Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang Houder Mede-rekeninghouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder"

Transcriptie

1 Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden verstaat men onder: - Bank: ; kredietinstelling gevestigd 52, route d Esch te L-2965 Luxemburg, Luxemburgs Handelsregister B 6041, Luxemburgs BTW-nummer Lu , tel , fax , met vergunning van en onder toezicht staand van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), route d Arlon, 110, L Luxemburg, tel Klant: elke persoon met een Internet Toegang of een Mobiele Toegang; - Toegang: Internet-Toegang en Mobiele Toegang - (Internet) Toegang: online bankservice via het transactiegedeelte van de website van de Bank waarmee de Klant verschillende transacties kan uitvoeren, zoals beschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; - Mobiele Toegang: de Mobiele Toegang tot de Internetdienst is een kanaal dat de Klant in staat stelt zijn rekeningen te raadplegen waarnaar onder het (de) in de Aanvraag benoemde Klantennummer(s) wordt verwezen en zijn overschrijvingsopdrachten vanaf zijn Mobiele Toestel te beheren. De regels voor het gebruik van het internet en de bijbehorende waarschuwingen zijn van toepassing op de Mobiele Toegang op de website. - Mobiel Toestel: mobiele toestellen die compatibel zijn met de ING Mobile Applicatie (momenteel beperkt tot bepaalde toestellen van Apple, waaronder met name de Apple ipad, iphone en ipod Touch); - ING Mobile Applicatie: informaticasysteem beschikbaar via elektronische gegevensoverdracht tussen de Bank en de Klant. Dit systeem wordt via het Informaticasysteem door de Bank aangeboden. - Informaticasysteem: gekoppeld aan het Mobiele Toestel dat compatibel is met de ING Mobile Applicatie en Mobiele Toegang verleent. - Website: ING Luxembourg stelt met betrekking tot een middelenverbintenis op de Website vermelde diensten ter beschikking van gebruikers die dit wensen. Deze diensten kunnen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, met name naargelang de technologische ontwikkelingen. - ing.lu ( elektronisch adres dat toegang biedt tot de website van de Bank op het internationale Internetnetwerk. De naam 'ING' is een beschermd merk, gedeponeerd door ING Groep N.V., een vennootschap naar Nederlands recht met hoofdkantoor aan de Amstelveenseweg, 500, 1081 KL Amsterdam, Nederland; - Identificatiegegevens: technische middelen die de identificatie van de Klant mogelijk maken. Concreet betreft het een contractnummer, een paswoord en een Digi-ID; - Contractnummer: identificatiegegeven van de Klant bestaande uit 3 letters en 3 cijfers (van het type ABC123 ) dat vermeld is op de Aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst en op elke pagina van het transactiegedeelte van de website; - Paswoord: persoonlijk paswoord geldend als Identificatiegegeven van de Klant wanneer hij een verbinding met het transactiegedeelte van de website van de Bank tot stand brengt; - Digipass: elektronisch apparaatje dat continu een Digi-ID genereert, en waardoor de Klant door de Bank kan worden geïdentificeerd wanneer hij de Digi-ID invoert telkens wanneer het systeem het hem vraagt; - Digi-ID: cijfercode die met geregelde tussenpozen (ongeveer elke minuut) door de Digipass wordt gegenereerd via algoritmen die gesynchroniseerd zijn met de server van de Bank; - Consument: een natuurlijk persoon die, in verband met overeenkomsten voor betalingsdiensten, optreedt anders dan in het kader van een commerciële of professionele activiteit; - Bankwerkdag: werkdag van de Bank zoals vastgelegd in de geldende tarievenlijst van de Bank; - Schriftelijke documenten: elk instrument waarmee de Klant gegevens kan opslaan die hem persoonlijk zijn toegestuurd op een dergelijke manier dat hij er zich in de toekomst eenvoudig op kan beroepen gedurende een bepaalde periode in overeenstemming met de doeleinden van deze gegevens, en waarmee de opgeslagen gegevens identiek kunnen worden gereproduceerd. Voorbeelden: dvd-roms, cd-roms, harde schijven van pc's, enz. waarop kan worden opgeslagen. - de Aanvraag: de Aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst. 2. Bepaling van de Toegang De Klant bepaalt het(de) klantnummer(s) waartoe hij toegang wenst te hebben in de Aanvraag. De Klant kan toegang aanvragen in zijn hoedanigheid als individuele rekeninghouder van het(de) klantnummer(s), mede-rekeninghouder, gemachtigde, wettelijke vertegenwoordiger van de rekening houder van de klant nummer(s) of als VISA kaart houder. De Klant kan ook een dergelijke toegang krijgen in zijn hoedanigheid als verzekeringnemer of medeverzekeringnemer van een levensverzekering van ING Life Luxembourg S.A. (voor wie de Bank als agent gemachtigd is) 2.1. Houder Als houder heeft de Klant Toegang tot al zijn rekeningen, ongeacht hun aard (geldrekening, effectendeposito, deposito- en kredietrekeningen, enz.), die onder het (de) op in de Aanvraag vermelde klantnummer(s) zijn aangeduid Mede-rekeninghouder Als mede-rekeninghouder kan de Klant alleen verzoeken om toegang tot het (de) klantnummer(s) waarvan hij mede-rekeninghouder is. Elke mede-rekeninghouder dient zijn eigen aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst te ondertekenen en over zijn eigen Identificatiegegevens te beschikken. De mede-rekeninghouder die om Toegang verzoekt, is verplicht om de andere mederekeninghouder(s) hiervan op de hoogte te brengen. Hij verbindt zich ertoe de Bank te vrijwaren voor alle vormen van schade die kunnen voortvloeien uit het niet-nakomen van de verantwoordelijkheid om de andere mede-rekeninghouder(s) te informeren Gemachtigde Als gemachtigde kan de Klant slechts om Toegang verzoeken na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de houder / een mederekeninghouder van het (de) klantnummer(s) aangeduid in de Aanvraag. De (mede)houder die aan de gemachtigde de toelating verleent tot de Toegang erkent en aanvaardt dat de gemachtigde een algemeen recht van inzage van onbepaalde duur heeft in zijn klantnummer(s) dat (die) is (zijn) aangeduid in de Aanvraag, en in het bijzonder in het historische overzicht van de rekeningen en kaart verrichtingen. De mede-rekeninghouder die aan de gevolmachtigde de toelating heeft verleend voor de Toegang, is verplicht om de andere mederekeninghouder(s) hiervan op de hoogte te brengen. Hij verbindt zich ertoe de Bank te vrijwaren voor alle vormen van schade die kunnen voortvloeien uit het niet-nakomen van de verantwoordelijkheid om de andere mede-rekeninghouder(s) te informeren. De houder of mede-rekeninghouder die de toelating verleent voor de Toegang is verantwoordelijk voor de transacties die door zijn gemachtigde worden uitgevoerd. Deze toelating kan op elk moment door elke houder worden herroepen; de toelating blijft echter geldig tot de schriftelijke herroeping, hetzij betekend via een aangetekend schrijven, hetzij overlegt aan de Bank in ruil voor een ontvangstbewijs. Behoudens andersluidende overeenkomst kan de Bank echter pas aansprakelijk worden gesteld na afloop van de vijfde bankwerkdag volgend op de ontvangst van het schrijven. De toelating treedt buiten werking ten opzichte van de Bank, in de gevallen voorzien in artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, behoudens tegenbepaling, wettelijke onbekwaamheid, faillissement of een vergelijkbare procedure), op de vijfde bankwerkdag nadat de Bank ervan heft kennisgenomen, zonder dat zij daartoe zelf een onderzoek hoeft in te stellen.

2 Page 2/8 2.4 Wettelijke vertegenwoordiger Als wettelijke vertegenwoordiger kan de Klant verzoeken om Toegang tot het/de klantnummer(s) aangegeven in de Aanvraag behorend bij een rekeninghouder waarover hij de ouderlijke macht heeft. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Toegang worden verleend aan de wettelijke vertegenwoordiger tot het moment dat de rekeninghouder de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, behoudens meerderjarigverklaring van deze laatste of ontzetting uit de ouderlijke macht van de wettelijke vertegenwoordiger. In deze gevallen zal de Toegang pas worden ontzegd, en is de Bank pas verantwoordelijk vanaf de vijfde werkdag nadat de Bank kennis genomen heeft van de meerderjarigverklaring of de ontzetting uit de ouderlijke macht, hetzij door een aangetekende brief, hetzij door het tegen decharge overhandigen van een schriftelijke melding hiervan Houder van een VISA-kaart Als houder van een door de Bank uitgegeven VISA kaart kan de Klant slechts het VISA-uittreksel van het rekeningnummer van zijn in de aanvraag vermelde VISA-kaart raadplegen indien de rekeninghouder / een mederekeninghouder voor het/de desbetreffende in de Aanvraag genoemde klantnummer(s) hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent Verzekeringnemer In de hoedanigheid van verzekeringnemer kan de Klant om Toegang verzoeken tot het (de) in de Aanvraag vermelde verzekeringscontract(en) waarvoor de Bank verzekeringsagent is Medeverzekeringnemer In de hoedanigheid van medeverzekeringnemer kan de Klant om Toegang verzoeken tot het (de) in de Aanvraag vermelde verzekeringscontract(en) waarvoor de Bank verzekeringsagent is. Elke medeverzekeringnemer dient zijn eigen Aanvraag te ondertekenen en over zijn eigen Identificatie-elementen te beschikken. De medeverzekeringnemer die om Toegang verzoekt, dient de andere medeverzekeringnemer(s) daarvan in kennis te stellen. Hij verbindt zich ertoe om de Bank niet aansprakelijk te houden of om vergoedingen te eisen voor eventuele schade geleden ten gevolge van het inroepen van zijn aansprakelijkheid wegens een gebrek aan informatie van de andere medeverzekeringnemer(s). 3. Reikwijdte van de Toegang Het sortiment van transacties die voor de Klant toegankelijk zijn via de Toegang, is afhankelijk van het type toegang dat aan de Klant is verleend (raadpleging of transactie), van de aard van de rekeningen of verzekeringscontacten waarop de Toegang betrekking heeft (op nominatief of onder een pseudoniem), van het type volmacht of het type beheer dat aan deze gekoppeld zijn (ondertekeningsbevoegdheid op de rekeningen, het al dan niet bestaan van een beheermandaat, rekening limieten, etc. ), en de hoedanigheid krachtens welke de Toegang aan de Klant is verleend (houder, medehouder, gemachtigde, wettelijke vertegenwoordiger, VISA kaart houder, verzekeringnemer of medeverzekeringnemer). De reikwijdte van de Toegang kan eveneens worden beperkt tot raadpleging in plaats van transacties indien de Klant verblijft in een risicoland of in een land waar het gebruik van Internet-bankieren verboden is. Indien een van deze criteria of de Banks eigenschap als verzekeringsagent wijzigt kan dit bijgevolg leiden tot een wijziging van het type toegang dat aan de Klant is verleend, of zelfs tot een opheffing van de Toegang. De Bank is echter pas verplicht om de Toegang te wijzigen of op te heffen op de vijfde bankwerkdag nadat zij naar behoren schriftelijk op de hoogte is gebracht van de wijzigingen die een invloed hebben op de Toegang. Deze wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op transacties die al in bewerking zijn, noch op termijntransacties die nog niet zijn vervallen. 4. Recht om de Toegang te weigeren De Bank behoudt zich het recht voor om de Toegang geheel of gedeeltelijk te weigeren, en/of hieraan bijkomende voorwaarden op te leggen, zonder opgaaf van redenen. De Bank kan de Toegang ook geografisch beperken. De Toegang kan zo vanaf bepaalde landen worden beperkt en zelfs worden verboden. 5. Bedenktijd De Klant heeft veertien (14) kalenderdagen bedenktijd, vanaf de dag waarop hij de identificatiegegevens ontvangt die nodig zijn om toegang tot de internetdienst te krijgen. Gedurende deze periode kan hij zich zonder boete en zonder opgaaf van redenen terugtrekken, in overeenstemming met de bepalingen in artikel 6 die gelden voor de Verkoop op afstand. Hierna wordt de Klant geacht de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden van de Bank, het tarief van de Bank en deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Voor de Toegang die aan de Klant wordt toegekend in de hoedanigheid van gevolmachtigde is bovendien de toestemming van (een van) de houder(s) van het (de) desbetreffende klantnummer(s) vereist. 6. Verbinding met de dienst Bij de ondertekening van de Aanvraag ontvangt de Klant zijn Identificatiegegevens waarmee hij zich bij elke verbinding dient te identificeren. De Toegang kan worden verkregen via het Internet, op de website ing.lu. De Toegang kan dus worden verkregen op elk moment en ongeacht de locatie van de Klant. De Klant zorgt zelf voor zijn aansluiting bij de Internet Service Provider (ISP) van zijn keuze. De Klant moet zijn Initieel paswoord bij zijn eerste verbinding wijzigen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van zijn Paswoord. 7. Aanbevelingen Bij elke verbinding dient de Klant erop te letten dat zijn installatie geen technische afwijkingen vertoont en geen virus of ander programma bevat dat de veiligheid van de Toegang in gevaar zou kunnen brengen. De installatie van de Klant dient over de vereiste minimumconfiguratie te beschikken die vermeld is in de gebruikshandleiding voor de Toegang tot de Internetdienst. Principieel dient hij alle nuttige maatregelen te treffen om de veiligheid van zijn Toegang te vrijwaren. De Klant dient zich er altijd van te vergewissen dat hij niet buiten zijn medeweten wordt geobserveerd. Aangezien de Toegang overal ter wereld mogelijk is, dient de Klant zowel de wetgeving van zijn land van verblijf en/of domicilie, als de wetgeving van de gebruikslocatie van de Toegang en/of het land van bestemming van de transacties na te leven. Teneinde het risico van toegang tot de Identificatiegegevens van de Klant door onbevoegde personen te beperken, dient de Klant bovendien alleen op directe wijze een verbinding te maken met de website van de Bank en niet indirect, bijvoorbeeld via koppelingen. Indien de Klant indirect een verbinding maakt met de website van de Bank, doet hij dit op eigen risico. De Klant kan zich op elk moment verzekeren van de authenticiteit van de website van de Bank waarmee hij verbonden is door te controleren of er een digitaal certificaat van de webserver van de Bank in zijn browser aanwezig is. Ook de uitwisseling van gegevens is beveiligd door een coderingsmechanisme. De activering van dit mechanisme wordt momenteel zichtbaar gemaakt door een gesloten hangslot dat in de statusbalk van de browser verschijnt. Indien de Klant bankgegevens importeert naar een beheerprogramma, zal hij alle voorzorgsmaatregelen treffen om de confidentialiteit van deze gegevens te bewaren en de toegang door onbevoegde derden te verhinderen. 8. Bewaring van de Identificatiegegevens De identificatiegegevens van de Klant zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. Na de ontvangst hiervan is de Klant verplicht alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, en hij verplicht zich er met name toe om: - zijn Paswoord niet op te schrijven en het geregeld te wijzigen; - zijn Digipass en zijn Contractnummer op (een) voor derden ontoegankelijke veilige plaats(en) te bewaren. Bij diefstal, verlies, frauduleus gebruik, of indien de Klant vermoedt dat een derde toegang heeft gekregen tot zijn identificatiegegevens, dient hij zijn Toegang uit eigen beweging en onmiddellijk te blokkeren, door verschillende malen na elkaar

3 Page 3/8 (momenteel 5 keer) een onjuist paswoord of een onjuiste Digi-ID in te voeren in het transactiegedeelte van de website van de Bank, tot er een bericht wordt weergegeven waarin de blokkering van zijn Toegang wordt bevestigd. Anders moet de Klant zich voor het blokkeren van zijn Toegang richten tot de Internet-helpdesk van de Bank op het telefoonnummer (+352) Tot dit moment en behoudens frauduleus handelen zijnentwege, draagt de Klant alle verliezen in verband met elke onbevoegde betalingstransactie na het gebruik van zijn verloren, gestolen of anderszins ontvreemde Identificatiegegevens. Indien de Klant een consument is, komen uitsluitend de eerste 150 euro voor zijn rekening, vooropgesteld dat de schade niet is ontstaan door frauduleus handelen door hemzelf of door opzettelijk negeren van, of grove nalatigheid bij, de verplichting de Toegang te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van toepassing voor uitgifte en gebruik ervan. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn Identificatiegegevens. Het feit dat een derde op correcte wijze gebruikmaakt van de Toegang via de Identificatiegegevens van de Klant, vormt het bewijs dat ze voor een derde partij toegankelijk waren en dat de Klant ernstig verzaakt heeft aan zijn verplichting om de veiligheid ervan te vrijwaren. De Klant kan echter het bewijs leveren dat dit niet het geval was. De Bank behoudt zich het recht voor om de Klant te factureren volgens het geldige tarief van de Bank in geval van vervanging van de Digipass. 9. Beschrijving van de diensten De Toegang biedt de Klant de mogelijkheid om op elk moment via het Internet een verbinding te maken met de Bank, om banktransacties (overschrijvingen, doorlopende opdrachten) en beurstransacties (aankoop/verkoop van effecten en deelbewijzen van SICAV's/BEVEK's) te verrichten op rekeningen die bij de Bank worden gehouden. Ook beschikt de Klant over de mogelijkheid om, naargelang de door de bank geboden mogelijkheden en onder voorbehoud van aanvaarding door de Bank en wederzijdse instemming, contracten af te sluiten met betrekking tot bank-, financiële of verzekeringsproducten of -diensten bij de Bank. De Klant kan de rekeningen, effectendeposito's en rekeninguittreksels raadplegen die overeenstemmen met het (de) klantnummer(s) die zijn opgegeven in de Aanvraag of in enige latere aanvraag zowel als de evaluatie van de in de Aanvraag opgegeven levensverzekeringscontracten. De Consument-Klant kan de post (uittreksels, VISA kaartoverzichten enz.) op elk gewenst moment in pdf-formaat downloaden en afdrukken. Deze post blijft gedurende 5 jaar gearchiveerd in een speciaal beveiligde ruimte waartoe enkel de Klant toegang heeft. Na afloop van deze periode kan de post met betrekking tot de rekening niet meer worden geraadpleegd, afgedrukt of gedownload. De Klant die met de rekening verband houdende stukken langer wil bewaren dan deze archiveringsperiode, wordt verzocht om de stukken voor afloop van deze periode te downloaden en/ of af te drukken. Diverse financiële informatie en een beveiligde mailbox van en naar de Bank worden eveneens ter beschikking gesteld van de Klant. De Bank behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, met name door op elk moment een bijkomende dienst te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen. De Klant zal hierover worden geïnformeerd via een bericht op de website van de Bank. 10. Informatie op de website De informatie op de website, hetzij van financiële, politieke, economische, sociaal-culturele of andere aard, wordt louter ter informatie verstrekt. De informatie wordt door de Bank bij verschillende bronnen verzameld en als dusdanig op de website weergegeven, zonder enige garantie over het betrouwbare, actuele, volledige karakter of over de kwaliteit en de juistheid van de inhoud van de informatie. Deze informatie vormt in geen geval een aanbod of een verzoek tot aankoop of verkoop, noch een beroep op het spaarwezen. De informatie heeft geen enkele waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en geldt slechts op het moment waarop ze wordt verstrekt. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor de kennis en vaardigheden van de Klant en dient dus uitsluitend te worden gebruikt door of met de hulp van een deskundige bevoegde professional. Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. De Klant erkent bovendien dat alle verwijzingen naar in het verleden behaalde resultaten die in deze informatie worden vermeld, in geen geval een garantie vormen voor toekomstige prestaties van het desbetreffende product. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie, behoudens bedrog of zware schuld van de Bank. Koppelingen naar andere websites zijn mogelijk; de Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, diensten, producten of materialen die door deze websites worden aangeboden. Het is de Klant toegestaan om de informatie op de website voor persoonlijke doeleinden te downloaden en voor een duur die beperkt is tot zijn behoeften. Bovendien is het hem toegestaan om de gedownloade informatie op papier af te drukken, op voorwaarde dat de aldus geproduceerde kopieën uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. De Klant verbindt zich ertoe om de verstrekte informatie over de dienst, ongeacht de aard daarvan, niet te verkopen of op om het even welke wijze te verspreiden. 11. Blokkering en deblokkering van de Toegang De Bank behoudt zich het recht voor om de Toegang van de Klant tot de dienst op elk moment definitief of tijdelijk te blokkeren om elke reden die betrekking heeft op: - de veiligheid van de Toegang, inclusief het onderhoud en de verbetering van de Toegang; - de veronderstelling van een onbevoegd of frauduleus gebruik van de Toegang, in het bijzonder in geval van wijziging van de kenmerken die de reikwijdte van de Toegang definiëren of de herroeping van de toegang tot de Internetdienst die verstrekt is aan de gevolmachtigde, of; - het aanzienlijke hogere risico dat de (mede)houder van het (de) klantnummer(s) of (mede)verzekeringnemer van de verzekeringscontact(en) niet in staat is om enige van zijn betalingsverplichtingen te vervullen. Indien de kaart wordt geblokkeerd, informeert de Klant van de blokkering en de redenen hiervoor door kennisgeving via een bericht dat wordt weergegeven op de website van de Bank en/of per brief (post of elektronisch), indien mogelijk voordat de Toegang wordt geblokkeerd en uiterlijk direct na blokkering, tenzij deze informatieverstrekking niet aanvaardbaar is vanwege veiligheidsredenen of verboden is als gevolg van gemeenschapof nationale wetgeving. Zo ver mogelijke zal de Bank de Klant op de hoogte houden van te verwachten onderbrekingstermijnen. De Bank zal de Toegang deblokkeren of, in voorkomend geval, de Identificatiegegevens vervangen zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. De Klant weet dat de onjuiste invoering van het paswoord en/of van de Digi-ID leidt na een beperkt aantal pogingen (momenteel 5) eveneens tot een automatische blokkering van de Toegang. De Klant kan de deblokkering de Toegang aanvragen bij zijn kantoor of door het telefoonnummer +(352) van de Internet Helpdesk te bellen. De Bank heeft het recht om de deblokkering te weigeren indien zij, naar eigen goeddunken meent dat de redenen voor de blokkering nog steeds bestaan. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding door de blokkering van zijn Toegang, om welke reden ook. 12. Uitvoering van de transacties Algemeen De Klant verleent de Bank de toelating om elke transactie uit te voeren die via de invoering van zijn Digi-ID wordt bevestigd volgens de bevestigingsprocedure die tijdens het verloop van de transactie wordt aangegeven (hierna 'bevestigingsprocedure'). Elke transactie die niet via deze procedure wordt bevestigd, wordt beschouwd als niet toegelaten door de Klant. Bovendien behoudt de Bank zich het recht voor om de uitvoering van transacties op te schorten of te weigeren in overeenstemming met de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank.

4 Page 4/8 Onverminderd de bepalingen van de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank die het moment van ontvangst van een betalingsopdracht definiëren, wordt elke transactie beschouwd als zijnde door de Bank ontvangen op het tijdstip en de datum die zijn aangegeven op de melding van het transactieoverzicht of de ontvangst van het bericht Transacties met roerende waarden Dankzij de Toegang kunnen er 24 uur per dag en 7 dagen per week beursorders worden ingevoerd. Om aankoop- en verkooporders voor roerende waarden, inclusief deelbewijzen van SICAV's/BEVEK's te kunnen uitvoeren, moet de Klant rekeninghouder zijn van een effectenrekening bij de Bank. De Bank verbindt zich ertoe om deze orders zo snel mogelijk door te geven aan de betrokken markt of markten, rekening houdend met de regels, de geldende gebruiken en de sluitingsperioden van de betreffende markt(en) en de verschillende tussenpersonen die tussenkomen in de transactie. De Bank behoudt zich zonder enig mogelijk verweer het recht voor om orders te weigeren die haar onverenigbaar zouden lijken met de marktomstandigheden, die niet overeenstemmen met haar voorschriften of die betrekking hebben op roerende waarden die worden verhandeld op andere markten dan de markten die in het kader van de Toegang zijn toegestaan. Het bevestigen en overmaken van de order door de Klant vormt geen garantie voor de goede uitvoering ervan, in het bijzonder rekening houdend met parameters waarover de Bank geen controle heeft zoals de liquiditeit van de markt en/of de volatiliteit van het effect. De order wordt uitsluitend uitgevoerd indien de marktomstandigheden dit toelaten en indien de order voldoet aan alle wettelijke, reglementaire of contractuele voorwaarden die van toepassing zijn. Ingeval de order niet kan worden doorgegeven, om welke reden ook, brengt de Bank de Klant zo snel mogelijk op de hoogte van deze situatie. De order die niet kon worden doorgegeven, wordt beschouwd als vervallen. De Klant moet in voorkomend geval een nieuwe order geven. De Bank vestigt de aandacht van de Klant in het bijzonder op het feit dat: - indien er een aankooporder voor roerende waarden wordt doorgegeven zonder dat er een limiet wordt opgegeven voor de prijs, wordt op het moment dat deze order aan de Bank wordt doorgegeven gecontroleerd of er voldoende dekking is, onafhankelijk van de latere evolutie van de koers van het betreffende effect en van de tijd die nodig is voor de uitvoering van de order; en - elke niet-uitgevoerde beursorder kan de status lopend hebben tot de ochtend van de werkdag die volgt op de datum waarop deze niet langer geldig is. 13. Herroeping van een transactie Behoudens andersluidende bepaling in dit artikel kan een betalingsopdracht of een beursorder niet door de Klant worden herroepen nadat deze laatste de transactie heeft bevestigd door de invoering van zijn Digi-ID. Een overschrijving met memodatum of een doorlopende opdracht kan ten laatste op het uiterste tijdstip (cut-off time) worden herroepen, zoals vermeld in het geldige tariefoverzicht van de Bank op de bankwerkdag vóór de debitering van de middelen via de tool 'order book'. In principe kan een beursorder niet door de Klant worden herroepen. Als de beursorder echter nog niet is uitgevoerd, kan deze in bepaalde gevallen door de Klant worden geannuleerd via de tool 'order book effecten'. Voor meer informatie over de te volgen procedure voor de herroeping van een betalingsopdracht of een beursorder, kan de Klant de FAQ raadplegen op de website van de Bank. 14. Boekhoudkundige verwerking van de transacties De saldi en beschikbare middelen op de rekeningen worden meegedeeld onder voorbehoud van de lopende transacties die in voorkomend geval nog niet boekhoudkundig zijn verwerkt in reële tijd. De boekhoudkundige verwerking van een betalingsopdracht wordt de dag na de uitvoering ervan weergegeven in het overzicht van de transacties en de rekeninguittreksels die via de Toegang kunnen worden geraadpleegd. 15. Toegepaste vertraging op indices en noteringen De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat de indices en de beurskoersen, om bepaalde technische redenen of om te voldoen aan de eisen van bepaalde beurzen, worden doorgegeven met een vertraging van ongeveer 15 tot 30 minuten. De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vertragingen op noteringen en indices, noch voor hun directe, dan wel indirecte gevolgen. 16. Regularisatieberichten, transacties met effecten of andere De Klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hem door de Bank berichten kunnen worden verzonden buiten de maandelijkse periodiciteit van de rekeninguittreksels, in het bijzonder om de Klant te informeren over een gebeurtenis die van hem een snelle reactie vereist. De Klant wordt bijgevolg uitdrukkelijk verzocht om zijn berichten en rekeninguittreksels zeer geregeld te raadplegen. De Klant draagt als enige de directe en indirecte gevolgen van het feit dat hij zijn berichten en rekeninguittreksels niet heeft geraadpleegd. 17. Bewijs voor de transacties De Klant wordt geïdentificeerd door de invoering van zijn Identificatiegegevens bij de verbinding met de Toegang. Elke raadpleging, transactie, inschrijving op een product of dienst die is uitgevoerd tijdens een verbinding die wordt bevestigd door de Identificatiegegevens van de Klant, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant en door hem alleen. De instemming van de Klant met de transactie of de inschrijving op het product of de dienst kan door de Bank geldig worden aangevoerd op basis van het bewijs dat de bevestigingsprocedure is nageleefd. De Klant aanvaardt dat de elektronische registraties van de Bank, ongeacht de dragers waarop ze zijn geregistreerd, het formele en voldoende bewijs vormen dat de transacties, producten en/of diensten door de Klant zelf zijn bevestigd. De Klant kent aan de bevestigingsprocedure dezelfde wettelijke waarde toe als een handgeschreven handtekening. Bijgevolg zal de Klant, op voorwaarde dat de bevestigingsprocedure is nageleefd, niet betwisten dat hij heeft ingestemd met de transactie, het product of de dienst. Ook als de Klant de Bank een afschrift van zijn transactie kan overleggen dat via een computer is afgedrukt, kan dit afschrift niet als enig en definitief bewijs dienen van de financiële transactie. Hiertegenover dient altijd de registratie van de transactie door de Bank te worden gesteld. 18. Gebruikslimieten Naast de limiet van de beschikbare provisie op de rekening, zijn andere overschrijvingen dan binnen eenzelfde klantnummer per transactie en per week beperkt tot ,- Euro. De Bank kan de Klant ook toestaan om voor zichzelf voor bepaalde transacties limieten vast te stellen. 19. Uitsluiting van aansprakelijkheid Het Internet is een internationaal open netwerk, waarvan de Klant verklaart de structuur, de specifieke kenmerken en de risico's te kennen. De Klant verklaart de functionele kenmerken van de telecommunicatiemiddelen (Internet, enz.) en de technische beperkingen, de risico's van storingen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, om het even welke risico's die gepaard gaan met elke verbinding en elke gegevensoverdracht, in het bijzonder op het open netwerk, te kennen en te begrijpen. De Bank heeft de nodige maatregelen getroffen om het vertrouwelijke karakter van de financiële gegevens van de Klant en een beveiligde verwerking van de transacties via de Toegang te garanderen, doch kan echter geen resultaatsgarantie geven. De Bank heeft op dit vlak dus slechts een inspanningsverplichting. Bijgevolg en behoudens grove nalatigheid van de Bank, gebruikt de Klant de Toegang met volledige kennis van zaken en op zijn eigen volledige verantwoordelijkheid. Bovendien draagt de Bank geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van of verband kan houden met:

5 Page 5/8 a) een fout of nalatigheid van de Klant, de Internet provider of een derde, met name in de installatie of het gebruik van de Toegang; b) een onderbreking, stopzetting of storingen van de Toegang, met name in geval van onderhouds- of herstellingswerkzaamheden aan de informaticadienst, een technische storing van het informaticasysteem of overbelasting van het Internet, een onderbreking van de telefoonlijn; c) een virus afkomstig van het Internet dat niet kon worden ontdekt door de beschermingsmaatregelen van de Klant, noch door de redelijke maatregelen van de Bank; d) een onwettige toegang van een derde tot het informaticasysteem van de Bank of de Klant als gevolg van een fout of nalatigheid van de Klant; e) de bescherming en vertrouwelijkheid van de communicatie via voorzieningen, netwerken, terminals of apparatuur die door de Bank niet worden erkend. f) een gebeurtenis die niet direct aan de Bank kan worden toegeschreven, die onvrijwillig plaatsvindt en waarover de Bank redelijkerwijs geen controle heeft. Alle informatie die door de Bank aan de Klant op zijn verzoek wordt bezorgd (zoals financiële overzichten, saldi, transactieoverzichten, effectenoverzichten, algemene informatie, enz.) wordt op zijn verantwoordelijkheid en zijn risico overgemaakt, in overeenstemming met zijn eigen kennis van de risico's die gepaard gaan met het Internet. De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een slechte ontvangst of het niet ontvangen van informatie die door de Bank aan de Klant wordt bezorgd of omgekeerd. De Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geschiktheid van een gegeven beursorder en alle directe of indirecte gevolgen daarvan voor de Klant, noch voor wat betreft het overeenstemmen van deze order met het profiel van de Klant of de houder van de betreffende rekening. 20. Mobiele Toegang tot de Internetdienst Algemeen De Mobiele Toegang tot de Internetdienst wordt door de Bank aangeboden via het ter beschikking stellen van een ING Mobile Applicatie en een gegevensbank (hierna 'Gegevensbank Mobiele Toegang tot de Internetdienst'). De Klant ziet erop toe dat de ING Mobile Applicatie in overeenstemming is met de specificaties in de Handleiding die beschikbaar is op de Website en regelmatig wordt bijgewerkt. De Klant dient alle nodige maatregelen te treffen om zich ervan te vergewissen dat de technische kenmerken van zijn Mobiele Toestel en zijn netwerkabonnement voor telecommunicatie hem in staat stellen om gegevens te raadplegen en toegang te verkrijgen tot de door de ING Mobile Applicatie geboden functies. Om zeker te zijn dat hij tot alle diensten toegang heeft, moet de Klant beschikken over een Wi-Fiverbinding of een netwerkabonnement voor telecommunicatie waarmee toegang tot de ING Mobile Applicatie mogelijk is. De Klant moet er bij elke verbinding via zijn Mobiele Toestel met name op toezien dat zijn Mobiele Toestel en/of daarop geïnstalleerde informaticatoepassingen niet ontgrendeld ('jailbroken') zijn, en dat zijn Paswoord en Contractnummer aan indiscrete blikken worden onttrokken De ING Mobile Applicatie omvat onder meer een Beveiligingsmodule en een Beveiligingsbestand met daarin de versleutelde codes voor Mobiele Toegang van de Klant, waarmee de beveiliging van de Toegang en het gebruik ervan worden verzekerd. Tot nader order maakt de ING Mobile Applicatie gebruik van de versleutelingstechnologie SSL v3. Om gebruik te maken van de Mobiele Toegang: De Klant moet de Internetdienst op voorhand activeren in overeenstemming met de specificaties in de Handleiding voor de Mobiele toegang. Daartoe moet hij de ING Mobile Applicatie downloaden en installeren op het Mobiele Toestel waarover hij beschikt. De Mobiele Toegang is afhankelijk van de voorafgaande registratie van het Mobiele Toestel dat door de Klant zal worden gebruikt om zich ermee te verbinden. De Klant zal dus de registratie van zijn Mobiele Toestel(len) met behulp van zijn Digi-ID moeten bevestigen, waarna uitsluitend dit (deze) Mobiele Toestel(len) zal (zullen) worden erkend voor de Mobiele Toegang. Dit mechanisme laat bijgevolg toe om het vereiste authenticatieniveau voor Mobiele toegang te verhogen, zonder daarom van een gelijk niveau te zijn als dat voor de Internet-Toegang, waar de Digi-ID van de Klant voor elke verbinding vereist is. De Klant kan de registratie van zijn Mobiele Toestel(len) op elk moment intrekken door de procedure te volgen die beschreven wordt in de Handleiding, beschikbaar op de Website. Bij de eerste verbinding moet de Klant een 'profiel' opstellen op basis van de hem door de Bank ter beschikking gestelde toegangsmiddelen (zoals het Contractnummer, het Paswoord en de Digi-ID); daarna moet hij alleen nog zijn Contractnummer en Paswoord invoeren bij elke verbinding De Mobiele Toegang is momenteel alleen in het Frans en het Engels beschikbaar Aard van de elektronische diensten Onder voorbehoud van de door de Bank aangeboden mogelijkheden aanvaardt de Klant dat bij gebrek aan een uitdrukkelijk verzoek bij zijn bankagentschap, alle rekeningen bij de Bank waarvan hij houder of medehouder is, toegankelijk zijn via de Mobiele Toegang om alle transacties uit te voeren die via de genoemde Mobiele Toegang mogelijk zijn. In de huidige toestand kan de Klant dankzij de Mobiele Toegang via zijn Mobiele Toestel met name: - algemene bank- of financiële gegevens, informatie over levensverzekeringen of persoonsgegevens (met name over rekeningen) verkrijgen, en - aan de Bank orders doorgeven met betrekking tot betalingstransacties tussen alle rekeningen waar hij Mobiele Toegang toe heeft en naar een lijst van begunstigdenrekeningen die via de Internet-Toegang gecreëerd en beheerd wordt. De Bank behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, met name door op elk moment functies te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen. De Bank stelt de Klant daar van in kennis, conform de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Bank Wat de Mobiele toegang betreft, aanvaardt de Klant in afwijking van de bepalingen van dit artikel 20.2 en van het artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden dat de bevestiging door de Klant van een via een Mobiel Toestel geïntroduceerde transactie geacht wordt aangegaan te zijn door de Klant en door hem afzonderlijk, voor zover deze toegangsmiddelen bevestigd zijn door de betreffende ING Mobile Applicatie Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wanneer de Klant gebruikmaakt van de Mobiele toegang, worden de volgende persoonsgegevens ('omgevingsvariabelen') aan de Bank overgemaakt en door haar geregistreerd via de ING Mobile Applicatie die door de Klant wordt gebruikt: - zijn TCP/IP-adres (identificatienummer van het informaticasysteem waarover de Klant beschikt op het Internet); - de merknamen en versies van het gehanteerde Mobiele Toestel en het besturingssysteem ervan. Die laatste gegevens worden door de Bank behandeld om rekening te kunnen houden met de elementen die eigen zijn aan de configuratie van het informaticasysteem waarover de Klant beschikt. Deze gegevens worden daarnaast behandeld om statistieken op te stellen over de Mobiele Toegang en toe te zien op de inhoudelijke verbetering van de dienst De Klant moet erop toezien dat de verbindingsterminal die hij voor de verbinding van de Mobiele Toegang met de Internetdienst gebruikt, niet besmet is door virussen of malware en dat hij alle redelijke voorzorgsmaatregelen treft om de beveiliging van de Toegang te garanderen via de door de Klant gebruikte verbindingspunten voor de Mobiele Toegang Gebruikslicentie van de ING Mobile Applicatie en de Gegevensbank Mobiele Toegang Onverminderd de aan de Klant ter beschikking gestelde Mobiele Toegang, zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de Bank of de persoon die de gebruiksrechten aan de Bank heeft toegekend (naargelang het geval) zich alle eigendomsrechten en alle intellectuele eigendomsrechten voor (inclusief de gebruikersrechten), en dit voor zowel de ING Mobile Applicatie als wat de Gegevensbank Mobiele Toegang en alle samenstellende elementen daarvan betreft, met name maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en overige

6 Page 6/8 elementen die in de ING Mobile Applicatie en/of de Gegevensbank Mobiele Toegang voorkomen. 21. Intellectuele eigendom De Klant verwerft geen enkel eigendomsrecht op de software, programma's, toepassingen en gebruiksaanwijzingen die de Bank hem ter beschikking stelt. Deze terbeschikkingstelling verleent hem uitsluitend een gebruiksrecht. De Klant verbindt zich ertoe de gebruiksregels die door de Bank worden uitgevaardigd, na te leven, en zal deze niet kopiëren, wijzigen, aanpassen of ter beschikking stellen van derden. In het algemeen verbindt de Klant zich ertoe de eigendomsrechten van de Bank en haar leveranciers te respecteren. 22. Tarieven Alle kosten en uitgaven voor apparatuur, communicatie, telecommunicatie en andere kosten die vereist zijn voor de verbinding met de Toegang, alsmede alle daarmee verband houdende toelatingen, zijn ten laste van de Klant. De Bank behoudt zich het recht voor om voor bepaalde bijzondere diensten een bijdrage te vragen waarvoor zij het bedrag en de frequentie van de inningen zal bepalen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Voorts zullen alle transacties die via de Toegang worden uitgevoerd, worden gefactureerd volgens de geldende tarieven van de Bank. 23. Beëindiging of opschorting Het contract voor Toegang tot de Internetdienst wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. De Klant kan het contract op elk moment beëindigen via een aangetekend schrijven aan de Bank of tegen kwijting van de Bank met een opzeggingstermijn van één maand. De Bank kan het contract eveneens beëindigen via een bericht aan de Klant (via post ) met een opzeggingstermijn van twee maanden. Bovendien wordt het contract voor Toegang tot de Internetdienst van rechtswege beëindigd in een van de volgende gevallen: - afsluiting van alle in de Aanvraag vermelde klantnummers en/of levensverzekeringsproducten van de Klant; - beëindiging van de relatie tussen de Bank en de Klant, met als gevolg de afsluiting van alle klantnummers van de Klant; - overlijden van de Klant. Indien de Internet-Toegang wordt opgezegd voor alle klantnummers of voor een deel ervan, worden de overzichten, na de opzegging en behoudens tegenbericht van de Klant, maandelijks verzonden naar zijn postadres, op voorwaarde dat het (de) betreffende klantnummer(s) niet is (zijn) opgenomen in de Internet-Toegang van een andere houder van dit (deze) klantnummer(s). VERKOOP OP AFSTAND 1. Definitie Verkoop op afstand: elk verkoopcontract betreffende financiële producten en/of diensten afgesloten tussen de Bank en de Klant in het kader van een online openen van een bankrelatie (of aanvraag tot openen van een rekening) en/of van het intekenen op een door de Bank aangeboden online dienst en/of product, waarbij de Bank voor dit contract en tot en met het afsluiten van het contract uitsluitend gebruik gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, met name via haar internetsite. 2. Online aanvraag voor het openen van een rekening De online aanvraag voor het openen van een rekening geschiedt door het op het scherm invullen van gegevens en het aangeven van keuzes van de Klant betreffende de online aangeboden producten en/of diensten. Na de eventuele correctie van de ingevoerde gegevens door de Klant en het bevestigen van de invoer door middel van de knop Uw aanvraag bevestigen, stuurt de Bank de Klant een ontvangstbevestiging voor de aanvraag. Vervolgens dient de Klant de aanvraag voor het openen van een rekening af te drukken, te dateren, te ondertekenen en deze aan de bank te retourneren, vergezeld van de bewijsstukken die noodzakelijk zijn tijdens het proces van het online openen van een rekening. Door op de knop Uw aanvraag bevestigen te klikken, bevestigt de klant zijn online aanvraag voor het openen van een rekening bij de Bank. Elke online aanvraag voor het openen van een rekening veronderstelt de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, evenals van de algemene voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn voor de producten en diensten die zijn inbegrepen in de online aanvraag voor het openen van een rekening. Deze algemene voorwaarden en tarieven worden de Klant tijdens het proces van het online openen van een rekening medegedeeld in downloadbaar en afdrukbaar pdf-formaat, alvorens hij zich op enigerlei wijze verplicht. Daarnaast zijn deze op elk gewenst moment in hetzelfde formaat te raadplegen op de website van de Bank. De Bank stelt de Klant via zijn adres op de hoogte van haar beslissing om zijn online aanvraag voor het openen van een rekening goed te keuren dan wel af te wijzen. De bankrelatie (of het openen van de rekening) wordt pas van kracht op het moment dat de Bank het klantnummer aan de Klant heeft doorgegeven. De Bank behoudt zich het recht voor de online aanvraag voor het openen van de rekening zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Wanneer de overeenkomst is afgesloten, zullen de met de aanvang van de relatie (het openen van de rekening) verbonden documenten door de Bank worden bewaard. En kopie ervan is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag van de Klant. 3. Doel van de verkoop Het onderhavige contract wordt voor ongepaalde tijd aangegaan tussen de Klant en de Bank in het kader van een systeem van verkopen op afstand. Het contract heeft tot doel het openen van een rekening en het eventuele online inschrijven op een financieel product en/of een financiële dienst. De ondersteunende diensten voor de VISA kaarten Classic & Assistance worden momenteel verzorgd door Europ Assistance (Belgium) S.A., RPR , verzekeringsmaatschappij waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt Triomflaan 172 te 1160 Brussel. De verzekeringsdiensten voor de kaarten VISA Classic, VISA Classic & Assistance en worden momenteel verzorgd door Chartis Europe S.A., Luxembourg branch, verzekeringsmaatschappij waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt rue des Mérovingiens, 10b te L Bertrange. 4. Wezenlijke kenmerken van de online aangeboden producten en diensten De wezenlijke kenmerken van de online aangeboden producten en diensten staan gedetailleerd vermeld op de website, evenals in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op producten of diensten, die op elk gewenst moment op de website kunnen worden geraadpleegd of gedownload. 5. Kosten De online aangeboden producten en diensten worden, in voorkomend geval en behoudens andersluidende afspraken, geopend/uitgegeven tegen kosten die automatisch worden verrekend via de rekeningcourant ING Luxembourg, tegen het tarief vermeld op de geldende tarievenlijst van de Bank, die op elk gewenst moment in pdf-formaat op de website kan worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt. 6. Bedenktijd De Klant heeft een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf het moment dat de Bank de Klant zijn klantnummer (datum van het afsluiten van het contract op afstand) heeft medegedeeld of vanaf het moment dat de Bank bevestigt de kaart aan de Klant te hebben gestuurd, om zich zonder boete en zonder opgaaf van redenen terug te trekken, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden. Om van dit recht gebruikt te maken, dient de Klant de Bank per aangetekende brief of, in voorkomend geval via elk ander door de Bank erkend middel, op de hoogte te stellen van zijn wens zich terug te trekken. De bedenktijd wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving in de vorm van het onderhavige Herroepingsfomulier aan het volgende adres is verzonden: ING Luxembourg S.A. T.a.v.: CANIA-ERI Rue Jean Piret 1 L-2965 Luxemburg.

7 Page 7/8 Door het intrekken van de online aanvraag tot het openen van een bankrelatie (of de online aanvraag voor het openen van een rekeningcourant) brengt van rechtswege de ontbinding van alle andere online afgesloten overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten met zich mee. De procedure van het intrekken kan leiden tot het blokkeren van alle of een deel van de functionaliteiten van de bankkaart waarop de Klant heeft ingeschreven. In een dergelijke situatie is de Bank op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien het recht op intrekken wordt uitgeoefend, betaalt de Bank de Klant het in het kader van het openen van een bankrelatie gestorte bedrag en/of eventuele andere door de Bank ontvangen bedragen terug binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen. Eventuele terugbetalingen zullen plaatsvinden door overboeking naar de eerder gedebiteerde rekening. Na afloop van de bedenktijd kan de Klant op elk gewenst moment de rekening(en) en/of de producten waarop hij online heeft ingeschreven, opzeggen, in overeenstemming met de geldende algemene voorwaarden voor de desbetreffende producten en/of diensten. 7. Taal Elke persoon die via de website wil inschrijven op een product of dienst van de bank, dient ten minste een van de op de website gebruikte talen perfect te beheersen. De website biedt de mogelijkheid te communiceren in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. De taal van de contractvoorwaarden en de communicatie is de taal die de Klant uit de geboden talen kiest. Ingeval van afwijkingen tussen de Franse versie en de andere talen, is de Franse versie maatgevend. 8. Afwikkeling van klachten en toepasselijk recht Het onderhavige contract en de procedure voor online inschrijvingen zijn onderworpen aan het Luxemburgse recht. Eventuele klachten voortvloeiend uit dit contract of deze inschrijvingsprocedure zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Luxemburgse rechtbank. Voor wat betreft buitengerechtelijke procedures voor klachtenafwikkeling en garanties wordt verwezen naar de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank. 9. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Onverminderd het recht van de Bank om op elk gewenst moment een nieuwe dienst toe te voegen, de Toegang of deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan nieuwe wet- of regelgeving, kan de Bank deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen indien zij de Klant ten minste twee maanden voordat deze van kracht worden, hiervan kennis geeft. De Klant wordt geïnformeerd over de wijzigingen door een kennisgeving wanneer hij inlogt op de website, door kennisgevingen toegevoegd aan rekeningoverzichten of aan elke andere vorm van correspondentie (per post of elektronisch) die de Bank aan de Klant richt. Deze geldende Algemene Voorwaarden kunnen bovendien altijd worden geraadpleegd op de internetsite van de Bank. Indien de Klant zich niet kan verenigen met de voorgenomen wijzigingen, dient hij voordat deze van kracht worden, schriftelijk zijn contract voor toegang tot de internetdiensten, zijn rekening-courant en/of de financiële producten of diensten op te zeggen. Tenzij anders overeengekomen treedt deze opzegging onmiddellijk en kosteloos in werking. Indien de Klant geen gebruikt maakt van dit recht tot opzeggen, dan stemt hij van rechtswege in met de ingevoerde wijzigingen. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor toekomstige transacties, evenals voor transacties die werden geïnitieerd voor het inwerking treden van de wijzigingen. De Bank kan daarnaast op elk gewenst moment alle of een deel van de technische eisen wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de toegang, met name de identificatiecomponenten, met het oog op verbetering van de toegangsbeveiliging of om deze aan technische ontwikkelingen aan te passen. De Klant wordt van deze wijzigingen op de hoogte gesteld op de wijze als omschreven in dit artikel. In geen enkel geval brengt de nietigverklaring of de ontoepasselijkheid van een van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden de nietigverklaring van de andere bepalingen met zich mee en deze zullen volledig rechtsgeldig blijven. 10. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Bank en van de tarievenlijst Voor het overige wordt verwezen naar de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank en naar de geldende tarievenlijst, die van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van het hier vermelde.

8 Herroepingsformulier Per aangetekende brief te verzenden aan: De ondergetekende(n), ING Luxembourg S.A. T.a.v.: CANIA-ERI Rue Jean Piret 1 L-2965 Luxembourg. Naam: Voornaam: Adres: Naam: Voornaam: Adres: verklaart/verklaren zich terug te trekken en vragen de sluiting van de bankrelatie ING Orange Account met de Bank ING Luxembourg, aangevraagd middels online inschrijving op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van het klantnummer) en vragen de sluiting van de rekening ING Orange Spaarrekening / Compte Vert bij de Bank ING Luxembourg, aangevraagd middels online inschrijving op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van het rekeningnummer) en vragen de sluiting van de rekening-courant nummer bij de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie door de Bank van het nummer van de rekening-courant aan ondergetekende(n). en vragen de sluiting van de Effectenrekening nummer met de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie door de Bank van het Effectenrekeningnummer aan ondergetekende(n). uit het(de) volgend(e) product(en), aangevraagd middels online inschrijving bij de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van verzending van de kaart) en verbinden zich (i) de Bank te informeren per aangetekende brief, of, via elk ander door de Bank erkend middel de kaart te blokkeren en (ii) deze aan de Bank terug te sturen. VISA Classic Kaart VISA Classic Kaart & Assistance VISA CyberCard VISA Gold Kaart V PAY Kaart Datum en handtekening(en)

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en verkoop op afstand Editie december 2015 INTERNETSERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1.

Algemene Voorwaarden Internet en verkoop op afstand Editie december 2015 INTERNETSERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Pagina 1/9 INTERNETSERVICE De onderhavige Algemene Voorwaarden - Internet en verkoop op afstand van de Bank zijn vanaf 17 december 2015 van toepassing. Echter geldt voor Klanten die een internet bankrelatie

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1)

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Gelieve dit document terug te faxen naar 02 / 205 91 31 of naar uw gebruikelijke contactpersoon binnen Proximus:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie