RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Dat is het verschil!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Dat is het verschil!"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Dat is het verschil! Een analyse van t.o.v. overige gebieden uit het WoON

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van RIGO Research en Advies. RIGO Research en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Dat is het verschil! Een analyse van t.o.v. overige gebieden uit het WoON Contactpersonen Annika Janse en Froukje van Rossum Uitgave oktober 2011 Rapportnummer IP RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam Telefoon Fax E -mail

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding Achtergrond Definitie woonservicegebied Zijn bijzonder? 1 Hoofdstuk 2 De resultaten Bewoners De woningen Ligging Leefbaarheid Participatie 12 Hoofdstuk 3 Conclusie De verschillen op een rij Aanbevelingen voor nader onderzoek 16 Bijlagen Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Inhoudsopgave

6

7 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Vanaf het begin van deze eeuw zijn veel gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties gestart met de ontwikkeling van. De gedachte: met elkaar werken aan een hoger voorzieningenniveau in wijken, buurten en dorpen, gericht op alle inwoners, maar zo dat ook mensen met een beperking zo lang mogelijk zel fstandig en in de wijk kunnen blijven wonen. RIGO heeft het initiatief genomen om de stand van zaken van te onde r- zoeken. De aanleiding voor het onderzoek is dat RIGO in de praktijk heeft gemerkt dat veel gemeenten en hun samenwerkingspartners erg druk zijn rond het realiseren van, maar dat onduidelijk is wat hier nu het rendement van is. Daarnaast is er druk op de budgetten van alle partners in, wat aanleiding geeft voor een blik op de stand van zaken. RIGO wil graag een bijdrage leveren om het inzicht in de resultaten van woo n- servicegebieden te vergroten, als startpunt voor verdere discussie en nader onderzoek. Zijn er verschillen te zien tussen en andere gebieden? Wat leveren op voor mensen mét en mensen zonder beperkingen? Zijn er indicaties dat ze inderdaad langer zelfstandig kunnen wonen in? In dit onderzoek heeft RIGO samengewerkt met Hugo van den Beld, zelfstandig adviseur. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op een studiemiddag in oktober 2011 in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 1.2 Definitie woonservicegebied Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg definieert een woonservicegebied als volgt: een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen als ouderen en g e- handicapten zo zelfstandig mogelijk wonen. Binnen zo n wijk is sprake van wonen, welzijn en zorg op maat, variërend van aanpassingen aan de woning tot 24-uurszorg. Gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijn- en bewonersorganisaties werken samen, en blijven dat doen, om tot een goed afgestemd aanbod te komen. Kenmerken van woonservicegebie den zijn: gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert; integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra; levensloopgeschikte woningen en woonomgeving met een goed voorzieningenniveau. 1.3 Zijn bijzonder? Door RIGO is een aantal verwachtingen geformuleerd over hoe en hun bewoners zouden kunnen verschillen van gemiddelde wijken en buurten in Nederland. De ve r- wachtingen zijn dat: Inleiding

8 2 ouderen in langer zelfstandig kunnen blijven wonen; een aantrekkende werking hebben op ouderen ; ouderen in meer participeren in de samenleving ; ouderen in tevredener zijn met de woonomgeving en de geb o- den voorzieningen. Om dit te toetsen zijn allereerst dertig bekende geselecteerd. Het gaat om de volgende gebieden: nr Naam woonservicegebied gemeente 1 De Uiterton Lelystad 2 Woons.gebied Wierden-Oost Wierden 3 Hilzorg St. Joseph Hilversum 4 Woonservicewijk Westerkoog, Zaanstad Koog a/d Zaan 5 Skewiel Trynwalden Tytsjerksteradiel 6 Meerstede Emmermeer Emmen 7 Steunstee Oldambt, Winschoten Winschoten 8 Woonzorgzone Moerwijk Den Haag (Erasmusplein) 9 Servicezone Hoogvliet, Rotterdam Rotterdam 10 Vivera Nederhoven Zwijndrecht 11 Woonzorgzonering Krimpen a/d Krimpen a/d IJssel IJssel 12 Servicepunt Zuid Apeldoorn 13 De Schans Woudenberg 14 Meulenvelden, Didam Montferland 15 Leenderhof, Leende Heeze-Leende 16 Woonzorgzone Rundgraafpark Veldhoven 17 Woonzorgzone Bolnes Ridderkerk 18 Woonservicegebied Bonvie Culemborg 19 Wijkservicecentrum Dijckstate De Bilt (Maartensdijk) 20 Levensloopbestendig Spijkenisse: Spijkenisse Paganinihof 21 Bilgaard (Omkeer 2.0) Leeuwarden 22 Woonzorgzone Dronten (De Dronten Regenboog) 23 Woonzorgzone Krakeel Hoogeveen 24 Wmo-innovatieproject MENS De Bilt 25 Woonservicezone Zuid Middelburg 26 woonz.zone Boeimeer/Ruiterbos Breda 27 De Ankerplaats, Grashoek Helden 28 Pannenhoef (Gerard de Nijshof), Loon op Zand Kaatsheuvel 29 Woonservicegebied Wezep Oldebroek 30 Pluszone met wijksteunpunt BaLaDe Waalwijk De invloedssfeer van de is ruimtelijk afgebakend. De kern van het woonservicegebied is bepaald aan de hand van beschikbare informatie van de databank van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Per woonservicegebied is een gebied getekend met natuurlijke grenzen bij een straal van ongeveer 250 meter rondom het centrum van de woonserv i- cegebieden. Vervolgens zijn in de WoON-onderzoeken 1 uit 2006 en 2009 respondenten geselec- 1 Het Woononderzoek Nederland (WoON) vindt plaats in opdracht van het Rijk. Om de 3 of 4 wordt ruim mensen gevraagd naar onder andere hun woonwensen, de samenstelling van hun huisho u- den, woonlasten en woonomgeving. Het databestand is beschikbaar voor (wetenschappelijk) onde r- zoek. Dat is het verschil!

9 3 teerd die binnen deze gebieden wonen. Dat bleken er (voor beide jaren samen) 562 te zijn. Hoewel dat geen grote groep is, is de groep van voldoende omvang om er betrouwbare uitspr a- ken mee te kunnen doen over bewoners en hun woningen in in het a l- gemeen. Over afzonderlijke zijn vanzelfsprekend geen uitspraken mog e- lijk. De kans dat eenzelfde respondent in beide tallen voorkomt is zeer klein. De respondenten in de zijn vrijwel alle zelfstandige huishoudens in een woning. Slechts vier respondenten zijn gehuisvest in een zogenaamde zelfstandige woonee n- heid en één in een onzelfstandige wooneenheid. De uitkomsten kunnen dan ook worden geï n- terpreteerd als betrekking hebbend op zelfstandig wonende huishoudens. In de analyses wordt de groep bewoners van steeds vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Omdat het soms om kleine aantallen gaat, worden - waar relevant - voor de groep bewoners van betrouwbaarheidsmarges gegeven. Voor het Nederlands gemiddelde is dat niet nodig omdat beide jaren van het WoON samen nemend dit zoveel respondenten betreft (ruim ) dat de nauwkeurigheid van die uitkomsten erg groot is. Door betrouwbaarheidsmarges in de vergelijking te betrekken, wordt getoond of de verschillen betekenis hebben of eerder toevallig zijn. Inleiding

10 4 Dat is het verschil!

11 5 Hoofdstuk 2 De resultaten 2.1 Bewoners Leeftijd Een belangrijk doel van de is dat ze ouderen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat brengt met zich mee dat zou mogen worden verwacht dat in de het aandeel zelfstandig wonende ouderen hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt het geval te zijn (figuur 1). In de ligt het aandeel zelfstandig wonende 65-plussers hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel jongeren (onder de 25 ) ligt er lager. figuur 1 Leeftijdsverdeling in en gemiddeld in Nederland 25% 20% 15% 10% NL- gemiddeld 5% 0% en ouder Er wonen dus gemiddeld meer ouderen zelfstandig in dan elders. Maar wonen deze mensen ook langer zelfstandig? De vraag is of deze ouderen ook allemaal zelfstandig hadden kunnen wonen als zij niet in een woonservicegebied hadden gewoond. Deze vraag kan niet met behulp van het WoON worden beantwoord. In elk geval trekken de ook veel ouderen. Van de recente vestigers (na 2000) in deze gebieden is bijna 30% 55 of ouder (marge: 23-36%). Gemiddeld in Nederland is het aandeel 55-plussers dat zich recent ergens heeft gevestigd 18%. In de woonservicegebi e- den wonen dus niet alleen relatief veel ouderen, er vestigen zich ook relatief veel ouderen. Van de afzonderlijke leeftijdsklassen is het grotere aandeel vestigers in de tussen de 65 en 74 betekenisvol. De resultaten

12 aandeel van de recent verhuisden 6 figuur 2 Leeftijdsverdeling van recent verhuisden in en gemiddeld in Nede r- land 2 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% en ouder leeftijd recent verhuisden na 2000 NL- gemiddeld Gezondheid en beperkingen Langer zelfstandig blijven wonen is niet alleen een kwestie van leeftijd. Het gaat ook om g e- zondheid en beperkingen. Verwacht zou mogen worden dat mensen met een slechte gezon d- heid of met beperkingen in dagelijks functioneren in zelfstandig kunnen blijven wonen, terwijl ze dat elders minder makkelijk kunnen. Op de vraag of men last heeft van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps antwoordt een kwart (26%) van de respondenten in het WoON bevestigend. In de is dat 35%. Gecontroleerd voor inkomen en leeftijd, is het aandeel bewoners met een langdurige ziekte, aandoening of handicap wel wat lager (32%), maar het blijven er significant meer dan gemiddeld in Nederland. Mensen die in wonen, voelen zich ook minder gezond dan gemiddeld in Nederland. In de geeft 29% van de bewoners aan dat men de eigen g e- zondheid minder dan goed vindt, tegenover 20% gemiddeld in Nederland. Dit hangt sterk s a- men met leeftijd. Maar ook als wordt gecontroleerd voor leeftijd (en inkomen) blijkt er een significant verschil te bestaan tussen de ervaren gezondheid van bewoners van woonserviceg e- bieden en de gemiddelde ervaren gezondheid (van mensen met eenzelfde leeftijd en inkomen ). In de heeft 26% van de bewoners een minder dan goede (ervaren) g e- zondheid. Gemiddeld in Nederland is dat 20%. In het WoON wordt van een behoorlijk aantal dagelijkse activiteiten gevraagd of men die kan, of men die met moeite kan, alleen met hulp of zelfs helemaal niet. In de blijkt vooral het aandeel mensen dat veel van deze activiteiten met moeite kan groter. Dat geldt voor de 65-plussers (zie tabel 1), maar ook bij de respondenten onder de 55 is het aandeel met beperkingen in de groter. In het bijzonder is het aandeel 55-minners dat met moeite kan traplopen, geen half uur kan zitten of staan zonder pijn en dat geen of met moeite klussen kan doen met een huishoudtrap, in groter dan elders in Nederland. 2 De marges zijn hier relatief groot omdat de recente vestigers een subgroep van de bewoners zijn. Dat is het verschil!

13 7 tabel 1 Aandeel respondenten van 65 en ouder met beperkingen, gemiddeld in Nederland en in de Gemiddeld NL Woonservicegebieden traplopen - met moeite 24% 30% traplopen - met hulp 7% 9% half uur staan/zitten - met moeite 22% 31% half uur staan/zitten - niet 10% 9% gaan zitten staan - met moeite 16% 24% gaan zitten/staan - met hulp 1% 0% woning verlaten/binnen gaan - met moeite 8% 11% woning verlaten/binnen gaan - met hulp 2% 1% wassen - met moeite 5% 9% wassen - met hulp 4% 3% 10 minuten lopen - met moeite 17% 21% 10 minuten lopen - met hulp 6% 3% dagelijkse boodschappen - met moeite 12% 15% dagelijkse boodschappen - niet 10% 12% klussen met huishoudtrap - met moeite 11% 13% klussen met huishoudtrap - niet 31% 36% * significante verschillen zijn gemarkeerd Dit suggereert dat de niet alleen aantrekkelijk zijn voor ouderen in het bijzonder maar ook voor jongere huishoudens met beperkingen. Dat wordt bevestigd als wordt gekeken naar het aandeel recente vestigers in de met een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Van de recente vestigers tot 65 in de heeft 38% (marge: 30-46%) een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Gemiddeld in N e- derland ligt dat voor deze groep op 21%. Ofwel, de trekken niet alleen ouderen. Er vestigen zich ook relatief veel mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap die nog geen 65 zijn. Voor de 65-plussers die zich in de hebben gevestigd geldt overigens niet dat zij vaker dan normaal voor deze leeftijdsgroep een langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben Hulp en zorg Bewoners van ontvangen vaker minimaal een keer per week huishoud e- lijke hulp (15% versus 11% gemiddeld in Nederland). Dat hangt echter weer sterk samen met de leeftijd. Als per leeftijdsklasse wordt vergeleken zijn de verschillen beperkt. Alleen in de lee f- tijdsklasse lijkt het aandeel met huishoudelijke hulp in de wat hoger (20% versus 15% gemiddeld). Door het beperkte aantal waarnemingen is dat echter niet significant. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ouderen in ook significant meer huishoudelijke zorg ontvangen dan ouderen elders in Nederland. De resultaten

14 aandeel met huishoudelijke hulp 8 figuur 3 Aandeel huishouden met minimaal wekelijks huishoudelijk hulp gemiddeld in Nederland en in de 60% 50% 40% 30% 20% 10% NL-gemiddeld 0% en ouder In de wordt de huishoudelijke hulp wat vaker betrokken van een thui s- zorgorganisatie (56% versus 45% landelijk) of van een vrijwilliger via een instelling of organis a- tie (7% versus 4%). In de wordt minder beroep gedaan op mantelzorg (10% versus 21%) dan gemiddeld in Nederland. Het is de vraag wat hiervan de achterliggende oorzaak is: trekken vooral mensen zonder mantelzorgers naar of ontva n- gen bewoners van minder mantelzorg omdat er voldoende professionele hulp aanwezig is? Of is er misschien nog iets anders aan de hand? Dit vraagt om nader onderzoek. We kijken hier in elk geval nog naar de invloed van stedelijkheid op het gebruik van ma n- telzorg in. De geselecteerde liggen vooral in de middenklasse voor wat betreft de mate van stedelijkheid. tabel 2 Mate van stedeli jkheid NL 1 Zeer sterk stedelijk 20% 10% 2 Sterk stedelijk 28% 37% 3 Matig stedelijk 20% 24% 4 Weinig stedelijk 20% 26% 5 Niet stedelijk 12% 2% totaal 100% 100% Splitsing in twee groepen stedelijkheid (meer gaat niet vanwege kleine aantallen) levert een constant lager percentage mensen met huishoudelijk hulp in de dat deze via mantelzorg krijgt. De invloed van de mate van stedelijkheid op het gebruik van mantelzorg in is zeer beperkt. Hoewel stedelijkheid wel samenhangt met het ontvangen van mantelzorg, verklaart stedelijkheid niet het verschil in ontvangen mantelzorg tussen en Nederland. Dat is het verschil!

15 9 tabel 3 Ontvangt huishoudelijke hulp van mante lzo rgers NL Woonservicegebieden (Zeer) sterk stedelijk 19% 9% Matig stedelijk t/m niet stedelijk 22% 11% Gebruik van particulier ingekochte hulp verschilt niet veel tussen en de rest van het land (29% versus 34%). Voor wat betreft overige zorg en diensten zijn er onvoldoende respondenten die hebben aa n- gegeven er een beroep op te doen om een zinvolle vergelijking mee te kunnen maken. De algemene indruk is echter dat de verschillen wat dit betreft tussen de bewoners van woonserv i- cegebieden en de rest van het land beperkt zijn. Dat is gezien de vraagstelling overigens ook niet vreemd omdat de vragen alleen zijn gesteld aan mensen die wonen in een woning die b e- hoort bij een verzorgings- of verpleeghuis of dienstencentrum. 2.2 De woningen De meeste woningen (ongeveer twee derde) in de zijn gewone woni n- gen. Een aantal en meer dan gemiddeld in Nederland - is doelgroepgericht. Zo is het aandeel woningen dat door de respondenten in het WoON als verzorgd wonen wordt gelabeld 3 beduidend groter in de dan gemiddeld in Nederland (12% versus 6%). Ook het aandeel overige ouderenwoningen ligt hoger in de dan gemiddeld in Nederland. Voor de overige onderscheiden zijn de verschillen niet significant. Hoewel het grote aandeel verzorgd wonen als tautologisch zou kunnen worden gezien is dat toch niet helemaal terecht. Immers, het betreft oordelen van bewoners. Daarmee is de (mog e- lijkheid tot) levering van verpleging en verzorging meer dan een theoretische: het wordt blij k- baar ook als zodanig waargenomen door de bewoners. 3 Er wordt gesproken van verzorgd wonen bij: zelfstandige of onzelfstandige woonruimten (door de respondenten) gelabeld als specifiek geschikt voor ouderen, waar volgens de respondent verpleging of verzorging geleverd kan worden vanuit een nabij de woning gelegen steunpunt, verzorgingshuis of dienstencentrum, exclusief de intramurale woonruimten (bedenoorden, verzorgingshuizen etc.). De resultaten

16 10 figuur 4 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aandeel doelgroepwoningen gemiddeld in Nederland en in de NL-gemiddeld De woningen in de zijn vaker huurwoningen (54%) dan gemiddeld in N e- derland het geval is (45%). Het aandeel eengezinswoningen is gelijk aan het gemiddelde in Nederland, maar de woningvoorraad is er wel wat eenzijdiger qua bouwperiode. Vooral het aa n- deel woningen uit de naoorlogse periode tot 1970 en in mindere mate uit de periode ligt wat hoger in de. Vooral vooroorlogse woningen maar ook meer recente woningen komen er wat minder frequent voor dan gemiddeld in Nederland. Daarmee betreft het gebieden waarin de aanwezigheid van corporatiebezit herkenbaar is. figuur 5 Bouwperiode woningvoorraad, gemiddeld in Nederland en in de 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% vooroorlogs of later NL-gemiddeld Dat is het verschil!

17 Ligging De geselecteerde liggen in woonmilieutermen wat vaker buiten de stedelijke centra in de zogenaamde buiten-centrum-milieus. Daarnaast zijn ze wat vaker te vinden in de centrum-dorpse milieus. In landelijk gebied (logischerwijs), maar ook in centrum - stedelijk gebied zijn de gelabelde ondervertegenwoordigd. 2.4 Leefbaarheid In termen van de geobjectiveerde leefbaarheid van woongebieden (de Leefbaarometer 4 ) zijn de relatief vaak te vinden in gebieden die vallen in de categorieën matig positief en positief en juist minder vaak in zeer positief. Hoewel de (of beter: de invloedssferen van de ) daarmee niet overwegend liggen in gebieden met leefbaarheidsproblemen, is de gemiddelde leefbaarheid er daardoor wel wat lager dan gemiddeld in Nederland. figuur 6 Verdeling van huishoudens over leefbaarheidsklassen, gemiddeld in Nederland en in de 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% NL- gemiddeld 10% 5% 0% zeer negatief matig matig negatief positief positief zeer positief uiterst positief Naast de verwachting dat mensen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen ondanks met leeftijd en gezondheid toenemende beperkingen - wordt ook verwacht dat men dit naar tevredenheid doet en dat er meer wordt deelgenomen in de same n- leving dan door ouderen in een vergelijkbare situatie buiten de. Het oordeel over de leefbaarheid van bewoners in ligt gemiddeld gen o- men niet hoger dan gemiddeld in Nederland. Sterker, het ligt significant lager. Voor een deel komt dat door de specifieke samenstelling van de woningvoorraad (meer huurwoningen bi j- voorbeeld) en de situatie van bewoners (meer lage inkomens en meer mensen met gezon d- heidsklachten en beperkingen). Maar ook als daarvoor wordt gecorrigeerd, is het gemiddelde oordeel van bewoners over de leefbaarheid in minder gunstig. Als ook wordt gecontroleerd voor de geobjectiveerde leefbaarheid (die gemiddeld iets lage r is in de ) zijn de verschillen niet meer significant. 4 De Leefbaarometer is door RIGO ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Deze monitor berekent de leefbaarheidsscore aan de hand van 49 indicatoren. Zie De resultaten

18 % zeer tevreden met winkels in de buurt 12 Het enige aspect waarover bewoners van de significant tevredener zijn dan gemiddeld, zijn de winkels in de buurt. Dat geldt voor alle leeftijden met uitzonderin g van de groep onder de 25. Per leeftijdsgroep zijn de verschillen niet significant vanwege de kleine aantallen, maar over de gehele linie en voor de groep 55 -plussers is het verschil wel betekenisvol. figuur 7 Aandeel bewoners dat (zeer) tevreden is met de winkels in de buurt, naar leeftijdsklasse 60% 50% 40% 30% 20% NL- gemiddeld 10% 0% en ouder 2.5 Participatie Over het algemeen ligt het niveau van deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten onder de oudere bewoners van de in dezelfde orde van grootte als bij de ouderen in de rest van het land. Als er al sprake is van een trend, dan is die dat de deelname aan activiteiten iets lager ligt en het contact met buurtgenoten, familieleden en vrienden en kennissen iets hoger. De orde van grootte van de verschillen is echter niet dusdanig dat hier in dit onderzoek betekenis aan kan worden gehecht (tabel 4). Wel kan het als aanleiding gezien worden voor nader onderzoek waarbij verder wordt ingezoomd op deze aspecten. tabel 4 Deelname aan activiteiten en contact van 65-plussers gemiddeld in Nederland en in de NL veel contact met buren 60% 57% veel contact met buurtgenoten 48% 49% wekelijks contact met familieleden 84% 89% wekelijks contact met vrienden en kennissen 73% 76% wekelijks verenigingsleven 34% 30% uren tv per week uren sport per week 4,6 4,1 gaat op vakantie 52% 49% interesse in politiek (tamelijk tot zeer) 56% 50% Dat is het verschil!

19 13 NL kerkbezoek (wekelijks) 31% 27% autobezit 62% 62% volgt opleiding/cursus 3% 3% heeft werk 5% 3% partner volgt opleiding/cursus 3% 0% partner heeft werk 4% 1% Om te kunnen controleren voor andere invloeden dan leeftijd op de participatiegraad berekenen we een samengestelde score uit de verschillende activiteiten. Deze participatiegraad wordt groter als men: werkt; een cursus volgt; deelneemt aan sport; deelneemt aan verenigingsleven; een kerk bezoekt; op vakantie gaat. De maximale score is dan zes en de minimale nul. We controleren voor het hebben van een langdurige ziekte, aandoening of handicap, voor leeftijd en voor inkomen. Het resultaat is weergegeven in figuur 8 op de volgende bladzijde. Daaruit blijkt dat er betekenisvolle verschillen zijn in participatiegraad tussen ouderen en jongere huishoudens en tussen bewoners met en zonder handicap of aandoening. Tussen bewoners van en gemiddeld Nederland zijn de verschillen beperkt. Voor ouderen is er geen betekenisvol verschil. Voor bewoners van onder de 65 ligt de participatiegraad zowel voor bew o- ners met een aandoening/handicap als voor bewoners zonder zo n handicap iets lager dan g e- middeld in Nederland. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat het wonen in een woonservicegebied bijdraagt aan de participatie in de samenleving. De resultaten

20 participatiegraad (0-6) 14 Figuur 8 Participatiegraad naar leeftijd en het hebben van een aandoening/handicap voor bew o- ners van en gemiddeld in Nederland, gecontroleerd voor inkomen 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 NL- gemiddeld 0 <65 65-plus <65 65-plus langdurige aandoening/handicap geen langdurige aandoening of handicap *Participatiegraad wordt weergegeven voor een inkomen van Dat is het verschil!

21 15 Hoofdstuk 3 Conclusie 3.1 De verschillen op een rij Uit het onderzoek komt naar voren dat op een aantal punten significant afwijken van het gemiddelde in Nederland. De huisvesten relatief veel ouderen en bewoners met een lan g- durige aandoening, handicap of beperking. In vestigen zich meer ouderen en mensen met een langdurige aandoening, handicap of beperking. In voelen meer mensen zich minder gezond, ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd en inkomen. In ontvangen minder bewoners mantelzorg bij huishoudelijke hulp. De woningen in zijn meer dan gemiddeld in Nederland doe l- groepgericht, zoals verzorgd wonen. Woonservicegebieden hebben naar verhouding veel huurwoningen. In zijn de bewoners tevredener over het winkelaanbod. In is het gemiddelde oordeel over de leefbaarheid lager dan gemiddeld in Nederland. De participatiegraad van bewoners jonger dan 65 in is lager dan van deze leeftijdsgroep elders in Nederland. Bij 65-plussers is die ongeveer hetzelfde. De lijken in een behoefte te voorzien waar het voorzieningen, diensten, en verzorging betreft die mensen in staat stelt om zelfstandig te wonen waar dat anders problematisch zou kunnen zijn. Met name de combinatie van de eerste drie constateringen is een indicatie dat ouderen en mensen met beperkingen in wel eens langer zelfstandig zouden kunnen wonen dan elders in Nederland. Hierbij wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag of en zo ja welke interventies en arrangementen een gunstige uitwerking hebben op het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking. Misschien woonden er al veel ouderen en waren er al veel voorzieningen en is daar zonder verdere inspanningen het etiket woonservicegebied op deze gebieden geplakt. Als dat zo is, dan zijn de keuzen voor de geselecteerde in elk geval goed gemaakt. Voor de meer afgeleide doelen van de - betrekking hebbend op een grotere tevredenheid met de woonomgeving en een hogere participatiegraad - kan geen bevestiging worden gevonden. Bewoners van hebben als wordt gecontroleerd voor de geobjectiveerde leefbaarheid van de gebieden - geen positiever oordeel over hun woonomgeving dan andere mensen in vergelijkbare omstandigheden. Alleen het oordeel over het winkelaanbod in de buurt is positiever. Dat werkt echter maar beperkt door in het algem e- ne oordeel. De participatiegraad van bewoners van ligt lager dan gemi d- deld in Nederland. Voor een deel komt dat door de gemiddeld hogere leeftijd en het feit dat er Conclusie

22 16 meer mensen met een langdurige ziekte, aandoening of beperking wonen. Wanneer daarvoor wordt gecontroleerd, geldt dat de bewoners van de woons ervicegebieden in gelijke mate deelnemen in de samenleving als mensen in vergelijkbare omstandigheden elders in het land. Alleen mensen jonger dan 65 in participeren naar verhouding significant minder dan vergelijkbare bewoners elders. 3.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek Uit het onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat ouderen en mensen met een beperking mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen in woonser vicegebieden. In elk geval wonen er meer mensen uit deze doelgroepen en vestigen zij zich in ook meer. Het is niet ondenkbaar dat deze ouderen en mensen met beperkingen elders niet allemaal zelfstandig hadden kunnen blijven wonen. In vervolgonderzoek zou hier meer duidelijkheid over moeten komen om de op hun resultaten te kunnen beoordelen. Een andere vraag is waardoor in naar verhouding veel zelfstandig wonende ouderen wonen vergeleken met de rest van Nederland. Het kan zijn dat deze gebieden ook voordat zij officieel tot woonservicegebied zijn bestempeld al bepaalde kenmerken hadden waardoor hier relatief veel ouderen zelfstandig wonen, zoals geschikte woningen, adequate voorzieningen en bouw van de wijk. Het kan ook zijn dat de interventies van de samenwerkingspartners in dit woonservicegebied tot dit resultaat hebben geleid. Bij een aantal zullen beide factoren een rol spelen. In welke mate elke factor heeft bijgedragen is relevant vervolgonderzoek. In maart 2012 worden de resultaten van de proeftuinen woo n- servicegebieden van de SEV verwacht, die in elk geval op dit onderwerp dieper ingaan. Een opvallende uitkomst is dat bewoners in minder huishoudelijke hulp van mantelzorgers ontvangen dan bewoners elders in Nederland. Dit vraagt om nader onderzoek om de achterliggende oorzaken hiervan de achterhalen: neemt mantelzorg af zodra bewoners in gaan wonen of trekken mensen die niet over mantelzorg be schikken juist naar? Of spelen er nog andere factoren een rol? Omdat het overheidsbeleid erop gericht is om meer mantelzorg te bewerkstelligen is dit punt van groot belang en urgent. Dat is het verschil!

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Meedoen en gelukkig zijn

Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen M.H. Kwekkeboom (Avans/SCP)

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie