GEMEENTERAAD - VOORSTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD - VOORSTEL"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering an 28 noember 2012 Onderwerp: Gratis internet binnen Teylingen - Besluitormend Beknopte samenatting: D66 en Trilokaal hebben een initiatiefoorstel ingediend waarin het college de opdracht krijgt te onderzoeken of er gratis internetmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd op strategische locaties binnen Teylingen. Dit omdat Teylingen een moderne en sericegerichte gemeente wil zijn en hier het goede oorbeeld in moet geen. INFO BIJ HET BESLUIT Besluit nummer: 2012_Raad_00083 Interne Serice & Informatie Functioneel Beheer Financile consequenties: Bij de onderzoeksraag is als randoorwaarde meegegeen dat de onderzoekskosten uit de bestaande budgetten moesten worden bekostigd. Voor het uitoeren an dit onderzoek is gebruik gemaakt an een externe adiseur. De kosten oor de inhuur zijn opgeangen binnen het reguliere exploitatiebudget. Ook de kosten oor de aanschaf an de nodes op het gemeentekantoor en het bestuurscentrum kunnen bekostigd worden uit de reguliere budgetten. De structurele kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) dekken uit lopende ICT-budgetten. Wanneer de gemeenteraad wenst meer nodes te faciliteren dan zal hier budget oor moeten rijgemaakt. Dit doet wel inbreuk op de filosofie an de Stichting. Deze gaat eran uit dat de aanraag gesteund moet worden door de sponsor waar de node geplaatst wordt. Dit zorgt oor draaglak bij de realisatie. Het college stelt oor de filosofie an de stichting te eerbiedigen. Bestemd oor: Commissie BFT Financile consequenties: Bij de onderzoeksraag is als randoorwaarde meegegeen dat de onderzoekskosten uit de bestaande budgetten moesten worden bekostigd. Voor het uitoeren an dit onderzoek is gebruik gemaakt an een externe adiseur. De kosten oor de inhuur zijn opgeangen binnen het reguliere exploitatiebudget. p 1 an 10

2 Ook de kosten oor de aanschaf an de nodes op het gemeentekantoor en het bestuurscentrum kunnen bekostigd worden uit de reguliere budgetten. De structurele kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) dekken uit lopende ICT-budgetten. Wanneer de gemeenteraad wenst meer nodes te faciliteren dan zal hier budget oor moeten rijgemaakt. Dit doet wel inbreuk op de filosofie an de Stichting. Deze gaat eran uit dat de aanraag gesteund moet worden door de sponsor waar de node geplaatst wordt. Dit zorgt oor draaglak bij de realisatie. Het college stelt oor de filosofie an de stichting te eerbiedigen. DE GEMEENTERAAD AANHEF Volgende bijlagen worden bijgeoegd: Bijlage 1 Onderzoeksresultaten inentarisatie gratis internet.xls Flyer Wireless Leiden.pdf. Zie ook MOTIVERING Aanleiding en context: Op 22 maart 2012 hebben D66 en Trilokaal ia een initiatiefoorstel het college de opdracht gegeen het goede oorbeeld te geen en te onderzoeken of: Gratis hotspots kunnen worden gerealiseerd in een cirkel rond gemeentelijke gebouwen; Welke gebouwen hier allemaal oor in aanmerking komen en welke niet; Welke hotspots als strategisch kunnen worden gekenmerkt en welke als sericegericht; Welke kosten hiermee gemoeid zijn; Dit onderzoek te financieren uit bestaande budgetten. Op 22 mei 2012 heeft het college een eerste reactie teruggekoppeld. De beantwoording om de faciliteit ia een telecom leerancier te realiseren was nog niet olledig en boendien zijn de kosten oor deze oplossing erg hoog. Het college heeft uitstel geraagd om alternatiee mogelijkheden te onderzoeken. Beoogd resultaat: Met de gemeenteraad afstemmen wat erstaan wordt onder een modern en sericegerichte gemeente op het gebied an gratis internet. Inzicht te geen in de mogelijkheden an gratis internet in de gemeente Teylingen en te bepalen welke strategische locaties er binnen Teylingen zijn. Argumentatie: Belangrijke raag bij dit onderzoek is of het erstrekken an gratis internet hoort bij een sericegerichte gemeente? Het mogelijk maken an gratis internet is geen wettelijk opgelegde taak dus de gemeente heeft een rije keuze in de inulling an deze raag. De gemeente heeft nog geen beleid ontwikkelt dat zich richt op sericeerlening ia mobiel internet. p 2 an 10

3 Er is bijoorbeeld (nog) geen mobiele website of er zijn (nog) geen applicaties ( Apps ) ontwikkeld oor het afnemen an gemeentelijke producten en/of gemeentelijke informatie. Het college is an mening dat het erlenen an gratis internet niet noodzakelijk bijdraagt aan een betere sericeerlening. Het college indt het mogelijk maken an gratis internet een marktgerichte aangelegenheid. Uiteraard wil het college wel ingaan op de onderzoeksragen en een goed oorbeeld geen. Strategische locaties en gemeentelijke gebouwen De eerste 3 ragen richten zich op de locaties waar gratis internet mogelijk gemaakt kan worden. Er is onderscheid te maken in internet binnen gebouwen en buiten gebouwen. Uit de oorbeelden die de indieners an het initiatiefoorstel geen wordt oor het onderzoek gedoeld op internetfaciliteiten buiten gebouwen. Voor een goede uitgangspositie heeft een inentarisatie plaatsgeonden an de huidige internetfaciliteiten. Alle erenigingen, instellingen en ondernemers binnen Teylingen zijn geraagd een opgae te erstrekken of gratis internet beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt. Concluderend kan gezegd worden dat op eel locaties gratis internet binnen wel beschikbaar is maar buiten slechts zeer beperkt. Boendien zijn eel locaties afgeschermd met een wachtwoord. Voor een gedetailleerd oerzicht an de resultaten wordt erwezen naar bijlage 1 Onderzoeksresultaten inentarisatie gratis internet. Strategische locaties zijn plekken waar eel mensen zijn en waar behoefte is om te internetten. Dit gaat samen met de behoefte an aanbieders die ia internet informatie willen erschaffen. Als strategische locaties worden gezien: Winkelstraten Horecagelegenheden Eenemententerreinen Stations Theaters Jongerencentra Bejaardentehuizen Sportaccommodaties Openbare parken Speeltuinen Toeristische locaties Scholen Gemeentehuizen p 3 an 10

4 Het college is an mening dat het niet tot de taken an de gemeente behoort om de internetfaciliteiten op alle strategische locaties mogelijk te maken. De wens om internet mogelijk te maken moet in eerste instantie ondersteund worden door de eigenaren en/of beheerders an de locaties. Uit de inentarisatie is gebleken dat sommige strategische locaties lieer geen openbaar gratis internet beschikbaar hebben, bijoorbeeld scholen. Het college indt dat de gemeente een regisserende rol heeft en initiatieen wil steunen. Als serice en om een goed oorbeeld te geen stelt het college oor om in de nabijheid an het Gemeentekantoor en het Bestuurscentrum gratis internet mogelijk te maken. Welke technische mogelijkheden zijn er oor gratis internet De olgende technieken zijn mogelijk oor het faciliteren an gratis internet: 1. Hotspots In de eerste terugkoppeling op het initiatiefoorstel is dit alternatief uitgewerkt. Door het plaatsen an antennemasten kan op strategische locaties internet worden gebruikt. 1. FON-netwerk Deelnemers in het FON-netwerk delen hun internet toegang onderling door deze aan elkaar aan te bieden. Op de router wordt een bandbreedte beschikbaar gemaakt oor gezamenlijk gebruik. Ziggo wil deze mogelijkheid in de toekomst aanbieden. Momenteel loopt een pilot bij de gemeente Groningen. Wanneer de pilot goed erloopt komt rond 2014 deze faciliteit beschikbaar (bron: Persoorlichter Ziggo). 1. WiFi-netwerk In eel gemeenten zijn (professionele) rijwilligers actief om een gratis draadloos netwerk (aak met gratis toegang tot het internet) op te zetten oor de bewoners en/of bezoekers an hun gemeente. Op dit moment gebeurt dat in enkele tientallen gemeenten. In onze regio is dit de Stichting Wireless Leiden. In onderstaande matrix worden de belangrijkste kenmerken inzichtelijk gemaakt. Hotspots FON-netwerk WiFi-netwerk Eenmalige kosten De kosten oor het Ziggo betaalt de kosten plaatsen an één hotspot oor het plaatsen an is hoog (tussen (steun)zenders. en per mast). Plaatsen an één antenne kost 800 á Structurele kosten De datakosten per hotspot bedragen 250 per maand. Voor klanten an Ziggo Keuze is de faciliteit gratis, niet klanten betalen oor de Maximaal 400 per jaar. p 4 an 10

5 deelname. Beheer / onderhoud netwerk Gemeente Teylingen Ziggo Stichting Wireless Leiden Snelheid erbinding (dit is afhankelijk an aantal deelnemers dat tegelijkertijd gebruik maakt) Snel Nog geen resultaten bekend. Redelijk Beeiliging De beeiliging is in te regelen door de gemeente. De registratie an het gebruik is erplicht. De beeiliging wordt geregeld door Ziggo. De registratie an het gebruik is erplicht. De beeiliging wordt geregeld door de Stichting Wireless Leiden. De registratie an het gebruik is niet erplicht maar er wordt wel gemeten. Betrouwbaarheid Goed. Nog geen eraringen. Goed Storingen gaan ia de gemeente naar de proider. Storingen melden bij Ziggo. Storingen melden bij Stichting Wireless Leiden. Uit boenstaande heeft het college afgeleid dat samenwerking met de Stichting Wireless Leiden het best aansluit op de wensen en behoefte an de gemeente Teylingen. Boendien past dit bij de regisserende rol die de gemeente wil uitoefenen. Het bestuur an de Stichting is uitgenodigd om toelichting te geen oer de organisatie en de mogelijkheden oor samenwerking. De Stichting is een rijwilligersorganisatie die de afgelopen tien jaar in de omgeing an Leiden een gratis WiFi-netwerk heeft gerealiseerd. Naast Zoeterwoude zijn ook in de Katwijk, Leiderdorp en De Kaag gratis WiFi-internetmogelijkheden gerealiseerd. Vrijwilligers binnen Teylingen mobiliseren Inmiddels zijn ia de sociale media al enkele aanmeldingen oor rijwilligers. Er zal een kennismakingsgesprek bij en met de Stichting Wireless Leiden plaatsinden wat de wederzijdse erwachtingen zijn. Hopelijk leidt dit tot een eigen rijwilligersgroep binnen de gemeente Teylingen. Mocht dit onerhoopt niet lukken dan zullen de contacten tot uiterlijk 1 januari 2014 nog ia de gemeente erlopen. In de publicatie oer dit oorstel zullen we een oproep tot de aanmelding an rijwilligers doen. Stichting Wireless Leiden Organisatorisch De Stichting bestaat uit professionele rijwilligers. Er is gekozen oor de rechtsorm an een p 5 an 10

6 Stichting zodat ze snel kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum kunnen beperken. De Stichting heeft geen commerciële belangen zodat ze gemakkelijk met commerciële en niet commerciële partijen kunnen samenwerken. Samenwerking met/binnen een gemeente gaat bij oorkeur ia een rijwilligersorganisatie. Wij onderzoeken nog welke organisatie wil participeren. Technische uitleg. Door het plaatsen an nodes (antennes) wordt een WiFi-netwerk aangelegd. De nodes maken het mogelijk om ia het WiFi-netwerk gratis te internetten. Er zijn kernnodes en hulpnodes. De kernnodes worden centraal (liefst zo hoog mogelijk) geplaatst om de hulpnodes te ondersteunen. Via de hulpnodes wordt contact gemaakt met het internet. Stelregel is dat zolang je de hulpnode ziet erbinding gemaakt kan worden. Het bereik an een hulpnode is 100 á 200 meter (afhankelijk an bebouwing). Wanneer je binnen het bereik an een hulpnode bent herkent je telefoon/tablet het WiFi-signaal. Men moet eenmalig akkoord gaan met de oorwaarden en wordt erolgens doorgeschakeld naar een website. De oorwaarden zijn er op gericht dat men deugdelijk gebruik maakt an het internet. Na het akkoord kan men rij internetten oor normaal gebruik (webmail lezen en websites bezoeken). Het downloaden an muziek of films is geblokkeerd. Afhankelijk an het plaatsen kan de node aan de wand beestigd worden of aan een paal op het dak. Het plaatsen an een node is ergunningsrij. Voor het beste signaal heeft plaatsing op hoge locaties de oorkeur. Alorens plaatsing komen de rijwilligers an de Stichting Wireless Leiden een locatieonderzoek uitoeren. Financieel Voor het plaatsen an een node is geld nodig. De kosten betreffen de aanschaf an de node. Eén node kost gemiddeld 800 (exclusief btw). Deze kosten zijn eenmalig. Een node gaat 5 tot 7 jaar mee. Door een node te sponsoren wordt toegang tot het netwerk erkregen. Bij aanmelding wordt men, indien gewenst, doorerbonden naar de website an de sponsor. Het plaatsen an de node doen de rijwilligers an de Stichting Wireless Leiden. Ook het beheer en onderhoud is in handen an de Stichting. Dit gebeurt op afstand. Participatie nieau: Geen rol Beslist het olgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: Gratis internet in Teylingen mogelijk maken door: a. samen te werken met FreeWiFi Leiden en op basis an initiatieen anuit de beolking/middenstand internetfaciliteiten te realiseren; p 6 an 10

7 b. gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen oor het plaatsen an WiFi-kastjes en/of antennes; c. in 2012 eenmalig beschikbaar te stellen uit de lopende ICT-budgetten oor de realisatie an gratis WiFi bij het bestuurscentrum in Voorhout en het gemeentekantoor in Sassenheim; d. structureel de kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) beschikbaar te stellen (dekking uit lopende ICT-budgetten); e. een organisatie/instelling of rijwilligers te zoeken die wil dienen als tussenpersoon oor de samenwerking met de Stichting Wireless Leiden (tot maximaal 1 januari 2014 zal de gemeente als tussenpersoon fungeren); f. een aanbeelingsbrief ersturen aan mogelijke sponsoren. STEMMING Ontwerpbesluit door de commissie bft in ergadering an 28 noember 2012 p 7 an 10

8 Flyer Wireless Leiden.pdf Oer Wireless Leiden Missie, isie en strategie Vanaf de oprichting in 2002 heeft de Stichting Wireless Leiden een open, goedkoop, snel draadloos netwerk tot stand gebracht oor de regio Leiden. Het is een lokaal netwerk, dat technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook gebruikt kan worden oor gratis lokale communicatie in de Leidse regio. Wireless Leiden is een organisatie zonder winst oogmerk, die olledig draait op professionele rijwilligers en streeft naar het realiseren en in stand houden an de draadloze infrastructuur. Al onze software, technologische en organisatorische kennis is rij beschikbaar oor anderen onder een open source license an Stichting Wireless Leiden.Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk en menen dat dit essentieel is oor het succes an het project en oor het beheersen an de kosten eran. Wij bouwen geen geïsoleerde hot spots, integendeel, wij stellen draadloos erbonden nodes op. Deze nodes zijn de toegangspunten Toegangspunt bij tot het netwerk oor gebruikers in de directe omgeing an de node. Ook Leythenrode mobiele gebruikers en bezoekers / toeristen met een laptop kunnen erbinding maken. Voor erbinding met Internet ia het netwerk is het niet noodzakelijk, dat elke node zelf een interneterbinding heeft. Een beperkt aantal toegangspoorten olstaat. Op dit moment zijn meerdere toegangspoorten naar het Internet operationeel. Indiiduele gebruikers kunnen ook hun eigen interneterbinding delen, niet alleen met hun directe buren, maar ook met mensen aan de andere kant an de stad. Wij willen dat dit lokale netwerk gemakkelijk en gratis toegankelijk is, zowel oor het maken an een erbinding, oor het leeren an informatie en diensten als oor het experimenteren met nieuwe toepassingen. Het project wordt gedragen door samenwerking en enthousiasme an rijwilligers, bedrijen en organisaties. De kosten worden laag gehouden door gebruik te maken an goedkope hardware, open standaarden, open source software en ooral rijwilligers: in een coöperatiee, planmatige aanpak, zonder winst oogmerk. Vrijwilligersorganisatie De kern an Wireless Leiden wordt geormd door een groep professionele rijwilligers met eraring en kennis an een heel scala an disciplines, zoals radiotechniek, netwerkplanning, beheer en public relations. Formeel zijn wij een stichting, in tegenstelling tot een ereniging met leden, om snel te kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum te beperken. Omdat wij geen commerciële belangen hebben, kunnen we gemakkelijk samenwerken zowel met commerciële als niet commerciële partijen. In dit erband dient met name genoemd te worden de samenwerking met Hogeschool Leiden in o.a. het FreeDiscoery project, Vrijwilliger bezig tijdens Serious Request Wij stimuleren en beorderen commerciële actiiteiten door anderen rondom ons netwerk en als neeneffecten (spin-offs). Wij publiceren onze eraringen en de door ons ontwikkelde kennis op onze websites: en p 8 an 10

9 Getrouw aan de open source filosofie, willen wij niet dat anderen het wiel weer opnieuw moeten uitinden. Wij moedigen serieuze en enthousiaste mensen in andere plaatsen aan om ons project te kopiëren en beindingen naar ons terug te koppelen. Vele kleinere plaatsen rondom Leiden hebben zich aangesloten bij het Wireless Leiden initiatief, aanankelijk omdat daar in het geheel geen snelle interneterbinding beschikbaar was. In de gemeenten Kaag&Braassem, Aalsmeer, Katwijk aan Zee, Kaag, Oegstgeest en Leiderdorp zijn nodes geplaatst, die erbonden zijn met het netwerk an Wireless Leiden. Coöperatiee structuur, maatschappelijk netwerk De kosten an een WiFi netwerk kunnen minimaal zijn, ten dele omdat niet betaald hoeft te worden oor een zendergunning. WiFi maakt namelijk gebruik an een gratis frequentie-band: iedereen mag die band gebruiken. Natuurlijk heeft dit zowel oordelen als ook nadelen: het signaal an de één is de ruis oor de ander, zodat het risico aanwezig is dat WiFi aan zijn eigen succes ten onder gaat. Vandaar dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. Ook is één samenhangend netwerk eel waardeoller oor alle gebruikers in ergelijking met (ele) indiiduele draadloze oplossingen. Neem het oorbeeld an een bedrijf met twee netwerk. kantoren in de stad. Zonder een onderlinge zichtlijn kunnen de kantoren geen rechtstreekse, draadloze erbinding maken. Maar de kantoren kunnen (wel) erbonden worden ia het netwerk an Wireless Leiden en dat niet alleen, zij zijn (dan) teens erbonden met ele andere locaties in de stad. Onze aanpak is er op gericht om het aantrekkelijker te maken oor iedere geïnteresseerde partij om mee te doen met het netwerk, lieer dan te proberen in hun ééntje te WiFi en. Vandaar onze oproep aan bedrijen, de uniersiteit, het stadsbestuur, organisaties en burgers om aan te haken. Een coöperatiee non-profit aanpak maakt het ook mogelijk om gratis toegang te krijgen tot strategische hoge punten om nodes te plaatsen. In tegenstelling tot een bedrijf met winstoogmerk, dat zal moeten betalen oor toegang tot een dak. Bijna alle kosten zijn oor apparatuur an de nodes. Wij menen dat een non-profit (en coöperatiee) benadering an de WiFi-infrastuctuur duurzamer is: de WiFi frequentie-band is een gedeeld medium, niemand heeft een monopolistische aanspraak, dus coöperatie / samenwerking is noodzakelijk oor een optimaal resultaat. Aanpak Basis-netwerkstructuur Onze aanpak was om eerst een basis-netwerkinfrastructuur te realiseren, met als doel de hele stad te bedekken. We hebben een raster an ideale punten oer de (hele) stadskaart gelegd, gebaseerd op een onderlinge afstand an zo n 800 meter. We proberen een node dicht bij het ideale punt te plaatsen, maar dat hangt natuurlijk ook af an de mogelijkheden, die ons geboden worden door de gebruikers, samenwerkende bedrijen en organisaties. Voorbeelden an gebruik an het netwerk: internetten met smart phones bedrijen en particulieren die tijdelijk niet de beschikking hebben oer hun interneterbinding door storing of erhuizing ideo (webcams) bij. bij nieuwbouwprojecten, sportwedstrijden of eenementen bedrijen die een VPN (irtual priate netwerk) met hun werknemers thuis wilden opzetten interneterbinding bij (sport-) eenementen buitenshuis interneterbinding op eraf gelegen locaties (bij. Kaag Boerderij erbonden met Webcam oor nieuwbouw ROC Leiden geplaatst bij LUMC, zichtbaar op het internet ia Wireless Leiden. p 9 an 10

10 Societeit) de Openbare Bibliotheek met meerdere dependances zorgcentra oor ouderen (interneterbinding op de eigen kamer) thuisgebruikers (eel mensen willen anuit hun huis erbinding met Wireless Leiden, hoofdzakelijk om gratis te kunnen internetten of een erbinding met andere gebruikers op te zetten). Onderzoek en Ontwikkeling Het WiFi netwerk an Wireless Leiden biedt de unieke mogelijkheid om nieuwe technieken en toepassingen te ontwikkelen en te testen. Daarom werken wij samen met meerdere onderzoeksinstellingen, zoals de Hogeschool Leiden, het Centre for Technology and Innoation Management (CeTIM), het Instituut oor Maatschappelijke Innoatie, (IMI), het Leiden Institute of Adanced Computer Science (LIACS). Sfeer Impressie Adhoc wifi bij bijeenkomst stadhuis Internetten op het terras ideo link naar Leidse studentenerenigingen (ElCid debat) Toegangspunt bij De Clerq. Internet op elden an RKVV Meerburg. Vrijwilliger op zoek naar erbeterpunten in het netwerk. Interneterbinding bij atletiek (Gouden Spike). p 10 an 10

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Wifi als service aan de toerist in Fryslân Wifi als service aan de toerist in Fryslân Theoretisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 Rapportnr. P2013_08 0 Rapportnr. P2013_08 1 Inhoud

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4 Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici Overdracht dorpsportaal Open in verbinding september 2013 Versie V4 Auteur(s): Guido van Alphen (TriVici), Martijn Ledegang (Provincie Fryslân),

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie