VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD"

Transcriptie

1 22 juni 2007 VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD op alle Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehecht) en alle Kapitalisatie-aandelen uitgegeven door de vennootschap IMMO-CROISSANCE Société d'investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht maatschappelijke zetel: 69, route d Esch L-1470 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg RCS Luxemburg B door COFINIMMO Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch Recht naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet Maatschappelijke zetel: Woluwelaan 58 B-1200 Brussel België Register van Rechtspersonen (ondernemingsnummer) (Brussel): Aangeboden prijs: Per Kapitalisatie-aandeel: een betaling in contanten van EUR 794,80 Per Distributie-aandeel (coupon n 20 en volgende aangehecht): een betaling in contanten van EUR 282,47 Periode: van 26 juni 2007 tot 27 juli 2007 Centralisatie-Agent: Loketinstelling: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: Dexia Bank België Dexia Bank België Dexia Banque Internationale à Luxembourg De investeerders worden uitdrukkelijk verwezen naar sectie 2.5. "Voorwaarden en modaliteiten van het Bod" en sectie "Opschortende voorwaarde ".

2 22 juni 2007 IN HET KADER VAN HUN BESLISSING MOETEN DE VERKOPERS ZICH BEROEPEN OP HUN EIGEN ONDERZOEK VAN DE VOORWAARDEN VAN HET BOD, MET INBEGRIP VAN DE OPPORTUNITEIT VAN HET BOD EN DE RISICO'S DIE DIT MET ZICH MEEBRENGT. ELKE SAMENVATTING OF OMSCHRIJVING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, VAN REGELS VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT OF CONTRACTUELE VERHOUDINGEN DIE VERVAT ZIJN IN DIT PROSPECTUS WORDT ENKEL TER INFORMATIE GEGEVEN EN KAN IN GEEN GEVAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS ZIJNDE JURIDISCH OF FISCAAL ADVIES BETREFFENDE DE INTEPRETATIE OF HET DWINGEND KARAKTER VAN DEZE BEPALINGEN, REGELS OF VERHOUDINGEN. DIT BOD WORDT NOCH DOOR DE COMMISSIE VAN ROERENDE WAARDEN, NOCH DOOR ENIG ANDERE REGLEMENTAIRE OF TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID AANBEVOLEN. DE INVESTEERDERS WORDEN UITGENODIGD OM IN GEVAL VAN TWIJFEL BETREFFENDE DE INHOUD OF BETEKENIS VAN INFORMATIE IN DIT PROSPECTUS, EEN BEVOEGDE RAADGEVER TE CONSULTEREN OF EEN PROFESSIONAL DIE GESPECIALISEERD IS IN DE VERKOOP EN AANKOOP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN. Het is mogelijk dat inlichtingen van het Prospectus niet correct zijn op datum van dit Prospectus. Elke wijziging in de zin van de Wet op de openbare overnamebiedingen en, meer in het algemeen, elk nieuw betekenisvol feit of elke materiële vergissing of onjuistheid betreffende de informatie vervat in dit Prospectus die zich voordoet voor het einde van de Aanbiedingsperiode zal het voorwerp uitmaken van een bijvoegsel bij het Prospectus, gepubliceerd volgens de toegelaten modaliteiten door de CBFA en de CSSF. Onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 van de Wet op de openbare overnamebiedingen of elke andere wettelijke verplichting, is de Aanbieder niet gehouden tot enige verplichting om het Prospectus te actualiseren of bij te werken. Dit Prospectus is geen Bod tot aankoop, noch een Bod tot verkoop, noch verzoek door een persoon die zich in een land bevindt waar zulk Bod of verzoek niet is toegelaten of aan elke persoon voor wie het onwettelijk is om zulk Bod of verzoek te doen. Geen stappen werden ondernomen (of zullen worden ondernomen) door de Aanbieder elders dan in België en het Groothertogdom Luxemburg om een openbaar Bod met betrekking tot de Aandelen mogelijk te maken. Noch dit Prospectus, noch enige bekendmaking of andere informatie die daarop betrekking heeft, mag worden ter beschikking gesteld van het publiek in een land anders dan België en het Groothertogdom Luxemburg. COFINIMMO wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af in geval van schending door wie dan ook van deze beperkingen. Dit prospectus mag niet circuleren zonder de bijlagen die hieraan gehecht zijn, en er integraal deel van uitmaken. 22 juni

3 22 juni 2007 INHOUDSTAFEL DEFINITIES... 5 HOOFDSTUK I : ALGEMENE INFORMATIE PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS GOEDKEURING DOOR DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ERKENNING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN TALEN EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN PRESENTATIE VAN FINANCIELE EN ANDERE INFORMATIE MUNTEENHEID JURIDISCHE RAADGEVER FINANCIELE RAADGEVER VASTGOEDADVISEUR LOKETINSTELLINGEN EN CENTRALISATIE-AGENT KOSTEN EN BELASTINGEN GEDEFINIEERDE TERMEN HOOFDSTUK II : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BOD FINANCIERING VAN HET BOD WETTELIJK REGIME VAN HET BOD DOELSTELLINGEN VAN COFINIMMO INTENTIES VAN COFINIMMO Toekomstig beleid en beheer van IMMO-CROISSANCE Heropening ingeval van overschrijding van de grens van 33 1/3 % Schrapping en Heropening ingeval van schrapping Verplichte terugtrekking en verplichte uitkoop VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN HET BOD Doel van het Bod Prijs van het Bod Biedperiode Opschortende voorwaarde Verbintenis om het Bod te volbrengen Procedure - Aanvaarding van het Bod Betaling van de Prijs van het Bod Publicatie van de resultaten van het Bod VASTSTELLING EN VERANTWOORDING VAN DE PRIJS VAN HET BOD Vaststelling van de Prijs van het Bod Verantwoording van de prijs FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD Fiscaal regime van toepassing in België Fiscaal regime van toepassing in Luxemburg HOOFDSTUK III : INFORMATIE MET BETREKKING TOT COFINIMMO ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KAPITAAL INFORMATIE OVER DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN COFINIMMO BEHEER, BESTUUR EN TOEZICHT Raad van bestuur Dagelijks bestuur Adviserende comités Controle van de rekeningen Waardering van de portefeuille vastgoeddeskundigen Depothoudende bank Corporate Governance Charter Technisch en administratief beheer Statutenwijzigingen ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN VAN COFINIMMO Bedrijfsprofiel

4 22 juni Geconsolideerde portefeuille op 31 maart Notering op Euronext Brussels FINANCIËLE INFORMATIE OVER COFINIMMO Kerncijfers Geconsolideerde balans op 31 maart Geconsolideerde jaarrekening op 31 maart HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER IMMO-CROISSANCE ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KAPITAAL Kapitaal Aandelen Inschrijving op Aandelen Inkoop van Aandelen Netto Inventariswaarde RAAD VAN BESTUUR, BESTUUR EN TOEZICHT Raad van bestuur Dagelijks bestuur Financiële dienst Luxemburg en België Investeringsadvies Controle van de jaarrekeningen Bedrijfsrevisor Waardering van de vastgoedportefeuille Vastgoeddeskundige Depothoudende bank Notering Evolutie van de beurskoers Promotoren ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN VAN IMMO-CROISSANCE Bedrijfsprofiel Geconsolideerde staat van de portefeuille op 31 december Opmerkelijke evoluties in 2006 en begin FINANCIËLE INFORMATIE OVER IMMO-CROISSANCE Geconsolideerde staat van verrichtingen van netto activa Geconsolideerde staat van netto activa BIJLAGE N AANVAARDINGSFORMULIER VAN AANDELEN IMMO-CROISSANCE BIJLAGE N JAARREKENING 2006 VAN IMMO-CROISSANCE BIJLAGE N JAARREKENING 2006 VAN COFINIMMO

5 22 juni 2007 DEFINITIES De termen en uitdrukkingen die gebruikt zijn in dit Prospectus beginnend met een hoofdletter, hebben de betekenis die hieronder wordt omschreven. Definities gebruikt voor termen in het enkelvoud zijn eveneens toepasselijk voor dezelfde termen gebruikt in het meervoud en omgekeerd. Aandeelhouder Aandelen Aanvaardingsformulier Bewijs van inschrijving Bieder Biedperiode Bod Cash-Flow CBFA COFINIMMO CSSF Elke houder van een of meerdere Aandelen. De Kapitalisatie-aandelen en de Distributie-aandelen. Het formulier gehecht als Bijlage n 1 bij dit Prospectus en dat dient te worden ingevuld door de Aandeelhouders die hun Aandelen in het kader van dit Bod willen aanbieden. Certificaat afgeleverd door IMMO-CROISSANCE betreffende de inschrijving van de eigendom van de Aandelen op naam in de betreffende registers, overeenkomstig artikel 40 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen (zoals gewijzigd). COFINIMMO. De biedperiode beginnend op 26 juni 2007 en eindigend op 27 juli 2007 om 16u00 (uur van het Groothertogdom Luxemburg en Brussel). Dit openbare overnamebod door COFINIMMO op het geheel van de Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehechte aandelen) en de Kapitalisatie-aandelen van IMMO-CROISSANCE, onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld of waarnaar wordt verwezen in dit Prospectus, met inbegrip van, indien de context dit verreist, elke latere wijziging die hieraan wordt aangebracht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving evenals elke Heropening van het Bod. Nettoresultaat na belastingen, verhoogd met afschrijvingen. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Cofinimmo, vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58 in 1200 Brussel, België ingeschreven in het register der rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer De Commission de Surveillance du Secteur Financier. 5

6 22 juni 2007 Dexia Bank België Dexia Bank België, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Pachecolaan 44 in 1000 Brussel, België, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer Dexia Banque Internationale Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. met maatschappelijke zetel te 69, route d Esch in L-2953 Luxemburg, ingeschreven in het Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg onder nummer RCS Luxemburg B Distributie-aandelen FORTIS Bank NV Heropening van het Bod IMMO-CROISSANCE Jaarverslag Kapitalisatie-aandelen Loketinstellingen De distributie-aandelen uitgegeven door IMMO-CROISSANCE, hetzij distributie-aandelen op 12 juni 2007, volgens de informatie ontvangen van IMMO-CROISSANCE. Fortis Bank NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer De heropening van het Bod, georganiseerd hetzij overeenkomstig sectie , hetzij overeenkomstig sectie , hetzij beide secties, en waarvan de modaliteiten zijn omschreven in sectie Immo-Croissance, Société d'investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 69, route d Esch in L-1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg onder nummer RCS Luxembourg B Het jaarverslag van COFINIMMO betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december De kapitalisatie-aandelen uitgegeven door IMMO-CROISSANCE, hetzij kapitalisatie-aandelen op 12 juni 2007, volgens de informatie ontvangen van IMMO-CROISSANCE. Dexia Bank België en Dexia Banque Internationale à Luxembourg handelend als loketinstellingen in het kader van het Bod respectievelijk in België en in Luxemburg. Prijs van het Bod De betekenis van deze term wordt bepaald in sectie NautaDutilh NautaDutilh BVBA, met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 177, 1170 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer en 6

7 22 juni 2007 NautaDutilh Avocats Luxembourg, met maatschappelijke zetel te rue Heinrich Heine, 4 in L-1720 Luxemburg. Prospectus Verkoper Werkdag Wetboek van vennootschappen Wet op de openbare overnamebiedingen Dit Prospectus en alle bijlagen of appendices die er integraal deel van uitmaken, met inbegrip, in voorkomend geval, van elk supplement dat overeenkomstig het heersende recht wordt gepubliceerd. Elke Aandeelhouder die geldig het Bod aanvaard heeft. Elke werkdag in de banksector in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het Belgische Wetboek van vennootschappen, gecoördineerd door de wet van 7 mei 1999, zoals herhaaldelijk gewijzigd. De Luxemburgse wet van 19 mei 2006 houdende omzetting van de richtlijn 2004/25/CE van het Europese Parlement en van de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod. 7

8 22 juni 2007 HOOFDSTUK I : ALGEMENE INFORMATIE 1.1. PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PROSPECTUS De Bieder, COFINIMMO vastgoedinvesteringsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, onder de vorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer en met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58 in 1200 Brussel (hierna, de "Bieder" of "COFINIMMO"), neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de informatie vervat in dit Prospectus. Voor zover de Bieder weet, komt de informatie in dit Prospectus overeen met de werkelijkheid en wordt geen informatie weggelaten die de draagwijdte van de opgenomen informatie kan wijzigen GOEDKEURING DOOR DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER De beslissing om een Bod te doen werd door de Bieder gepubliceerd overeenkomstig artikel 6 paragraaf (1) van de Wet op de openbare overnamebiedingen op de website van de Bieder op 21 mei 2007 en was het voorwerp van een mededeling onder de vorm van een persmededeling op 21 mei Het ontwerp van dit Prospectus werd voor onderzoek en goedkeuring voorgelegd aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") op 22 juni Na onderzoek werd het Prospectus goedgekeurd door de CSSF op 22 juni 2007, overeenkomstig artikel 6 paragraaf (2) van de Wet op de openbare overnamebiedingen. De goedkeuring van het Prospectus houdt geen appreciatie in van de CSSF betreffende de economische of financiële opportuniteit of verdiensten van het Bod en ze houdt geen enkele beoordeling in van de juridische situatie of solvabiliteit van de Bieder of IMMO-CROISSANCE. De aankondiging van het begin van het Bod zal worden gepubliceerd in de Luxemburgse pers (d'wort en Tageblatt) en de Belgische pers (De Tijd en L'Echo) op 26 juni ERKENNING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Het Prospectus zal worden erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ("CBFA") op 25 juni 2007 krachtens artikel 6 van de Richtlijn 2004/25/EU. De erkenning van dit Prospectus houdt geen enkele beoordeling in door de CBFA van de economische of financiële opportuniteit of verdiensten van het Bod, noch van haar kwaliteit, en ze houdt geen enkel oordeel in over de situatie van de personen die het Bod uitvoeren TALEN EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS De Franse versie van het Prospectus is de officiële versie in het Groothertogdom Luxemburg. De Franse en Nederlandse versies van het Prospectus zijn beschikbaar in België. COFINIMMO heeft de twee versies van het Prospectus voorbereid en heeft zorg gedragen voor hun overeenstemming. Zij 8

9 22 juni 2007 neemt er de verantwoordelijkheid voor Het publiek kan het Prospectus bekomen bij Dexia Banque Internationale à Luxembourg (T: +352 (0) of +352 (0) ) in het Groothertogdom Luxemburg en bij Dexia Bank België (T: +32 (0) ) in België. Het kan worden geraadpleegd op de volgende website: De tekst van het Prospectus is ook toegankelijk, louter ter informatie, op de website van de Bieder op het adres TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, daaronder begrepen en zonder enige beperking, verklaringen die de termen "geloven", "voorzien", "verwachten", "de intentie hebben", "trachten", "schatten", "kunnen" en "voortduren" en andere gelijkaardige termen of die werkwoorden in de toekomstige tijd gebruiken. Deze toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren die kunnen leiden tot substantiële verschillen tussen de resultaten, de financiële situatie, de performantie of verwezenlijkingen van COFINIMMO of van IMMO-CROISSANCE, of resultaten van de sector en de resultaten, prestatie of toekomstige verwezenlijkingen die uitgedrukt of gesuggereerd zijn door deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op datum van het Prospectus. COFINIMMO wijst uitdrukkelijk elke verplichting van de hand om de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit Prospectus te actualiseren om elke wijziging in haar verwachtingen hieromtrent, of elke wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze verklaringen gesteund zijn, weer te geven, tenzij (en in de mate dat) zulke actualisering vereist zou zijn door enige toepasselijke wettelijke bepaling PRESENTATIE VAN FINANCIELE EN ANDERE INFORMATIE Bepaalde financiële informatie in dit Prospectus werd afgerond en bijgevolg kunnen de getallen die voorkomen bij de totalen in dit Prospectus lichtjes afwijken van de exacte aritmetische som van de getallen die voorafgaan. Voor de berekening van de Prijs van het Bod op de Aandelen (sectie van het Prospectus), zal de samengetelde som van de aankoopprijs voor elke Aandeelhouder die meerdere Aandelen aanhoudt, worden afgerond tot de dichtstbijzijnde eurocent. Voor elk bedrag in eurocent, zullen de decimalen die volgen op de eurocent die zich bevinden tussen x,00 tot x,49 worden afgerond naar de lagere eurocent. De decimalen die volgen op de eurocent die zich bevinden tussen x,50 tot x,99 zullen worden afgerond tot de hogere eurocent MUNTEENHEID In dit Prospectus, verwijzen alle referenties naar "Euro" en "EUR" naar de eenheidsmunt van de Staten die deelnemen aan de Europese munteenheid JURIDISCHE RAADGEVER NautaDutilh begeleidt COFINIMMO voor de juridische aspecten met betrekking tot Luxemburgs en Belgisch recht in het kader van het Bod. Deze diensten worden enkel geleverd ten bate van COFINIMMO en derden kunnen zich hierop niet baseren. NautaDutilh wijst elke 9

10 22 juni 2007 verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van NautaDutilh FINANCIELE RAADGEVER De financiële raadgever van COFINIMMO in het kader van het Bod is Dexia Bank België, departement Corporate Finance. Dexia Bank België, departement Corporate Finance, wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van Dexia Bank België, departement Corporate Finance VASTGOEDADVISEUR De vastgoed adviseur van COFINIMMO is Jones Lang LaSalle, met zetel te Montoyerstraat 10, 1000 Brussel, België. Jones Lang LaSalle wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de informatie vervat in dit Prospectus, en niets dat zich bevindt in dit Prospectus zal kunnen worden beschouwd als een advies, raad of verklaring van Jones Lang LaSalle LOKETINSTELLINGEN EN CENTRALISATIE-AGENT Dexia Bank België en Dexia Banque Internationale à Luxembourg handelen als loketinstellingen (de "Loketinstellingen") in het kader van het Bod respectievelijk in België en in Luxemburg. Dexia Bank België handelt als centralisatie-agent in het kader van het Bod KOSTEN EN BELASTINGEN COFINIMMO zal alle lasten verbonden aan het Bod ten laste nemen, met inbegrip van de Belgische belasting op beursverrichtingen die verschuldigd is voor de aflevering van de aandelen als gevolg van het Bod. De Loketinstellingen zullen geen enkele commissie aanrekenen noch enige andere kost aan de Verkopers voor de noodwendigheden van het Bod. De Verkopers die het Aanvaardingsformulier voorleggen door tussenkomst van andere instellingen dan de Loketinstellingen moeten zich inlichten over eventuele bijkomende kosten veroorzaakt door de tussenkomst van zulke instelling en zijn gehouden alle kosten ten laste te nemen die kunnen worden aangerekend door zulke instelling of die kunnen voortvloeien uit de interventie van deze laatste GEDEFINIEERDE TERMEN Bepaalde termen in dit Prospectus die beginnen met een hoofdletter of waarnaar dit Prospectus verwijst, zijn gedefinieerd in de sectie "Definities" hierboven. 10

11 22 juni 2007 HOOFDSTUK II : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BOD 2.1. FINANCIERING VAN HET BOD FORTIS BANK NV heeft verklaard dat COFINIMMO beschikt over de financiële middelen om het Bod integraal te financieren. Deze middelen zijn beschikbaar onder de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke kredietlijn geopend voor de Bieder door FORTIS BANK NV en zijn enkel bestemd voor dit doel. COFINIMMO heeft aan de CSSF de beschikbaarheid van de fondsen die voor het Bod vereist zijn bevestigd WETTELIJK REGIME VAN HET BOD Het voorliggende Bod is uitgebracht op vrijwillige basis en beantwoordt in dit opzicht aan de wettelijke vereisten opgelegd door de Wet op de openbare overnamebiedingen DOELSTELLINGEN VAN COFINIMMO De strategie van COFINIMMO is gebaseerd op: 1. het operationele beheer van een portefeuille van gebouwen, voornamelijk kantoorgebouwen, en het actieve beheer van het cliënteel; 2. het aanbieden van een complete vastgoedoplossing, hierin begrepen het vervullen van alle diensten waaraan een gebruiker nood kan hebben, zoals onderhoudsdiensten, veiligheidsdiensten en het beheer van werkplaatsen; 3. het interne beheer van haar vastgoedportefeuille. De verwerving van IMMO-CROISSANCE kadert perfect binnen deze strategie en zal COFINIMMO toelaten om haar investeringspolitiek gebaseerd op de verwerving van kantoorgebouwen verder te zetten daar de vastgoedportefeuille van IMMO-CROISSANCE voornamelijk uit kantoorgebouwen is samengesteld. De portefeuille van IMMO-CROISSANCE omvat bovendien ontwikkelingsmogelijkheden voor eigen rekening. Onder ontwikkeling voor eigen rekening verstaat COFINIMMO de grondige renovatie van kantoorgebouwen die verhuurd worden en op lange termijn in portefeuille zullen blijven. Bij wijze van voorbeeld zal IMMO-CROISSANCE met name overgaan tot de volledige afbraak en heropbouw van haar gebouw "Arsenal", gebouw dat, opgericht in de jaren '70, niet meer voldoet aan de kwaliteitsstandaarden die door huurders met standing verwacht worden. Aldus beantwoorden de gebouwen precies aan de verwachtingen van het cliënteel, en worden de kosten van onderhoud beperkt dankzij een bestendige constructie. De verwerving van IMMO-CROISSANCE biedt aan COFINIMMO eveneens de mogelijkheid om waarde te creëren door een nieuwe actief commercialisatiebeleid toe te passen op de vastgoedportefeuille van IMMO-CROISSANCE, waarvan de bezetting door huurders nu lager is dan gangbaar op de markt. Deze nieuwe actieve commercialisatiepolitiek zal één van de voornaamste 11

12 22 juni 2007 kenmerken zijn van de operationele benadering van COFINIMMO. Ze omvat, onder andere, een dynamisch en soepel beheer van de bestaande huurcontracten, een versteviging van de relaties met de vastgoedmakelaars en hun cliënteel, een verhoogde zichtbaarheid van de te commercialiseren gebouwen, een continue opvolging en een aanpassing van het commerciële aanbod van gebouwen in verhouding tot de marktvoorwaarden, een permanent onderzoek van de tendensen en markindicatoren en een interne analyse evenals een opvolging van de huidige actoren op de markt, een onderzoek van de mogelijkheden voor ontwikkeling en groei van het vermogen, een rapporteringspolitiek in een SAP omgeving volgens de beste EPRA standaarden. COFINIMMO zal haar geografische diversificatie verstevigen door de verwerving van IMMO- CROISSANCE. Het Groothertogdom Luxemburg vertoont vandaag positieve indicatoren en gunstige economische perspectieven die hoger liggen dan het Europese gemiddelde. De vastgoedmarkt in Luxemburg heeft de afgelopen jaren een kritische massa bereikt. De leegstand op de Luxemburgse vastgoedmarkt is laag in verhouding tot de Europese standaarden, en is lager dan op de Belgische markt. De Luxemburgse markt heeft eveneens bewezen dat hij reële groeimogelijkheden biedt voor de huurinkomsten en dat hij nu een stabiel evenwicht kent tussen de aanbod en vraag. De verwerving van IMMO-CROISSANCE zal COFINIMMO toelaten om haar toekomstige investeringsmogelijkheden te verhogen via dit nieuwe groeiplatform in het Groothertogdom Luxemburg. Ingeval het Bod succesvol is, zal COFINIMMO een systeem van intern beheer invoeren dat het huidige beheerssysteem van IMMO-CROISSANCE zal vervangen INTENTIES VAN COFINIMMO Toekomstig beleid en beheer van IMMO-CROISSANCE Ingeval van verwerving door COFINIMMO van de controle over IMMO-CROISSANCE, wenst COFINIMMO over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders, die een meerderheid van ten minste twee derden van de nieuwe raad van bestuur zullen uitmaken: JEAN-EDOUARD CARBONNELLE / CHIEF FINANCIAL OFFICER heeft Cofinimmo vervoegd in november Voorheen werkte hij in de groep Société Générale de Belgique, eerst binnen de holdingvennootschap zelf, nadien als bestuurder en financieel directeur van de groep Diamond Boart (slijpproducten) en lid van het directiecomité van Sibéka (diamant) en tot slot kort als Investor Relations Manager bij Union Minière (non-ferro metalen). Hij begon zijn carrière in het domein van financiering van industriële projecten binnen de Wereldbank. Hij is handelsingenieur (Solvay Business School 1976) en Master of Business Administration (Wharton 1977). FRANÇOISE ROELS / SECRETARY GENERAL & GROUP COUNSEL vervoegde Cofinimmo in augustus Ze leidt het juridische departement en is verantwoordelijk voor het secretariaatgeneraal van de vennootschap. Ze houdt zich ook bezig met de aspecten verbonden aan het aandeelhouderschap en interacties met de Belgische financiële controleoverheden. Vooraleer zij Cofinimmo vervoegde, werkte Françoise Roels voor het advocatenkantoor Loyens, voor Euroclear / JP Morgan en voor de Belgacom groep. Ze werd er verantwoordelijke voor fiscale zaken en voor «Corporate Governance». Ze is licentiate in de rechten (RUG 1984) en kandidate in filosofie (RUG 12

13 22 juni ) en heeft een fiscaliteitdiploma bekomen (École Supérieure des Sciences Fiscales 1986). XAVIER DENIS / HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT & AREA MANAGER heeft Cofinimmo vervoegd in Voorheen was hij Project Manager bij HOK Sport (Londen) en Chapman Taylor (Londen). Hij heeft 10 jaar ervaring in de vastgoedontwikkelingssector en in het technische, financiële en commerciële beheer van een vastgoedportefeuille. Hij is burgerlijk ingenieur-architect (UCL 1996) en Master of Business Administration (INSEAD 2002). BENOIT MESSIAEN / GROUP TREASURER heeft Cofinimmo vervoegd in oktober Voorheen was hij Account Manager Technologies en Management Trainee bij ING (waaronder een stage van 6 maanden in Singapore binnen Corporate Financial Services). Hij heeft een licentie in Bedrijfsbeheer bij de UCL ( ) behaald, een Master in International Finance te Londen (2000) en een Erasmus in Dublin (1999). COFINIMMO heeft de intentie om, ingeval van verwerving van de controle over IMMO- CROISSANCE, aan de nieuwe door de algemene vergadering benoemde bestuurders te vragen het recht uit te oefenen om de adviseringsovereenkomst op te zeggen die IMMO-CROISSANCE heeft gesloten met de vennootschap IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A., in uitvoering waarvan deze laatste vennootschap IMMO-CROISSANCE raad geeft en bijstaat in het beheer van haar vastgoedportefeuille. De bedoeling is deze te vervangen door een interne beheersstructuur. Zelfs indien COFINIMMO de controle niet verwerft, zou de raad van bestuur van IMMO-CROISSANCE ook kunnen besluiten deze adviseringsovereenkomst met de vennootschap IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. op te zeggen. COFINIMMO kan onmogelijk een schatting geven van de weerslag van een opzegging van deze adviseringsovereenkomst op de tewerkstelling binnen IMMO- CROISSANCE CONSEIL S.A. Deze vennootschap blijft inderdaad volledig buiten het Bod. Overeenkomstig artikel 25 van de gecoördineerde statuten van IMMO-CROISSANCE per 18 november 2003, is een meerderheid van twee derde vereist binnen de raad van bestuur voor elke wijziging of opzegging van deze adviseringsovereenkomst. De overeenkomst voorziet dat een schadevergoeding van 3% van de waarde van de bruto-activa van IMMO-CROISSANCE verschuldigd is aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. in geval van opzegging. Deze schadevergoeding wordt geschat op een maximaal bedrag van EUR op basis van de financiële gegevens per 31 december Dit bedrag is in feite het resultaat van een actualisering van de onherroepelijke contractuele verbintenissen van IMMO-CROISSANCE jegens IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. op basis van een multiple van 10, en zonder rekening te houden met een groei van de portefeuille van de vennootschap. Deze multiple moet worden vergeleken met een multiple in de grootte van 16 op de activa van de vennootschap. De opzegging van deze overeenkomst zal bovendien toelaten om de volgende uitgavenposten te vermijden: (i) (ii) de betaling van de adviseringsvergoedingen aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. : deze vergoedingen zijn gelijk aan 0,25% van de bruto-activa van IMMO-CROISSANCE, hetgeen een jaarlijkse bedrag van EUR vertegenwoordigt op basis van de financiële gegevens per 31 december 2006; en de betaling van een commissie aan IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A. gelijk aan 5% op de netto-meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van gebouwen. 13

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9051 GENT, KORTRIJKSESTEENWEG 1095,

Nadere informatie

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht OP ALLE NIET REEDS DOOR DE BIEDER GEHOUDEN

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Prospectus betreffende het openbaar bod tot verkoop van 160.000 aandelen en van maximum 24.000 aandelen in het geval van uitoefening van de mogelijkheid tot overallocatie en de inschrijving van alle aandelen

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht OP ALLE NIET

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 4 mei 2012 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN Value8 N.V. (een naamloze vennootschap opgericht

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie