EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid aan de Commissie begrotingscontrole inzake kwijting voor de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (SEC(2003) C5-0564/ /2210(DEC)) Rapporteur voor advies: Robert Goodwill

2 PA_NonLeg

3 PROCEDUREVERLOOP De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid benoemde op haar vergadering van 21 november 2003 de heer Robert Goodwill tot rapporteur voor advies. De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering(en) van.... Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met... stemmen voor en... tegen bij... onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende suggesties. Bij de stemming waren aanwezig:... (voorzitter/waarnemend voorzitter),... (ondervoorzitter), Robert Goodwill (rapporteur voor advies),... (verving...),... (verving... overeenkomstig artikel 153, lid 2, van het Reglement),... en.... PA\ doc

4 SUGGESTIES De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 1. geeft uiting aan zijn algemene tevredenheid over het hoge uitvoeringspeil van de begrotingslijnen voor milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid; 2. is ingenomen met het besluit van de Commissie om een deel van de administratieve kredieten van begrotingslijn B A om te schrijven naar de operationele uitgaven, teneinde onderbesteding van middelen te voorkomen; dringt er bij de Commissie op aan alle administratieve kredieten die voor het einde van het jaar waarschijnlijk niet zullen worden gebruikt, met behulp van verzoeken om kredietoverschrijvingen over te schrijven naar lijnen voor operationele uitgaven; is van mening dat aldus optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare middelen; 3. onderstreept dat het effect van milieuprogramma's vaak wordt gehinderd door het ontbreken van beoordelingen van de milieu-effecten van andere communautaire wetgeving en programma's, met name op het gebied van de structuurfondsen; is van opvatting dat systematische toepassing van strategische milieu-effectbeoordelingen (MEB's) een krachtig instrument kan zijn om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen; 4. wijst erop dat de naleving van de administratieve en financiële bepalingen van het Financieel Reglement niet moet leiden tot onnodige vertragingen bij het toekennen van subsidies of de selectie van te financieren projecten; 5. is op basis van de beschikbare gegevens van opvatting dat de Commissie kwijting kan worden verleend met betrekking tot de uitgaven op het gebied van milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming.

5 BEKNOPTE MOTIVERING Dit advies betreft de uitvoering van de begroting op het gebied van milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid in het begrotingsjaar MILIEUBEHEER Het uitvoeringspeil van de vastleggingen voor alle begrotingslijnen op milieugebied (titel B4-3) was met % goed te noemen. Ook de achterstand bij de betalingen na de start van het LIFE III-programma in 2000 is met succes weggewerkt. Ten aanzien van de betalingen was het uitvoeringspeil over het geheel genomen bevredigend. Het Communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu, de Communautaire samenwerking op het gebied van verontreiniging van de zee en het Communautair actieprogramma ter bevordering van de civiele bescherming laten lagere percentages zien (resp. 34,5%, 56,1% en 56,7%), daar het merendeel van de vastleggingen aan het eind van 2002 is gefinaliseerd. De eerste vooruitbetalingen zijn uitgesteld tot het volgende jaar. Met betrekking tot de begrotingslijn inzake het stedelijk milieu is een grote vastlegging uit 2001 geannuleerd, omdat het contract niet op tijd was ondertekend en het desbetreffende project, ook om andere redenen, niet kon worden voortgezet. Het uitvoeringspeil (vastleggingen) van de externe aspecten van het milieubeleid (hoofdstuk B7-81) was eveneens bevredigend. Het uitvoeringspeil van de begrotingslijn voor administratief beheer is traditioneel laag. Als preventieve maatregel heeft de Commissie een deel van de kredieten overgeschreven naar de operationele begrotingslijn. Ondanks deze inspanning was er sprake van onderbesteding van deze lijn, die een uitvoeringspercentage kende van 36,2%. Na het lage peil van de vastleggingen in zowel 2001 als 2002, was er ook bij de betalingskredieten sprake van onderbesteding (57,2%). In 2002 is de administratieve begrotingslijn voor LIFE in derde landen volledig vastgelegd. Het lage benuttingspercentage van de vastleggingen in 2001 leidde in 2002 echter tot een geringere behoefte aan betalingskredieten (77,9%). In Speciaal verslag nr. 11/2003 heeft de Europese Rekenkamer het beheer van het Financieel instrument voor het milieu (LIFE) onderzocht. Het onderzoek was gericht op de tweede fase van het programma ( , LIFE II). Hoewel de opmerkingen van de Rekenkamer waardevol zijn voor de uitvoering van het huidige programma en de voorbereidingen voor de nieuwe fase, hebben zij geen directe effecten op het verlenen van kwijting voor de kredieten in GEZONDHEIDSZORG In 2002 werd de uitvoering van acht bestaande gezondheidszorgprogramma's (kanker, drugsverslaving, met vervuiling verband houdende ziektes, gezondheidsbevordering, gezondheidsbewaking, letsel, AIDS en andere overdraagbare en weinig voorkomende ziektes) voortgezet onder één begrotingslijn (B3-4308). Het totaal beschikbare budget was 46,4 PA\ doc

6 miljoen, waarvan bijna 44,8 miljoen werd vastgelegd (96,6%). De Commissie is er voorts in geslaagd de achterstanden te verkleinen. Bij de administratieve uitgaven lag het uitvoeringspercentage duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar (60% in 2001). De kredieten ( 1,6 mln) zijn vrijwel geheel vastgelegd, maar de betalingen bleven daarbij achter (54,8%). De verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) werd in januari 2002 vastgesteld. In het beginjaar heeft de EFSA 81,8% van de administratieve kredieten vastgelegd ( 2,4 miljoen van de 2,9 miljoen). De benoeming van de uitvoerend directeur van de Autoriteit en de goedkeuring van een nieuw algemeen financieel reglement voor alle EU-agentschappen werden uitgesteld, hetgeen heeft bijgedragen tot de betrekkelijk lage uitvoeringspercentages. DG Gezondheids- en consumentenbescherming (DG SANCO) was samen met het DG Landbouw verantwoordelijk voor de uitvoering van begrotingsartikel B1-175, Communautair Fonds voor onderzoek en informatie (tabak). DG SANCO haalde een uitvoeringspercentage van 96,8% op een begroting van 9 miljoen. De vastgelegde kredieten omvatten 8,7 miljoen voor een Europese anti-rookcampagne "Voel je vrij om nee te zeggen" (Feel free to say no), die in 2002 van start is gegaan en drie jaar zal duren. CONSUMENTENBELEID Het beschikbare budget voor operationele uitgaven op het gebied van het consumentenbeleid bedroeg 22,2 miljoen. In september werd 1 miljoen teruggeboekt naar de algemene begroting vanwege vertragingen bij de uitvoering, voornamelijk bij een offerte-aanvraag voor specifieke projecten. Het definitieve, gecorrigeerde uitvoeringspercentage was 95,4%. Het grootste deel van dit krediet, 16,4 miljoen, werd besteed aan de acties van de Commissie, voorts werd 1,7 miljoen besteed aan steun voor op EU-niveau werkzame consumentenorganisaties en 2,2 miljoen aan subsidies voor specifieke projecten. De kredieten op de begrotingslijn voor uitgaven voor administratief beheer werden volledig vastgelegd, hoewel het merendeel van de betalingen in het daaropvolgende jaar is gedaan.

7 Begrotings -lijn Omschrijving UITVOERING VAN DE BEGROTING 2002 Totaal van de vastleggingskredieten (initiële begroting 2002, gewijzigde en aanvullende begrotingen, overschrijvingen en extra kredieten, inclusief transporten van 2001, hergebruik van opbrengsten, enz.) Vastgelegd % Totaal van de betalingskredieten (initiële begroting 2002, gewijzigde en aanvullende begrotingen, overschrijvingen en extra kredieten, inclusief transporten van 2001, hergebruik van opbrengsten, enz.) BIJLAGE (miljoen EUR) Vastgelegd % B1-175 Communautair Fonds voor onderzoek en informatie DG SANCO) 9,000 8,713 96,8 Niet-gesplitste kredieten B3-43 VOLKSGEZONDHEID B Volksgezondheid ( ) 46,360 44,762 96,6 39,867 36,729 92,1 B3-4308A Volksgezondheid ( ) - Uitgaven voor administratief beheer 1,595 1,594 99,9 1,659 0,909 54,8 B Uitgaven in verband met de oprichting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 0,400 0,262 12,5 0,400 0,061 15,3

8 B3-4309A Uitgaven in verband met de oprichting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - Uitgaven voor administratief beheer 2,900 2,437 45,1 2,250 1,436 63,8 B4-3 MILIEU B4-304 Wetgevings- en bewustmakingsactiviteiten en andere algemene activiteiten in verband met communautaire actieprogramma's op milieugebied 17,909 17,331 96,8 16,329 16,185 99,1 B4-304A Wetgevings- en bewustmakingsactiviteiten en andere algemene activiteiten in verband met communautaire actieprogramma's op milieugebied - Uitgaven voor administratief beheer 4,913 4,425 90,1 4,944 4,795 97,0 B4-305 Communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu 2,915 2,745 94,2 1,534 0,528 34,5 B4-306 Communautair actieprogramma 3,660 3, ,300 2,064 89,7

9 ter ondersteuning van nongouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming B4-307 Communautaire samenwerking op het gebied van verontreiniging van de zee 1,039 1,013 97,6 1,039 0,583 56,1 B4-308 Communautair actieprogramma ter bevordering van de civiele bescherming 1,459 1,378 94,5 1,356 0,770 56,7 B4-308A Communautair actieprogramma ter bevordering van de civiele bescherming 0,074 0, ,129 0,112 87,0 B4-309 Proefproject voor de bescherming van kusten ,000 0,993 99,3 B Life III - Acties op het grondgebied van de Gemeenschap - Deel I: Natuurbescherming 71,784 71, ,900 26,223 90,7 B4-3200A Life III - Acties op het grondgebied van de Gemeenschap - Deel I: Natuurbescherming - Uitgaven 3,123 3,084 98,8 2,912 2,783 95,6

10 voor administratief beheer B Life III - Acties op het grondgebied van de Gemeenschap - Deel II: Milieubescherming 70,943 70,698 99,7 30,802 27,823 90,3 B4-3201A Life III - Acties op het grondgebied van de Gemeenschap - Deel II: Milieubescherming - Uitgaven voor administratief beheer 2,904 2,895 99,7 3,287 3,156 96,0 B5-1 CONSUMENTENBELEID EN BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DE CONSUMENT B5-100 Communautaire activiteiten ten behoeve van de consumenten 21,246 20,273 95,4 19,719 19,089 96,8 B5-100A Communautaire activiteiten ten behoeve van de consumenten - Uitgaven voor administratief beheer 0,712 0, ,689 0,188 27,3

11 B7- MILIEU - EXTERNE ASPECTEN B7-810 LIFE III (Europees financieel instrument voor het milieu) - Acties buiten het grondgebied van de Gemeenschap 6,522 5,773 88,5 7,092 6,576 92,7 B7-810A Life III (Europees financieel instrument voor het milieu) - Acties buiten het grondgebied van de Gemeenschap -Uitgaven voor administratief beheer 0,381 0, ,381 0,297 77,9 B7-811 Bijdrage aan internationale activiteiten op milieugebied 6,400 6,191 96,7 6,640 6,638 99,9 B7-811A Bijdrage aan internationale activiteiten op milieugebied - Uitgaven voor administratief beheer 0,600 0,217 36,2 0,900 0,515 57,2

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs

EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie cultuur en onderwijs 26.1.2015 2014/2075(DEC) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie begrotingscontrole inzake het verlenen van kwijting voor

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling VOORLOPIGE VERSIE 9 februari 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 25.2.2014 2013/2217(DEC) AMENDEMENTEN 1-15 Ontwerpverslag Petri Sarvamaa (PE521.674v01-00) Het verlenen van kwijting voor de Europese Stichting

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD)

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 26.6.2015 2015/0000(BUD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0105/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0105/ EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 26.3.2010 A7-0105/2010 VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

TWEEDE ONTWERPVERSLAG

TWEEDE ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2013/2241(DEC) 7.7.2014 TWEEDE ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het orgaan

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie verzoekschriften 2002/2171(COS) 16 december van de Commissie verzoekschriften

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie verzoekschriften 2002/2171(COS) 16 december van de Commissie verzoekschriften EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie verzoekschriften 2004 2002/2171(COS) 16 december 2002 ADVIES van de Commissie verzoekschriften aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid inzake

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.5.2011 2011/2092(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2000/0363-2001/0061(CNS) 14 augustus 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel,

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 21.1.2013 2012/2208(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2080(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2080(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het

Nadere informatie

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2013/2197(DEC) 3.7.2014 ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen VOORLOPIGE VERSIE 2002/2177(COS) 12 november 2002 ONTWERPADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen aan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 24 januari 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2001/0282(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2061(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2061(BUD) Europees Parlement 2014-2019 Begrotingscommissie 2017/2061(BUD) 9.5.2017 ONTWERPVERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2017 van de Europese Unie voor het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 11 juli 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0073(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC) Europees Parlement 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2015/2190(DEC) 2.2.2016 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2011/2234(DEC) 6.2.2012 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissie document DEC 29/2017.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissie document DEC 29/2017. Raad van de Europese Unie Brussel, 23 oktober 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 oktober 2017 aan: De heer Günther Oettinger, lid van de Europese Commissie De heer Märt

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 10 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aan de Commissie visserij

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 27.3.2015 2014/0256(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 9 april 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aan de Commissie buitenlandse

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2161(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2161(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 22.10.2014 2014/2161(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2173(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2173(DEC) Europees Parlement 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac Europees Parlement 04-09 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(06)049 Kwijting 04: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac. Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 06 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 3 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2013 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 3 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2013 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.4.2013 COM(2013) 224 final C7-0246/13 ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 3 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2013 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN NL NL ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 2014/2075(DEC) 2.2.2015 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Commissie

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2142(DEC) 16.3.2011. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2142(DEC) 16.3.2011. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 16.3.2011 2010/2142(DEC) ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Commissie

Nadere informatie

5894/11 ADD 1 las/las/sd 1 DG G II A

5894/11 ADD 1 las/las/sd 1 DG G II A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 februari 20 (08.02) (OR. en) 5894/ ADD FIN 50 PE-L 7 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: het Begrotingscomité aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2233(DEC) Ontwerpverslag Petri Sarvamaa. PE v01-00

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2233(DEC) Ontwerpverslag Petri Sarvamaa. PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 26.2.2014 2013/2233(DEC) AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag Petri Sarvamaa (PE521.652v01-00) Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 2014/2204(INI) 5.1.2015 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 645 definitief 2010/0313 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Bondsstaat

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 12 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport aan de Commissie

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie begrotingscontrole. 25 juni 2001. van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie begrotingscontrole. 25 juni 2001. van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 25 juni 2001 ADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.4.2012 2011/0339(COD) ONTWERPADVIES van de Begrotingscommissie aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 Hierbij gaat het voorstel tot kredietoverschrijving C 2 Begrotingsjaar

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 21 november 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0222(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 2004/2004(INI) 31 maart 2004 ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen aan de Commissie werkgelegenheid

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 30.1.2013 2012/2167(DEC) AMENDEMENTEN 1-8 Morten Løkkegaard (PE502.046v01-00) Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 19.7.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2005/0063(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie interne markt en consumentenbescherming 11.11.2014 2014/0124(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie werkgelegenheid

Nadere informatie

NL 1 NL EUROPESE COMMISSIE BRUSSEL, 21/10/2013 ALGEMENE BEGROTING AFDELING III COMMISSIE TITELS 05, 07, 17, 18

NL 1 NL EUROPESE COMMISSIE BRUSSEL, 21/10/2013 ALGEMENE BEGROTING AFDELING III COMMISSIE TITELS 05, 07, 17, 18 EUROPESE COMMISSIE BRUSSEL, 21/10/2013 ALGEMENE BEGROTING - 2013 AFDELING III COMMISSIE TITELS 05, 07, 17, 18 KREDIETOVERSCHRIJVING Nr.DEC 35/2013 EUR VAN HOOFDSTUK05 04 - Plattelandsontwikkeling POST

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 Hierbij gaat het voorstel tot krediet C 5 Begrotingsjaar 2004. DIRECTORAAT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.1.2011 COM(2011) 10 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling VOORLOPIGE VERSIE 2001/0199(COD) 12 februari 2002 ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 2001/2086(COS) 30 mei 2001

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 2001/2086(COS) 30 mei 2001 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 2001/2086(COS) 30 mei 2001 ONTWERPVERSLAG over het derde verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees

Nadere informatie

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33 C 372/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22.12.1999 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor Opleiding, Turijn, betreffende het per 31 december 1998 afgesloten begrotingsjaar,

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 10.12.2013 2013/0309(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00)

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie ontwikkelingssamenwerking 16.12.2014 2014/2075(DEC) AMENDEMENTEN 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar ,

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar , P7_TA(2014)0291 Kwijting 2012: Europese Raad en Raad 1. Besluit van het Europees Parlement van 3 april 2014 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Begrotingscommissie 2009 21 september 2005 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 Hierbij gaat het voorstel

Nadere informatie

2014/2040(BUD) ADVIES

2014/2040(BUD) ADVIES EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2014/2040(BUD) 9.9.2014 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Begrotingscommissie inzake

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2008 (OR. fr) 8934/08 AGRIFIN 23 FIN 166

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2008 (OR. fr) 8934/08 AGRIFIN 23 FIN 166 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2008 (OR. fr) 8934/08 AGRIFIN 23 FIN 166 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 25.10.2012 2012/0120(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Economische en Monetaire Commissie IN VOORBEREIDING. 9 april van de Economische en Monetaire Commissie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Economische en Monetaire Commissie IN VOORBEREIDING. 9 april van de Economische en Monetaire Commissie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Economische en Monetaire Commissie IN VOORBEREIDING 9 april 2001 ONTWERPADVIES van de Economische en Monetaire Commissie aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 15 oktober 2008 (17.10) (OR. fr) 14324/08 AGRIFI 84 FI 385

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 15 oktober 2008 (17.10) (OR. fr) 14324/08 AGRIFI 84 FI 385 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 15 oktober 2008 (17.10) (OR. fr) 14324/08 AGRIFI 84 FI 385 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 12 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport aan de Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.2.26 COM(25) 539 definitief 25/215 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

NL 1 NL EUROPESE COMMISSIE. HOOFDSTUK 40 02 - Reserves voor financiële interventies

NL 1 NL EUROPESE COMMISSIE. HOOFDSTUK 40 02 - Reserves voor financiële interventies EUROPESE COMMISSIE BRUSSEL,22/01/2015 ALGEMENE BEGROTING - 2015 AFDELING III - COMMISSIE - TITELS: 04, 40 KREDIETOVERSCHRIJVING Nr. DEC 03/2015 VAN HOOFDSTUK 40 02 - Reserves voor financiële interventies

Nadere informatie

C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.11.2000 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Malta tot vaststelling van

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

Commissie begrotingscontrole ONTWERPVERSLAG

Commissie begrotingscontrole ONTWERPVERSLAG Europees Parlement 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2017/0818(E) 3.10.2017 ONTWERPVERSLAG over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C8-0334/2017 2017/0818(E))

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812 EUROPEES PARLEMENT 2012-2013 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812 NL In verscheidenheid verenigd NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0291/

TWEEDE VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0291/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0291/2017 5.10.2017 TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar

Nadere informatie