Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 december 2011 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten Decentralisatie extramurale begeleiding TransitieBureau Begeleiding in de Wmo

2 Het doel van deze toelichting is om gemeenten met het oog op de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ - inzicht te verschaffen in de regelgeving rondom subsidies en overeenkomsten. De toelichting kent om deze reden een juridische insteek. Daarnaast gaat de toelichting dus slechts in op een beperkt onderdeel van de afspraken die gemaakt moeten worden in het kader van opdrachtgeverschap en inkoop (namelijk op de aard van de relatie tussen betrokken partijen: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk). Begin januari 2012 wordt een handreiking beschikbaar gesteld die uitgebreider ingaat op de verschillende facetten van inkoop/opdrachtgeverschap. Hét antwoord op de vraag of een subsidie of een overeenkomst het meest geëigend is, wordt in deze toelichting niet gegeven. De reden hiervoor is dat dit antwoord namelijk afhankelijk is van de specifieke situatie. Samenvatting: * Startpunt van de discussie zou de gemeentelijke visie op opdrachtgeverschap moeten zijn; * Naast nationale en Europese wet- en regelgeving kan ook het eigen inkoopbeleid (wat kan worden aangepast) regels opleggen aan gemeenten ten aanzien van de te volgen procedure om tot afspraken te komen met aanbieders van begeleiding; * Bij het traditionele subsidie-instrument is het niet mogelijk om naleving van een overeengekomen prestatie te vorderen. Wél kunnen gemeenten subsidiegelden terugvorderen; * Bij een overheidsopdracht dienen gemeenten het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) in acht te nemen. Begeleiding lijkt op grond van de inhoud een zogenaamde II-B dienst: Slechts twee artikelen uit het Bao zijn van toepassing: (1) Technisch specificeren van de dienst moet non-discriminatoir gebeuren. (2) De gemeente publiceert achteraf op EU niveau met wie zij de overeenkomst sluit. Aanleiding Extramurale begeleiding is nu nog een functie in de AWBZ. Deze functie wordt geschrapt in de AWBZ en vervolgens onder het compensatiebeginsel gebracht van de Wmo. Gemeenten zijn vanaf 2013 verantwoordelijk voor mensen die voor het eerst of opnieuw ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Vanaf 2014 komen alle mensen die tot die tijd gebruik maken van de functie extramurale begeleiding in de AWBZ richting gemeenten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat zij vanaf 2013 een vorm van een ondersteuning kunnen bieden, waarmee de in de compensatieplicht opgenomen resultaten kunnen worden bereikt. Een gemeente kan dit doen door deze ondersteuning zelf te bieden of door de ondersteuning door derden te laten uitvoeren. In dit laatste geval komt de vraag aan de orde op welke wijze de afspraken met deze derde partij juridisch vorm dienen te worden gegeven en welke (wettelijke) voorschriften daarbij in acht dienen te worden genomen. Begonnen wordt met het naast elkaar zetten van de relevante begrippen. 2 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

3 Begrippen Subsidie (publiekrecht) Het begrip subsidie is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht in artikel 4:21 lid 1. Van een subsidie is sprake als (1) een aanspraak op financiële middelen bestaat, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Wederkerige overeenkomst (privaatrecht) Het begrip overeenkomst is gedefinieerd in het Burgerlijk wetboek in artikel 6:213 lid 1. Een overeenkomst is: (1) een meerzijdige rechtshandeling, (2) waarbij een of meer partijen (3) jegens een of meer andere (4) een verbintenis aangaan. Het begrip wederkerige overeenkomst is gedefinieerd in het Burgerlijk wetboek in artikel 6:261 lid 1. Een overeenkomst is wederkerig, als: (1) elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt (2) ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt. Bij een wederkerige overeenkomst zijn alle contractspartijen jegens elkaar verplicht om één of meer prestaties te leveren. De wederkerige overeenkomst staat tegenover de eenzijdige overeenkomst, waarbij een der contractspartijen geen prestatie hoeft te leveren, zoals een schenkingsovereenkomst. Subsidieovereenkomst (privaatrecht) In de Algemene wet bestuursrecht in artikel 4:36 staat te lezen dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening ( ) een overeenkomst (kan) worden gesloten. En dat tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, ( ) in de overeenkomst kan worden bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend. Een subsidieovereenkomst is een juridisch gezien een wederkerige overeenkomst (zie hierboven), waarop dus het privaatrecht (BW) van toepassing is. Het onderwerp van de subsidieovereenkomst betreft echter de uitvoering van een (publiekrechtelijke) subsidierelatie. Met andere woorden, de subsidieovereenkomst wordt gesloten in aanvulling, of anders gezegd, bovenop de subsidieverhouding. Overheidsopdracht De vraag of een overeenkomst een overheidsopdracht is, is uiteindelijk relevant voor de vraag met wie kan worden gecontracteerd. Regels van aanbestedingsrecht bepalen de wijze waarop de contractspartij kan worden geselecteerd. Het begrip overheidsopdracht is gedefinieerd in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), de Nederlandse aanbestedingswetgeving die Europese wetgeving implementeert. Een overheidsopdracht is volgens artikel 1 sub h, i en j: (1) een schriftelijke overeenkomst (2) onder bezwarende titel tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemingen. 3 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

4 Overlap Subsidie Subsidie overeenkomst Overheidsopdracht Wederkerige overeenkomst Ter toelichting op het bovenstaande plaatje, het volgende: (1) Indien bij een subsidie geen subsidieovereenkomst wordt gesloten, is er ook geen sprake van een wederkerige overeenkomst of een overheidsopdracht; (2) iedere wederkerige overeenkomst die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht; (3) een subsidieovereenkomst kan niet worden gesloten zonder dat daar een subsidie aan ten grondslag ligt. Een subsidieovereenkomst is altijd een wederkerige overeenkomst, en iedere wederkerige overeenkomst die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht. Met andere woorden: als een subsidieovereenkomst op schrift is gesteld (en dat zal doorgaans het geval zijn), dan is tevens sprake van een overheidsopdracht. Belangrijk is om te beseffen dat het er niet om gaat hoe partijen hun relatie benoemen, maar dat de inhoud van de relatie bepaalt of sprake is van een subsidie of een overeenkomst. 4 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

5 In de praktijk... de stappen Stap 1: Wat voor soort opdrachtgeverschap staat de gemeente voor ogen? 1 vakgroepen/vakgroepaanbestedingsrecht/visie-8- subsidie-of-overheidsopdracht Belangrijk is dat de gemeente begint met het formuleren van een visie hoe zij om wil gaan met aanbieders van begeleiding. Op welke wijze wil zij kunnen sturen? De inhoud van de relatie bepaalt namelijk of een publiekrechtelijke relatie (subsidie) of dat een privaatrechtelijke relatie (overeenkomst) de meest geëigende is. De grens wanneer gekozen moet worden voor een subsidie en wanneer voor een overeenkomst is niet altijd gemakkelijk te trekken. Er is een grijs gebied. De aard van de rechtsverhouding moet aan de hand van de omstandigheden van de concrete casus worden vastgesteld. Op de site van PIANOo ( onder het kopje Visie 8: Subsidie of overheidsopdracht? 1 worden enkele vragen genoemd die kunnen helpen om te bepalen of een subsidie c.q. een overeenkomst voor de hand ligt. Deze vragen zijn ook nader uitgewerkt in het rapport inkopen van extramurale begeleiding dat op de site te vinden is. Van oudsher verleent een gemeente een subsidie om activiteiten te stimuleren die om redenen van algemeen belang wenselijk worden geacht en sluit zij een overeenkomst wanneer een instelling of bedrijf (commerciële) diensten of goederen levert aan de gemeente of op kosten van de gemeente aan derden. De gemeente kent veel beleidsvrijheid bij het vaststellen of sprake is van een activiteit van algemeen belang. A. Bij voornemen van gemeente om een subsidierelatie met aanbieders van begeleiding aan te gaan Stap A2: Toets op eventuele staatssteun 2 Nota bene: op dit moment is niet bekend of aanbieders uit andere lidstaten begeleidingsdiensten aanbieden in Nederland. De Europese staatssteunregels zijn relevant op het moment dat er sprake is van een potentieel of werkelijk effect op de mededinging én een potentiële of werkelijke beïnvloeding van interstatelijk handelsverkeer binnen de EU. Om te bepalen of van dit effect of deze beïnvloeding sprake is, zou men kunnen beoordelen of sprake is van een zuiver interne situatie waarvan de activiteiten zich alleen afspelen binnen Nederland 2 Twee vragen zijn dan relevant : (1) Zijn er aanbieders uit andere lidstaten van de EU werkelijk geïnteresseerd in de opdracht? én (2) Kunnen deze aanbieders de overeenkomst ook werkelijk uitvoeren? Is het antwoord op beide vragen nee, dan is sprake van een zuiver interne situatie. De staatssteunregels zijn dan niet van toepassing. Als toch sprake is van een EU dimensie, dan geldt nog dat alleen sprake kan zijn van staatssteun als de subsidie een voordeel inhoudt ten opzichte van andere marktdeelnemers. Niet de vorm, maar het effect dat de steun heeft op de mededinging is daarbij doorslaggevend. Voor meer informatie zie: 5 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

6 B. Bij voornemen van gemeente om een overeenkomst met aanbieders van begeleiding aan te gaan Stap B2: Is sprake van een overheidsopdracht boven de drempelwaarde? Iedere wederkerige (subsidie)overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en één of meer aanbieders die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht. Per 1 januari 2012 is de drempelwaarde hiervoor ,00 exclusief BTW (decentrale overheden - diensten). Bij overschrijding van deze drempelwaarde is het Bao van toepassing. Stap B3: Is sprake van een 2A of een 2B dienst? Bij overschrijding van de drempelwaarde is de volgende stap om vast te stellen of sprake is van een zogenaamde bijlage 2A dienst of een bijlage 2B dienst. In het Bao wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde 2A en 2B diensten. Om te bepalen of er sprake is van een 2A of een 2B dienst, moeten aanbestedende diensten aan de hand van bijlage II van het Bao bepalen wat het karakter is van de diensten die onder de opdracht verleend gaan worden. Op basis van bijlage II kan geconcludeerd worden dat de dienstverlening, die op dit moment in het kader van begeleiding wordt geleverd, is aan te merken als een 2B dienst. Slechts twee artikelen uit het Bao zijn dan van toepassing: (1) De technische specificatie van de dienst moet non discriminatoir zijn; (2) De gemeente publiceert achteraf op EU niveau met wie zij de overeenkomst sluit. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen de vereisten voor een 2A en 2B-dienst beknopt weergegeven. Onderwerp 2A dienst 2B dienst Eisen aan opstellen specificaties Technische Specificaties mogen geen discriminatoire eisen bevatten Technische Specificaties mogen geen discriminatoire eisen bevatten Bekendmaking van de opdracht De aankondiging van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt Geen juridische verplichtingen, tenzij een duidelijk grensoverschrijdend belang (zie hierna) Keuze voor een aanbestedingsprocedure Openbare en niet-openbare procedure vrij verkiesbaar, andere procedures onder voorwaarden Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Hanteren van minimale termijnen voor een aanbestedingsprocedure Per type procedure gelden minimale termijnen tussen aankondiging en indienen inschrijving Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Duur van een raamovereenkomst De maximale duur voor een raamovereenkomst is in beginsel 4 jaar Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen 6 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

7 Onderwerp 2A dienst 2B dienst Toepassen van selectieen gunningscriteria Er gelden voorwaarden voor de toepassing van selectieen gunningscriteria Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Bekendmaking van de gunning De gunning van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt De gunning van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt In het rapport beleidsvrijheid inkoop van begeleiding wordt uitvoeriger ingegaan op de vrijheden die een aanbesteding van een 2B-dienst voor gemeenten biedt. Het rapport is te vinden op de website Stap B4: Is er sprake van grensoverschrijdend belang? Hierna moet beoordeeld worden of er sprake is van een zogenaamde duidelijk grensoverschrijdend belang. Hiervoor zijn wederom de eerder genoemde twee vragen relevant: (1) Zijn er aanbieders uit andere lidstaten van de EU werkelijk geïnteresseerd in de opdracht? én (2) Kunnen deze aanbieders de overeenkomst ook werkelijk uitvoeren? Als de gemeente beide vragen op basis van objectieve criteria met ja beantwoordt, dan dienen op basis van het Verdrag betreffende de werking van de EU alle aanbestedingsbeginselen nageleefd te worden (transparantie, gelijkheid, non discriminatie, proportionaliteit en wederzijdse erkenning). Dit houdt onder andere in dat de overheidsopdracht vooraf in passende mate bekend moet worden gemaakt. En dat alle geïnteresseerde aanbieders over dezelfde informatie kunnen beschikken, hun interesse voor de opdracht kenbaar kunnen maken, een gelijke beoordeling van de offerte krijgen, et cetera. Nota bene: A. De aanbestedingsbeginselen dienen ook te worden nageleefd als een gemeente vrijwillig (dus zonder dat het Europees recht dit voorschrijft, zoals bij 2B diensten die geen duidelijk grensoverschrijdend belang kennen) een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure toepast (door bijv. offertes op te vragen): B. Gemeenten zijn in ieder geval gebonden aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die hen verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het nemen van het besluit wie de opdracht gegund krijgt. Deze zorgvuldigheid verplicht de gemeente een transparante en objectieve afweging te maken tussen de belangen van de belanghebbenden. Stap B5: Toets eigen inkoopbeleid Vervolgens is het verstandig om als gemeente het eigen inkoopbeleid na te lopen. Inkoopbeleid is in bestuursrechtelijke zin (Awb) een beleidsregel. Het niet naleven van het eigen inkoopbeleid is dan ook in beginsel onrechtmatig. Als het inkoopbeleid bij het aangaan en sluiten van overeenkomsten bepaalde procedurevoorschriften kent, dan moet de gemeente deze uitvoeren. Dit geldt ook voor subsidieovereenkomsten. Leeft de gemeente het eigen inkoopbeleid niet na, dan kunnen aanbieders daartegen in rechte opkomen voor een nationale rechter. Als het gemeentelijke inkoopbeleid beperkingen oplegt die door de gemeente als niet wenselijk worden beschouwd, dan is het verstandig om voor de inkoop van begeleiding (of voor bijvoorbeeld het sociale domein als geheel) een generieke uitzondering op dit inkoopbeleid te maken. 7 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

8 In de praktijk... de scenario s De volgende scenario s kunnen zich dus in de praktijk voordoen. Scenario één: subsidie In scenario één stelt de gemeente bij verordening vast welke activiteiten in het kader van begeleiding zij wil subsidiëren. En onder welke voorwaarden aanbieders in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Aanbieders kunnen vervolgens een subsidieaanvraag doen. Tegen de vaststelling van de verordening staan geen rechtsmiddelen open. De gemeente legt in de verordening vast onder welke voorwaarden en op welke wijze subsidies worden verleend. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een subsidieplafond. Voor de verdeling van de subsidiemiddelen kan daarbij een systeem van wie het eerste komt, het eerste maalt worden gehanteerd, of op basis van vooraf bekendgemaakte criteria (zoals aantal cliënten, ervaring, etc.) een rangorde in de subsidieaanvragen worden aangebracht. Uiteindelijk verleent de gemeente op aanvraag wel of niet een subsidie via een verleningsbeschikking. Aanbieders die het niet eens zijn met de subsidieverlening, omdat een ander deze verkrijgt of omdat zij deze zelf niet krijgt, kunnen langs bestuursrechtelijke weg in rechte opkomen tegen de verleningsbeschikking. 3 Bij het bepalen van de wijze en hoogte van financiering is het van groot belang om in het geval geen sprake is van een zuiver interne situatie - rekening te houden met de regels omtrent staatssteun. De gemeente mag op elk moment overleggen met aanbieders van begeleiding over de maatschappelijke behoefte naar bepaalde activiteiten, de hoogte daarvan, hoe de gewenste activiteiten te omschrijven, hoe deze te monitoren en hoe deze te financieren 3. De gemeente kan de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten niet afdwingen. Aan het einde van een vooraf vastgestelde periode beoordeelt de gemeente of de subsidie recht- en doelmatig is besteed door de subsidieontvanger. Als dat niet het geval is kan zij (met een afzonderlijke vaststellingsbeschikking) de subsidie lager (tot nihil) vaststellen en een deel of het geheel aan verleende subsidie terugvorderen. Scenario twee: subsidieovereenkomst In scenario twee stelt de gemeente eveneens bij verordening vast welke activiteiten zijn in het kader van begeleiding wil subsidiëren, zie hierboven bij scenario één. In aanvulling op het verlenen van de subsidie sluit de gemeente nog (wederkerige) overeenkomsten met de subsidieontvangers om hen te verplichten gesubsidieerde activiteiten uit te voeren. Hiermee wordt de uitvoering van deze activiteiten afdwingbaar. Deze overeenkomst is privaatrechtelijk. De gemeente zal deze ook op schrift zetten. Dit maakt de overeenkomst een overheidsopdracht. Vóórdat de gemeente de overeenkomst kan sluiten en dus ook vóórdat de gemeente de subsidiebeschikking aan die overeenkomst kan koppelen, moet zij beoordelen of en hoe zij de overheidsopdracht moet aanbesteden. Hiervoor dienen de hiervoor genoemde stappen 2 t/m 5 te worden doorlopen. 8 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

9 Scenario drie: wederkerige overeenkomst In scenario drie sluit de gemeente één of meer wederkerige overeenkomsten met één of meer aanbieders van begeleiding. De gemeente betaalt een aanbieder dan voor het leveren van begeleiding aan burgers. De aanbieder levert de begeleiding aan burgers voor het ontvangen van de gemeentelijke betaling. De gemeente en aanbieders van begeleiding zullen deze wederkerige overeenkomst ook op schrift stellen. Hier is dan sprake van een overheidsopdracht. Om te beoordelen of en hoe een gemeente de overheidsopdracht dient aan te besteden, moeten de hiervoor genoemde stappen 2 t/m 5 worden doorlopen. De gemeente kan de activiteiten die zij met de aanbieder van begeleiding afspreekt en in de wederkerige overeenkomst vastlegt afdwingen op basis van de gesloten overeenkomst. Komt een aanbieder de overeenkomst niet na, dan kan de gemeente nakoming vorderen. Ook staat de rechtsgang open naar een burgerlijk rechter. Let wel: dit geldt ook voor de aanbieder. Ook deze kan nakoming vorderen van in de overeenkomst vastgelegde prestaties die de gemeente moet leveren, zoals het afgeven van een subsidiebeschikking. Samenvattend Relevante regelgeving Regelgeving Subsidie Subsidieovereenkomst Overeenkomst Awb Ja Ja Ja Subsidierecht Ja Ja Nvt Staatssteunregels Ja, bij geen zuiver interne situatie Ja, bij geen zuiver interne situatie Nvt indien aanbesteed, anders alleen van toepassing bij geen zuiver interne situatie Overeenkomsten- en aanbestedingsrecht Nvt Ja Ja Eigen inkoopbeleid Nvt Ja, afhankelijk van de inhoud van het inkoopbeleid Ja, afhankelijk van de inhoud van het inkoopbeleid 9 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

10 Verschillen Subsidie Subsidieovereenkomst Overeenkomst Afdwingen prestatie Niet mogelijk Mogelijk Mogelijk Beëindigen relatie Bij langere relatie risico op noodzaak afbouw Duur relatie regel je in de overeenkomst Duur relatie regel je in de overeenkomst Afrekenen op prestaties Mogelijk. Gelden terugvorderen via de subsidievaststelling Mogelijk via wijze bekostigen en evt boeteclausules + gelden terugvorderen via de subsidie-vaststelling Mogelijk via wijze bekostigen en evt boeteclausules Concurrentiestelling Kan, maar hoeft niet Kan, maar hoeft niet Kan, maar hoeft niet Afspraken maken met selecte groep aanbieders Mogelijk door uitlegbare criteria te stellen in verordening Mogelijk, mits geen grensoverschrijdend belang* Mogelijk, mits geen grensoverschrijdend belang* Onderhandelen Toegestaan Toegestaan* Toegestaan* *Let wel! het eigen inkoopbeleid kan hier beperkingen aan opleggen, tenzij de gemeente het beleid aanpast voor begeleiding of het domein waartoe begeleiding behoort. Conclusie is dat het belangrijkste verschil tussen het traditionele subsidie-instrument en de (subsidie) overeenkomst is dat het bij een reguliere subsidierelatie NIET mogelijk is om een prestatie af te dwingen. Een gemeente dient zich hier met het oog op de compensatieplicht goed rekenschap van te geven. Onderzoeken Onderzoek Significant vindt u op invoeringwmo.nl Relevante Links Vragen? 10 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

11 Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het ministerie van VWS en de VNG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Deze toelichting is tot stand gekomen met medewerking van: Patrick Tazelaar (Significant B.V.) en Tim Robbe (Robbe Adviesbureau). Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen: Invoering WMO Rijksoverheid Postbus aa Den Haag t (ma t/m vrij uur) Rijksoverheid December 2011

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Het beste uit de markt halen

Het beste uit de markt halen Het beste uit de markt halen Hoe doe je dat? Robbe Adviesbureau/ Robbe & Partners mr. drs. T.H.G. (Tim) Robbe Aert de Gelderhage 36 3437 KB Nieuwegein 06 425 855 02 info@timrobbe.nl www.timrobbe.nl Doelstelling

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Het gemeenteloket voor vreemd geld

Het gemeenteloket voor vreemd geld Ruudje Cleophas Remco Zwetheul Het gemeenteloket voor vreemd geld (leningverstrekking en garantieverlening) 24-11-2014 Agenda Inleiding Juridische kaders (Ruudje Cleophas) Beleid en kredietrisicomanagement

Nadere informatie

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren.

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren. Discussienota aanbesteden of subsidiëren Wanneer moet je kiezen voor aanbesteden en wanneer voor subsidiëren? Soms is er geen keuze en moet er gewoon aanbesteed worden. In deze notitie gaat het om die

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? Visie 8 Subsidie of overheidsopdracht? Aanbestedende diensten worstelen regelmatig met de vraag of een bepaalde rechtsverhouding een aanbestedingsplichtige opdracht (civiele rechtsverhouding) is of een

Nadere informatie

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Sinds de publicatie van de Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo zijn een aantal zaken gewijzigd: - de Europese

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Nota van B&W Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Portefeuille M. Divendal Auteur J.M. Koedooder Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MS/JZ Reg.nr. 2008/44857

Nadere informatie

mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V.

mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V. ADVIES VOORZETTING HUISHOUDELIJKE HULP Door: mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V. Datum: 27 augustus 2015 Betreft: Plan van aanpak aanbesteding Huishoudelijke Hulp gemeente

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo. juni 2006, versie 2

Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo. juni 2006, versie 2 Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo juni 2006, versie 2 Colofon Deze publicatie is geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG en opgesteld door Deloitte en AKD Prinsen Van Wijmen.

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Subsidie of (overheids)opdracht?

Subsidie of (overheids)opdracht? Subsidie of (overheids)opdracht? D.Ö. Göl De juridische grens tussen subsidie en (overheids)opdracht. Afstudeerorganisatie: Gemeente s-hertogenbosch s-hertogenbosch, mei 2013 Subsidie of (overheids)opdracht?

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Inkopen van extramurale begeleiding

Inkopen van extramurale begeleiding Inkopen van extramurale begeleiding Beleidsvrijheid voor opdrachtgevers in de Wmo Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Aspecten van zorginkoop door gemeenten Inkopen van zorg Enkele modellen

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Subsidieactiviteit De activiteit waarvoor wij u subsidie verlenen betreft het volgende.

Subsidieactiviteit De activiteit waarvoor wij u subsidie verlenen betreft het volgende. GEMEENTEBESTUUR Stichting C2C ExpoLAB t.a.v. het bestuur/directie Sint Jansweg 15 5928RC VENLO uw kenmerk uw brief d.d. onderwerp Subsidieverlening/subsidievaststelling Stichting C2C-ExpoLAB 2010 ons kenmerk

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

CERTIFICATEN EN KEURMERKEN. PIANOo 1 december 2014

CERTIFICATEN EN KEURMERKEN. PIANOo 1 december 2014 CERTIFICATEN EN KEURMERKEN PIANOo 1 december 2014 MKB- vriendelijk 2 HET PROGRAMMA 12:00 12:30 Inloop 12:30 13:15 Welkom Certificaten en keurmerken: de juridische aspecten (Jacobien Muntz-Beekhuis, PIANOo)

Nadere informatie

Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk

Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk Inleiding Het aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden voor energieprojecten voor overheden 2 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015 Aanbesteden en contracteren in de zorg Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg 6 oktober 2015 Doel van vandaag Bewustwording Juridisch speelveld Snijvlak: sluiten overeenkomst aanbesteding als middel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

PPS Netwerk Nederland, PPS Praktijkdag gebiedsontwikkeling: de aanbesteding en de contractering

PPS Netwerk Nederland, PPS Praktijkdag gebiedsontwikkeling: de aanbesteding en de contractering PPS Netwerk Nederland, PPS Praktijkdag gebiedsontwikkeling: de aanbesteding en de contractering 10 december 2014 Caroline van Hulsteijn, Jan Peter IJspeert Casus - Gemeente wil buurtcentrum ontwikkelen

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget

Do s. Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Do s Do s en don ts bij aanbesteding en uitvoering Participatiebudget Iedereen doet mee is het idee achter het Participatiebudget. Gemeenten hebben de taak om te zorgen dat hun burgers actief worden. Actief

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen.

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. 2 Recente jurisprudentie PIANOo-congres 2009 WERK aan de CRISIS! mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. Vandaag specifieke aandacht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004)

Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004) Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004) 1. Inleiding Voor het handelen van de gemeente Noordenveld is vorig jaar door het college het aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Financiering peuterspeelzaalwerk in Achtkarspelen

Financiering peuterspeelzaalwerk in Achtkarspelen Financiering peuterspeelzaalwerk in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen BMC november 2013 drs. J.A.M. Zondag drs. I.F.M. Osinga-Paijens Projectnummer: 006038 Correspondentienummer: OBD-0611-65915

Nadere informatie

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat Partners+Pröpper, Denkers en

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling,

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 94390 12 oktober 2015 Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016 De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Aanbesteden in het. Aanbesteden

Aanbesteden in het. Aanbesteden Aanbesteden in het In 2006 voerden de meeste gemeenten een openbare aanbesteding uit om een leverancier van thuiszorg te selecteren. De uitvoering van de aanbestedingsprocedures leidde tot veel discussie

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Inmiddels zijn er nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Welzijn voor Elkaar EEN ONDERZOEK NAAR HET ONDERBRENGEN VAN TAKEN BIJ DE STICHTING WELZIJN HULST ONDERZOEKSRAPPORTAGE

Welzijn voor Elkaar EEN ONDERZOEK NAAR HET ONDERBRENGEN VAN TAKEN BIJ DE STICHTING WELZIJN HULST ONDERZOEKSRAPPORTAGE Welzijn voor Elkaar EEN ONDERZOEK NAAR HET ONDERBRENGEN VAN TAKEN BIJ DE STICHTING WELZIJN HULST ONDERZOEKSRAPPORTAGE Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen 2015 Rekenkamercommissie gemeente Hulst en Terneuzen

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 AGENDA Nieuwe aanbestedingswet EU voorstellen 10 fouten in aanbestedingen 20/3/2013 2 NIEUWE AANBESTEDINGSWET 20/3/2013 3 1. NIEUWE

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aanbesteding van diensten

Initiatiefvoorstel aanbesteding van diensten Initiatiefvoorstel aanbesteding van diensten 1. Inleiding In de commissie Financiën en Veiligheid en ook in de gemeenteraadsvergadering is de afgelopen tijd een aantal keren gesproken over het inkoopbeleid.

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten Aanbestedingen 1. Aanbestedingen van opdrachten 1.1 Algemeen Steeds vaker worden vervoeropdrachten aanbesteed. Het gaat dan vooral om grote opdrachten, zoals langdurige contracten voor bedrijfsvervoer

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie