MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts"

Transcriptie

1 MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1

2 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Mail: Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) 2

3 ISBN

4 INHOUD 0. Grootte van de vennootschap 1. Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt? 2. Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding? 3. Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken? 4. Hoe wordt een tax shelter opgenomen in de boekhouding? 5. Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasinggever? 6. Hoe wordt een waardevermindering op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering correct opgenomen in de boekhouding? 7. Hoe boekt u uw kmo portefeuille? 8. Hoe worden maaltijdcheques en ecocheques correct geboekt? 9. Hoe boek ik een kapitaalverhoging door: incorporatie van overgedragen winst incorporatie van reserves 10. Hoe worden warrants geboekt? 11. Hoe wordt een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa geboekt? 12. Hoe boeken we een onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen? 13. Hoe boek je het voorschot op de verdeling van het netto actief? 14. Wat zijn de regel voor het boeken van een kapitaalsubsidie waarvan de toekenning en/of uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid? 15. Hoe en wanneer boeken we een voorziening? 4

5 INHOUD 16. Hoe verwerken we de aankoop van goederen verworven tegen betaling van een lijfrente? 17. Hoe boeken we een bijkomende fiscale aanslag? 18. Wanneer maken we gebruik van de overlopende rekening van het actief bij het boeken van een lening? 19. Hoe wordt een roerende lease bij de leasingnemer geboekt? 20. Wanneer en in welke mate dient de provisie vakantiegeld voor bedienden en arbeiders te worden teruggenomen? 21. Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasingnemer? 22. Hoe boeken we de btw in hoofde van de leden van de btw eenheid? 23. Hoe wordt factoring in hoofde van de leverancier geboekt? 24. Wanneer boeken we op de overlopende rekeningen? 25. Hoe verwerken we de ontwikkeling van onze eigen website in onze boekhouding? 26. Waar worden de kosten van een gehuurd pand geboekt? 27. Hoe worden management fees en bestuurdersvergoedingen correct geboekt? 28. Hoe en wanneer worden ontvangen dividenden geboekt? 29. Hoe worden rentesubsidies correct verwerkt in de boekhouding? 30. Hoe nemen we een sale and lease back correct op in onze boekhouding? 5

6 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Het is onmogelijk op een correcte manier de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving en de vennootschapswetgeving te volgen als u niet weet of de vennootschap kwalificeert als grote vennootschap of kleine vennootschap! Wat is het belang van het onderscheid? 6

7 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Vennootschapsrechtelijke gevolgen : Schema van de jaarrekening Jaarverslag Aanstelling commissaris 7

8 1. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Fiscale gevolgen Aanleg investeringsreserve Vermeerdering ontoereikende voorafbetalingen eerste drie boekjaren Beperking van de afschrijvingen Bij de aankoop komende kosten Tarief notionele intrestaftrek 120% aftrek kosten voor beveiliging Vanaf AJ 2014 : belasting 0,4% bij meerwaarden op aandelen Vanaf 01/07/2013 : sperperiode voor kapitaalvermindering na incorporatie belaste reserves Vanaf 01/07/2013 : verlaagde roerende voorheffing op dividenden voor KMO Vanaf AJ 2014 : de fairness tax (BS 01/08/2013) Vanaf jaar 2014 : herinvoering éénmalige investeringsaftrek (enkel voor KMO) Vanaf jaar 2014 : verhoging IPA korting (korting BV) met 1,12% (enkel voor KMO) 8

9 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art. 15 W.Venn. : Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste EN het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : Jaargemiddelde personeelsbestand : 50 Omzet excl. BTW : EUR Balanstotaal : EUR Tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt M.a.w. : grote vennootschap = Jaargemiddelde personeelsbestand meer dan 100 Tijdens laatste OF voorlaatste jaar minstens twee criteria overschrijden 9

10 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Personeelsbestand? 50 mensen in absoluut aantal? 50 mensen in voltijdse equivalenten? Omzet? 70 rekening? alle opbrengsten? 10

11 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Omzet? In principe 70 rekening Tenzij wanneer opbrengsten uit het gewoon bedrijf (= 70 t/m 75) voor meer dan de helft bestaat uit opbrengsten die niet aan de omzet kunnen toegeschreven worden. Voorbeeld : 11

12 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Voorbeeld : omzet: euro; andere bedrijfsopbrengsten: euro; financiële opbrengsten: euro; en uitzonderlijke opbrengsten: euro. => omzet voor art. 15 = EUR omzet: euro; andere bedrijfsopbrengsten: euro; financiële opbrengsten: euro; en uitzonderlijke opbrengsten: euro. => omzet voor art. 15 = EUR 12

13 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP CRITERIA PERSONEEL OMZET 10 mio 12 mio 13 mio 13 mio 20 mio 18 mio 18 mio BALANSTOT. 1 mio 2 mio 3 mio 4 mio 3 mio 3 mio 4 mio Klein Klein Klein Klein Groot Groot Klein 13

14 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Wat met verbonden vennootschappen? Art. 11 W.Venn. : Met een vennootschap verbonden vennootschap = Vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent Vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen Vennootschappen waarmee zij een consortium vormt Belang? Grote of kleine vennootschap? Grote of kleine groep? Fiscaliteit! 14

15 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art. 16 W.Venn. : Een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een kleine groep te vormen, indien deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden : Jaaromzet excl. BTW : EUR balanstotaal : EUR jaargemiddelde van het personeelsbestand : 250 Pas als twee jaar lang de criteria worden overschreden, is er een grote groep. 15

16 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Art W.Venn. inzake controle op de jaarrekening (aanstelling commissaris ) : Dit hoofdstuk is niet van toepassing op : 2 de niet genoteerde kleine vennootschappen in de zin van artikel 15, met dien verstande dat voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd, behoudens de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren; Met andere woorden : Kleine vennootschappen in de zin van art. 15 W.Venn. moeten geen commissaris aanstellen BEHALVE indien de vennootschap deel uitmaakt van een groep die moet consolideren 16

17 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Let op : art. 141 omvat geen territorialiteitsbepaling : Praktijk : De vennootschap van uw klant is op zich een kleine vennootschap, maar is dochter van een Duitse vennootschap die in Duitsland consolideert (eventueel zonder dat u daarvan op de hoogte bent). U moet voor de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen en een jaarrekening opstellen volgens het volledig schema 17

18 DEEL I GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Praktijk : Een groep van (Belgische) vennootschappen. De groep wordt niet aanzien als een grote groep (criteria art. 16 W.Venn.) U moet niet verplicht consolideren De groep overschrijdt op geconsolideerde basis wel aan de criteria van art. 15 W.Venn. U moet in alle groepsvennootschappen een jaarrekening opmaken volgens het volledig schema Een commissaris is enkel nodig in de vennootschap die op individuele basis art. 15 W.Venn. overschrijdt 18

19 0. GROOTTE VAN DE VENNOOTSCHAP Is de vennootschap verbonden in de zin van art. 11 W.Venn.? Neen Overschrijdt de vennootschap de criteria van art. 15 W.Venn.? Neen kleine vennootschap verkort schema en geen commissaris Ja Ja Consolidatie opmaken grote vennootschap volledig schema en wel commissaris Ja Voldoet de groep aan art. 16 W.Venn.? Neen Geen verplichte consolidatie Overschrijdt de groep de criteria van art. 15 W.Venn.? Neen verkort schema en geen commissaris Ja Ja Wel consolidatieplicht volledig schema voor alle groepsvennootschappen volledig schema en wel commissaris voor alle groepsvennootschappen commissaris enkel voor vennootschap die afzonderlijk art. 15 overschrijdt 19

20 BOEKING VAN ONROEREND GOED 20

21 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 1 : wanneer boeken? Vraag 2 : hoe boeken? Vraag 3 : waar boeken? 21

22 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 1 : wanneer boeken? Problematiek i.v.m. aankoop/verkoop onder opschortende voorwaarde 22

23 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Art B.W. : Een verbintenis onder een opschortende voorwaarde aangegaan, is die welke afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd worden dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. In het tweede geval heeft de verbintenis haar gevolgen met ingang van de dag waarop zij is aangegaan. Art B.W. : De vervulde voorwaarde werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan. Voorlopige conclusie : een verbintenis die wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde (vb. het bekomen van een bodemattest), en afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, schort de uitvoering van de verbintenis wel op, doch schort deze voorwaarde niet het bestaan op van de overeenkomst en van de eruit voortvloeiende rechten en plichten. 23

24 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Boekhoudwetgeving : Art. 33 KB/W.Venn. : Er moet rekening gehouden worden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, CBN advies 148/6 (Bulletin CBN, nr. 34, maart 1995, herzien op 4 mei 2011) 24

25 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Aankoop/Verkoop onder opschortende voorwaarde : CBN advies 148/6 : vraagstelling : Is de regel vervat in art B.W. dat de vervulde voorwaarde civielrechtelijk terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis werd aangegaan, tevens boekhoudrechtelijk bepalend voor de toerekening van de verrichting aan het boekjaar? Antwoord : Het staat partijen vrij een afwijkende regeling te voorzien Indien geen afwijkende regeling, zijn er drie mogelijkheden : 25

26 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bij het opmaken van de jaarrekening door de Raad van Bestuur is de voorwaarde vervuld : dan heeft de retroactieve werking voorzien door het B.W. tot gevolg dat de verrichting (en de opbrengst of kost die er uit voortvloeit) moet aangerekend worden aan het boekjaar tijdens het welk de verrichting afgesloten is, ook al is de voorwaarde in vervulling gegaan na de afsluitdatum van het boekjaar. Bij het opmaken van de jaarrekening is het niet zeker of de voorwaarde vervuld is : de verrichting mag niet aangerekend worden aan het boekjaar Bij vervulling zou de verrichting aanleiding geven tot een verlies => voorziening aanleggen Bij vervulling zou de verrichting aanleiding geven tot een winst => melden in de toelichting Bij het opmaken van de jaarrekening is het zeker dat de voorwaarde niet vervuld is : de verrichting heeft geen uitwerking 26

27 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Fiscaal : Com.IB92 nr. 24/7 : Nummer 24/7 Een vordering uit hoofde van een contract waarin een opschortende voorwaarde is opgenomen, verkrijgt evenwel slechts een zeker en vaststaand karakter op het tijdstip waarop aan de opschortende voorwaarde is voldaan. De terugwerkende kracht tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan, die volgens art. 1179, BW, aan de opschortende voorwaarde is verbonden, blijft in fiscale zaken zonder invloed (Brussel, , Rom; id., , Van den Bosch zie ook 42/6). 27

28 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 2 : hoe boeken (deel 1)? = functie van art. 15 W.Venn. : grote of kleine vennootschap : Aankoopprijs activeren Bijkomende kosten : Wat zijn bijkomende kosten? Hoe boeken? Problematiek van afschrijvingen en/of waardeverminderingen 28

29 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Wat zijn bijkomende kosten? Art. 36 KB/W.Venn. geeft als voorbeeld van de bijkomende kosten de niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. Meer concreet omvat dit de registratierechten bij onroerende goederen, de niet aftrekbare BTW, enz. De belastingadministratie (Com.IB 61/67) geeft iets meer verduidelijking : De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs ook de bijkomende kosten zoals invoerrechten en andere inklaringskosten, vervoerkosten, niet aftrekbare BTW, installatiekosten (b.v. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen enz.), kosten van studies, expertise, opmeting, plannen enz., honoraria van notarissen, architecten, registratie of andere soortgelijke rechten enz., zelfs indien die kosten de intrinsieke waarde van die activa niet verhogen. 29

30 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Hoe bijkomende kosten boeken? Verschil naargelang aankoop of inbreng : Art. 35 en 36 KB/W.Venn. : de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde omvat naast de aankoopprijs de bijkomende kosten. Ingeval van aankoop dienen de bijkomende kosten dus mee geactiveerd te worden. Art. 39 KB/W.Venn. : De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde; indien zij niet volledig ten laste worden gebracht van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan de inbreng is geschied, worden ze opgenomen in de rubriek " Oprichtingskosten ". Ingeval van inbreng heeft u de keuze. 30

31 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Ter info : art. 196 WIB92 : 2. Ten name van de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen niet als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin het immaterieel of materieel vast actief ( oprich ngskosten!) werd aangeschaft of tot stand gebracht: 1 wordt de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste activa slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht; 2 wordt, in afwijking van artikel 62, het totale bedrag van de bij de aankoop komende kosten op dezelfde wijze als de hoofdsom van de aanschaffings of beleggingswaarde van de desbetreffende vaste activa afgeschreven. 31

32 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bij jaareinde : Art. 64 KB/W.Venn. : Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen Afschrijving kan enkel : Op de waarde van het gebouw Op de bijkomende kosten van het gebouw Op het grondgedeelte kan niet afgeschreven worden De bijkomende kosten die betrekking hebben op de grond kunnen het voorwerp uitmaken van een waardevermindering 32

33 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Maar let op art. 49 KB/W.Venn : De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen waarvan sprake in artikel 46, van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd. De geboekte waardevermindering moet m.a.w. teruggenomen worden indien de waarde van de grond uitstijgt boven de boekwaarde! 33

34 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Twee manieren om de waardevermindering terug te nemen : Terugname via de resultatenrekening => belastbaarheid Terugname via de herwaarderingsmeerwaarden => Geen belastbaarheid Art. 100 KB W.Venn. Onder post III van de passiefzijde " Herwaarderingsmeerwaarden " mogen rechtstreeks worden geboekt en gehandhaafd tot op het ogenblik waarop de betrokken goederen gerealiseerd zijn : 2 de terugneming van waardeverminderingen geboekt op immateriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder beperkte gebruiksduur. 34

35 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 2 : hoe boeken (deel 2)? Voor de berekening van de notionele intrestaftrek dient het eigen vermogen gecorrigeerd te worden met de boekwaarde van de onroerende goederen waarvan de bedrijfsleiders of hun echtgenoot het gebruik hebben Maar enkel het privé deel moet worden uitgesloten Bijgevolg dient het privé en het beroepsmatig duidelijk afzonderlijk vermeld te worden in de balans 35

36 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Vraag 3 : waar boeken? Art. 95 KB/W.Venn. : indeling materiële vaste activa 22 Terreinen en gebouwen : 23 Installaties, machines en uitrusting 24 Meubilair en rollend materieel 25 Leasing en soortgelijke rechten 26 Overige materiële vaste activa 27 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanvullend : 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 36

37 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 22 Zakelijke rechten die de onderneming bezit op een onroerend goed Het onroerend goed moet bestemd zijn voor eigen bedrijfsuitoefening Het betreft zakelijke rechten : volle eigendom of vruchtgebruik De inrichting van deze gebouwen mag eveneens onder deze rekening opgenomen worden Intercalaire intresten (art. 38 KB/W.Venn.) 37

38 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 25 Gebruiksrechten op een onroerend goed Het betreft de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de onderneming beschikt Op grond van erfpacht, opstal of leasing Voorwaarde : wanneer de contractueel te storten termijnen >= integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal door de leasinggever, verhoogd met de rente en de kosten van de verrichting (art. 95 KB/W.Venn.) Het (financiële) risico ligt dus bij de leasingnemer Belangrijk onderscheid met de roerende leasing! (zie verder) 38

39 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 26 Overige materiële vaste activa Het betreft de terreinen en gebouwen niet bestemd zijn voor bedrijfsuitoefening (cfr. 22 rekening) Voorbeeld : woongebouwen, buiten gebruik gestelde gebouwen 39

40 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 27 Vaste activa in aanbouw Dit is een tijdelijke rekening voor onroerende goederen waarvan de bouwwerken nog bezig zijn Na afwerking dienen de onroerende goederen overgeboekt te worden naar de rekening 22 of 26 Intercalaire intresten (art. 38 KB/W.Venn.) : intresten van leningen, aangegaan ter financiering van investeringen in vaste activa, vanaf het moment van het verstrekken van de lening tot de afwerking van de investeringen. Deze intresten mogen in de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa worden opgenomen en mee afgeschreven worden met het desbetreffende actief. 40

41 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 27 Vaste activa in aanbouw Let op voor de afschrijvingsproblematiek : Boekhoudkundig : afschrijven over de vermoedelijke gebruiksduur Fiscaal : art. 61 WIB92 : afschrijven indien er een waardevermindering is maar het onroerend goed is nog niet opgeleverd? Belangrijk fiscaal principe : art. 61 WIB92 Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. Het is bijgevolg aan de belastingplichtige om de waardevermindering aan te tonen! 41

42 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Dit betreft de voorraad onroerende goederen Toepassingsgebied : immobiliënhandelaars, bouwondernemingen 42

43 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Ter info : onderscheid : Boekhoudkundige afschrijving Fiscale afschrijving 43

44 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Belangrijk fiscaal principe : art. 61 WIB92 Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. Het is bijgevolg aan de belastingplichtige om de waardevermindering aan te tonen! Bedenkingen : Wat met onroerend goed? Wat met het principe van art. 47 WIB? U moet immers herinvesteren in afschrijfbare vaste activa 44

45 1. BOEKING VAN ONROEREND GOED Bijkomende kosten : afschrijving ad libidum (art. 62 WIB92) : enkel voor kleine vennootschappen (art. 196 WIB92) Afschrijven ineens jdens het belastbaar jdperk ( rechtstreeks in kosten boeken) Let op met verkort boekjaar! Volgens hetzelfde ritme als het hoofdbestanddeel Volgens ander ritme 45

46 VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN 46

47 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Wat is een vruchtgebruik? Art. 578 BW : Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden. Art. 581 BW : Het kan worden gevestigd op alle soorten van roerende of onroerende goederen. Art. 619 BW : vruchtgebruik aan rechtspersonen vervalt automatisch na 30 jaar 47

48 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Waardering van het vruchtgebruik (van een onroerend goed) Bedrijfseconomische waardering (niet 80/20)! Vertrekken van brutohuurwaarde Rekening houden met kosten : onroerende voorheffing, verzekeringspremies, onderhoud, gemeenschappelijke kosten, enz. Rekening houden met eventuele leegstand Dit resulteert in een netto huurwaarde Deze nettohuurwaarde actualiseren over de duurtijd van het vruchtgebruik 48

49 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding? Bron : CBN advies : dit advies behandelt de hypothese waarin de verwerving gebeurt tegen betaling van een éénmalige vergoeding (wat in de praktijk meestal voorkomt), dus niet de hypothese van een periodieke vergoeding 49

50 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Art. 95 KB/W.Venn. : III. A. Terreinen en gebouwen. In die rubriek worden opgenomen de bebouwde en onbebouwde terreinen, de constructies daarop evenals de inrichting daarvan, waarvan de vennootschap eigenares is en die duurzaam voor bedrijfsuitoefening worden aangewend. Worden eveneens onder die rubriek opgenomen, de andere zakelijke rechten (dan het eigendomsrecht) die de vennootschap bezit op een onroerend goed dat zij bestemd heeft om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening wanneer de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. 50

51 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Boeking bij vestiging : 51

52 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Boeking jaarlijkse afschrijving : CBN advies : Aangezien het recht van vruchtgebruik uiteraard tijdelijk is ook al heeft het betrekking op een goed waarvan het gebruik niet beperkt is in de tijd, b.v. een terrein zal zijn aanschaffingswaarde volgens een passend plan ten laste worden genomen op grond van de duur van het recht van vruchtgebruik of van de economische gebruiksduur van het onroerend goed, in de veronderstelling (die, rekening houdend met de definitie van het vruchtgebruik, niet erg waarschijnlijk is) dat deze economische gebruiksduur korter zou zijn dan de duur van het vruchtgebruik. 52

53 2. VRUCHTGEBRUIK CORRECT VERWERKEN Boekhoudkundige verwerking bij de vruchtgebruiker : Bijkomende kosten bij aankoop van het vruchtgebruik : idem als Hoofdstuk 1 : Onderscheid grote/kleine vennootschap Grote vennootschap : activeren en afschrijven over duurtijd Pro rata afschrijven in jaar van aanschaf Kleine vennootchap : Activeren en afschrijven ad libidum 53

54 RUIL VAN ONROEREND GOED 54

55 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Praktijksituatie : Vennootschap A is eigenaar van een perceel bouwgrond, maar heeft geen verstand van bouwen Vennootschap B is aannemer die die kan bouwen, maar die geen perceel grond heeft Partijen komen overeen om op de grond een gebouw op te trekken, waarbij vennootschap A in ruil voor de bouwgrond één appartement ontvangt 55

56 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Basis : Art. 36 KB/W.Venn. CBN Advies 126/17 56

57 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Basis : Art. 36 KB/W.Venn. CBN Advies 126/17 Art. 36 KB/W.Venn. : Waarderingsregels aanschaffingswaarde De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. De aanschaffingsprijs van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van het (de) in ruil hiervoor overgedragen actiefbestanddeel ( delen); is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil. => Aanschaffingswaarde = de marktwaarde 57

58 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Het Belgische jaarrekeningrecht bevat geen bijzondere waarderingsgrondslag voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa die om niet worden verkregen. Gelet op de vereiste van een getrouwe financiële verslaglegging is de Commissie van oordeel dat er voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen om niet geredeneerd moet worden in termen van vermogenstoename en niet in termen van historische kostprijs aangezien die in casu uiteraard ontbreekt. Enerzijds dient de jaarrekening immers een passend inzicht te verstrekken in de vermogensbestanddelen van de onderneming en het gebruik ervan, anderzijds kan het voorzichtigheidsbeginsel niet ingeroepen worden om de resultaaterkenning uit te stellen aangezien de verkrijging om niet een onmiddellijke vermogenstoename tot gevolg heeft waarover de onderneming het volledige beschikkingsrecht verkrijgt. 58

59 3. RUIL VAN ONROEREND GOED De om niet gerealiseerde vermogenstoename wordt gewaardeerd tegen "werkelijke waarde" die dient omschreven te worden als het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die uit vrije wil een transactie afsluiten. De begunstigde dient ten belope van deze "werkelijke waarde" een resultaat te erkennen op het ogenblik van verkrijging. Dit standpunt is in overeenstemming met buitenlandse en IAS verslaggevingsnormen die bijzondere bepalingen bevatten over de waardering van de aanschaffingswaarde bij verkrijging om niet. 59

60 3. RUIL VAN ONROEREND GOED Voorbeeld : Vennootschap X is eigenaar van een perceel grond : Aanschaffingswaarde : EUR werkelijke waarde : EUR Vennootschap Immo Y wil deze grond verwerven om er 6 appartementen op te richten Verkoopprijs appartement : EUR (per appartement) Verkoopprijs excl. BTW : EUR Kostprijs om het te bouwen : EUR (per appartement) Partijen komen overeen om de grond te ruilen voor één appartement 60

61 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 61

62 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 62

63 3. RUIL VAN ONROEREND GOED 63

64 TAX SHELTER 64

65 4. TAX SHELTER Wat? Een investering/belegging die fiscaal gestimuleerd wordt Art. 194ter WIB92 Principe : Vrijstelling van de belastbare winst voor 150% van het bedrag dat wordt geïnvesteerd in een Belgisch audiovisueel werk Centraal document : de raamovereenkomst Vrijstellingsvoorwaarden i.v.m. : Het audiovisuele werk (= het voorwerp van de raamovereenkomst) De betrokken partijen : het productiebedrijf en de investeerder De investering zelf 65

66 4. TAX SHELTER Vrijstellingsvoorwaarden i.v.m. : De betrokken partijen : het productiebedrijf en de investeerder Productiebedrijf Belgische vennootschap Geen achterstallen bij RSZ De investeerder Belgische vennootschap, dus niet voor natuurlijke personen Mag geen audiovisueel bedrijf zijn 66

67 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : De belastbare winst van de investerende vennootschap wordt vrijgesteld ten belope van 150% van de investering De vrijgestelde winst moet op een afzonderlijke rekening van het passief worden geboekt en mag niet dienen als grondslag voor enige beloning of toekenning (= onaantastbaarheidsvoorwaarde Voorbeeld : afsluiting raamovereenkomst t.b.v EUR 67

68 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : In totaal mag maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag worden verstrekt onder de vorm van een lening. => boeken als een vordering op korte (of lange) termijn Het resterende bedrag, zijnde minimaal 60% vertegenwoordigd rechten op de verworpen opbrengsten van de film. => boeking als een geldbelegging => beter niet als financieel vast actief, wegens het ontbreken van een duurzaam karakter 68

69 4. TAX SHELTER Het fiscaal voordeel : Begrenzing van het fiscaal voordeel : dubbele begrenzing : Maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar (voor aanleg van de vrijgestelde reserve) Voorbeeld : Aangroei belaste reserve : EUR Investering : EUR Vrijstelling : x 150% : EUR Aangroei belaste reserve : EUR Investering : EUR Vrijstelling : x 150% : EUR maar beperkt tot EUR (50% van EUR) in het eerste jaar. Het saldo van EUR is overdraagbaar 69

70 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Tijdelijke vrijstelling van de geïnvesteerde sommen : Boeken van de belastingvrije reserves Voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde 70

71 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Definitieve vrijstelling : Wanneer alle attesten zijn ontvangen : Attest van het Controlekantoor van de productievennootschap : Zijn de kosten effectief in België doorgevoerd 40/60 verhouding Enz Attest van de Gemeenschap Het werk is voltooid Controle op de budgetten en de effectieve aanwending Uiterlijk binnen 4 jaar na afsluiting van de raamovereenkomst 71

72 4. TAX SHELTER Wijze van vrijstellen : Boeking bij de definitieve vrijstelling : Fiscaal : De aangroei van de beschikbare reserves neutraliseren door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves : zie aparte lijn definitieve vrijstelling tax shelter : Zie voorbeeld aangifte : 72

73 4. TAX SHELTER Bij definitieve vrijstelling 73

74 4. TAX SHELTER Keerzijde van de medaille : Enerzijds vrijstelling van 150% van de investering Maar de kosten m.b.t. de eigendomsrechten en de leningen zijn niet aftrekbaar als beroepskosten (art. 194ter 6 WIB92) Welke kosten : verliezen, minderwaarden, waardeverminderingen, afschrijvingen, voorzieningen, enz. => opnemen onder de verworpen uitgaven Voorbeeld : Investering van EUR onder de vorm van een lening. Boeken van een vrijstelling van x 150% = EUR Maar productiemaatschappij kampt met zware financiële problemen Blijvende onzekerheid over de inbaarheid van de vordering => boeken van een waardevermindering => opnemen onder de verworpen uitgaven 74

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

OPTIMALISATIE EINDEJAARSVERRICHTINGEN. de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting

OPTIMALISATIE EINDEJAARSVERRICHTINGEN. de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting OPTIMALISATIE EINDEJAARSVERRICHTINGEN de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1 2 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

OPTIMALISATIE EN VOORBEREIDING JAARAFSLUITING

OPTIMALISATIE EN VOORBEREIDING JAARAFSLUITING OPTIMALISATIE EN VOORBEREIDING JAARAFSLUITING 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Inleiding Ontwerpadvies Handelsvorderingen ontstaan uit de verkoop van goederen en diensten

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Advies van 7 september

Nadere informatie