Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT Op al onze producten en diensten zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden en definities van toepassing. De voorwaarden zoals hieronder zijn weergegeven zijn bindend voor de Overeenkomst die hiermee is gesloten. ARTIKEL 1. BEGRIPPEN Agency (of Distributeur) : een door Telecom Haarlem aangewezen (rechts-)persoon voor de distributie en wederverkoop van de producten en diensten van Telecom Haarlem Consultant (of Dealer) : een door een Agency, of Distributeur, van Telecom Haarlem aangewezen (rechts)persoon voor de wederverkoop van de producten en diensten van Telecom Haarlem Eindgebruiker : de (rechts-)persoon die is aangesloten op een mobiele openbare telefoondienst en die gebruik maakt van de SMS, MMS, en Mobiele Internet communicatiediensten van Cliënt. Gedragscodes : regels en verplichtingen van de Stichting SMS Gedragscode die ten aanzien van SMS dienstverleners zijn neergelegd in de SMS Gedragscode, de Reclamecode aanbieden SMS diensten en in de daarbij behorende bijlage(n). Keyword : Trefwoorden waarmee Eindgebruikers Cliënten van Telecom Haarlem kunnen benaderen middels het verzenden van een SMS. Cliënt : de natuurlijke of rechtspersoon die met Telecom Haarlem een Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van de diensten en/of producten van Telecom Haarlem Credit : eenheid waarmee aantallen SMS of MMS berichten worden aangeduid dat Cliënt kan gebruiken voor het verzenden van SMS of MMS berichten naar mobiele telefoonnummers. Diensten: diensten en producten van Telecom Haarlem, zoals onder andere het IMPACT softwareprogramma, SMS diensten, MMS diensten, diensten, QR coding, Voice over IP en Mobiele websites. dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. MMS dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van MMS (Multimedia Messaging Service) berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. MMS bericht : een zogeheten Multimedia Messaging Service bericht dat voldoet aan de standaard ingesteld door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP) en de specificaties van Operators. Operator : een aanbieder van een vaste of mobiele openbare telefoondienst, waarmee Telecom Haarlem een overeenkomst heeft gesloten voor de uitvoering van de SMS en MMS diensten. Orderbevestiging : de Overeenkomst tussen Cliënt en Telecom Haarlem voor het leveren van producten en diensten volgens de daarin vermelde Tarieven en Vergoedingen. Overeenkomst : de overeenkomst op grond waarvan Telecom Haarlem diensten en producten levert aan Cliënt. Password : wachtwoord van Cliënt waarmee deze kan inloggen op het systeem van Telecom Haarlem Shortcode : een verkort telefoonnummer van Telecom Haarlem waarmee Eindgebruikers Cliënten van SMSS Netherlands kunnen benaderen middels het verzenden van een SMS. SMS dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van SMS (Short Message Service) berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. SMS bericht : een zogeheten Short Message Service bericht dat voldoet aan de overeengekomen specificaties van de Operators. IMPACT : Geregistreerde handelsnaam van Telecom Haarlem en naam van het softwareprogramma van Telecom Haarlem waarmee Cliënten sms, mms en berichten kunnen verzenden naar Eindgebruikers en mobiele websites kan maken en beheren. Tarieven : de commerciële tarieven in euro, exclusief BTW, die een Cliënt dient te betalen voor het gebruik maken van de diensten en/of het aankopen van producten van Telecom Haarlem Username : de Gebruikersnaam van Cliënt waarmee deze kan inloggen op het systeem van Telecom Haarlem Vergoeding : De vergoedingen die Cliënt dient te voldoen als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten van Telecom Haarlem ARTIKEL 2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 2.1.Partijen komen overeen dat SMSS Netherlands aan Cliënt SMS en MMS diensten zal verlenen, onder de overeengeko-men voorwaarden en tegen de overeengekomen tarieven in de door Cliënt ondertekende Orderbevestiging. 2.2.De SMS en MMS diensten omvatten, voor zover overeengekomen, de volgende elementen: a. het mogelijk maken dat Cliënt SMS en/of MMS berichten ontvangt en/of verzendt van en/of naar Eindgebruikers via de overeengekomen Shortcode. b.het verstrekken van één of meer Shortcodes en één of meer Keywords aan Cliënt. c. het doorgeven van SMS, MMS en berichten naar de overeengekomen geadresseerde(n). d.de SMS en MMS diensten zullen vanaf de overeengekomen datum door SMSS Netherlands aan Cliënt worden geleverd. e. Telecom Haarlem zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de SMS en MMS diensten te bieden. f. Bij het gebruik van IMPACT, de web based applicatie van Telecom Haarlem, zal Telecom Haarlem zorg dragen voor de juiste beveiliging om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, echter de Cliënt is te allen tijde volledig

2 aansprakelijk voor alle activiteiten die onder zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitgevoerd. g.telecom Haarlem streeft ernaar, binnen haar vermogen en rekening houdend met externe invloeden, de diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag te verzorgen. ARTIKEL 3. AUTORISATIE EN AUTHENTICATIE 3.1.Na het succesvol registreren van een Cliënt zal er een unieke Username en Password worden aangemaakt en verzonden naar de Cliënt. Deze login informatie zal door Telecom Haarlem worden gebruikt om Cliënt te identificeren. 3.2.Cliënt gaat ermee akkoord dat alle activiteiten, die kunnen worden teruggevoerd op zijn of haar Username en Password (account), worden gezien als uitgevoerd door de Cliënt zelf en wettelijk bindend zijn voor hem of haar. ARTIKEL 4. VERANTWOORDLIJKHEDEN CLIENT 4.1.Cliënt zorgt zelf voor de (betaling van de) aansluiting op het World Wide Web, alsmede voor de apparatuur en software die daarvoor nodig is. 4.2.Cliënt draagt ervoor zorg dat het gebruik van de Diensten op geen enkele wijze storing of hinder zal veroorzaken aan de SMS of MMS diensten en/of aan een netwerk dat voor het verlenen van de SMS en MMS diensten gebruikt wordt. Indien deze hinder zich toch voordoet, of indien Telecom Haarlem een ernstig vermoeden heeft dat deze hinder zich zal kunnen voordoen, is Cliënt verplicht aan de in dat verband door Telecom Haarlem gegeven voorschriften en aanwijzingen voor eigen rekening gehoor te geven. 4.3.Cliënt is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de Gebruikersnaam en het Wachtwoord. 4.4.Cliënt is verantwoordelijk voor de inhoud van door hem geboden informatie via de SMS, MMS, en Mobiele Internet diensten. 4.5.De informatie dient in overeenstemming te zijn met hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald en niet onrechtmatig zijn jegens derden. ARTIKEL 5. SHORTCODES EN KEYWORDS 5.1.Telecom Haarlem stelt ten behoeve van Cliënt de overeengekomen Shortcode(s) en Keyword(s) beschikbaar. 5.2.Shortcodes en Keywords zijn en blijven van Telecom Haarlem en worden slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan Cliënt ter beschikking gesteld. Telecom Haarlem is bevoegd een Shortcode of Keyword te wijzigen. 5.3.Een Keyword dient minimaal uit twee karakters en maximaal uit elf karakters te bestaan en mogen geen bestaande bedrijfsnamen of geregistreerde merknamen zijn, anders dan de bedrijfsnaam of geregistreerde merknamen van Cliënt. 5.4.Cliënt betaalt jaarlijks een Vergoeding aan Telecom Haarlem voor het behouden van zijn Keyword(s). 5.5.Cliënt dient de kosten voor het verzenden van een SMS bericht naar zijn Keyword(s) te communiceren naar de Eindgebruiker(s). ARTIKEL6. SMS EN MMS BERICHTEN 6.1.Het is Cliënt niet toegestaan de SMS of MMS en diensten van Telecom Haarlem te gebruiken voor door Eindgebruikers betaalde abonnementsdiensten. 6.2.Cliënt moet zich ervan verzekeren dat zijn SMS, MMS en berichten geen spam (ongevraagde berichten) zijn volgens de regelgeving van de Telecommunicatiewet. 6.3.De Cliënt komt overeen geen SMS, MMS of berichten te zullen versturen die storend of beledigend zijn voor de Eindgebruiker. 6.4.SMSS Netherlands heeft het recht de inhoud van een door Cliënt ter verzending aangeboden of verzonden SMS, MMS of bericht, of de Mobiele website, al dan niet elektronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan de bepalingen van de Gedragscodes in Artikel Cliënt is gehouden de op hem rustende verplichtingen uit de Gedragscodes integraal na te leven, zich te onderwerpen aan het toezicht dat op het naleven van deze Gedragscodes wordt uitgeoefend en de sancties na te leven die bij het overtreden van de Gedragscode kunnen worden opgelegd. 6.6.De kosten die gemoeid zijn met de naleving van deze Gedragscodes zijn voor rekening van Cliënt. 6.7.Een SMS bericht mag maximaal 159 tekens of karakters bevatten en dient te voldoen aan de specificaties vastgelegd door telecom providers en Operators. 6.8.Een MMS mag maximaal 300 Kb (Kilobyte) zijn en kan verschillende bronnen en bestandstypen hebben: tekst (incl. lettertypen, kleur, etc), foto's (JPEG, GIF format), audio (MP3, MIDI) en video (MPEG). Een MMS dient te voldoen aan de specificaties die zijn vastgelegd door telecom providers, Operators en de standaard ingesteld door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). 6.9.SMS en MMS berichten kunnen alleen door Cliënt verzonden worden naar Eindgebruikers als Cliënt beschikt over voldoende SMS en/of MMS Credits. Cliënt kan per order SMS of MMS credits bestellen bij Telecom Haarlem 6.10.Het is Cliënt niet toegestaan de diensten en producten van Telecom Haarlem of IMPACT te gebruiken voor andere bedrijven of organisaties, anders dan ten behoeve van de eigen onderneming of organisatie. ARTIKEL 7. PRIVACY 7.1.Cliënt zal jegens Eindgebruiker de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming, persoonsgegevens en aanverwante regelingen in acht nemen. 7.2.Het is Cliënt niet toegestaan om berichten te versturen naar Eindgebruikers die aangegeven hebben hier niet van gediend te zijn (spam). 7.3.Cliënt is verplicht de verzending van SMS of MMS berichten te beëindigen als Eindgebruikers hier via SMS, telefonisch, schriftelijk of per om vragen en de gegevens van de Eindgebruikers te verwijderen uit het systeem van Telecom Haarlem

3 7.4.Cliënt mag de aan hem geleverde SMS en MMS diensten niet (mede) laten gebruiken door een derde partij, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Telecom Haarlem 7.5.Cliënt draagt er zorg voor dat er geen SMS of MMS berichten zullen worden gezonden aan de door SMSS Netherlands aangegeven geblokkeerde telefoonnummers. 7.6.Indien Cliënt SMS of MMS berichten zendt naar een of meer van de aangegeven geblokkeerde telefoonnummers, komen de kosten die door een Operator in rekening worden gebracht ten laste van Cliënt. ARTIKEL 8. BEWARING VAN GEGEVENS 8.1.SMSS Netherlands bewaart alle berichten en logfiles gedurende één jaar ten gevolge van wettelijke verplichtingen, alsmede het feit dat deze gegevens kunnen worden afgestaan aan de overheid indien deze hier om vraagt. De gegevens van de Cliënt en andere door hem verstrekte gegevens worden opgenomen in de databank van Telecom Haarlem 8.2.Telecom Haarlem is gerechtigd anonieme en demografische informatie over de Cliënt voor het verbeteren van de dienstverlening van Telecom Haarlem en voor eigen doeleinden te gebruiken. 8.3.Persoonlijke gegevens van Cliënten zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden. 8.4.SMS, MMS en berichten worden door Telecom Haarlem zonder encryptie verzonden en daardoor is het onderscheppen van deze berichten door derden mogelijk. ARTIKEL 9. INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN DE DIENSTEN 9.1.Telecom Haarlem is te allen tijde gerechtigd de diensten of producten te wijzigen. Telecom Haarlem zal Cliënt op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, indien en voor zover deze gevolgen heeft voor de dienstverlening aan Cliënt. 9.2.SMSS Netherlands kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties die een wijziging voor Cliënt met zich meebrengt. 9.3.Telecom Haarlem streeft ernaar de consequenties van de wijziging tot een minimum te beperken. 9.4.Indien de overeenkomst tussen Telecom Haarlem en een Operator ten behoeve van de SMS of MMS Diensten wijzigt of eindigt is Telecom Haarlem gerechtigd de Overeenkomst overeenkomstig te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 9.5.Indien Cliënt niet in kan stemmen met de voorgenomen gedeeltelijke beëindiging of wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 9.6.Telecom Haarlem is gerechtigd de Diensten tijdelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud van de systemen of software. 9.7.Telecom Haarlem streeft ernaar Cliënt, indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte te stellen van de tijdstippen en duur van de opschorting, een en ander uitsluitend voor zover de opschorting aanmerkelijke consequenties heeft voor de dienstverlening aan Cliënt. ARTIKEL 10. OPSCHORTING 10.1.Telecom Haarlem is gerechtigd de SMS of MMS diensten (tijdelijk) op te schorten of maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) verspreiding van informatie, of ter voorkoming van toegankelijkheid of het gebruik van de SMS dienst: a. indien Telecom Haarlem een ernstig vermoeden heeft dat de inhoud, openbaarmaking of gebruik van de SMS, MMS of berichten strafbaar is of jegens Telecom Haarlem of derden onrechtmatig kan zijn; b. of op verzoek van het Openbaar Ministerie of een daartoe aangewezen instantie; c. indien via de SMS, MMS of dienst ongevraagd SMS, MMS of berichten aan Eindgebruikers worden verzonden Telecom Haarlem is gerechtigd de Diensten op te schorten, indien Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt Telecom Haarlem is gerechtigd het gebruik van één of meer Shortcodes of Keywords danwel de SMS of MMS dienst (tijdelijk) op te schorten, indien vanwege een overtreding van een wet of de Gedragscodes als bedoeld in Artikel 16 een sanctie is opgelegd De verplichting tot betaling van Vergoedingen door Cliënt blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. ARTIKEL 11. BETALING VAN VERGOEDINGEN 11.1.Telecom Haarlem is gerechtigd vooruitbetaling van eenmalig en periodiek verschuldigde Vergoedingen te verlangen. Vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Diensten aan Cliënt wordt geleverd Telecom Haarlem brengt door Cliënt verschuldigde Vergoedingen middels een factuur in rekening. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn op de factuur is vermeld dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien Cliënt niet binnen de betalingstermijn heeft betaald is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Vanaf de datum waarop Cliënt in verzuim verkeert, is Telecom Haarlem gerechtigd de wettelijke rente, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte met een minimum van EUR 500,00 in rekening te brengen. ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 12.1.SMSS Netherlands verzend de SMS, MMS of berichten via grote telecommunicatie bedrijven en Operators en kan daarom alleen de aflevering en verzending van SMS, MMS of berichten beïnvloeden binnen de technische randvoorwaarden opgelegd door de bovengenoemde providers SMS of MMS berichten verzonden via het IMPACT systeem van Telecom Haarlem zullen binnen enkele seconden tot minuten worden verstuurd naar de Eindgebruiker, onder voorbehoud dat het mobiele toestel aan staat en zich in het gebied van zijn of haar mobiele netwerk provider bevindt en geschikt is voor deze technologie Het is niet altijd mogelijk om SMS of MMS berichten af te leveren, vooral, maar niet uitsluitend in het geval de telecom provider of Operator geen SMS of MMS berichten ondersteunt of het nummer van de Eindgebruiker ongeldig of onbereikbaar is Telecom Haarlem garandeert niet dat een Eindgebruiker en Cliënt altijd via SMS, MMS of berichten met elkaar kunnen communiceren of dat SMS, MMS of berichten altijd correct en volledig worden ontvangen.

4 12.5.Cliënt zorgt voor een voldoende beveiliging van het gebruik van de Diensten, opdat redelijkerwijs voorkomen wordt dat de Diensten ongeautoriseerd kan worden gebruikt. Cliënt is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Diensten Telecom Haarlem kan geen aansprakelijkheid aanvaarden van consequenties ontstaan door bovengenoemde technische onvolkomenheden, maar verplicht zich om de schade voor de Cliënt zoveel mogelijk te beperken, danwel een voor beide partijen bevredigende oplossing aan te bieden Als Cliënt schade of verstoringen toebrengt aan de website of het IMPACT systeem van Telecom Haarlem, is hij of zij aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en de daaruit voortvloeiende kosten Cliënt vrijwaart Telecom Haarlem voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen Eindgebruikers en Operators, ter zake van schade, geleden als gevolg van het gebruik van de SMS, MMS, en Mobiele Internet Diensten en/of het gebruik, de inhoud of de aard van de Diensten De vrijwaring wordt ook uitdrukkelijk gegeven voor: a. een mogelijke inbreuk door Cliënt op enig (intellectueel) eigendomsrecht; b. het ongewenst leveren van SMS, MMS of berichten aan Eindgebruikers; c. het niet, gebrekkig of niet tijdig slagen van het tot stand komen van een transactie en eventueel daarbij optredende fouten; d. het verstrekken van onjuiste, verouderde of misleidende informatie of informatie waarvan de inhoud, openbaarmaking of gebruik strafbaar dan wel jegens Telecom Haarlem of derden onrechtmatig kan zijn; e. schending door Cliënt van een van de verplichtingen die liggen besloten in Artikel 6 en 7. ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF VERGOEDINGEN 13.1.Deze algemene voorwaarden, de Vergoedingen voor de SMS dienst en/of de structuur van de Vergoedingen, kunnen door Telecom Haarlem eenzijdig worden gewijzigd. Telecom Haarlem zal Cliënt zo tijdig mogelijk omtrent wijzigingen informeren, waarbij Telecom Haarlem, indien de wijziging een verhoging van de Vergoedingen betreft, Cliënt minimaal één maand alvorens de wijziging daadwerkelijk zal worden ingevoerd, zal informeren Uitsluitend voorzover de wijziging van de Vergoeding een hogere Vergoeding voor Cliënt meebrengt of, indien bij wijzigingen van meer Vergoedingen of van de structuur van de Vergoedingen er per saldo een hogere Vergoeding voor Cliënt ontstaat, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe Vergoeding(en) van kracht zullen worden Een zodanige opzegging dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de ingang van de datum waarop de nieuwe Vergoeding(en) van kracht zullen worden, plaats te vinden. ARTIKEL 14. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 14.1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van één jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening De Overeenkomst kan tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden door beide partijen worden opgezegd Een partij kan de Overeenkomst, ook tijdens de minimumduur, ontbinden, indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voorzover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Ontbinding, ook tijdens de minimumduur, is tevens en met onmiddellijke ingang mogelijk: a. door Telecom Haarlem in geval van faillissement, surseance van betaling van Cliënt; b. door Cliënt in geval van faillissement of surseance van betaling van Telecom Haarlem 14.4.SMSS Netherlands is gerechtigd de Overeenkomst, ook tijdens de minimumduur, te ontbinden, indien een sanctie aan Cliënt is opgelegd vanwege een overtreding van de wet of Gedragscodes als bedoeld in Artikel 16 en in verband daarmee de voortzetting van de Overeenkomst door Telecom Haarlem niet kan worden verlangd. ARTIKEL 15. ALGEMENE BEPALINGEN 15.1.Van de Overeenkomst kunnen bijlagen deel uit maken Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zullen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen Voorzover Cliënt het gebruik van software van Telecom Haarlem ter beschikking krijgt, zal dit gebruiksrecht bij het eindigen van de Overeenkomst eveneens eindigen De Diensten omvatten niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten Partijen handelen onder eigen naam en voor eigen rekening en risico. Aan de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend om rechtsgeldig op te treden namens de andere Partij Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Telecom Haarlem 15.7.IMPACT Mobile is een geregistreerd handelsmerk van MCSC B.V.; een onderneming van Telecom Haarlem Alle rechten voorbehouden. ARTIKEL 16. WET EN REGELGEVING 16.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Op de Overeenkomst is tevens de SMS Gedragscode van toepassing; opgesteld door de Stichting SMS Gedragscode Op de Overeenkomst is tevens de Reclamecode van toepassing; opgesteld door de Reclamecode Commissie Op de Overeenkomst is tevens de Telecommunicatiewet en anti-spam wetgeving van toepassing Geschillen in verband met de Overeenkomst zullen, indien zij niet in der minne zijn te schikken, worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam. ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING

5 Cliënt en Telecom Haarlem zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens en informatie van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. SMS Account Diensten. augustus 2011

Algemene Voorwaarden. SMS Account Diensten. augustus 2011 Algemene Voorwaarden SMS Account Diensten augustus 2011 ALGEMENE voorwaarden SMS Account Diensten KPN B.V. versie augustus 2011 I N H o U d 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2: Onderwerp van de Overeenkomst...

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid.

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid. T-Mobile ASID Algemene Voorwaarden 1. Definities ASID: anonieme subscriber ID, een uniek en anoniem nummer van T-Mobile Eindgebruikers dat T-Mobile kan activeren voor de URL van Content Providers onder

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Eindgebruikersvoorwaarden Kennisnet 19 oktober 2016

Eindgebruikersvoorwaarden Kennisnet 19 oktober 2016 Eindgebruikersvoorwaarden Kennisnet 19 oktober 2016 Kennisnet is de expert en publieke ICT-partner voor het onderwijs bij het efficiënt en effectief inzetten van ICT. Met expertise, voorzieningen en innovatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Account Webruimte ten behoeve van de Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Account Webruimte ten behoeve van de Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. ALGEMENE VOORWAARDEN CreArtions Multimedia Design Gevestigd te Breda Ingeschreven in het handelsregister van Breda Onder nummer 20 12 97 34 ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1 Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ARTIKEL 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Elephant Road (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: AANVERWANTE

Nadere informatie