Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang Houder Mede-rekeninghouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder"

Transcriptie

1 Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden verstaat men onder: - Bank: ; kredietinstelling gevestigd 52, route d Esch te L-2965 Luxemburg, Luxemburgs Handelsregister B 6041, Luxemburgs BTW-nummer Lu , tel , fax , met vergunning van en onder toezicht staand van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), route d Arlon, 110, L Luxemburg, tel Klant: elke persoon met een Internet Toegang of een Mobiele Toegang; - Toegang: Internet-Toegang en Mobiele Toegang - (Internet) Toegang: online bankservice via het transactiegedeelte van de website van de Bank waarmee de Klant verschillende transacties kan uitvoeren, zoals beschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; - Mobiele Toegang: de Mobiele Toegang tot de Internetdienst is een kanaal dat de Klant in staat stelt zijn rekeningen te raadplegen waarnaar onder het (de) in de Aanvraag benoemde Klantennummer(s) wordt verwezen en zijn overschrijvingsopdrachten vanaf zijn Mobiele Toestel te beheren. De regels voor het gebruik van het internet en de bijbehorende waarschuwingen zijn van toepassing op de Mobiele Toegang op de website. - Mobiel Toestel: mobiele toestellen die compatibel zijn met de ING Mobile Applicatie (momenteel beperkt tot bepaalde toestellen van Apple, waaronder met name de Apple ipad, iphone en ipod Touch); - ING Mobile Applicatie: informaticasysteem beschikbaar via elektronische gegevensoverdracht tussen de Bank en de Klant. Dit systeem wordt via het Informaticasysteem door de Bank aangeboden. - Informaticasysteem: gekoppeld aan het Mobiele Toestel dat compatibel is met de ING Mobile Applicatie en Mobiele Toegang verleent. - Website: ING Luxembourg stelt met betrekking tot een middelenverbintenis op de Website vermelde diensten ter beschikking van gebruikers die dit wensen. Deze diensten kunnen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, met name naargelang de technologische ontwikkelingen. - ing.lu (http://): elektronisch adres dat toegang biedt tot de website van de Bank op het internationale Internetnetwerk. De naam 'ING' is een beschermd merk, gedeponeerd door ING Groep N.V., een vennootschap naar Nederlands recht met hoofdkantoor aan de Amstelveenseweg, 500, 1081 KL Amsterdam, Nederland; - Identificatiegegevens: technische middelen die de identificatie van de Klant mogelijk maken. Concreet betreft het een contractnummer, een paswoord en een Digi-ID; - Contractnummer: identificatiegegeven van de Klant bestaande uit 3 letters en 3 cijfers (van het type ABC123 ) dat vermeld is op de Aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst en op elke pagina van het transactiegedeelte van de website; - Paswoord: persoonlijk paswoord geldend als Identificatiegegeven van de Klant wanneer hij een verbinding met het transactiegedeelte van de website van de Bank tot stand brengt; - Digipass: elektronisch apparaatje dat continu een Digi-ID genereert, en waardoor de Klant door de Bank kan worden geïdentificeerd wanneer hij de Digi-ID invoert telkens wanneer het systeem het hem vraagt; - Digi-ID: cijfercode die met geregelde tussenpozen (ongeveer elke minuut) door de Digipass wordt gegenereerd via algoritmen die gesynchroniseerd zijn met de server van de Bank; - Consument: een natuurlijk persoon die, in verband met overeenkomsten voor betalingsdiensten, optreedt anders dan in het kader van een commerciële of professionele activiteit; - Bankwerkdag: werkdag van de Bank zoals vastgelegd in de geldende tarievenlijst van de Bank; - Schriftelijke documenten: elk instrument waarmee de Klant gegevens kan opslaan die hem persoonlijk zijn toegestuurd op een dergelijke manier dat hij er zich in de toekomst eenvoudig op kan beroepen gedurende een bepaalde periode in overeenstemming met de doeleinden van deze gegevens, en waarmee de opgeslagen gegevens identiek kunnen worden gereproduceerd. Voorbeelden: dvd-roms, cd-roms, harde schijven van pc's, enz. waarop kan worden opgeslagen. - de Aanvraag: de Aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst. 2. Bepaling van de Toegang De Klant bepaalt het(de) klantnummer(s) waartoe hij toegang wenst te hebben in de Aanvraag. De Klant kan toegang aanvragen in zijn hoedanigheid als individuele rekeninghouder van het(de) klantnummer(s), mede-rekeninghouder, gemachtigde, wettelijke vertegenwoordiger van de rekening houder van de klant nummer(s) of als VISA kaart houder. De Klant kan ook een dergelijke toegang krijgen in zijn hoedanigheid als verzekeringnemer of medeverzekeringnemer van een levensverzekering van ING Life Luxembourg S.A. (voor wie de Bank als agent gemachtigd is) 2.1. Houder Als houder heeft de Klant Toegang tot al zijn rekeningen, ongeacht hun aard (geldrekening, effectendeposito, deposito- en kredietrekeningen, enz.), die onder het (de) op in de Aanvraag vermelde klantnummer(s) zijn aangeduid Mede-rekeninghouder Als mede-rekeninghouder kan de Klant alleen verzoeken om toegang tot het (de) klantnummer(s) waarvan hij mede-rekeninghouder is. Elke mede-rekeninghouder dient zijn eigen aanvraag voor Toegang tot de Internetdienst te ondertekenen en over zijn eigen Identificatiegegevens te beschikken. De mede-rekeninghouder die om Toegang verzoekt, is verplicht om de andere mederekeninghouder(s) hiervan op de hoogte te brengen. Hij verbindt zich ertoe de Bank te vrijwaren voor alle vormen van schade die kunnen voortvloeien uit het niet-nakomen van de verantwoordelijkheid om de andere mede-rekeninghouder(s) te informeren Gemachtigde Als gemachtigde kan de Klant slechts om Toegang verzoeken na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de houder / een mederekeninghouder van het (de) klantnummer(s) aangeduid in de Aanvraag. De (mede)houder die aan de gemachtigde de toelating verleent tot de Toegang erkent en aanvaardt dat de gemachtigde een algemeen recht van inzage van onbepaalde duur heeft in zijn klantnummer(s) dat (die) is (zijn) aangeduid in de Aanvraag, en in het bijzonder in het historische overzicht van de rekeningen en kaart verrichtingen. De mede-rekeninghouder die aan de gevolmachtigde de toelating heeft verleend voor de Toegang, is verplicht om de andere mederekeninghouder(s) hiervan op de hoogte te brengen. Hij verbindt zich ertoe de Bank te vrijwaren voor alle vormen van schade die kunnen voortvloeien uit het niet-nakomen van de verantwoordelijkheid om de andere mede-rekeninghouder(s) te informeren. De houder of mede-rekeninghouder die de toelating verleent voor de Toegang is verantwoordelijk voor de transacties die door zijn gemachtigde worden uitgevoerd. Deze toelating kan op elk moment door elke houder worden herroepen; de toelating blijft echter geldig tot de schriftelijke herroeping, hetzij betekend via een aangetekend schrijven, hetzij overlegt aan de Bank in ruil voor een ontvangstbewijs. Behoudens andersluidende overeenkomst kan de Bank echter pas aansprakelijk worden gesteld na afloop van de vijfde bankwerkdag volgend op de ontvangst van het schrijven. De toelating treedt buiten werking ten opzichte van de Bank, in de gevallen voorzien in artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, behoudens tegenbepaling, wettelijke onbekwaamheid, faillissement of een vergelijkbare procedure), op de vijfde bankwerkdag nadat de Bank ervan heft kennisgenomen, zonder dat zij daartoe zelf een onderzoek hoeft in te stellen.

2 Page 2/8 2.4 Wettelijke vertegenwoordiger Als wettelijke vertegenwoordiger kan de Klant verzoeken om Toegang tot het/de klantnummer(s) aangegeven in de Aanvraag behorend bij een rekeninghouder waarover hij de ouderlijke macht heeft. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Toegang worden verleend aan de wettelijke vertegenwoordiger tot het moment dat de rekeninghouder de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, behoudens meerderjarigverklaring van deze laatste of ontzetting uit de ouderlijke macht van de wettelijke vertegenwoordiger. In deze gevallen zal de Toegang pas worden ontzegd, en is de Bank pas verantwoordelijk vanaf de vijfde werkdag nadat de Bank kennis genomen heeft van de meerderjarigverklaring of de ontzetting uit de ouderlijke macht, hetzij door een aangetekende brief, hetzij door het tegen decharge overhandigen van een schriftelijke melding hiervan Houder van een VISA-kaart Als houder van een door de Bank uitgegeven VISA kaart kan de Klant slechts het VISA-uittreksel van het rekeningnummer van zijn in de aanvraag vermelde VISA-kaart raadplegen indien de rekeninghouder / een mederekeninghouder voor het/de desbetreffende in de Aanvraag genoemde klantnummer(s) hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent Verzekeringnemer In de hoedanigheid van verzekeringnemer kan de Klant om Toegang verzoeken tot het (de) in de Aanvraag vermelde verzekeringscontract(en) waarvoor de Bank verzekeringsagent is Medeverzekeringnemer In de hoedanigheid van medeverzekeringnemer kan de Klant om Toegang verzoeken tot het (de) in de Aanvraag vermelde verzekeringscontract(en) waarvoor de Bank verzekeringsagent is. Elke medeverzekeringnemer dient zijn eigen Aanvraag te ondertekenen en over zijn eigen Identificatie-elementen te beschikken. De medeverzekeringnemer die om Toegang verzoekt, dient de andere medeverzekeringnemer(s) daarvan in kennis te stellen. Hij verbindt zich ertoe om de Bank niet aansprakelijk te houden of om vergoedingen te eisen voor eventuele schade geleden ten gevolge van het inroepen van zijn aansprakelijkheid wegens een gebrek aan informatie van de andere medeverzekeringnemer(s). 3. Reikwijdte van de Toegang Het sortiment van transacties die voor de Klant toegankelijk zijn via de Toegang, is afhankelijk van het type toegang dat aan de Klant is verleend (raadpleging of transactie), van de aard van de rekeningen of verzekeringscontacten waarop de Toegang betrekking heeft (op nominatief of onder een pseudoniem), van het type volmacht of het type beheer dat aan deze gekoppeld zijn (ondertekeningsbevoegdheid op de rekeningen, het al dan niet bestaan van een beheermandaat, rekening limieten, etc. ), en de hoedanigheid krachtens welke de Toegang aan de Klant is verleend (houder, medehouder, gemachtigde, wettelijke vertegenwoordiger, VISA kaart houder, verzekeringnemer of medeverzekeringnemer). De reikwijdte van de Toegang kan eveneens worden beperkt tot raadpleging in plaats van transacties indien de Klant verblijft in een risicoland of in een land waar het gebruik van Internet-bankieren verboden is. Indien een van deze criteria of de Banks eigenschap als verzekeringsagent wijzigt kan dit bijgevolg leiden tot een wijziging van het type toegang dat aan de Klant is verleend, of zelfs tot een opheffing van de Toegang. De Bank is echter pas verplicht om de Toegang te wijzigen of op te heffen op de vijfde bankwerkdag nadat zij naar behoren schriftelijk op de hoogte is gebracht van de wijzigingen die een invloed hebben op de Toegang. Deze wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op transacties die al in bewerking zijn, noch op termijntransacties die nog niet zijn vervallen. 4. Recht om de Toegang te weigeren De Bank behoudt zich het recht voor om de Toegang geheel of gedeeltelijk te weigeren, en/of hieraan bijkomende voorwaarden op te leggen, zonder opgaaf van redenen. De Bank kan de Toegang ook geografisch beperken. De Toegang kan zo vanaf bepaalde landen worden beperkt en zelfs worden verboden. 5. Bedenktijd De Klant heeft veertien (14) kalenderdagen bedenktijd, vanaf de dag waarop hij de identificatiegegevens ontvangt die nodig zijn om toegang tot de internetdienst te krijgen. Gedurende deze periode kan hij zich zonder boete en zonder opgaaf van redenen terugtrekken, in overeenstemming met de bepalingen in artikel 6 die gelden voor de Verkoop op afstand. Hierna wordt de Klant geacht de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden van de Bank, het tarief van de Bank en deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Voor de Toegang die aan de Klant wordt toegekend in de hoedanigheid van gevolmachtigde is bovendien de toestemming van (een van) de houder(s) van het (de) desbetreffende klantnummer(s) vereist. 6. Verbinding met de dienst Bij de ondertekening van de Aanvraag ontvangt de Klant zijn Identificatiegegevens waarmee hij zich bij elke verbinding dient te identificeren. De Toegang kan worden verkregen via het Internet, op de website ing.lu. De Toegang kan dus worden verkregen op elk moment en ongeacht de locatie van de Klant. De Klant zorgt zelf voor zijn aansluiting bij de Internet Service Provider (ISP) van zijn keuze. De Klant moet zijn Initieel paswoord bij zijn eerste verbinding wijzigen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van zijn Paswoord. 7. Aanbevelingen Bij elke verbinding dient de Klant erop te letten dat zijn installatie geen technische afwijkingen vertoont en geen virus of ander programma bevat dat de veiligheid van de Toegang in gevaar zou kunnen brengen. De installatie van de Klant dient over de vereiste minimumconfiguratie te beschikken die vermeld is in de gebruikshandleiding voor de Toegang tot de Internetdienst. Principieel dient hij alle nuttige maatregelen te treffen om de veiligheid van zijn Toegang te vrijwaren. De Klant dient zich er altijd van te vergewissen dat hij niet buiten zijn medeweten wordt geobserveerd. Aangezien de Toegang overal ter wereld mogelijk is, dient de Klant zowel de wetgeving van zijn land van verblijf en/of domicilie, als de wetgeving van de gebruikslocatie van de Toegang en/of het land van bestemming van de transacties na te leven. Teneinde het risico van toegang tot de Identificatiegegevens van de Klant door onbevoegde personen te beperken, dient de Klant bovendien alleen op directe wijze een verbinding te maken met de website van de Bank en niet indirect, bijvoorbeeld via koppelingen. Indien de Klant indirect een verbinding maakt met de website van de Bank, doet hij dit op eigen risico. De Klant kan zich op elk moment verzekeren van de authenticiteit van de website van de Bank waarmee hij verbonden is door te controleren of er een digitaal certificaat van de webserver van de Bank in zijn browser aanwezig is. Ook de uitwisseling van gegevens is beveiligd door een coderingsmechanisme. De activering van dit mechanisme wordt momenteel zichtbaar gemaakt door een gesloten hangslot dat in de statusbalk van de browser verschijnt. Indien de Klant bankgegevens importeert naar een beheerprogramma, zal hij alle voorzorgsmaatregelen treffen om de confidentialiteit van deze gegevens te bewaren en de toegang door onbevoegde derden te verhinderen. 8. Bewaring van de Identificatiegegevens De identificatiegegevens van de Klant zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. Na de ontvangst hiervan is de Klant verplicht alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, en hij verplicht zich er met name toe om: - zijn Paswoord niet op te schrijven en het geregeld te wijzigen; - zijn Digipass en zijn Contractnummer op (een) voor derden ontoegankelijke veilige plaats(en) te bewaren. Bij diefstal, verlies, frauduleus gebruik, of indien de Klant vermoedt dat een derde toegang heeft gekregen tot zijn identificatiegegevens, dient hij zijn Toegang uit eigen beweging en onmiddellijk te blokkeren, door verschillende malen na elkaar

3 Page 3/8 (momenteel 5 keer) een onjuist paswoord of een onjuiste Digi-ID in te voeren in het transactiegedeelte van de website van de Bank, tot er een bericht wordt weergegeven waarin de blokkering van zijn Toegang wordt bevestigd. Anders moet de Klant zich voor het blokkeren van zijn Toegang richten tot de Internet-helpdesk van de Bank op het telefoonnummer (+352) Tot dit moment en behoudens frauduleus handelen zijnentwege, draagt de Klant alle verliezen in verband met elke onbevoegde betalingstransactie na het gebruik van zijn verloren, gestolen of anderszins ontvreemde Identificatiegegevens. Indien de Klant een consument is, komen uitsluitend de eerste 150 euro voor zijn rekening, vooropgesteld dat de schade niet is ontstaan door frauduleus handelen door hemzelf of door opzettelijk negeren van, of grove nalatigheid bij, de verplichting de Toegang te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van toepassing voor uitgifte en gebruik ervan. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn Identificatiegegevens. Het feit dat een derde op correcte wijze gebruikmaakt van de Toegang via de Identificatiegegevens van de Klant, vormt het bewijs dat ze voor een derde partij toegankelijk waren en dat de Klant ernstig verzaakt heeft aan zijn verplichting om de veiligheid ervan te vrijwaren. De Klant kan echter het bewijs leveren dat dit niet het geval was. De Bank behoudt zich het recht voor om de Klant te factureren volgens het geldige tarief van de Bank in geval van vervanging van de Digipass. 9. Beschrijving van de diensten De Toegang biedt de Klant de mogelijkheid om op elk moment via het Internet een verbinding te maken met de Bank, om banktransacties (overschrijvingen, doorlopende opdrachten) en beurstransacties (aankoop/verkoop van effecten en deelbewijzen van SICAV's/BEVEK's) te verrichten op rekeningen die bij de Bank worden gehouden. Ook beschikt de Klant over de mogelijkheid om, naargelang de door de bank geboden mogelijkheden en onder voorbehoud van aanvaarding door de Bank en wederzijdse instemming, contracten af te sluiten met betrekking tot bank-, financiële of verzekeringsproducten of -diensten bij de Bank. De Klant kan de rekeningen, effectendeposito's en rekeninguittreksels raadplegen die overeenstemmen met het (de) klantnummer(s) die zijn opgegeven in de Aanvraag of in enige latere aanvraag zowel als de evaluatie van de in de Aanvraag opgegeven levensverzekeringscontracten. De Consument-Klant kan de post (uittreksels, VISA kaartoverzichten enz.) op elk gewenst moment in pdf-formaat downloaden en afdrukken. Deze post blijft gedurende 5 jaar gearchiveerd in een speciaal beveiligde ruimte waartoe enkel de Klant toegang heeft. Na afloop van deze periode kan de post met betrekking tot de rekening niet meer worden geraadpleegd, afgedrukt of gedownload. De Klant die met de rekening verband houdende stukken langer wil bewaren dan deze archiveringsperiode, wordt verzocht om de stukken voor afloop van deze periode te downloaden en/ of af te drukken. Diverse financiële informatie en een beveiligde mailbox van en naar de Bank worden eveneens ter beschikking gesteld van de Klant. De Bank behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, met name door op elk moment een bijkomende dienst te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen. De Klant zal hierover worden geïnformeerd via een bericht op de website van de Bank. 10. Informatie op de website De informatie op de website, hetzij van financiële, politieke, economische, sociaal-culturele of andere aard, wordt louter ter informatie verstrekt. De informatie wordt door de Bank bij verschillende bronnen verzameld en als dusdanig op de website weergegeven, zonder enige garantie over het betrouwbare, actuele, volledige karakter of over de kwaliteit en de juistheid van de inhoud van de informatie. Deze informatie vormt in geen geval een aanbod of een verzoek tot aankoop of verkoop, noch een beroep op het spaarwezen. De informatie heeft geen enkele waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en geldt slechts op het moment waarop ze wordt verstrekt. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor de kennis en vaardigheden van de Klant en dient dus uitsluitend te worden gebruikt door of met de hulp van een deskundige bevoegde professional. Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. De Klant erkent bovendien dat alle verwijzingen naar in het verleden behaalde resultaten die in deze informatie worden vermeld, in geen geval een garantie vormen voor toekomstige prestaties van het desbetreffende product. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie, behoudens bedrog of zware schuld van de Bank. Koppelingen naar andere websites zijn mogelijk; de Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, diensten, producten of materialen die door deze websites worden aangeboden. Het is de Klant toegestaan om de informatie op de website voor persoonlijke doeleinden te downloaden en voor een duur die beperkt is tot zijn behoeften. Bovendien is het hem toegestaan om de gedownloade informatie op papier af te drukken, op voorwaarde dat de aldus geproduceerde kopieën uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. De Klant verbindt zich ertoe om de verstrekte informatie over de dienst, ongeacht de aard daarvan, niet te verkopen of op om het even welke wijze te verspreiden. 11. Blokkering en deblokkering van de Toegang De Bank behoudt zich het recht voor om de Toegang van de Klant tot de dienst op elk moment definitief of tijdelijk te blokkeren om elke reden die betrekking heeft op: - de veiligheid van de Toegang, inclusief het onderhoud en de verbetering van de Toegang; - de veronderstelling van een onbevoegd of frauduleus gebruik van de Toegang, in het bijzonder in geval van wijziging van de kenmerken die de reikwijdte van de Toegang definiëren of de herroeping van de toegang tot de Internetdienst die verstrekt is aan de gevolmachtigde, of; - het aanzienlijke hogere risico dat de (mede)houder van het (de) klantnummer(s) of (mede)verzekeringnemer van de verzekeringscontact(en) niet in staat is om enige van zijn betalingsverplichtingen te vervullen. Indien de kaart wordt geblokkeerd, informeert de Klant van de blokkering en de redenen hiervoor door kennisgeving via een bericht dat wordt weergegeven op de website van de Bank en/of per brief (post of elektronisch), indien mogelijk voordat de Toegang wordt geblokkeerd en uiterlijk direct na blokkering, tenzij deze informatieverstrekking niet aanvaardbaar is vanwege veiligheidsredenen of verboden is als gevolg van gemeenschapof nationale wetgeving. Zo ver mogelijke zal de Bank de Klant op de hoogte houden van te verwachten onderbrekingstermijnen. De Bank zal de Toegang deblokkeren of, in voorkomend geval, de Identificatiegegevens vervangen zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. De Klant weet dat de onjuiste invoering van het paswoord en/of van de Digi-ID leidt na een beperkt aantal pogingen (momenteel 5) eveneens tot een automatische blokkering van de Toegang. De Klant kan de deblokkering de Toegang aanvragen bij zijn kantoor of door het telefoonnummer +(352) van de Internet Helpdesk te bellen. De Bank heeft het recht om de deblokkering te weigeren indien zij, naar eigen goeddunken meent dat de redenen voor de blokkering nog steeds bestaan. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding door de blokkering van zijn Toegang, om welke reden ook. 12. Uitvoering van de transacties Algemeen De Klant verleent de Bank de toelating om elke transactie uit te voeren die via de invoering van zijn Digi-ID wordt bevestigd volgens de bevestigingsprocedure die tijdens het verloop van de transactie wordt aangegeven (hierna 'bevestigingsprocedure'). Elke transactie die niet via deze procedure wordt bevestigd, wordt beschouwd als niet toegelaten door de Klant. Bovendien behoudt de Bank zich het recht voor om de uitvoering van transacties op te schorten of te weigeren in overeenstemming met de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank.

4 Page 4/8 Onverminderd de bepalingen van de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank die het moment van ontvangst van een betalingsopdracht definiëren, wordt elke transactie beschouwd als zijnde door de Bank ontvangen op het tijdstip en de datum die zijn aangegeven op de melding van het transactieoverzicht of de ontvangst van het bericht Transacties met roerende waarden Dankzij de Toegang kunnen er 24 uur per dag en 7 dagen per week beursorders worden ingevoerd. Om aankoop- en verkooporders voor roerende waarden, inclusief deelbewijzen van SICAV's/BEVEK's te kunnen uitvoeren, moet de Klant rekeninghouder zijn van een effectenrekening bij de Bank. De Bank verbindt zich ertoe om deze orders zo snel mogelijk door te geven aan de betrokken markt of markten, rekening houdend met de regels, de geldende gebruiken en de sluitingsperioden van de betreffende markt(en) en de verschillende tussenpersonen die tussenkomen in de transactie. De Bank behoudt zich zonder enig mogelijk verweer het recht voor om orders te weigeren die haar onverenigbaar zouden lijken met de marktomstandigheden, die niet overeenstemmen met haar voorschriften of die betrekking hebben op roerende waarden die worden verhandeld op andere markten dan de markten die in het kader van de Toegang zijn toegestaan. Het bevestigen en overmaken van de order door de Klant vormt geen garantie voor de goede uitvoering ervan, in het bijzonder rekening houdend met parameters waarover de Bank geen controle heeft zoals de liquiditeit van de markt en/of de volatiliteit van het effect. De order wordt uitsluitend uitgevoerd indien de marktomstandigheden dit toelaten en indien de order voldoet aan alle wettelijke, reglementaire of contractuele voorwaarden die van toepassing zijn. Ingeval de order niet kan worden doorgegeven, om welke reden ook, brengt de Bank de Klant zo snel mogelijk op de hoogte van deze situatie. De order die niet kon worden doorgegeven, wordt beschouwd als vervallen. De Klant moet in voorkomend geval een nieuwe order geven. De Bank vestigt de aandacht van de Klant in het bijzonder op het feit dat: - indien er een aankooporder voor roerende waarden wordt doorgegeven zonder dat er een limiet wordt opgegeven voor de prijs, wordt op het moment dat deze order aan de Bank wordt doorgegeven gecontroleerd of er voldoende dekking is, onafhankelijk van de latere evolutie van de koers van het betreffende effect en van de tijd die nodig is voor de uitvoering van de order; en - elke niet-uitgevoerde beursorder kan de status lopend hebben tot de ochtend van de werkdag die volgt op de datum waarop deze niet langer geldig is. 13. Herroeping van een transactie Behoudens andersluidende bepaling in dit artikel kan een betalingsopdracht of een beursorder niet door de Klant worden herroepen nadat deze laatste de transactie heeft bevestigd door de invoering van zijn Digi-ID. Een overschrijving met memodatum of een doorlopende opdracht kan ten laatste op het uiterste tijdstip (cut-off time) worden herroepen, zoals vermeld in het geldige tariefoverzicht van de Bank op de bankwerkdag vóór de debitering van de middelen via de tool 'order book'. In principe kan een beursorder niet door de Klant worden herroepen. Als de beursorder echter nog niet is uitgevoerd, kan deze in bepaalde gevallen door de Klant worden geannuleerd via de tool 'order book effecten'. Voor meer informatie over de te volgen procedure voor de herroeping van een betalingsopdracht of een beursorder, kan de Klant de FAQ raadplegen op de website van de Bank. 14. Boekhoudkundige verwerking van de transacties De saldi en beschikbare middelen op de rekeningen worden meegedeeld onder voorbehoud van de lopende transacties die in voorkomend geval nog niet boekhoudkundig zijn verwerkt in reële tijd. De boekhoudkundige verwerking van een betalingsopdracht wordt de dag na de uitvoering ervan weergegeven in het overzicht van de transacties en de rekeninguittreksels die via de Toegang kunnen worden geraadpleegd. 15. Toegepaste vertraging op indices en noteringen De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat de indices en de beurskoersen, om bepaalde technische redenen of om te voldoen aan de eisen van bepaalde beurzen, worden doorgegeven met een vertraging van ongeveer 15 tot 30 minuten. De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vertragingen op noteringen en indices, noch voor hun directe, dan wel indirecte gevolgen. 16. Regularisatieberichten, transacties met effecten of andere De Klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hem door de Bank berichten kunnen worden verzonden buiten de maandelijkse periodiciteit van de rekeninguittreksels, in het bijzonder om de Klant te informeren over een gebeurtenis die van hem een snelle reactie vereist. De Klant wordt bijgevolg uitdrukkelijk verzocht om zijn berichten en rekeninguittreksels zeer geregeld te raadplegen. De Klant draagt als enige de directe en indirecte gevolgen van het feit dat hij zijn berichten en rekeninguittreksels niet heeft geraadpleegd. 17. Bewijs voor de transacties De Klant wordt geïdentificeerd door de invoering van zijn Identificatiegegevens bij de verbinding met de Toegang. Elke raadpleging, transactie, inschrijving op een product of dienst die is uitgevoerd tijdens een verbinding die wordt bevestigd door de Identificatiegegevens van de Klant, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant en door hem alleen. De instemming van de Klant met de transactie of de inschrijving op het product of de dienst kan door de Bank geldig worden aangevoerd op basis van het bewijs dat de bevestigingsprocedure is nageleefd. De Klant aanvaardt dat de elektronische registraties van de Bank, ongeacht de dragers waarop ze zijn geregistreerd, het formele en voldoende bewijs vormen dat de transacties, producten en/of diensten door de Klant zelf zijn bevestigd. De Klant kent aan de bevestigingsprocedure dezelfde wettelijke waarde toe als een handgeschreven handtekening. Bijgevolg zal de Klant, op voorwaarde dat de bevestigingsprocedure is nageleefd, niet betwisten dat hij heeft ingestemd met de transactie, het product of de dienst. Ook als de Klant de Bank een afschrift van zijn transactie kan overleggen dat via een computer is afgedrukt, kan dit afschrift niet als enig en definitief bewijs dienen van de financiële transactie. Hiertegenover dient altijd de registratie van de transactie door de Bank te worden gesteld. 18. Gebruikslimieten Naast de limiet van de beschikbare provisie op de rekening, zijn andere overschrijvingen dan binnen eenzelfde klantnummer per transactie en per week beperkt tot ,- Euro. De Bank kan de Klant ook toestaan om voor zichzelf voor bepaalde transacties limieten vast te stellen. 19. Uitsluiting van aansprakelijkheid Het Internet is een internationaal open netwerk, waarvan de Klant verklaart de structuur, de specifieke kenmerken en de risico's te kennen. De Klant verklaart de functionele kenmerken van de telecommunicatiemiddelen (Internet, enz.) en de technische beperkingen, de risico's van storingen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, om het even welke risico's die gepaard gaan met elke verbinding en elke gegevensoverdracht, in het bijzonder op het open netwerk, te kennen en te begrijpen. De Bank heeft de nodige maatregelen getroffen om het vertrouwelijke karakter van de financiële gegevens van de Klant en een beveiligde verwerking van de transacties via de Toegang te garanderen, doch kan echter geen resultaatsgarantie geven. De Bank heeft op dit vlak dus slechts een inspanningsverplichting. Bijgevolg en behoudens grove nalatigheid van de Bank, gebruikt de Klant de Toegang met volledige kennis van zaken en op zijn eigen volledige verantwoordelijkheid. Bovendien draagt de Bank geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van of verband kan houden met:

5 Page 5/8 a) een fout of nalatigheid van de Klant, de Internet provider of een derde, met name in de installatie of het gebruik van de Toegang; b) een onderbreking, stopzetting of storingen van de Toegang, met name in geval van onderhouds- of herstellingswerkzaamheden aan de informaticadienst, een technische storing van het informaticasysteem of overbelasting van het Internet, een onderbreking van de telefoonlijn; c) een virus afkomstig van het Internet dat niet kon worden ontdekt door de beschermingsmaatregelen van de Klant, noch door de redelijke maatregelen van de Bank; d) een onwettige toegang van een derde tot het informaticasysteem van de Bank of de Klant als gevolg van een fout of nalatigheid van de Klant; e) de bescherming en vertrouwelijkheid van de communicatie via voorzieningen, netwerken, terminals of apparatuur die door de Bank niet worden erkend. f) een gebeurtenis die niet direct aan de Bank kan worden toegeschreven, die onvrijwillig plaatsvindt en waarover de Bank redelijkerwijs geen controle heeft. Alle informatie die door de Bank aan de Klant op zijn verzoek wordt bezorgd (zoals financiële overzichten, saldi, transactieoverzichten, effectenoverzichten, algemene informatie, enz.) wordt op zijn verantwoordelijkheid en zijn risico overgemaakt, in overeenstemming met zijn eigen kennis van de risico's die gepaard gaan met het Internet. De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een slechte ontvangst of het niet ontvangen van informatie die door de Bank aan de Klant wordt bezorgd of omgekeerd. De Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geschiktheid van een gegeven beursorder en alle directe of indirecte gevolgen daarvan voor de Klant, noch voor wat betreft het overeenstemmen van deze order met het profiel van de Klant of de houder van de betreffende rekening. 20. Mobiele Toegang tot de Internetdienst Algemeen De Mobiele Toegang tot de Internetdienst wordt door de Bank aangeboden via het ter beschikking stellen van een ING Mobile Applicatie en een gegevensbank (hierna 'Gegevensbank Mobiele Toegang tot de Internetdienst'). De Klant ziet erop toe dat de ING Mobile Applicatie in overeenstemming is met de specificaties in de Handleiding die beschikbaar is op de Website en regelmatig wordt bijgewerkt. De Klant dient alle nodige maatregelen te treffen om zich ervan te vergewissen dat de technische kenmerken van zijn Mobiele Toestel en zijn netwerkabonnement voor telecommunicatie hem in staat stellen om gegevens te raadplegen en toegang te verkrijgen tot de door de ING Mobile Applicatie geboden functies. Om zeker te zijn dat hij tot alle diensten toegang heeft, moet de Klant beschikken over een Wi-Fiverbinding of een netwerkabonnement voor telecommunicatie waarmee toegang tot de ING Mobile Applicatie mogelijk is. De Klant moet er bij elke verbinding via zijn Mobiele Toestel met name op toezien dat zijn Mobiele Toestel en/of daarop geïnstalleerde informaticatoepassingen niet ontgrendeld ('jailbroken') zijn, en dat zijn Paswoord en Contractnummer aan indiscrete blikken worden onttrokken De ING Mobile Applicatie omvat onder meer een Beveiligingsmodule en een Beveiligingsbestand met daarin de versleutelde codes voor Mobiele Toegang van de Klant, waarmee de beveiliging van de Toegang en het gebruik ervan worden verzekerd. Tot nader order maakt de ING Mobile Applicatie gebruik van de versleutelingstechnologie SSL v3. Om gebruik te maken van de Mobiele Toegang: De Klant moet de Internetdienst op voorhand activeren in overeenstemming met de specificaties in de Handleiding voor de Mobiele toegang. Daartoe moet hij de ING Mobile Applicatie downloaden en installeren op het Mobiele Toestel waarover hij beschikt. De Mobiele Toegang is afhankelijk van de voorafgaande registratie van het Mobiele Toestel dat door de Klant zal worden gebruikt om zich ermee te verbinden. De Klant zal dus de registratie van zijn Mobiele Toestel(len) met behulp van zijn Digi-ID moeten bevestigen, waarna uitsluitend dit (deze) Mobiele Toestel(len) zal (zullen) worden erkend voor de Mobiele Toegang. Dit mechanisme laat bijgevolg toe om het vereiste authenticatieniveau voor Mobiele toegang te verhogen, zonder daarom van een gelijk niveau te zijn als dat voor de Internet-Toegang, waar de Digi-ID van de Klant voor elke verbinding vereist is. De Klant kan de registratie van zijn Mobiele Toestel(len) op elk moment intrekken door de procedure te volgen die beschreven wordt in de Handleiding, beschikbaar op de Website. Bij de eerste verbinding moet de Klant een 'profiel' opstellen op basis van de hem door de Bank ter beschikking gestelde toegangsmiddelen (zoals het Contractnummer, het Paswoord en de Digi-ID); daarna moet hij alleen nog zijn Contractnummer en Paswoord invoeren bij elke verbinding De Mobiele Toegang is momenteel alleen in het Frans en het Engels beschikbaar Aard van de elektronische diensten Onder voorbehoud van de door de Bank aangeboden mogelijkheden aanvaardt de Klant dat bij gebrek aan een uitdrukkelijk verzoek bij zijn bankagentschap, alle rekeningen bij de Bank waarvan hij houder of medehouder is, toegankelijk zijn via de Mobiele Toegang om alle transacties uit te voeren die via de genoemde Mobiele Toegang mogelijk zijn. In de huidige toestand kan de Klant dankzij de Mobiele Toegang via zijn Mobiele Toestel met name: - algemene bank- of financiële gegevens, informatie over levensverzekeringen of persoonsgegevens (met name over rekeningen) verkrijgen, en - aan de Bank orders doorgeven met betrekking tot betalingstransacties tussen alle rekeningen waar hij Mobiele Toegang toe heeft en naar een lijst van begunstigdenrekeningen die via de Internet-Toegang gecreëerd en beheerd wordt. De Bank behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, met name door op elk moment functies te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen. De Bank stelt de Klant daar van in kennis, conform de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Bank Wat de Mobiele toegang betreft, aanvaardt de Klant in afwijking van de bepalingen van dit artikel 20.2 en van het artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden dat de bevestiging door de Klant van een via een Mobiel Toestel geïntroduceerde transactie geacht wordt aangegaan te zijn door de Klant en door hem afzonderlijk, voor zover deze toegangsmiddelen bevestigd zijn door de betreffende ING Mobile Applicatie Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wanneer de Klant gebruikmaakt van de Mobiele toegang, worden de volgende persoonsgegevens ('omgevingsvariabelen') aan de Bank overgemaakt en door haar geregistreerd via de ING Mobile Applicatie die door de Klant wordt gebruikt: - zijn TCP/IP-adres (identificatienummer van het informaticasysteem waarover de Klant beschikt op het Internet); - de merknamen en versies van het gehanteerde Mobiele Toestel en het besturingssysteem ervan. Die laatste gegevens worden door de Bank behandeld om rekening te kunnen houden met de elementen die eigen zijn aan de configuratie van het informaticasysteem waarover de Klant beschikt. Deze gegevens worden daarnaast behandeld om statistieken op te stellen over de Mobiele Toegang en toe te zien op de inhoudelijke verbetering van de dienst De Klant moet erop toezien dat de verbindingsterminal die hij voor de verbinding van de Mobiele Toegang met de Internetdienst gebruikt, niet besmet is door virussen of malware en dat hij alle redelijke voorzorgsmaatregelen treft om de beveiliging van de Toegang te garanderen via de door de Klant gebruikte verbindingspunten voor de Mobiele Toegang Gebruikslicentie van de ING Mobile Applicatie en de Gegevensbank Mobiele Toegang Onverminderd de aan de Klant ter beschikking gestelde Mobiele Toegang, zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de Bank of de persoon die de gebruiksrechten aan de Bank heeft toegekend (naargelang het geval) zich alle eigendomsrechten en alle intellectuele eigendomsrechten voor (inclusief de gebruikersrechten), en dit voor zowel de ING Mobile Applicatie als wat de Gegevensbank Mobiele Toegang en alle samenstellende elementen daarvan betreft, met name maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en overige

6 Page 6/8 elementen die in de ING Mobile Applicatie en/of de Gegevensbank Mobiele Toegang voorkomen. 21. Intellectuele eigendom De Klant verwerft geen enkel eigendomsrecht op de software, programma's, toepassingen en gebruiksaanwijzingen die de Bank hem ter beschikking stelt. Deze terbeschikkingstelling verleent hem uitsluitend een gebruiksrecht. De Klant verbindt zich ertoe de gebruiksregels die door de Bank worden uitgevaardigd, na te leven, en zal deze niet kopiëren, wijzigen, aanpassen of ter beschikking stellen van derden. In het algemeen verbindt de Klant zich ertoe de eigendomsrechten van de Bank en haar leveranciers te respecteren. 22. Tarieven Alle kosten en uitgaven voor apparatuur, communicatie, telecommunicatie en andere kosten die vereist zijn voor de verbinding met de Toegang, alsmede alle daarmee verband houdende toelatingen, zijn ten laste van de Klant. De Bank behoudt zich het recht voor om voor bepaalde bijzondere diensten een bijdrage te vragen waarvoor zij het bedrag en de frequentie van de inningen zal bepalen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Voorts zullen alle transacties die via de Toegang worden uitgevoerd, worden gefactureerd volgens de geldende tarieven van de Bank. 23. Beëindiging of opschorting Het contract voor Toegang tot de Internetdienst wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. De Klant kan het contract op elk moment beëindigen via een aangetekend schrijven aan de Bank of tegen kwijting van de Bank met een opzeggingstermijn van één maand. De Bank kan het contract eveneens beëindigen via een bericht aan de Klant (via post ) met een opzeggingstermijn van twee maanden. Bovendien wordt het contract voor Toegang tot de Internetdienst van rechtswege beëindigd in een van de volgende gevallen: - afsluiting van alle in de Aanvraag vermelde klantnummers en/of levensverzekeringsproducten van de Klant; - beëindiging van de relatie tussen de Bank en de Klant, met als gevolg de afsluiting van alle klantnummers van de Klant; - overlijden van de Klant. Indien de Internet-Toegang wordt opgezegd voor alle klantnummers of voor een deel ervan, worden de overzichten, na de opzegging en behoudens tegenbericht van de Klant, maandelijks verzonden naar zijn postadres, op voorwaarde dat het (de) betreffende klantnummer(s) niet is (zijn) opgenomen in de Internet-Toegang van een andere houder van dit (deze) klantnummer(s). VERKOOP OP AFSTAND 1. Definitie Verkoop op afstand: elk verkoopcontract betreffende financiële producten en/of diensten afgesloten tussen de Bank en de Klant in het kader van een online openen van een bankrelatie (of aanvraag tot openen van een rekening) en/of van het intekenen op een door de Bank aangeboden online dienst en/of product, waarbij de Bank voor dit contract en tot en met het afsluiten van het contract uitsluitend gebruik gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, met name via haar internetsite. 2. Online aanvraag voor het openen van een rekening De online aanvraag voor het openen van een rekening geschiedt door het op het scherm invullen van gegevens en het aangeven van keuzes van de Klant betreffende de online aangeboden producten en/of diensten. Na de eventuele correctie van de ingevoerde gegevens door de Klant en het bevestigen van de invoer door middel van de knop Uw aanvraag bevestigen, stuurt de Bank de Klant een ontvangstbevestiging voor de aanvraag. Vervolgens dient de Klant de aanvraag voor het openen van een rekening af te drukken, te dateren, te ondertekenen en deze aan de bank te retourneren, vergezeld van de bewijsstukken die noodzakelijk zijn tijdens het proces van het online openen van een rekening. Door op de knop Uw aanvraag bevestigen te klikken, bevestigt de klant zijn online aanvraag voor het openen van een rekening bij de Bank. Elke online aanvraag voor het openen van een rekening veronderstelt de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, evenals van de algemene voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn voor de producten en diensten die zijn inbegrepen in de online aanvraag voor het openen van een rekening. Deze algemene voorwaarden en tarieven worden de Klant tijdens het proces van het online openen van een rekening medegedeeld in downloadbaar en afdrukbaar pdf-formaat, alvorens hij zich op enigerlei wijze verplicht. Daarnaast zijn deze op elk gewenst moment in hetzelfde formaat te raadplegen op de website van de Bank. De Bank stelt de Klant via zijn adres op de hoogte van haar beslissing om zijn online aanvraag voor het openen van een rekening goed te keuren dan wel af te wijzen. De bankrelatie (of het openen van de rekening) wordt pas van kracht op het moment dat de Bank het klantnummer aan de Klant heeft doorgegeven. De Bank behoudt zich het recht voor de online aanvraag voor het openen van de rekening zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Wanneer de overeenkomst is afgesloten, zullen de met de aanvang van de relatie (het openen van de rekening) verbonden documenten door de Bank worden bewaard. En kopie ervan is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag van de Klant. 3. Doel van de verkoop Het onderhavige contract wordt voor ongepaalde tijd aangegaan tussen de Klant en de Bank in het kader van een systeem van verkopen op afstand. Het contract heeft tot doel het openen van een rekening en het eventuele online inschrijven op een financieel product en/of een financiële dienst. De ondersteunende diensten voor de VISA kaarten Classic & Assistance worden momenteel verzorgd door Europ Assistance (Belgium) S.A., RPR , verzekeringsmaatschappij waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt Triomflaan 172 te 1160 Brussel. De verzekeringsdiensten voor de kaarten VISA Classic, VISA Classic & Assistance en worden momenteel verzorgd door Chartis Europe S.A., Luxembourg branch, verzekeringsmaatschappij waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt rue des Mérovingiens, 10b te L Bertrange. 4. Wezenlijke kenmerken van de online aangeboden producten en diensten De wezenlijke kenmerken van de online aangeboden producten en diensten staan gedetailleerd vermeld op de website, evenals in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op producten of diensten, die op elk gewenst moment op de website kunnen worden geraadpleegd of gedownload. 5. Kosten De online aangeboden producten en diensten worden, in voorkomend geval en behoudens andersluidende afspraken, geopend/uitgegeven tegen kosten die automatisch worden verrekend via de rekeningcourant ING Luxembourg, tegen het tarief vermeld op de geldende tarievenlijst van de Bank, die op elk gewenst moment in pdf-formaat op de website kan worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt. 6. Bedenktijd De Klant heeft een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf het moment dat de Bank de Klant zijn klantnummer (datum van het afsluiten van het contract op afstand) heeft medegedeeld of vanaf het moment dat de Bank bevestigt de kaart aan de Klant te hebben gestuurd, om zich zonder boete en zonder opgaaf van redenen terug te trekken, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden. Om van dit recht gebruikt te maken, dient de Klant de Bank per aangetekende brief of, in voorkomend geval via elk ander door de Bank erkend middel, op de hoogte te stellen van zijn wens zich terug te trekken. De bedenktijd wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving in de vorm van het onderhavige Herroepingsfomulier aan het volgende adres is verzonden: ING Luxembourg S.A. T.a.v.: CANIA-ERI Rue Jean Piret 1 L-2965 Luxemburg.

7 Page 7/8 Door het intrekken van de online aanvraag tot het openen van een bankrelatie (of de online aanvraag voor het openen van een rekeningcourant) brengt van rechtswege de ontbinding van alle andere online afgesloten overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten met zich mee. De procedure van het intrekken kan leiden tot het blokkeren van alle of een deel van de functionaliteiten van de bankkaart waarop de Klant heeft ingeschreven. In een dergelijke situatie is de Bank op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien het recht op intrekken wordt uitgeoefend, betaalt de Bank de Klant het in het kader van het openen van een bankrelatie gestorte bedrag en/of eventuele andere door de Bank ontvangen bedragen terug binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen. Eventuele terugbetalingen zullen plaatsvinden door overboeking naar de eerder gedebiteerde rekening. Na afloop van de bedenktijd kan de Klant op elk gewenst moment de rekening(en) en/of de producten waarop hij online heeft ingeschreven, opzeggen, in overeenstemming met de geldende algemene voorwaarden voor de desbetreffende producten en/of diensten. 7. Taal Elke persoon die via de website wil inschrijven op een product of dienst van de bank, dient ten minste een van de op de website gebruikte talen perfect te beheersen. De website biedt de mogelijkheid te communiceren in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. De taal van de contractvoorwaarden en de communicatie is de taal die de Klant uit de geboden talen kiest. Ingeval van afwijkingen tussen de Franse versie en de andere talen, is de Franse versie maatgevend. 8. Afwikkeling van klachten en toepasselijk recht Het onderhavige contract en de procedure voor online inschrijvingen zijn onderworpen aan het Luxemburgse recht. Eventuele klachten voortvloeiend uit dit contract of deze inschrijvingsprocedure zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Luxemburgse rechtbank. Voor wat betreft buitengerechtelijke procedures voor klachtenafwikkeling en garanties wordt verwezen naar de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank. 9. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Onverminderd het recht van de Bank om op elk gewenst moment een nieuwe dienst toe te voegen, de Toegang of deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan nieuwe wet- of regelgeving, kan de Bank deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen indien zij de Klant ten minste twee maanden voordat deze van kracht worden, hiervan kennis geeft. De Klant wordt geïnformeerd over de wijzigingen door een kennisgeving wanneer hij inlogt op de website, door kennisgevingen toegevoegd aan rekeningoverzichten of aan elke andere vorm van correspondentie (per post of elektronisch) die de Bank aan de Klant richt. Deze geldende Algemene Voorwaarden kunnen bovendien altijd worden geraadpleegd op de internetsite van de Bank. Indien de Klant zich niet kan verenigen met de voorgenomen wijzigingen, dient hij voordat deze van kracht worden, schriftelijk zijn contract voor toegang tot de internetdiensten, zijn rekening-courant en/of de financiële producten of diensten op te zeggen. Tenzij anders overeengekomen treedt deze opzegging onmiddellijk en kosteloos in werking. Indien de Klant geen gebruikt maakt van dit recht tot opzeggen, dan stemt hij van rechtswege in met de ingevoerde wijzigingen. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor toekomstige transacties, evenals voor transacties die werden geïnitieerd voor het inwerking treden van de wijzigingen. De Bank kan daarnaast op elk gewenst moment alle of een deel van de technische eisen wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de toegang, met name de identificatiecomponenten, met het oog op verbetering van de toegangsbeveiliging of om deze aan technische ontwikkelingen aan te passen. De Klant wordt van deze wijzigingen op de hoogte gesteld op de wijze als omschreven in dit artikel. In geen enkel geval brengt de nietigverklaring of de ontoepasselijkheid van een van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden de nietigverklaring van de andere bepalingen met zich mee en deze zullen volledig rechtsgeldig blijven. 10. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Bank en van de tarievenlijst Voor het overige wordt verwezen naar de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank en naar de geldende tarievenlijst, die van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van het hier vermelde.

8 Herroepingsformulier Per aangetekende brief te verzenden aan: De ondergetekende(n), ING Luxembourg S.A. T.a.v.: CANIA-ERI Rue Jean Piret 1 L-2965 Luxembourg. Naam: Voornaam: Adres: Naam: Voornaam: Adres: verklaart/verklaren zich terug te trekken en vragen de sluiting van de bankrelatie ING Orange Account met de Bank ING Luxembourg, aangevraagd middels online inschrijving op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van het klantnummer) en vragen de sluiting van de rekening ING Orange Spaarrekening / Compte Vert bij de Bank ING Luxembourg, aangevraagd middels online inschrijving op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van het rekeningnummer) en vragen de sluiting van de rekening-courant nummer bij de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie door de Bank van het nummer van de rekening-courant aan ondergetekende(n). en vragen de sluiting van de Effectenrekening nummer met de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie door de Bank van het Effectenrekeningnummer aan ondergetekende(n). uit het(de) volgend(e) product(en), aangevraagd middels online inschrijving bij de Bank ING Luxembourg, op (gaarne datum invullen van: communicatie aan ondergetekende(n) van verzending van de kaart) en verbinden zich (i) de Bank te informeren per aangetekende brief, of, via elk ander door de Bank erkend middel de kaart te blokkeren en (ii) deze aan de Bank terug te sturen. VISA Classic Kaart VISA Classic Kaart & Assistance VISA CyberCard VISA Gold Kaart V PAY Kaart Datum en handtekening(en)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie