Personele ontwikkelingen aan de Nederlandse universiteiten En een advies tot verbetering van het loopbaanbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personele ontwikkelingen aan de Nederlandse universiteiten 1999 2013. En een advies tot verbetering van het loopbaanbeleid"

Transcriptie

1 Personele ontwikkelingen aan de Nederlandse universiteiten En een advies tot verbetering van het loopbaanbeleid Door: VAWO vakbond voor de wetenschap De VAWO is de vakorganisatie voor personeel van universiteiten, onderzoekinstellingen en universitair medische centra. De VAWO verleent individuele rechtsbijstand aan haar leden en behartigt hun collectieve belangen aan de cao tafels en in de medezeggenschapsorganen. Maar de VAWO, bestuurd door mensen werkzaam binnen het wetenschapsveld, waakt ook over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In die zin is zij méér dan een vakbond.

2 Probleemstelling Het personeelsbeleid aan de universiteiten wordt op verschillende punten door met name het Wetenschappelijke Personeel (WP) in toenemende mate als problematisch ervaren. Vanuit onderzoek naar de trendontwikkelingen in personeelsgegevens en kerngetallen van de Nederlandse Universiteiten 1 komen als belangrijkste zorgpunten naar voren: 1) het toenemend fenomeen van de wegwerponderzoeker en de toename van tijdelijke contracten 2) de opkomst van de managersuniversiteit 3) De verslechterde student docent ratio 1. De opkomst van de wegwerponderzoeker en de toename van het aantal tijdelijke contracten Geen carrièreperspectief Al vijftien jaar geleden is de problematiek van de wegwerponderzoeker aangekaart. Instellingen bleken toen al minder en minder bereid om gepromoveerde onderzoekers een carrièreperspectief te bieden door ze (uitzicht te bieden op) een aantrekkelijk carrièrepad en een vast contract. Aanvankelijk zag het carrièreperspectief er vooral slecht uit voor contractonderzoekers die tegen de wettelijke grenzen van maximaal drie contractverleningen of zes jaar contracttijd aanliepen. Later bleek dat zelfs bij voldoende financiële middelen instellingen er de voorkeur aangaven om nieuwe onderzoekers aan te nemen in plaats van zittende onderzoekers een vast contract aan te bieden. Tijdelijkheid is ook voor (universitair) docenten gaan gelden Intussen is dit risicomijdend gedrag ook van toepassing op zowel de traditionele academische posities die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het academische onderwijs (U(H)D) en de nieuwe academische positie van Docent. Steeds meer universitaire docenten worden zonder enig perspectief aangenomen in tijdelijke dienst, vaak met verwijzing naar de grillige studentenaantallen. Juist deze groep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kerntaken van de universiteit (structurele werkzaamheden) en zou dientengevolge in principe een contract voor onbepaalde tijd moeten hebben. Het gevolg van dit aanstellingsbeleid is dat de Nederlandse universiteiten een niet te rechtvaardigen hoog flexibel aandeel in het personeelsbestand kennen. Figuur 1a: Opbouw wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten naar leeftijd en functie in 1999 en 2013 in absolute aantallen aanstellingen fte (bron: WOPI cijfers VSNU)

3 Vooral het WP zit op tijdelijke contracten Opvallend genoeg geldt deze problematiek alleen voor het WP (Wetenschappelijk Personeel) waarvan inmiddels 41% exclusief promovendi (ruim 60% inclusief promovendi) in tijdelijke dienst is. In 1999 was dit nog 25%. Het OBP (Ondersteunend en Beheerspersoneel) kent juist een laag flexibel aandeel: 13% is in tijdelijke dienst. Wijzend op de noodzaak van een flexibele schil worden de bedrijfsrisico s volledig afgewenteld op de onderzoekers, en, in toenemende mate, ook op het docerende personeel. Bovendien ligt het aantal flexibele contracten in de universitaire wereld ook een stuk hoger in vergelijking met de totale beroepsbevolking van Nederland (tussen de 13 16% heeft een flexibele arbeidsrelatie 2 ). De flexibele schil is een lege dop geworden zonder substantiële vaste kern die de stabiliteit en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek ondermijnt. Uitbreiding tweede geldstroom heeft geen gunstig effect gehad Hoewel de tweede geldstroom veel talent een extra kans heeft gegeven, heeft het nauwelijks bijgedragen aan het versterken van het carrièreperspectief. Dat heeft te maken met twee trends binnen het functiehuis: Aan de ene kant is het aantal promovendi sterk toegenomen (met ca 90% sedert 1999). Aan de andere kant is het aantal stafposities (onderzoekers en universitaire docenten) afgenomen. Hierdoor is er nauwelijks plaats voor aanstormend talent. De reden hiervoor is dat instellingen vasthouden aan een formatiebestel dat gebaseerd is op de eerste geldstroom terwijl die al jaren afneemt. Tot welke mate van kapitaalvernietiging dit leidt, bijvoorbeeld door te veel mensen zich te lang laten specialiseren (PhD, Post doc) zonder dat dit van toegevoegde waarde is voor hun loopbaan en deze groep op relatief late leeftijd (30 45 jaar) uit te laten stromen, is nog onduidelijk. En alhoewel hierover nog geen diepgaand onderzoek bestaat, laten de cijfers laten zien dat het functiehuis een steeds nauwere fuik vertoont, dat in de huidige vorm geen ruimte geeft om talent te laten rijpen, doorgroeien en te behouden. Functiehuis: van piramidemodel naar zandloper Daarnaast is het opvallend dat het functiehuis van een piramidemodel (promovendi postdocs UDs UHDs hoogleraren) verworden is tot een zandloper met relatief veel hoogleraren, een sterk afgenomen middenkader van postdocs, UDs en UHDs, en daaronder een stuwmeer aan promovendi. Daarnaast is het middenkader vaker in tijdelijke dienst en is de uitstroom tussen de 30 en de 45 jaar enorm hoog, met name onder de vrouwen. Daarnaast worden er bij reorganisaties de laatste jaren steeds vaker oudere werknemers uit het middenkader ontslagen waardoor het functiehuis nog verder verjongt, zodanig dat het in geen verhouding meer staat met de leeftijdsopbouw onder het OBP. Het vrouwelijke WP is vaker in tijdelijke dienst en stroomt vaker uit Vrouwelijke wetenschappers worden vaker met tijdelijke aanstellingen geconfronteerd in vergelijking tot mannelijke collega s met dezelfde functie. Dit geldt met name voor de categorieën docent en universitaire docent, die primair onderwijstaken verzorgen. Het geven van onderwijs wordt dan ook wel de female trap genoemd. Zie ook bijgevoegde tabel met percentages tijdelijke aanstellingen van het totaal per functiecategorie: Tijdelijke aanstellingen naar functie en geslacht in 2013 Functie Man Vrouw Postdoc 85,5% 88,4% Docent 43,7% 59,5% UD 27,1% 35,8% UHD 3,1% 5,0% HL 5,5% 6,1%

4 Figuur 1b: Opbouw wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten naar geslacht, leeftijd en functie in 1999 en 2013 in absolute aantallen fte (bron: WOPI cijfers VSNU) Tijdelijke contracten leiden niet tot talentselectie Een bijkomend onwenselijk effect is dat de wildwas aan competitie in het middenkader niet primair leidt tot talentselectie, maar vooral leidt tot achterdocht, verminderde collegialiteit, en gebrek aan samenwerking. Daarnaast leidt het toegenomen competitieve klimaat en het voorstel om de zgn prestatiecontracten in te voeren tot een verdere toename van de toch al torenhoge werkdruk, terwijl momenteel de meerderheid van het WP nu al aangeeft hun werkzaamheden niet binnen hun aanstellingsomvang te kunnen verrichten (hetgeen onder andere heeft geleid tot het ontstaan van stuwmeren van verlofdagen). Effecten CAO afspraken nog niet helder Nadat het probleem van de tijdelijke aanstellingen onder het WP jarenlang werd ontkend, staat het na lang aandringen van onder andere de VAWO nu gelukkig hoog op de agenda binnen de sector WO en is dit inmiddels ook nationaal een belangrijk thema geworden (o.a. in de vorm van de nieuwe wet werk & zekerheid). In de nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten zijn er afspraken gemaakt tussen de bonden en de VSNU over het terugdringen van het aantal tijdelijke aanstellingen onder het onderwijzend personeel (Docenten, U(H)Ds en Hoogleraren). Momenteel bedraagt het aantal tijdelijke aanstellingen van deze groep ca 24%. De afspraak is om dit terug te dringen tot 22%. Echter, bij het terugdringen van het percentage tijdelijke aanstellingen worden de tijdelijke contracten >4

5 jaar niet meegerekend. Dit stimuleert universiteiten om meer tijdelijke contracten van ca 4 6 jaar aan te gaan voor het academisch personeel, bijvoorbeeld in de vorm van oneigenlijke tenure track posities (oneigenlijk omdat ze een selectie maken tussen doorgroei dan wel handhaving van het huidige niveau, maar worden ingezet volgens een up or out criterium). De VAWO vindt het onwenselijk om gepromoveerde werknemers, voor 4 6 jaar in tijdelijke dienst te nemen en daarna te vervangen, ook als zij hun werkzaamheden op het huidige niveau prima vervullen. Daarnaast wordt deze groep doorgaans geen duidelijk loopbaanperspectief binnen of buiten de wetenschap geboden indien het contract niet wordt omgezet in een vast contract. Er lijken dus verdere afspraken nodig te zijn om het probleem van de tijdelijke contracten op te lossen. Omdat het aantal tijdelijke aanstellingen met een contractduur van >4 jaar momenteel in de WOPI cijfers niet te onderscheiden zijn van de kortere tijdelijke aanstellingen is het zaak dat de bonden en VSNU vastleggen dat deze twee categorieën vanaf 2015 apart worden vermeld in de WOPI cijfers. 2. De opkomst van de managersuniversiteit en de afname van het aantal WP ers Toename van het aantal coördinatoren, controllers, afdelingshoofden en directeuren Bij de universiteiten werken steeds meer medewerkers met coördinerende taken en bestuursfuncties. In de universitaire personeelsbestanden zijn deze terug te vinden in de categorie OBP (Ondersteunend en Beheerspersoneel) vanaf schaal 10 (d.w.z. coördinatoren, controllers, afdelingshoofden en directeuren ). In absolute aantallen is deze groep (totaal 7264 fte) nu 2,75 maal zo groot als het totaal aantal hoogleraren (2639 fte). Kennelijk zijn er 2,75 directeuren, managers en controllers nodig om één leerstoel met één hoogleraar in goede banen te leiden (Ter vergelijking: per hoogleraar zijn er maar 2,6 U(H)Ds). Alhoewel de totale omvang van het OBP sinds 1999 is afgenomen, is het aantal functies in schaal 10 en hoger met 44% toegenomen. Figuur 2: Opbouw ondersteunend en bestuurspersoneel (OBP) aan de Nederlandse universiteiten naar leeftijd en salarisschaal in 1999 en 2013 in absolute aantallen fte (bron: WOPI cijfers VSNU)

6 Oorzaak 1: ontstaan van de afreken en controlecultuur Wat is de oorzaak? Allereerst is er een toenemende afreken en controlecultuur binnen onze universiteiten ontstaan. Een groot aantal medewerkers houdt zich bezig met het ontwikkelen en meten van prestatie indicatoren op het gebied van onderzoek, onderwijs, en als nieuwe poot valorisatie. Dit voedt een managementcultuur die in plaats van onderzoek en onderwijs te ondersteunen, wetenschappers ziet als instrumenten om de universitaire reputatie en verdiencapaciteit te versterken. Oorzaak 2: hang naar pr en windowdressing Daarnaast neemt de hang naar dergelijke instrumenten steeds verder toe in de concurrentie om studenten en onderzoeksgeld. Voorlichtingen worden steeds meer opgetuigd. Er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in de communicatie en pr rondom academische rankings. Op korte termijn levert dit voordelen op voor de individuele universiteiten en enkele wetenschappers, maar voor de sector als geheel en de meerderheid van de wetenschappers betekent dit op de lange termijn een ongezonde en contraproductieve ontwikkeling. Gevolg: publiceren om het publiceren De gevolgen van deze managementcultuur strekken ver. Wetenschappers voelen zich gedwongen om meer en meer te publiceren in internationale tijdschriften met hoge citatie rankings. De tendens is om middels de zogenaamde salamitechnieken iedere kleinst mogelijke publiceerbare eenheid ook wel de publon genaamd, om te zetten in een publicatie. Hierdoor staat ook het peer review systeem onder druk: sinds 2000 is het aantal publicaties aan de Nederlandse universiteiten gestegen met ca 30% en het aantal onderzoekers (postdocs, U(H)Ds en HL) afgenomen met ca 20%. Dit betekend grofweg dat het aantal verzoeken om manuscripten te reviewen per onderzoeker inmiddels ruimschoots is verdubbeld. 3. De verslechterde docent student ratio Toename van het aantal studenten, afname van aantal docenten (relatief en absoluut!) Het aantal studenten is de afgelopen 15 jaar met 50% toegenomen; het aantal docerende wetenschappers is in deze tijd afgenomen, zelfs in absolute aantallen. De huidige docent student ratio is momenteel ca 1:25. Verhulling van trends en cijfers Hoewel de officiële cijfers (WOPI) deze afname van het aantal docenten duidelijk zichtbaar maken, wordt het door bestuurders en beleidsmakers in de sector zelf verhuld. Zo neemt OC&W bij de berekening van de student staf ratio de totale wetenschappelijke staf, inclusief promovendi en postdocs mee. Dat leidt op papier tot een relatief gunstige docent student ratio (ratio ca 1:10), terwijl in de praktijk promovendi en postdocs maar zeer beperkt aan het onderwijs bijdragen en zelfs arbeidsrechtelijk nauwelijks onderwijs mogen verzorgen: ze zijn immers aangesteld als onderzoekers. Daarnaast worden hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten geacht om naast hun onderwijstaken ook excellent onderzoek te verrichten waardoor de docent student ratio nog eens zou halveren, naar 1:50, hetgeen aardig overeenkomt met de gangbare perceptie van de collegezalen. Steeds minder tijd voor onderwijs en begeleiding van studenten Hoewel de situatie per opleiding sterk verschilt, is het algemene beeld dat de collegezalen steeds voller raken, er steeds minder werkcolleges worden gegeven, en er steeds minder uren voor cursussen en scriptiebegeleiding beschikbaar zijn.

7 Figuur 3: docent student ratio De geïntegreerde wetenschap en wetenschapper verdwijnt Aangezien de universiteit voor onderzoeksgebonden onderwijs staat (ook de politiek wil dat graag) ligt de oplossing niet in het verder uit elkaar halen van onderzoek en onderwijs. Echter, de verwevenheid van onderwijs en onderzoek staat wel onder druk door het gevoerde personeelsbeleid. Het ideaal van de geïntegreerde wetenschapper wordt nog wel gepredikt, maar in de realiteit steeds minder toegepast. Vanwege de toenemende talent selectie werken inmiddels bij veel universitaire instituten gespecialiseerde onderzoekers met geen of geringe onderwijstaken naast docenten die nagenoeg alleen onderwijs geven en het overgrote deel van name het bacheloronderwijs voor hun rekening nemen. Actuele onderzoeksprogramma s lijken zich daardoor steeds minder te laten vertalen in de lopende onderwijsprogramma s terwijl de politiek en universiteitsbesturen prediken dat onderwijs onderzoeksgebonden moet zijn. De maatschappelijke en wetenschappelijke functie van de universiteit staat onder druk Ook wetenschappers vinden dat door deze ontwikkeling een van de belangrijkste functies van de universiteit verloren gaat, namelijk het vormen van kritische burgers op basis van een intensieve blootstelling aan state of the art onderzoek en wetenschappelijk debat dat is gevoed door de meest recente resultaten. Naar een betere universiteit en beter loopbaanbeleid Op basis van deze probleemanalyse, pleit de VAWO voor het instellen van een werkgroep gericht op vier verbeterpunten. 1. Evenwichtigere opbouw van personeelssamenstelling en meer vast WP Zoals hierboven is geschetst is het carrièreperspectief voor wetenschappers door de wildgroei aan tijdelijke contracten verslechterd. In het kielzog hiervan speelt de ernstige scheefheid in de leeftijdsopbouw onder het wetenschappelijke personeel. Er is sprake van een toename van met name promovendi maar de mogelijkheden voor hen om op de universiteit te blijven werken zijn uitermate beperkt. Daarnaast ondermijnt de afname van het aantal universitaire (hoofd) docenten de onderwijskwaliteit. Immers: het aantal studenten is flink toegenomen maar het aantal universitaire (hoofd) docenten niet. Zowel landelijk als per instelling dienen beleid en initiatieven zich te richten op een evenwichtig functiebestel (van promovendus tot hoogleraar) en een kwaliteitsgericht carrièreperspectief dat het samengaan van onafhankelijk onderwijs en onderzoek ten goede komt. Het aantal promovendi en postdocs moet hierbij worden bezien in het licht van de

8 carrièremogelijkheden binnen en buiten de wetenschap. Daarnaast zou er in kaart moeten worden gebracht in welke mate het huidige systeem leidt tot kapitaalvernietiging. 2. Terugdringen van de managementcultuur en groei van niet primaire processen Er is sprake van een groei van het aantal OBP ers in hogere functies terwijl de kritiek op de managersuniversiteit flink is toegenomen, zowel vanuit het WP als vanuit samenleving, politiek en studenten. Nagenoeg alle stakeholders in dit debat (WP, politiek, samenleving, studenten) willen dat de universiteiten worden geleid door professionals die zich op het primaire proces richten: dat wil zeggen: onderwijs en onderzoek. De uitdaging is om de organisatiestructuur eenvoudiger en platter te maken, en paal en perk te stellen aan de groei van niet primaire processen die ten koste gaan van onderwijs en onderzoek. Dit betekent ook dat de specialisatie en opdeling van functies moet worden ingeperkt: WP ers zijn verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek én bestuur/ beheer en worden ondersteund door managers en coördinatoren (en niet andersom). 3. Een (her)waardering van integrale onderzoeks en onderwijsfuncties Bij wetenschappelijke functies dienen onderzoeks en onderwijstaken zoveel mogelijk gecombineerd te worden. Die integratie is eigen aan de universiteit, en komt de kwaliteit van onderzoek en onderwijs ten goede. Deze integratie staat de laatste jaren ernstig onder druk: in 2004 is de functie van Docent geïntroduceerd naast de functie van full time onderzoeker en deze splitsing in taken gebeurt vrijwel nooit op basis van de vrije keuze van het betrokken staflid. Deze splitsing lijkt belangrijke nadelen met zich mee te brengen (eentonig werk, beperkte doorgroei mogelijkheden voor docenten, minder onderzoeksgebonden onderwijs etc). Het effect hiervan verdient verder onderzoek. 4. Naar een goed HRM beleid Als een afgeleide van voorgaande punten, dient het HRM beleid aan de universiteiten te worden herzien en verbeterd. Het belangrijkste punt daarbij is het streven naar een input financiering (gebaseerd op taakstelling zoals het verzorgen van een aantal opleidingen en het bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek) in plaats van een (perverterende) outputfinanciering (financiering op basis van kwantitatieve output in de vorm van diploma s, promoties en artikelen). Vanuit een solide financiering op basis van taakstelling en vertrouwen, en een verantwoorde omvang van met name de eerste geldstroom, kunnen ondermeer de aanstellingen en doorgroeimogelijkheden van het wetenschappelijk personeel gerealiseerd. Goede onderzoekers en goede docenten krijgen binnen een redelijke termijn na hun aanstelling zicht op hun perspectieven, en worden waar nodig verder geschoold. Zowel besturen als leidinggevende OBP ers en WP ers kunnen zich niet verschuilen achter geldstromen maar moeten op basis van jaargesprekken en langetermijnplanning keuzes maken over loopbaanplanning van individuele werknemers. Bronnen: 1. Tabellen personeel VSNU 2. NL/menu/themas/arbeid socialezekerheid/publicaties/artikelen/archief/2011/ wm.htm

9 Contactgegevens VAWO bureau: De Haag 9, 3993 AV Houten (030) Fax: (030) Ledenadministratie: De Haag 9, 3993 AV Houten (030)

Jane in de universitaire jungle

Jane in de universitaire jungle Jane in de universitaire jungle INLEIDING Nog los van een basisprincipe van gelijke rechten, wordt het belang van diversiteit binnen een organisatie tegenwoordig breed erkend. Diversiteit draagt bij aan

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Samenvatting Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies neemt gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docenten,

Nadere informatie

1. Wetenschappers in Nederland M/V

1. Wetenschappers in Nederland M/V 1. Wetenschappers in Nederland M/V 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren in 2011 In 2011 studeerden meer vrouwen (53,6%) dan mannen af aan de Nederlandse universiteiten. Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Personeel in cijfers 2013 Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Bestuursbureau / directie Bedrijfsvoering Afdeling Informatiemanagement Publicatiedatum: november 2013 Opdrachtgever: J. van der Boon, directeur

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID de verbetering van de carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Derek Jan Fikkers, Koen van Dam Verschenen in: Th&ma, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management Jaargang

Nadere informatie

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie)

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Versie 1.0 Deze globale domeinbeschrijving MISUT Personeel schetst een beeld van de informatie-inhoud en informatiestructuur van het personeelsdomein

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer,

Aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer, Houten, 28 april 2015 Aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer, Ten behoeve van het rondetafelgesprek op 29 april 2015 hebben wij onze standpunten ten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel. Universiteit Leiden

Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel. Universiteit Leiden Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel Universiteit Leiden 1 september 2015 1 september 2015 1 Richtlijn benoeming van wetenschappelijk personeel Universiteit Leiden 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Wetenschap in goede banen

Wetenschap in goede banen Wetenschap in goede banen Beleidsnotitie VAWO, juni 2015 Dit is de geactualiseerde opvol van de beleidsnotitie, die het VAWO-bestuur in november 2013 uitbracht. 1. Inleiding Toen de VAWO in 1963 werd opgericht

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van promovendi

Arbeidsvoorwaarden van promovendi Arbeidsvoorwaarden van promovendi Inhoud Introductie... 2 Data en methoden... 2 Resultaten... 3 Contractduur... 3 FTE... 4 FTE - totaal... 4 FTE gerelateerd aan onderwijstaken en onderzoekstijd... 4 Conclusie...

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van promovendi

Arbeidsvoorwaarden van promovendi Arbeidsvoorwaarden van promovendi Inhoud Introductie... 2 Data en methoden... 2 Resultaten... 3 Contractduur... 3 FTE... 4 FTE - totaal... 4 FTE gerelateerd aan onderwijstaken en onderzoekstijd... 4 Conclusie...

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Inhoud 3 4 8 12 16 20 Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Slecht zicht op de feiten De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste tien jaar fors toegenomen. Grote kans dat

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Feiten & Cijfers. Academische carrières en loopbaanbeleid. Marije de Goede, Rosalie Belder, Jos de Jonge

Feiten & Cijfers. Academische carrières en loopbaanbeleid. Marije de Goede, Rosalie Belder, Jos de Jonge Feiten & Cijfers WWW.RATHENAU.NL 2013 Academische carrières en loopbaanbeleid Inhoud Inleiding 1 Karakterisering academische loopbaan 2 De start van de academische loopbaan; promoveren 4 Doorstroom binnen

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN

MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN VSN-073 Monitor VH_WT3GVK:170x240 28-09-2009 14:15 Pagina 1 MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2009 Stand van zaken vrouwen in universitaire functies en wetenschappelijke besluitvormingsorganen Deze Monitor

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Quick-scan Jong Talent

Quick-scan Jong Talent Quick-scan Jong Talent Over loopbanen van jonge wetenschappers (exclusief HOOP-gebied Gezondheid) augustus 2008 Veroni Larsen en Merei Lubbe t.b.v. VSNU programma: loopbanen van jonge wetenschappers Inhoud

Nadere informatie

STELSEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

STELSEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK STELSEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Ministerie van Financiën Januari 201 Onderzoek uitgevoerd op het Flitspanel, december 201 GfK 201 Stelsel wetenschappelijk onderzoek Januari 201 1 Inhoudsopgave 1. Management

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTANALYSE WO 2013

ARBEIDSMARKTANALYSE WO 2013 ARBEIDSMARKTANALYSE WO 2013 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Statistieken 2014

Technische Universiteit Delft. Statistieken 2014 Technische Universiteit Delft Statistieken 2014 Statistieken 2014 Inhoud 1 Instroom... 5 1.1 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling): Studiefase collegejaar... 5 1.2 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling):

Nadere informatie

R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied

R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied In Nederland werd in 2014 in totaal 13,3 miljard uitgegeven aan R&D: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (de voorlopige cijfers 2015 laten een groei

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN

MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2009 Stand van zaken vrouwen in universitaire functies en wetenschappelijke besluitvormingsorganen Deze Monitor is een initiatief van de Stichting de Beauvoir en is een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad Statistische gegevens betreffende het personeel aan de universiteiten telling 1 februari 2013 www.vlir.be december 2013 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse publicatie Statistische gegevens betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

RAPPORT WERKDRUK IN UNIVERSITEITEN. Januari 2017

RAPPORT WERKDRUK IN UNIVERSITEITEN. Januari 2017 RAPPORT WERKDRUK IN UNIVERSITEITEN Januari 2017 RESULTATEN WERKDRUK Ruime meerderheid ervaart werkdruk hoog tot zeer hoog: 67% Wetenschappelijk personeel 79% en ondersteunend en beheerspersoneel 51% Vooral

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR TALENT AAN DE RUG Notitie wetenschapspersoneelsbeleid RUG maart 2001

TOEKOMST VOOR TALENT AAN DE RUG Notitie wetenschapspersoneelsbeleid RUG maart 2001 TOEKOMST VOOR TALENT AAN DE RUG Notitie wetenschapspersoneelsbeleid RUG maart 2001 Inleiding Donkere wolken pakken zich samen boven het Nederlands onderzoekslandschap. Met deze sombere woorden begint het

Nadere informatie

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2 012

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2 012 Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2 012 In de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd over het percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse

Nadere informatie

Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties

Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties Feitelijk Energie het & Potentie Onbenut in Vermogen uw Bedrijf in en van organisaties in percentages en euro s! Hans Visser - United Sense Per 23 juli

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD.

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Hoogleraar Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling, samenhang en verzorging van toegewezen wetenschappelijke onderwijsonderdelen vanuit de eigen binnen het facultaire onderwijsprogramma,

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006

Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006 109 Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006 Karin Hagoort Martine de Mooij Anouk de Rijk Martje Roessingh Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Vragen stellen bij schijnbare vanzelfsprekendheden is een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Noem drie namen van leidinggevende vrouwen in de kunst- en cultuurwereld : het zou een quizvraag kunnen zijn. Nochtans is er veel

Nadere informatie

Man, doe er wat aan!

Man, doe er wat aan! Vrouwen in de wetenschap: de feiten Probleem Er studeren iets meer meisjes af aan de Nederlandse universiteiten, en ze halen ook nog iets betere cijfers dan de jongens. Toch zien we die verhouding niet

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 In de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd over het percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Profiel Hoofd Beleid en Advies 2 juni 2016 Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld

Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld Prof. Janet van Hell Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld Wetenschapper vindt geen geplaveid loopbaanpad Frank van der Mijn Talentvolle (jonge) wetenschappers die reeds hebben bewezen tot

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014 Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten telling 1 februari 2014 www.vlir.be december 2014 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

dr. Marieke van den Brink Jong talent in de academische wereld

dr. Marieke van den Brink Jong talent in de academische wereld dr. Marieke van den Brink Jong talent in de academische wereld Aandacht voor vrouwelijk talent nog nodig? Aandeel vrouwen daalt naarmate functie stijgt: > 50 masterstudenten, 12% vrouwelijke hoogleraren

Nadere informatie