ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Voorwaardelijke besluitvorming en de norm van wezenlijke invloed van art. 25 lid 2 WOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Voorwaardelijke besluitvorming en de norm van wezenlijke invloed van art. 25 lid 2 WOR"

Transcriptie

1 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Voorwaardelijke besluitvorming en de norm van wezenlijke invloed van art. 25 lid 2 WOR Auteur: Mr. E.J. Henrichs en mevr. mr. L.S. Oostwouder [1] Voorwaardelijke besluitvorming en de norm van wezenlijke invloed van art. 25 lid 2 WOR Samenvatting In geval van overname of fusie wordt veelal aangenomen dat het vragen van advies na ondertekening van een overeenkomst met een opschortende voorwaarde ten aanzien van medezeggenschap, in strijd is met artikel 25 lid 2 WOR. Die opvatting is toe aan herziening. Inleiding In de praktijk komt het bij overnames regelmatig voor dat de koopovereenkomst een opschortende voorwaarde (condition precedent) bevat ten aanzien van de medezeggenschap. De ondernemingsraad wordt dan pas advies gevraagd nadat die koopovereenkomst is ondertekend. Met deze bijdrage bespreken wij de veelgehoorde opvatting dat die benadering op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat het advies van de ondernemingsraad van wezenlijke invloed moet kunnen zijn. [2] Aandelenoverdracht en het adviesrecht van de ondernemingsraad Art. 25 lid 1 sub a Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent aan de ondernemingsraad een recht van advies toe wanneer sprake is van een voorgenomen besluit van de ondernemer tot overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan. [3] Bij een aandelenoverdracht zijn het strikt genomen de (individuele) aandeelhouders die de zeggenschap overdragen over de vennootschap die de onderneming in stand houdt. Een dergelijke overdracht van de zeggenschap valt naar de letter niet onder het toepassingsbereik van art. 25 lid 1 sub a WOR. Allereerst is de overdracht van aandelen geen besluit van de ondernemer; het is een besluit van de aandeelhouder(s). [4] Daarnaast wordt bij een aandelenoverdracht de zeggenschap over de ondernemer overgedragen en daarmee slechts indirect de zeggenschap over de in stand gehouden onderneming. [5] Sinds de PUEM-uitspraak uit 1989 is men echter vertrouwd geraakt met de gedachte dat een aandelenoverdracht wel degelijk valt onder het begrip overdracht van de zeggenschap over de onderneming. [6] Bedacht moet worden dat niet elke overdracht van aandelen een recht van advies met zich brengt. De PUEM-zaak betrof een overdracht van 99,6% van het aandelenkapitaal. Algemeen wordt aangenomen dat in ieder geval de overdracht van een meerderheidsbelang onder de reikwijdte van art. 25 lid 1 sub a WOR valt. [7] Het overdragen van een belang van 50% of minder zal als geen sprake is van overdracht van aanvullende statutaire of contractuele zeggenschapsrechten, zoals prioriteitsaandelen daarentegen in beginsel niet voldoende zijn om van een overdracht van de zeggenschap te kunnen spreken. [8] Het tijdstip van de adviesaanvraag 1

2 Het is niet altijd eenvoudig het juiste moment te kiezen voor het vragen van advies aan de ondernemingsraad. Art. 25 lid 2 WOR bepaalt dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dat lijkt er in eerste instantie voor te pleiten zo vroeg mogelijk advies te vragen. [9] Art. 25 lid 3 WOR bepaalt echter dat de gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen inzichtelijk moeten worden gemaakt bij de adviesaanvraag. Die bepaling brengt met zich dat aan de detaillering van de adviesaanvraag zodanige eisen worden gesteld, dat daaraan pas in een later stadium in het besluitvormingsproces kan worden voldaan. Het is in de praktijk dan ook moeilijk aan te geven waar precies het juiste schakelmoment zit. Tussen het nadenken over en besluiten tot ligt een vloeiende lijn, waarop zich ergens het omslagpunt bevindt waarop het adviesrecht ontstaat. Dit knelpunt vormde voor de wetgever aanleiding in art. 24 WOR te bepalen dat de ondernemer ten minste tweemaal per jaar mededeling doet over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in art. 25 en 27 WOR. [10] Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. Tussen de ondernemingsraad en ondernemer bestaat aldus ruimte voor overleg en afspraken. Er zijn dus verschillende antwoorden mogelijk op de vraag wanneer advies moet worden gevraagd over een voorgenomen aandelenoverdracht en de ondernemer en ondernemingsraad zijn bevoegd daarover afspraken te maken. De voorwaardelijke koopovereenkomst bij een aandelenoverdracht Inmiddels moet worden geconstateerd dat bij aandelentransacties regelmatig advies wordt gevraagd aan de ondernemingsraad nadat een koopovereenkomst de share purchase agreement is ondertekend. Transactiebesprekingen gedijen immers niet, althans slecht, in een klimaat waarin reeds velen betrokken zijn bij soms zeer precaire contracten. [11] Dat geldt in het bijzonder als één van de betrokken partijen of beide in verband met een beursnotering aan een gereglementeerde markt gehouden zijn aan transparantievereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of buitenlandse equivalenten. Als wordt gekozen voor het vragen van advies ná het tekenen van de koopovereenkomst, willen partijen duidelijk maken dat geen sprake is van een definitief of onvoorwaardelijk besluit. Daarom wordt dan vaak gebruikgemaakt van een opschortende voorwaarde een condition precedent ten aanzien van het nog te volgen adviestraject. Deze opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst maakt in ieder geval duidelijk dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd en de aandelen dus niet kunnen worden overgedragen voordat het adviestraject naar behoren is doorlopen. Als koper en verkoper willen benadrukken dat écht sprake is van voorwaardelijke besluitvorming, voegen zij daaraan toe dat zij naar aanleiding van het advies van de ondernemingsraad zo nodig zullen bezien of tegemoet kan worden gekomen aan door de ondernemingsraad geformuleerde voorwaarden of verlangens. In de praktijk komt men die verplichting wel tegen in de vorm van een good faith negotiating obligation. De norm van wezenlijke beïnvloeding De heersende leer te kennen uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer houdt kort gezegd in dat van wezenlijke invloed geen sprake is als de ondernemingsraad slechts ja of nee kan zeggen tegen het voorgenomen besluit. De Ondernemingskamer toetst of de ondernemingsraad daadwerkelijk invloed heeft kunnen uitoefenen aan de hand van de omstandigheden van het geval. [12] De jurisprudentie van de Ondernemingskamer over de vraag of het advies van de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed kan hebben op het besluit, is sterk casuïstisch. Alhoewel er geen uitspraken zijn die precies passen op het hier besproken scenario advies vragen na ondertekening van een voorwaardelijke koopovereenkomst biedt de jurisprudentie zeker aanknopingspunten voor een antwoord op de door ons geformuleerde vraag. Een uitspraak van de Ondernemingskamer uit 1986 lijkt zich te keren tegen de door ons besproken benadering. [13] Aanleiding voor dit oordeel was het gebruik bij de NOS in het kader van art. 25 WOR te spreken over besluiten in eerste en tweede termijn. Om vorm en inhoud te geven aan de medezeggenschap, werd daaraan toegevoegd dat 2

3 het besluit in eerste termijn een voor heroverweging vatbaar besluit was. Het oordeel van de Ondernemingskamer oogt streng, maar pakt mild uit. Juist is dat in het algemeen een voor heroverweging vatbaar besluit niet gelijkstaat met een voornemen om te besluiten. In het algemeen zal daarom, op grond van het bepaalde in art. 25 WOR, een besluit dat voor heroverweging vatbaar is op grond van het nog uit te brengen advies van de OR, door de ondernemer niet mogen worden genomen. De Ondernemingskamer voegt daaraan echter onmiddellijk toe dat deze regel uitzondering lijdt indien, zoals in het onderhavige geval tussen pp. vaststaat, sprake is van dwingende omstandigheden. Door het nogal casuïstische karakter van de uitspraak, is het moeilijk deze naar waarde te schatten. Nogmaals, de uitgesproken norm klinkt streng, maar de uitzondering wegens dwingende omstandigheden lijkt vrij soepel te worden gehanteerd. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat het in dit geval niet de ondernemingsraad was die klaagde over een te laat gevraagd advies; het was de NOS die had bepleit dat de termijn van één maand van art. 26 lid 2 WOR begon te lopen op de datum van het voor heroverweging vatbare besluit. De gedachte dat ondertekening van een voorwaardelijke koopovereenkomst recht kan doen aan het adviesrecht van de ondernemingsraad en in het bijzonder de norm van wezenlijke beïnvloeding kan worden gebaseerd op een beslissing van de Ondernemingskamer uit 1999, de Noest Beheer-beschikking. [14] In deze zaak hadden Noest Beheer Holding B.V. en een potentiële koper op 14 december 1998 een intentieverklaring tot overname van de activa en passiva van Noest Beheer B.V. ondertekend. De advocaat van de ondernemingsraad betitelde deze intentieverklaring als een 'gave koopovereenkomst' die geen enkele ontbindende voorwaarde kende, ook niet één die verwees naar een nog door de ondernemingsraad uit te brengen advies. Noest Beheer moest bevestigen dat een dergelijke ontbindende voorwaarde inderdaad ontbrak. Volgens de Ondernemingskamer stond daarmee vast dat Noest Beheer zich op 14 december 1998 definitief tot overdracht van de onderneming had verbonden. Aldus had Noest Beheer in strijd met art. 25 lid 1 sub a WOR een besluit genomen zonder het advies van de ondernemingsraad te vragen en dit advies af te wachten. De relevante rechtsoverweging luidt als volgt (r.o. 4.1): Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de advocaat van de ondernemingsraad gesteld dat de intentieverklaring in feite een gave koopovereenkomst inhield en daaraan geen enkele ontbindende voorwaarde, ook niet één die verwees naar een nog door de ondernemingsraad uit te brengen advies, was verbonden. ( ) Daarmee staat als onvoldoende bestreden vast dat verweerster ( ) terzake een besluit had genomen zonder het advies van de ondernemingsraad te vragen en dit advies af te wachten. De Ondernemingskamer gaat aldus in de Noest Beheer-beschikking in op de vraag hoe het vragen van advies op basis van een onvoorwaardelijke koopovereenkomst zich tot de norm van wezenlijke beïnvloeding verhoudt. Een dergelijke onvoorwaardelijke overeenkomst is in ieder geval in strijd met de norm van wezenlijke beïnvloeding. Interessant is echter dat de Ondernemingskamer uitdrukkelijk bij zijn oordeel betrekt dat geen ontbindende voorwaarde was opgenomen die verwees naar een nog door de ondernemingsraad uit te brengen advies. Als de Ondernemingskamer van oordeel was geweest dat een condition precedent ten aanzien van de medezeggenschap in zijn algemeenheid niet is toegestaan, had hij zijn woorden anders moeten kiezen. Wij menen daarom deze uitspraak te mogen opvatten als een duidelijke aanwijzing dat een koopovereenkomst met een (toereikende) ontbindende voorwaarde ten aanzien van het nog te volgen adviestraject, de toets van art. 25 lid 2 WOR wel degelijk kan doorstaan. Een derde uitspraak van de Ondernemingskamer die moet worden gemeld, is de beschikking inzake de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). [15] In die zaak was sprake van een intentieverklaring om tot een fusie te komen. NPCF benadrukte dat geen sprake was van onvoorwaardelijke besluitvorming, omdat (i) er tussen partijen nog geen overeenstemming op hoofdlijnen was bereikt er was slechts sprake van een intentie ; en (ii) de ondernemingsraad was meegedeeld dat hij nog in de gelegenheid zou worden gesteld om over het daadwerkelijke voorgenomen fusiebesluit te adviseren. Helaas kwam de Ondernemingskamer niet toe aan de beoordeling van dit verweer, aangezien de ondernemer over een eerdere horde struikelde: de 3

4 Ondernemerskamer oordeelde dat de intentieverklaring in ieder geval óók een onvoorwaardelijk besluit tot samenwerking met een andere onderneming omvatte (art. 25 lid 1 sub b WOR) en dat er op die grond advies had moeten worden gevraagd. Door dat niet te doen, moest het oordeel luiden dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen. [16] Aardig is ook een uitspraak van het Hof Amsterdam (te kennen uit een uitspraak van de Hoge Raad). [17] In die louter civiele zaak moest het hof oordelen over de vraag of tussen partijen onvoorwaardelijke overeenstemming over een overnamecontract was bereikt. In dit oordeel betrok het hof mede de verplichtingen die partijen hebben op basis van de SER-Fusiegedragsregels en de WOR. Het hof overwoog dat partijen op dat moment nog geen definitieve, onvoorwaardelijke overeenkomst sloten met betrekking tot de fusie zelve omdat zij meenden aan de SER-fusiecode en aan hun verplichtingen ingevolge de WOR te moeten voldoen en de Hoge Raad achtte die overweging in cassatie niet aantastbaar. Als het hof hier het vereiste van wezenlijke invloed parafraseert waar het wel op lijkt betekent het aangaan van een niet-definitieve of voorwaardelijke overeenkomst dus niet of niet per se dat in strijd wordt gehandeld met art. 25 lid 1 sub a WOR. Good faith negotiation obligation Bij een bespreking van de jurisprudentie van de Ondernemingskamer mag de in 2006 gewezen Fresenius Hemocare-beschikking niet ontbreken. [18] In deze zaak stelde de ondernemingsraad zich op het standpunt dat zijn advies niet van wezenlijke invloed heeft kunnen zijn op de besluitvorming, nu reeds tijdens het adviestraject vergaande voorbereidingen waren getroffen om het besluit uit te voeren en daarbij geen rekening was gehouden met het maken van een keuze voor een ander besluit dan het voorgenomen besluit. Aldus stelde de ondernemingsraad zich op het standpunt dat zijn advies niet van wezenlijke invloed had kunnen zijn op de besluitvorming. De Ondernemingskamer oordeelt echter dat, mede gezien de uitvoerige toelichting van de ondernemer omtrent de omkeerbaarheid van de verrichte voorbereidende activiteiten, niet is gebleken dat de houding en handelwijze van de ondernemer geen ruimte zouden hebben gelaten voor een ander besluit dan zij had voorgenomen te nemen. Aldus is er onvoldoende grond voor de conclusie dat het advies van de ondernemingsraad niet van wezenlijke invloed op het bestreden besluit heeft kunnen zijn. Uit de Fresenius Hemocare-beschikking blijkt opnieuw dat de Ondernemingskamer het van doorslaggevend belang acht dat het nog te volgen adviestraject wijziging kan brengen in (de voorwaarden van) het voorgenomen besluit. In deze zaak speelde met name een rol dat de ondernemer geen onomkeerbaar besluit had genomen. Voor de Ondernemingskamer lijkt van groot belang te zijn dat het voorgenomen besluit van de ondernemer nog (enige) aanpassing kan ondergaan als gevolg van het adviestraject. Past men dit beginsel er moet nog ruimte zijn voor een ander besluit dan voorgenomen toe op een aandelentransactie, dan zouden partijen bij de koopovereenkomst niet alleen in abstracto moeten benadrukken dat sprake is van voorwaardelijke besluitvorming, maar ook moeten vastleggen dat ze gehouden zijn te goeder trouw te onderhandelen over aanpassing van het contract, indien het nog te verkrijgen advies van de ondernemingsraad dat vereist. [19] Met een dergelijke, uitdrukkelijk opgenomen good faith negotiation obligation, kan ook de Fresenius Hemocare-beschikking bijdragen aan de conclusie dat wordt voldaan aan de norm van wezenlijke beïnvloeding. Besluit openbare biedingen Kijkt men verder dan de jurisprudentie van de Ondernemingskamer, dan stuit men op het Besluit openbare biedingen Wft. [20] Dat besluit dat ziet op openbare overnamebiedingen op beursgenoteerde ondernemingen kent een speciale regel voor het adviesrecht van de ondernemingsraad ingesteld bij de doelvennootschap die met een overnamebod wordt geconfronteerd. De ondernemingsraad van deze doelvennootschap heeft over het uitbrengen van het bod zélf geen adviesrecht, omdat geen sprake is van een aan de ondernemer toerekenbaar besluit. Bij een vijandig bod betekent dit dat de ondernemingsraad niet in de gelegenheid behoeft te worden gesteld advies uit brengen. Bij een bod dat wordt ondersteund door de doelvennootschap ligt dat anders. In dat geval heeft de ondernemingsraad een adviesrecht omtrent het besluit van de doelvennootschap tot steunverlening aan het bod. [21] Een dergelijk (voorgenomen) besluit bevat echter bij uitstek koersgevoelige 4

5 informatie en de wetgever heeft het niet wenselijk geacht dat een ondernemingsraad beschikt over die informatie voordat daarover openbare mededelingen zijn gedaan. Om die reden noemt het Besluit openbare biedingen uitdrukkelijk de mogelijkheid dat de bieder en (de raad van bestuur en raad van commissarissen van) de doelvennootschap voorwaardelijke overeenstemming bereiken over de ondersteuning van een uit te brengen openbaar bod. Na het bereiken van die voorwaardelijke overeenstemming wordt het bod door middel van een openbare mededeling aangekondigd. Vervolgens wordt de ondernemingsraad advies gevraagd over het voorwaardelijke besluit tot steunverlening, waarbij de voorwaarde ziet op het naar behoren naleven van de WOR. Volgens de memorie van toelichting is van voorwaardelijke overeenstemming sprake indien bieder en doelvennootschap overeenstemming hebben bereikt, terwijl op dat moment nog advies van de ondernemingsraad of ondernemingsraden (en bij gebreke aan een ondernemingsraad, de werknemers) en werknemersorganisaties moet worden gevraagd. Omdat sprake is van voorwaardelijke overeenstemming kan het advies van de ondernemingsraad of -raden en werknemersverenigingen op grond van respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 25, tweede lid) en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 (artikel 4, zesde lid) nog van wezenlijke invloed zijn op het bod en de modaliteiten daarvan. [22] Bij een openbaar bod biedt voorwaardelijke besluitvorming volgens de wetgever dus voldoende ruimte voor wezenlijke invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming rond het openbaar bod. De leden van de VVD-fractie vroegen de minister of dit betekende dat een adviesaanvraag in de zin van art. 25 lid 2 WOR in het algemeen dus niet alleen in het geval van een openbaar bod tijdig is geschied, indien de ondernemer, wanneer hij advies vraagt, reeds overeenstemming heeft bereikt met een wederpartij, zolang deze overeenstemming nog slechts voorwaardelijk is. [23] De wijze waarop minister Hirsch Ballin hierop reageerde, is voor meerdere uitleg vatbaar. [24] P.A.M. Witteveen komt tot de conclusie dat de minister heeft willen benadrukken dat alleen in het unieke geval van een openbaar bod, advies mag worden gevraagd na een voorwaardelijk besluit. [25] Wij kennen aan die antwoorden een andere waarde toe. De minister heeft de parlementaire behandeling van het Besluit Openbaar Bod niet willen belasten met debat over een heikel onderwerp van medezeggenschapsrechtelijke aard. Behendig laverend heeft hij de invulling van het begrip wezenlijke invloed voor een openbaar bod willen verdedigen, zonder de deur open te zetten naar veel bredere toepassing van voorwaardelijke besluitvorming. Hij heeft daarom allereerst benadrukt dat de voorgestelde regeling geen gevolgen zou hebben voor de bestaande regeling in art. 25 WOR. Hij voegde daaraan wellicht ter geruststelling van sommigen toe dat het toestaan van voorwaardelijke besluitvorming uitsluitend de situaties [betreft] zoals die door dit wetsvoorstel en het genoemde besluit werden geregeld. Tegelijkertijd moest hij daarop weer laten volgen dat daarmee geen afbreuk [werd] gedaan aan het bestaande uitgangspunt dat het advies van de ondernemingsraad [ ] nog van wezenlijke invloed moet kunnen zijn. En die laatste constatering is natuurlijk niet zonder belang: als het écht zo zou zijn dat art. 25 lid 2 WOR zich verzet tegen voorwaardelijke besluitvorming in zijn algemeenheid, kan die regel niet door het Besluit Openbaar Bod opzij worden gezet. De minister moest daarom duidelijk maken dat voorwaardelijke besluitvorming in sommige gevallen en in ieder geval bij een openbaar bod past binnen het kader van art. 25 lid 2 WOR. De visie van de wetgever op medezeggenschap in het geval van een openbaar overnamebod, vormt een welkome oplossing voor een lastig vraagstuk: hoe om te gaan met het spanningsveld tussen de in art. 25 lid 2 WOR gestelde eis van wezenlijke invloed en de commerciële noodzaak transacties in stilte en in een select gezelschap te kunnen voorbereiden en vastleggen? [26] Wij zien geen reden waarom de benadering ten aanzien van openbare biedingen niet kan worden getransponeerd naar andere situaties in de transactiepraktijk. Dit speelt met name wanneer de voorgenomen aandelenoverdracht koersgevoeligheid en geheimhouding met zich brengt. Alternatieven voor voorwaardelijke besluitvorming De praktijk heeft alternatieven ontwikkeld voor de voorwaardelijke besluitvorming als door ons beschreven. Wij bespreken hier slechts het meest voorkomende alternatief. Dat houdt in dat onderhandelingen over de koopovereenkomst volledig worden afgerond, maar dat die uitonderhandelde overeenkomst vervolgens niet wordt ondertekend. Koper voorziet die niet-ondertekende koopovereenkomst slechts van een cover letter waarin hij zich verbindt de overeenkomst te ondertekenen als het overleg met ondernemingsraad (en vakbonden) is afgerond. Ook in dat scenario ziet men wel dat wordt afgesproken dat die consultatie van ondernemingsraad en vakbonden kan 5

6 leiden tot nadere onderhandeling over (de tekst van) de overeenkomst. Onze voornaamste bezwaren tegen dit alternatief zijn de wat formalistische benadering en in veel gevallen het gebrek aan transparantie. Het komt er in dit alternatief in wezen op neer dat vooral het ontbreken van handtekeningen wordt gebruikt om te kunnen betogen dat nog sprake kan zijn van wezenlijke invloed. De afspraken tussen partijen zijn in dit scenario niet minder gedetailleerd uitgewerkt en de civielrechtelijke binding aan de uitkomst van de onderhandelingen is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde als bij een ondertekende overeenkomst. In dit scenario opnemen dat consultatie van de ondernemingsraad aanleiding kan zijn tot heronderhandelen, onderstreept die binding alleen maar. Belangrijk is ook dat in dit scenario lang niet altijd openheid van zaken wordt verschaft. Wij hebben de indruk dat ondernemingsraden in dit scenario nogal eens in het ongewisse worden gelaten over de (precieze) stand van de onderhandelingen of status van de gemaakte afspraken en wordt volstaan met de mededelingen dat nog geen SPA is ondertekend. Als zo wordt gehandeld, kan dat niet worden opgevat als een aanwijzing dat de ondernemingsraad wezenlijke invloed heeft kunnen uitoefenen. Conclusie Als het niet mogelijk is advies te vragen voordat partijen in de woorden van Verburg in stilte en in een select gezelschap de transactie hebben kunnen voorbereiden en vastleggen, verdient voorwaardelijke besluitvorming de voorkeur; zeker als men deze benadering vergelijkt met de in de praktijk ontwikkelde alternatieven. Anders dan veelal wordt aangenomen, achten wij het vragen van advies na ondertekening van een voorwaardelijke koopovereenkomst niet (zonder meer) in strijd met de norm van wezenlijke invloed. Zolang de Ondernemingskamer op dit punt geen ondubbelzinnige uitspraak heeft gedaan, moet uiteraard een slag om de arm worden gehouden. Wij gaan er echter van uit dat wie zo veel mogelijk voldoet aan de hieronder genoemde elementen, naar eer en geweten kan stellen dat sprake is van wezenlijke invloed: - Er is sprake van een commerciële noodzaak de transactie in stilte en in een select gezelschap te kunnen voorbereiden en vastleggen. Dit speelt met name wanneer de voorgenomen transactie koersgevoelig is. - Om duidelijk te maken dat geen sprake is van een definitief besluit tot overdracht en dat de ondernemingsraad na ondertekening van de koopovereenkomst wezenlijke invloed kan uitoefenen op de (voorgenomen) transactie, wordt gebruikgemaakt van voorwaardelijke besluitvorming in de vorm van een opschortende voorwaarde (condition precedent) in de koopovereenkomst. - Bij voorkeur wordt uitdrukkelijk in de koopovereenkomst opgenomen dat partijen te goeder trouw zullen overleggen indien het te verkrijgen advies van de ondernemingsraad zulks vereist (good faith negotiating obligation). - De ondernemingsraad wordt in de voorfase (voorafgaande aan het adviestraject) bij voorkeur betrokken bij de voorgenomen transactie middels bijvoorbeeld één of meer overlegvergaderingen. Daarbij wordt naarmate het moment van advies vragen aan de ondernemingsraad later in de transactie valt, meer zorgvuldigheid betracht in de informatievoorziening en het consultatieproces. [27] Voetnoten Voetnoten [1] Mr. E.J. Henrichs en mr. L.S. Oostwouder zijn advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. [2] P. Sanders en W. Westbroek, BV en NV, Het nieuwe ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 519; A.M. Helstone en C.Y. van Megchelen, Wetsvoorstel tot uitvoering van de Overnamerichtlijn, V&O 2006, nr. 3, p. 56. [3] In deze bijdrage wordt uitsluitend ingegaan op het eventuele adviesrecht van de ondernemingsraad ingesteld bij de doelvennootschap op grond van art. 25 lid 1 sub a WOR. Het eventuele adviesrecht van de ondernemingsraad ingesteld bij de verkrijgende dan wel afstotende vennootschap op grond van art. 25 lid 1 sub b WOR, valt buiten het bereik van dit artikel. [4] Voor de goede orde: het gaat bij verkoop en levering van de aandelen evenmin om een besluit van de 6

7 aandeelhoudersvergadering (en dus niet om een besluit van een orgaan van de vennootschap). Het zijn de individuele aandeelhouders die besluiten hun aandelen te verkopen en leveren. [5] L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Deventer: Kluwer 2007, p [6] Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990/734; ROR 1989/30; SR 1989, p (PUEM). PUEM betreft een arrest in kort geding. De Ondernemingskamer noch de Hoge Raad heeft zich tot dusver over deze rechtsvraag uitgelaten. [7] J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer: Kluwer 1996, p [8] De SER-Fusiegedragsregels 2000 hanteren een soortgelijke norm. Verkrijging of overdracht van de meerderheid van de aandelen wordt voor de toepassing van de gedragsregels onweerlegbaar verondersteld de zeggenschap op te leveren. Een 50%- of een minderheidsdeelneming daarentegen stelt de verkrijger daarvan op zichzelf niet in staat tot duurzame uitoefening van de zeggenschap, maar verkrijgt de houder daarvan op grond van aanvullende statutaire en/of contractuele rechten de zeggenschap, dan is sprake van een fusie en zijn de gedragsregels van toepassing. J.B.A. Hoyinck (red.), Fusiegedragsregels 2000, Commentaar, 1e druk, Den Haag: Sociaal-Economische Raad 2001, p. 33. [9] Kamerstukken II 1975/76, , nr. 3, p. 38. [10] Kamerstukken II 1996/97, , nr. 52 (amendement Schimmel/Middel). [11] P.F. van der Heijden, Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2004, p [12] Zie bijv. OK 7 oktober 1998, JAR 1998/251 (NS Reizigers). [13] OK 16 januari 1986, NJ 1988/123. [14] OK 15 april 1999, JOR 2000/1; JAR 1999/101 (Noest Beheer). [15] OK 20 januari 2011, ROR 2011/12 (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). [16] Het in het geheel nalaten aan de ondernemingsraad advies te vragen over een adviesplichtig besluit brengt in het algemeen met zich dat de ondernemer bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit heeft kunnen komen. Deze vaste rechtspraak staat bekend als de Linge Ziekenhuisdoctrine (OK 1 mei 1980, NJ 1981/271). [17] HR 14 mei 1993, NJ 1993/446 (Electro Holding). [18] OK 21 juli 2006, ROR 2007/5. [19] Er moet ruimte zijn voor heroverweging van de voorgenomen transactie en de vormgeving daarvan in het licht van het oordeel van de ondernemingsraad (J.C.M.G. Bloemarts, 'De huidige fusiegolf vanuit sociaal gezichtspunt', De NV 1998/6, p. 130). [20] Besluit van 12 september 2007, houdende implementatie van Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PbEU L 142) en houdende modernisering van de regels met betrekking tot het openbaar overnamebod. [21] L.G. Verburg, 'De OK, de medezeggenschap en de periode medio 2004 tot en met 2006', ArbeidsRecht 2007/34. [22] Kamerstukken II 2005/06, , nr. 3, p [23] Kamerstukken I 2006/07, , nr. B, p. 8. [24] Kamerstukken I 2006/07, , nr. C, p [25] P.A.M. Witteveen, Handboek Openbaar Bod, Deventer: Kluwer 2008, p [26] L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Deventer: Kluwer 2007, p [27] L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Deventer: Kluwer 2007, p

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname:

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Advies- en beroepsrecht OR op grond van de WOR; SER-Fusiegedragsregels 2000; Besluit openbare biedingen (Bob). Adviesrecht OR ex artikel 25 WOR De OR heeft

Nadere informatie

Informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnames: onderschat het niet

Informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnames: onderschat het niet Informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnames: onderschat het niet Mr. P.A. van den Brink en mr. S.P. Kamerbeek Bij een overname van aandelen in een Nederlandse vennootschap waar een ondernemingsraad

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen Workshop 2 Suzanne Broens s.broens@sprengers.nl www.sprengersadvocaten.nl Donderdag 14 november 2013 OR en Professionalisering bij trajecten van samenwerking

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

Medezeggenschap: OR en de gefaseerde besluitvorming

Medezeggenschap: OR en de gefaseerde besluitvorming Medezeggenschap: OR en de gefaseerde besluitvorming Scriptie in het kader van de Master Arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam Andreea Bercu Studentnummer 10054359 Begeleider: dhr. prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap Commissie Bevordering Medezeggenschap Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE BETREFT Reactie op uw brief

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (32781) (het

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Casus 14 Argumenten op tafel!

Casus 14 Argumenten op tafel! Casus 14 Argumenten op tafel! Ondernemers proberen lastige besluiten op een gemakkelijke manier door de ondernemingsraad aanvaard te krijgen. Formuleer in algemene bewoordingen en vooral niet al te precies,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De rol van de ondernemingsraad bij het aantrekken van krediet en het stellen van zekerheid in concernverband

De rol van de ondernemingsraad bij het aantrekken van krediet en het stellen van zekerheid in concernverband De rol van de ondernemingsraad bij het aantrekken van krediet en het stellen van zekerheid in concernverband M r. L. A. B e u k e r s * Inleiding Concerns, zowel Nederlandse als buitenlandse, ontplooien

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen?

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? onderneming (doelvennootschap) die wordt overgenomen, moeten zich aan deze regels houden. Hieronder wordt het biedingsproces eerst samengevat. Vervolgens

Nadere informatie

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De rol van werknemers bij een grensoverschrijdende juridische fusie

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De rol van werknemers bij een grensoverschrijdende juridische fusie Page 1 of 6 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De rol van werknemers bij een grensoverschrijdende juridische fusie Vindplaats: ArbeidsRecht 2008, 51 Bijgewerkt 01-11-2008 tot: Auteur: Mevr. mr.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Informatie en privacy bij overgang van onderneming

Informatie en privacy bij overgang van onderneming Informatie en privacy bij overgang van onderneming Mr. E. Knipschild en mr. I.J. de Laat De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin de omvang van de informatieverplichting aan werknemers

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-06 Datum : 13 november 2007 Partijen : de cliëntenraad , vertegenwoordigd door zijn voorzitter, ,

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012. 2 augustus 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF EMISSIES EN OPENBARE BIEDINGEN NIEUWE BIEDINGSREGELS PER 1 JULI 2012 2 augustus 2012 De Nederlandse biedingsregels zijn gewijzigd. De wijzigingen betreffen de Wet op het financieel

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Datum: 19 oktober 2010 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Excellentie, Graag doe ik u het standpunt van de Commissie vennootschapsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 378 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur 3 Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur Dit rapport gaat over de positie van werknemers bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het is opgesteld

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

ZIFO Institute for Financial law en Corporate Law Amsterdam Toelichting bij de beantwoording van genoemde vragen uit de questionnaire.

ZIFO Institute for Financial law en Corporate Law Amsterdam Toelichting bij de beantwoording van genoemde vragen uit de questionnaire. Toelichting In dit document is een toelichting opgenomen bij de beantwoording op enkele - hieronder aangeduide - vragen uit de questionnaire. Vraag IV.5 Biedt de recente jurisprudentie van het EHvJ (bijv.

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

De juridische haken en ogen aan de ondernemingsovereenkomst

De juridische haken en ogen aan de ondernemingsovereenkomst MEDEZEGGENSCHAPSRECHT De juridische haken en ogen aan de ondernemingsovereenkomst MR. A. BRIEJER In deze bijdrage wordt, mede aan de hand van jurisprudentie, bezien of het doel dat de wetgever met art.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Het principe van medezeggenschap van

Het principe van medezeggenschap van MR. M.A. DE JAGER Het adviesrecht van de ondernemingsraad bij financiële besluiten 22 Het principe van medezeggenschap van werknemers bij bepaalde voorgenomen besluiten die de onderneming betreffen, is

Nadere informatie

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 12 mei 1998 Nummer: 443/4.B95 Betreft:

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Titel Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de grenzen van het instemmingsrecht verlegd?

Titel Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de grenzen van het instemmingsrecht verlegd? Page 1 of 7 ArbeidsRecht 2014/45 Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 10 Publicatiedatum 11-09-2014 Auteur R.J. Veerman [1] Citeertitel mr. R.J. Veerman, Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Het spreekrecht van de ondernemingsraad

Het spreekrecht van de ondernemingsraad Het spreekrecht van de ondernemingsraad Wat is de reikwijdte van het spreekrecht? Scriptie Master Arbeidsrecht Naam: Miranda Bender Begeleider: Dr. R.H. van het Kaar Studentnummer: 0408921 Universiteit:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Vertaling C-189/14-1 Zaak C-189/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 april 2014 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Nadere informatie

De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen

De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen mr. A. de Fouw, mr. K. Keij en mr. A. Sinnige * 1. Inleiding Een huurder van 290-bedrijfsruimte wordt vergaande bescherming geboden door

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL.067 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Medezeggenschap bij concernfinancieringen: een hoofdrol of bijrol?

Medezeggenschap bij concernfinancieringen: een hoofdrol of bijrol? W. Hafkamp-van der Zwaard^ Artikelen Medezeggenschap bij concernfinancieringen: een hoofdrol of bijrol? ArbeidsRecht 201415 Uit cijfers van De Nederiandsche Bank (DNB)' blijlct dat de banken eind september

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht.

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Editie 2013/9 Kamervragen Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij PPI

Nadere informatie

SAMENVATTING. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijsgroep A, verzoeker, hierna te noemen de GMR

SAMENVATTING. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijsgroep A, verzoeker, hierna te noemen de GMR SAMENVATTING 104485 - Interpretatiegeschil VO - artikel 12 lid 1 en onder k WMS (regeling op gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of reïntegratiebeleid) Het bevoegd gezag heeft het contract

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden. 3 november 2015 Cara Pronk

Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden. 3 november 2015 Cara Pronk Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden 3 november 2015 Cara Pronk Van Doorne 2 Van Doorne 3 Vragen die spelen bij outsourcing Stakeholders. Welke stakeholders zijn betrokken? Wat zijn hun rechten?

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

8. Beleid ten aanzien van kapsalon; wijziging tarieven kapsalon; artikel 3 lid 1 onder l WMCZ. Vervangend instemming LCV artikel 4 WMCZ.

8. Beleid ten aanzien van kapsalon; wijziging tarieven kapsalon; artikel 3 lid 1 onder l WMCZ. Vervangend instemming LCV artikel 4 WMCZ. Een advies van de cliëntenraad wordt geacht in beginsel alleen betrekking te hebben op het (de) onderwerp(en) die nadrukkelijk in de adviesaanvraag staat (staan) vermeld. De Wet op de Ondernemingsraden

Nadere informatie

Biedingsproblematiek. Duidelijk aangegeven dat eindbod verwacht werd of niet? De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Biedingsproblematiek. Duidelijk aangegeven dat eindbod verwacht werd of niet? De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Biedingsproblematiek. Duidelijk aangegeven dat eindbod verwacht werd of niet? Klagers zijn geïnteresseerd in een door beklaagde te koop aangeboden appartement. Via een eigen makelaar doen zijn verscheidene

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.040 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Meetinstructie niet nageleefd. Gering verschil opgegeven en werkelijke woonoppervlak.

Meetinstructie niet nageleefd. Gering verschil opgegeven en werkelijke woonoppervlak. Meetinstructie niet nageleefd. Gering verschil opgegeven en werkelijke woonoppervlak. Koper beklaagt zich erover dat het door hem gekochte appartement niet 105 m² groot is maar 100 m². De verkopende makelaar

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

Onjuist omschreven factuur ingediend. Samenwerking met andere adviseurs. Wat is courtage?

Onjuist omschreven factuur ingediend. Samenwerking met andere adviseurs. Wat is courtage? Onjuist omschreven factuur ingediend. Samenwerking met andere adviseurs. Wat is courtage? Een notaris en een bank klagen erover dat een makelaarskantoor bij eerstgenoemde een factuur heeft ingediend voor

Nadere informatie

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Expertisecentrum Onderwijsgeschillen Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Ter inleiding In een brief van 4 mei 2015 aan de Tweede Kamer schrijft

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Joke Sperling. Joost van Beek. 11 november 2015

Joke Sperling. Joost van Beek. 11 november 2015 Uit de praktijk van de LCG WMS Joke Sperling Joost van Beek 11 november 2015 Uit de praktijk van de LCG WMS Programma: - Introductie Commissie en rol secretariaat - Informatierecht MR (artikel 8 Wms) -

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: [ X], te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Onder een fusie of overname in de context

Onder een fusie of overname in de context MR. M.A. KOOPAL 2 Onder een fusie of overname in de context van het ondernemingsrecht wordt verstaan het samenvoegen van twee of meer zelfstandige ondernemingen. 1 Dat kan op velerlei manieren, maar in

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht MEMORIE VAN

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 202 Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004

Nadere informatie

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG?

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? Door mr. A.A. (Ali) Rassa Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.023 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie