Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond Eén platform voor dansend Nederland Oktober

2 Missie De NADB is de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid en de NADB onderkent dans als cultuur/ kunst ontwikkelde activiteit waarbij het bewegen op muziek centraal staat. De bond bevordert de kennis op het gebied van danssport, het beoefenen van de danssport, alsmede het organiseren van en participeren in danswedstrijden op nationaal en internationaal niveau. 2

3 Visie De NADB wil als deskundige, goed georganiseerde en financieel gezonde sportbond de belangen van al haar leden op een passende en transparante wijze behartigen. In haar ondersteuning en belangenbehartiging is de NADB toegankelijk en is er geen onderscheid tussen aard, status en doel van verenigingen, tussen verenigingen en scholen en tussen danssporters. De NADB onderschrijft de Code Goed Sportbestuur. De NADB heeft een ijzersterke nationale en internationale positie en is aangesloten bij NOC*NSF en de WDSF. De NADB bevordert de dans als sport, als ontspanningsbezigheid en als cultuur ontwikkelende bezigheid, waarbij het bewegen op muziek centraal staat. Hiervoor worden drie kernfuncties onderscheiden: kennis en expertise, sportparticipatie en top- en wedstrijdsport. De NADB neemt de zorg voor datgene in de ontwikkeling van kennis en expertise, sportparticipatie en top- en wedstrijdsport waarvoor de leden samenwerking en ondersteuning gewenst achten. Topprestaties hebben voor danssport promotionele waarde. De NADB onderkent dat een grotere, goed georganiseerde bond meer invloed heeft bij algemene belangenbehartiging, zowel naar overheden (waaronder het Ministerie van VWS) als naar NOC*NSF ten aanzien van sportparticipatie, wedstrijdsport en topsport. De NADB streeft samenwerking met andere dansorganisaties na. De NADB neemt hierin een voortrekkersrol en vervult deze op een inspirerende en open wijze. 3

4 Kernwaarden De danser staat centraal De NADB werkt voor haar leden en handelt, ondersteunt en adviseert vanuit het oogpunt van de dansers. Samenwerken De NADB werkt samen met haar leden, andere (dans)sportorganisaties en internationale sportorganisaties. Leden van onze verenigingen en scholen zijn als vrijwilligers onmisbaar bij de uitvoering van de taken. Bij nationale en internationale samenwerking vormen openheid, toegankelijkheid en inhoudelijke betrokkenheid onmiskenbare elementen voor het ontstaan van vertrouwen en tevredenheid. De NADB koestert zijn relaties en investeert in de duurzaamheid van deze relaties. Passie voor dans Dansen is een passie en ook de vrijwilligers, professionals en overige betrokkenen van de NADB vervullen hun rol vol passie en met grote inzet en verantwoordelijkheid. Transparant In de uitvoering van haar taken is de NADB transparant. De NADB handelt conform de Code Goed Sportbestuur. 4

5 Ambitie 2016 Uit: Meerjarenbeleidsplan Een professionele organisatie; het huis opnieuw inrichten en uitbouwen 2. Dienstverlenende organisatie voor leden 3. Eén platform voor dansend Nederland 4. Vergroten van de beschikbare kennis en expertise 5. Stimuleren van sportparticipatie 6. Versterken van de top- en wedstrijdsport 5

6 1. Professionele organisatie: Het huis opnieuw inrichten en uitbouwen De meerjarendoelstellingen ten aanzien van het weer neerzetten van een professionele NADB ligt goed op koers. De basis is grotendeels op orde gebracht. Een aandachtspunt zijn de financiële positie en het onderhoud van de reglementen. Het vinden van een nieuwe portefeuillehouder top- en wedstrijdsport is een prioriteit, net als het vinden van een goede werkwijze van de bondsraad. Een voorstel is om naast de twee Bondsraadvergaderingen ook twee inhoudelijke themasessies te gaan organiseren. Daarnaast worden bondsraadleden desgevraagd in de gelegenheid gesteld bestuursvergaderingen bij te wonen. Doelstellingen 2016: doelstellingen 2016 Bondsraad Financiële positie Governance Bestuur Commissies Reglementen De Bondsraad is actief betrokken bij beleidsvorming, waaronder bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan Het eigen vermogen jaarlijks met euro laten toenemen, en groeien naar een situatie dat de algemene reserve (het eigen vermogen) 40 % bedraagt van het bruto omzetresultaat. Het verder inregelen van de Code Goed Sportbestuur: periodieke financiële managementrapportages en onderhoud aan handboeken en de administratieve organisatie Alle 7 NADB (project) bestuursfuncties vervuld, waarvan 1 met een Marketing/ICT achtergrond en 1 t.b.v. de portefeuille Top- en Wedstrijdsport Commissies zijn bemenst, werken effectief met elkaar samen en met mandaat: NK, PD, reglementen, studenten, equality, topsport, communicatie, ICT. Nieuwe lidmaatschapsstructuur is gecommuniceerd en volledig geïmplementeerd miv 1 januari 2017 De reglementen zijn up-to-date en kennen een eenduidige en logische structuur 6

7 2. Dienstverlenende organisatie voor leden De NADB mag trots zijn op zijn communicatieactiviteiten en de ICT-infrastructuur. Het kan altijd en moet soms beter. Een belangrijke vernieuwing is de kwaliteitsborging van de dienstverlening op evenementen door ondersteuning van ICT-ers. Doelstellingen voor 2016: Media & evenementen Website Nieuwsbrief Enquêtes ICT doelstellingen 2016 Nauwere contacten met de landelijke pers door het samenstellen van een perskit en versturen van persberichten rondom grote NADB/WDSF wedstrijden Promofilmpjes maken rondom grote NADB/WDSF wedstrijden Samenstellen van team van fotografen en videografen voor het coveren van finales en line-ups op NADB wedstrijden NADB-site is geactualiseerd en faciliteert alle leden en doelgroepen Oude informatie is verwijderd en er is een logischer indeling Het verhogen van het aantal abonnees naar 683 (lees: flink omhoog) Een commissie van start die met regelmaat evaluaties uitvoert. Voornemen voor 2016: Back2 Basic, NK-opzet en de ondersteuning van dansers bij uitzendingen. Renflex, Exact en TopTournier volledig werkend en beheerorganisatie ingericht. De kosten zijn beheersbaar en flexibeler opgebouwd. Zorgen voor ondersteuning van de ICT tijdens wedstrijden. Technische ondersteuning bij de introductie van het 2.1 jurysysteem 7

8 3. Eén platform voor dansend Nederland Het oprichten van de NDF gaat niet zonder slag of stoot. De NADB is trekker en blijft zich ook in 2016 vol inzetten van het realiseren van een platform voor heel dansend Nederland en heeft hier een projectbestuurder voor vrijgemaakt. Hoofddoel is om in 2016 tot oprichting te komen, met goede afspraken over de verhouding met de NADB. Doelstellingen 2016: Akkoord van NADB Bondsraad voor oprichting van de Nederlandse Dans Federatie met daarbij behorende overdracht van het NOC NSF lidmaatschap; Overeenkomst tot dienstverlening tussen NADB en NDF opgesteld; Nederlandse Dans Federatie (NDF) opgericht; NADB is ballroombond met WDSF licentie; Bestuur en ledenraad NDF benoemd; Organisatie & financiering van NDF uitgewerkt en geaccordeerd door NOC*NSF en bondsraad. Secties Twirl, Standaard/Latin, Dansen met een beperking, Streetdance en Salsa ingericht, per sectie een sectiereglement opgesteld; Bestuurdersconferentie voor alle bestuurders van (aspirant) leden; NDF Ledenpas voor registratie van gegevens van dansers en als kortingspas; Marketingplan opgesteld; Opleidingsplan opgesteld. 8

9 4. Vergroten beschikbare kennis en expertise De NADB hecht een groot belang aan kwalitatief goed opgeleid kader. Hiervoor wordt de komende periode ingezet op het neerzetten van kwalitatief goede opleidingen voor kader conform de Kwalificatie Structuur Sport. Doelstellingen 2016: De opleidingen en examens van de lagere niveaus (1 en 2) zijn generiek via NDF en ingericht conform de Kwalificatie Structuur Sport. Aanzet tot een meerjarenplan Kaderopleidingen in nieuw meerjarenbeleidsplan. Gezamenlijke bijscholing huidige NADB juryleden & NADB trainers door middel van het organiseren van twee jurycongressen, sportcongressen en regionale Back 2 Basic trainingen. Officials onderschrijven een code of conduct and ethics. Juryleden voorbereiden op de introductie van het WDSF Adjudicator System 2.1 in Nederland. 9

10 5. Stimuleren van sportparticipatie Doelstellingen 2016: De NADB heeft voor sportparticipatie vijf speerpunten in 2016: 1. - Verbeteren en groter opzetten van in de gemeente Almere. (voorjaar 2016) - Het verder uitwerken van een bruikbaar project voor dansscholen en gemeentes (najaar 2016) 2. Studenten dansen: - Via de Studentendanscommissie de gemaakte verbinding met studentenverenigingen versterken en uitbouwen tot 7 aangesloten studentenverenigingen - Studentenverenigingen ondersteunen om het ledenaantal met 10% te laten groeien. - Zorgen voor goede kennis en knowhow van de danssport. - Stimuleren om deel te nemen aan de 6 geselecteerde DEB 4 wedstrijden, zodat studenten in aanraking komen met de reguliere wedstrijdsport. 10

11 5. Stimuleren van sportparticipatie 3. Equality (same-sex dansen) - Oprichten van een Equality commissie met tenminste 3 leden. - Verbeteren homoacceptatie binnen de sport. - Werken aan integratie binnen de NADB-wedstrijdinfrastructuur. - Organiseren van gecombineerd NK in Ballroomdansen met een beperking - Organisatorische integratie van de drie stichtingen via NDF. - Gecombineerde wedstrijden Ontwikkelen van een plan, met projecten om meer 50-plussers aan het dansen te krijgen. 11

12 6. Versterken van de top- en wedstrijdsport Topprestaties hebben voor danssport promotionele waarde. Het faciliteren van de top- en wedstrijdsport is één van de kernfuncties van de bond. De NADB streeft naar een optimale en effectieve ondersteuning van de Nederlandse topsportparen en talenten zodat deze op de hoogste (inter)nationale wedstrijden kunnen presteren. De kosten zijn echter hoog en de beschikbare middelen nemen af. In 2014 is een strenger selectiebeleid in gang gezet met daaraan gekoppeld een vergoedingenbeleid op basis van prestatie. Deze strategie wordt voortgezet. De benodigde kennis is aanwezig, maar dit moet verder worden uitgebreid. De resultaten bij de Adults 10 Dans, Formatieteams en de Senioren laten een positieve ontwikkeling zien. Doelstellingen 2016 De NADB organiseert in 2016 drie NK-event weekenden, allen in het teken van TOP sport, entertainment en verbinding. Locatie: Topsport Centrum Almere Verhogen van het niveau door het organiseren van sportcongressen en trainingen. Kennis uit het buitenland halen en Nederlandse trainers daarbij betrekken. In samenwerking met de NVD een sportcongres organiseren. Zoveel mogelijk selectieparen faciliteren voor sportcongressen. Paren laten deelnemen aan buitenlandse trainingskampen. Regionale training Back2Basic verder uitbreiden. Formatieteams op basis van prestaties mogelijkheid tot extra trainingen bieden. 12

13 6. Versterken van de top- en wedstrijdsport Rankingdoelstellingen 2016: Eén paar in de Adults Latin discipline in de WDSF ranking top 100. Eén paar in de Adults Standaard discipline in de WDSF ranking top 125. Eén paar in de Adults 10 Dans discipline in de WDSF ranking top 10. Twee paren bij de Senioren Standaard [I, II, III of IV] in WDSF ranking top 10. Eén paar bij de top 24 bij EK/WK Adults Latin. Eén paar bij de top 36 bij EK/WK Adults Standaard. Eén paar in de top 16 bij EK/WK 10 Dans Adults. Twee paren bij de top 12 bij het WK Senioren Standaard I, II, III of IV. Eén paar in de top 12 bij het WK Senioren Latin. Twee finaleplaatsen bij een EK en/of WK Standaard of Latin Formatiedansen. 13

Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond. NADB SportAgenda Oktober 2016

Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond. NADB SportAgenda Oktober 2016 Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond NADB SportAgenda 2017+ Oktober 2016 1 Missie De NADB wordt (h)erkend als de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén pla9orm voor dansend Nederland Oktober 2014

Jaarplan 2015 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén pla9orm voor dansend Nederland Oktober 2014 Jaarplan 2015 Nederlandse Algemene Danssport Bond Eén pla9orm voor dansend Nederland Oktober 2014 1 Missie De NADB is de na.onale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

BEGROTING 2015. Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief

BEGROTING 2015. Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief BEGROTING 2015 Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 UITGANGSPUNTEN 3 INKOMSTEN 3 LEDEN 3 SPORTERS 4 SUBSIDIES 4 OVERIGE

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015

NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015 pagina 1 van 6 NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015 Vervolg Back2Basic De eerste drie trainingen van Back2Basic waren een groot succes! Diverse dansers (ook solo!) van Juveniles tot Senioren, van Debutanten

Nadere informatie

INFOBLAD LIDMAATSCHAP NADB

INFOBLAD LIDMAATSCHAP NADB INFOBLD LIDMTSCHP NDB t.b.v. trainer/coach licentie, wedstrijdlicentie, jurylicentie, en start- en bondslicentie t.b.v. danssporters Datum opmaak 24 december 2013 Versie 2.01 Nadere info c.q. aanmelding:

Nadere informatie

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Woord Vooraf Het jaarplan 2014 bevat de activiteiten die voor 2014 de operationalisering zijn van de doelstellingen zoals deze zijn neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009 Taken & Verantwoordelijkheden NADB Sport Directeur June 2, 2009 NADB Sport Directeur Pagina: 2 / 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR...3 1.2 FUNCTIE OMSCHRIJVING...3 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015. SRN Studiedag

NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015. SRN Studiedag NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015 Back2Basic van start! Onlangs heeft de NADB Back2Basic geïntroduceerd. Deze workshops zijn bedoeld om de individuele basiskwaliteiten van de dansers te verhogen.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr juli 2016

NADB Nieuwsbrief nr juli 2016 NADB Nieuwsbrief nr 28 26 juli 2016 Jaarlijks vanaf 1 september 50% korting op contributie De bondsraad heeft in de bondsraadvergadering van april 2016 besloten dat dansers c.q. leden die zich ná 1 september

Nadere informatie

1. Algemene terugblik 2014

1. Algemene terugblik 2014 1. Algemene terugblik 2014 Verder bouwen aan de toekomst van de danssport In 2014 hebben we weer solide stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de bond. Naast de ontwikkeling van de organisatie is

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

Atletencommissie aanspreekpunt voor alle dansers

Atletencommissie aanspreekpunt voor alle dansers NADB Nieuwsbrief nr 10 30 januari 2015 Update Reglementen 2015 Eind 2014 heeft de NADB de wedstrijd-, ranking- en uitzendreglementen voor 2015 vastgesteld. Mede op basis van ontvangen feedback hierop,

Nadere informatie

Algemeen Reglement NADB 21 november ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND

Algemeen Reglement NADB 21 november ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Algemeen Reglement NADB 21 november 2009-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Niek Burg - Penningmeester

Niek Burg - Penningmeester NADB Nieuwsbrief nr 16 29 juli 2015 Eerste Bondsraadvergadering Op zondag 28 juni vond de eerste bondsraadvergadering nieuwe stijl plaats. De opkomst en sfeer waren uitstekend. Onderdeel van deze bondsraadvergadering

Nadere informatie

Inhoud. 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe. 2. Waarom sponsoren. 3. Waarom Holland Masters sponsoren

Inhoud. 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe. 2. Waarom sponsoren. 3. Waarom Holland Masters sponsoren Inhoud 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe 2. Waarom sponsoren 3. Waarom Holland Masters sponsoren 4. Wat zijn onze doelen en wie willen we bereiken 5. PR en Media 6. Sponsorinstrumenten

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden!

Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden! NADB Nieuwsbrief nr 24 26 maart 2016 Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden! De voorverkoop van kaarten voor de twee aankomende NK weekenden is begonnen! Je kunt deze bestellen door een e-mail te sturen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

JAARVERSLAG (8 mei 2014)

JAARVERSLAG (8 mei 2014) JAARVERSLAG 2013 (8 mei 2014) 0 1. Algemene terugblik 2013 Weg uit het dal, op naar herstel Hoe ziet de weg naar herstel eruit? Dit is niet alleen een vraagstuk van onze economie maar ook de uitdaging

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014

CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014 CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014 Inleiding en opdracht De bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 17 mei 2014 ingestemd met het voornemen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 6 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Notulen Bondsvergadering

Notulen Bondsvergadering Notulen Bondsvergadering Datum: zaterdag 22 november 2014 Tijdstip: 10:30 uur 13:45 uur Locatie: Danscentrum Sepp (Weegbreestraat 205-207, 3765 XE Soest) Aanwezig en stemgerechtigd: Toine Daas, Willy Daas,

Nadere informatie

Commissie PR en Communicatie (CPC)

Commissie PR en Communicatie (CPC) Commissie PR en Communicatie (CPC) Plaats van de Cie binnen de VDN De CPC heeft een centrale rol wat betreft de identiteit van de VDN. Zorgt dat alle communicatie in- en extern uitstraalt en in lijn is

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden 6-11-2015 INHOUD 1. Definitie. 2. Algemene regels voor uitzending. 3.

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de www.propatria.nl Samen Top uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen top- en wedstrijdsport binnen het verband van de gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer Samen Top versie pp / 25 juni 2012

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Wat voor een club wil je zijn in 2020? Erik Gerritsen

Wat voor een club wil je zijn in 2020? Erik Gerritsen Wat voor een club wil je zijn in 2020? Erik Gerritsen Context 1. Zowel de samenleving als de sport zijn in transitie. 2. De hockeysport staat er goed voor. 3. Toch zal ook de hockeysport moeten veranderen.

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr maart 2015

NADB Nieuwsbrief nr maart 2015 NADB Nieuwsbrief nr 12 18 maart 2015 Buitengewone Bondsvergadering: zaterdag 11 april Op zaterdag 11 april a.s. vind een buitengewone bondsvergadering plaats, met als onderwerpen de wijzigingen in de statuten

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014

NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014 NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014 Wijziging bestuur Tijdens de ALV op 17 mei j.l. is Gert Onne van de Klashorst afgetreden als bestuurslid. Tevens zijn de volgende nieuwe bestuursleden benoemd: Secretaris:

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Benoeming eerste 12 Bondsraadleden

Benoeming eerste 12 Bondsraadleden NADB Nieuwsbrief nr 13 24 april 2015 Benoeming eerste 12 Bondsraadleden Tijdens de bondsvergadering op 11 april j.l. werden de nieuwe statuten unaniem aangenomen. De eerstvolgende stap was het benoemen

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics Wedstrijdreglement B4B Best 4 Basics Danswedstrijden 2009-2010 Pagina 1 / 6 1. Definities 1.1 Basic Wedstrijd = Danswedstrijd over 1 basisdans uit één dansdiscipline. 1.2 Basisdans = dans waarop pasbegrenzing

Nadere informatie

NADB Wedstrijd Secretariaat

NADB Wedstrijd Secretariaat Taken & Verantwoordelijkheden NADB Wedstrijd Secretariaat June 2, 2009 NADB Wedstrijdsecretariaat Pagina: 2 / 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR...3 1.2 FUNCTIE OMSCHRIJVING...3

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Dans Vereniging Noord Wedstrijdreglement 04.03.2014

Dans Vereniging Noord Wedstrijdreglement 04.03.2014 Wedstrijdreglement van de DAVENO Inhoudsopgave 1. Definities 2. Algemeen 2.1 Toepasselijkheid 2.2 Algemeen 2.3 Doping 2.4 Startboekjes 2.5 Gedragscode 3. Wedstrijdorganisatie 3.1 Inschrijvingen 3.2 Indeling

Nadere informatie

Handleiding MyNADB. Handleiding MyNADB t.b.v. Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)

Handleiding MyNADB. Handleiding MyNADB t.b.v. Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) Handleiding MyNADB Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Persoonlijke gegevens toevoegen/wijzigen... 5 Licenties Aanvragen... 7 Inschrijven Nationale Wedstrijden... 11 Overzicht Inschrijvingen... 14 Overzicht

Nadere informatie

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid

Nadere informatie

SELECTIE- EN UITZENDBELEID

SELECTIE- EN UITZENDBELEID 2012 KNBB SECTIE POOL - TOPSPORT INGANGSDATUM: 1 JANUARI 2016 HUGO DUIVENVOORDEN KNBB SECTIE POOL PORTEFEUILLEHOUDER TOPSPORT VOORWOORD Dit document omschrijft de mogelijkheden voor sporters om in aanmerking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr december 2016

NADB Nieuwsbrief nr december 2016 NADB Nieuwsbrief nr 33 21 december 2016 Fijne Feestdagen! Het jaar is alweer bijna om en alle blikken zijn gericht op 2017! Ook in het komend jaar staan alweer een hoop mooie evenementen in de planning.

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006.

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016

Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016 Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016 Aanwezig: Bestuur NADB: Topsportcommissie PD Commissie Dansers Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) en Marcel Vos (projectbestuurslid) Hannie van der Geest

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Sponsoring "The Dance Factory" 2014

Sponsoring The Dance Factory 2014 Weergave problemen? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. NADB Nieuwsbrief nr 4 26 juli 2014 Sponsoring "The Dance Factory" 2014 Voormalig bondscoach Mirjam Zwijsen heeft toegezegd een flink aantal NADB

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Lokale Schoolzwemkampioenschappen. Draaiboek

Lokale Schoolzwemkampioenschappen. Draaiboek Lokale Schoolzwemkampioenschappen Draaiboek Draaiboek organisatie schoolzwemkampioenschappen Inleiding Veel verenigingen organiseren schoolzwemkampioenschappen of zouden dit, in de toekomst graag willen

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie