MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts"

Transcriptie

1 MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1

2 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Mail: Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) 2

3 ISBN

4 INHOUD 0. Grootte van de vennootschap 1. Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt? 2. Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding? 3. Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken? 4. Hoe wordt een tax shelter opgenomen in de boekhouding? 5. Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasinggever? 6. Hoe wordt een waardevermindering op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering correct opgenomen in de boekhouding? 7. Hoe boekt u uw kmo portefeuille? 8. Hoe worden maaltijdcheques en ecocheques correct geboekt? 9. Hoe boek ik een kapitaalverhoging door: incorporatie van overgedragen winst incorporatie van reserves 10. Hoe worden warrants geboekt? 11. Hoe wordt een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa geboekt? 12. Hoe boeken we een onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen? 13. Hoe boek je het voorschot op de verdeling van het netto actief? 14. Wat zijn de regel voor het boeken van een kapitaalsubsidie waarvan de toekenning en/of uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid? 15. Hoe en wanneer boeken we een voorziening? 4

5 INHOUD 16. Hoe verwerken we de aankoop van goederen verworven tegen betaling van een lijfrente? 17. Hoe boeken we een bijkomende fiscale aanslag? 18. Wanneer maken we gebruik van de overlopende rekening van het actief bij het boeken van een lening? 19. Hoe wordt een roerende lease bij de leasingnemer geboekt? 20. Wanneer en in welke mate dient de provisie vakantiegeld voor bedienden en arbeiders te worden teruggenomen? 21. Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasingnemer? 22. Hoe boeken we de btw in hoofde van de leden van de btw eenheid? 23. Hoe wordt factoring in hoofde van de leverancier geboekt? 24. Wanneer boeken we op de overlopende rekeningen? 25. Hoe verwerken we de ontwikkeling van onze eigen website in onze boekhouding? 26. Waar worden de kosten van een gehuurd pand geboekt? 27. Hoe worden management fees en bestuurdersvergoedingen correct geboekt? 28. Hoe en wanneer worden ontvangen dividenden geboekt? 29. Hoe worden rentesubsidies correct verwerkt in de boekhouding? 30. Hoe nemen we een sale and lease back correct op in onze boekhouding? 5

6 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Het is onmogelijk op een correcte manier de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving en de vennootschapswetgeving te volgen als u niet weet of de vennootschap kwalificeert als grote vennootschap of kleine vennootschap! Wat is het belang van het onderscheid? 6

7 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Vennootschapsrechtelijke gevolgen : Schema van de jaarrekening Jaarverslag Aanstelling commissaris 7

8 1. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Fiscale gevolgen Aanleg investeringsreserve Vermeerdering ontoereikende voorafbetalingen eerste drie boekjaren Beperking van de afschrijvingen Bij de aankoop komende kosten Tarief notionele intrestaftrek 120% aftrek kosten voor beveiliging Vanaf AJ 2014 : belasting 0,4% bij meerwaarden op aandelen Vanaf 01/07/2013 : sperperiode voor kapitaalvermindering na incorporatie belaste reserves Vanaf 01/07/2013 : verlaagde roerende voorheffing op dividenden voor KMO Vanaf AJ 2014 : de fairness tax (BS 01/08/2013) Vanaf jaar 2014 : herinvoering éénmalige investeringsaftrek (enkel voor KMO) Vanaf jaar 2014 : verhoging IPA korting (korting BV) met 1,12% (enkel voor KMO) 8

9 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art. 15 W.Venn. : Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste EN het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : Jaargemiddelde personeelsbestand : 50 Omzet excl. BTW : EUR Balanstotaal : EUR Tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt M.a.w. : grote vennootschap = Jaargemiddelde personeelsbestand meer dan 100 Tijdens laatste OF voorlaatste jaar minstens twee criteria overschrijden 9

10 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Personeelsbestand? 50 mensen in absoluut aantal? 50 mensen in voltijdse equivalenten? Omzet? 70 rekening? alle opbrengsten? 10

11 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Omzet? In principe 70 rekening Tenzij wanneer opbrengsten uit het gewoon bedrijf (= 70 t/m 75) voor meer dan de helft bestaat uit opbrengsten die niet aan de omzet kunnen toegeschreven worden. Voorbeeld : 11

12 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Voorbeeld : omzet: euro; andere bedrijfsopbrengsten: euro; financiële opbrengsten: euro; en uitzonderlijke opbrengsten: euro. => omzet voor art. 15 = EUR omzet: euro; andere bedrijfsopbrengsten: euro; financiële opbrengsten: euro; en uitzonderlijke opbrengsten: euro. => omzet voor art. 15 = EUR 12

13 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP CRITERIA PERSONEEL OMZET 10 mio 12 mio 13 mio 13 mio 20 mio 18 mio 18 mio BALANSTOT. 1 mio 2 mio 3 mio 4 mio 3 mio 3 mio 4 mio Klein Klein Klein Klein Groot Groot Klein 13

14 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Wat met verbonden vennootschappen? Art. 11 W.Venn. : Met een vennootschap verbonden vennootschap = Vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent Vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen Vennootschappen waarmee zij een consortium vormt Belang? Grote of kleine vennootschap? Grote of kleine groep? Fiscaliteit! 14

15 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art. 16 W.Venn. : Een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een kleine groep te vormen, indien deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden : Jaaromzet excl. BTW : EUR balanstotaal : EUR jaargemiddelde van het personeelsbestand : 250 Pas als twee jaar lang de criteria worden overschreden, is er een grote groep. 15

16 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art W.Venn. inzake controle op de jaarrekening (aanstelling commissaris ) : Dit hoofdstuk is niet van toepassing op : 2 de niet genoteerde kleine vennootschappen in de zin van artikel 15, met dien verstande dat voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd, behoudens de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren; Met andere woorden : Kleine vennootschappen in de zin van art. 15 W.Venn. moeten geen commissaris aanstellen BEHALVE indien de vennootschap deel uitmaakt van een groep die moet consolideren 16

17 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Let op : art. 141 omvat geen territorialiteitsbepaling : Praktijk : De vennootschap van uw klant is op zich een kleine vennootschap, maar is dochter van een Duitse vennootschap die in Duitsland consolideert (eventueel zonder dat u daarvan op de hoogte bent). U moet voor de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen en een jaarrekening opstellen volgens het volledig schema 17

18 DEEL I GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Praktijk : Een groep van (Belgische) vennootschappen. De groep wordt niet aanzien als een grote groep (criteria art. 16 W.Venn.) U moet niet verplicht consolideren De groep overschrijdt op geconsolideerde basis wel aan de criteria van art. 15 W.Venn. U moet in alle groepsvennootschappen een jaarrekening opmaken volgens het volledig schema Een commissaris is enkel nodig in de vennootschap die op individuele basis art. 15 W.Venn. overschrijdt 18

19 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Is de vennootschap verbonden in de zin van art. 11 W.Venn.? Neen Overschrijdt de vennootschap de criteria van art. 15 W.Venn.? Neen kleine vennootschap verkort schema en geen commissaris Ja Ja Consolidatie opmaken grote vennootschap volledig schema en wel commissaris Ja Voldoet de groep aan art. 16 W.Venn.? Neen Geen verplichte consolidatie Overschrijdt de groep de criteria van art. 15 W.Venn.? Neen verkort schema en geen commissaris Ja Ja Wel consolidatieplicht volledig schema voor alle groepsvennootschappen volledig schema en wel commissaris voor alle groepsvennootschappen commissaris enkel voor vennootschap die afzonderlijk art. 15 overschrijdt 19

20 BOEKING VAN ONROEREND GOED 20

21 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 1 : wanneer boeken? Vraag 2 : hoe boeken? Vraag 3 : waar boeken? 21

22 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 1 : wanneer boeken? Problematiek i.v.m. aankoop/verkoop onder opschortende voorwaarde 22

23 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Art B.W. : Een verbintenis onder een opschortende voorwaarde aangegaan, is die welke afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd worden dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. In het tweede geval heeft de verbintenis haar gevolgen met ingang van de dag waarop zij is aangegaan. Art B.W. : De vervulde voorwaarde werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan. Voorlopige conclusie : een verbintenis die wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde (vb. het bekomen van een bodemattest), en afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, schort de uitvoering van de verbintenis wel op, doch schort deze voorwaarde niet het bestaan op van de overeenkomst en van de eruit voortvloeiende rechten en plichten. 23

24 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Boekhoudwetgeving : Art. 33 KB/W.Venn. : Er moet rekening gehouden worden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, CBN advies 148/6 (Bulletin CBN, nr. 34, maart 1995, herzien op 4 mei 2011) 24

25 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Aankoop/Verkoop onder opschortende voorwaarde : CBN advies 148/6 : vraagstelling : Is de regel vervat in art B.W. dat de vervulde voorwaarde civielrechtelijk terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis werd aangegaan, tevens boekhoudrechtelijk bepalend voor de toerekening van de verrichting aan het boekjaar? Antwoord : Het staat partijen vrij een afwijkende regeling te voorzien Indien geen afwijkende regeling, zijn er drie mogelijkheden : 25

26 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bij het opmaken van de jaarrekening door de Raad van Bestuur is de voorwaarde vervuld : dan heeft de retroactieve werking voorzien door het B.W. tot gevolg dat de verrichting (en de opbrengst of kost die er uit voortvloeit) moet aangerekend worden aan het boekjaar tijdens het welk de verrichting afgesloten is, ook al is de voorwaarde in vervulling gegaan na de afsluitdatum van het boekjaar. Bij het opmaken van de jaarrekening is het niet zeker of de voorwaarde vervuld is : de verrichting mag niet aangerekend worden aan het boekjaar Bij vervulling zou de verrichting aanleiding geven tot een verlies => voorziening aanleggen Bij vervulling zou de verrichting aanleiding geven tot een winst => melden in de toelichting Bij het opmaken van de jaarrekening is het zeker dat de voorwaarde niet vervuld is : de verrichting heeft geen uitwerking 26

27 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Fiscaal : Com.IB92 nr. 24/7 : Nummer 24/7 Een vordering uit hoofde van een contract waarin een opschortende voorwaarde is opgenomen, verkrijgt evenwel slechts een zeker en vaststaand karakter op het tijdstip waarop aan de opschortende voorwaarde is voldaan. De terugwerkende kracht tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan, die volgens art. 1179, BW, aan de opschortende voorwaarde is verbonden, blijft in fiscale zaken zonder invloed (Brussel, , Rom; id., , Van den Bosch zie ook 42/6). 27

28 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 2 : hoe boeken (deel 1)? = functie van art. 15 W.Venn. : grote of kleine vennootschap : Aankoopprijs activeren Bijkomende kosten : Wat zijn bijkomende kosten? Hoe boeken? Problematiek van afschrijvingen en/of waardeverminderingen 28

29 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Wat zijn bijkomende kosten? Art. 36 KB/W.Venn. geeft als voorbeeld van de bijkomende kosten de niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. Meer concreet omvat dit de registratierechten bij onroerende goederen, de niet aftrekbare BTW, enz. De belastingadministratie (Com.IB 61/67) geeft iets meer verduidelijking : De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs ook de bijkomende kosten zoals invoerrechten en andere inklaringskosten, vervoerkosten, niet aftrekbare BTW, installatiekosten (b.v. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen enz.), kosten van studies, expertise, opmeting, plannen enz., honoraria van notarissen, architecten, registratie of andere soortgelijke rechten enz., zelfs indien die kosten de intrinsieke waarde van die activa niet verhogen. 29

30 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Hoe bijkomende kosten boeken? Verschil naargelang aankoop of inbreng : Art. 35 en 36 KB/W.Venn. : de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde omvat naast de aankoopprijs de bijkomende kosten. Ingeval van aankoop dienen de bijkomende kosten dus mee geactiveerd te worden. Art. 39 KB/W.Venn. : De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde; indien zij niet volledig ten laste worden gebracht van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan de inbreng is geschied, worden ze opgenomen in de rubriek " Oprichtingskosten ". Ingeval van inbreng heeft u de keuze. 30

31 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Ter info : art. 196 WIB92 : 2. Ten name van de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen niet als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin het immaterieel of materieel vast actief ( oprich ngskosten!) werd aangeschaft of tot stand gebracht: 1 wordt de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste activa slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht; 2 wordt, in afwijking van artikel 62, het totale bedrag van de bij de aankoop komende kosten op dezelfde wijze als de hoofdsom van de aanschaffings of beleggingswaarde van de desbetreffende vaste activa afgeschreven. 31

32 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bij jaareinde : Art. 64 KB/W.Venn. : Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen Afschrijving kan enkel : Op de waarde van het gebouw Op de bijkomende kosten van het gebouw Op het grondgedeelte kan niet afgeschreven worden De bijkomende kosten die betrekking hebben op de grond kunnen het voorwerp uitmaken van een waardevermindering 32

33 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Maar let op art. 49 KB/W.Venn : De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen waarvan sprake in artikel 46, van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd. De geboekte waardevermindering moet m.a.w. teruggenomen worden indien de waarde van de grond uitstijgt boven de boekwaarde! 33

34 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Twee manieren om de waardevermindering terug te nemen : Terugname via de resultatenrekening => belastbaarheid Terugname via de herwaarderingsmeerwaarden => Geen belastbaarheid Art. 100 KB W.Venn. Onder post III van de passiefzijde " Herwaarderingsmeerwaarden " mogen rechtstreeks worden geboekt en gehandhaafd tot op het ogenblik waarop de betrokken goederen gerealiseerd zijn : 2 de terugneming van waardeverminderingen geboekt op immateriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder beperkte gebruiksduur. 34

35 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 2 : hoe boeken (deel 2)? Voor de berekening van de notionele intrestaftrek dient het eigen vermogen gecorrigeerd te worden met de boekwaarde van de onroerende goederen waarvan de bedrijfsleiders of hun echtgenoot het gebruik hebben Maar enkel het privé deel moet worden uitgesloten Bijgevolg dient het privé en het beroepsmatig duidelijk afzonderlijk vermeld te worden in de balans 35

36 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 3 : waar boeken? Art. 95 KB/W.Venn. : indeling materiële vaste activa 22 Terreinen en gebouwen : 23 Installaties, machines en uitrusting 24 Meubilair en rollend materieel 25 Leasing en soortgelijke rechten 26 Overige materiële vaste activa 27 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanvullend : 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 36

37 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 22 Zakelijke rechten die de onderneming bezit op een onroerend goed Het onroerend goed moet bestemd zijn voor eigen bedrijfsuitoefening Het betreft zakelijke rechten : volle eigendom of vruchtgebruik De inrichting van deze gebouwen mag eveneens onder deze rekening opgenomen worden Intercalaire intresten (art. 38 KB/W.Venn.) 37

38 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 25 Gebruiksrechten op een onroerend goed Het betreft de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de onderneming beschikt Op grond van erfpacht, opstal of leasing Voorwaarde : wanneer de contractueel te storten termijnen >= integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal door de leasinggever, verhoogd met de rente en de kosten van de verrichting (art. 95 KB/W.Venn.) Het (financiële) risico ligt dus bij de leasingnemer Belangrijk onderscheid met de roerende leasing! (zie verder) 38

39 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 26 Overige materiële vaste activa Het betreft de terreinen en gebouwen niet bestemd zijn voor bedrijfsuitoefening (cfr. 22 rekening) Voorbeeld : woongebouwen, buiten gebruik gestelde gebouwen 39

40 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 27 Vaste activa in aanbouw Dit is een tijdelijke rekening voor onroerende goederen waarvan de bouwwerken nog bezig zijn Na afwerking dienen de onroerende goederen overgeboekt te worden naar de rekening 22 of 26 Intercalaire intresten (art. 38 KB/W.Venn.) : intresten van leningen, aangegaan ter financiering van investeringen in vaste activa, vanaf het moment van het verstrekken van de lening tot de afwerking van de investeringen. Deze intresten mogen in de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa worden opgenomen en mee afgeschreven worden met het desbetreffende actief. 40

41 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 27 Vaste activa in aanbouw Let op voor de afschrijvingsproblematiek : Boekhoudkundig : afschrijven over de vermoedelijke gebruiksduur Fiscaal : art. 61 WIB92 : afschrijven indien er een waardevermindering is maar het onroerend goed is nog niet opgeleverd? Belangrijk fiscaal principe : art. 61 WIB92 Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. Het is bijgevolg aan de belastingplichtige om de waardevermindering aan te tonen! 41

42 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Dit betreft de voorraad onroerende goederen Toepassingsgebied : immobiliënhandelaars, bouwondernemingen 42

43 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Ter info : onderscheid : Boekhoudkundige afschrijving Fiscale afschrijving 43

44 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Belangrijk fiscaal principe : art. 61 WIB92 Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. Het is bijgevolg aan de belastingplichtige om de waardevermindering aan te tonen! Bedenkingen : Wat met onroerend goed? Wat met het principe van art. 47 WIB? U moet immers herinvesteren in afschrijfbare vaste activa 44

45 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bijkomende kosten : afschrijving ad libidum (art. 62 WIB92) : enkel voor kleine vennootschappen (art. 196 WIB92) Afschrijven ineens jdens het belastbaar jdperk ( rechtstreeks in kosten boeken) Let op met verkort boekjaar! Volgens hetzelfde ritme als het hoofdbestanddeel Volgens ander ritme 45

46 VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN 46

47 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Wat is een vruchtgebruik? Art. 578 BW : Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden. Art. 581 BW : Het kan worden gevestigd op alle soorten van roerende of onroerende goederen. Art. 619 BW : vruchtgebruik aan rechtspersonen vervalt automatisch na 30 jaar 47

48 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Waardering van het vruchtgebruik (van een onroerend goed) Bedrijfseconomische waardering (niet 80/20)! Vertrekken van brutohuurwaarde Rekening houden met kosten : onroerende voorheffing, verzekeringspremies, onderhoud, gemeenschappelijke kosten, enz. Rekening houden met eventuele leegstand Dit resulteert in een netto huurwaarde Deze nettohuurwaarde actualiseren over de duurtijd van het vruchtgebruik 48

49 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding? Bron : CBN advies : dit advies behandelt de hypothese waarin de verwerving gebeurt tegen betaling van een éénmalige vergoeding (wat in de praktijk meestal voorkomt), dus niet de hypothese van een periodieke vergoeding 49

50 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Art. 95 KB/W.Venn. : III. A. Terreinen en gebouwen. In die rubriek worden opgenomen de bebouwde en onbebouwde terreinen, de constructies daarop evenals de inrichting daarvan, waarvan de vennootschap eigenares is en die duurzaam voor bedrijfsuitoefening worden aangewend. Worden eveneens onder die rubriek opgenomen, de andere zakelijke rechten (dan het eigendomsrecht) die de vennootschap bezit op een onroerend goed dat zij bestemd heeft om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening wanneer de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. 50

51 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Boeking bij vestiging : 51

52 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Boeking jaarlijkse afschrijving : CBN advies : Aangezien het recht van vruchtgebruik uiteraard tijdelijk is ook al heeft het betrekking op een goed waarvan het gebruik niet beperkt is in de tijd, b.v. een terrein zal zijn aanschaffingswaarde volgens een passend plan ten laste worden genomen op grond van de duur van het recht van vruchtgebruik of van de economische gebruiksduur van het onroerend goed, in de veronderstelling (die, rekening houdend met de definitie van het vruchtgebruik, niet erg waarschijnlijk is) dat deze economische gebruiksduur korter zou zijn dan de duur van het vruchtgebruik. 52

53 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Bijkomende kosten bij aankoop van het vruchtgebruik : idem als Hoofdstuk 1 : Onderscheid grote/kleine vennootschap Grote vennootschap : activeren en afschrijven over duurtijd Pro rata afschrijven in jaar van aanschaf Kleine vennootchap : Activeren en afschrijven ad libidum 53

54 RUIL VAN ONROEREND GOED 54

55 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Praktijksituatie : Vennootschap A is eigenaar van een perceel bouwgrond, maar heeft geen verstand van bouwen Vennootschap B is aannemer die die kan bouwen, maar die geen perceel grond heeft Partijen komen overeen om op de grond een gebouw op te trekken, waarbij vennootschap A in ruil voor de bouwgrond één appartement ontvangt 55

56 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Basis : Art. 36 KB/W.Venn. CBN Advies 126/17 56

57 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Basis : Art. 36 KB/W.Venn. CBN Advies 126/17 Art. 36 KB/W.Venn. : Waarderingsregels aanschaffingswaarde De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. De aanschaffingsprijs van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van het (de) in ruil hiervoor overgedragen actiefbestanddeel ( delen); is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil. => Aanschaffingswaarde = de marktwaarde 57

58 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Het Belgische jaarrekeningrecht bevat geen bijzondere waarderingsgrondslag voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa die om niet worden verkregen. Gelet op de vereiste van een getrouwe financiële verslaglegging is de Commissie van oordeel dat er voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen om niet geredeneerd moet worden in termen van vermogenstoename en niet in termen van historische kostprijs aangezien die in casu uiteraard ontbreekt. Enerzijds dient de jaarrekening immers een passend inzicht te verstrekken in de vermogensbestanddelen van de onderneming en het gebruik ervan, anderzijds kan het voorzichtigheidsbeginsel niet ingeroepen worden om de resultaaterkenning uit te stellen aangezien de verkrijging om niet een onmiddellijke vermogenstoename tot gevolg heeft waarover de onderneming het volledige beschikkingsrecht verkrijgt. 58

59 3. RUIL VAN ONROEREND GOED De om niet gerealiseerde vermogenstoename wordt gewaardeerd tegen "werkelijke waarde" die dient omschreven te worden als het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die uit vrije wil een transactie afsluiten. De begunstigde dient ten belope van deze "werkelijke waarde" een resultaat te erkennen op het ogenblik van verkrijging. Dit standpunt is in overeenstemming met buitenlandse en IAS verslaggevingsnormen die bijzondere bepalingen bevatten over de waardering van de aanschaffingswaarde bij verkrijging om niet. 59

60 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Voorbeeld : Vennootschap X is eigenaar van een perceel grond : Aanschaffingswaarde : EUR werkelijke waarde : EUR Vennootschap Immo Y wil deze grond verwerven om er 6 appartementen op te richten Verkoopprijs appartement : EUR (per appartement) Verkoopprijs excl. BTW : EUR Kostprijs om het te bouwen : EUR (per appartement) Partijen komen overeen om de grond te ruilen voor één appartement 60

61 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 61

62 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 62

63 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 63

64 TAX SHELTER 64

65 4. TAX SHELTER Wat? Een investering/belegging die fiscaal gestimuleerd wordt Art. 194ter WIB92 Principe : Vrijstelling van de belastbare winst voor 150% van het bedrag dat wordt geïnvesteerd in een Belgisch audiovisueel werk Centraal document : de raamovereenkomst Vrijstellingsvoorwaarden i.v.m. : Het audiovisuele werk (= het voorwerp van de raamovereenkomst) De betrokken partijen : het productiebedrijf en de investeerder De investering zelf 65

66 4. TAX SHELTER Vrijstellingsvoorwaarden i.v.m. : De betrokken partijen : het productiebedrijf en de investeerder Productiebedrijf Belgische vennootschap Geen achterstallen bij RSZ De investeerder Belgische vennootschap, dus niet voor natuurlijke personen Mag geen audiovisueel bedrijf zijn 66

67 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : De belastbare winst van de investerende vennootschap wordt vrijgesteld ten belope van 150% van de investering De vrijgestelde winst moet op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt en mag niet dienen als grondslag voor enige beloning of toekenning (= onaantastbaarheidsvoorwaarde Voorbeeld : afsluiting raamovereenkomst t.b.v EUR 67

68 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : In totaal mag maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag worden verstrekt onder de vorm van een lening. => boeken als een vordering op korte (of lange) termijn Het resterende bedrag, zijnde minimaal 60% vertegenwoordigd rechten op de verworpen opbrengsten van de film. => boeking als een geldbelegging => beter niet als financieel vast actief, wegens het ontbreken van een duurzaam karakter 68

69 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : Begrenzing van het fiscaal voordeel : dubbele begrenzing : Maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar (voor aanleg van de vrijgestelde reserve) Voorbeeld : Aangroei belaste reserve : EUR Investering : EUR Vrijstelling : x 150% : EUR Aangroei belaste reserve : EUR Investering : EUR Vrijstelling : x 150% : EUR maar beperkt tot EUR (50% van EUR) in het eerste jaar. Het saldo van EUR is overdraagbaar 69

70 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Tijdelijke vrijstelling van de geïnvesteerde sommen : Boeken van de belastingvrije reserves Voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde 70

71 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Definitieve vrijstelling : Wanneer alle attesten zijn ontvangen : Attest van het Controlekantoor van de productievennootschap : Zijn de kosten effectief in België doorgevoerd 40/60 verhouding Enz Attest van de Gemeenschap Het werk is voltooid Controle op de budgetten en de effectieve aanwending Uiterlijk binnen 4 jaar na afsluiting van de raamovereenkomst 71

72 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Boeking bij de definitieve vrijstelling : Fiscaal : De aangroei van de beschikbare reserves neutraliseren door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves : zie aparte lijn definitieve vrijstelling tax shelter : Zie voorbeeld aangifte : 72

73 4. TAX SHELTER Bij definitieve vrijstelling 73

74 4. TAX SHELTER Keerzijde van de medaille : Enerzijds vrijstelling van 150% van de investering Maar de kosten m.b.t. de eigendomsrechten en de leningen zijn niet aftrekbaar als beroepskosten (art. 194ter 6 WIB92) Welke kosten : verliezen, minderwaarden, waardeverminderingen, afschrijvingen, voorzieningen, enz. => opnemen onder de verworpen uitgaven Voorbeeld : Investering van EUR onder de vorm van een lening. Boeken van een vrijstelling van x 150% = EUR Maar productiemaatschappij kampt met zware financiële problemen Blijvende onzekerheid over de inbaarheid van de vordering => boeken van een waardevermindering => opnemen onder de verworpen uitgaven 74

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie

Nadere informatie

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Deel I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie 1.

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie