Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 12 september 2011 is de intentieverklaring Eigen Kracht ondertekend en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met het Ministerie van OCW over het programma Eigen Kracht. Het doel is om 450 laagopgeleide vrouwen te werven en te motiveren om betaald werk uit te voeren of een opleiding te gaan volgen. Minimaal 90 vrouwen hiervan gaan daadwerkelijk doorstromen naar een opleiding of werk. Dit wordt in de periode uitgevoerd. Hiervoor krijgen wij cofinanciering van het Rijk, dit bedraagt per jaar. Daarnaast krijgen we diensten aangeboden van de instelling Women Inc. Dit voorstel regelt de uitvoering van dit project. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L120, Dorien Wilson, 2956 Datum ambtelijk voorstel 8 december 2011 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Onder voorbehoud van vaststelling van begrotingswijziging BW door de Raad: 1 De uitvoering van de activeringstrajecten in te kopen bij een lokale instelling; 2 Te kiezen voor de inkoopprocedure meervoudige onderhandse aanbesteding ; 3 Voor de meervoudige onderhandse aanbesteding de instellingen Tandem, Stavoor en Inter-Lokaal uit te nodigen om een offerte uit te brengen; 4 Het programma van Eisen Eigen Kracht vast te stellen conform bijgevoegd concept. Leidinggevende C. Derks, L120 Programmamanager I. Hol Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1 De toevoeging aan het gemeentefonds van de decentralisatieuitkering Eigen Kracht ad ,- in 2012 en ,- in 2013 over te hevelen van de algemene middelen (programma Bestuur en Middelen) naar het programma Werk en Inkomen (61093.S ); Programmadirecteur R. Leushuis (wnd) Ter besluitvorming door de Raad Zie vervolgblad Besluit B&W d.d. 9 januari 2012 nummer: 3.5 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel Vervolg beslispunten 2 Ter nivellering van de uitgaven in , in ,- aan de algemene reserve toe te voegen en in 2014 hetzelfde bedrag daaraan te onttrekken en toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen (61093.S ); 3 Begrotingswijziging BW vast te stellen. Collegevoorstel.doc

3 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In Nederland zijn bijna 1 miljoen laagopgeleide vrouwen (het merendeel autochtoon) die niet participeren op de arbeidsmarkt. In de Hoofdlijnen emancipatiebeleid: vrouwen- en homoemancipatie 2015 heeft het kabinet nieuwe actielijnen geschetst om de participatie van vrouwen te stimuleren. Een van die lijnen is het programma Eigen Kracht. Het betreft een aanpak om laagopgeleide vrouwen te stimuleren om stappen naar werk en opleiding te zetten én een aanpak voor minder laaggeletterdheid bij niet-werkende vrouwen. Dit is een vervolg op het programma 1001-kracht wat sinds 2007 wordt uitgevoerd in Nijmegen. Dit project richtte zich met name op de deelname aan vrijwilligerswerk door allochtone vrouwen. Op 12 september 2011 zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met het Ministerie van OCW over het programma Eigen Kracht en met de instelling Women Inc. Deze instelling is door het Ministerie ingezet om lokaal taken binnen dit project uit te voeren. Voor het werven en activeren van de vrouwen gaat Women Inc. samenwerken met een lokale instelling. Deze diensten gaan we inkopen. Women Inc. gaat zich met name richten op de autochtone doelgroep. Nadat de vrouwen geactiveerd zijn om verdere stappen te ondernemen richting werk vinden wij het belangrijk dat we de vrouwen ook iets kunnen aanbieden. Naast de bestaande trajecten bij inburgering en educatie (AKA-trajecten en taaltrajecten) reserveren we ook een bedrag om minimaal 10 Beroeps begeleidende leerwegtrajecten (BBL) per jaar in te zetten. 2 Juridische aspecten Het programma Eigen Kracht sluit aan bij ons beleid voor de niet-uitkeringsgerechtigden. Op basis van de Wet Werk en Bijstand hebben wij de taak om niet-uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar arbeid. We kunnen door het aanbod van het Ministerie extra accenten leggen binnen ons huidige beleid. Procedure inkoop Omdat het een inkoopbedrag van onder de is, kunnen we een enkelvoudige of een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure volgen. Om de concurrentie te bevorderen kiezen we voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Volgens het Nijmeegse inkoopbeleid moet de offerteaanvraag bij minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven worden uitgezet. We kunnen hierin zelf bepalen welke instellingen we uitnodigen. Naast de eis dat er een bestek is opgesteld, is het ARW (werken) of algemene inkoopvoorwaarden gemeente Nijmegen en/of conceptovereenkomst (leveringen en diensten) van toepassing. 3 Doelstelling Het doel is om 450 laagopgeleide vrouwen te werven en te motiveren om betaald werk uit te voeren of een opleiding te gaan volgen. Dit wordt in de periode uitgevoerd. Een traject binnen Eigen kracht is gericht op het krijgen van meer zelfvertrouwen om de stap naar werk of opleiding te ondernemen. Het doel is dat minimaal 90 vrouwen uitstromen naar werk of een opleiding. 4 Argumenten 1 Uitbesteden is goedkoper dan zelf doen Binnen de afdeling Werk bieden we zelf verschillende trainingen aan die ook voor nietuitkeringsgerechtigden ontwikkeld zijn. Omdat we in het programma Eigen Kracht te maken krijgen met vrouwen met verschillende taalniveaus is gebleken dat het uitbesteden van de 1 Aanbestedingsregelement Werken.

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 werving en activering aan een externe partij goedkoper is. Ook zijn er veel externe partijen die hier ervaring in hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Er is gekozen voor inkoop omdat er een contract wordt afgesloten. We kunnen hierin betere resultaatafspraken maken. Zo zijn de financiën gekoppeld aan de resultaten. 2 Een meervoudige procedure biedt meer concurrentie Omdat het een bedrag bedraagt en daarmee onder het drempelbedrag van kunnen we een enkelvoudige aanbestedingsprocedure volgen. Om toch concurrentie te bevorderen en te kunnen kiezen uit de beste offerte valt de keuze op een meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit is een eenvoudige procedure waarbij we 3 externe partijen willen uitnodigen om een offerte uit te brengen. 3 Stavoor, Tandem en Inter-Lokaal hebben goede ervaringen met werving en activering We zijn op zoek naar een partij die kan werven en activeren. Er zijn in Nijmegen veel lokale instellingen die activeringstrajecten verzorgen en ook ervaring hebben in het werven van vrouwen. Uitgaande van de ervaringen die zijn opgebouwd met de partijen Stavoor, Tandem en Inter-Lokaal, gaan wij ervan uit dat zij de activiteiten zoals omschreven in het bijgevoegde programma van Eisen kunnen uitvoeren. 4 Programma van Eisen Het doel is het werven van laagopgeleide vrouwen zonder werk en hen motiveren om een stap te nemen richting werk of opleiding/cursus. Verder willen we de instellingen de vrijheid geven om vanuit hun ervaringen de bijeenkomsten vorm te geven. 5 Financiën Het Ministerie biedt middelen aan op basis van cofinanciering. Het gaat om een bedrag van per jaar voor de periode Wij hebben hiervoor zelf middelen ingezet binnen het re-integratiebudget. Dit hebben we meegenomen in de Nota Werk staat voorop! Deze co-financiering bestaat uit onze inzet vanuit de NUG en bureau Inburgering. De middelen van Eigen Kracht worden via een decentralisatie uitkering gestort in het gemeentefonds in de jaren 2011, 2012 en De uitvoering gaat plaatsvinden in de jaren 2012, 2013 en Bij Najaarsnota 2011 zijn de gestorte middelen van de decentralisatie uitkering Eigen Kracht voor 2011 overgeheveld van jaarschijf 2011 naar Hierdoor is er in de Stadsbegroting ,- aanwezig in 2012 en ,- in Ter nivellering van de uitgaven voor het project Eigen Kracht in de periode wordt door middel van BW ,- via de algemene reserve overgeheveld van 2012 naar Activiteit Lasten 2012 Lasten 2013 Lasten 2014 Uitvoering werving en activering lokale partij Faciliteiten werving en activering Women Inc. BBL-trajecten Totaal:

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 6 Communicatie Ten behoeve van de inkoopprocedure is een kleine projectgroep opgericht, waarin zowel materiedeskundigheid als procedurele deskundigheid vertegenwoordigd is. Deze projectgroep beoordeelt de gunning. Nadat de offertes zijn beoordeeld worden de instellingen geïnformeerd over de voorlopige gunning. Als er geen bezwaren zijn kan de definitieve gunning worden vastgesteld. 7 Uitvoering en evaluatie Voor het werven en activeren gaan we een contract afsluiten met een lokale instelling. Vrouwen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt worden door onze NUG-consulenten ondersteund om stappen richting werk te zetten. Vrouwen die eerst nog een taalcursus of een opleiding moeten volgen kunnen gebruik maken van het huidige aanbod in het kader van de inburgering en educatie. Daarnaast wordt door onze NUG-consulenten bijgehouden of er initiatieven zijn vanuit de werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten. werving activering scholing werk Het ministerie organiseert 1-2 keer per jaar een landelijke bijeenkomst waarin ervaringen worden uitgewisseld. De lokale instelling dient elk half jaar een tussentijdse rapportage te sturen naar de gemeente met de behaalde resultaten. Deze zal gebruikt worden om jaarlijks te rapporteren aan het ministerie. 8 Risico Omdat we binnen de meervoudige aanbestedingsprocedure kiezen voor 3 partijen om mee te doen, kan het zijn dat andere lokale partijen bezwaar maken. Maar volgens de Nijmeegse inkoopregels mogen we zelf bepalen welke instellingen we hiervoor uitnodigen. Bijlage(n): 1 Programma van Eisen 2 Begrotingswijziging

6 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 1 februari 2012 / 16/2012 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Programma Eigen Kracht Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 januari 2012 Samenvatting Programma Eigen kracht is een project wat zich richt op het motiveren en activeren van laagopgeleide vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden). Dit is een vervolg op het project kracht dat dit jaar afloopt. Op 12 september heeft het College van B&W samenwerkingsafspraken gemaakt met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om mee te werken aan dit project. Het Rijk gaat met 21 gemeenten aan de slag gaan. Hiervoor krijgen wij cofinanciering van het Rijk, dit bedraagt per jaar. Daarnaast krijgen we diensten aangeboden van de instelling Women Inc. Dit voorstel regelt de uitvoering van dit project. Voorstel om te besluiten 1. De toevoeging aan het gemeentefonds van de decentralisatie-uitkering Eigen Kracht ad ,- in 2012 en ,- in 2013 over te hevelen van de algemene middelen (programma Bestuur en Middelen) naar het programma Werk en Inkomen (61093.S ); 2. Ter nivellering van de uitgaven in , in ,- aan de algemene reserve toe te voegen en in 2014 hetzelfde bedrag daaraan te onttrekken en toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen (61093.S ); 3. Begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Dorien Wilson, 2956, Raadsvoorstel.doc

7 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In Nederland zijn bijna 1 miljoen laagopgeleide vrouwen (het merendeel autochtoon) die niet participeren op de arbeidsmarkt. In de Hoofdlijnen emancipatiebeleid: vrouwen- en homoemancipatie 2015 heeft het kabinet nieuwe actielijnen geschetst om de participatie van vrouwen te stimuleren. Een van die lijnen is het programma Eigen Kracht. Het betreft een aanpak om laagopgeleide vrouwen te stimuleren om stappen naar werk en opleiding te zetten én een aanpak voor minder laaggeletterdheid bij niet-werkende vrouwen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Op basis van de Wet Werk en Bijstand hebben wij de taak om niet-uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar arbeid. 1.2 Relatie met programma Het programma Eigen Kracht sluit aan bij ons beleid voor de niet-uitkeringsgerechtigden. 2 Doelstelling Het doel is om 450 laagopgeleide vrouwen te werven en te motiveren om betaald werk uit te voeren of een opleiding te gaan volgen. Dit wordt in de periode uitgevoerd. Een traject binnen Eigen kracht is gericht op het krijgen van meer zelfvertrouwen om de stap naar werk of opleiding te ondernemen. Het doel is dat minimaal 90 vrouwen uitstromen naar werk of een opleiding. 3 Argumenten We kunnen door het aanbod van het Ministerie extra accenten leggen binnen ons huidige beleid voor de niet-uitkeringsgerechtigden. 4 Risico s De middelen van het Ministerie ontvangen we door middel van een decentralisatie uitkering via het gemeentefonds. Dit voorstel bevat geen risico s. 5 Financiën Het Ministerie biedt middelen aan op basis van cofinanciering. Het gaat om een bedrag van per jaar voor de periode Wij hebben hiervoor zelf middelen ingezet binnen het re-integratiebudget. Dit hebben we meegenomen in de Nota Werk staat voorop! Deze co-financiering bestaat uit onze inzet vanuit de NUG en bureau Inburgering. De middelen van Eigen Kracht worden via een decentralisatie uitkering gestort in het gemeentefonds in de jaren 2011, 2012 en De uitvoering gaat plaatsvinden in de jaren 2012, 2013 en Bij Najaarsnota 2011 zijn de gestorte middelen van de decentralisatie uitkering Eigen Kracht voor 2011 overgeheveld van jaarschijf 2011 naar Hierdoor is er in de Stadsbegroting ,- aanwezig in 2012 en ,- in Ter nivellering van de uitgaven voor het project Eigen Kracht in de periode wordt door middel van BW ,- via de algemene reserve overgeheveld van 2012 naar Raadsvoorstel.doc

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 6 Communicatie Een deel van de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Women Inc. Een lokale partij en onze NUG-consulenten en bureau Inburgering. Women Inc. en een lokale partij gaan zorgen voor de werving van deze vrouwen. Dit zal op verschillende manieren worden uitgezet (gericht op de doelgroep). 7 Uitvoering en evaluatie Voor het werven en activeren gaan we een contract afsluiten met een lokale instelling. Vrouwen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt worden door onze NUG-consulenten ondersteund om stappen richting werk te zetten. Vrouwen die eerst nog een taalcursus of een opleiding moeten volgen kunnen gebruik maken van het huidige aanbod in het kader van de inburgering en educatie. Daarnaast wordt door onze NUG-consulenten bijgehouden of er initiatieven zijn vanuit de werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten. werving activering scholing werk Het ministerie organiseert 1-2 keer per jaar een landelijke bijeenkomst waarin ervaringen worden uitgewisseld. De lokale instelling dient elk half jaar een tussentijdse rapportage te sturen naar de gemeente met de behaalde resultaten. Deze zal gebruikt worden om jaarlijks te rapporteren aan het ministerie. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): 1 Begrotingswijziging Raadsvoorstel.doc

9 Programma van Eisen Eigen Kracht Programma Eigen kracht is een project wat zich richt op het motiveren en activeren van laagopgeleide vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden). Met als doel de motivatie en ambitie van deze vrouwen voor het werk te vergroten. Als gevolg van de aanpak zullen deze vrouwen het vertrouwen moeten krijgen dat betaald werk en/of een opleiding binnen hun bereik ligt en dat ze de ambitie krijgen om de lat hoger te leggen. Dat kan betekenen: actief werk zoeken, vrijwilligerswerk gaan doen en/of een opleiding volgen. En dat die stap een eigen beweging moet zijn. Het programma loopt van 1 januari 2012 t/m Wat wij vragen: Workshops of bijeenkomsten die erop gericht zijn vrouwen te motiveren om een stap te nemen richting werk of een opleiding/cursus. Perceel: Werving & Activering eigen kracht Keukentafelgroepen Doelgroep: laagopgeleide vrouwen (allochtoon en autochtoon) zonder werk. Deze vrouwen zijn niet of voldoende geactiveerd zijn en/of volgen geen cursus of andere activiteit. Doel: het werven van laagopgeleide vrouwen zonder werk en hen motiveren om een stap te nemen richting werk of opleiding/cursus. De vrouwen kunnen een snuffelstage lopen bij het bedrijf of sector waar ze aan de slag zouden willen. Einddoel: 50% van de vrouwen is aan het solliciteren/werkt of heeft zich ingeschreven/gestart met een opleiding of cursus en weten wat hun loopbaan wordt en welke stappen daarbij horen. Ambitie per jaar: 100 (waarvan 40% geworven worden door bureau Inburgering in 2012, 30% in 2013 en 20% in 2014) Maximale kosten per deelnemer: 400 Voorwaarde: de activeringsbijeenkomsten vallen binnen de schooltijden van de kinderen. 1.2 Financiering De financiering van het perceel zal op de volgende wijze plaats vinden: - 50% bij de eerste deelname aan een bijeenkomst/workshop; - 50% wanneer 50% van de deelnemers is aan het solliciteren/werkt of heeft zich ingeschreven/gestart met een opleiding of cursus. 1.3 Evaluatie Iedere 6 maanden wordt een deelnemersrapportage opgesteld van de deelnemers die gestart zijn en de deelnemers die het traject hebben afgerond en wat de vervolgacties zijn. 2.1 Beoordeling De inschrijvingen worden door een projectgroep, bestaande uit materie-, procedurele deskundigen van de aanbestedende dienst beoordeeld op de hieronder vermelde voorwaarden en criteria: Gunningscriteria Weging (in punten) Kwaliteit van de uitvoering Werving 250 Activeringstraject 500 Prijs Kwaliteit van de uitvoering Kwaliteit van de uitvoering houdt voor ons in - een combinatie van theorie en praktijk. Het ontdekken van je eigen talenten en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in combinatie met de praktijk verbinden; - het gericht werken naar de doelen zoals omschreven in het perceel; - maatwerk, het aanpassen van de methodieken aan de kenmerken van de klanten, participatiedoel, leeftijd, opleidingsniveau leerstijl, werkervaring. Uw plan van aanpak/methodieken en leermiddelen toetsen wij aan de hand van bovenstaande kwaliteitseisen.

10 Werving Activeringstraject Op welke wijze gaat u werven? Van welke middelen maakt u gebruik? Gaat u hierin samenwerken met andere organisaties en/of netwerken? Wegingsfactor: 250 punten Op welke wijze gaat u het activeringstraject vormgeven? Van welke middelen maakt u gebruik? Gaat u hierin samenwerken met andere organisaties en/of netwerken? Hoe lang en intensief is een activeringstraject? Geeft per week weer wat u gaat doen. Wegingsfactor: 500 punten 2.4 Prijs De aanbieder maakt per deelnemer een integrale prijsopgave (exclusief BTW) voor de uitvoering van de trajecten/activiteiten/workshops. Het maximaal aantal punten voor de prijs bedraagt 250 punten. Aandachtspunten prijs: - Materiaalkosten (bijv. boeken/reader) moet geïntegreerd worden in de trajectprijs; - Mogelijke kosten van de kinderopvang van de deelnemer dient u niet door te berekenen in de trajectprijs (die zijn voor eigen rekening van de deelnemer); - Mogelijke reiskosten van de deelnemer dient u niet door te berekenen in de trajectprijs (die zijn voor eigen rekening van de deelnemer).

11 Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW laagopgeleide vrouwen naar werk Bedragen x dec-11 Totaal effect wijziging 2011 Baten Lasten Saldo Baten 2012 Lasten Saldo 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Bestuur & Middelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Bp.1 oh Dec.uitkering Totaal 1042 Bestuur & Middelen Werk & Inkomen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Bp.1 oh Dec.uitkering Bp.2 dekk toev. reserve Bp.2 onttr. reserve Bp.2 toev. reserve Totaal 1061 Werk & Inkomen Pagina 1

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Aanvraag Format Eigen Kracht

Aanvraag Format Eigen Kracht Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het doel van dit project is het activeren van (niet-)uitkeringsgerechtigde

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging.

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en aan het Klappijenpad te Berg en Dal Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer BW-00899 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Besteding vrijvallende BWS middelen

Besteding vrijvallende BWS middelen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besteding vrijvallende BWS middelen Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer J. van der Meer Samenvatting Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen

Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie aan Stichting Collusie voor de oprichting van de werkcorporatie Duurzame Ontwikkeling Nijmegen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Klimaat & Energie /

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Programma Openbare orde en Veiligheid en Financiën BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Straatnaamgeving Braamhof

Straatnaamgeving Braamhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving Braamhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting In de wijk Wolfskuil in de woonplaats Nijmegen wordt op een terrein

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Programma Veiligheid / Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Intentieverklaring Regenboogsteden

Intentieverklaring Regenboogsteden Openbaar Onderwerp Intentieverklaring Regenboogsteden Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benchmark brandweer

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benchmark brandweer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benchmark brandweer Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Bij de bespreking van de Brandweerbrief heeft een aantal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 16 tot en met 22 juli 2016 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement geniet

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie