Van 17 december 2013 openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 17 december 2013 openbaar"

Transcriptie

1 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 10 december Akkoord. BW Onderwerp Handhavingsverzoeken gericht op het voorkomen van verval/verwaarlozing van de Fatimakerk aan de Coenraad Abelsstraat 31a in Weert. R en om: 1. Vereniging voor Cultuur en Milieubehoud 'De Kring', Stichting De Aldenborgh, Stichting Vrienden van de Fatimawijk en Stichting Cuypersgenootschap ontvankelijk te verklaren in hun handhavingsverzoeken; 2. de handhavingsverzoeken toe te wijzen voor zover deze zien op de hemelwaterafvoeren en voor het overige af te wijzen; 3. het Kerkbestuur Fatimaparochie te waarschuwen voor handhavend optreden als niet binnen zes weken na de dagtekening van de bestuurlijke brief de afvoeren ter plaatse van de vergaarbakken worden afgekoppeld en van de muren worden afgeleid; 4. het Kerkbestuur Fatimaparochie erop te wijzen om: - de toestand van de gewelven van het middenschip te monitoren en hoge prioriteit te geven aan het herstel van de dakbedekking en dit verzoek aan de initiatiefnemer van de herbestemmingsplannen door te geven; - de water- en cv-leidingen af te laten tappen om daarmee mogelijke bevriezing te voorkomen en - de gecorrodeerde gasleiding en andere technische installaties door een erkend installateur te laten controleren (conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit). 1

2 BW Onderwerp Bushalte en inrit ter hoogte van Maaseikerweg 20 R nstemmen en akkoord gaan met het versturen van een brief aan de familie Matsinger BW Onderwerp P&C-cyclus 2014 BV nstemmen met de P&C-cyclus 2014 BW Onderwerp vaststellen subside kaderopleiding voor Zwem- en Poloclub 'De Rog' 1 en om voor de subsidieaanvraag van Zwem- en Poloclub De Rog, ontvangen 17 september 2013, de hardheidsclausule artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te passen; 2 en om in afwijking van artikel 13 lid 1 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013 de subsidieaanvraag van Zwemen Poloclub De Rog ontvankelijk te verklaren en de subsidie voor de kaderopleiding instructeur zwem ABC vast te stellen op 300,-, conform bijgevoegde concept-beschikking. 2

3 BW Onderwerp Ontwerp Bestemmingsplan Vrakkerstraat ong. R 1. nstemmen met bijgevoegde overeenkomst. 2. nstemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Vrakkerstraat ong. en het plan in procedure brengen. 3. Het ontwerpbestemmingsplan op de TLS-lijst zetten. 4. Mandaat te verlenen aan Myriam Meertens, directeur sector Ruimte voor het ondertekenen van de overeenkomst. BW Onderwerp Legaliseren strijdigheden bestemmingsplan Rietstraat 28 (locatie 'Beej Bertje'). R - nstemmen met de herziening van het bestemmingsplan 'Laar- Hushoven 2010'; - nstemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst. BW Onderwerp Evaluatie Oranje Vrijmarkt 2013 R 1. Kennisnemen van het evaluatieverslag Oranje Vrijmarkt De Oranje Vrijmarkt 2014 te houden op zaterdag 26 april (landelijke viering Koningsdag) en vanaf vrijdag 25 april (20.00 uur) de opbouw toe te staan. 3. De noodzakelijke extra inzet van BOA's en verkeersregelaars organiseren vanuit een herschikking van beschikbare middelen en capaciteit. 4. Bewoners Organisatie Binnenstad informeren over de te nemen maatregelen. 5. Raadscommissie Algemene Zaken informeren via Tils lijst. 3

4 BW Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij het verzoek om handhaving met betrekking tot het pand Julianastraat 31 in Stramproy is afgewezen. R 1. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaren; 2. Het primaire besluit in stand laten. BW Onderwerp Financiële bijdrage carpoolplaats Nederweert R nstemmen met een financiële bijdrage van 3.500,-- aan de carpoolplaats Nederweert in BW Onderwerp Subsidie 2014 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Stramproy/Tungelroy. en om: 1. de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 ook toe te passen voor het subsidiejaar 2014; 2. de subsidie aan De Zonnebloem Afdeling Stramproy/Tungelroy voor 2014 vast te stellen op 500 euro in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 201, conform bijgevoegde concept-beschikking. 4

5 BW Onderwerp Vaststellen subsidie 2014 aan Nationale vereniging De Zonnebloem Afdeling Weert 1. de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 ook toe te passen voor het subsidiejaar 2014; 2. de subsidie aan de Zonnebloemvereniging Weert voor 2014 vast te stellen op 500,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, conform bijgevoegde concept-beschikking. BW Onderwerp Verbinden van voorwaarden aan de subsidie voor het Weerter Scholen Toernooi en het bepalen van de subsidiegrondslag. en om: 1. aan de subsidie voor het Weerter Scholen Toernooi de voorwaarden te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-brief; 2. te kiezen voor een vast subsidiebedrag van 680,-; 3. de voorwaarden en het vaste subsidiebedrag van toepassing te verklaren voor de geldigheidsduur van de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'; 4. het comité Weerter Scholen Toernooi te informeren over dit besluit via bijgevoegde concept-brief. BW Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Nelissenhofweg R Vaststellen verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Nelissenhofweg. 5

6 BW Onderwerp nformeren belanghebbenden dat de Fatimakerk geen rijksmonument wordt. R Kennisnemen van de reactie van de Rijksdienst op het verzoek de Fatimakerk aan te wijzen als rijksmonument en de belanghebbende hierover informeren. BW Onderwerp Aanwijzing /benoeming toezichthouders R Aanwijzen van de heer A.S. Outjers en de heer J.M.H. Rothkranz als toezichthouder op grond van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hen benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid. BW Onderwerp 1. Verlenen van subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie VVE aan stichting Kinderopvang Humanitas 2. Vaststellen ouderbijdragetabel Verlenen van subsidie á peuteropvang en voorschoolse educatie VVE aan stichting Kinderopvang Humanitas 2. Vaststellen ouderbijdragetabel 2014 BW Onderwerp 1. Verlenen subsidie voor stichting verbreding basisschool Altweerterheide 2. Ramen subsidie voor peuteropvang Korein Kinderplein, Vlinder Villa en Hoera Kindercentra 1. Verlenen van subsidie aan stichting verbreding basisschool Altweerterheide 2. Ramen van subsidie voor peuteropvang Korein 6

7 Kinderplein, Vlinder Villa en Hoera Kindercentra 3. Voornoemde instellingen aanwijzen op basis van artikel 2 van de "subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van kunst, cultuur, sport en maatschappelijke dienstverlening 2008". BW Onderwerp 1. Verlenen subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie aan Stichting Punt welzijn 2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang Verlenen van voorlopig maximaal subsidie aan Stichting Punt welzijn voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang 2014 BW Onderwerp Subsidie exposities Weerter kunstenaars en een subsidie te verlenen van maximaal 4000,- in het kader van de regeling exposities Weerter kunstenaars aan mvr. G. Boekholt voor het organiseren van de expositie Hortus Conclusus. en geen subsidie te verlenen aan dhr. T. Wijnhoven voor de expositie Vrouwelijk schoon deel 2. BW Onderwerp Verkiezingsreclame R - Kennisnemen van de regels geldend voor de bestaande vormen van reclame. - en om die regels in aangepaste vormen toe te passen en deels uit te breiden ten behoeve voor de verkiezingscampagne. 7

8 BW Onderwerp Beantwoording van de vraag vanuit de Raadscommissie Economische Zaken over de kosten van de oprichting van een stichting voor de weekmarkt Stramproy. R Vaststellen dat de kosten voor rekening zijn van de marktkoopmensen Stramproy en de commissie berichten conform bijgevoegde conceptbrief. BW Onderwerp 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw'. R 1. nstemmen met het toepassen van de hardheidsclausule in de 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw' voor de nieuwbouw starterswoningen 'Vrouwenvelde' en de inkomensgrens verhogen van ,- naar ,-. 2. Dit advies op de TLS-lijst plaatsen. BW Onderwerp Afrekening projecten St. Theunis nstemmen met de financiële afrekening die is opgemaakt van de ontwikkeling van St. Theunis waarbij is gerealiseerd: school Het College, sporthal, aanleg hockeyvelden met kleedaccommodatie, atletiekbaan met accommodatie en inrichting openbaar gebied. 8

9 BW Onderwerp Bezwaar tegen subsidievaststelling 2012 Schutterij St. Oda, beschikking onderdeel schutterij 1. en tot het gegrond verklaren van het bezwaar van schutterij St. Oda tegen de subsidievaststelling 2012, althans voor het onderdeel schutterij; 2. en om het bestreden besluit te herzien en de subsidie 2012 aan Schutterij St. Oda voor het onderdeel schutterij gewijzigd vast te stellen op 2.490,94; 3. nstemmen met de bijgaande concept-beschikking. BW Onderwerp Bezwaar tegen subsidievaststelling 2012 Schutterij St. Oda, beschikking onderdeel drumfanfare 1. en tot het ongegrond verklaren van het bezwaar van schutterij St. Oda tegen de subsidievaststelling 2012, althans voor het onderdeel drumfanfare; 2. en om het bestreden besluit in stand te laten en de subsidie 2012 aan Schutterij St. Oda voor het onderdeel drumfanfare ongewijzigd vast te stellen op 5.513,26; 3. nstemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan het bestuur van schutterij St. Oda BW Onderwerp Steenmozaïek van een Rog van kunstenaar Jan Tullemans 1. Kennisnemen van de brief van het bestuur van Veldeke, kring Weert d.d. 30 oktober nstemmen met de concept-antwoordbrief aan het bestuur van Veldeke, kring Weert Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele aanpassing in brief. 9

10 BW Onderwerp WOB verzoek van politiek onderzoek & adviesbureau van Rheenen CS 1. Kennis nemen van het WOB verzoek d.d. 5 november 2013 van politiek onderzoek & adviesbureau van Rheenen uit Lisse 2. nstemmen met het concept antwoordbrief Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing brief. BW Onderwerp Bijramen budget jaarlijkse subsidies toneelverenigingen en verlening jaarlijkse subsidies 2014 aan de zangverenigingen, de instrumentale muziekverenigingen en de toneelverenigingen. 1. en om het budget voor de jaarlijkse subsidies 2014 aan toneelverenigingen bij te ramen en het eenmalige nadeel van 202,18 te verwerken in de eerste kwartaalrapportage en om de jaarlijkse subsidies 2014 voor de zangverenigingen, instrumentale muziekverenigingen en toneelverenigingen te verlenen conform bijgevoegde conceptbeschikkingen. BW Onderwerp Subsidieverlening voor uitvoering musical Chess op 12 en 13 april 2014 door Stichting De Jeugd heeft de Toekomst. en om: aan Stichting De Jeugd heeft de Toekomst een subsidie te verlenen van maximaal 5.000,- conform artikel 15 lid 1 van de deelsubsidieverordening Cultuur 2013 voor het geven van een concertante uitvoering van de musicall Chess en hieraan de voorwaarde verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept beschikking. 10

11 BW Onderwerp Voortzetting gebruik pand Dr. Kuyperstraat 10. Voortzetting gebruik pand Dr. Kuyperstraat 10 ten behoeve van de Stichting Onderwijs Jeugdzorg Aloysius tot uiterlijk 1 augustus BW Onderwerp Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van Stichting Rick. De jaarrekening en het jaarverslag 2012 van Stichting Rick (Regionaal nstituut Cultuur- en Kunsteducatie) voor kennisgeving aannemen en het definitief subsidie 2012 vaststellen op ,00. Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing. BW Onderwerp Financiële normering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert 2014 Vaststellen van de financiële normering en bijbehorende normbedragen van bovengenoemde Verordening voor het jaar BW Onderwerp op WOB verzoek BV 1. De WOB verzoeker als niet ontvankelijk te verklaren. 2. De WOB verzoeker middels bijgevoegd concept-besluit van het bovenstaande in kennis te stellen. 11

12 BW Onderwerp Transitieatlas voorzieningen Midden Limburg 1. Kennisnemen van bijgevoegde brief van de stuurgroep GOML over de routekaart (stappenplan) Transitieatlas voorzieningen Midden- Limburg 2. nformeren van gemeenteraad over de Transitieatlas voorzieningen via de TLS lijst BW Onderwerp nvullen van de inkoopadviesfunctie in de gemeenten Weert en Nederweert. BV n afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het jaar 2014 de inkoopadviesfunctie inhuren via CBP. BW Onderwerp Brief van stichting Provisus over erfpacht Provisus - Dressuur- en Springstal De Jzeren Man. R nstemmen met antwoordbrief aan stichting Provisus. BW Onderwerp Verkoop onroerende zaak Kaaskampweg 3 te Weert. R en tot verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert en het hoofd van de afdeling Projectontwikkeling te machtigen tot ondertekening van de koopovereenkomst. 12

13 39 BW R Onderwerp Verkoop onroerende zaak Molenweg 14 te Stramproy, voormalige basisschool De Duizendpoot. en tot verkoop van de onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy en het hoofd van de afdeling Projectontwikkeling te machtigen tot ondertekening van de koopovereenkomst. BW Onderwerp Afwijken van het aanbestedingsbeleid R 1 nstemmen met het afwijken van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 2 Het onderhoud van de kunstgrasvelden 1 op 1 aan de al aanwezige aannemers op het betreffende sportpark gunnen. 3 Afwijken van de regel om een lokale aannemer uit te nodigen voor de aanbesteding BW Onderwerp Afwijken van het aanbestedingbeleid R nstemmen met het verlengen van het contract inspecties en reparatie speeltoestellen met een jaar. 13

14 BW Onderwerp Verlenen subsidie 2014 aan Duikvereniging De Peddemoeek. 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 24 van de 'Deelsubsidieverordening Sport 2013'; 2. en om in afwijking van artikel 7 lid 3a aan onderwatersportvereniging 'De Peddemoeek' een subsidie te verlenen van ,30, conform bijgevoegde concept-beschikking. BW Onderwerp Verzoek om handhaving in verband met het gebruik van de panden Rietstraat 13 en Rietstraat 15 als burgerwoning. R Het verzoek om handhaving toewijzen met een begunstigingstermijn tot uiterlijk 1 januari 2024 om het gebruik als burgerwoningen te beëindigen. BW Onderwerp Realisering luxe camping aan de Boberden 4 in Stramproy. R n principe medewerking verlenen aan de realisering van een camping aan de Boberden 4 met toepassing van artikel 3.1. Wro (bestemmingsplanherziening). BW Onderwerp Verplanten en kappen bomen op Kampershoek 2.0. R Verplanten van es 1 en 2. Kappen van es 3 en 4 en compensatiebedrag opnemen voor nieuwe aanplant. Kappen van es 7 en compensatiebedrag opnemen voor nieuwe aanplant. Hiervoor is reeds kapmelding gedaan. 14

15 BW Onderwerp Bezwaarschrift tegen aanschrijving om gebruik van een bedrijfsgebouw voor wonen aan de Koenderstraat 1B te beëindigen en beëindigd te houden en de inrichting te verwijderen. R 1. Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en het oorspronkelijk besluit in stand laten. 2. Uw besluit op de TLS-lijst plaatsen. BW Onderwerp Verlening extra subsidie voor het schooljaar 2012/2013 voor de uitbreiding van de muzieklessen door Stichting Rick in Stramproy. Verlenen van een extra subsidie van ,00 voor het schooljaar 2012/2013 voor de uitbreiding van de muzieklessen door Stichting Rick in Stramproy. Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele aanpassing. BW Onderwerp Verkoop onroerende zaak Kaaskampweg 3 te Weert. R en tot verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert en het hoofd van de afdeling Projectontwikkeling te machtigen tot ondertekening van de koopovereenkomst. 15

16 BW Onderwerp Stoomtrein Weert - Neerpelt v.v. in R 1. n beginsel instemmen met het verzoek van de genoemde werkgroepen om een trekkende rol te vervullen in het laten rijden van een stoomtrein. 2. De juridische, financiële en technische gevolgen nader uitwerken. 3. Bij voldoende belangstelling (voorinschrijving) het aantal momenten uitbreiden. 4. De eerste rit richten op de 'verjaardag' van Weert (11 juni 2014). 5. De uitgewerkte businesscase voor deze stoomtrein kostenneutraal uitwerken en ter besluitvorming aan het college voorleggen. 6. Met de gemeente Neerpelt, Hamont-Achel, Cranendonck overleggen om samen garant te staan voor een mogelijk tekort. Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele aanpassing. BW Onderwerp Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 december GR Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 11 december 2013 gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan. Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 07 januari 2014 de secretaris, de burgemeester, 16

Van 4 november 2014 openbaar

Van 4 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014. Advies Akkoord. BW-007690 2 Onderwerp Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 juni 2014. Advies Akkoord. BW-007341 2 Onderwerp Opdracht ondersteuning vastgoedbeheer nieuwe stadhuis R Advies Instemmen met het advies om de opdracht

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 08 april 2014 Akkoord. BW-006533 2 Onderwerp Ondertekening overeenkomst KA voorrangsvoertuigen 1. In te stemmen met de overeenkomst KA voorrangsvoertuigen

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

Van 23 april 2013 openbaar

Van 23 april 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013. Advies Akkoord. BW-005740 2 Onderwerp Wegsleepregeling R Advies Mandatering uitvoering wegsleepregeling aan: 1. Hoofd afdeling Vergunningen,

Nadere informatie

Van 26 maart 2013 Openbaar

Van 26 maart 2013 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013. Advies Akkoord. BW-005690 2 Onderwerp Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. R Advies Kennis nemen van de nota Evaluatie en herijking

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

Van 1 mei 2013 openbaar

Van 1 mei 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013. Akkoord. BW-004454 2 Onderwerp Pilot oplaadpunten elektrisch rijden. R 1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting E- laad.nl

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014 Akkoord. BW-007107 2 Onderwerp Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliënten Platform Minima (CPM). I Toekennen van éénmalig

Nadere informatie

Van 9 september 2014 openbaar

Van 9 september 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 september 2014. Advies Akkoord. BW-007513 2 Onderwerp Afwijken van het aanbestedingsbeleid R Advies De regierol op het openbaar groen te versterken door

Nadere informatie

Van 1 mei 2012 openbaar

Van 1 mei 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 april 2012. Advies Akkoord. BW-004552 2 Onderwerp Afspraken gemeente Weert - ProRail over ecoduct Weerter- en Budelerbergen R Advies Instemmen met beantwoording

Nadere informatie

Van 25 november 2014 openbaar

Van 25 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 november 2014. Akkoord. BW-007578 2 Onderwerp Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad 1.105.480,00 aan het Munttheater. I Verlenen van een

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2012. Advies Akkoord BW-004242 2. Onderwerp Verzoek voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Emmasingel 31 te Weert R Advies

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 15 december 2015 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp Staf ADV-15-02346/Z.04626 B&W besluitenlijst

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 51 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Van 7 februari 2012 openbaar

Van 7 februari 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 31 januari 2012. Advies Akkoord. BW-004261 2 Onderwerp Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder' I Advies 1. en het Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder' vast

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 29/3.03 BW11.0591 29/3.04 BW11.0431 29/3.05 BW11.0584 arverslag/arrekening 2010 Opon begroting 2011 Open Primair Onderwijs Noordenveld meerrenbegroting

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015 Burgemeester Röell Afwijzen verzoek handhavend optreden Drakenburgerweg Goeman Borgesiuslaan 1. Het verzoek om handhavend op te treden afwijzen. 2. Verzoeker via bijgevoegde (concept)brief van uw besluitvorming

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

OPENBAAR VASTGESTELD VERSLAG VERGADERING

OPENBAAR VASTGESTELD VERSLAG VERGADERING OPENBAAR VASTGESTELD VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND d.d. 20 december 2005 NUMMER :51 AANWEZIG: H.H. Apotheker, burgemeester A. Beeltje, wethouder H.T.P. Gielen, wethouder

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 juli 2014 Week 27 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,,,, en T. van den Berg No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Vergadering tb.v. Pers en Raad 1 O FEB. 201!

Besluitenlijst B&W Vergadering tb.v. Pers en Raad 1 O FEB. 201! B&W Vergadering tb.v. 1 O FEB. 201! Geme!^Echt-Susterefi Datum: Tijd: 1 februari 2011 10:00 Plaats: C2.42 2 8 8 1 2 Onderwerp Besluit Openbaar Publicatie O.R. Raad Besluitenlijst vergaderingen B&W van

Nadere informatie

Van 28 oktober 2014 openbaar

Van 28 oktober 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 21 oktober 2014 Akkoord. BW-007675 2 Onderwerp Verkeersbesluit intrekken vrachtwagenverbod op Trancheeweg tussen Geuzendijk en spoorwegovergang NS. R 1.

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42.

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42. 2 5MAAST 2013 Besluitenlijst Gemeente -Susteren Datum: Tijd: Plaats: 19 maart 2013 10.00 C2.42 * 2 4 1 6 4 8 * Onderwerp Besluit Openbaar Publicatie O.R. Raad Besluitenlijst vergadering B&W van 12 maart

Nadere informatie

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016.

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016. De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 9 augustus nummer 32

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 9 augustus nummer 32 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005 nummer 32 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 1 november 2016 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J.Luteijn Secretaris: A. Buijserd Aanwezig: B. Boelhouwers, A. Buijserd, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 *625081* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 606821 Trefwoord: Principeverzoek

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gemeente Houten van 12 januari 1999

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gemeente Houten van 12 januari 1999 DEFINITIEVE - BESLUITENLIJST Aanwezig: burgemeester A.B.L. de Jonge wethouder H. Lenstra wethouder R.H. Lubberdink wethouder N.J. Teeuwen secretaris H. Overbosch Afwezig: - Afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT -1- // NIET Aanwezig: Burgemeester M. Sijbers, de wethouders J. Willems, W. Bollen en de secretaris G. Timmermans. Vaststellen besluitenlijsten ST 1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december

Nadere informatie

P-Besluitenlijst week 16 behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

P-Besluitenlijst week 16 behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 P-Besluitenlijst week 16 behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: dinsdag 19 april 2016 = VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) 16 387 Arends Reserve Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 24/2.02 BW13.0970 Evaluatie Roder(waren)markt en overdracht organisatie paardenmarkt 1. Overeenkomst VvV voor organisatie warenmarkt verlengen tot

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 18 december 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 18 december 2012 12CV000580 Glasverzekering Akkoord te gaan met de verhoging premie glasverzekering per 2013 De extra premie ad 6.900,- verdelen over alle gemeentelijke panden De financiële consequenties verwerken in de

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 16 februari 2016 10.00 16.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 30 november 2010 om 30 uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 30 november 2010 om 30 uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 30 november 2010 om 30 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2014

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2014 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 24 juni 2014 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 5 februari 2013 Akkoord. Hamerstukken openbaar.

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 5 februari 2013 Akkoord. Hamerstukken openbaar. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 12 februari 2013, week 7 Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, drs. J.P.W. Groot, mr. J.A. Koops- Scheele, J.E. Levie en H.J.W. Raat,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

O P E N B A R E N O T U L E N

O P E N B A R E N O T U L E N P E N B A R E N T U L E N Vergadering College van B & W der gemeente Hellendoorn d.d. dinsdag 10 januari 2017 Aanwezig: A.H. Raven, voorzitter F. Dijkstra, secretaris J.H. Coes, wethouder J.H. van den

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 10 juni 2014. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 1 MEI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 22 december 2015 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, J.J.

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Burgemeester SECR int 14.2414 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011 Aanwezig: de heren L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d. 19 april 2011

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 MAART 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 augustus 2011 Agendapunt Openbaar

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 augustus 2011 Agendapunt Openbaar Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 augustus 2011 Agendapunt Openbaar 35/3.02 CC BW11.0702 35/3.05 OW&A BW11.0658 35/3.07 BW11.0695 35/3.09 BW11.0711 Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing Principe-uitspraak

Nadere informatie

O P E N B A R E N O T U L E N

O P E N B A R E N O T U L E N Vergadering College van B & W der gemeente Hellendoorn dd dinsdag 20 december 2016 Aanwezig: AH Raven, voorzitter F Dijkstra, secretaris JH Coes, wethouder JH van den Dolder-Soeten, wethouder JJ Beintema,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/06/2016 week 24. 1. Domein Ruimte Duurzame renovatie Huis van de stad 16.00362 1. In te stemmen met de extra

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 2 april 2013 Openbaar Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 december 2013

BESLUITENLIJST. Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 december 2013 PORTEFEUILLE BURGEMEESTER VAN DEN TILLAAR 548 Interne Dienstverlening/ Secretariaat G.13.03373 Concept openbare besluitenlijst collegevergadering 26 november 2013. Conform vaststellen. 549 Staf/Concerncontrol.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 23 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Publicatielijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee Besluiten genomen in de vergaderingen van 22 januari 2013 en 29 januari 2013 Onderwerp Advies Besluit Toezichthouders

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 10 december 2014

Advies en besluitenlijst 10 december 2014 Instantie BW Datum 10 december 2014 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 50. Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), dhr. L.J. van Rij (wethouder), dhr. E.G. Mulder

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 45 DINSDAG 3 NOVEMBER OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 45 DINSDAG 3 NOVEMBER OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits, R.W.M. Engels en A.M.J. Schaap en secretaris G.W. Goedmakers 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar B&W van

Nadere informatie

1. Het calamiteitenplan voor de archieven 2016 vast te stellen.

1. Het calamiteitenplan voor de archieven 2016 vast te stellen. BESLUITEN LIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 20 december 2016 Aanwezig: burgemeester de heer BJ. Bouwmeester, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer J. Zwiers,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel op dinsdag 10 december 2013, aanvang 10.00 uur Aanwezig: de heer B. Visser, burgemeester de heer E. van de Glind, wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Bijgaande informatie over actuele beleidsmatige veiligheidsaangelegenheden ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.

Bijgaande informatie over actuele beleidsmatige veiligheidsaangelegenheden ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 13 augustus 2013 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig De heer C.A. Kleijwegt De heer B. Marinussen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7867 Vaststellingsovereenkomst brede school Ruishornlaan * Stem in met de Vaststellingsovereenkomst inzake medegebruik van de Brede school Ruishornlaan * Stem in

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 3.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 juli

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 08:30

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 08:30 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 02-02-2016 aanvangstijd: 08:30 Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman De heer B. Marinussen

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 14 augustus 2012

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 14 augustus 2012 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 07 augustus 2012. Advies Akkoord. Registratienr. BW-004914 2. Onderwerp Tweede actualisatie van de Regionale Woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg Oost

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 16 juli 2013 Aanwezig Afwezig Aanvang : J.J. Luteijn, voorzitter H.J. Flieringa, wethouder A.J. Herweijer, wethouder P.R. Riedijk, wethouder

Nadere informatie

OPENBAAR CONCEPT-NOTULEN

OPENBAAR CONCEPT-NOTULEN OPENBAAR CONCEPT-NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders nr. 23 20 augustus 2013 burgemeester wethouder wethouder wethouder secretaris Aanwezig C.J.J. van Ee H. Freije R. Krämer J.H.

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda -00Datum : 14 juni 2016 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes ( behalve agendapunt 8 ) Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA)

Nadere informatie

Ont Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij

Ont Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 20-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 8 mei 2014 Ont. 1. 1050793 Afrekening Jeugdverkeerstuin en parkeervoorzieningen met Naturij De verplaatsing van de verkeerstuin

Nadere informatie