FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding. Strategische uitgangspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding. Strategische uitgangspunten"

Transcriptie

1 FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding Al zo n vijftien jaar daalt het ledental van de bond. De laatste jaren zelfs in versneld tempo. Een belangrijke oorzaak hiervan valt terug te voeren op het dalend aantal werknemers dat werkzaam is in de bouwnijverheid. Naast de daling van de werkgelegenheid in de bouw vindt er een toenemende verschuiving plaats van werk naar zzp ers, toeleveranciers en buitenlandse werknemers. Dit proces is versneld door de recessie van de afgelopen vijf jaar. Veel van onze leden zijn hun baan kwijt geraakt. Oorzaken waar de bond weinig invloed op heeft. Toch moeten we proberen deze ontwikkeling een halt toe te roepen en waar mogelijk om te buigen. Het bondsbestuur heeft hiertoe een Plan Ledenwerving en Ledenbehoud vastgesteld. In dit plan staan een aantal activiteiten opgenomen, die enerzijds de ledeninstroom dienen te verhogen en anderzijds de ledenuitstroom moeten verminderen. Een goede marketing- en communicatie aanpak speelt in dit alles een belangrijke rol. Maar belangrijke randvoorwaarden voor succes zijn daarnaast ook: een goede dienstverlening van fronten back office, een sterk klachten management, een gedegen CRM systeem, een goed intern draagvlak om allemaal dezelfde koers te varen en daarin met elkaar samen te werken. Strategische uitgangspunten Ledenbehoud is even belangrijk als ledenwerving Naast collectieve acties moet er ook aandacht zijn voor het individu: "Wat krijg ik er voor?". Het is belangrijk dat wij leden continu aanspreken op de toegevoegde waarde: spreek ze aan op de levensfase waar ze nu in zitten. Ledenbehoud is de belangrijkste focus en daarnaast moeten we niet kieskeurig zijn bij het werven van de nieuwe leden. Nieuwe leden zijn inkomsten voor FNV Bouw, ongeacht arbeidsovereenkomst, geslacht, leeftijd, opleiding, beroep. Wel is er een focus op de doelgroepen met de grootste potentie. Instroom De inhoud en dus de meerwaarde van het lidmaatschap (zowel op collectief als op individueel niveau) is onvoldoende bekend. Potentiële leden moeten beter worden voorgelicht over de meerwaarde van het lidmaatschap op zowel collectief als individueel niveau. Ook promoteams zullen hierbij worden ingezet. Deze promoteams kunnen ook de gastlesdocenten ondersteunen bij het werven van leden tijdens deze lessen. Het is belangrijk dat iedereen met contacten in het veld, zoals netwerkers, bestuurders, kaderleden en de frontoffice medewerkers, zich zoveel mogelijk focust op ledenwerving en op het binnenhalen van leads (contactinformatie potentiële leden). Daarnaast moeten we ook niet vergeten om bestaande leden continu te wijzen op de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. Communicatie naar leden dient gecoördineerder en centraler te worden aangepakt. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de sector en C&M is verantwoordelijk voor de vorm. En ook voor het moment van communiceren. Alle communicatie moet dus via C&M gaan verlopen. Wanneer 1 landelijk onderwerp speelt dan dient 1 persoon voor de communicatie verantwoordelijk te zijn. Deze persoon hoeft uiteraard niet iemand van C&M te zijn en kan net zo goed ook een beleidsmedewerker zijn. Het is wenselijk dat één persoon, geadviseerd door C&M, voor de organisatie één specifieke communicatielijn uitzet hoe, waar en wanneer iedereen hierover moet gaan communiceren. Activerend vakbondswerk aan de basis, zoals vervat in onze congresresoluties, staat centraal. Tegelijkertijd is het voor ledenwerving en ledenbehoud heel belangrijk dat we onze (potentiële)

2 leden ook duidelijk kunnen maken welke meerwaarde onze producten en diensten voor hen als individu hebben. Qua marketing en communicatie betekent dit het vinden van een juiste balans. Het is op dit moment zeer moeilijk om onze leden individueel voldoende te leren kennen als vakbond. We zijn onvoldoende in staat het individu te benaderen, met adviezen, onderwerpen, producten en diensten die ingaan op hun persoonlijke behoeftes op het juiste moment. Of dit nu afhankelijk is van leeftijd, beroep of opleidingsniveau. Verder wordt er op dit moment in de organisatie hard gewerkt aan het uitrollen van nieuwe vormen van dienstverlening in het kader van werk naar werk activiteiten (zoals de pilots Fit voor de arbeidsmarkt, project Intersectoraal Mobiel e.d.). Duurzame inzetbaarheid staat bovendien in al onze sectoren centraal. Dit kunnen we als FNV Bouw zowel collectief als individueel benutten: samen als groep je duurzame inzetbaarheid (via een groepstraining) versterken, maar je kunt je (potentiële) leden ook aanspreken op hun individuele behoeftes en wensen (via 1 op 1 coaching) op dit punt en zo ook de meerwaarde van het lidmaatschap aantonen. Doelgroepen waar de meeste instroom potentie ligt! Cao Bouwnijverheid medewerkers (tussen de jaar oud) ZZP ers Cao Bouwnijverheid UTA (personeel tussen de jaar oud) FNV Woondiensten werknemers (6.522 leden met een relatief lage organisatiegraad) Uitstroom Ouderen lopen weg omdat ze niet meer werkzaam zijn. In de jaren voor dit opzegmoment laat de vakbond onvoldoende blijken dat we deze leden waarderen en wat het vakbondslidmaatschap betekent. Een aanzienlijk deel (39% vermijdbaar) van de leden zegt op door prijs gerelateerde zaken, terwijl het product juist als goed wordt ervaren. Op dit moment loopt er een pilot, waarin we leden van 60, 62 en 65 jaar via een verjaardagskaart wijzen op de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. De eerste resultaten worden in augustus verwacht. Activiteiten Instroom Leads verzamelen

3 Het verzamelen van leads (contactgegevens van potentiële leden) staat centraal en is een FNV Bouw brede activiteit. Actiepunt : minimaal 5000 warme leads Promoweek half september Doel: met werknemers en kaderleden successen boeken op de inschrijving van nieuwe leden door middel van het verkrijgen van leads. Ook hierbij spelen de promoteams een rol. 1.Speciale campagne voor FNV Woondiensten met de focus op de nieuwe cao. 2. Bedrijven-en werkenbezoek in alle overige sectoren Kwalitatieve doelstelling: 200 warme leads verzamelen van waaruit 20 inschrijvingen komen Wanneer: september 2014 Campagne naleving cao Doel: met werknemers en kaderleden successen boeken op naleving en nieuwe leden inschrijven(bestuurders, kaderleden, netwerkers in samenwerking met het Team Handhaving en Naleving) - contact leggen en houden met werknemers/opbouwen netwerken, 200 bouwplaatsen - ontdekken welke onderwerpen bij hen leven en hier op inspelen - ledenwerving Kwalitatieve doelstelling: 300 nieuwe leden in 2014 Wanneer: September t/m december 2014 Inzet kaderleden Kaderleden wordt gevraagd om in het zicht van de fusie nog één keer alles uit de kast te halen om het ledental te verhogen. Naast de wervingspremie van 10 per lid, ontvangt ieder kaderlid een extra beloning per 5 nieuwe leden. Deze actie kan gelijk lopen met de promoweek in september. Lid werft lid Ook huidige leden moeten worden gestimuleerd om leden aan te brengen. Zij komen in aanmerking, per nieuw aangebracht lid, voor een wervingspremie van 10, Warme(kansrijke) leads converteren via extern callcenter Extern callcenter bellen : augustus t/m december met als doel minimaal warme leads: 500 leden Leden met informatie-abonnement bellen Gedurende enkele jaren hebben we potentiële leden gebeld. Vanwege financiële redenen zijn wij hiermee gestopt. Momenteel hebben we nog een bestand van 232 leden. In overleg met de jongerenactiviteiten coördinator sturen we deze mensen nog steeds informatie. Deze groep warme leads wordt gebeld. Bellen naar mensen die informatiepakket hebben aangevraagd. Belactie onder potentiële leden die informatie over FNV Bouw aangevraagd en ontvangen hebben, maar die nog geen lid zijn. Voorstel is om dit te laten uitvoeren door de ledenadministratie.

4 Promoteams Deze teams worden ingezet om bouwplaatsen te bezoeken en daar leden in te schrijven en ook leads te verzamelen. Verder gaan deze mee met gastlesdocenten om tijdens de gastlessen ook leden in te schrijven. Project Meubel & Hout Steeds zal worden gekeken en vastgesteld, in nauw overleg met de M&H bestuurders en met C&M waar Naleving en Ledenwerving/behoud het best kan worden ingezet. 7 Van de 8 M&H cao s lopen daarnaast op 31 december af. Bij de opstart van nieuwe onderhandelingen liggen uiteraard meteen kansen voor ledenwerving/behoud. Ook bij het afsluiten van sociale plannen wordt er scherp gekeken naar verzilveringskansen c.q. ledenwerving. Project Versterking Vakbondspositie Woondiensten Voorstel ligt er. In het plan wordt gesproken van een ledenwinst van 10%. Online campagne UTA / Woondiensten Volledig online gesegmenteerde ledenwerfcampagne door gericht inzetten van AdWords, Facebook en Linkedin. Via deze online media zullen wij heel gericht gaan adverteren binnen deze doelgroep. Van deze doelgroep is bekend dat zij er vertrouwd zijn met het gebruik van computers. Target: 500 leden Op te starten cao trajecten In nauwe samenwerking met de cao-onderhandelaars zal steeds een ledenwerf/behoud scenario worden ontwikkeld en ingezet. Sociale plannen In nauwe samenwerking met de bestuurders die sociale plannen afsluiten zal steeds een ledenwerf/behoud scenario worden ontwikkeld en ingezet. Sociaal Akkoord Vanuit de te realiseren succespunten (wet ketenaansprakelijkheid, aanpak doorgeslagen flex e.d.) venten we onze belangrijke FNV Bouw rol daarin uit. Uitstroom Herinvoering 2 jarenplan Doel: leden gedurende de periode van twee jaar (eind van de 25 aanbieding) het gevoel laten geven FNV Bouw -lid te zijn, weten wat lidmaatschap inhoudt en lidmaatschap dus continueren: - Op verschillende momenten via verschillende contactmomenten informeren over voordelen van het lidmaatschap - Ervaring opdoen met proactieve manier van ledenbinding Ontwikkeling geïntegreerde ledenbindingsstrategie Doel: verhogen kennisniveau leden over voordelen lidmaatschap FNV Bouw waardoor ze het lidmaatschap meer waarderen. Doelgroep: Leden korter lid dan 2 jaar - Inzet CASCO

5 - Inzet website (besloten deel voor leden) - Vrije publiciteit genereren - Resultaten uit opzeggers pilot meenemen Stimulans automatische incasso Bij Bondgenoten en Abvakabo FNV is gebleken dat er bij leden minder snel financiële problemen ontstaan als er sprake is van automatisch incasso. Wanneer FNV Bouw de leden die nu via acceptgiro betalen (7,8%) kan overtuigen over te gaan naar automatisch incasso, dan zal dit de uitstroom om financiële redenen positief gaan beïnvloeden. Dit is inmiddels in gang gezet. Het verschil nu is 1,- per maand, maar dit zouden we moeten stimuleren. Brief + machtiging en nabellen (intern) Intern belpanel formeren (terugwinnen vertrokken leden) Collega s en kaderleden worden door de afdeling C&M gevraagd enkele avonden per week te bellen gedurende een bepaalde periode. Het belpanel belt en converteert leden die recent hebben opgezegd. De (oud-)leden die gebeld gaan worden, zijn leden met een financiële opzegreden. Adwords FNV Bouw kan maandelijks Adwords als ledenwerfmiddel inzetten. Een gemiddelde Adwords maand levert vertoningen op (herkenbaarheid FNV Bouw) en klikken (14%) naar FNV Bouw. Hier komen dan per maand 30 nieuwe lidmaatschappen uit. Om Adwords effectief te laten zijn (optimaliseren) is het cruciaal dat deze continu ingezet worden. Levert een totaal van 270 nieuwe leden op. Vrije publiciteit Naleving staat of valt met vermogen van ons om mensen te mobiliseren en de bereidheid van leden / werknemers om zichzelf te mobiliseren. Het traject moet zich vanaf allereerste aanvang daarop richten. Voorwaarde succes: we richten ons op bouwplaatsen/bedrijven/zaken waar de mensen zelf ook aan de slag willen: kansrijke bouwplaatsen. Media-ondersteuning. Twee stromen: a) Het gaat niet goed (weigering toegang bouwplaats, werkgever weigert naleving) > media betrekken. N.B. afbreukrisico bij weigering toegang bouwplaats: bond niet meer van betekenis. Primair richten op media die onze leden bereiken: Metro, Spits, AD, Telegraaf. b) Het is succesvol > media betrekken. N.B. positieve aandacht is vele malen moeilijker te realiseren dan negatieve aandacht. Hierbij dus, naast lokale / regionale media, ook en vooral focussen op eigen kanalen - communicatie van successen naar onze leden toe. Successen dwingen volgende successen af; olievlek. Aanjagen dat werknemers melden als niet wordt nageleefd a) via website, nieuwsbrief, twitter, facebook b) op de bouwplaats door bestuurders / netwerkers : geef mogelijkheid anoniem te melden, maar wel specifiek op bouwplaats en situatie. Nalevingspamflet

6 a. Driewekelijks pamflet naar alle leden met voortgang, bevindingen, resultaten. Content vanuit Facebook, Twitter en online. Veel foto s, kracht van de campagne, betrokkenheid en actiebereidheid (op naleving) vergroten, ledenaanwas. App De FNV Bouw app draagt bij aan de nieuwe manier van werken en geeft een zeer handig en effectief middel aan leden om snel cao misstanden te kunnen melden. Via de app kunnen gebruikers doorgeven welke nalevingszaken er spelen op hun bouwplaats of bij hun werkgever. Interne communicatie, intranet, kadersite, kadernieuwsbrief Het is cruciaal dat iedereen binnen FNV Bouw er van doordrongen is en intensief aangespoord wordt om in deze maanden bij alles wat we doen leden in te schrijven. Maandelijks wordt een leden inschrijvende collega/kaderlid extra in het zonnetje gezet (bloemetje) Dit zonnetje leggen we uiteraard vast en zetten we op intranet en kadersite. Bestuurders, netwerkers en kaderleden zullen nadrukkelijker actief zijn met ledenwerving. Tour de BB Vanaf september zullen ook de bondsbestuurders bouwplaatsen gaan bezoeken met als doel de zichtbaarheid te verhogen en tevens voorbeeldfunctie te zijn naar zowel de werkorganisatie als de vereniging. De centrale slogan is Gewoon Goed Werk Bouwt Beter

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie