Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 december 2011 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten Decentralisatie extramurale begeleiding TransitieBureau Begeleiding in de Wmo

2 Het doel van deze toelichting is om gemeenten met het oog op de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ - inzicht te verschaffen in de regelgeving rondom subsidies en overeenkomsten. De toelichting kent om deze reden een juridische insteek. Daarnaast gaat de toelichting dus slechts in op een beperkt onderdeel van de afspraken die gemaakt moeten worden in het kader van opdrachtgeverschap en inkoop (namelijk op de aard van de relatie tussen betrokken partijen: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk). Begin januari 2012 wordt een handreiking beschikbaar gesteld die uitgebreider ingaat op de verschillende facetten van inkoop/opdrachtgeverschap. Hét antwoord op de vraag of een subsidie of een overeenkomst het meest geëigend is, wordt in deze toelichting niet gegeven. De reden hiervoor is dat dit antwoord namelijk afhankelijk is van de specifieke situatie. Samenvatting: * Startpunt van de discussie zou de gemeentelijke visie op opdrachtgeverschap moeten zijn; * Naast nationale en Europese wet- en regelgeving kan ook het eigen inkoopbeleid (wat kan worden aangepast) regels opleggen aan gemeenten ten aanzien van de te volgen procedure om tot afspraken te komen met aanbieders van begeleiding; * Bij het traditionele subsidie-instrument is het niet mogelijk om naleving van een overeengekomen prestatie te vorderen. Wél kunnen gemeenten subsidiegelden terugvorderen; * Bij een overheidsopdracht dienen gemeenten het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) in acht te nemen. Begeleiding lijkt op grond van de inhoud een zogenaamde II-B dienst: Slechts twee artikelen uit het Bao zijn van toepassing: (1) Technisch specificeren van de dienst moet non-discriminatoir gebeuren. (2) De gemeente publiceert achteraf op EU niveau met wie zij de overeenkomst sluit. Aanleiding Extramurale begeleiding is nu nog een functie in de AWBZ. Deze functie wordt geschrapt in de AWBZ en vervolgens onder het compensatiebeginsel gebracht van de Wmo. Gemeenten zijn vanaf 2013 verantwoordelijk voor mensen die voor het eerst of opnieuw ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Vanaf 2014 komen alle mensen die tot die tijd gebruik maken van de functie extramurale begeleiding in de AWBZ richting gemeenten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat zij vanaf 2013 een vorm van een ondersteuning kunnen bieden, waarmee de in de compensatieplicht opgenomen resultaten kunnen worden bereikt. Een gemeente kan dit doen door deze ondersteuning zelf te bieden of door de ondersteuning door derden te laten uitvoeren. In dit laatste geval komt de vraag aan de orde op welke wijze de afspraken met deze derde partij juridisch vorm dienen te worden gegeven en welke (wettelijke) voorschriften daarbij in acht dienen te worden genomen. Begonnen wordt met het naast elkaar zetten van de relevante begrippen. 2 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

3 Begrippen Subsidie (publiekrecht) Het begrip subsidie is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht in artikel 4:21 lid 1. Van een subsidie is sprake als (1) een aanspraak op financiële middelen bestaat, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Wederkerige overeenkomst (privaatrecht) Het begrip overeenkomst is gedefinieerd in het Burgerlijk wetboek in artikel 6:213 lid 1. Een overeenkomst is: (1) een meerzijdige rechtshandeling, (2) waarbij een of meer partijen (3) jegens een of meer andere (4) een verbintenis aangaan. Het begrip wederkerige overeenkomst is gedefinieerd in het Burgerlijk wetboek in artikel 6:261 lid 1. Een overeenkomst is wederkerig, als: (1) elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt (2) ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt. Bij een wederkerige overeenkomst zijn alle contractspartijen jegens elkaar verplicht om één of meer prestaties te leveren. De wederkerige overeenkomst staat tegenover de eenzijdige overeenkomst, waarbij een der contractspartijen geen prestatie hoeft te leveren, zoals een schenkingsovereenkomst. Subsidieovereenkomst (privaatrecht) In de Algemene wet bestuursrecht in artikel 4:36 staat te lezen dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening ( ) een overeenkomst (kan) worden gesloten. En dat tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, ( ) in de overeenkomst kan worden bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend. Een subsidieovereenkomst is een juridisch gezien een wederkerige overeenkomst (zie hierboven), waarop dus het privaatrecht (BW) van toepassing is. Het onderwerp van de subsidieovereenkomst betreft echter de uitvoering van een (publiekrechtelijke) subsidierelatie. Met andere woorden, de subsidieovereenkomst wordt gesloten in aanvulling, of anders gezegd, bovenop de subsidieverhouding. Overheidsopdracht De vraag of een overeenkomst een overheidsopdracht is, is uiteindelijk relevant voor de vraag met wie kan worden gecontracteerd. Regels van aanbestedingsrecht bepalen de wijze waarop de contractspartij kan worden geselecteerd. Het begrip overheidsopdracht is gedefinieerd in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), de Nederlandse aanbestedingswetgeving die Europese wetgeving implementeert. Een overheidsopdracht is volgens artikel 1 sub h, i en j: (1) een schriftelijke overeenkomst (2) onder bezwarende titel tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemingen. 3 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

4 Overlap Subsidie Subsidie overeenkomst Overheidsopdracht Wederkerige overeenkomst Ter toelichting op het bovenstaande plaatje, het volgende: (1) Indien bij een subsidie geen subsidieovereenkomst wordt gesloten, is er ook geen sprake van een wederkerige overeenkomst of een overheidsopdracht; (2) iedere wederkerige overeenkomst die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht; (3) een subsidieovereenkomst kan niet worden gesloten zonder dat daar een subsidie aan ten grondslag ligt. Een subsidieovereenkomst is altijd een wederkerige overeenkomst, en iedere wederkerige overeenkomst die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht. Met andere woorden: als een subsidieovereenkomst op schrift is gesteld (en dat zal doorgaans het geval zijn), dan is tevens sprake van een overheidsopdracht. Belangrijk is om te beseffen dat het er niet om gaat hoe partijen hun relatie benoemen, maar dat de inhoud van de relatie bepaalt of sprake is van een subsidie of een overeenkomst. 4 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

5 In de praktijk... de stappen Stap 1: Wat voor soort opdrachtgeverschap staat de gemeente voor ogen? 1 vakgroepen/vakgroepaanbestedingsrecht/visie-8- subsidie-of-overheidsopdracht Belangrijk is dat de gemeente begint met het formuleren van een visie hoe zij om wil gaan met aanbieders van begeleiding. Op welke wijze wil zij kunnen sturen? De inhoud van de relatie bepaalt namelijk of een publiekrechtelijke relatie (subsidie) of dat een privaatrechtelijke relatie (overeenkomst) de meest geëigende is. De grens wanneer gekozen moet worden voor een subsidie en wanneer voor een overeenkomst is niet altijd gemakkelijk te trekken. Er is een grijs gebied. De aard van de rechtsverhouding moet aan de hand van de omstandigheden van de concrete casus worden vastgesteld. Op de site van PIANOo (www.pianoo.nl) onder het kopje Visie 8: Subsidie of overheidsopdracht? 1 worden enkele vragen genoemd die kunnen helpen om te bepalen of een subsidie c.q. een overeenkomst voor de hand ligt. Deze vragen zijn ook nader uitgewerkt in het rapport inkopen van extramurale begeleiding dat op de site te vinden is. Van oudsher verleent een gemeente een subsidie om activiteiten te stimuleren die om redenen van algemeen belang wenselijk worden geacht en sluit zij een overeenkomst wanneer een instelling of bedrijf (commerciële) diensten of goederen levert aan de gemeente of op kosten van de gemeente aan derden. De gemeente kent veel beleidsvrijheid bij het vaststellen of sprake is van een activiteit van algemeen belang. A. Bij voornemen van gemeente om een subsidierelatie met aanbieders van begeleiding aan te gaan Stap A2: Toets op eventuele staatssteun 2 Nota bene: op dit moment is niet bekend of aanbieders uit andere lidstaten begeleidingsdiensten aanbieden in Nederland. De Europese staatssteunregels zijn relevant op het moment dat er sprake is van een potentieel of werkelijk effect op de mededinging én een potentiële of werkelijke beïnvloeding van interstatelijk handelsverkeer binnen de EU. Om te bepalen of van dit effect of deze beïnvloeding sprake is, zou men kunnen beoordelen of sprake is van een zuiver interne situatie waarvan de activiteiten zich alleen afspelen binnen Nederland 2 Twee vragen zijn dan relevant : (1) Zijn er aanbieders uit andere lidstaten van de EU werkelijk geïnteresseerd in de opdracht? én (2) Kunnen deze aanbieders de overeenkomst ook werkelijk uitvoeren? Is het antwoord op beide vragen nee, dan is sprake van een zuiver interne situatie. De staatssteunregels zijn dan niet van toepassing. Als toch sprake is van een EU dimensie, dan geldt nog dat alleen sprake kan zijn van staatssteun als de subsidie een voordeel inhoudt ten opzichte van andere marktdeelnemers. Niet de vorm, maar het effect dat de steun heeft op de mededinging is daarbij doorslaggevend. Voor meer informatie zie: 5 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

6 B. Bij voornemen van gemeente om een overeenkomst met aanbieders van begeleiding aan te gaan Stap B2: Is sprake van een overheidsopdracht boven de drempelwaarde? Iedere wederkerige (subsidie)overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en één of meer aanbieders die op schrift is gesteld, is een overheidsopdracht. Per 1 januari 2012 is de drempelwaarde hiervoor ,00 exclusief BTW (decentrale overheden - diensten). Bij overschrijding van deze drempelwaarde is het Bao van toepassing. Stap B3: Is sprake van een 2A of een 2B dienst? Bij overschrijding van de drempelwaarde is de volgende stap om vast te stellen of sprake is van een zogenaamde bijlage 2A dienst of een bijlage 2B dienst. In het Bao wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde 2A en 2B diensten. Om te bepalen of er sprake is van een 2A of een 2B dienst, moeten aanbestedende diensten aan de hand van bijlage II van het Bao bepalen wat het karakter is van de diensten die onder de opdracht verleend gaan worden. Op basis van bijlage II kan geconcludeerd worden dat de dienstverlening, die op dit moment in het kader van begeleiding wordt geleverd, is aan te merken als een 2B dienst. Slechts twee artikelen uit het Bao zijn dan van toepassing: (1) De technische specificatie van de dienst moet non discriminatoir zijn; (2) De gemeente publiceert achteraf op EU niveau met wie zij de overeenkomst sluit. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen de vereisten voor een 2A en 2B-dienst beknopt weergegeven. Onderwerp 2A dienst 2B dienst Eisen aan opstellen specificaties Technische Specificaties mogen geen discriminatoire eisen bevatten Technische Specificaties mogen geen discriminatoire eisen bevatten Bekendmaking van de opdracht De aankondiging van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt Geen juridische verplichtingen, tenzij een duidelijk grensoverschrijdend belang (zie hierna) Keuze voor een aanbestedingsprocedure Openbare en niet-openbare procedure vrij verkiesbaar, andere procedures onder voorwaarden Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Hanteren van minimale termijnen voor een aanbestedingsprocedure Per type procedure gelden minimale termijnen tussen aankondiging en indienen inschrijving Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Duur van een raamovereenkomst De maximale duur voor een raamovereenkomst is in beginsel 4 jaar Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen 6 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

7 Onderwerp 2A dienst 2B dienst Toepassen van selectieen gunningscriteria Er gelden voorwaarden voor de toepassing van selectieen gunningscriteria Geen Europees aanbestedingsrechtelijke eisen Bekendmaking van de gunning De gunning van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt De gunning van de opdracht moet Europa-breed bekend worden gemaakt In het rapport beleidsvrijheid inkoop van begeleiding wordt uitvoeriger ingegaan op de vrijheden die een aanbesteding van een 2B-dienst voor gemeenten biedt. Het rapport is te vinden op de website Stap B4: Is er sprake van grensoverschrijdend belang? Hierna moet beoordeeld worden of er sprake is van een zogenaamde duidelijk grensoverschrijdend belang. Hiervoor zijn wederom de eerder genoemde twee vragen relevant: (1) Zijn er aanbieders uit andere lidstaten van de EU werkelijk geïnteresseerd in de opdracht? én (2) Kunnen deze aanbieders de overeenkomst ook werkelijk uitvoeren? Als de gemeente beide vragen op basis van objectieve criteria met ja beantwoordt, dan dienen op basis van het Verdrag betreffende de werking van de EU alle aanbestedingsbeginselen nageleefd te worden (transparantie, gelijkheid, non discriminatie, proportionaliteit en wederzijdse erkenning). Dit houdt onder andere in dat de overheidsopdracht vooraf in passende mate bekend moet worden gemaakt. En dat alle geïnteresseerde aanbieders over dezelfde informatie kunnen beschikken, hun interesse voor de opdracht kenbaar kunnen maken, een gelijke beoordeling van de offerte krijgen, et cetera. Nota bene: A. De aanbestedingsbeginselen dienen ook te worden nageleefd als een gemeente vrijwillig (dus zonder dat het Europees recht dit voorschrijft, zoals bij 2B diensten die geen duidelijk grensoverschrijdend belang kennen) een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure toepast (door bijv. offertes op te vragen): B. Gemeenten zijn in ieder geval gebonden aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die hen verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het nemen van het besluit wie de opdracht gegund krijgt. Deze zorgvuldigheid verplicht de gemeente een transparante en objectieve afweging te maken tussen de belangen van de belanghebbenden. Stap B5: Toets eigen inkoopbeleid Vervolgens is het verstandig om als gemeente het eigen inkoopbeleid na te lopen. Inkoopbeleid is in bestuursrechtelijke zin (Awb) een beleidsregel. Het niet naleven van het eigen inkoopbeleid is dan ook in beginsel onrechtmatig. Als het inkoopbeleid bij het aangaan en sluiten van overeenkomsten bepaalde procedurevoorschriften kent, dan moet de gemeente deze uitvoeren. Dit geldt ook voor subsidieovereenkomsten. Leeft de gemeente het eigen inkoopbeleid niet na, dan kunnen aanbieders daartegen in rechte opkomen voor een nationale rechter. Als het gemeentelijke inkoopbeleid beperkingen oplegt die door de gemeente als niet wenselijk worden beschouwd, dan is het verstandig om voor de inkoop van begeleiding (of voor bijvoorbeeld het sociale domein als geheel) een generieke uitzondering op dit inkoopbeleid te maken. 7 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

8 In de praktijk... de scenario s De volgende scenario s kunnen zich dus in de praktijk voordoen. Scenario één: subsidie In scenario één stelt de gemeente bij verordening vast welke activiteiten in het kader van begeleiding zij wil subsidiëren. En onder welke voorwaarden aanbieders in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Aanbieders kunnen vervolgens een subsidieaanvraag doen. Tegen de vaststelling van de verordening staan geen rechtsmiddelen open. De gemeente legt in de verordening vast onder welke voorwaarden en op welke wijze subsidies worden verleend. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een subsidieplafond. Voor de verdeling van de subsidiemiddelen kan daarbij een systeem van wie het eerste komt, het eerste maalt worden gehanteerd, of op basis van vooraf bekendgemaakte criteria (zoals aantal cliënten, ervaring, etc.) een rangorde in de subsidieaanvragen worden aangebracht. Uiteindelijk verleent de gemeente op aanvraag wel of niet een subsidie via een verleningsbeschikking. Aanbieders die het niet eens zijn met de subsidieverlening, omdat een ander deze verkrijgt of omdat zij deze zelf niet krijgt, kunnen langs bestuursrechtelijke weg in rechte opkomen tegen de verleningsbeschikking. 3 Bij het bepalen van de wijze en hoogte van financiering is het van groot belang om in het geval geen sprake is van een zuiver interne situatie - rekening te houden met de regels omtrent staatssteun. De gemeente mag op elk moment overleggen met aanbieders van begeleiding over de maatschappelijke behoefte naar bepaalde activiteiten, de hoogte daarvan, hoe de gewenste activiteiten te omschrijven, hoe deze te monitoren en hoe deze te financieren 3. De gemeente kan de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten niet afdwingen. Aan het einde van een vooraf vastgestelde periode beoordeelt de gemeente of de subsidie recht- en doelmatig is besteed door de subsidieontvanger. Als dat niet het geval is kan zij (met een afzonderlijke vaststellingsbeschikking) de subsidie lager (tot nihil) vaststellen en een deel of het geheel aan verleende subsidie terugvorderen. Scenario twee: subsidieovereenkomst In scenario twee stelt de gemeente eveneens bij verordening vast welke activiteiten zijn in het kader van begeleiding wil subsidiëren, zie hierboven bij scenario één. In aanvulling op het verlenen van de subsidie sluit de gemeente nog (wederkerige) overeenkomsten met de subsidieontvangers om hen te verplichten gesubsidieerde activiteiten uit te voeren. Hiermee wordt de uitvoering van deze activiteiten afdwingbaar. Deze overeenkomst is privaatrechtelijk. De gemeente zal deze ook op schrift zetten. Dit maakt de overeenkomst een overheidsopdracht. Vóórdat de gemeente de overeenkomst kan sluiten en dus ook vóórdat de gemeente de subsidiebeschikking aan die overeenkomst kan koppelen, moet zij beoordelen of en hoe zij de overheidsopdracht moet aanbesteden. Hiervoor dienen de hiervoor genoemde stappen 2 t/m 5 te worden doorlopen. 8 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

9 Scenario drie: wederkerige overeenkomst In scenario drie sluit de gemeente één of meer wederkerige overeenkomsten met één of meer aanbieders van begeleiding. De gemeente betaalt een aanbieder dan voor het leveren van begeleiding aan burgers. De aanbieder levert de begeleiding aan burgers voor het ontvangen van de gemeentelijke betaling. De gemeente en aanbieders van begeleiding zullen deze wederkerige overeenkomst ook op schrift stellen. Hier is dan sprake van een overheidsopdracht. Om te beoordelen of en hoe een gemeente de overheidsopdracht dient aan te besteden, moeten de hiervoor genoemde stappen 2 t/m 5 worden doorlopen. De gemeente kan de activiteiten die zij met de aanbieder van begeleiding afspreekt en in de wederkerige overeenkomst vastlegt afdwingen op basis van de gesloten overeenkomst. Komt een aanbieder de overeenkomst niet na, dan kan de gemeente nakoming vorderen. Ook staat de rechtsgang open naar een burgerlijk rechter. Let wel: dit geldt ook voor de aanbieder. Ook deze kan nakoming vorderen van in de overeenkomst vastgelegde prestaties die de gemeente moet leveren, zoals het afgeven van een subsidiebeschikking. Samenvattend Relevante regelgeving Regelgeving Subsidie Subsidieovereenkomst Overeenkomst Awb Ja Ja Ja Subsidierecht Ja Ja Nvt Staatssteunregels Ja, bij geen zuiver interne situatie Ja, bij geen zuiver interne situatie Nvt indien aanbesteed, anders alleen van toepassing bij geen zuiver interne situatie Overeenkomsten- en aanbestedingsrecht Nvt Ja Ja Eigen inkoopbeleid Nvt Ja, afhankelijk van de inhoud van het inkoopbeleid Ja, afhankelijk van de inhoud van het inkoopbeleid 9 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

10 Verschillen Subsidie Subsidieovereenkomst Overeenkomst Afdwingen prestatie Niet mogelijk Mogelijk Mogelijk Beëindigen relatie Bij langere relatie risico op noodzaak afbouw Duur relatie regel je in de overeenkomst Duur relatie regel je in de overeenkomst Afrekenen op prestaties Mogelijk. Gelden terugvorderen via de subsidievaststelling Mogelijk via wijze bekostigen en evt boeteclausules + gelden terugvorderen via de subsidie-vaststelling Mogelijk via wijze bekostigen en evt boeteclausules Concurrentiestelling Kan, maar hoeft niet Kan, maar hoeft niet Kan, maar hoeft niet Afspraken maken met selecte groep aanbieders Mogelijk door uitlegbare criteria te stellen in verordening Mogelijk, mits geen grensoverschrijdend belang* Mogelijk, mits geen grensoverschrijdend belang* Onderhandelen Toegestaan Toegestaan* Toegestaan* *Let wel! het eigen inkoopbeleid kan hier beperkingen aan opleggen, tenzij de gemeente het beleid aanpast voor begeleiding of het domein waartoe begeleiding behoort. Conclusie is dat het belangrijkste verschil tussen het traditionele subsidie-instrument en de (subsidie) overeenkomst is dat het bij een reguliere subsidierelatie NIET mogelijk is om een prestatie af te dwingen. Een gemeente dient zich hier met het oog op de compensatieplicht goed rekenschap van te geven. Onderzoeken Onderzoek Significant vindt u op invoeringwmo.nl Relevante Links Vragen? 10 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

11 Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het ministerie van VWS en de VNG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Deze toelichting is tot stand gekomen met medewerking van: Patrick Tazelaar (Significant B.V.) en Tim Robbe (Robbe Adviesbureau). Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen: Invoering WMO Rijksoverheid Postbus aa Den Haag t (ma t/m vrij uur) Rijksoverheid December 2011

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Wijzigen van Europees aanbestede contracten en subsidies Roel van Weert en Nino Lopulalan Inleiding Gemeenten hebben binnen het sociaal

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Workshop verdiepingsthema 4: Subsidiëren of inkopen/aanbesteden. 9 september mrs. A.C Rop en J.H.C.A. Muller

Workshop verdiepingsthema 4: Subsidiëren of inkopen/aanbesteden. 9 september mrs. A.C Rop en J.H.C.A. Muller Workshop verdiepingsthema 4: Subsidiëren of inkopen/aanbesteden 9 september 2013 mrs. A.C Rop en J.H.C.A. Muller Subsidiedefinitie Artikel 4:21, lid 1 Awb: de aanspraak op financiële middelen (1) door

Nadere informatie

Overheidsopdrachten, concessies, vergunningen en subsidies: het onderscheid vervaagt

Overheidsopdrachten, concessies, vergunningen en subsidies: het onderscheid vervaagt Overheidsopdrachten, concessies, vergunningen en subsidies: het onderscheid vervaagt Najaarsvergadering NVvA 24 november 2016 Prof. mr. Pieter Kuypers Hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 353 Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Het beste uit de markt halen

Het beste uit de markt halen Het beste uit de markt halen Hoe doe je dat? Robbe Adviesbureau/ Robbe & Partners mr. drs. T.H.G. (Tim) Robbe Aert de Gelderhage 36 3437 KB Nieuwegein 06 425 855 02 info@timrobbe.nl www.timrobbe.nl Doelstelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren.

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren. Discussienota aanbesteden of subsidiëren Wanneer moet je kiezen voor aanbesteden en wanneer voor subsidiëren? Soms is er geen keuze en moet er gewoon aanbesteed worden. In deze notitie gaat het om die

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Het gemeenteloket voor vreemd geld

Het gemeenteloket voor vreemd geld Ruudje Cleophas Remco Zwetheul Het gemeenteloket voor vreemd geld (leningverstrekking en garantieverlening) 24-11-2014 Agenda Inleiding Juridische kaders (Ruudje Cleophas) Beleid en kredietrisicomanagement

Nadere informatie

Inkoop en decentralisaties in het sociale domein. 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor

Inkoop en decentralisaties in het sociale domein. 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor Inkoop en decentralisaties in het sociale domein 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor Misverstanden bij decentralisaties 1. Aanbesteden of subsidie? 2. Als je subsidie verleent kun

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 januari 2008 EP/MW / 8005245 Onderwerp Nadere informatie over aanbesteden

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Subsidie of overheidsopdracht? Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg Mr. J (Jochem) Berns PIANOo-lunch, 16 juni

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? Visie 8 Subsidie of overheidsopdracht? Aanbestedende diensten worstelen regelmatig met de vraag of een bepaalde rechtsverhouding een aanbestedingsplichtige opdracht (civiele rechtsverhouding) is of een

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Sinds de publicatie van de Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo zijn een aantal zaken gewijzigd: - de Europese

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Nota van B&W Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Portefeuille M. Divendal Auteur J.M. Koedooder Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MS/JZ Reg.nr. 2008/44857

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert:

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert: Notitie voor VNG van Pels Rijcken: mr. L.R. Kiers en mr. M.C. de Vries datum 17 december 2015 betreft TSN aanbestedingsrechtelijke aspecten zaaknr 11001813 1 Inleiding Er zijn nog enkele vragen gerezen

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht PIANOo-congres 2008 mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht 2 Recente jurisprudentie Slechts een greep uit de actuele ontwikkelingen Vandaag bijzondere aandacht voor aanbestedingsplicht

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Subsidie of (overheids)opdracht?

Subsidie of (overheids)opdracht? Subsidie of (overheids)opdracht? D.Ö. Göl De juridische grens tussen subsidie en (overheids)opdracht. Afstudeerorganisatie: Gemeente s-hertogenbosch s-hertogenbosch, mei 2013 Subsidie of (overheids)opdracht?

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Bijlage 1 NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn 2014/24/EU Vooraankondiging Deze aankondiging

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo. juni 2006, versie 2

Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo. juni 2006, versie 2 Handreiking Inkopen en aanbesteden in de Wmo juni 2006, versie 2 Colofon Deze publicatie is geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG en opgesteld door Deloitte en AKD Prinsen Van Wijmen.

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1271780 Datum: Portefeuillehouder: 15 maart 2016 R. Helm Afdeling / Team: Werk&Welzijn / WMO Behandeld door: H.F. Schoep

Nadere informatie

mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V.

mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V. ADVIES VOORZETTING HUISHOUDELIJKE HULP Door: mr. Naomi van t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V. Datum: 27 augustus 2015 Betreft: Plan van aanpak aanbesteding Huishoudelijke Hulp gemeente

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Algemene Subsidieverordening Langedijk

Algemene toelichting op de Algemene Subsidieverordening Langedijk Algemene toelichting op de Algemene Subsidieverordening Langedijk Inleiding Subsidieverstrekking is één van de instrumenten in de gereedschapskist van de lokale overheid, naast bijvoorbeeld regelgeving,

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

Inkopen van extramurale begeleiding

Inkopen van extramurale begeleiding Inkopen van extramurale begeleiding Beleidsvrijheid voor opdrachtgevers in de Wmo Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl

Nadere informatie

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen Visie 4 Openbaarheid prijzen Dit document behandelt de openbaarheid van prijzen in een aanbestedingsprocedure. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is uitgangspunt voor aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet

Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de 14.000 Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet 1. Algemeen Deze bijlage beschrijft een aantal mogelijkheden om de

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan?

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan? AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN Hoe pak je dat aan? Opzet Wijzigingen tav het sociale domein Geen onderscheid 2A en 2B diensten Nieuwe procedures Procedure voor sociale en andere specifieke diensten

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/104

ECGR/U Lbr. 09/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Dienstenrichtlijn en lex silencio positivo uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901678 Lbr. 09/104 bijlage(n) 2

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Peterson Projects BV De heer C. van der Lee Postbus 893 3000 AW Rotterdam Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mwj. Bosch CZ/SI/SU Telefoonnummer +31 235144398 boschj@noord-holland.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015

Aanbesteden en contracteren in de zorg. Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg. 6 oktober 2015 Aanbesteden en contracteren in de zorg Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg 6 oktober 2015 Doel van vandaag Bewustwording Juridisch speelveld Snijvlak: sluiten overeenkomst aanbesteding als middel

Nadere informatie