GEMEENTERAAD - VOORSTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD - VOORSTEL"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering an 28 noember 2012 Onderwerp: Gratis internet binnen Teylingen - Besluitormend Beknopte samenatting: D66 en Trilokaal hebben een initiatiefoorstel ingediend waarin het college de opdracht krijgt te onderzoeken of er gratis internetmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd op strategische locaties binnen Teylingen. Dit omdat Teylingen een moderne en sericegerichte gemeente wil zijn en hier het goede oorbeeld in moet geen. INFO BIJ HET BESLUIT Besluit nummer: 2012_Raad_00083 Interne Serice & Informatie Functioneel Beheer Financile consequenties: Bij de onderzoeksraag is als randoorwaarde meegegeen dat de onderzoekskosten uit de bestaande budgetten moesten worden bekostigd. Voor het uitoeren an dit onderzoek is gebruik gemaakt an een externe adiseur. De kosten oor de inhuur zijn opgeangen binnen het reguliere exploitatiebudget. Ook de kosten oor de aanschaf an de nodes op het gemeentekantoor en het bestuurscentrum kunnen bekostigd worden uit de reguliere budgetten. De structurele kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) dekken uit lopende ICT-budgetten. Wanneer de gemeenteraad wenst meer nodes te faciliteren dan zal hier budget oor moeten rijgemaakt. Dit doet wel inbreuk op de filosofie an de Stichting. Deze gaat eran uit dat de aanraag gesteund moet worden door de sponsor waar de node geplaatst wordt. Dit zorgt oor draaglak bij de realisatie. Het college stelt oor de filosofie an de stichting te eerbiedigen. Bestemd oor: Commissie BFT Financile consequenties: Bij de onderzoeksraag is als randoorwaarde meegegeen dat de onderzoekskosten uit de bestaande budgetten moesten worden bekostigd. Voor het uitoeren an dit onderzoek is gebruik gemaakt an een externe adiseur. De kosten oor de inhuur zijn opgeangen binnen het reguliere exploitatiebudget. p 1 an 10

2 Ook de kosten oor de aanschaf an de nodes op het gemeentekantoor en het bestuurscentrum kunnen bekostigd worden uit de reguliere budgetten. De structurele kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) dekken uit lopende ICT-budgetten. Wanneer de gemeenteraad wenst meer nodes te faciliteren dan zal hier budget oor moeten rijgemaakt. Dit doet wel inbreuk op de filosofie an de Stichting. Deze gaat eran uit dat de aanraag gesteund moet worden door de sponsor waar de node geplaatst wordt. Dit zorgt oor draaglak bij de realisatie. Het college stelt oor de filosofie an de stichting te eerbiedigen. DE GEMEENTERAAD AANHEF Volgende bijlagen worden bijgeoegd: Bijlage 1 Onderzoeksresultaten inentarisatie gratis internet.xls Flyer Wireless Leiden.pdf. Zie ook MOTIVERING Aanleiding en context: Op 22 maart 2012 hebben D66 en Trilokaal ia een initiatiefoorstel het college de opdracht gegeen het goede oorbeeld te geen en te onderzoeken of: Gratis hotspots kunnen worden gerealiseerd in een cirkel rond gemeentelijke gebouwen; Welke gebouwen hier allemaal oor in aanmerking komen en welke niet; Welke hotspots als strategisch kunnen worden gekenmerkt en welke als sericegericht; Welke kosten hiermee gemoeid zijn; Dit onderzoek te financieren uit bestaande budgetten. Op 22 mei 2012 heeft het college een eerste reactie teruggekoppeld. De beantwoording om de faciliteit ia een telecom leerancier te realiseren was nog niet olledig en boendien zijn de kosten oor deze oplossing erg hoog. Het college heeft uitstel geraagd om alternatiee mogelijkheden te onderzoeken. Beoogd resultaat: Met de gemeenteraad afstemmen wat erstaan wordt onder een modern en sericegerichte gemeente op het gebied an gratis internet. Inzicht te geen in de mogelijkheden an gratis internet in de gemeente Teylingen en te bepalen welke strategische locaties er binnen Teylingen zijn. Argumentatie: Belangrijke raag bij dit onderzoek is of het erstrekken an gratis internet hoort bij een sericegerichte gemeente? Het mogelijk maken an gratis internet is geen wettelijk opgelegde taak dus de gemeente heeft een rije keuze in de inulling an deze raag. De gemeente heeft nog geen beleid ontwikkelt dat zich richt op sericeerlening ia mobiel internet. p 2 an 10

3 Er is bijoorbeeld (nog) geen mobiele website of er zijn (nog) geen applicaties ( Apps ) ontwikkeld oor het afnemen an gemeentelijke producten en/of gemeentelijke informatie. Het college is an mening dat het erlenen an gratis internet niet noodzakelijk bijdraagt aan een betere sericeerlening. Het college indt het mogelijk maken an gratis internet een marktgerichte aangelegenheid. Uiteraard wil het college wel ingaan op de onderzoeksragen en een goed oorbeeld geen. Strategische locaties en gemeentelijke gebouwen De eerste 3 ragen richten zich op de locaties waar gratis internet mogelijk gemaakt kan worden. Er is onderscheid te maken in internet binnen gebouwen en buiten gebouwen. Uit de oorbeelden die de indieners an het initiatiefoorstel geen wordt oor het onderzoek gedoeld op internetfaciliteiten buiten gebouwen. Voor een goede uitgangspositie heeft een inentarisatie plaatsgeonden an de huidige internetfaciliteiten. Alle erenigingen, instellingen en ondernemers binnen Teylingen zijn geraagd een opgae te erstrekken of gratis internet beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt. Concluderend kan gezegd worden dat op eel locaties gratis internet binnen wel beschikbaar is maar buiten slechts zeer beperkt. Boendien zijn eel locaties afgeschermd met een wachtwoord. Voor een gedetailleerd oerzicht an de resultaten wordt erwezen naar bijlage 1 Onderzoeksresultaten inentarisatie gratis internet. Strategische locaties zijn plekken waar eel mensen zijn en waar behoefte is om te internetten. Dit gaat samen met de behoefte an aanbieders die ia internet informatie willen erschaffen. Als strategische locaties worden gezien: Winkelstraten Horecagelegenheden Eenemententerreinen Stations Theaters Jongerencentra Bejaardentehuizen Sportaccommodaties Openbare parken Speeltuinen Toeristische locaties Scholen Gemeentehuizen p 3 an 10

4 Het college is an mening dat het niet tot de taken an de gemeente behoort om de internetfaciliteiten op alle strategische locaties mogelijk te maken. De wens om internet mogelijk te maken moet in eerste instantie ondersteund worden door de eigenaren en/of beheerders an de locaties. Uit de inentarisatie is gebleken dat sommige strategische locaties lieer geen openbaar gratis internet beschikbaar hebben, bijoorbeeld scholen. Het college indt dat de gemeente een regisserende rol heeft en initiatieen wil steunen. Als serice en om een goed oorbeeld te geen stelt het college oor om in de nabijheid an het Gemeentekantoor en het Bestuurscentrum gratis internet mogelijk te maken. Welke technische mogelijkheden zijn er oor gratis internet De olgende technieken zijn mogelijk oor het faciliteren an gratis internet: 1. Hotspots In de eerste terugkoppeling op het initiatiefoorstel is dit alternatief uitgewerkt. Door het plaatsen an antennemasten kan op strategische locaties internet worden gebruikt. 1. FON-netwerk Deelnemers in het FON-netwerk delen hun internet toegang onderling door deze aan elkaar aan te bieden. Op de router wordt een bandbreedte beschikbaar gemaakt oor gezamenlijk gebruik. Ziggo wil deze mogelijkheid in de toekomst aanbieden. Momenteel loopt een pilot bij de gemeente Groningen. Wanneer de pilot goed erloopt komt rond 2014 deze faciliteit beschikbaar (bron: Persoorlichter Ziggo). 1. WiFi-netwerk In eel gemeenten zijn (professionele) rijwilligers actief om een gratis draadloos netwerk (aak met gratis toegang tot het internet) op te zetten oor de bewoners en/of bezoekers an hun gemeente. Op dit moment gebeurt dat in enkele tientallen gemeenten. In onze regio is dit de Stichting Wireless Leiden. In onderstaande matrix worden de belangrijkste kenmerken inzichtelijk gemaakt. Hotspots FON-netwerk WiFi-netwerk Eenmalige kosten De kosten oor het Ziggo betaalt de kosten plaatsen an één hotspot oor het plaatsen an is hoog (tussen (steun)zenders. en per mast). Plaatsen an één antenne kost 800 á Structurele kosten De datakosten per hotspot bedragen 250 per maand. Voor klanten an Ziggo Keuze is de faciliteit gratis, niet klanten betalen oor de Maximaal 400 per jaar. p 4 an 10

5 deelname. Beheer / onderhoud netwerk Gemeente Teylingen Ziggo Stichting Wireless Leiden Snelheid erbinding (dit is afhankelijk an aantal deelnemers dat tegelijkertijd gebruik maakt) Snel Nog geen resultaten bekend. Redelijk Beeiliging De beeiliging is in te regelen door de gemeente. De registratie an het gebruik is erplicht. De beeiliging wordt geregeld door Ziggo. De registratie an het gebruik is erplicht. De beeiliging wordt geregeld door de Stichting Wireless Leiden. De registratie an het gebruik is niet erplicht maar er wordt wel gemeten. Betrouwbaarheid Goed. Nog geen eraringen. Goed Storingen gaan ia de gemeente naar de proider. Storingen melden bij Ziggo. Storingen melden bij Stichting Wireless Leiden. Uit boenstaande heeft het college afgeleid dat samenwerking met de Stichting Wireless Leiden het best aansluit op de wensen en behoefte an de gemeente Teylingen. Boendien past dit bij de regisserende rol die de gemeente wil uitoefenen. Het bestuur an de Stichting is uitgenodigd om toelichting te geen oer de organisatie en de mogelijkheden oor samenwerking. De Stichting is een rijwilligersorganisatie die de afgelopen tien jaar in de omgeing an Leiden een gratis WiFi-netwerk heeft gerealiseerd. Naast Zoeterwoude zijn ook in de Katwijk, Leiderdorp en De Kaag gratis WiFi-internetmogelijkheden gerealiseerd. Vrijwilligers binnen Teylingen mobiliseren Inmiddels zijn ia de sociale media al enkele aanmeldingen oor rijwilligers. Er zal een kennismakingsgesprek bij en met de Stichting Wireless Leiden plaatsinden wat de wederzijdse erwachtingen zijn. Hopelijk leidt dit tot een eigen rijwilligersgroep binnen de gemeente Teylingen. Mocht dit onerhoopt niet lukken dan zullen de contacten tot uiterlijk 1 januari 2014 nog ia de gemeente erlopen. In de publicatie oer dit oorstel zullen we een oproep tot de aanmelding an rijwilligers doen. Stichting Wireless Leiden Organisatorisch De Stichting bestaat uit professionele rijwilligers. Er is gekozen oor de rechtsorm an een p 5 an 10

6 Stichting zodat ze snel kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum kunnen beperken. De Stichting heeft geen commerciële belangen zodat ze gemakkelijk met commerciële en niet commerciële partijen kunnen samenwerken. Samenwerking met/binnen een gemeente gaat bij oorkeur ia een rijwilligersorganisatie. Wij onderzoeken nog welke organisatie wil participeren. Technische uitleg. Door het plaatsen an nodes (antennes) wordt een WiFi-netwerk aangelegd. De nodes maken het mogelijk om ia het WiFi-netwerk gratis te internetten. Er zijn kernnodes en hulpnodes. De kernnodes worden centraal (liefst zo hoog mogelijk) geplaatst om de hulpnodes te ondersteunen. Via de hulpnodes wordt contact gemaakt met het internet. Stelregel is dat zolang je de hulpnode ziet erbinding gemaakt kan worden. Het bereik an een hulpnode is 100 á 200 meter (afhankelijk an bebouwing). Wanneer je binnen het bereik an een hulpnode bent herkent je telefoon/tablet het WiFi-signaal. Men moet eenmalig akkoord gaan met de oorwaarden en wordt erolgens doorgeschakeld naar een website. De oorwaarden zijn er op gericht dat men deugdelijk gebruik maakt an het internet. Na het akkoord kan men rij internetten oor normaal gebruik (webmail lezen en websites bezoeken). Het downloaden an muziek of films is geblokkeerd. Afhankelijk an het plaatsen kan de node aan de wand beestigd worden of aan een paal op het dak. Het plaatsen an een node is ergunningsrij. Voor het beste signaal heeft plaatsing op hoge locaties de oorkeur. Alorens plaatsing komen de rijwilligers an de Stichting Wireless Leiden een locatieonderzoek uitoeren. Financieel Voor het plaatsen an een node is geld nodig. De kosten betreffen de aanschaf an de node. Eén node kost gemiddeld 800 (exclusief btw). Deze kosten zijn eenmalig. Een node gaat 5 tot 7 jaar mee. Door een node te sponsoren wordt toegang tot het netwerk erkregen. Bij aanmelding wordt men, indien gewenst, doorerbonden naar de website an de sponsor. Het plaatsen an de node doen de rijwilligers an de Stichting Wireless Leiden. Ook het beheer en onderhoud is in handen an de Stichting. Dit gebeurt op afstand. Participatie nieau: Geen rol Beslist het olgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: Gratis internet in Teylingen mogelijk maken door: a. samen te werken met FreeWiFi Leiden en op basis an initiatieen anuit de beolking/middenstand internetfaciliteiten te realiseren; p 6 an 10

7 b. gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen oor het plaatsen an WiFi-kastjes en/of antennes; c. in 2012 eenmalig beschikbaar te stellen uit de lopende ICT-budgetten oor de realisatie an gratis WiFi bij het bestuurscentrum in Voorhout en het gemeentekantoor in Sassenheim; d. structureel de kosten oor één internetaansluiting ( 400 per jaar) beschikbaar te stellen (dekking uit lopende ICT-budgetten); e. een organisatie/instelling of rijwilligers te zoeken die wil dienen als tussenpersoon oor de samenwerking met de Stichting Wireless Leiden (tot maximaal 1 januari 2014 zal de gemeente als tussenpersoon fungeren); f. een aanbeelingsbrief ersturen aan mogelijke sponsoren. STEMMING Ontwerpbesluit door de commissie bft in ergadering an 28 noember 2012 p 7 an 10

8 Flyer Wireless Leiden.pdf Oer Wireless Leiden Missie, isie en strategie Vanaf de oprichting in 2002 heeft de Stichting Wireless Leiden een open, goedkoop, snel draadloos netwerk tot stand gebracht oor de regio Leiden. Het is een lokaal netwerk, dat technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook gebruikt kan worden oor gratis lokale communicatie in de Leidse regio. Wireless Leiden is een organisatie zonder winst oogmerk, die olledig draait op professionele rijwilligers en streeft naar het realiseren en in stand houden an de draadloze infrastructuur. Al onze software, technologische en organisatorische kennis is rij beschikbaar oor anderen onder een open source license an Stichting Wireless Leiden.Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk en menen dat dit essentieel is oor het succes an het project en oor het beheersen an de kosten eran. Wij bouwen geen geïsoleerde hot spots, integendeel, wij stellen draadloos erbonden nodes op. Deze nodes zijn de toegangspunten Toegangspunt bij tot het netwerk oor gebruikers in de directe omgeing an de node. Ook Leythenrode mobiele gebruikers en bezoekers / toeristen met een laptop kunnen erbinding maken. Voor erbinding met Internet ia het netwerk is het niet noodzakelijk, dat elke node zelf een interneterbinding heeft. Een beperkt aantal toegangspoorten olstaat. Op dit moment zijn meerdere toegangspoorten naar het Internet operationeel. Indiiduele gebruikers kunnen ook hun eigen interneterbinding delen, niet alleen met hun directe buren, maar ook met mensen aan de andere kant an de stad. Wij willen dat dit lokale netwerk gemakkelijk en gratis toegankelijk is, zowel oor het maken an een erbinding, oor het leeren an informatie en diensten als oor het experimenteren met nieuwe toepassingen. Het project wordt gedragen door samenwerking en enthousiasme an rijwilligers, bedrijen en organisaties. De kosten worden laag gehouden door gebruik te maken an goedkope hardware, open standaarden, open source software en ooral rijwilligers: in een coöperatiee, planmatige aanpak, zonder winst oogmerk. Vrijwilligersorganisatie De kern an Wireless Leiden wordt geormd door een groep professionele rijwilligers met eraring en kennis an een heel scala an disciplines, zoals radiotechniek, netwerkplanning, beheer en public relations. Formeel zijn wij een stichting, in tegenstelling tot een ereniging met leden, om snel te kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum te beperken. Omdat wij geen commerciële belangen hebben, kunnen we gemakkelijk samenwerken zowel met commerciële als niet commerciële partijen. In dit erband dient met name genoemd te worden de samenwerking met Hogeschool Leiden in o.a. het FreeDiscoery project, Vrijwilliger bezig tijdens Serious Request Wij stimuleren en beorderen commerciële actiiteiten door anderen rondom ons netwerk en als neeneffecten (spin-offs). Wij publiceren onze eraringen en de door ons ontwikkelde kennis op onze websites: en p 8 an 10

9 Getrouw aan de open source filosofie, willen wij niet dat anderen het wiel weer opnieuw moeten uitinden. Wij moedigen serieuze en enthousiaste mensen in andere plaatsen aan om ons project te kopiëren en beindingen naar ons terug te koppelen. Vele kleinere plaatsen rondom Leiden hebben zich aangesloten bij het Wireless Leiden initiatief, aanankelijk omdat daar in het geheel geen snelle interneterbinding beschikbaar was. In de gemeenten Kaag&Braassem, Aalsmeer, Katwijk aan Zee, Kaag, Oegstgeest en Leiderdorp zijn nodes geplaatst, die erbonden zijn met het netwerk an Wireless Leiden. Coöperatiee structuur, maatschappelijk netwerk De kosten an een WiFi netwerk kunnen minimaal zijn, ten dele omdat niet betaald hoeft te worden oor een zendergunning. WiFi maakt namelijk gebruik an een gratis frequentie-band: iedereen mag die band gebruiken. Natuurlijk heeft dit zowel oordelen als ook nadelen: het signaal an de één is de ruis oor de ander, zodat het risico aanwezig is dat WiFi aan zijn eigen succes ten onder gaat. Vandaar dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. Ook is één samenhangend netwerk eel waardeoller oor alle gebruikers in ergelijking met (ele) indiiduele draadloze oplossingen. Neem het oorbeeld an een bedrijf met twee netwerk. kantoren in de stad. Zonder een onderlinge zichtlijn kunnen de kantoren geen rechtstreekse, draadloze erbinding maken. Maar de kantoren kunnen (wel) erbonden worden ia het netwerk an Wireless Leiden en dat niet alleen, zij zijn (dan) teens erbonden met ele andere locaties in de stad. Onze aanpak is er op gericht om het aantrekkelijker te maken oor iedere geïnteresseerde partij om mee te doen met het netwerk, lieer dan te proberen in hun ééntje te WiFi en. Vandaar onze oproep aan bedrijen, de uniersiteit, het stadsbestuur, organisaties en burgers om aan te haken. Een coöperatiee non-profit aanpak maakt het ook mogelijk om gratis toegang te krijgen tot strategische hoge punten om nodes te plaatsen. In tegenstelling tot een bedrijf met winstoogmerk, dat zal moeten betalen oor toegang tot een dak. Bijna alle kosten zijn oor apparatuur an de nodes. Wij menen dat een non-profit (en coöperatiee) benadering an de WiFi-infrastuctuur duurzamer is: de WiFi frequentie-band is een gedeeld medium, niemand heeft een monopolistische aanspraak, dus coöperatie / samenwerking is noodzakelijk oor een optimaal resultaat. Aanpak Basis-netwerkstructuur Onze aanpak was om eerst een basis-netwerkinfrastructuur te realiseren, met als doel de hele stad te bedekken. We hebben een raster an ideale punten oer de (hele) stadskaart gelegd, gebaseerd op een onderlinge afstand an zo n 800 meter. We proberen een node dicht bij het ideale punt te plaatsen, maar dat hangt natuurlijk ook af an de mogelijkheden, die ons geboden worden door de gebruikers, samenwerkende bedrijen en organisaties. Voorbeelden an gebruik an het netwerk: internetten met smart phones bedrijen en particulieren die tijdelijk niet de beschikking hebben oer hun interneterbinding door storing of erhuizing ideo (webcams) bij. bij nieuwbouwprojecten, sportwedstrijden of eenementen bedrijen die een VPN (irtual priate netwerk) met hun werknemers thuis wilden opzetten interneterbinding bij (sport-) eenementen buitenshuis interneterbinding op eraf gelegen locaties (bij. Kaag Boerderij erbonden met Webcam oor nieuwbouw ROC Leiden geplaatst bij LUMC, zichtbaar op het internet ia Wireless Leiden. p 9 an 10

10 Societeit) de Openbare Bibliotheek met meerdere dependances zorgcentra oor ouderen (interneterbinding op de eigen kamer) thuisgebruikers (eel mensen willen anuit hun huis erbinding met Wireless Leiden, hoofdzakelijk om gratis te kunnen internetten of een erbinding met andere gebruikers op te zetten). Onderzoek en Ontwikkeling Het WiFi netwerk an Wireless Leiden biedt de unieke mogelijkheid om nieuwe technieken en toepassingen te ontwikkelen en te testen. Daarom werken wij samen met meerdere onderzoeksinstellingen, zoals de Hogeschool Leiden, het Centre for Technology and Innoation Management (CeTIM), het Instituut oor Maatschappelijke Innoatie, (IMI), het Leiden Institute of Adanced Computer Science (LIACS). Sfeer Impressie Adhoc wifi bij bijeenkomst stadhuis Internetten op het terras ideo link naar Leidse studentenerenigingen (ElCid debat) Toegangspunt bij De Clerq. Internet op elden an RKVV Meerburg. Vrijwilliger op zoek naar erbeterpunten in het netwerk. Interneterbinding bij atletiek (Gouden Spike). p 10 an 10

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering an december 2012 Besluit nummer: 2012_Raad_00083 Onderwerp: Gratis internet binnen Teylingen - Besluitormend Beknopte samenatting: D66 en Trilokaal hebben

Nadere informatie

Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Projectgroep Zoeterwoude

Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Projectgroep Zoeterwoude Afzender Contact Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Projectgroep Zoeterwoude afdeling-zoeterwoude@lijst.wirelessleiden.nl 06-26728599 Onderwerp Free-Wifi Zoeterwoude Datum 12 Juli

Nadere informatie

mensen toegang tot breedband internet voor euro.

mensen toegang tot breedband internet voor euro. 200.000 mensen toegang tot breedband internet voor 200.000 euro. Jasper Koolhaas voorzitter Stichting Wireless Leiden jasper@wirelessleiden.nl Huub Schuurmans Marten Vijn Rudi van Drunen Wireless Leiden:

Nadere informatie

Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Afdeling Zoeterwoude. afdeling-zoeterwoude@lijst.wirelessleiden.

Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Afdeling Zoeterwoude. afdeling-zoeterwoude@lijst.wirelessleiden. Afzender Contact Jongeren Adviesraad Zoeterwoude Stichting Wireless Leiden Afdeling Zoeterwoude afdeling-zoeterwoude@lijst.wirelessleiden.nl 06-26728599 Onderwerp Free-Wifi Zoeterwoude Datum 12 Juli 2012

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht 2014 Stichting Wireless Leiden. Wireless Leiden gaat de regio in

Activiteitenoverzicht 2014 Stichting Wireless Leiden. Wireless Leiden gaat de regio in Activiteitenoverzicht 2014 Stichting Wireless Leiden Wireless Leiden gaat de regio in De activiteiten van de Stichting Wireless Leiden breiden zich nu steeds meer uit in de Leidse regio. Bedrijven en instellingen,

Nadere informatie

Overzicht activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2013

Overzicht activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2013 Overzicht activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2013 Milestones De afdeling Zoeterwoude van Wireless Leiden heeft de eerste fase van het lokale FreeWiFi project voltooid door de bouw van vier

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 27 januari 2015

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 27 januari 2015 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00070 Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Gratis wifi hotspots - Informerend Beknopte samenvatting Op 22 december hebben

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht herziene uitgae januari 2013 januari 2013 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van oktober 2015. Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-III ISD Bollenstreek - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van oktober 2015. Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-III ISD Bollenstreek - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van oktober 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00082 Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-III ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Onderwerp: Gunning aanleg en onderhoud rioolaansluitingen in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Gunning aanleg en onderhoud rioolaansluitingen in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 17 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00200 Onderwerp: Gunning aanleg en onderhoud rioolaansluitingen in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Wireless Leiden. Werkomgeving:

Jaaroverzicht 2012 Wireless Leiden. Werkomgeving: Jaaroverzicht 2012 Wireless Leiden Werkomgeving: De snelle opkomst van tablets en smartphones heeft in 2012 een grote vraag naar WiFi op straatniveau doen ontstaan. In 2011 heeft Wireless Leiden hier al

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht oktober 2009 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang (NVTK) www.ntk.nl

Nadere informatie

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2011.

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2011. Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2011. Mijlpalen - In 2011 kon de upgrade van de nodes naar het IRIS-concept voltooid worden. IRIS betekent "Independent Radio Interface System", een concept ontwikkeld

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2015. Onderwerp: Uitgangspunten Noodfonds Teylingen - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2015. Onderwerp: Uitgangspunten Noodfonds Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00070 Onderwerp: - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Naar aanleiding van de raadsmotie van 25 juni 2015 volgt er een nieuw

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend

Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00975 Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend

Nadere informatie

Een schriftelijke afwijzing van een bank waaruit blijkt dat zij niet overgaan tot het verstrekken van een lening;

Een schriftelijke afwijzing van een bank waaruit blijkt dat zij niet overgaan tot het verstrekken van een lening; VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 17 mei 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00383 Onderwerp: Garantstelling lening Rijnlands Lyceum Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken.

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Verbeter je draadloze netwerk Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Johan Boer, 4 november 2015 Programma Wat is eigenlijk het probleem? Een paar definities Oorzaken Meten

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 8 maart Onderwerp: Aanleg extra fiets/wandelroute station Sassenheim - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 8 maart Onderwerp: Aanleg extra fiets/wandelroute station Sassenheim - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00196 Onderwerp: Aanleg extra fiets/wandelroute station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Het college besluit in

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend

Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 augustus 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00634 Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

www.beautyandwellnesscadeau.nl

www.beautyandwellnesscadeau.nl www.beautyandwellnesscadeau.nl BEAUTY&WELLNESS cadeau brengt nieuwe klanten naar uw bedrijf en zet uw bedrijf op de kaart! Wereldwijd wordt er in de giftcard branche een enorme omzet behaald. Engeland,

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2010.

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2010. Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2010. Mijlpalen - In 2010 is het werk aan verbetering van de software die in de nodes wordt gebruikt doorgegaan, waardoor de "nodemachinefabriek" voortdurend verder

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

WifiSpots van Ziggo. Dienstbeschrijving

WifiSpots van Ziggo. Dienstbeschrijving WifiSpots van Ziggo Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. WifiSpots van Ziggo 4 1.1 Wat zijn WifiSpots van Ziggo 1.2 Voordelen van WifiSpots 1.3 Aan- en uitzetten voor WifiSpots 1.4 Toestelinstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00280 Onderwerp Het beëindigen van het huurcontract met SCC 't Onderdak - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst WiFi op ligplaatsen Erwin Stringer/Gert- Jan v/d Bilt 22 Januari 2013 Agenda Inleiding Toelichting IDVV programma Wifi op ligplaatsen Achtergrond & doelstelling De techniek Het Business

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan.

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan. september 2015 - A.M. an Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 2 3 4 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 1 1.4 Leeswijzer 2 Kenmerken werkgebied 2.1 Kenmerken werkgebied

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00165 Onderwerp: Wijzigen besluit Ondernemersfonds - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Het college

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 mei 2013 nummer: 2013_BW_00286 Onderwerp Bestuursopdracht samenwerking belastingen - vormend Beknopte samenvatting Instemmen

Nadere informatie

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca WiFi2Connect HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik.

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. Plugwise is het enige draadloze totaaloplossing Plugwise heeft een duidelijke filosofie: energiemanagementsysteem dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. de groenste

Nadere informatie

Onderzoek centrale huisvesting

Onderzoek centrale huisvesting Onderzoek centrale huisvesting Gemeentelijke organisatie 1G februari 2012 Een overzicht: Onze twee kantoorpanden voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het ene gebouw moet meer worden aangepast

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00397 Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Biedt uw klanten gratis Wi-Fi en vergroot uw omzet. Wij zullen u laten zien hoe! Aandachtpunten voor de hotelindustrie

Biedt uw klanten gratis Wi-Fi en vergroot uw omzet. Wij zullen u laten zien hoe! Aandachtpunten voor de hotelindustrie Biedt uw klanten gratis Wi-Fi en vergroot uw omzet Wij zullen u laten zien hoe! Aandachtpunten voor de hotelindustrie free-hotspot.com s FREE HotSpot Programma Wat is 'free-hotspot.com'? In geheel Europa

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen. Doctoraalscriptie. Verantwoorde ontwikkelingshulp

Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen. Doctoraalscriptie. Verantwoorde ontwikkelingshulp " " ~ ~ I, Erasmus Uniersiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen ~ '.' Doctoraalscriptie Verantwoorde ontwikkelingshulp Het belang an financieel management an Niet-Goeernementele Organisaties

Nadere informatie

Oostdijk. Wethouder Koningswoud en de heer van Es feliciteren elkaar m et het bereiken van deze mijlpaal.

Oostdijk. Wethouder Koningswoud en de heer van Es feliciteren elkaar m et het bereiken van deze mijlpaal. Een uitgae an Estate Inest Editie nr. 2 d.d. 27-02- 2015 UW NIEUWSUPDATE OVER DE NIEUWE OOSTDIJK EXCLUSIEF NIEUWS Wethouder Koningswoud en de heer an Es feliciteren elkaar m et het bereiken an deze mijlpaal.

Nadere informatie

Installatiehandleiding CT-1024/1029 Extended powerful wifi Antenne voorzien van Alfa AWUS036NEH wifi-adapter

Installatiehandleiding CT-1024/1029 Extended powerful wifi Antenne voorzien van Alfa AWUS036NEH wifi-adapter Uitleg overzicht gevonden netwerken de volgorde van gevonden netwerken kan worden weergegeven op volgorde van: - naam (klik op groene bol "SSID") - kanaal (Channel) - Signal (ontvangststerkte) bij iedere

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie