Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT Op al onze producten en diensten zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden en definities van toepassing. De voorwaarden zoals hieronder zijn weergegeven zijn bindend voor de Overeenkomst die hiermee is gesloten. ARTIKEL 1. BEGRIPPEN Agency (of Distributeur) : een door Telecom Haarlem aangewezen (rechts-)persoon voor de distributie en wederverkoop van de producten en diensten van Telecom Haarlem Consultant (of Dealer) : een door een Agency, of Distributeur, van Telecom Haarlem aangewezen (rechts)persoon voor de wederverkoop van de producten en diensten van Telecom Haarlem Eindgebruiker : de (rechts-)persoon die is aangesloten op een mobiele openbare telefoondienst en die gebruik maakt van de SMS, MMS, en Mobiele Internet communicatiediensten van Cliënt. Gedragscodes : regels en verplichtingen van de Stichting SMS Gedragscode die ten aanzien van SMS dienstverleners zijn neergelegd in de SMS Gedragscode, de Reclamecode aanbieden SMS diensten en in de daarbij behorende bijlage(n). Keyword : Trefwoorden waarmee Eindgebruikers Cliënten van Telecom Haarlem kunnen benaderen middels het verzenden van een SMS. Cliënt : de natuurlijke of rechtspersoon die met Telecom Haarlem een Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van de diensten en/of producten van Telecom Haarlem Credit : eenheid waarmee aantallen SMS of MMS berichten worden aangeduid dat Cliënt kan gebruiken voor het verzenden van SMS of MMS berichten naar mobiele telefoonnummers. Diensten: diensten en producten van Telecom Haarlem, zoals onder andere het IMPACT softwareprogramma, SMS diensten, MMS diensten, diensten, QR coding, Voice over IP en Mobiele websites. dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. MMS dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van MMS (Multimedia Messaging Service) berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. MMS bericht : een zogeheten Multimedia Messaging Service bericht dat voldoet aan de standaard ingesteld door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP) en de specificaties van Operators. Operator : een aanbieder van een vaste of mobiele openbare telefoondienst, waarmee Telecom Haarlem een overeenkomst heeft gesloten voor de uitvoering van de SMS en MMS diensten. Orderbevestiging : de Overeenkomst tussen Cliënt en Telecom Haarlem voor het leveren van producten en diensten volgens de daarin vermelde Tarieven en Vergoedingen. Overeenkomst : de overeenkomst op grond waarvan Telecom Haarlem diensten en producten levert aan Cliënt. Password : wachtwoord van Cliënt waarmee deze kan inloggen op het systeem van Telecom Haarlem Shortcode : een verkort telefoonnummer van Telecom Haarlem waarmee Eindgebruikers Cliënten van SMSS Netherlands kunnen benaderen middels het verzenden van een SMS. SMS dienst : een communicatiedienst van Telecom Haarlem, waarmee met behulp van SMS (Short Message Service) berichten tussen Cliënt en Eindgebruikers, en/of vice versa, informatie wordt uitgewisseld, transacties worden verricht of anderszins wordt gecommuniceerd. SMS bericht : een zogeheten Short Message Service bericht dat voldoet aan de overeengekomen specificaties van de Operators. IMPACT : Geregistreerde handelsnaam van Telecom Haarlem en naam van het softwareprogramma van Telecom Haarlem waarmee Cliënten sms, mms en berichten kunnen verzenden naar Eindgebruikers en mobiele websites kan maken en beheren. Tarieven : de commerciële tarieven in euro, exclusief BTW, die een Cliënt dient te betalen voor het gebruik maken van de diensten en/of het aankopen van producten van Telecom Haarlem Username : de Gebruikersnaam van Cliënt waarmee deze kan inloggen op het systeem van Telecom Haarlem Vergoeding : De vergoedingen die Cliënt dient te voldoen als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten van Telecom Haarlem ARTIKEL 2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 2.1.Partijen komen overeen dat SMSS Netherlands aan Cliënt SMS en MMS diensten zal verlenen, onder de overeengeko-men voorwaarden en tegen de overeengekomen tarieven in de door Cliënt ondertekende Orderbevestiging. 2.2.De SMS en MMS diensten omvatten, voor zover overeengekomen, de volgende elementen: a. het mogelijk maken dat Cliënt SMS en/of MMS berichten ontvangt en/of verzendt van en/of naar Eindgebruikers via de overeengekomen Shortcode. b.het verstrekken van één of meer Shortcodes en één of meer Keywords aan Cliënt. c. het doorgeven van SMS, MMS en berichten naar de overeengekomen geadresseerde(n). d.de SMS en MMS diensten zullen vanaf de overeengekomen datum door SMSS Netherlands aan Cliënt worden geleverd. e. Telecom Haarlem zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de SMS en MMS diensten te bieden. f. Bij het gebruik van IMPACT, de web based applicatie van Telecom Haarlem, zal Telecom Haarlem zorg dragen voor de juiste beveiliging om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, echter de Cliënt is te allen tijde volledig

2 aansprakelijk voor alle activiteiten die onder zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitgevoerd. g.telecom Haarlem streeft ernaar, binnen haar vermogen en rekening houdend met externe invloeden, de diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag te verzorgen. ARTIKEL 3. AUTORISATIE EN AUTHENTICATIE 3.1.Na het succesvol registreren van een Cliënt zal er een unieke Username en Password worden aangemaakt en verzonden naar de Cliënt. Deze login informatie zal door Telecom Haarlem worden gebruikt om Cliënt te identificeren. 3.2.Cliënt gaat ermee akkoord dat alle activiteiten, die kunnen worden teruggevoerd op zijn of haar Username en Password (account), worden gezien als uitgevoerd door de Cliënt zelf en wettelijk bindend zijn voor hem of haar. ARTIKEL 4. VERANTWOORDLIJKHEDEN CLIENT 4.1.Cliënt zorgt zelf voor de (betaling van de) aansluiting op het World Wide Web, alsmede voor de apparatuur en software die daarvoor nodig is. 4.2.Cliënt draagt ervoor zorg dat het gebruik van de Diensten op geen enkele wijze storing of hinder zal veroorzaken aan de SMS of MMS diensten en/of aan een netwerk dat voor het verlenen van de SMS en MMS diensten gebruikt wordt. Indien deze hinder zich toch voordoet, of indien Telecom Haarlem een ernstig vermoeden heeft dat deze hinder zich zal kunnen voordoen, is Cliënt verplicht aan de in dat verband door Telecom Haarlem gegeven voorschriften en aanwijzingen voor eigen rekening gehoor te geven. 4.3.Cliënt is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de Gebruikersnaam en het Wachtwoord. 4.4.Cliënt is verantwoordelijk voor de inhoud van door hem geboden informatie via de SMS, MMS, en Mobiele Internet diensten. 4.5.De informatie dient in overeenstemming te zijn met hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald en niet onrechtmatig zijn jegens derden. ARTIKEL 5. SHORTCODES EN KEYWORDS 5.1.Telecom Haarlem stelt ten behoeve van Cliënt de overeengekomen Shortcode(s) en Keyword(s) beschikbaar. 5.2.Shortcodes en Keywords zijn en blijven van Telecom Haarlem en worden slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan Cliënt ter beschikking gesteld. Telecom Haarlem is bevoegd een Shortcode of Keyword te wijzigen. 5.3.Een Keyword dient minimaal uit twee karakters en maximaal uit elf karakters te bestaan en mogen geen bestaande bedrijfsnamen of geregistreerde merknamen zijn, anders dan de bedrijfsnaam of geregistreerde merknamen van Cliënt. 5.4.Cliënt betaalt jaarlijks een Vergoeding aan Telecom Haarlem voor het behouden van zijn Keyword(s). 5.5.Cliënt dient de kosten voor het verzenden van een SMS bericht naar zijn Keyword(s) te communiceren naar de Eindgebruiker(s). ARTIKEL6. SMS EN MMS BERICHTEN 6.1.Het is Cliënt niet toegestaan de SMS of MMS en diensten van Telecom Haarlem te gebruiken voor door Eindgebruikers betaalde abonnementsdiensten. 6.2.Cliënt moet zich ervan verzekeren dat zijn SMS, MMS en berichten geen spam (ongevraagde berichten) zijn volgens de regelgeving van de Telecommunicatiewet. 6.3.De Cliënt komt overeen geen SMS, MMS of berichten te zullen versturen die storend of beledigend zijn voor de Eindgebruiker. 6.4.SMSS Netherlands heeft het recht de inhoud van een door Cliënt ter verzending aangeboden of verzonden SMS, MMS of bericht, of de Mobiele website, al dan niet elektronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan de bepalingen van de Gedragscodes in Artikel Cliënt is gehouden de op hem rustende verplichtingen uit de Gedragscodes integraal na te leven, zich te onderwerpen aan het toezicht dat op het naleven van deze Gedragscodes wordt uitgeoefend en de sancties na te leven die bij het overtreden van de Gedragscode kunnen worden opgelegd. 6.6.De kosten die gemoeid zijn met de naleving van deze Gedragscodes zijn voor rekening van Cliënt. 6.7.Een SMS bericht mag maximaal 159 tekens of karakters bevatten en dient te voldoen aan de specificaties vastgelegd door telecom providers en Operators. 6.8.Een MMS mag maximaal 300 Kb (Kilobyte) zijn en kan verschillende bronnen en bestandstypen hebben: tekst (incl. lettertypen, kleur, etc), foto's (JPEG, GIF format), audio (MP3, MIDI) en video (MPEG). Een MMS dient te voldoen aan de specificaties die zijn vastgelegd door telecom providers, Operators en de standaard ingesteld door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). 6.9.SMS en MMS berichten kunnen alleen door Cliënt verzonden worden naar Eindgebruikers als Cliënt beschikt over voldoende SMS en/of MMS Credits. Cliënt kan per order SMS of MMS credits bestellen bij Telecom Haarlem 6.10.Het is Cliënt niet toegestaan de diensten en producten van Telecom Haarlem of IMPACT te gebruiken voor andere bedrijven of organisaties, anders dan ten behoeve van de eigen onderneming of organisatie. ARTIKEL 7. PRIVACY 7.1.Cliënt zal jegens Eindgebruiker de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming, persoonsgegevens en aanverwante regelingen in acht nemen. 7.2.Het is Cliënt niet toegestaan om berichten te versturen naar Eindgebruikers die aangegeven hebben hier niet van gediend te zijn (spam). 7.3.Cliënt is verplicht de verzending van SMS of MMS berichten te beëindigen als Eindgebruikers hier via SMS, telefonisch, schriftelijk of per om vragen en de gegevens van de Eindgebruikers te verwijderen uit het systeem van Telecom Haarlem

3 7.4.Cliënt mag de aan hem geleverde SMS en MMS diensten niet (mede) laten gebruiken door een derde partij, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Telecom Haarlem 7.5.Cliënt draagt er zorg voor dat er geen SMS of MMS berichten zullen worden gezonden aan de door SMSS Netherlands aangegeven geblokkeerde telefoonnummers. 7.6.Indien Cliënt SMS of MMS berichten zendt naar een of meer van de aangegeven geblokkeerde telefoonnummers, komen de kosten die door een Operator in rekening worden gebracht ten laste van Cliënt. ARTIKEL 8. BEWARING VAN GEGEVENS 8.1.SMSS Netherlands bewaart alle berichten en logfiles gedurende één jaar ten gevolge van wettelijke verplichtingen, alsmede het feit dat deze gegevens kunnen worden afgestaan aan de overheid indien deze hier om vraagt. De gegevens van de Cliënt en andere door hem verstrekte gegevens worden opgenomen in de databank van Telecom Haarlem 8.2.Telecom Haarlem is gerechtigd anonieme en demografische informatie over de Cliënt voor het verbeteren van de dienstverlening van Telecom Haarlem en voor eigen doeleinden te gebruiken. 8.3.Persoonlijke gegevens van Cliënten zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden. 8.4.SMS, MMS en berichten worden door Telecom Haarlem zonder encryptie verzonden en daardoor is het onderscheppen van deze berichten door derden mogelijk. ARTIKEL 9. INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN DE DIENSTEN 9.1.Telecom Haarlem is te allen tijde gerechtigd de diensten of producten te wijzigen. Telecom Haarlem zal Cliënt op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, indien en voor zover deze gevolgen heeft voor de dienstverlening aan Cliënt. 9.2.SMSS Netherlands kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties die een wijziging voor Cliënt met zich meebrengt. 9.3.Telecom Haarlem streeft ernaar de consequenties van de wijziging tot een minimum te beperken. 9.4.Indien de overeenkomst tussen Telecom Haarlem en een Operator ten behoeve van de SMS of MMS Diensten wijzigt of eindigt is Telecom Haarlem gerechtigd de Overeenkomst overeenkomstig te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 9.5.Indien Cliënt niet in kan stemmen met de voorgenomen gedeeltelijke beëindiging of wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 9.6.Telecom Haarlem is gerechtigd de Diensten tijdelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud van de systemen of software. 9.7.Telecom Haarlem streeft ernaar Cliënt, indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte te stellen van de tijdstippen en duur van de opschorting, een en ander uitsluitend voor zover de opschorting aanmerkelijke consequenties heeft voor de dienstverlening aan Cliënt. ARTIKEL 10. OPSCHORTING 10.1.Telecom Haarlem is gerechtigd de SMS of MMS diensten (tijdelijk) op te schorten of maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) verspreiding van informatie, of ter voorkoming van toegankelijkheid of het gebruik van de SMS dienst: a. indien Telecom Haarlem een ernstig vermoeden heeft dat de inhoud, openbaarmaking of gebruik van de SMS, MMS of berichten strafbaar is of jegens Telecom Haarlem of derden onrechtmatig kan zijn; b. of op verzoek van het Openbaar Ministerie of een daartoe aangewezen instantie; c. indien via de SMS, MMS of dienst ongevraagd SMS, MMS of berichten aan Eindgebruikers worden verzonden Telecom Haarlem is gerechtigd de Diensten op te schorten, indien Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt Telecom Haarlem is gerechtigd het gebruik van één of meer Shortcodes of Keywords danwel de SMS of MMS dienst (tijdelijk) op te schorten, indien vanwege een overtreding van een wet of de Gedragscodes als bedoeld in Artikel 16 een sanctie is opgelegd De verplichting tot betaling van Vergoedingen door Cliënt blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. ARTIKEL 11. BETALING VAN VERGOEDINGEN 11.1.Telecom Haarlem is gerechtigd vooruitbetaling van eenmalig en periodiek verschuldigde Vergoedingen te verlangen. Vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Diensten aan Cliënt wordt geleverd Telecom Haarlem brengt door Cliënt verschuldigde Vergoedingen middels een factuur in rekening. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn op de factuur is vermeld dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien Cliënt niet binnen de betalingstermijn heeft betaald is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Vanaf de datum waarop Cliënt in verzuim verkeert, is Telecom Haarlem gerechtigd de wettelijke rente, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte met een minimum van EUR 500,00 in rekening te brengen. ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 12.1.SMSS Netherlands verzend de SMS, MMS of berichten via grote telecommunicatie bedrijven en Operators en kan daarom alleen de aflevering en verzending van SMS, MMS of berichten beïnvloeden binnen de technische randvoorwaarden opgelegd door de bovengenoemde providers SMS of MMS berichten verzonden via het IMPACT systeem van Telecom Haarlem zullen binnen enkele seconden tot minuten worden verstuurd naar de Eindgebruiker, onder voorbehoud dat het mobiele toestel aan staat en zich in het gebied van zijn of haar mobiele netwerk provider bevindt en geschikt is voor deze technologie Het is niet altijd mogelijk om SMS of MMS berichten af te leveren, vooral, maar niet uitsluitend in het geval de telecom provider of Operator geen SMS of MMS berichten ondersteunt of het nummer van de Eindgebruiker ongeldig of onbereikbaar is Telecom Haarlem garandeert niet dat een Eindgebruiker en Cliënt altijd via SMS, MMS of berichten met elkaar kunnen communiceren of dat SMS, MMS of berichten altijd correct en volledig worden ontvangen.

4 12.5.Cliënt zorgt voor een voldoende beveiliging van het gebruik van de Diensten, opdat redelijkerwijs voorkomen wordt dat de Diensten ongeautoriseerd kan worden gebruikt. Cliënt is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Diensten Telecom Haarlem kan geen aansprakelijkheid aanvaarden van consequenties ontstaan door bovengenoemde technische onvolkomenheden, maar verplicht zich om de schade voor de Cliënt zoveel mogelijk te beperken, danwel een voor beide partijen bevredigende oplossing aan te bieden Als Cliënt schade of verstoringen toebrengt aan de website of het IMPACT systeem van Telecom Haarlem, is hij of zij aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en de daaruit voortvloeiende kosten Cliënt vrijwaart Telecom Haarlem voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen Eindgebruikers en Operators, ter zake van schade, geleden als gevolg van het gebruik van de SMS, MMS, en Mobiele Internet Diensten en/of het gebruik, de inhoud of de aard van de Diensten De vrijwaring wordt ook uitdrukkelijk gegeven voor: a. een mogelijke inbreuk door Cliënt op enig (intellectueel) eigendomsrecht; b. het ongewenst leveren van SMS, MMS of berichten aan Eindgebruikers; c. het niet, gebrekkig of niet tijdig slagen van het tot stand komen van een transactie en eventueel daarbij optredende fouten; d. het verstrekken van onjuiste, verouderde of misleidende informatie of informatie waarvan de inhoud, openbaarmaking of gebruik strafbaar dan wel jegens Telecom Haarlem of derden onrechtmatig kan zijn; e. schending door Cliënt van een van de verplichtingen die liggen besloten in Artikel 6 en 7. ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF VERGOEDINGEN 13.1.Deze algemene voorwaarden, de Vergoedingen voor de SMS dienst en/of de structuur van de Vergoedingen, kunnen door Telecom Haarlem eenzijdig worden gewijzigd. Telecom Haarlem zal Cliënt zo tijdig mogelijk omtrent wijzigingen informeren, waarbij Telecom Haarlem, indien de wijziging een verhoging van de Vergoedingen betreft, Cliënt minimaal één maand alvorens de wijziging daadwerkelijk zal worden ingevoerd, zal informeren Uitsluitend voorzover de wijziging van de Vergoeding een hogere Vergoeding voor Cliënt meebrengt of, indien bij wijzigingen van meer Vergoedingen of van de structuur van de Vergoedingen er per saldo een hogere Vergoeding voor Cliënt ontstaat, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe Vergoeding(en) van kracht zullen worden Een zodanige opzegging dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de ingang van de datum waarop de nieuwe Vergoeding(en) van kracht zullen worden, plaats te vinden. ARTIKEL 14. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 14.1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van één jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening De Overeenkomst kan tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden door beide partijen worden opgezegd Een partij kan de Overeenkomst, ook tijdens de minimumduur, ontbinden, indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voorzover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Ontbinding, ook tijdens de minimumduur, is tevens en met onmiddellijke ingang mogelijk: a. door Telecom Haarlem in geval van faillissement, surseance van betaling van Cliënt; b. door Cliënt in geval van faillissement of surseance van betaling van Telecom Haarlem 14.4.SMSS Netherlands is gerechtigd de Overeenkomst, ook tijdens de minimumduur, te ontbinden, indien een sanctie aan Cliënt is opgelegd vanwege een overtreding van de wet of Gedragscodes als bedoeld in Artikel 16 en in verband daarmee de voortzetting van de Overeenkomst door Telecom Haarlem niet kan worden verlangd. ARTIKEL 15. ALGEMENE BEPALINGEN 15.1.Van de Overeenkomst kunnen bijlagen deel uit maken Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zullen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen Voorzover Cliënt het gebruik van software van Telecom Haarlem ter beschikking krijgt, zal dit gebruiksrecht bij het eindigen van de Overeenkomst eveneens eindigen De Diensten omvatten niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten Partijen handelen onder eigen naam en voor eigen rekening en risico. Aan de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend om rechtsgeldig op te treden namens de andere Partij Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Telecom Haarlem 15.7.IMPACT Mobile is een geregistreerd handelsmerk van MCSC B.V.; een onderneming van Telecom Haarlem Alle rechten voorbehouden. ARTIKEL 16. WET EN REGELGEVING 16.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Op de Overeenkomst is tevens de SMS Gedragscode van toepassing; opgesteld door de Stichting SMS Gedragscode Op de Overeenkomst is tevens de Reclamecode van toepassing; opgesteld door de Reclamecode Commissie Op de Overeenkomst is tevens de Telecommunicatiewet en anti-spam wetgeving van toepassing Geschillen in verband met de Overeenkomst zullen, indien zij niet in der minne zijn te schikken, worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam. ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING

5 Cliënt en Telecom Haarlem zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens en informatie van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1. Toepasselijkheid 1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Yourhosting Business B.V. (handelend onder de naam Yourhosting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 ALGEMENE VOORWAARDEN Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 OVEREENKOMSTEN...1 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie