van de Associatie K.U.Leuven. (2007). Referentiekader kwaliteitsbewaking toetsgebeuren: Kwaliteitsbewaking van het toetsgebeuren: een stappenplan. Leuven: s.n. Fontys 2003 Fontys Facilitair Bedrijf, afdeling Onderwijs en de technische begrippenlijst van Citogroep: Hogeschool van Amsterdam, New modes of assessment and new teaching methods: do they work the way we want? Studies on the role of feedback, workload, task complexity, familiarity and study approaches of students Innovation in Assessment to meet changing needs. Annual Conference of the Association of Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). edition:10 location:malta date:5-7 November 2009 Dochy, F., & Nickmans, G. (2005). Competentiegericht opleiden en toetsen. Theorie en praktijk van flexibel leren. Utrecht: Lemma. Gijbels, D., & Vanthournout, G. (2007). Assessment getoetst. Nieuwe evaluatievormen en studieaanpak, Examens. Tijdschrift voor de toetspraktijk, 4, 5-9. Studiegids BaSo Opleidingsfase 3 Academiejaar

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Studiegids. BASO Opleidingsfase 1-2-3. Academiejaar 2014-2015. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Studiegids. BASO Opleidingsfase 1-2-3. Academiejaar 2014-2015. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Studiegids BASO Opleidingsfase 1-2-3 Academiejaar 2014-2015 Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1594 BELGISCH STAATSBLAD 17.01.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding

Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding Sleutelcompetenties Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING, 2 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker

Functiebeschrijving administratief medewerker Functiebeschrijving administratief medewerker 1. Als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u : Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas?

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? 26/03/2014 VELOV-conferentie Mechelen Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding Campus Waas, Sint-Niklaas

Nadere informatie

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 De Specifieke Lerenopleiding van de Universiteit Gent is een competentiegerichte opleiding. De decretaal verankerde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs,

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas?

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? 19/02/2014 Symposium Docenten voor Inclusie Breedbeeld van Inclusief Onderwijs Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be wwwcvolimlo.be Studiegids 2015-2016 1 Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

1. Stageopdracht. Beste vakmentor

1. Stageopdracht. Beste vakmentor Beste vakmentor Wij willen u van harte danken voor de begeleiding van een stagiair uit het derde opleidingsjaar tijdens de didactische afstudeerstage (PR3.2). Deze begeleiding, gebaseerd op uw vakdeskundigheid

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 1 Casussen Evalueren en frustreren http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/0.12.1.%20bronnenkaart%20-

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2012-2013 CAMPUS NOORD, OUDESTEENWEG 81 2060 ANTWERPEN DEEL 1 DEEL

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs NAAM STUDENT(E): Rens Grooten OPLEIDINGSJAAR BASO: 3 BASO STAGESCHOOL/ORGANISATIE: Heilig Graf STAGEMENTOR: Mieke Verbruggen en Evelien Schrijvers ONDERWIJSVAK: BR LO PKV PO EVALUATIEFORMULIER (5 blz)

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage Beste vakmentor 01/10/2015 Wij danken u voor de begeleiding van een stagestudent uit het tweede opleidingsjaar (2 OSO). Na een grondige voorbereiding in het eerste opleidingsjaar zet de student nu de eerste

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie