Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie"

Transcriptie

1 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013

2

3 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a

4

5 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Verantwoording Titel Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Opdrachtgever Gemeente Zaanstad Projectleider ing. H.K. (Harry) Huisman Auteur(s) W.E. (Pim) Dorst Uitvoering meet- en W.E. (Pim) Dorst inspectiewerk Projectnummer Aantal pagina's 18 (exclusief bijlagen) Datum 6 juni 2013 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv BU Meten, Inspectie & Advies Zekeringstraat 43 g Postbus NS Amsterdam Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra - SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540 (certificaatnummer 05-D a+b) Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 5\18

6 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL 6\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

7 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Inhoud Verantwoording en colofon... 5 Titelpagina... 8 Samenvatting Inleiding Opzet en uitvoering onderzoek Algemeen Vooronderzoek Inspectie Monsterneming en analyse Volledigheid van het onderzoek Resultaten onderzoek Resultaten vooronderzoek en beknopte bouwkundige beschrijving Resultaten visuele inspectie en monsteranalyse Beperkingen, uitgesloten zaken / niet geïnspecteerde ruimten Conclusie en advies Conclusies Bijlage(n) 1 Algemene gegevens asbestinventarisaties 2 Verslag vooronderzoek 3 Beknopte bouwkundige beschrijving 4 Situatieschets 5 Analysecertificaten 6 Verplichtingen opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving 7 Evaluatieformulier Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 7\18

8 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Titelpagina Projectnummer: Rapportnummer: R WED-lhl-V01-NL Autorisatie: H.K. Huisman Datum: 14 mei 2013 Rapport O Onvolledige asbestinventarisatie type A (ten behoeve van bijvoorbeeld NEN 2991:2005 risicobeoordeling / blootstellingsrisico-onderzoek) X Volledige asbestinventarisatie type A O Asbestinventarisatie type B O Asbestinventarisatie type G O Asbestinventarisatie type O ten behoeve van NEN 2991:2005 risicobeoordeling / blootstellingsrisico-onderzoek Risicobeoordeling X Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) O Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) Het rapport is geschikt X Voor het indienen van een (sloop)melding O Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen X Voor het aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek O Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatie type G O Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk O Voor de renovatie van het gehele bouwwerk O Voor de sloop van het gehele bouwwerk 8\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

9 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Omvang van het onderzoek X Gehele gebouw of object O Gedeelte van gebouw of object O Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouw, 10 % voor vergunning) O Aanvulling op representatieve steekproef O Onvoorzien asbest Doel van het onderzoek O Renovatie van een nader gespecificeerd deel O Renovatie van het gehele bouwwerk X Overdracht van het gehele gebouw Omschrijving van het gebouw, de bouwkundige eenheid, constructie of object Omschrijving: Woning, voormalig clubhuis Locatie: - Adres: Noorderhoofdstraat 187 Plaats: Krommenie Opdrachtgever Naam: Gemeente Zaanstad Adres: Postbus 2000 Plaats: Zaandam Contactpersoon: Dhr. A.J. de Leat Onderzoeksmethoden X Inventarisatie conform SC versie 02 X Materiaalmonster conform NEN 5896 O Kleefstofmonster conform NEN 5896 O Toplaaginspectie maaiveld (buiten) Inventarisatiebedrijf Tauw bv BU Ruimtelijke Kwaliteit Zekeringstraat 43 g Postbus NS Amsterdam Telefoon Fax Certificaatnummer 05-D b Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 9\18

10 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Inventariseerder Inventariseerder / ascertcode DIA Pim Dorst / 51E Datum inventarisatie 28 maart \18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

11 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Samenvatting Inleiding In opdracht van gemeente Zaanstad, heeft Tauw bv een volledige asbestinventarisatie type A uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembaar asbesthoudende materialen in de woning aan de Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie. De woning is in gebruik als selectie- en opslagruimte van gebruikte kleding. Aanleiding van het onderzoek is een ophanden zijnde overdracht van de woning. Het doel van het asbestinventarisatieonderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen die aanwezig zijn in de woning. Asbesthoudende materialen Bij de asbestinventarisatie zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de toepassingen opgenomen waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze verborgen aanwezig zijn. Tabel 0.1 Redelijk vermoeden asbesttoepassing Asbesttoepassing Ruimte Hoeveelheid Redelijk vermoeden asbesttoepassing Asfaltpapier Onder dakbeschot Gehele dak circa 150 m2 Beperkingen en uitgesloten zaken bij het onderzoek In onderstaande tabel zijn de beperkingen en/of uitgesloten zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 11\18

12 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Tabel 0.2 Beperkingen en uitgesloten zaken van de asbestinventarisatie Beperkingen bij het asbestonderzoek De gebouwen waren tijdens de inspectie nog in gebruik Er is geen persoon geïnterviewd welke ter plaatse van de bouwkundige situatie op de hoogte is Plafonds /vloeren /wanden /dakbeschot zijn bekleed /afgetimmerd. Oorspronkelijke plafonds /vloeren /wanden /dakbeschot zijn niet zichtbaar en alleen zichtbaar te maken met grof destructief onderzoek Aanvullend onderzoek Aanvullende asbestinventarisatie type B: Om een uitspraak te kunnen doen over locaties waar een redelijk vermoeden bestaat op verborgen asbesttoepassingen dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan bouwkundige sloop is het verplicht vooraf een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijk aanwezige asbesttoepassingen. Als de beperkingen zijn opgeheven en/of de uitgesloten zaken onbelemmerd toegankelijk zijn dient een inspectie op asbesttoepassingen te worden uitgevoerd door middel van een grof destructief onderzoek (volledige asbestinventarisatie type B onderzoek). Het bevoegd gezag verplicht de melder tot een aanvullende asbestinventarisatie type B onderzoek juist voor renovatie of sloop van het gebouw. 12\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

13 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Zaanstad, heeft Tauw bv een volledige asbestinventarisatie type A uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembaar asbesthoudende materialen in de woning aan de Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie. De woning is in gebruik als selectie- en opslagruimte van gebruikte kleding. Aanleiding van het onderzoek is een ophanden zijnde overdracht van de woning. Het doel van het asbestinventarisatieonderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen die aanwezig zijn in de woning. 2 Opzet en uitvoering onderzoek 2.1 Algemeen De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens SC versie 02, onder het SCA-procescertificaatnummer 05-D van Tauw. De algemene gegevens omtrent asbestinventarisaties zijn opgenomen in bijlage Vooronderzoek Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bestekken bestudeerd: BVKR 1134 (bouwarchief gemeente Zaanstad) Er is geen persoon geïnterviewd welke ter plaatse van de bouwkundige situatie op de hoogte is. In bijlage 2 is een verslag van het vooronderzoek opgenomen, een verplichting vanuit de SC-540. In bijlage 3 wordt een beknopte bouwkundige beschrijving gegeven. 2.3 Inspectie Tijdens de inventarisatie is het gebouw geïnspecteerd. De uitvoering van de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden conform de SC-540. Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 13\18

14 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Dit houdt in dat een visuele inspectie, waar noodzakelijk aangevuld met monsterneming, plaats heeft gevonden waarbij alle bereikbare delen van de gebouwen zijn geïnspecteerd. Tijdens de inspectie zijn geen (uitgebreide) sloop- of breekwerkzaamheden verricht. De beoordeling of verwarmingsinstallaties asbesthoudende materialen bevatten, heeft mede plaatsgevonden op basis van literatuur (Intechnium, Handboek Asbest, 2000). 2.4 Monsterneming en analyse De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd. De monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest (type en percentage) door middel van stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 door een voor deze analyse door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. De materialen die zijn bemonsterd, zijn gecodeerd met Abm. De codering komt overeen met de overzichtsschets zoals in bijlage 4 is weergegeven. Het analyseresultaat is opgenomen in bijlage Volledigheid van het onderzoek De verrichte asbestinventarisatie is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring bij Tauw. Echter, bij de onderhavige onderzoeksopzet kan niet uitgesloten worden dat bij verbouwing of sloop van visueel geïnspecteerde gebouwen of installaties asbesthoudende materialen worden aangetroffen, welke niet als zodanig door Tauw zijn aangemerkt. Dit hangt onder meer samen met het ontbreken van volledige informatie over historisch onderhoud en met visueel niet-waarneembare elementen. Hierbij kan gedacht worden aan fundering, riolering, ingemetselde of afgetimmerde platen en luchtkanalen. De SC-540 verplichte documenten zijn als bijlage 6 en 7 opgenomen. Het betreft de verplichtingen voor de opdrachtgever en het evaluatieformulier. 3 Resultaten onderzoek 3.1 Resultaten vooronderzoek en beknopte bouwkundige beschrijving Uit het vooronderzoek van het bouwarchief zijn de volgende aanwijzingen voor asbesthoudende /asbestverdachte materialen gevonden: Kachels No-branda beplating van plafond en onderkant met zijwand trappenhuis Brandwerende verf aan de binnenkant van de buitenwanden Asfaltpapier op het dakbeschot Asbestcement dakgoten 14\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

15 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL In bijlage 2 is een verslag van het vooronderzoek opgenomen, een verplichting vanuit de SC-540. In bijlage 3 wordt een beknopte bouwkundige beschrijving gegeven. 3.2 Resultaten visuele inspectie en monsteranalyse Van de in het vooronderzoek aangetroffen verdachte asbesttoepassingen is bij de asbestinventarisatie, op het asfaltpapier na, geen van deze toepassingen aangetroffen. De aanwezigheid van eventueel aanwezig asfaltpapier kon niet worden onderzocht. In onderstaande tabel zijn de materialen opgenomen waarin geen asbest is aangetoond. Tabel 3.1 Overzicht na analyse niet-asbesthoudende materialen Monstercode Materiaal Locatie Analyseresultaat Globale afmeting of aantallen (betreft geschatte hoeveelheden) Opmerkingen / bijzonderheden Abm-001 Plaatmateriaal wand Keuken Geen asbest aangetoond 6 m2 Plaat is beschadigd Monstercode Materiaal Locatie Analyseresultaat Globale afmeting of aantallen (betreft geschatte hoeveelheden Abm-002 Golfplaat schuur Dak Geen asbest aangetoond 60 m2 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 15\18

16 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Opmerkingen / bijzonderheden Er ligt beschadigd materiaal, niet asbesthoudend golfplaat, op het maaiveld naast de losstaande platen. Toepassing bestaat uit NT, Nieuwe Techniek golfplaat. Tabel 3.2 Overzicht na analyse niet-asbesthoudende materialen Monstercode - Hetelucht blaas-unit Locatie Motivatie Globale afmeting of aantallen (betreft geschatte hoeveelheden) Opmerkingen / bijzonderheden Merk onbekend Door gehele woning In het Handboek asbest is niet bekend dat het verwarmingstoestel asbesthoudend is; aangenomen is dat het verwarmingstoestel asbestvrij is. Vanaf 1993 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Het toestel wordt ingeschat als jonger dan 20 jaar zodat aangenomen mag worden dat deze unit geen asbesthoudende onderdelen bevat. 1 stuks leidingen van rvs 16\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

17 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL 3.3 Beperkingen, uitgesloten zaken / niet geïnspecteerde ruimten In onderstaande tabel zijn de beperkingen en/of uitgesloten zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. Tabel 3.3 Beperkingen en uitgesloten zaken van de asbestinventarisatie Beperkingen bij het asbestonderzoek De gebouwen waren tijdens de inspectie nog in gebruik Er is geen persoon geïnterviewd welke ter plaatse van de bouwkundige situatie op de hoogte is Plafonds /vloeren /wanden /dakbeschot zijn bekleed /afgetimmerd. Oorspronkelijke plafonds /vloeren /wanden /dakbeschot zijn niet zichtbaar en alleen zichtbaar te maken met grof destructief onderzoek 4 Conclusie en advies 4.1 Conclusies Bij het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Tabel 4.1 Redelijk vermoeden asbesttoepassing Asbesttoepassing Ruimte Hoeveelheid Redelijk vermoeden asbesttoepassing Asfaltpapier Onder dakbeschot Gehele dak circa 150 m2 Aanvullend onderzoek Aanvullende asbestinventarisatie type B: Om een uitspraak te kunnen doen over locaties waar een redelijk vermoeden bestaat op verborgen asbesttoepassingen dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan bouwkundige sloop is het verplicht vooraf een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijk aanwezige asbesttoepassingen. Als de beperkingen zijn opgeheven en/of de uitgesloten zaken onbelemmerd toegankelijk zijn dient een inspectie op asbesttoepassingen te worden uitgevoerd door middel van een grof destructief onderzoek (volledige asbestinventarisatie type B onderzoek). Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 17\18

18 Kenmerk R WED-lhl-V01-NL Het bevoegd gezag verplicht de melder tot een aanvullende asbestinventarisatie type B onderzoek juist voor renovatie of sloop van het gebouw. Geldigheidsduur van de rapportage De geldigheid van onderhavig rapport is drie jaar. 18\18 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

19 Bijlage 1 Algemene gegevens asbestinventarisaties

20

21 Asbestinventarisatie type A, B, G en O Het inventariseren van asbest, asbesthoudende producten et cetera in een bouwwerk of object gaat vooraf aan het geheel of gedeeltelijk afbreken ervan, aan het verwijderen van asbest, of aan het opruimen van asbest na een incident. Een asbestinventarisatie geschiedt veelal in fasen, omdat vanwege gebruik of andere oorzaken, niet in één gang een alles omvattend onderzoek in het bouwwerk of object kan plaatsvinden. Uiteindelijk dient alle aanwezige asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object volledig in kaart te zijn gebracht, geïdentificeerd en gekwantificeerd. In overeenstemming met de SC-540 is het volgende onderscheid gemaakt: Type A: Direct-waarneembare asbest, asbesthoudende producten et cetera. Hierbij is een onbelemmerde en passende toegang tot de ruimten een voorwaarde tot het uitvoeren van een inventarisatie. Als deze inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd Type B: Niet direct-waarneembare asbest, asbesthoudende producten et cetera. Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten et cetera in een bouwwerk of object, vermeld in het asbestinventarisatierapport type A, leidt tot een aanvullende inventarisatie. Bij inventarisatie type B wordt het bouwwerk / object in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf zodanig (conform SC-530) selectief gesloopt dat de aanwezigheid van nog resterende asbesthoudende materialen moet kunnen worden vastgesteld. De sloopmethode en uitrusting dienen daarbij zodanig te zijn dat er geen asbestblootstelling optreedt Type G: Inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw. Eigenaars of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in het gebouw. Een asbestinventarisatie type G is een aanvulling op een volledige asbestinventarisatie type A. Type G omvat een aanvulling van een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie en het opstellen van een beheersplan. Het beheersplan dient periodiek te worden beoordeeld te worden op actualiteit Type O: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling. Buiten het kader van de SC-540 kan voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform de NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde / gebruikte staat die niet op korte termijn zullen worden gesloopt, worden volstaan met een beperkte, uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen Een asbestinventarisatie type A onderzoek kan dienen als basis voor de sloopmelding en voor de sloop en/of renovatie. Voor het indienen van de sloopmelding is het verplicht een dergelijk onderzoek uit te voeren door een volgens de SC-540 gecertificeerd bureau. Tauw is in het bezit van dit certificaat.

22

23 Bijlage 2 Verslag vooronderzoek

24

25 Verslag vooronderzoek Bron Informatie Opdrachtgever Gemeente Zaanstad Technisch medewerker - Tekeningen / bestek BVKR 1134 (bouwarchief gemeente Zaanstad) Overige - Uit het vooronderzoek van het bouwarchief zijn de volgende aanwijzingen voor asbesthoudende /asbestverdachte materialen gevonden: Kachels No-branda beplating van plafond en onderkant met zijwand trappenhuis Brandwerende verf aan de binnenkant van de buitenwanden Asfaltpapier op het dakbeschot Asbestcement dakgoten Omdat de locatie van het asfaltpapier achter het dakbeschot niet zonder destructief onderzoek te bekijken was is dit als redelijk vermoeden opgenomen in tabel 4.1. De overige toepassingen zijn niet aangetroffen. Het resultaat van het vooronderzoek wordt als voldoende beoordeeld voor het uitgevoerde onderzoek.

26

27 Bijlage 3 Beknopte bouwkundige beschrijving

28

29 Bouwkundige beschrijving van het pand Hoofdgebouw Woning, voormalig clubhuis Bouwjaar Jaren `60 Verbouwingen in n.b. In gebruik ja Dak; materiaal en type Schuin dak Dakconstructie hout Muren: aard van het materiaal hout Begane grond vloer hout Verdieping vloer(en) hout Verlaagd plafond / materiaal lagen Ja, gips, fineerplaat Materiaal kozijnen hout Tussenwanden materiaal hout Lengte / breedte bouwwerk of m 2 of bruto vloer opp. Circa 120 m2 Bouwlagen 2 Kruipruimte; materiaal bodem kruipruimte Aanwezig

30 Bijgebouw Schuur Bouwjaar n.b. Verbouwingen in n.b. In gebruik Ja Dak; materiaal en type Golfplaat, asbestvrij Dakconstructie hout Muren: aard van het materiaal beton Begane grond vloer steen Verdieping vloer(en) - Verlaagd plafond / materiaal lagen naw Lengte / breedte bouwwerk of m 2 of bruto vloer opp. Circa 60 m2

31 Bijlage 4 Situatieschets

32

33 De plaats van monsterneming van monsters waar geen asbest is aangetoond is in groen aangegeven.

34

35 Overzichtstekening Bijlage 1 Abm-002, NT golfplaat Abm-001 Niet asbesthoudend materiaal Opdrachtgever Gemeente Zaanstad Schaal N.V.T. Status Definitief Project Noorderhoofdstraat 187 Formaat A4 Projectnummer Onderdeel Asbestinventarisatie Datum Getek. Gec Pim Dorst hah Tekeningnummer 1 Postbus NS Amsterdam Telefoon (020) Fax (020)

36

37 Bijlage 5 Analysecertificaten

38

39 V050213_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Tauw B.V. (Amsterdam) Zekeringstraat 43 g 1014 BV Amsterdam Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever Start datum monstername Adres monstername Noorderhoofdstraat Aantal monsters 2 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Hoogeveen Zeppelinstraat 9 Postbus BA Hoogeveen T F Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Monster nr. RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa % bij benadering Hechtgebondenheid Abm-001 Plaatmateriaal keuken Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t Abm-002 AC-Golfplaat schuur Golfplaat Niet aantoonbaar n.v.t. - Opmerking Toelichting: Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. Angele de Leeuw Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 1 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

40

41 Bijlage 6 Verplichtingen opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving

42

43 Verplichtingen opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving; conform de SC-540 bijlage B appendix A (verplicht onderdeel SC-540) 1. Algemeen Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 1. De eigenaar van een bouwwerk 2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau 3. Gebruiker van een bouwwerk Toelichting: 1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering 2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar De onder de punten 1 tot en met 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. De opdrachtgever is degene die: 1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie 2. De sloopvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen / verwijderen 3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat / die daarvoor is geaccrediteerd 4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen 5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen 6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt 7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling 8. De facturen voor de verleende diensten (1 tot en met 4) ontvangt en betaalt De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

44 2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in paragraaf 2, artikel 3 en 5 en paragraaf 4, artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in artikel 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit Asbestinventarisatierapport Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16 december 2005 en Stb 87 d.d. 20 februari Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie Artikel 3-1-b: lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever). beschikt over een asbestinventarisatierapport. Artikel 3-2-b: ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever). beschikt over een asbestinventarisatierapport. Artikel 5: Degene die de handelingen van paragraaf 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). Conclusie Artikel 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook artikel 4.54a-1 tot en met 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

45 Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport 2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten 3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht 5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam 3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid 6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet Paragraaf 4 - Bouwwerken Artikel 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van Burgemeester en Wethouders. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (artikel 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

46

47 Bijlage 7 Evaluatieformulier

48

49 Evaluatieformulier als verplicht onderdeel van het inventarisatierapport 1. Asbestinventarisatie type A Naam inventarisatiebedrijf Tauw bv Ascert-code 05-D Rapportnummer R WED-lhl-V01-NL Vrijgavedatum 14 mei Asbestinventarisatie type B Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Vrijgavedatum 3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Vrijgavedatum Omschrijving onvoorzien asbest Omschrijving Plaats Hoeveelheid Asbestverwijderingsbedrijf Naam Ascert-code Naam Handtekening Verzonden naar Door (naam) Datum Paraaf Verzendlijst AIB type A AIB type B AIB onvoorzien Gemeente Eigenaar Opdrachtgever

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Asbestinventarisatie padlaan 12 te Krommenie

Asbestinventarisatie padlaan 12 te Krommenie Asbestinventarisatie padlaan 12 te Krommenie 1 juli 2013 Asbestinventarisatie padlaan 12 te Krommenie Niet-volledige asbestinventarisatie type A Kenmerk R008-1213380WED-lhl-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Zuiddijk 51 te Zaanstad

Asbestinventarisatie Zuiddijk 51 te Zaanstad Asbestinventarisatie Zuiddijk 51 te Zaanstad 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Zuiddijk 51 te Zaanstad Niet-volledige asbestinventarisatie type A Kenmerk R011-1213380WED-lhl-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A t.b.v. sloop en/of renovatie projectnummer AS 215310 26 november 2010 Onderwerp Asbestinventarisatie ten behoeve van sloop/renovatie conform SC-540, type A Locatie Datum 26

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen.

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. Gemeente Noordoostpolder College van B&W T.a.v. de heer O.W.M. Storms Postbus 155 8300 AD Emmeloord

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen

Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen 4 juli 2012 Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen Asbestinventarisatie type A Kenmerk R002-1209816AFP-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 2 - december 2014 omvangonderzoeksgebied betreft schuur adres: Eekhoutswijk 5 9422 VD Smilde Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V. Postadres

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur.

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Projectnummer : 15-02-16 Schuur Essenerweg 164-1 3774 LD Kootwijkerbroek Gemeente Barneveld Conform SC 540 Procescertificaat: AO-055/2 SCA

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Opdrachtgever: DELA Uitvaartverzorging B.V. Onderzoekslocatie: Laan te Rhijnhof 4, 2332HZ te Leiden (Crematorium) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr.

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Asbestinventarisatie wandelweg 7 te Wormerveer

Asbestinventarisatie wandelweg 7 te Wormerveer Asbestinventarisatie wandelweg 7 te Wormerveer 11 juni 2013 Asbestinventarisatie wandelweg 7 te Wormerveer Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R010-1213380WED-lhl-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de twee schuren Locatie onderzoek : Kremboong 10 Tiendeveen Opdrachtgever : Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F Projectnummer

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen Soort onderzoek Asbestinventarisatie type-a Volledig Onvolledig Asbestinventarisatie type-b Asbestinventarisatie type-g Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART) Risicobeoordeling

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Paulus school De Hucht 6 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75404-1 Autorisatiedatum: 19 november 2012 Onderzoek verricht door: Dhr. F. Broomans Dhr. R. de Vries

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek Soort asbestonderzoek Omvang van onderzoek Volledige asbestinventarisatie type A Onvolledige asbestinventarisatie type A (zie samenvatting) Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Het gehele

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning met garage Overga u wseweg Pijnacker Projectnummer: Datum uitvoering: Projectleider: DIA code: Soort inventarisatie: Volledigheid : Omvang : Risicobeoordeli

Nadere informatie

: Montagne Advies en Ontwikkeling BV

: Montagne Advies en Ontwikkeling BV Gebouweninspectie Nederland B.V. Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde Tel: 0528-33 11 00 Fax: 0528-33 11 01 Asbestinventarisatie van Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Montagne Advies en Ontwikkeling

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE RK Jenaplanbasisschool Zonnewijzer Middenweg 30A te Heerhugowaard Onderzoek identificatie Projectnummer: 75434 Autorisatiedatum: 12 juli 2012 Onderzoeker: Mevr. A. Munniksma

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform SC540

Asbestinventarisatie rapport conform SC540 Asbestinventarisatie rapport conform SC540 izeeland Eigenaar/opdrachtgever: Partij die optreedt voor opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: Dhr. Couwenbergh Van Damme Asbestsanering BV aaizeeland. SCA-procescertificaat

Nadere informatie

Checkpoint Milieu Consultancy BV

Checkpoint Milieu Consultancy BV Asbestinventarisatie Type A (volledig) Conform SC-540/2011 Opdrachtgever: Kooiker Milieu B.V. CMC-1604-0458 Kanaalweg 120 te Bovensmilde Rapport geschikt voor: Verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 INHOUD Pagina SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 3 INVENTARISATIE 7 3.1 Visuele inspectie en bemonstering 7 3.2 Risicoclassificatie bij sanering 8 3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 9

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Mencia de Mendoza A- vleugel (oudbouw) (Buitengevels) Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: OA-05300 Datum uitvoering: 23-12-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : asbestverdacht materiaal op maaiveld Locatie onderzoek : Vamweg Drijber Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer : 160616

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar Lange Singel 2 8432 PH Haule T 0516 422674 M 0651 149009 M 0653 279600 W www.afmilieu.nl I info@afmilieu.nl SCA-code: 05-D050034.01 Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje).

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje). Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje). Projectnummer : 15-06-03 Conform SC 540 Procescertificaat: AO - 055/2 SCA registratienummer: 07 - D070022.01 Woning / spoorhuisje Gerard

Nadere informatie

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Locatie aanduiding / rapportgegevens Soort onderzoek: Volledig SC540 asbestonderzoek, type A Onderzoekslocatie: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Nadere informatie

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 BEM1403731 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: appartementencomplex en bijgebouw Adres: J.D. Pennekampweg 17 Postcode/plaats: 6999 CH Hummelo Datum rapportage: 3 augustus 2016 Rapportnummer: 16.07258

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 10 augustus 2012 (tekstuele aanpassing SMA-rt (bron 2) en arcering pag. 21) Datum uitvoering : 27 februari 2012

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

Rapportage Type A conform SC-540

Rapportage Type A conform SC-540 Rapportage Type A conform SC-540 Project nummer: Object: 15-5751RN.57 Dak van een woning Locatie: Hagelkruisweg 57 5751 RN Deurne Uitgevoerd door: CSI Asbestinventarisatie Naam dia: C. Schutte DIA nummer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Actium Wonen : Gebouwen Inspectie Nederland SCA 540 nr: 07-D070015.01 Rapportnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Zand 19, Liessel Rapport-/ projectnummer: 213-LZa19-ai-v1 Datum interne autorisatie: 24 september 2013 Opdrachtgever : Dhr. A. van Veghel Eigenaar :

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Gewijzigd Bouwwerk Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1205189-2 d.d. 17 mei

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Zandschelweg 3, Deurne Rapport-/ projectnummer: 214-DZa3-ai-v1 Datum interne autorisatie: 3 februari 2014 Opdrachtgever : Dhr. P. de Wit Eigenaar :

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A (onvolledig) "Pand" Eerste Weteringplantsoen 8, 1017 SK te Amsterdam Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer 77867 Autorisatiedatum: 21 december 2015 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen.

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen. Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen. Projectnummer : 15-06-12 Conform SC 540 Procescertificaat: AO - 055/2 SCA registratienummer: 07 - D070022.01 Postduivenhouders

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Lourdesschool Jisperweg 52 te Westbeemster Onderzoek identificatie Projectnummer: 75207 Autorisatiedatum: 4 juni 2012 Onderzoeker: Dhr. R. de Vries DIA code 51E-210312-410238

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Projectnummer : AIR 4441 Opdrachtgever : DVJ Infra en Milieu BV Contactpersoon : De heer R. Baarda Inventariseerder DIA : De heer R. Verver Datum autorisatie

Nadere informatie

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Opdrachtgever: Gemeente Vianen (Vastgoed beheer en onderhoud) Vertegenwoordiger van de opdrachtgever: Omschrijving onderzochte bouwkundige eenheid, constructie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Demostraat 1 1234 AB Demostad Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Oude Dijk 9, 8096 RJ Oldebroek Telefoon 0525-631501 E-mail: h.v.ommen@akblom.nl Website: www.akblom.nl Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A van een melkopslagmagazijn, technische ruimte,

Nadere informatie

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger ÄSbeStZOeken BV BEM1400045 gemeente Steenbergen 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord m Verplicht titelblad volgens SC- 540 : 2011, versie 02 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 versie 1 Naam eigenaar

Nadere informatie

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen BEM1401051 gemeente Steenbergen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1303515 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-04-2014 ZK14000185 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie