Reglement geborgde rundveedierenarts 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement geborgde rundveedierenarts 1"

Transcriptie

1 Reglement geborgde rundveedierenarts 1 1. INTRODUCTIE De Stichting Geborgde Dierenarts is regelinghouder van het Reglement geborgde rundveedierenarts. De Stichting is op verzoek van belanghebbende partijen in de melk- / rundveesector opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De Stichting beperkt zich tot het houden van regelingen en het inrichten van een systematiek en randvoorwaarden ter bevordering van de dienstverlening van de geregistreerde geborgde rundveedierenarts en houdt daarbij rekening met aanbevelingen van de betrokken belanghebbenden. Er is een College van Belanghebbenden geborgde rundveedierenarts bestaat uit vertegenwoordigers van de KNMvD én de betrokken belanghebbenden. Indien er in het bestuur van de Stichting over de inhoud van de regels in dit Reglement verschil van inzicht bestaat kan het bestuur van de Stichting dit verschil ter beoordeling voorleggen aan het College van Belanghebbenden geborgde rundveedierenarts. Dit Reglement wordt minstens iedere twee jaar herbeoordeeld en waar nodig aangepast. 2. DOELSTELLING Het Reglement geborgde rundveedierenarts beoogt een systeem in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, hoge en uniforme kwaliteit bij de dienstverlening aan melk- / rundveebedrijven. Dit Reglement voorziet erin dierenartsen die deze hoge standaard kunnen garanderen, worden beoordeeld en op basis daarvan in het register geborgde rundveedierenarts worden opgenomen. De Stichting Geborgde Dierenarts bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit systeem. De randvoorwaarden hebben betrekking op: onafhankelijkheid en geheimhouding, voorwaarden waaraan certificatie- / beoordelingsinstelling(-en) dienen te voldoen, voorwaarden waaraan de beoordeling én de dossiers dienen te voldoen, de rapportagestructuur, de inschrijving in het register geborgde rundveedierenarts bij de Stichting Veterinair Administratie Kantoor, statutair gevestigd te Houten. Beoordeling van het kwaliteitsniveau van de geborgde rundveedierenarts wordt uitgevoerd door (een) onafhankelijke certificerende instelling(-en), die daartoe een contract heeft / hebben gesloten met de Stichting Geborgde Dierenarts. De certificerende instellingen laten de beoordeling uitvoeren door een beoordelingsinstelling. 3. HET REGLEMENT GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS Het Reglement staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het register geborgde rundveedierenartsen die tevens zijn ingeschreven in het van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De dierenarts die wil worden opgenomen in het register geborgde rundveedierenarts maakt kenbaar door aanmelding bij (een) certificerende instelling(en) waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts een overeenkomst heeft gesloten. Een en ander zal bekrachtigd worden door een overeenkomst tussen de rundveedierenarts en de certificerende instelling. In deze overeenkomst worden de nadere afspraken omtrent beoordelingstermijnen en kosten geregeld. 4. REGISTER GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS De Stichting Geborgde Dierenarts bepaalt op welke wijze het register geborgde rundveedierenarts wordt beheerd en mutaties worden bijgehouden. In het register geborgde rundveedierenarts worden alle dierenartsen ingeschreven die zijn getoetst op basis van dit Reglement en voldoen aan de criteria van het Reglement. Alleen de in het register geborgde rundveedierenarts opgenomen dierenartsen mogen de aanduiding geregistreerd geborgde rundveedierenarts voeren. Registratie als geregistreerd geborgde rundveedierenarts is strikt persoonsgebonden. 5. BEOORDELINGSCRITERIA De beoordelingscriteria kunnen worden onderscheiden in: 5.1. criteria voor inschrijving in het register, 5.2. criteria voor onderhoud van inschrijving in het register, 5.3. criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in eisen met betrekking tot: de hoedanigheid van de dierenarts, de veterinaire dienstverlening conform de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren op 4 september 2007 vastgesteld door het bestuur van de KNMvD en de eisen van belanghebbenden, de basiscursus geborgde rundveedierenarts, een contract met een certificerende instelling waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts een overeenkomst heeft. 1 Dit Reglement geborgde rundveedierenarts is uitgegeven door de Stichting Geborgde Dierenarts. De Stichting Geborgde Dierenarts behoudt zich alle rechten voor. Niets uit dit Reglement mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in automatische gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Geborgde Dierenarts. Pagina 1 van 8

2 HOEDANIGHEID VAN DE DIERENARTS De specifieke eisen met betrekking tot de hoedanigheid van de dierenarts omvatten: registratie in het register van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis van art. 9 Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD) dan wel de bepaling tot inschrijving in de Wet Dieren VETERINAIRE DIENSTVERLENING CONFORM DE GIDS VOOR GOEDE VETERINAIRE PRAKTIJK VOOR VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN EN DE EISEN VAN BELANGHEBBENDEN De specifieke eisen omvatten het aantonen door de geregistreerde geborgde rundveedierenarts van: de inhoud van de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren (bijlage bij dit Reglement) en van toepassing zijnde wettelijke bepalingen; het vastleggen van alle voorschriften van diergeneesmiddelen ten behoeve van de dieren van de melk- / rundveehouder in een centrale abase die door de sectorpartijen is aangewezen, waarbij de partijen hierbij vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) registratiesystemen aanvaarden, ter beoordeling van de (private) partijen BASISCURSUS GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS De specifieke eis omvat het gevolgd hebben van de basiscursus geborgde rundveedierenarts. De inhoud van deze cursus wordt vastgesteld door het College van Belanghebbenden EEN CONTRACT MET EEN CERTIFICERENDE INSTELLING De dierenarts dient een contract met een certificerende instelling te hebben, die het marktsegment waarin de betreffende dierenarts werkzaam is, aantoonbaar ondersteunt en daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met De Stichting Geborgde Dierenarts CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER Voor toetreding en onderhoud van inschrijving in het register geldt : In de overeenkomst tussen de geregistreerde `geborgde rundveedierenarts` en de certificerende instelling is vastgelegd een ingangsbeoordeling en jaarlijkse beoordeling plaatsvindt om te voldoen aan dit Reglement, uitvoeringsdocumenten en de criteria voor inschrijving in het register. In de overeenkomst tussen de geregistreerde geborgde rundveedierenarts en de certificerende instelling is geregeld de certificerende instelling zich het recht voorbehoudt om tussentijdse toetsingen uit te voeren, indien daar aanleiding toe is; De dierenarts sluit voorafgaand aan enige veterinaire dienstverlening aan een melk-/rundveebedrijf een persoonlijke bilaterale overeenkomst (bijlage bij dit Reglement) af met de melk-/rundveehouder en meldt dit bij een door belanghebbenden vast te stellen centrale abase die door de sectorpartijen is aangewezen, waarbij de partijen hierbij vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) registratiesystemen aanvaarden, ter beoordeling van de (private) partijeninstelling voor centrale registratie. De overeenkomst heeft tot doel de dienstverlening door de dierenarts aan de melk-/rundveehouder verder te verbeteren en te borgen; Bij het aangaan van een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder neemt de dierenarts contact op met de voorgaande dierenarts voor overdracht van het veehouderdossier; De dierenarts stelt, in opdracht van de melk-/rundveehouder het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op, waarvan het bedrijfspecifieke behandelplan integraal onderdeel uitmaakt. Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Met betrekking tot antibiotica geldt voor het bedrijfspecifieke behandelplan én de voor te schrijven antibiotica het relevante en meest recente formularium opgesteld door de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid (WVAB) en de aanwijzingen van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit. Uitgangspunt voor de formularia vormen de meest recent verschenen versies die worden gepubliceerd op Om de dierenarts in de gelegenheid te stellen het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op te stellen, te evalueren en te actualiseren heeft de melk-/rundveehouder de verantwoordelijkheid inzage te geven in de relevante bedrijfsvoering; De dierenarts zorgt voor de correcte uitvoering van het protocollaire bedrijfsbezoek; Voor de beoordeling geeft de dierenarts inzage in alle informatie met betrekking tot de veterinaire dienstverlening op melk-/rundveebedrijven waarmee in het kader van eisen aan de melk-/rundveehouder een overeenkomst is gesloten; Bij beëindiging van een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder dient de dierenarts op verzoek van de opvolgende dierenarts het veehouderijdossier aan hem over te dragen. De overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment van ontbinding en omvat de reden van ontbinding, het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; onderzoeksuitslagen en de behandelingen; Als de dierenarts een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder beëindigt, dient de dierenarts de beëindiging te melden bij een door belanghebbenden vast te stellen centrale abase die door de sectorpartijen is aangewezen, waarbij de partijen hierbij vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) registratiesystemen aanvaarden, ter beoordeling van de (private) partijeninstelling voor centrale registratie; De geregistreerde geborgde rundveedierenarts bezit de benodigde kennis voor de uitvoering en in stand houden van de inhoud van het Reglement. De geregistreerde geborgde rundveedierenarts schoolt zich bij op de onderdelen die door de belanghebbenden worden vastgesteld. Pagina 2 van 8

3 5.3. CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER Registratie in het register geborgde rundveedierenarts zal worden doorgehaald indien: de certificerende instelling(en) niet tot certificatie over kunnen gaan om de geregistreerde geborgde rundveedierenarts niet (meer) voldoet of wil voldoen aan het Reglement; de dierenarts zich uitschrijft of uitgeschreven wordt uit het register van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). 6. CONTROLE EN CERTIFICATIE Een certificerende instelling heeft een overeenkomst met een beoordelingsinstelling. De beoordelingsinstelling toetst de geborgde rundveedierenarts op de criteria onder 5. De certificerende instelling beoordeelt de rapportage van de beoordelingsinstelling op basis van het Reglement en besluit tot certificatie of maatregelen met betrekking tot het continueren van de registratie in het register geborgde rundveedierenarts. 7. KLACHTEN EN BEROEP De overeenkomst tussen de certificerende instelling en de geborgde rundveedierenarts voorziet in een regeling voor klachten en beroep. De certificerende instelling verbindt zich er toe de klacht of het beroep met de nodige zorg en onafhankelijkheid te onderzoeken. De certificerende instelling draagt er zorg voor de beoordelingsinstelling haar medewerking verleent in een klacht- of beroepsprocedure van een dierenarts tegen de certificerende instelling. De certificerende instelling(-en) stellen het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts in kennis van het beroep. Het Bestuur van de Stichting beoordeelt of de klacht betrekking heeft op de actualiteit van de regels in het Reglement met betrekking tot de wet, regelgeving en eisen van de belanghebbenden. 8. HET BEOORDELINGSSYSTEEM Elk kwaliteitssysteem functioneert slechts optimaal als er inzichtelijk wordt beoordeeld. Het Reglement geborgde rundveedierenarts voorziet daartoe in een beoordelings- en beslissingsprotocol waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op welke wijze de geborgde rundveedierenarts aantoonbaar maakt aan de inhoud van het Reglement wordt voldaan en registratie in het register gerechtvaardigd is. Pagina 3 van 8

4 BIJLAGE I Bilaterale overeenkomst melk- / rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts OVEREENKOMST MELK- / RUNDVEEHOUDER EN GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS Naam tekenbevoegde veehouder Straat + Huisnummer Postcode Plaats UBN nummer Dierenartsenpraktijk Naam geborgde rundvee dierenarts + UDN* Naam vervangende geborgde rundveedierenarts(en) + UDN* Naam dierenarts(en) spoedeisende hulp + UDN* Straat + Huisnummer (Praktijk) Postcode (Praktijk) Plaats (Praktijk)... * het UDN nummer betreft het nummer waarmee de dierenarts in het register van de Stichting Veterinair Administratiekantoor (SVAK) staat geregistreerd. Overwegende de melk- / rundveesector op een maatschappelijk verantwoorde manier wil omgaan met rundveegezondheid in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen; de veehouder hiervoor gebruik maakt van een geregistreerde geborgde rundveedierenarts die werkt volgens het reglement geborgde rundveedierenarts en het beoordelings- en beslissingsprotocol geborgde rundveedierenarts en verdere vereisten die aan de veehouder worden gesteld waaronder voor veehouders het protocollaire bedrijfsbezoek; de veehouder in het kader van de Verordening (EG) nr 853/2004 of diens opvolger voor de Voedsel Keten Informatie (VKI) aan dient te geven de naam en het adres van de dierenarts die normaliter op het bedrijf van herkomst diensten verleent en een ziek of gewond dier onmiddellijk op passende wijze dient te verzorgen en zo spoedig mogelijk een dierenarts wordt geraadpleegd wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt (Besluit welzijn productiedieren artikel 4.3); op deze overeenkomst de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 en bijbehorende besluiten of diens opvolger van toepassing zijn; de binnen de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 vallende diergeneesmiddelen die door de dierenarts worden voorgeschreven of toegepast, worden vastgelegd in een abank die door het Productschap Vee en Vlees of andere instantie(s) hiermee belast in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 of diens opvolger is aangewezen ten behoeve van de beoordeling en eventueel te treffen maatregelen met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen; in deze overeenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze overeenkomst is een nadere invulling van de convenantafspraken van de task force antibioticumresistentie en de aanwijzingen en adviezen van de Stichting Diergeneesmiddelautoriteit. Pagina 4 van 8

5 verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: hierna te noemen: veehouder dierenarts partijen Verordening Besluit Databank is de tekenbevoegde veehouder die de overeenkomst heeft ondertekend. is de geborgde rundveedierenarts die in het kader van Verordening EU nr 853/2004 normaliter diensten op het bedrijf verleent en de overeenkomst heeft ondertekend. zijn de veehouder en de dierenarts die de overeenkomst hebben ondertekend. is de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 of diens opvolger en bijbehorende besluiten. is het Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 horende bij de Verordening. is de door het Productschap Vee en Vlees of andere instantie(s) hiermee belast in het kader van de Verordening is aangewezen ten behoeve van de beoordeling en eventueel te treffen maatregelen met betrekking tot het gebruik van (diergenees-) middelen. DEFINITIES Artikel 1 a. Deze overeenkomst neemt de terminologie van het over. b. Deze overeenkomst heeft betrekking op handelingen en voorschriften inzake diergeneesmiddelen. c. De door de dierenarts voorgeschreven of toegepaste diergeneesmiddelen worden in een abank geregistreerd. In dit kader aanvaarden partijen tevens door het Productschap Vee en Vlees en/of de Stichting Geborgde Dierenarts geaccepteerde vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) registratiesystemen. BEDRIJFSPECIFIEK GEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSPECIFIEK BEHANDELPLAN Artikel 2 a. De dierenarts stelt in opdracht van en samen met de veehouder een bedrijfspecifiek gezondheidsplan op ten minste voldoet aan het Besluit. b. Het bedrijfspecifiek gezondheidsplan wordt minimaal éénmaal per jaar door partijen geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. c. Uit het bedrijfspecifiek gezondheidsplan volgt een bedrijfspecifiek behandelplan wordt opgesteld door de dierenarts en voldoet ten minste aan het Besluit. d. Het bedrijfspecifiek behandelplan is gebaseerd op de meest recente uitgave van het Formularium Melkvee respectievelijk Vleeskalveren & Vleesvee, wordt gepubliceerd op de website van de Werkgroep Veterinair Antibioticumbeleid (WVAB). DE VEEHOUDER Artikel 3 De veehouder: a. hanteert één bedrijfspecifiek gezondheidsplan waarvan het bedrijfspecifieke behandelplan onlosmakelijk onderdeel uitmaakt en onderhoudt daarover het contact met de dierenarts in relatie tot de volksgezondheid, de diergezondheid, het welzijn en management van zijn vee en geeft inzage in de relevante bedrijfsvoering ten einde de diergezondheidssituatie te verbeteren; b. geeft opdracht aan de dierenarts om samen het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op te stellen en draagt zorg voor de actualisering daarvan door de dierenarts; c. behandelt zijn vee volgens het voorschrift van de dierenarts, houdt zich bij de behandeling van dieren aan het bedrijfspecifieke gezondheidsplan en het bedrijfspecifieke behandelplan en stelt de dierenarts(en)praktijk in kennis indien de voorgeschreven (diergenees-) middelen niet het gewenste effect hebben; d. bewaart de (diergenees-) middelen conform de aanwijzingen van de registratiehouder en / of instructie van de dierenarts; e. licht de dierenarts volledig in over veterinaire adviezen en behandelingen door derden en de (diergenees-) middelen die zijn toegepast en geeft desgewenst inzage in de registratie van de toegepaste (diergenees-) middelen en draagt zorg voor het (doen) melden en vastleggen in een abank. f. maakt alleen gebruik van de in de aanhef vermelde (vervangende) geborgde rundveedierenarts. Indien de veehouder gebruik maakt van een andere dierenarts dan de dierenartsen die als (vervangende) geborgde rundveedierenarts in de aanhef wordt vermeld, om dit door omstandigheden noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van een in de aanhef vermelde dierenarts voor spoedeisende hulp. g. vermeldt op ieder VKI formulier de dierenarts. Pagina 5 van 8

6 DE DIERENARTS Artikel 4 De dierenarts: a. staat geregistreerd in het register geborgde rundveedierenarts bij de Stichting Veterinair Administratiekantoor (SVAK); b. geeft aan welke dierenarts(en) optreden als vervangende geborgde rundveedierenarts(en) en dierenarts(en) voor spoedeisende hulp en draagt zorg voor de dossieroverdracht aan deze dierenartsen. Dit met wederzijdse instemming van de betreffende dierenarts(en); c. werkt volgens het reglement geborgde rundveedierenarts en het beoordelings- en beslissingsprotocol geborgde rundveedierenarts en verdere vereisten die aan de dierenarts worden gesteld waaronder voor veehouders het protocollaire bedrijfsbezoek en van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals deze nu luiden en in de toekomst zullen luiden; d. draagt zorg voor het bedrijfspecifieke behandelplan ten minste voldoet aan het Besluit en past bij het bedrijfspecifieke gezondheidsplan van de veehouder; e. baseert het bedrijfspecifieke behandelplan op de meest recente uitgave van het Formularium Melkvee respectievelijk Vleeskalveren & Vleesvee, wordt gepubliceerd op de website van de WVAB en de bedrijfshistorie van het melk- / rundveebedrijf; f. zorgt voor vastlegging van alle bezoeken inclusief protocollaire bedrijfsbezoeken op het bedrijf van veehouder ten behoeve van de administratie van het melk- / rundveebedrijf; g. voldoet aan het bepaalde in het en haar bijlagen zoals deze nu luiden en in de toekomst zullen luiden en schoolt zich bij om te blijven voldoen; TOESTEMMING EN ADMINISTRATIE Artikel 5 a. Partijen verklaren middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming en medewerking te verlenen aan door of namens de certificerende instelling van het reglement Geborgde en haar bijlagen en/of derden uit te voeren beoordelingen op zijn/haar bedrijf in het kader van het reglement Geborgde en/of in het kader van de in de voorschriften van het reglement Geborgde opgenomen kwaliteitsregelingen en verlenen desgevraagd inzage in de werkwijze en alle gegevens die betrekking hebben op deze overeenkomst. b. De veehouder geeft middels ondertekening van deze overeenkomst nadrukkelijk toestemming: b.1. de diergeneesmiddelen die door de dierenarts zijn voorgeschreven of toegepast, evenals relevante persoonsgegevens (o.a. naam, adres, woonplaats en UBN) vast te laten leggen in de abank ten behoeve van de beoordeling en eventueel te treffen maatregelen met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen. b.2 om de gegevens die zijn vastgelegd in de abank, zoals genoemd onder lid b.1 en de gegenereerde output a (onder meer de dierdagdosering), op te laten vragen door de dierenarts en de certificerende en de beoordelende instellingen in het kader van het en haar bijlagen. b.3 aan de certificerende instelling en beoordelende instelling van het reglement Geborgde en haar bijlagen om alle beoordelingsbevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten en opgevraagde a, zoals bedoeld onder lid b.2, al dan niet op aanvraag te (doen) melden aan het Productschap Vee en Vlees en/of andere instanties hiermee belast en/of door de Stichting Geborgde Dierenarts aangewezen instanties en/of instanties die door of namens de overheid zijn belast met het toezicht, de opsporing en/of handhaving ter zake van wettelijke voorschriften. b.4. aan het Productschap Vee en Vlees of andere instanties hiermee belast om de gegevens, zoals bedoeld in lid b.2, te verstrekken aan de certificerende instelling en controlerende instelling van het reglement Geborgde en haar bijlagen en verleent aan deze certificerende instelling toestemming om deze gegevens te gebruiken in het kader van het reglement Geborgde en haar bijlagen. c. De veehouder bewaart altijd een geldende overeenkomst in het kader van het in de bedrijfsadministratie. De dierenarts heeft een exemplaar van deze overeenkomst op de praktijk. Partijen bewaren deze overeenkomst na beëindiging nog minimaal twee jaar. d. De dierenarts aanvaardt door middel van deze overeenkomst de toestemming van de veehouder om de door de dierenarts voorgeschreven en toegepaste diergeneesmiddelen evenals de relevante persoonsgegevens van de veehouder door te geven aan de abank. e. De dierenarts draagt zorg voor de juiste verwerking van de gegevens met betrekking tot de voorgeschreven en toegepaste diergeneesmiddelen in de abank, zoals genoemd onder lid d. AANGAAN, DUUR EN BEËINDIGINGVAN DE OVEREENKOMST Artikel 6 a. Partijen gaan deze overeenkomst op vrijwillige basis aan voor onbepaalde tijd. b. De overeenkomst kan, onverminderd de wettelijke bepalingen, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk beëindigd worden. Pagina 6 van 8

7 c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan, opgezegd of ontbonden, zal de dierenarts dit melden aan een door belanghebbende vast te stellen centrale abase die door de sectorpartijen is aangewezen. d. Bij beëindiging van de overeenkomst vindt overdracht van het bedrijfsdossier plaats door de dierenarts aan de door de veehouder te melden nieuwe dierenarts. De overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment van beëindiging en omvat de reden van beëindiging, het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante onderzoeksuitslagen en de relevante behandelingen. e. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d... te. Voor de tekenbevoegde veehouder: Naam (in blokletters): Voor de dierenarts: Naam (in blokletters): Handtekening: Handtekening: Pagina 7 van 8

8 BIJLAGE II Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren vastgesteld door KNMvD bestuur op INTRODUCTIE De praktiserende dierenarts speelt een belangrijke rol in de diergeneeskundige dienstverlening voor voedselproducerende dieren. De Gids voor Goede Veterinaire Praktijk (GVP) voor voedselproducerende dieren is een door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) geadviseerde gedragsstandaard. De gedragsstandaard is gericht op de zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid, voedselveiligheid en milieu. De Gids beperkt zich tot voedselproducerende dieren, waarbij de praktiserende dierenarts rekening dient te houden met: de van kracht zijnde wetgeving, de van kracht zijnde Code voor de Dierenarts en het KNMvD kwaliteitsbeleid, de vereisten van de klant en (private) partijen, de ethische principes van toepassing op de verleende diensten en / of de dieren in haar zorg. Deze Gids stelt slechts algemene principes voorop. Er kunnen bijkomende richtlijnen, protocollen en / of overeenkomsten tussen dierhouder en dierenarts worden ontwikkeld. Deze Gids wordt minstens iedere vijf jaar herbeoordeeld en waar nodig aangepast. DIERENARTS De dierenarts is diegene die krachtens de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb 1985, 562) de hoedanigheid van dierenarts heeft verkregen, dan wel op grond van artikel 3 van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD) (Stb 1990, 214) als zodanig is toegelaten de diergeneeskunde in haar volle omvang uit te oefenen. De dierenarts heeft zich conform artikel 9 van de WUD aangemeld en is opgenomen in het register van praktiserende dierenartsen (artikel 10 van de WUD). GEDRAG De dierenarts laat zich in zijn / haar gedrag leiden door voor de beroepsuitoefening relevante regelgeving en / of ethisch professionele normen die onder andere zijn vastgelegd in de Code voor de Dierenarts, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ( ). GOEDE VETERINAIRE PRAKTIJK Diergeneeskundige dienstverlening De diergeneeskundige dienstverlening omvat de handelingen zoals omschreven in artikel 1 van de WUD. In het kader van patiëntbehandeling en / of (periodieke) bedrijfsbezoek wordt onder GVP verstaan: het afnemen van een anamnese, het doen van onderzoek, het stellen van de (waarschijnlijkheids-) diagnose, het voorschrijven van een eventuele behandeling, het (selectief) toepassen van diergeneesmiddelen met inachtneming van de te verwachten werkzaamheid en mogelijke schadelijke neveneffecten, het geven van advies en het leveren van nazorg. De dierenarts informeert de dierhouder volledig over de door haar / hem voorgeschreven (diergenees-)middelen. Onder GVP voor voedselproducerende dieren valt het nemen of doen nemen van preventieve (hygiënische) maatregelen, evaluatie en verslaglegging en het opstellen van verklaringen. Tevens dienen specifieke eisen van (private) partijen in acht genomen te worden. Toetsing De dierenarts voert de diergeneeskundige dienstverlening zorgvuldig, volledig, inzichtelijk, borgbaar en toetsbaar uit. PRIVATE EISEN AAN DE PRAKTISERENDE DIERENARTS Diersectoren en / of (private) partijen kunnen bijzondere waarborgen eisen. Deze bijzondere waarborgen komen in samenspraak met de KNMvD tot stand en worden vastgelegd in richtlijnen, protocollen en / of overeenkomsten tussen de dierhouder en de dierenarts. De dierenarts verschaft vertegenwoordigers van controlerende en toezichthoudende instellingen desgevraagd of op basis van een vordering inzage in zijn / haar werkwijze en verder alle gegevens met betrekking tot deze Gids en de eventuele private overeenkomsten en laat zich desgewenst controleren op het nakomen van de voorwaarden door een onafhankelijk controlerende instelling die voldoet aan de eisen die (private) partijen en / of de overheid daaraan stellen. Pagina 8 van 8

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Overwegende: de overeenkomst is opgesteld in het kader van de erkende kwaliteitsregeling Regeling IKB Nederland

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9 Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts is

Nadere informatie

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I GVP Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts

Nadere informatie

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR BIJLAGE 5C OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR Certificerende Instantie en Naam Transporteur Contactpersoon Bedrijfsadres. Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS Certificerende Instantie en Be- of verwerker Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Inleiding Op de website van de PVE worden de vergaderdata, agenda s, mededelingen uit de voorgaande vergadering en eventuele

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

HOOFDSTUK III DIERENARTSEN EN CLIËNTEN 7 HOOFDSTUK IV DIERENARTSEN EN VETERINAIRE BEROEPSGROEP 8 HOOFDSTUK V DIERENARTSEN EN VETERINAIR TEAM 10

HOOFDSTUK III DIERENARTSEN EN CLIËNTEN 7 HOOFDSTUK IV DIERENARTSEN EN VETERINAIRE BEROEPSGROEP 8 HOOFDSTUK V DIERENARTSEN EN VETERINAIR TEAM 10 Code voor de Dierenarts maart 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 DOEL EN BETEKENIS VAN DE CODE 3 HOOFDSTUK I ALGEMENE PRINCIPES 5 HOOFDSTUK II DIERENARTSEN EN DIEREN 6 HOOFDSTUK III DIERENARTSEN EN CLIËNTEN

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft, overwegende dat het wenselijk is, gelet op de ontwikkelingen in de vleeskalversector,

Nadere informatie

Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden

Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) 2014 Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden GKD valt onder de stichting Geborgde Dierenarts (sgd; dit is de regelinghouder) College van Belanghebbenden (CvB)

Nadere informatie

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT VASTSTELLING MODELLEN BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK PLUIMVEESECTOR (PPE) 2011 MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Registratieovereenkomst

Registratieovereenkomst Secretariaat Klokkegat 26 6741 EL Lunteren info@nffinl wwwnffinl Registratieovereenkomst PARTIJEN: 1 De stichting Register Forensisch Accountants & Legal Experts (NFFI) te Leiden, hierna: de Stichting

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014 Aanpak CPD- inbreng De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd op basis waarvan

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA INLEIDING Dit reglement beschrijft het doel van privacybescherming, de registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

De Nationale Bibliotheekkaart. Deelnameovereenkomst. acceptatietest

De Nationale Bibliotheekkaart. Deelnameovereenkomst. acceptatietest Deelnameovereenkomst acceptatietest totaal aantal pagina s inclusief bijlagen: 12 Inhoud Inhoud... 2 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Onderwerp van de overeenkomst... 5 Artikel 3 Verplichtingen... 5

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 Artikel1.Algemeen De Stichting het Juridisch Loket (verder te noemen: het Juridisch Loket) heeft op grond

Nadere informatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie Stap 1 van 3 Naam inzender E-mail adres Naam DAP Postcode* Voor welke bedrijfstypen wilt u deze enquete invullen* Algemeen 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* 2. Bent u van mening

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny

Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Algemene voorwaarden Stichting Kids2Nanny Artikel 1 Definities 1.1 Gastouderbureau Stichting Kids2Nanny is een gastouderbureau, een organisatie die de bemiddeling en begeleiding van ouders en gastouders

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de KNMvD of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Algemene Voorwaarden van de KNMvD of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Algemene voorwaarden van Caressa Dierenziekenhuizen en haar vestigingen het Dierenziekenhuis Amsterdam bv, het Dierenziekenhuis Haarlem bv en het Dierenziekenhuis Utrecht bv. Op onze behandelings)overeenkomsten

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de KNMvD en Dierenkliniek Leidschendam

Algemene voorwaarden van de KNMvD en Dierenkliniek Leidschendam Algemene voorwaarden van de KNMvD en Dierenkliniek Leidschendam Op onze behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde,

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading 1 Inleiding Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (hierna

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv Privacyreglement Van der Horst & Starke bv Versie november 2015 1 Verwerking persoonsgegevens van der Horst & Starke bv Regeling voor de bescherming van persoonsgegevens van personen die door van der Horst

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie