VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD"

Transcriptie

1 22 juni 2007 VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD op alle Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehecht) en alle Kapitalisatie-aandelen uitgegeven door de vennootschap IMMO-CROISSANCE Société d'investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht maatschappelijke zetel: 69, route d Esch L-1470 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg RCS Luxemburg B door COFINIMMO Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch Recht naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet Maatschappelijke zetel: Woluwelaan 58 B-1200 Brussel België Register van Rechtspersonen (ondernemingsnummer) (Brussel): Aangeboden prijs: Per Kapitalisatie-aandeel: een betaling in contanten van EUR 794,80 Per Distributie-aandeel (coupon n 20 en volgende aangehecht): een betaling in contanten van EUR 282,47 Periode: van 26 juni 2007 tot 27 juli 2007 Centralisatie-Agent: Loketinstelling: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: Dexia Bank België Dexia Bank België Dexia Banque Internationale à Luxembourg De investeerders worden uitdrukkelijk verwezen naar sectie 2.5. "Voorwaarden en modaliteiten van het Bod" en sectie "Opschortende voorwaarde ".

2 22 juni 2007 IN HET KADER VAN HUN BESLISSING MOETEN DE VERKOPERS ZICH BEROEPEN OP HUN EIGEN ONDERZOEK VAN DE VOORWAARDEN VAN HET BOD, MET INBEGRIP VAN DE OPPORTUNITEIT VAN HET BOD EN DE RISICO'S DIE DIT MET ZICH MEEBRENGT. ELKE SAMENVATTING OF OMSCHRIJVING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, VAN REGELS VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT OF CONTRACTUELE VERHOUDINGEN DIE VERVAT ZIJN IN DIT PROSPECTUS WORDT ENKEL TER INFORMATIE GEGEVEN EN KAN IN GEEN GEVAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS ZIJNDE JURIDISCH OF FISCAAL ADVIES BETREFFENDE DE INTEPRETATIE OF HET DWINGEND KARAKTER VAN DEZE BEPALINGEN, REGELS OF VERHOUDINGEN. DIT BOD WORDT NOCH DOOR DE COMMISSIE VAN ROERENDE WAARDEN, NOCH DOOR ENIG ANDERE REGLEMENTAIRE OF TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID AANBEVOLEN. DE INVESTEERDERS WORDEN UITGENODIGD OM IN GEVAL VAN TWIJFEL BETREFFENDE DE INHOUD OF BETEKENIS VAN INFORMATIE IN DIT PROSPECTUS, EEN BEVOEGDE RAADGEVER TE CONSULTEREN OF EEN PROFESSIONAL DIE GESPECIALISEERD IS IN DE VERKOOP EN AANKOOP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN. Het is mogelijk dat inlichtingen van het Prospectus niet correct zijn op datum van dit Prospectus. Elke wijziging in de zin van de Wet op de openbare overnamebiedingen en, meer in het algemeen, elk nieuw betekenisvol feit of elke materiële vergissing of onjuistheid betreffende de informatie vervat in dit Prospectus die zich voordoet voor het einde van de Aanbiedingsperiode zal het voorwerp uitmaken van een bijvoegsel bij het Prospectus, gepubliceerd volgens de toegelaten modaliteiten door de CBFA en de CSSF. Onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 van de Wet op de openbare overnamebiedingen of elke andere wettelijke verplichting, is de Aanbieder niet gehouden tot enige verplichting om het Prospectus te actualiseren of bij te werken. Dit Prospectus is geen Bod tot aankoop, noch een Bod tot verkoop, noch verzoek door een persoon die zich in een land bevindt waar zulk Bod of verzoek niet is toegelaten of aan elke persoon voor wie het onwettelijk is om zulk Bod of verzoek te doen. Geen stappen werden ondernomen (of zullen worden ondernomen) door de Aanbieder elders dan in België en het Groothertogdom Luxemburg om een openbaar Bod met betrekking tot de Aandelen mogelijk te maken. Noch dit Prospectus, noch enige bekendmaking of andere informatie die daarop betrekking heeft, mag worden ter beschikking gesteld van het publiek in een land anders dan België en het Groothertogdom Luxemburg. COFINIMMO wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af in geval van schending door wie dan ook van deze beperkingen. Dit prospectus mag niet circuleren zonder de bijlagen die hieraan gehecht zijn, en er integraal deel van uitmaken. 22 juni

3 22 juni 2007 INHOUDSTAFEL DEFINITIES... 5 HOOFDSTUK I : ALGEMENE INFORMATIE PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS GOEDKEURING DOOR DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ERKENNING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN TALEN EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN PRESENTATIE VAN FINANCIELE EN ANDERE INFORMATIE MUNTEENHEID JURIDISCHE RAADGEVER FINANCIELE RAADGEVER VASTGOEDADVISEUR LOKETINSTELLINGEN EN CENTRALISATIE-AGENT KOSTEN EN BELASTINGEN GEDEFINIEERDE TERMEN HOOFDSTUK II : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BOD FINANCIERING VAN HET BOD WETTELIJK REGIME VAN HET BOD DOELSTELLINGEN VAN COFINIMMO INTENTIES VAN COFINIMMO Toekomstig beleid en beheer van IMMO-CROISSANCE Heropening ingeval van overschrijding van de grens van 33 1/3 % Schrapping en Heropening ingeval van schrapping Verplichte terugtrekking en verplichte uitkoop VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN HET BOD Doel van het Bod Prijs van het Bod Biedperiode Opschortende voorwaarde Verbintenis om het Bod te volbrengen Procedure - Aanvaarding van het Bod Betaling van de Prijs van het Bod Publicatie van de resultaten van het Bod VASTSTELLING EN VERANTWOORDING VAN DE PRIJS VAN HET BOD Vaststelling van de Prijs van het Bod Verantwoording van de prijs FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD Fiscaal regime van toepassing in België Fiscaal regime van toepassing in Luxemburg HOOFDSTUK III : INFORMATIE MET BETREKKING TOT COFINIMMO ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KAPITAAL INFORMATIE OVER DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN COFINIMMO BEHEER, BESTUUR EN TOEZICHT Raad van bestuur Dagelijks bestuur Adviserende comités Controle van de rekeningen Waardering van de portefeuille vastgoeddeskundigen Depothoudende bank Corporate Governance Charter Technisch en administratief beheer Statutenwijzigingen ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN VAN COFINIMMO Bedrijfsprofiel

4 22 juni Geconsolideerde portefeuille op 31 maart Notering op Euronext Brussels FINANCIËLE INFORMATIE OVER COFINIMMO Kerncijfers Geconsolideerde balans op 31 maart Geconsolideerde jaarrekening op 31 maart HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER IMMO-CROISSANCE ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KAPITAAL Kapitaal Aandelen Inschrijving op Aandelen Inkoop van Aandelen Netto Inventariswaarde RAAD VAN BESTUUR, BESTUUR EN TOEZICHT Raad van bestuur Dagelijks bestuur Financiële dienst Luxemburg en België Investeringsadvies Controle van de jaarrekeningen Bedrijfsrevisor Waardering van de vastgoedportefeuille Vastgoeddeskundige Depothoudende bank Notering Evolutie van de beurskoers Promotoren ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN VAN IMMO-CROISSANCE Bedrijfsprofiel Geconsolideerde staat van de portefeuille op 31 december Opmerkelijke evoluties in 2006 en begin FINANCIËLE INFORMATIE OVER IMMO-CROISSANCE Geconsolideerde staat van verrichtingen van netto activa Geconsolideerde staat van netto activa BIJLAGE N AANVAARDINGSFORMULIER VAN AANDELEN IMMO-CROISSANCE BIJLAGE N JAARREKENING 2006 VAN IMMO-CROISSANCE BIJLAGE N JAARREKENING 2006 VAN COFINIMMO

5 22 juni 2007 DEFINITIES De termen en uitdrukkingen die gebruikt zijn in dit Prospectus beginnend met een hoofdletter, hebben de betekenis die hieronder wordt omschreven. Definities gebruikt voor termen in het enkelvoud zijn eveneens toepasselijk voor dezelfde termen gebruikt in het meervoud en omgekeerd. Aandeelhouder Aandelen Aanvaardingsformulier Bewijs van inschrijving Bieder Biedperiode Bod Cash-Flow CBFA COFINIMMO CSSF Elke houder van een of meerdere Aandelen. De Kapitalisatie-aandelen en de Distributie-aandelen. Het formulier gehecht als Bijlage n 1 bij dit Prospectus en dat dient te worden ingevuld door de Aandeelhouders die hun Aandelen in het kader van dit Bod willen aanbieden. Certificaat afgeleverd door IMMO-CROISSANCE betreffende de inschrijving van de eigendom van de Aandelen op naam in de betreffende registers, overeenkomstig artikel 40 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen (zoals gewijzigd). COFINIMMO. De biedperiode beginnend op 26 juni 2007 en eindigend op 27 juli 2007 om 16u00 (uur van het Groothertogdom Luxemburg en Brussel). Dit openbare overnamebod door COFINIMMO op het geheel van de Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehechte aandelen) en de Kapitalisatie-aandelen van IMMO-CROISSANCE, onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld of waarnaar wordt verwezen in dit Prospectus, met inbegrip van, indien de context dit verreist, elke latere wijziging die hieraan wordt aangebracht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving evenals elke Heropening van het Bod. Nettoresultaat na belastingen, verhoogd met afschrijvingen. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Cofinimmo, vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58 in 1200 Brussel, België ingeschreven in het register der rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer De Commission de Surveillance du Secteur Financier. 5

6 22 juni 2007 Dexia Bank België Dexia Bank België, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Pachecolaan 44 in 1000 Brussel, België, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer Dexia Banque Internationale Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. met maatschappelijke zetel te 69, route d Esch in L-2953 Luxemburg, ingeschreven in het Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg onder nummer RCS Luxemburg B Distributie-aandelen FORTIS Bank NV Heropening van het Bod IMMO-CROISSANCE Jaarverslag Kapitalisatie-aandelen Loketinstellingen De distributie-aandelen uitgegeven door IMMO-CROISSANCE, hetzij distributie-aandelen op 12 juni 2007, volgens de informatie ontvangen van IMMO-CROISSANCE. Fortis Bank NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer De heropening van het Bod, georganiseerd hetzij overeenkomstig sectie , hetzij overeenkomstig sectie , hetzij beide secties, en waarvan de modaliteiten zijn omschreven in sectie Immo-Croissance, Société d'investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 69, route d Esch in L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg onder nummer RCS Luxembourg B Het jaarverslag van COFINIMMO betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december De kapitalisatie-aandelen uitgegeven door IMMO-CROISSANCE, hetzij kapitalisatie-aandelen op 12 juni 2007, volgens de informatie ontvangen van IMMO-CROISSANCE. Dexia Bank België en Dexia Banque Internationale à Luxembourg handelend als loketinstellingen in het kader van het Bod respectievelijk in België en in Luxemburg. Prijs van het Bod De betekenis van deze term wordt bepaald in sectie NautaDutilh NautaDutilh BVBA, met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 177, 1170 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer en 6

7 22 juni 2007 NautaDutilh Avocats Luxembourg, met maatschappelijke zetel te rue Heinrich Heine, 4 in L-1720 Luxemburg. Prospectus Verkoper Werkdag Wetboek van vennootschappen Wet op de openbare overnamebiedingen Dit Prospectus en alle bijlagen of appendices die er integraal deel van uitmaken, met inbegrip, in voorkomend geval, van elk supplement dat overeenkomstig het heersende recht wordt gepubliceerd. Elke Aandeelhouder die geldig het Bod aanvaard heeft. Elke werkdag in de banksector in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het Belgische Wetboek van vennootschappen, gecoördineerd door de wet van 7 mei 1999, zoals herhaaldelijk gewijzigd. De Luxemburgse wet van 19 mei 2006 houdende omzetting van de richtlijn 2004/25/CE van het Europese Parlement en van de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod. 7

8 22 juni 2007 HOOFDSTUK I : ALGEMENE INFORMATIE 1.1. PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS De Bieder, COFINIMMO vastgoedinvesteringsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, onder de vorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer en met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58 in 1200 Brussel (hierna, de "Bieder" of "COFINIMMO"), neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de informatie vervat in dit Prospectus. Voor zover de Bieder weet, komt de informatie in dit Prospectus overeen met de werkelijkheid en wordt geen informatie weggelaten die de draagwijdte van de opgenomen informatie kan wijzigen GOEDKEURING DOOR DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER De beslissing om een Bod te doen werd door de Bieder gepubliceerd overeenkomstig artikel 6 paragraaf (1) van de Wet op de openbare overnamebiedingen op de website van de Bieder op 21 mei 2007 en was het voorwerp van een mededeling onder de vorm van een persmededeling op 21 mei Het ontwerp van dit Prospectus werd voor onderzoek en goedkeuring voorgelegd aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") op 22 juni Na onderzoek werd het Prospectus goedgekeurd door de CSSF op 22 juni 2007, overeenkomstig artikel 6 paragraaf (2) van de Wet op de openbare overnamebiedingen. De goedkeuring van het Prospectus houdt geen appreciatie in van de CSSF betreffende de economische of financiële opportuniteit of verdiensten van het Bod en ze houdt geen enkele beoordeling in van de juridische situatie of solvabiliteit van de Bieder of IMMO-CROISSANCE. De aankondiging van het begin van het Bod zal worden gepubliceerd in de Luxemburgse pers (d'wort en Tageblatt) en de Belgische pers (De Tijd en L'Echo) op 26 juni ERKENNING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Het Prospectus zal worden erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ("CBFA") op 25 juni 2007 krachtens artikel 6 van de Richtlijn 2004/25/EU. De erkenning van dit Prospectus houdt geen enkele beoordeling in door de CBFA van de economische of financiële opportuniteit of verdiensten van het Bod, noch van haar kwaliteit, en ze houdt geen enkel oordeel in over de situatie van de personen die het Bod uitvoeren TALEN EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS De Franse versie van het Prospectus is de officiële versie in het Groothertogdom Luxemburg. De Franse en Nederlandse versies van het Prospectus zijn beschikbaar in België. COFINIMMO heeft de twee versies van het Prospectus voorbereid en heeft zorg gedragen voor hun overeenstemming. Zij 8

9 22 juni 2007 neemt er de verantwoordelijkheid voor Het publiek kan het Prospectus bekomen bij Dexia Banque Internationale à Luxembourg (T: +352 (0) of +352 (0) ) in het Groothertogdom Luxemburg en bij Dexia Bank België (T: +32 (0) ) in België. Het kan worden geraadpleegd op de volgende website: De tekst van het Prospectus is ook toegankelijk, louter ter informatie, op de website van de Bieder op het adres TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, daaronder begrepen en zonder enige beperking, verklaringen die de termen "geloven", "voorzien", "verwachten", "de intentie hebben", "trachten", "schatten", "kunnen" en "voortduren" en andere gelijkaardige termen of die werkwoorden in de toekomstige tijd gebruiken. Deze toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren die kunnen leiden tot substantiële verschillen tussen de resultaten, de financiële situatie, de performantie of verwezenlijkingen van COFINIMMO of van IMMO-CROISSANCE, of resultaten van de sector en de resultaten, prestatie of toekomstige verwezenlijkingen die uitgedrukt of gesuggereerd zijn door deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op datum van het Prospectus. COFINIMMO wijst uitdrukkelijk elke verplichting van de hand om de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit Prospectus te actualiseren om elke wijziging in haar verwachtingen hieromtrent, of elke wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze verklaringen gesteund zijn, weer te geven, tenzij (en in de mate dat) zulke actualisering vereist zou zijn door enige toepasselijke wettelijke bepaling PRESENTATIE VAN FINANCIELE EN ANDERE INFORMATIE Bepaalde financiële informatie in dit Prospectus werd afgerond en bijgevolg kunnen de getallen die voorkomen bij de totalen in dit Prospectus lichtjes afwijken van de exacte aritmetische som van de getallen die voorafgaan. Voor de berekening van de Prijs van het Bod op de Aandelen (sectie van het Prospectus), zal de samengetelde som van de aankoopprijs voor elke Aandeelhouder die meerdere Aandelen aanhoudt, worden afgerond tot de dichtstbijzijnde eurocent. Voor elk bedrag in eurocent, zullen de decimalen die volgen op de eurocent die zich bevinden tussen x,00 tot x,49 worden afgerond naar de lagere eurocent. De decimalen die volgen op de eurocent die zich bevinden tussen x,50 tot x,99 zullen worden afgerond tot de hogere eurocent MUNTEENHEID In dit Prospectus, verwijzen alle referenties naar "Euro" en "EUR" naar de eenheidsmunt van de Staten die deelnemen aan de Europese munteenheid JURIDISCHE RAADGEVER NautaDutilh begeleidt COFINIMMO voor de juridische aspecten met betrekking tot Luxemburgs en Belgisch recht in het kader van het Bod. Deze diensten worden enkel geleverd ten bate van COFINIMMO en derden kunnen zich hierop niet baseren. NautaDutilh wijst elke 9

10 22 juni 2007 verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van NautaDutilh FINANCIELE RAADGEVER De financiële raadgever van COFINIMMO in het kader van het Bod is Dexia Bank België, departement Corporate Finance. Dexia Bank België, departement Corporate Finance, wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van Dexia Bank België, departement Corporate Finance VASTGOEDADVISEUR De vastgoed adviseur van COFINIMMO is Jones Lang LaSalle, met zetel te Montoyerstraat 10, 1000 Brussel, België. Jones Lang LaSalle wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van Jones Lang LaSalle LOKETINSTELLINGEN EN CENTRALISATIE-AGENT Dexia Bank België en Dexia Banque Internationale à Luxembourg handelen als loketinstellingen (de "Loketinstellingen") in het kader van het Bod respectievelijk in België en in Luxemburg. Dexia Bank België handelt als centralisatie-agent in het kader van het Bod KOSTEN EN BELASTINGEN COFINIMMO zal alle lasten verbonden aan het Bod ten laste nemen, met inbegrip van de Belgische belasting op beursverrichtingen die verschuldigd is voor de aflevering van de aandelen als gevolg van het Bod. De Loketinstellingen zullen geen enkele commissie aanrekenen noch enige andere kost aan de Verkopers voor de noodwendigheden van het Bod. De Verkopers die het Aanvaardingsformulier voorleggen door tussenkomst van andere instellingen dan de Loketinstellingen moeten zich inlichten over eventuele bijkomende kosten veroorzaakt door de tussenkomst van zulke instelling en zijn gehouden alle kosten ten laste te nemen die kunnen worden aangerekend door zulke instelling of die kunnen voortvloeien uit de interventie van deze laatste GEDEFINIEERDE TERMEN Bepaalde termen in dit Prospectus die beginnen met een hoofdletter of waarnaar dit Prospectus verwijst, zijn gedefinieerd in de sectie "Definities" hierboven. 10

11 22 juni 2007 HOOFDSTUK II : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BOD 2.1. FINANCIERING VAN HET BOD FORTIS BANK NV heeft verklaard dat COFINIMMO beschikt over de financiële middelen om het Bod integraal te financieren. Deze middelen zijn beschikbaar onder de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke kredietlijn geopend voor de Bieder door FORTIS BANK NV en zijn enkel bestemd voor dit doel. COFINIMMO heeft aan de CSSF de beschikbaarheid van de fondsen die voor het Bod vereist zijn bevestigd WETTELIJK REGIME VAN HET BOD Het voorliggende Bod is uitgebracht op vrijwillige basis en beantwoordt in dit opzicht aan de wettelijke vereisten opgelegd door de Wet op de openbare overnamebiedingen DOELSTELLINGEN VAN COFINIMMO De strategie van COFINIMMO is gebaseerd op: 1. het operationele beheer van een portefeuille van gebouwen, voornamelijk kantoorgebouwen, en het actieve beheer van het cliënteel; 2. het aanbieden van een complete vastgoedoplossing, hierin begrepen het vervullen van alle diensten waaraan een gebruiker nood kan hebben, zoals onderhoudsdiensten, veiligheidsdiensten en het beheer van werkplaatsen; 3. het interne beheer van haar vastgoedportefeuille. De verwerving van IMMO-CROISSANCE kadert perfect binnen deze strategie en zal COFINIMMO toelaten om haar investeringspolitiek gebaseerd op de verwerving van kantoorgebouwen verder te zetten daar de vastgoedportefeuille van IMMO-CROISSANCE voornamelijk uit kantoorgebouwen is samengesteld. De portefeuille van IMMO-CROISSANCE omvat bovendien ontwikkelingsmogelijkheden voor eigen rekening. Onder ontwikkeling voor eigen rekening verstaat COFINIMMO de grondige renovatie van kantoorgebouwen die verhuurd worden en op lange termijn in portefeuille zullen blijven. Bij wijze van voorbeeld zal IMMO-CROISSANCE met name overgaan tot de volledige afbraak en heropbouw van haar gebouw "Arsenal", gebouw dat, opgericht in de jaren '70, niet meer voldoet aan de kwaliteitsstandaarden die door huurders met standing verwacht worden. Aldus beantwoorden de gebouwen precies aan de verwachtingen van het cliënteel, en worden de kosten van onderhoud beperkt dankzij een bestendige constructie. De verwerving van IMMO-CROISSANCE biedt aan COFINIMMO eveneens de mogelijkheid om waarde te creëren door een nieuwe actief commercialisatiebeleid toe te passen op de vastgoedportefeuille van IMMO-CROISSANCE, waarvan de bezetting door huurders nu lager is dan gangbaar op de markt. Deze nieuwe actieve commercialisatiepolitiek zal één van de voornaamste 11

12 22 juni 2007 kenmerken zijn van de operationele benadering van COFINIMMO. Ze omvat, onder andere, een dynamisch en soepel beheer van de bestaande huurcontracten, een versteviging van de relaties met de vastgoedmakelaars en hun cliënteel, een verhoogde zichtbaarheid van de te commercialiseren gebouwen, een continue opvolging en een aanpassing van het commerciële aanbod van gebouwen in verhouding tot de marktvoorwaarden, een permanent onderzoek van de tendensen en markindicatoren en een interne analyse evenals een opvolging van de huidige actoren op de markt, een onderzoek van de mogelijkheden voor ontwikkeling en groei van het vermogen, een rapporteringspolitiek in een SAP omgeving volgens de beste EPRA standaarden. COFINIMMO zal haar geografische diversificatie verstevigen door de verwerving van IMMO- CROISSANCE. Het Groothertogdom Luxemburg vertoont vandaag positieve indicatoren en gunstige economische perspectieven die hoger liggen dan het Europese gemiddelde. De vastgoedmarkt in Luxemburg heeft de afgelopen jaren een kritische massa bereikt. De leegstand op de Luxemburgse vastgoedmarkt is laag in verhouding tot de Europese standaarden, en is lager dan op de Belgische markt. De Luxemburgse markt heeft eveneens bewezen dat hij reële groeimogelijkheden biedt voor de huurinkomsten en dat hij nu een stabiel evenwicht kent tussen de aanbod en vraag. De verwerving van IMMO-CROISSANCE zal COFINIMMO toelaten om haar toekomstige investeringsmogelijkheden te verhogen via dit nieuwe groeiplatform in het Groothertogdom Luxemburg. Ingeval het Bod succesvol is, zal COFINIMMO een systeem van intern beheer invoeren dat het huidige beheerssysteem van IMMO-CROISSANCE zal vervangen INTENTIES VAN COFINIMMO Toekomstig beleid en beheer van IMMO-CROISSANCE Ingeval van verwerving door COFINIMMO van de controle over IMMO-CROISSANCE, wenst COFINIMMO over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders, die een meerderheid van ten minste twee derden van de nieuwe raad van bestuur zullen uitmaken: JEAN-EDOUARD CARBONNELLE / CHIEF FINANCIAL OFFICER heeft Cofinimmo vervoegd in november Voorheen werkte hij in de groep Société Générale de Belgique, eerst binnen de holdingvennootschap zelf, nadien als bestuurder en financieel directeur van de groep Diamond Boart (slijpproducten) en lid van het directiecomité van Sibéka (diamant) en tot slot kort als Investor Relations Manager bij Union Minière (non-ferro metalen). Hij begon zijn carrière in het domein van financiering van industriële projecten binnen de Wereldbank. Hij is handelsingenieur (Solvay Business School 1976) en Master of Business Administration (Wharton 1977). FRANÇOISE ROELS / SECRETARY GENERAL & GROUP COUNSEL vervoegde Cofinimmo in augustus Ze leidt het juridische departement en is verantwoordelijk voor het secretariaatgeneraal van de vennootschap. Ze houdt zich ook bezig met de aspecten verbonden aan het aandeelhouderschap en interacties met de Belgische financiële controleoverheden. Vooraleer zij Cofinimmo vervoegde, werkte Françoise Roels voor het advocatenkantoor Loyens, voor Euroclear / JP Morgan en voor de Belgacom groep. Ze werd er verantwoordelijke voor fiscale zaken en voor «Corporate Governance». Ze is licentiate in de rechten (RUG 1984) en kandidate in filosofie (RUG 12

13 22 juni ) en heeft een fiscaliteitdiploma bekomen (École Supérieure des Sciences Fiscales 1986). XAVIER DENIS / HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT & AREA MANAGER heeft Cofinimmo vervoegd in Voorheen was hij Project Manager bij HOK Sport (Londen) en Chapman Taylor (Londen). Hij heeft 10 jaar ervaring in de vastgoedontwikkelingssector en in het technische, financiële en commerciële beheer van een vastgoedportefeuille. Hij is burgerlijk ingenieur-architect (UCL 1996) en Master of Business Administration (INSEAD 2002). BENOIT MESSIAEN / GROUP TREASURER heeft Cofinimmo vervoegd in oktober Voorheen was hij Account Manager Technologies en Management Trainee bij ING (waaronder een stage van 6 maanden in Singapore binnen Corporate Financial Services). Hij heeft een licentie in Bedrijfsbeheer bij de UCL ( ) behaald, een Master in International Finance te Londen (2000) en een Erasmus in Dublin (1999). COFINIMMO heeft de intentie om, ingeval van verwerving van de controle over IMMO- CROISSANCE, aan de nieuwe door de algemene vergadering benoemde bestuurders te vragen het recht uit te oefenen om de adviseringsovereenkomst op te zeggen die IMMO-CROISSANCE heeft gesloten met de vennootschap IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A., in uitvoering waarvan deze laatste vennootschap IMMO-CROISSANCE raad geeft en bijstaat in het beheer van haar vastgoedportefeuille. De bedoeling is deze te vervangen door een interne beheersstructuur. Zelfs indien COFINIMMO de controle niet verwerft, zou de raad van bestuur van IMMO-CROISSANCE ook kunnen besluiten deze adviseringsovereenkomst met de vennootschap IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. op te zeggen. COFINIMMO kan onmogelijk een schatting geven van de weerslag van een opzegging van deze adviseringsovereenkomst op de tewerkstelling binnen IMMO- CROISSANCE CONSEIL S.A. Deze vennootschap blijft inderdaad volledig buiten het Bod. Overeenkomstig artikel 25 van de gecoördineerde statuten van IMMO-CROISSANCE per 18 november 2003, is een meerderheid van twee derde vereist binnen de raad van bestuur voor elke wijziging of opzegging van deze adviseringsovereenkomst. De overeenkomst voorziet dat een schadevergoeding van 3% van de waarde van de bruto-activa van IMMO-CROISSANCE verschuldigd is aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. in geval van opzegging. Deze schadevergoeding wordt geschat op een maximaal bedrag van EUR op basis van de financiële gegevens per 31 december Dit bedrag is in feite het resultaat van een actualisering van de onherroepelijke contractuele verbintenissen van IMMO-CROISSANCE jegens IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. op basis van een multiple van 10, en zonder rekening te houden met een groei van de portefeuille van de vennootschap. Deze multiple moet worden vergeleken met een multiple in de grootte van 16 op de activa van de vennootschap. De opzegging van deze overeenkomst zal bovendien toelaten om de volgende uitgavenposten te vermijden: (i) (ii) de betaling van de adviseringsvergoedingen aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. : deze vergoedingen zijn gelijk aan 0,25% van de bruto-activa van IMMO-CROISSANCE, hetgeen een jaarlijkse bedrag van EUR vertegenwoordigt op basis van de financiële gegevens per 31 december 2006; en de betaling van een commissie aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. gelijk aan 5% op de netto-meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van gebouwen. 13

14 22 juni 2007 In de huidige stand van zaken worden de personeelskosten naar weten van de Bieder integraal gedragen door IMMO-CROISSANCE. De uitwerking van een interne beheersstructuur zal deze stand van zaken niet wijzigen. Het lijkt niettemin redelijk een verhoging van deze kosten te voorzien in de grootte-orde van EUR per jaar. De Bieder is inderdaad voornemens een lokale structuur in te stellen die 4 Luxemburgse personen zal omvatten, en dit onder toezicht van de zetel in Brussel. De cumulatieve impact van de schadevergoeding voor de opzegging en de reorganisatie van het interne beheer zullen ten laatste na 9 jaar geneutraliseerd zijn, in de veronderstelling dat de portefeuille van IMMO-CROISSANCE jaarlijks met 15 % stijgt; de enige beheerkost die dan ten laste van IMMO-CROISSANCE blijft is de kost verbonden aan de opgezette interne beheersstructuur. Deze kost zal lager liggen dan de totale huidige kosten en vergoedingen. Het toekomstige beheer van IMMO-CROISSANCE zal worden toegespitst op het uitwerken van een model gelijkaardig aan dat van COFINIMMO en op het uitwerken van een nieuwe actieve commercialisatiepolitiek zoals beschreven in sectie 2.3 van het Prospectus. De nieuwe raad van bestuur van IMMO-CROISSANCE zal belast zijn met de studie van een mogelijke uitbreiding van de portefeuille en om de investeringen te doen die verenigbaar zijn met de objectieven die het vastlegt. Het is dit interne beheer dat de toegevoegde waarde voor COFINIMMO zal scheppen. Het is om deze reden dat COFINIMMO de meerderheid van de stemrechten wenst te verkrijgen in de algemene vergadering, overeenkomstig de voorwaarde beschreven in sectie van het Prospectus. Indien zij deze meerderheid niet behaalt, kan COFINIMMO beslissen afstand te doen van de voorwaarde om het Bod in te trekken, volgens de omstandigheden en het percentage dat ze zal verworven hebben bij afloop van het Bod of de Heropening van het Bod. Deze beslissing zal afhangen van de evenwichten die kunnen gevonden worden met de andere aandeelhouders van IMMO- CROISSANCE, indien COFINIMMO bijvoorbeeld slechts 5 %, 20 % of 33 1/3 % zou behalen. In deze verschillende hypotheses, zal de mogelijkheid om een toegevoegde waarde te behouden afhangen van de controle die door COFINIMMO zal kunnen worden uitgeoefend over het toekomstige beheer van IMMO-CROISSANCE. Indien deze toegevoegde waarde onvoldoende lijkt, dan zal COFINIMMO hetzij de voorwaarde kunnen handhaven en dus geen participatie in IMMO- CROISSANCE verwerven, hetzij hieraan verzaken en een participatie behouden die haar niet de gewenste graad van controle bezorgt, onder voorbehoud van latere overdracht indien het toekomstig beheer van IMMO-CROISSANCE niet meer aan haar wensen of doelstellingen beantwoordt. IMMO-CROISSANCE telt slechts twee werknemers ten laste in uitvoering van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. COFINIMMO wenst deze twee arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur te behouden. IMMO-CROISSANCE heeft eveneens krachtens een terbeschikkingstelling een werknemer van Dexia Banque Internationale à Luxembourg ten laste. De overeenkomst van terbeschikkingstelling zal minstens zes maanden behouden worden, en dan worden herbekeken in functie van de performantie van deze werknemer, diens capaciteit om zich te integreren in het model voorgesteld door COFINIMMO en de kost die deze terbeschikkingstelling met zich meebrengt. Het Bod zal dan ook een positieve weerslag hebben op de werkgelegenheid in de mate waarin COFINIMMO een lokale structuur met 4 personen in Luxemburg wenst te implementeren en zal geen andere weerslag hebben op de andere activiteitencentra dan de gebouwen 14

15 22 juni 2007 die op de actiefzijde van de balans van IMMO-CROISSANCE staan. Het Bod zal evenmin enige weerslag hebben op de werkgelegenheid of op de activiteitencentra van COFINIMMO Heropening ingeval van overschrijding van de grens van 33 1/3 % Bij het verstrijken van het Bod en ingeval COFINIMMO ten minste 33 1/3 % van het totale aantal stemrechten in het kapitaal van IMMO-CROISSANCE zou verworven hebben bij de afsluiting van het Bod, overeenkomstig artikel 7 paragraaf (3) van de Wet op de openbare overnamebiedingen, dan zal het Bod worden heropend onder de voorwaarden en bepalingen vermeld in sectie (i) van het Prospectus Schrapping en Heropening ingeval van schrapping Indien bij de afsluiting van het Bod (eventueel na de Heropening van het Bod zoals bedoeld in sectie van het Prospectus), COFINIMMO ten minste 80 % van de stemrechten in het kapitaal van IMMO-CROISSANCE behaalt, behoudt ze zich de mogelijkheid voor om, na bekendmaking van de definitieve resultaten van het Bod, de intrekking te vragen van de aandelen IMMO- CROISSANCE van de markt Euronext Brussels en/of de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg, onder voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Ingeval van goedkeuring van de schrapping door de bevoegde autoriteiten, zal het Bod eveneens worden heropend onder de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in sectie (ii) van het Prospectus. De schrapping van de notering op de markt van Euronext Brussels kan slechts worden bevolen door de autoriteiten van Euronext Brussels handelend in samenspraak met de CBFA. De CBFA kan zich verzetten tegen de schrapping of maatregelen voorstellen in het belang van de bescherming van investeerders. Ingeval van schrapping van de notering, zullen de Aandelen niet meer kunnen worden verhandeld op de markt Euronext Brussels in België. De schrapping van de notering op de markt van Euronext Brussels zal ook tot gevolg hebben dat IMMO-CROISSANCE niet meer onderworpen zal zijn aan de reglementering toepasselijk op vennootschappen waarvan de effecten op een Belgische gereglementeerde markt genoteerd zijn. Ingeval van schrapping van de notering op de markt Euronext Brussels, (i) zal de inschrijving van IMMO-CROISSANCE op de officiële lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht bij de CBFA, (ii) de financiële dienst in België en (iii) de verspreiding van informatie in België niet meer verzekerd worden indien het aantal niet-institutionele aandeelhouders onder de 50 valt. De schrapping van de notering op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg vereist de goedkeuring door de bevoegde instanties van de Beurs van Luxemburg. Bijgevolg, indien de schrapping plaatsvindt op de twee markten, zullen de investeerders alleen de mogelijkheid hebben om hun Aandelen over te dragen, (i) hetzij door middel van een onderhandse verkoop, (ii) hetzij op de openbare verkoopsmarkten, (iii) hetzij aan IMMO-CROISSANCE in het kader van een eventueel plan van inkoop van aandelen beslist door de algemene vergadering. 15

16 22 juni Verplichte terugtrekking en verplichte uitkoop Indien, bij de afsluiting van het Bod of van de Heropening van het Bod, de participatie van COFINIMMO voor elk van de categorieën Aandelen minstens gelijk is aan 95% van de stemrechten, zal worden overgegaan overeenkomstig artikel 15 van de Wet op de openbare overnamebiedingen tot de gedwongen uitkoop van de overblijvende aandelen. De modaliteiten van deze uitkoop zullen worden bekendgemaakt hetzij in het persbericht dat zal verspreid worden overeenkomstig sectie van het Prospectus, hetzij in een bericht dat afzonderlijk in de pers zal worden gepubliceerd in Luxemburg (d'wort en Tageblatt) en België (De Tijd en l'echo) binnen de termijn van drie maanden voorzien in artikel 15 (4) van de Wet op de openbare overnamebiedingen. Indien bij afloop van het Bod of de Heropening van het Bod blijkt dat de participatie van COFINIMMO voor elk van de categorieën van Aandelen minstens gelijk is aan 90% van de stemrechten, dan kunnen de houders van aandelen die niet zijn ingebracht in het Bod van COFINIMMO de verplichte aankoop van hun aandelen eisen, tegen de voorwaarden voorzien in artikel 16 van de Wet op de openbare overnamebiedingen. In deze hypothese zullen de houders van aandelen die niet zijn ingebracht in het Bod, worden ingelicht over deze mogelijkheid door een persbericht dat overeenkomstig sectie van het Prospectus zal worden gepubliceerd. In de twee voormelde gevallen, zal IMMO-CROISSANCE toch ingeschreven blijven op de officiële lijst van instellingen voor collectieve belegging onderworpen aan het toezicht van de CSSF VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN HET BOD Doel van het Bod COFINIMMO biedt aan om alle Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehecht) en Kapitalisatie-aandelen aan te kopen onder de voorwaarden bepaald in het Prospectus, hetzij Distributie-aandelen op 12 juni 2007 en Kapitalisatie-aandelen op 12 juni COFINIMMO houdt op dit ogenblik geen enkele participatie in IMMO-CROISSANCE aan, noch alleen, noch met personen in onderling overleg Prijs van het Bod Overeenkomstig de gestelde voorwaarden of waarnaar verwezen wordt in het Prospectus, wordt het Bod op de volgende basis geformuleerd : (i) per Kapitalisatie-aandeel: een betaling in contanten van EUR 794,80; (ii) per Distributie-aandeel (coupon n 20 en volgende aangehecht): een betaling in contanten van EUR 282,47. Voor de toepassing van de regels inzake afrondingen op aandeelhouders die meerdere Aandelen houden, zie sectie 1.6. van het Prospectus. 16

17 22 juni Biedperiode Het Bod kan worden aanvaard gedurende de normale bankopeningsuren vanaf 26 juni 2007 tot 27 juli 2007 om 16u00 (uur van Luxemburg en Brussel) ("Biedperiode "). (i) Het Bod zal heropend worden indien COFINIMMO ten minste 33 1/3 % van de stemrechten in het kapitaal van IMMO-CROISSANCE heeft verworven bij het verstrijken van de Biedperiode (zie sectie van het Prospectus). In dit geval zal het Bod worden heropend voor een termijn van vijftien dagen vanaf de publicatie van het aantal verworven effecten op de avond van de laatste dag van de aanvaardingsperiode, overeenkomstig artikel 7 van de Wet op de openbare overnamebiedingen. De voormelde data voor de Heropening van het Bod zullen worden bekendgemaakt op de website van COFINIMMO ( en door een bericht in de Luxemburgse pers (d'wort en Tageblatt) en de Belgische pers (De Tijd en l'echo) vanaf de eerste Werkdag. (ii) Het Bod zal ook kunnen worden heropend indien COFINIMMO tenminste 80% van de stemrechten in het kapitaal van IMMO-CROISSANCE verwerft, hetgeen haar toelaat, zoals vermeld in sectie van het Prospectus, om de schrapping van de aandelen van IMMO- CROISSANCE te vragen van de markt Euronext Brussels en/of de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. In dit geval zal het Bod worden heropend voor een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de intentie om deze schrapping door te voeren, zal worden bekendgemaakt door een kennisgeving hetzij in de Luxemburgse pers (d'wort en Tageblatt), hetzij in de Belgische pers (De Tijd en l'echo), hetzij in beide, naargelang de schrapping zal gebeuren op de eerste of de tweede of beide markten. (iii) De facultatieve heropening zoals voorzien in paragraaf (ii) hierboven zal kunnen volgen op de verplichte opening voorzien in paragraaf (i) hierboven of zal gelijktijdig kunnen plaatsvinden. De ene of de andere van deze heropeningen of beiden zijn begrepen in de definitie van het begrip "Heropening van het Bod ", voor de doeleinden van dit Prospectus Opschortende voorwaarde Het Bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat bij het aflopen van het Bod, COFINIMMO tenminste 51% van de stemrechten in het kapitaal van IMMO-CROISSANCE aanhoudt. Deze voorwaarde is de enige voorwaarde van het Bod. Bovenvermelde voorwaarde is enkel in het voordeel van COFINIMMO. Ingeval van nietverwezenlijking van deze voorwaarde, behoudt COFINIMMO zich het recht voor om afstand te doen van deze voorwaarde. De beslissing van COFINIMMO in dit verband zal worden bekendgemaakt in het persbericht waarin de resultaten van het Bod zullen worden bekendgemaakt, overeenkomstig sectie van het Prospectus. 17

18 22 juni 2007 Dit betekent dat indien de voorwaarde niet verwezenlijkt is op de dag van afsluiting van het Bod en indien COFINIMMO niet heeft verklaard afstand te doen van het voordeel van deze voorwaarde in het persbericht waarin COFINIMMO de resultaten van het Bod zal bekendmaken, de voorwaarde zal geacht worden behouden te blijven, en zullen de aangeboden Aandelen niet worden aanvaard. COFINIMMO behoudt zich het recht voor om te verzaken aan deze voorwaarde, ongeacht het niveau van deelname dat bekomen werd bij de Heropening van het Bod. De criteria die COFINIMMO zullen toelaten zich uit te spreken over de verzaking aan de voorwaarde worden uiteengezet in sectie van het Prospectus Verbintenis om het Bod te volbrengen De beslissing om het Bod uit te brengen werd genomen op 21 mei 2007 door het directiecomité van COFINIMMO, handelend krachtens een bijzondere delegatie verleend door de raad van bestuur. Overeenkomstig Belgisch recht en de statuten van COFINIMMO, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om aan het directiecomité zulke delegatie over te dragen. COFINIMMO verbindt er zich toe om het Bod te volbrengen Procedure - Aanvaarding van het Bod a) Aandeelhouders De aandelen zijn hetzij aan toonder, hetzij op naam en vertegenwoordigd door een Bewijs van inschrijving. Opdat een titularis van de Aandelen geldig en zonder kosten zijn effecten in het kader van dit Bod kan aanbrengen, moeten het aan dit Prospectus gehechte aanvaardingsformulier (het "Aanvaardingsformulier") en de documenten hierna vermeld en elke volmacht of ander vereist document, correct worden ingevuld en geldig ondertekend in twee exemplaren, en worden afgeleverd gedurende de openingsuren en ten laatste op 27 juli 2007 om 16u00 (tijd in Luxemburg en Brussel) voor de aandelen aan toonder bij Dexia Bank België of Dexia Banque Internationale à Luxembourg en voor de aandelen op naam bij RBC Dexia Investor Services Bank S.A., overboekingsagent van IMMO-CROISSANCE waarvan de zetel gevestigd is in Porte de France, 14 in L-4360 Esch-sur-Alzette, Groothertogdom Luxemburg. Het Aanvaardingsformulier moet worden vergezeld: voor de aandelen aan toonder, van het fysisch document van het Aandeel aan toonder of voor de Aandelen die worden gehouden op een rekening, van het bewijs van inschrijving en blokkering van het Aandeel aan toonder op een effectenrekening; en voor de aandelen op naam, van het Bewijs van inschrijving. 18

19 22 juni 2007 De Aanvaardingsformulieren kunnen ook worden neergelegd bij de loketten van voormelde instellingen of bij andere instellingen of financiële tussenpersonen 1. Deze instellingen of tussenpersonen moeten de procedure beschreven in het Prospectus eerbiedigen. Indien de Aandelen gezamenlijk worden gehouden door twee of meer personen, dient elk van hen hetzelfde Aanvaardingsformulier te tekenen. Indien de Aandelen het voorwerp zijn van vruchtgebruik, moeten zowel de naakte eigenaar als vruchtgebruiker(s) hetzelfde Aanvaardingsformulier tekenen. Indien de Aandelen verpand zijn, moeten zowel de pandgever als de pandhoudende schuldeiser(s) het Aanvaardingsformulier tekenen, met dien verstande dat de pandhoudende schuldeiser(s) op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier moet(en) afstand doen van hun pand op de betrokken Aandelen. Indien de Aandelen op enige andere manier belast zijn of onderworpen zijn aan enig ander volgrecht, een zekerheid of enig ander recht, schuldvordering of belang ten voordele van een derde, dan moeten alle begunstigden van deze rechten, titels, schuldvorderingen of belangen op deze Aandelen het Aanvaardingsformulier ondertekenen en afstand doen op een onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze van alle rechten, titels, schuldvorderingen of belangen op deze Aandelen. De risico's met betrekking tot de eigendom van de Aandelen die geldig zijn aangebracht tijdens de Biedperiode zullen niet eerder worden overgedragen aan COFINIMMO dan op het ogenblik van de betaling van de Prijs van het Bod. b) Aanvaarding - onherroepelijk en onvoorwaardelijk karakter De aanvaarding van het Bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Evenwel, overeenkomstig artikel 13 van de Wet op de openbare overnamebiedingen, (i) zullen de Aandeelhouders bevrijd zijn van hun aanvaarding ingeval van concurrerend bod, (ii) elke verhoging van de Prijs van het Bod zal ten goede komen aan de Aandeelhouders die het Bod reeds aanvaard hadden voor deze verhoging, (iii) de intenties tot aanvaarding van het Bod vanwege de Aandeelhouders die zijn ingediend voor de publicatie van het Prospectus binden de Aandeelhouders niet, en (iv) de Aandeelhouders die het Bod aanvaard hebben, kunnen zich terugtrekken na de publicatie door de raad van bestuur van IMMO-CROISSANCE van zijn gemotiveerd advies over het Bod, en dit tot de sluiting van het Bod. c) Toepasselijke recht - bevoegde rechtbanken Het Luxemburgse recht zal de overeenkomsten beheersen die gesloten zijn tussen de Bieder en de Aandeelhouders en de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg zullen bevoegd zijn. 1 De aandacht van de houder van een Aandeel die van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken wordt gevestigd op sectie 1.12 van het Prospectus met betrekking tot kosten en belastingen van het Bod. 19

20 22 juni Betaling van de Prijs van het Bod Onder voorbehoud van toepassing van artikel 13 van de Wet op de openbare overnamebiedingen, zal de betaling in contanten van de Prijs van het Bod voor de Aandelen die geldig werden aangeboden tijdens de Biedperiode overeenkomstig de procedure bedoeld in sectie "Procedure - Aanvaarding van het Bod" gebeuren, behoudens overmacht of fout van een derde voor dewelke COFINIMMO niet verantwoordelijk is, binnen de 10 Werkdagen volgend op de publicatie van het Bod of de Heropening van het Bod besloten overeenkomstig sectie van het Prospectus, door overdracht op de bankrekening vermeld door de Verkoper op het Aanvaardingsformulier Publicatie van de resultaten van het Bod (i) COFINIMMO zal aan de CSSF en aan de CBFA meedelen en zal op zijn website ( zonder afbreuk te doen aan (ii) hieronder, het aantal Aandelen (met precisering van het aantal stemrechten dat daaraan verbonden is) dat haar werd ingebracht in het kader van dit Bod, bekendmaken, en dit: 1. elke zeven dagen te rekenen vanaf de datum van dit Prospectus; 2. elke ochtend van de laatste zeven dagen van de aanvaardingsperiode; en 3. de avond van de laatste dag van de aanvaardingsperiode. (ii) De resultaten van het Bod zullen bovendien worden bekendgemaakt in een persbericht dat zal verspreid worden in de Luxemburgse pers (d'wort en Tageblatt) en de Belgische pers (De Tijd en l'echo) vanaf de eerste Werkdag die volgt op het einde van de aanvaardingsperiode VASTSTELLING EN VERANTWOORDING VAN DE PRIJS VAN HET BOD Vaststelling van de Prijs van het Bod Om de prijs vast te stellen heeft de Bieder, samen met haar vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle, een individuele waardering uitgevoerd van ieder gebouw van de portefeuille en daarbij rekening gehouden met alle gekende elementen op datum van het Prospectus, dit wil zeggen zowel de gunstige als ongunstige evoluties van de eerste maanden van Voor een overzicht van de opmerkelijke gebeurtenissen van 2007, verwijzen we naar sectie "Opmerkelijke evoluties in 2006 en begin 2007". De voornaamste opmerkelijke evoluties voor 2007 zijn de volgende (zie sectie van het Prospectus): IMMO-CROISSANCE heeft begin 2007 een huurovereenkomst voor lange termijn ondertekend voor een belangrijk deel van zijn gebouw K2 gelegen te Diegem (Keyberg), waarvan de renovatiewerken werden afgerond in de loop van de maand december IMMO- CROISSANCE staat eveneens op het punt om een huurovereenkomst af te sluiten voor de verhuring van 8% bijkomende oppervlakte voor hetzelfde gebouw. In het kader van deze verhuring aan General Electric, schat de Bieder dat de door IMMO-CROISSANCE toegestane 20

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Disclaimer Kandidaat-beleggers worden verzocht zich een eigen mening te vormen over

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Mededeling Deze samenvatting van het Prospectus is een vertaling van de Franse versie die door de FSMA is goedgekeurd op 30 juni 2015. In geval van enige onverenigbaarheid

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de vennootschap ) Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie