Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF"

Transcriptie

1 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2. Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2013 bijlage 3. Benoeming accountant bijlage 4. Jaarplan en begroting 2014 bijlagen a. Jaarplan 2014 b. Begroting 2014 c. Verslag Financiële Commissie d. Vaststelling contributie Richtlijnen Bestedingsplan 2014: Host Broadcasting & Topsportevenementen bijlage 6. Proces totstandkoming Bestedingsplan 2015 bijlage 7. Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF bijlage 8. Registratiereglement KISS bijlage 9. Ledencijfers NOC*NSF 10. Aanpak anti-doping (n.a.v. rapportage Commissie ADA) 11. Vooruitblik Sochi Rondvraag 13. Sluiting Ter informatie Rapportage Commissie Registratie KISS bijlage

2 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur H. Been T. Rombouts Afwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden Z.M. de Koning Aanwezige Ereleden H. Blankert W.F. Cornelis W. de Heer F. Schreve Aanwezig genodigden T. Bijkerk R. den Besten M. van Dijk M. Fleuren J. Fransoo M. de Graaff J. van der Hulst W. Idema W. Mosterd T. Nelissen M. Olfers H. Ram H. Ramakers R. Toet E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh Aanwezig leden Aikido Nederland W. Vriesman American Football Bond Nederland F. Wiersma Atletiekunie Th. Hoex, J.W. Landré, R. Kok Badminton Nederland C. Wortel, M. van Heteren Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Nederlandse Beugel Bond W. Grommen, R. Geurts 1

3 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen, A. van der Horst Bob en Sleebond Nederland A. Heere Nederlandse Bowling Federatie A. de Vries Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond J. Mulders Nederlandse Culturele Sportbond N. de Vries Nederlandse Curling Bond G.J. Scholten, E. den Boer Koninklijke Nederlandse Dam Bond J. Haijtink Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, R. Reget Nederlandse Darts Bond N. de Ruiter Nederlandse Drakenboot Federatie D. Middelman, G. de Vos Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Frisbee Bond S. Schenk, J. Huiskens Gehandicaptensport Nederland D. Engelaar, H. Suvaal Nederlandse Go Bond H. v/d Krogt Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals, D. van Stiphout, T. van der Staak Nederlands Handbal Verbond H. Landa Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens, P. ten Hag Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T. Ploegmakers, J. Bierling, W. Luiten Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, R. Imhof Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond B. Lammerts, S. Pieterse Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond E. Seerden, S. Groustra, S. Saaktra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging F. Demmers, R. Baks Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Beunder Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten Lacrosse Nederland R. Oostwoud-Wijdenes Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink, B. Wijnands Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging J.C. de Geus Nederlandse Onderwatersport Bond J. de Vries, A. de Vries Nederlandse Politie Sport Bond J.A. Rustidge, B. Zegwaard Reddingsbrigades Nederland P. de Winter Koninklijke Nederlandsche Roei Bond E. Kraak, M. Visser Nederlandse Rollersports Bond M. van Lieshout Nederlandse Rugby Bond Willem de Jong Koninklijke Nederlandse Schaak Bond A. Rongen Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond M. Borst Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie E. IJzerman, A. Splinter Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel Vereniging voor Sportgeneeskunde P.A. van Beek Nederlands Genootschap voor Sportmassage M. Willemstein Stichting Sportonderscheidingen E. Woudenberg Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Sportvisserij Nederland J. Bongers Squash Bond Nederland M. Borst Studentensport Nederland H. van Rooijen, D. Eisenga, S. Kustermans Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst 2

4 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, M. Bongers-Janssen, E. Poel Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint, R. Groenman Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke, J. Staps KNBLO Wandelsportorganisatie NL J. Los, H. Bronkhorst Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Watersportverbond M. Leeser Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond R. Vreeman Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren Afwezig leden met kennisgeving Stichting Homosport Nederland/Gay Union Through Sports Atletencommissie Nederlandse Culturele Sportbond Koninklijke Nederlandse Motorboot Club Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 3

5 1, Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, de heren Hans Blankert, Wim Cornelis, Wim de Heer en Frank Schreve, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. Vervolgens verontschuldigt hij de bestuursleden Harry Been en Ton Rombouts wegens andere verplichtingen en de algemeen directeur Gerard Dielessen wegens ziekte. De voorzitter vraagt aandacht voor het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. In dit kader is er een kleine tentoonstelling samengesteld over de historie van de KNZB. Deze kan in de lobby bekeken worden. Daarnaast hebben de aanwezigen bij binnenkomst een kleine attentie van de KNZB ontvangen. De voorzitter feliciteert de KNZB met haar jubileum. De heer Van Heijningen (KNZB) licht de attentie nog toe en overhandigt de voorzitter nog een extra attentie. Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer Jurryt v/d Voorden, sporthistoricus die een toelichting geeft op de vondst in het Olympisch Stadion (het oudste nog in functie zijnde Olympisch Stadion ter wereld) van memorabilia van de Olympische Spelen van 1928 die in Amsterdam werden gehouden. Hij verwijst naar de ontdekking van een stenen plaquette die door de bonden van de OS 1928 in het stadion is ingemetseld. Deze is geschonken door de sportbonden aan de organisatoren van de OS Na 85 jaar bleek zich daarachter een koker van tin en lood te bevinden met daarin een oorkonde, een Olympische medaille 1928 en de Olympische postzegelcollectie t.b.v. het nageslacht. Om de vondst ook daadwerkelijk te borgen is ook contact geweest met het Rijksmuseum, aangezien dit nationaal cultureel erfgoed betrof. Uiteindelijk is de schat geborgen en op de oorkonde bleken de namen te staan van alle (niet alleen Olympische) sportbonden die het belangrijk vonden om dit na te laten. Vervolgens spreekt de heer Bolhuis een openingswoord uit (de tekst daarvan is als bijlage opgenomen bij het verslag). 2, Verslag Algemene Vergadering 20 november 2012 De voorzitter deelt mee dat er terecht op is gewezen dat het verslag op pagina 5 onder punt 3.d niet juist is. Dit is een foutieve weergave van wat Jan Kossen heeft opgemerkt. In het vergaderboek stond het contributiebedrag bij leden <18 en leden >18 in Euro s aangegeven. Dit had echter in Euro-centen moeten zijn. Met deze correctie is het voorstel destijds aangenomen. Met inachtneming van de genoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld. 3. Rapportage 2012 De voorzitter geeft aan dat het inhoudelijke jaarverslag en het financiële jaarverslag zijn geïntegreerd tot één document. Dit is conform de eisen die het CBF stelt. Toch zullen, conform de statuten van NOC*NSF, het inhoudelijke deel en het financiële deel van het jaarverslag separaat aan de orde komen. 3a. Jaarverslag NOC*NSF 2012 De vergadering heeft kennis kunnen nemen van de inhoudelijke rapportage over het bijzondere jaar 2012, met o.a. het 100-jarig jubileum van NOC*NSF. In het inhoudelijke deel van het jaarverslag zijn alle activiteiten van 2012 keurig geordend langs de kerntaken van NOC*NSF beschreven. Het in 2012 uitgevoerde Ledentevredenheidsonderzoek kan ook in het jaarverslag worden teruggevonden. De voorzitter deelt mee dat in de loop van 2013 een beperkte vervolgmeting zal plaatsvinden en doet een oproep om hieraan deel te nemen. De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het inhoudelijke deel van het jaarverslag Dit is niet het geval. 3b. Jaarrekening NOC*NSF

6 De penningmeester, mevrouw Van Zanen, licht de jaarrekening toe was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd: Olympische en Paralympische Spelen, 100 jaar NOC*NSF, Sportagenda , Veilig Sportklimaat, Sportimpuls, Verklaring omtrent gedrag, opening Arnhemhal en de afsplitsing van Sportcentrum Papendal. Daarnaast zijn nieuwe werkafspraken met de fiscus gemaakt en zijn de Lotto-gelden teruggelopen. Al met al een jaar waarin erg veel gebeurd is en mevrouw Van Zanen spreekt haar dank en waardering uit voor de werkorganisatie die erg veel werk heeft verzet. Het resultaat van de jaarrekening 2012 is 328K positief; dat is een goed resultaat. Na afdracht naar het bestemmingsfonds van 1 miljoen bedraagt het resultaat -681K. Dit gebeurt conform de eisen van het CBF. Op punten zijn er verschillen met de begroting; dat is logisch aangezien er gedurende het jaar zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant zaken op ons afgekomen zijn. Daarbij is het belangrijk dat de organisatie flexibel omgaat met de wijzigende omstandigheden, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest. Ondanks het goede resultaat en de stappen die zijn gezet, is er nog steeds verbetering mogelijk. Het fiscale onderzoek is positief afgesloten en er zijn goede afspraken met de fiscus gemaakt. Vanuit dat onderzoek is horizontaal toezicht door de fiscus mogelijk gemaakt. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan en moet goed worden ingeregeld dat we dit elk jaar mogen toepassen. Samenvattend stelt de penningmeester dat de projecten beter beheerst worden en dat er met betrekking tot de interne stromen nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. De financiële uitdagingen liggen vooral in 2013 en verder, maar in 2012 is een stevige basis gelegd. Tot slot meldt mevrouw Van Zanen dat NOC*NSF graag op zoek wil naar een nieuwe accountant. Er is geen directe aanleiding, maar het is goed om eens in de zoveel jaar met een andere accountant in zee te gaan. Dit kan weer leiden tot nieuwe inzichten. Om de vaart in dit proces te houden vraagt zij om mandaat van de Algemene Vergadering zodat het bestuur in samenwerking met de Financiële Commissie met een nieuwe accountant een samenwerking kan aangaan. De voorzitter vraagt de vergadering of er nog opmerkingen of vragen zijn over het financiële deel van het jaarverslag Dit is niet het geval. 3c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de heer Varossieau, namens de Financiële Commissie. De heer Varossieau licht toe dat over 2012 voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening NOC*NSF is opgesteld. In de geconsolideerde jaarrekening 2012 zijn, naast NOC*NSF zelf, de 100% deelnemingen Sportcentrum Papendal B.V. en Exploitatie Nationaal Sportcentrum Papendal B.V. (HCP) opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de verslaggevingseisen van de Raad van Jaarverslaglegging en van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In de consolidatie zijn de cijfers van NOC*NSF, HCP en SCP (alleen de balans ultimo boekjaar) opgenomen tegen dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de begroting 2012 en van de realisatie 2011 eveneens geconsolideerd opgenomen. De Financiële Commissie heeft ook de enkelvoudige jaarrekening 2012 van HCP ter inzage ontvangen, evenals de in de in de consolidatie betrokken balans per 31 december 2012 van SCP. De jaarrekening 2012 van SCP is niet opgesteld, omdat er sprake is van een verlengd boekjaar van 27 december 2012 t/m 31 december De Financiële Commissie concludeert dat de voorliggende jaarrekening 2012 leesbaar, transparant en adequaat is toegelicht, en daarmee goed bruikbaar is voor de leden van NOC*NSF en anderen. Ook de consolidatie is goed weergegeven en toegelicht en de FC is van mening dat hier goed werk is verricht. Daarnaast heeft de Financiële Commissie een aantal aanbevelingen: o Voor SCP moet ofwel in 2013 een adequate voorziening voor groot onderhoud gevormd worden, ofwel moeten de toekomstige onderhoudskosten worden geactiveerd en 5

7 afgeschreven. Bij het opstellen van de begroting en onderhoudsplannen zal met deze keuze rekening moeten worden gehouden. o De afwijkingen tussen realisatie en begroting 2012 (0,8 mio negatief) worden in de toelichting bij de jaarrekening veelal verklaard door het Olympische jaar. De FC is van mening dat een Olympisch jaar geen reden zou moeten zijn om sterk af te wijken van de begroting. De FC adviseert daarom om nog meer aandacht te besteden aan de zorgvuldigheid bij het verzamelen van alle relevante informatie die juistheid van de begroting bevordert. Daarnaast moeten de procedures met betrekking tot budgetbeheer en budgetbewaking worden aangescherpt. o De FC blijft graag goed geïnformeerd over het plan van aanpak om de gewenste verbetering in de projectbeheersing te realiseren. Op grond van het voorgaande, in onderlinge samenhang, stemt de Financiële Commissie in met het geformuleerde voorstel voor de bestemming van het resultaat De Financiële Commissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om de jaarrekening 2012 van NOC*NSF vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Ten aanzien van de ontwikkeling van de afdracht Lotto en het bestedingsplan is de Financiële Commissie eveneens uitgebreid geïnformeerd door de penningmeester over de mogelijke scenario s om de te verwachten terugval in de Lotto-afdracht te kunnen opvangen. De penningmeester heeft aan de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) een notitie toegezegd met daarin een aantal scenario s. De FC heeft ook kennis genomen van de berichtgeving die door bestuur en directie van NOC*NSF is verzonden aan de leden. Daarin is aangegeven dat wordt verwacht dat de daling van de Lotto-afdracht zich doorzet in 2013 en de afdracht zal dalen onder de kritische grens van 45 mio die in de Sportagenda 2016 is afgesproken. Daarmee zal ook het bestemmingsfonds Lotto eind 2013 onder het niveau van één jaar Bestedingsplan dalen, hetgeen als uitgangspunt in de Code Bestemmingsfonds is vastgesteld. Vooruitlopend op het advies van de CRBS is de Financiële Commissie van menig dat het voorstel aan de Algemene Vergadering om een generieke korting van 5% voor het Bestedingsplan toe te passen (met uitzondering van een aantal rubrieken) en daarmee nu al een signaal af te geven, gerechtvaardigd is. Een tijdige communicatie met de leden hierover is van groot belang, zodat de leden ook tijdig eventuele acties kunnen initiëren, eventueel ook al in De Financiële Commissie onderschrijft eveneens het voornemen van het bestuur om in het najaar 2013 na gedegen onderzoek te besluiten over eventuele verdere maatregelen voor 2015 en verder. De voorzitter dankt de Financiële Commissie voor het intensieve werk, de advisering en de conclusies. 3d. Décharge bestuur NOC*NSF De voorzitter vraagt of er over het jaarverslag 2012 nog vragen of opmerkingen zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter vraagt voorts of de Algemene Vergadering kan instemmen met het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van NOC*NSF. De vergadering stemt bij acclamatie in. Vervolgens verleent de Algemene Vergadering het bestuur van NOC*NSF bij acclamatie décharge voor het gevoerde beleid over De Algemene Vergadering stemt eveneens in met het mandaat aan het bestuur om, in samenwerking met de Financiële Commissie, een nieuwe accountant te selecteren 3e. Evaluatie Sportagenda De voorzitter geeft aan dat ruim een jaar geleden de Sportagenda is vastgesteld. Aan de totstandkoming van die Sportagenda zijn diverse onderzoeken, tussenevaluaties van de toen lopende Sportagenda en veel discussies met leden in werkgroep en diverse platforms gevoerd. Inmiddels zijn we vol bezig met de uitvoering van deze nieuwe Sportagenda. 6

8 Om de Sportagenda gezamenlijk ook zorgvuldig af te sluiten is er een overzichtelijk document opgesteld waarbij alle doelstellingen uit de Sportagenda 2012 zijn afgezet tegen de daadwerkelijke realisatie. Veel van de gezamenlijke ambities zijn geheel of grotendeels gerealiseerd. Toch is ook gebleken dat bij een aantal onderwerpen de lat te hoog lag, meer tijd nodig was of bij nader inzien de ambitie niet haalbaar was. De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het afrondingsdocument Sportagenda De vergadering stemt bij acclamatie in. 4. Bestedingsplan Sportagenda De voorzitter geeft aan dat agendapunt 4 een aantal rapportages en voorstellen bevat. Hij zal deze één voor één behandelen. 4a. Verantwoording toekenningscyclus 2013 De Algemene Vergadering heeft het bestuur van NOC*NSF in 2012 in de vorm van de Sportagenda, het Bestedingsplan 2013 en de Richtlijnen 2013 mandaat gegeven om de kerntaak Verdelen Middelen uit te voeren. Hiertoe zijn in de Algemene Vergadering van november 2012 een aantal wijzigingen vastgesteld m.b.t. de governance. In de rapportage over de toekenningscyclus 2013 is te lezen op welke wijze het bestuur van NOC*NSF invulling heeft gegeven aan de verleende opdracht. Het is belangrijk om te melden dat op het moment van deze Algemene Vergadering nog niet alle beroepszaken bij de Beroepscommissie Bestedingsplan zijn afgehandeld. Daarvan kan dus nog geen totaalbeeld gegeven worden. Zodra dit mogelijk is, zullen de leden hierover nader worden geïnformeerd. De heer Ruud Vreeman (NIJB) geeft aan dat de Nederlandse IJshockey Bond het niet eens is met de procesgang en beroep heeft aangetekend. Dit proces moet zijn beloop hebben, maar hij hecht eraan toch een schot voor de boeg te geven: Hoe verhoudt de focus (Top 10), die vanuit prestatiegerichte overwegingen begrijpelijk is, zich tot de instandhouding en ontwikkeling van de pluriformiteit van de Nederlandse sportinfrastructuur. Hij meldt dat een sport als IJshockey door de afbouwregeling in grote nood komt. Dat betekent het maar de vraag is of een grote wereldsport, waarbij Nederland zich ongeveer rond de 20 e plaats begeeft, in Nederland gecontinueerd kan worden. Hij is van mening dat de verhouding tussen (begrijpelijke) focus en het nadenken over de pluriformiteit van de sportwereld doorslaat naar een kant. Hij wil dit vast meegeven voor wellicht een volgende cyclus. De voorzitter antwoordt dat dit een duidelijk statement is. Soms wordt de indruk gewekt dat geen enkele sportbond meer een bijdrage krijgt uit de gemeenschappelijke NOC*NSF-gelden. Dat is natuurlijk niet het geval. Het verdeelplan is goedgekeurd en de basisbijdrage voor de bonden is niet naar beneden is gegaan. Daarnaast krijgen bonden met Olympische topsportambities en prestaties meer gelden toegekend vanuit de Lotto-gelden. De sentimenten die dit oproept zijn heel begrijpelijk, maar e.e.a. is een logisch gevolg van de keuzes die in de Sportagenda 2016 zijn genomen. Bovendien zijn er ook bonden die heel creatief toch middelen vinden om uitvoering te geven aan de ambities. De voorzitter zegt de heer Vreeman toe dat de mening van de IJshockeybond zeker in het bestuur van NOC*NSF aan de orde zal komen. Overigens zal deze dit onderwerp in de loop van de komende jaren vaker op tafel komen. De heer Van Heijningen (KNZB) geeft aan dat er kaders zijn vastgesteld over de verdeling middelen en dat op basis hiervan een prima rapportage is opgesteld. Hij vraagt vast aandacht voor agendapunt 4c (Bestedingsplan en richtlijnen 2014). De KNZB onderschrijft de mening om voor 2014 vast rekening te houden met een korting, maar hij wijst in dit kader ook op het presteren van de Lotto. Er zijn tal van mogelijkheden en voorbeelden dat uit de kansspelwereld meer middelen aan de sportwereld ten goede zouden kunnen komen. Ondanks het feit dat de KNZB de bestuurlijke waarschuwing over verminderen van de Lotto-gelden in de komende jaren waardeert, gaat deze er ook vanuit dat de Lotto weer op het niveau van de voorgaande jaren zou moeten kunnen presteren. 7

9 De voorzitter antwoordt dat dit helder is en verzekert de vergadering dat het bestuur hier voortdurend aandacht voor heeft. In dit kader wijst hij ook op de bestemmingsreserve, die we immers hebben om dit soort schommelingen te kunnen opvangen. Vervolgens stemt de vergadering bij acclamatie in met de verantwoordingsrapportage toekenningscyclus b. Compensatieregeling Marketingrechten 2012 De voorzitter stelt de compensatieregeling Marketingrechten 2012 aan de orde en vraagt of de vergadering kan instemmen met het voorstel om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebrachte marketingrechten van sportbonden over 2012 ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. De vergadering stemt bij acclamatie in. 4c. Bestedingsplan en Richtlijnen 2014 De heer Johan Wakkie (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) geeft in navolging van hetgeen de heer Van Heijningen bij punt 4a heeft gezegd, aan dat hij dit, ook naar aanleiding van de werkgroep politiek en overleg bondsdirecteuren, wat breder wil trekken. Hij is niet zo positief dat het zo maar beter zal gaan met de Lotto. Er zou een lange termijn actieplan ontwikkeld moeten worden om de eigen mensen, de eigen leden, meer en structureel te laten meespelen in de Lotto. Daarbij moeten we zelf het goede voorbeeld geven en de mensen ervan bewust maken wat het meespelen in de Lotto oplevert voor de eigen verenigingen. Daarnaast maakt hij zich meer zorgen: als gekeken wordt naar de bronnen van inkomsten voor sport ontstaan daar telkens discussies: dit begon bij de Top-10 discussie, vervolgens de Lotto-gelden, en nu ook de discussie hoe we straks omgaan met de gelden van gemeentes. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek dat door een aantal bonden is gestart m.b.t. de sportaccommodaties in gemeentes. Dit onderzoek laat zien dat alle gemeentes zoeken naar bezuinigingen, ook op sportaccommodaties. Het betreft hier een breed scala aan onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd en het is belangrijk dat sport daar een plaats krijgt. Belangrijk is dus dat rondom de gemeenteraadsverkiezingen een concreet actieplan wordt gemaakt om de sport duidelijk onder de aandacht te brengen. Dit actieplan wordt nu voorbereid in de werkgroep politiek. De voorzitter geeft aan dat dit duidelijk is en verwijst naar zijn openingswoord, waarin hij de uitdagingen hieromtrent heeft geschetst. Ook in het bestuur zal worden nagedacht over een actieplan dat via de politieke werkgroep moet leiden tot een eensluidend gezamenlijk optreden van de sport richting de gemeenteraadsverkiezingen. De heer A. Rongen (Kon. Nederlandse Schaak Bond) vraagt om het mogelijk is om te overwegen om de bond de 5% bezuiniging zelf in te laten vullen, dus niet te oormerken. De penningmeester vindt dit een sympathiek voorstel. Zij belooft de mogelijkheden nader te onderzoeken. De heer E. van Heijningen (Kon. Nederlandse Zwem Bond) pleit ervoor om een prestatiecurve voor de Lotto vast te stellen. Door de liberalisering van de kansspelen liggen er vele kansen en bedreigingen. Beter is om uit te gaan van de kansen en hierover met de Lotto goede afspraken te maken. Dit geldt ook voor de acties zoals vanmiddag besproken ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij ondersteunt deze lijn graag. De heer J. de Vries (Nederlandse Onderwatersport Bond) sluit zich aan bij de vorige spreker. Zeker is het goed om uit te gaan van de kansen, maar de risico s moeten ook goed bekeken worden. In het regeerakkoord is het e.e.a. uiteengezet over het kansspelbeleid. Hoe zetten we hierop in? Hoe creëren we meer inkomsten voor de sport vanuit de kansspelen? Hij vraagt om een nadere toelichting. Voorts vraagt hij nog een nadere toelichting op de compensatie van de marketingrechten. De voorzitter antwoordt dat er een intensieve lobby in Den Haag gevoerd wordt rondom de liberalisering van de kansspelwetgeving. NOC*NSF zit regelmatig met de betrokken 8

10 bewindspersonen en kamerleden om de tafel. Zo is er aangedrongen op een samenwerking tussen de Staatsloterij en de Lotto, dit wordt nu verkend. Ten aanzien van de compensatie marketingrechten licht de penningmeester toe dat die bonden die extra inspanning hebben verricht ten aanzien van de Lotto, hiervoor beloond worden. Desondanks zijn ook zij geconfronteerd met een korting van 50%. Dat is een kleinere korting dan bonden die hier niet in hebben geïnvesteerd, maar dat moet gezien worden als een beloning voor de inspanningen en is alleszins redelijk. De heer De Winter merkt op dat het bestoken van gemeentebesturen niet zo gemakkelijk is en dat snelheid hier geboden is. Daarnaast pleit hij ervoor dat leden regelmatig worden geïnformeerd over alle (financiële) ontwikkelingen, zowel positief als negatief. De voorzitter geeft aan dat hij daarop kan rekenen. De heer Bijkerk wijst in dit verband op de VSG: goed overleg om dit gezamenlijk aan te pakken lijkt een goede optie. 4d. Advies CRBS De voorzitter geeft het woord aan de beoogd voorzitter van de CRBS, de heer Ruud Kok (thans lid). De heer Kok gaat in op de onderliggende stukken ten aanzien van het bestedingsplan en de richtlijnen 2014 en geeft een toelichting op het advies van de CRBS dat bij de vergaderstukken is gevoegd. De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met het Bestedingsplan en Richtlijnen De penningmeester, gaat nog even in op de vraag van de heer Rongen die bij agendapunt 4c is gesteld om de 5% korting anders te bewerkstelligen dan nu in de richtlijnen staat. Er is reeds afgesproken om dit te onderzoeken. De afspraak is dat voor 1 juli 2013 de definitieve richtlijnen aan alle bonden toegezonden worden. Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering in te stemmen met de vaststelling van het Bestedingsplan 2014 ter grootte van en in te stemmen met de Richtlijnen De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. 5. Samenstelling AV Commissies 5a. CRBS De Algemene Vergadering wordt gevraagd om: o De heer Ruud Kok, bestuurslid Atletiekunie, te benoemen als voorzitter van de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, en o De heer Frits Brink, voorzitter bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en de heer Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond te benoemen als lid voor een termijn van 4 jaar. De vergadering stemt bij acclamatie in. 5b. Financiële Commissie De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de heer Cees Varossieau, penningmeester en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, te herbenoemen in de Financiële Commissie voor een tweede termijn van 4 jaar. De vergadering stemt bij acclamatie in. 6. Legacy Olympisch Vuur De voorzitter memoreert dat op 19 april jl. in Tilburg, aan de vooravond van de Nationale Sport Week 2013, de slotbijeenkomst Olympisch Vuur heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is zowel teruggeblikt naar de opbrengsten van het Olympisch Plan 2028 tot nu toe en vooruitgeblikt naar de wijze waarop deze opbrengsten en de kracht van het Olympisch Plan ingezet kunnen 9

11 blijven worden. Tevens is tijdens de slotmanifestatie het E-zine Legacy 2028 gelanceerd. Dit elektronisch magazine bundelt alle gebeurtenissen, opvattingen en toekomstvisies die de afgelopen jaren onder de vlag van Olympisch Vuur zijn gerealiseerd. De voorzitter geeft aan dat hij in zijn voorwoord al uitgebreid is ingegaan op de blijvende evenementenambitie die we met elkaar hebben. Hij wil daar nogmaals nadrukkelijk op wijzen: de evenementenambitie was één belangrijke pijler onder het Olympisch Plan en daar gaan we samen met de leden graag mee door. Daarnaast noemt de voorzitter de betrokkenheid van topsporters en oud-topsporters bij het Olympisch Vuur. Ook deze samenwerking wil NOC*NSF graag continueren en verder gestalte geven. Tot slot deelt de voorzitter mee dat NOC*NSF als goed werkgever dit jaar zal gebruiken en nodig zal hebben om voor alle betrokken personeelsleden van de Program Office een goede oplossing te vinden. Danwel binnen NOC*NSF, bij de leden, danwel op andere plekken binnen of buiten de sport. 7. Naar een Veiliger Sport Klimaat De voorzitter gaat in op de betekenis van sport voor de samenleving. Sport kan de samenleving een stukje beter maken: participatie, gezondheid, cohesie, topsport, trots, verbinding, economische spin-off. Sport is echter niet alleen positief, ook de laatste tijd negatieve aspecten in het nieuws: doping, matchfixing, seksuele intimidatie, agressie, incident Almere etc. Sport is aan zet om dit zo min mogelijk te laten gebeuren en heeft daarvoor een uniek systeem van lokale en landelijke verenigingen. Het programma Naar een Veiliger Sport Klimaat is gericht op het versterken van de verenigingen en bonden aan de voorkant: preventieve inzet op bestuurders, trainers, coaches en arbitrage. Maar soms gaat het toch mis op en rond het sportveld en een goed georganiseerd tuchtrecht is dan cruciaal. Tuchtrecht is tot nu toe een onderdeel geweest dat te weinig aandacht kreeg vanuit de sport. Maar de aanpak vanuit het programma Naar een Veiliger Sportklimaat brengt daar een heel positieve verandering en verbetering op aan. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Marijke Fleuren die een toelichting geeft op de notitie en Rapportage Tuchtrecht bij sportbonden. In 2012 is een inventarisatie uitgevoerd naar de huidige stand van zaken van het tuchtrecht bij sportbonden (de foto 2012). Daarnaast is er gewerkt aan een gewenst en inspirerend toekomstbeeld (foto tuchtrechtrecht in 2016). Dit toekomstbeeld bestaat uit een aantal bouwstenen: o Creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht o Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag o Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht o Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen o Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht. De bedoeling is dat na vaststelling in deze vergadering deze bouwstenen vanuit het deelprogramma Tuchtrecht binnen het programma Naar een Veiliger Sportklimaat verder zullen worden uitgewerkt. Na de toelichting van mevrouw Fleuren vraagt de voorzitter de Algemene Vergadering in te stemmen met de beschreven bouwstenen met betrekking tot het tuchtrecht van sportbonden. De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. 8. Toetsdocumenten Kwalificatiestructuur Sport De voorzitter geeft het woord aan Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling. Deze geeft een toelichting op de notitie. De onderliggende toetsdocumenten zijn afgeleid van de profielen uit de in mei 2012 aangenomen KSS (Kwaliteitsstructuur Sport) en het in november 2011 aangenomen audit sportkader. De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met: 10

12 o toetsdocument trainer-coaches o toetsdocument instructeurs o toetsdocumenten opleiders en arbitrerend kader (officials) o toetsreglement sport De vergadering stemt bij acclamatie in. 9. Lidmaatschap Stichting Sportonderscheidingen De voorzitter verwijst naar de notitie bij de vergaderstukken ten aanzien van het verzoek van de Stichting Sportonderscheidingen om het bestaande reguliere lidmaatschap van NOC*NSF om te zetten naar een buitengewoon lidmaatschap en vraagt de vergadering in te stemmen met dit verzoek. De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat met dit agendapunt alle voorstellen tot besluitvorming zijn behandeld. Hij wijst op de rapportages van de Auditcommissie Doping en de Auditcommissie Seksuele Intimidatie die aan de stukken zijn toegevoegd. De rapportage van de Auditcommissie Doping is vanmiddag in het Overleg Bondsdirecteuren inhoudelijk besproken. De heer Michiel van Dijk (voorzitter Auditcommissie Doping) geeft nog een korte toelichting op de rapportage Auditcommissie Doping. Aansluitend meldt de voorzitter dat het bestuur van NOC*NSF recentelijk Marjan Olfers heeft benoemd als voorzitter van de Auditcommissie Seksuele Intimidatie. De commissie is kort geleden gestart met haar werkzaamheden en mevrouw Olfers geeft een korte toelichting op de stand van zaken. 10. Uitreiking Pahud de Mortanges Trofee De Pahud de Mortanges Trofee wordt na iedere Olympische Spelen uitgereikt aan wat in de ogen van NOC*NSF, op advies van de Chef de Mission, de meest voorbeeldige Nederlandse Olympiër was. De Pahud de Mortanges Trofee wordt toegekend aan Epke Zonderland. Deze kon vanavond persoonlijk niet aanwezig zijn, maar de voorzitter zal de trofee binnenkort persoonlijk overhandigen. 11. Uitreiking Van Tuyllbeker De Van Tuyllbeker is een erkenning voor de Olympische bond met de beste prestaties in het afgelopen jaar. Het gaat dan niet alleen om de seniorenprogramma s maar ook om de jeugdkampioenschappen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Van Tuyllbeker in de toekomst ook aan niet-olympische bonden kan worden toegekend. De laatste winnaar was de KNZB in In 2012 is de Van Tuyllbeker niet uitgereikt o.a. in verband met het 100-jarig jubileum. Het bestuur van NOC*NSF heeft besloten om de Van Tuyllbeker dit jaar uit te reiken aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De heer Albers dankt de voorzitter voor de erkenning en maakt van de gelegenheid gebruik om alsnog dank uit te spreken voor de geweldige Spelen 2012 die hebben plaatsgevonden en de rol die iedere bond en NOC*NSF daarin heeft gespeeld. 12. EYOF 2013 De voorzitter leidt in dat het European Youth Olympic Festival 2013 van 14 t/m 19 juli in Utrecht zal plaatsvinden. Mevrouw Rinda den Besten, voorzitter Stichting EYOF 2013, laat aan de hand van een aantal sheets de stand van zaken tot nu toe zien. Zij verwijst daarbij naar de website en de app Utrecht 2013, waarop alle informatie over dit evenement digitaal te vinden is. Tevens doet zij de oproep om op de websites van de bonden nadrukkelijk het EYOF te vermelden en geeft zij aan dat vrijwilligers zich nog steeds kunnen aanmelden. 11

13 13. Rondvraag De heer W. Mosterd gaat in op een eerder gemaakte opmerking tijdens deze vergadering dat de sportarts inmiddels ook medisch specialist is. Het lijkt hem juist om te verduidelijken dat er een voorgenomen besluit van de hoogste instantie (College van Medische Geneeskundige Specialismen) ligt om de sportarts als medisch specialist te erkennen. Dit is van groot belang omdat sporters dan in het normale zorgcircuit terecht komen ingeval van blessures e.d. Er moet nog een consultatieronde worden afgewacht. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat het een groot succes zou zijn als dit definitief zal worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aanwezigheid de vergadering. 12

14 AGENDAPUNT 3 1/2 Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Benoeming accountant datum behandeling 19 november 2013 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt, conform de bepalingen in de Statuten van NOC*NSF (art. 30.6) en in de lijn met de Code Goed Sportbestuur, gevraagd in te stemmen met de benoeming van Deloitte als nieuwe accountant van NOC*NSF voor een periode van 4 jaar ( ). toelichting Inleiding De AV heeft in haar vergadering van 14 mei 2013 mandaat gegeven aan de Penningmeester en de Financiële Commissie om een nieuwe accountant te benoemen. Op basis van dit mandaat is een tenderprocedure gestart, die in deze notitie kort wordt beschreven. Op basis van het verleende mandaat en met instemming van de Financiële Commissie heeft het Bestuur van NOC*NSF op 7 oktober jl. ingestemd met de keuze voor Deloitte, zodat tijdig gestart kon worden met de (interim)controle van NOC*NSF, HCP en SCP. Gevolgde procedure De procedure is als volgt verlopen: Er is een tenderdocument opgesteld voor de inhuur van accountantsdiensten bij NOC*NSF. Hierin is een profiel gegeven van NOC*NSF en zijn de opdracht, de procedure, de vereisten voor de audit proposal en de selectiecriteria toegelicht. Voorts zijn, in overleg met de Financiële Commissie, 4 kantoren uitgekozen om op basis hiervan een audit proposal (offerte) uit te brengen: BDO, Mazars, BakerTillyBerk en Deloitte. Bij deze keuze is rekening gehouden met voldoende omvang (daarom uit de top 10 van de grootste Nederlandse accountantskantoren), eventuele sponsorships (daarom geen Ernst & Young) en eventuele ervaring met de kantoren. Het tenderdocument is tezamen met de (geconsolideerde) jaarrekeningen 2012 van NOC*NSF en HCP - is begin juli 2013 aan de kantoren verzonden. De kantoren is gelegenheid gegeven voor een schriftelijke vragenronde eind juli Alle kantoren hebben hiervan gebruik gemaakt. Hierop is medio augustus één schriftelijke reactie aan de kantoren gestuurd.

15 AGENDAPUNT 3 2/2 Eind augustus 2013 hebben alle kantoren een uitgebreide audit proposal ingestuurd. Op 26 september 2013 zijn alle kantoren uitgenodigd om hun audit proposal in een uur te presenteren/toe te lichten. Hierbij waren aanwezig vanuit NOC*NSF: de Penningmeester, de Voorzitter van de Financiële Commissie en een vertegenwoordiger van de afdeling Finance & Control. Direct aansluitend zijn de ervaringen met de gehele Financiële Commissie gedeeld. Selectie De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van 7 vooraf vastgestelde criteria, te weten 1) Audit fees 2) Relevante kennis en ervaring 3) Audit team 4) Controle aanpak 5) Audit proposal 6) Presentatie 7) Overall indruk Op basis van deze criteria is een uitdrukkelijke en unanieme voorkeur ontstaan voor Deloitte. Als laatste stap is de indruk van Deloitte getoetst bij 2 sportbonden, die eveneens gebruik maken van de dienstverlening van Deloitte. Deze navraag heeft het positieve beeld dat van Deloitte is verkregen bevestigd.

16 AGENDAPUNT 4.a 1/2 Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Jaarplan 2014 datum behandeling 19 november 2013 gevraagd besluit Het bestuur van NOC*NSF vraagt de Algemene Vergadering van NOC*NSF in te stemmen met het Jaarplan is o.a. het jaar van nieuwe Winterspelen, van Gemeenteraadsverkiezingen, maar ook een cruciaal jaar voor de financiering van de sport (Lotto, Bestedingsplan 2015, Wet op de Kansspelen) De uitdaging voor 2014 is voor NOC*NSF en sportbonden gelegen in het feit dat de beschikbare middelen teruglopen. Voor de werkorganisatie van NOC*NSF heeft dit t.o.v geleid tot een (taakstellende) bezuiniging van bijna 1,2 mln. Deze taakstelling heeft invulling gekregen door een combinatie van kostenreductie (m.n. vermindering van activiteiten) en personeelsreductie (incl. de afbouw Olympisch Vuur zo n 12 fte). Deze taakstelling/reductie heeft uiteraard consequenties voor de inzet en activiteiten van NOC*NSF op de diverse kerntaken: Kerntaak Effecten 2014 Sportontwikkeling De inzet op de zeven kerngebieden (kader, accommodaties, sportaanbieder,s jeugd, volwassenen, gehandicaptensport en maatschappelijke kwaliteit) wordt teruggebracht. Hierdoor is er minder capaciteit en intensiteit om op de gebieden netwerken en kennis te ontwikkelen en sporttak overstijgend programma's te coördineren en te initiëren. Overheveling van activiteiten en formatie naar het op te richten NISSI Financiering Kwaliteitsontwikkeling Sportbestuurders uit Collectieve Projecten. Topsport Reductie van de totaalbegroting Top 10 (incl. correctie Mission), hetgeen leidt tot een generieke korting op de maatwerktoekenningen aan bonden, CTO s en High Performance Services. Minder inzet op projecten op het gebied van talentontwikkeling en coaches. Marketing Minder inzet op activatie, campagnes en huisstijl Financiering TV-monitor uit Collectieve Projecten

17 AGENDAPUNT 4.a 2/2 Belangenbehartiging Leden Minder (formatie) accountmanagement leden Minder inzet (formatie en budget) op Public Affairs (incl. international affairs) Financiering ledentevredenheidsmeting(en) uit Collectieve Projecten Administratie & Beheer Verlaging Strategisch Budget (stafafdelingen) Definitieve effectuering gerealiseerde formatiereductie Finance&Control en ICT Verlaging budget Corporate Communicatie Sinds 2012 presenteert NOC*NSF een compact inhoudelijk jaarplan, opgesteld in de lijn van de in 2011 vastgestelde kerntaken. Deze opzet is voor 2014 gecontinueerd. In het jaarplan is met CP aangeduid voor welke activiteiten financiering is gevonden uit de rubrieken Collectieve Projecten (3.5 t/m 3.7) uit het Bestedingsplan Sportagenda. Daarnaast zijn activiteiten, die voortkomen uit het Ledentevredenheidsonderzoek 2013, aangeduid met LTO. Conform de Richtlijnen Bestedingsplan zijn aan het jaarplan 2014 tevens de (set van) afspraken opgenomen die NOC*NSF maakt met overige begunstigden, betreffende: Dopingautoriteit, ISR, NL Sporter & NL Coach, Gehandicaptensport NL en Sport&Zaken. Aan dit jaarplan is onlosmakelijk de Begroting 2014 verbonden. bijlagen 1. Jaarplan NOC*NSF 2014 (incl. sets van afspraken)

18 Jaarplan NOC*NSF 2014 T.b.v. Algemene Vergadering 19/11/2013 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

19 Kerntaak: Behartiging belangen leden Doelstellingen 2016 Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities Overheden en politici denken sportinclusief, erkennen de maatschappelijke waarde van sport en hebben de sportparticipatie en topsport doelstelling geïntegreerd in hun beleid Vergroten kansspelgelden t.b.v. de sport 65 mln Handhaving landelijke sportbegroting 130 mln totaal Verhogen aandeel (+10% t.o.v )georganiseerde sport in Rijksbegroting Sportbonden zijn tevreden over de meerwaarde die NOC*NSF biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen sportbonden, NOC*NSF en andere (kennis) netwerken Actielijnen Speerpunten 2014 (=Jaarplan) Lobby/Internationaal Uitvoeren Public Affairs-agenda: focus op dossiers Rijkssportbeleid, Kansspelen, Sport en welzijn/sociaal domein, gemeenteraadverkiezingen Vaststellen en uitvoeren strategie internationale positionering N*N en ondersteuning IOC lid NL Versterken relatie externe stakeholders door relatiebijeenkomsten, werkbezoeken, stakeholdermeetings, bezoek sportevenementen (LTO) Versterken communicatie naar/ betrokkenheid bonden (LTO) Ontwikkeling fiscaal platform (t.b.v. afstemming en kennisuitwisseling) Ondersteuning/platform bonden Optimaliseren gesegmenteerde inzet ondersteuning leden (gemiddelde omvang neemt af door reductie 1 fte AM) Alle producten, diensten en expertise van NOC*NSF zijn beter bekend bij de leden (LTO) Ontwikkelen communicatieplan naar de leden (LTO) Meer uitwisselingen van medewerkers bij (middel)grote sportbonden via de NOC*NSF SportAssist formule (LTO) LTO op hoofdlijnen van alle kerntaken en flankerende thema s. (CP) Prestatie-indicatoren (KPI s) Aantal internationale events/meetings in NL Aantal internationale bestuursposities s naar sport bij gemeente, provincie en landelijke overheid Ledentevredenheid Kostendekkende exploitatie individuele dienstverlening en klanttevredenheid Strategische richting & doorkijk Lobby/Internationaal Positioneren van de Nederlandse sport: Intensivering v.d. internationale vertegenwoordiging (Atletencie, werkgroepen, etc) Positioneren van de sport in Nederland: Intensivering v.h. lokaal en provinciaal sportbeleid Effectieve campagnes nationale, provinciale en lokale verkiezingen Uitvoering Public Affairs-agenda s naar Olympisch niveau Bonden en stakeholders op maat geïnformeerd over inzet en resultaten belangenbehartiging Investeren in netwerkopbouw en strategische allianties Ondersteuning/platform bonden * NOC*NSF 3.0 (reikwijdte, lidmaatschap, governance, leiderschap) Klant voorop, meerwaarde voor leden: optimalisering v.d. (on)betaalde collectieve en individuele dienstverlening van NOC*NSF voor sportbonden Interne ledeneffectiviteit: gesegmenteerde inzet middelen richting leden op basis van toegevoegde waarde voor ieder lid en voor de collectieve doelen Toegankelijk en subliem kennisplatform zijn voor leden 2 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

20 Kerntaak: Topsport Doelstellingen 2016 Top-10 bij OS Sochi 2014 en Rio 2016 Top-10 bij PS Rio Geen teamdoelstelling PS Sochi Door: Hoogwaardige uitzendingen topsportteams naar OS, PS, JOS, EJOF Optimaliseren topsportklimaat Optimaliseren hoogwaardige ondersteuning topsportprogramma s Prestatie-indicatoren (KPI s) Medailleklassementen OS/PS (=Sportagenda-KPI) Jaarlijkse WK medaillemeters: OS (winter/zomer), PS en niet-os Tevredenheid bonden Tevredenheid sporters Tevredenheid coaches/begeleiders Tevredenheid samenwerkingspartners Actielijnen Speerpunten 2014 (=Jaarplan) Uitzending OS/PS Sochi 2014 en YOG Nanjing 2014 Coördinatie en uitvoering Olympic Operations Sochi 2014 en Rio 2016 Evaluatie Sochi 2014 Voorbereiden uitzending EG Bakoe 2015 en Rio 2016 Uitvoering beoordelingsproces investeringsplannen winterprogramma s (LTO) Implementeren structureel monitorings- & feedbacksysteem i.s.m. bonden (koppeling aan Portal Verdelen Middelen) (CP) Doorontwikkelen Athletes Services (borgen structurele financiering Fonds voor de Topsporter, FLOT, loket vertrouwenskwesties, krachtige relatie ex-topsporters) Uitvoeren mastercoach programma Heroriëntatie evenementenbeleid Implementatie topsportpolis en arbeidsongeschiktheidsverzekering Achmea Anti-doping: uitvoeren gezamenlijk actieplan n.a.v. rapport commissie Sorgdrager en implementatie herziene WADA-Code Prestatiemanagement bonden (prestatiemanagers bonden en specifieke experts (voeding, mentaal, medisch, fysiek, prestatiediagnostiek) Talentontwikkeling Doorontwikkelen doorlopende leerlijnen CTO s en regio s Strategische richting & doorkijk Monitoren en verder uitwerken strategische keuzes NOC*NSF en gezamenlijke sport uit de Sportagenda 2016: Focusgedachte top 10 Topsport governance Financieringsuitdagingen voor de toekomst Inhoudelijke doorontwikkeling topsportpijlers 3 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Elke jubilaris is bijzonder

Elke jubilaris is bijzonder 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie