Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart"

Transcriptie

1 Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart Frans Hendrikx/Omnisense Communicatie Media & Internet 1-Inleiding De binnenstad weer het kloppend hart van Roosendaal maken. Een gezellig, aantrekkelijk, groen stadshart met een hoge menging van bewust gekozen functies, die elkaar onderling versterken. Een ferme ambitie. Om die ambitie te kunnen waarmaken en aansluiting te vinden bij het veranderende consumentengedrag is een goede infrastructuur onontbeerlijk. Internetinfrastructuur kan daarbij niet ontbreken. Internet is nu eenmaal een commodity geworden en voor organisaties, instellingen, bedrijven en burgers een vitaal onderdeel van het dagelijkse leven. Nog relatief nieuw maar sterk groeiend is gebruik van internet buiten de sfeer van de eigen omgeving. Mobiel internet zal belangrijker worden dan die van de thuisomgeving (zo is de algemene verwachting) en een andere, meer op de mobiele gebruiker gerichte, manier van communicatie vereisen. Roosendaal kan op die trend inspelen door free Wi-Fi in de binnenstad mogelijk te maken en zich daarmee terug op de kaart zetten. Het bijna noodzakelijke gebruik van internet, mobiel en 24/7, en de aanwezige behoefte om permanent mobiel over actuele informatie en social media te beschikken zijn primair een individuele aangelegenheid waarin een ieder voor eigen rekening met een abonnement kan voorzien. Dit neemt niet weg dat het ergens gratis aanbieden van deze service voordelen oplevert voor de betreffende locatie. Om deze reden bieden steeds meer ondernemers free Wi- Fi en gaan ook steeds meer binnensteden over tot het aanbieden van free-wi-fi in het publieke domein. Het is echter meer dan service en gastvrijheid; het is ook een vorm van slim inspelen op het nieuwe consumentengedrag en het mogelijk maken van nieuwe vormen van winkelen en uitgaan. Het is misschien zelfs een must; Roosendaal moet haar infrastructuur gereed maken voor de nieuwe consument en het nieuwe winkelen en daarmee ruimte scheppen voor innovatief ondernemen. Wi-Fi biedt tal van mogelijkheden; allerlei diensten (publieke en commerciële) kunnen aangeboden worden (al dan niet via de Hallo Roosendaal -App) op verzoek van de consument, maar ook met pushberichten op verzoek van aanbieders. Wi-Fi is dus niet alleen voor de ondernemers van belang, maar ook voor tal van andere partijen, waaronder de overheid, cultuur, bewoners, evenementenorganisaties enz. De ervaring leert dat wanneer toepassingen niet gratis via Wi-Fi worden aangeboden, bezoekers en bewoners veel minder gebruik maken van lokale Apps en andere lokale digitale kanalen. Daarom is het gratis aanbieden van deze toepassingen van belang.

2 2-Lappendeken Er zijn in het verleden meerdere pogingen gedaan om free Wi-Fi in de stad op te zetten. Deze initiatieven zijn echter te kleinschalig en met onvoldoende draagvlak aangepakt. Hierdoor is een lappendeken van veelal slecht functionerende Wi-Fi netwerken ontstaan die elkaar eerder verzwakken dan versterken. Een ongewenste situatie die voor consumenten nauwelijks toegevoegde waarde biedt, laat staan bijdraagt aan de ambities om de binnenstad als geheel terug op de kaart te zetten. 3-Meer met minder Met de inzichten van vandaag en de ervaringen uit het verleden is door Omnisense een plan voor free Wi-Fi in Roosendaal ontwikkeld dat gebaseerd is op de wens van meerdere belanghebbende partijen zoals: Gemeente Roosendaal VVV Roosendaal Ondernemersvereniging Collectief Roosendaal Parkeerbeheer Rosada GoStores Bewoners Bezoekers De intentie is om tegen de laagste kosten en inspanning een free Wi-Fi platform in te richten waaraan alle partijen actief deelnemen en van die actieve deelname profiteren. 4-Hoofddoelstelling Onder het merk Roosendaal en zonder beletsel voor ondernemers en consumenten de kernactiviteiten van de binnenstad ook via mobiel internet toegankelijk maken, teneinde de economische groei te stimuleren en het imago van Roosendaal te versterken. 5-Subdoelstellingen Voor ondernemers: Ruimte creëren waarin ondernemers zich met hun activiteit direct en indirect kunnen manifesteren bij hun publiek, zowel binnen als buiten hun directe (winkel)omgeving. Een platform bieden voor op internet gerelateerde dienstverlening of experiment. Samenwerking bevorderen Communicatie verbeteren Technologie up to date brengen en kosten besparen Deelnemen aan 24 uurs economie Leegstand (tijdelijk) virtueel benutten voor m-internet business Innovatie en nieuwe business stimuleren Werkgelegenheid scheppen Om dat alles te kunnen bereiken werd gekozen voor een zogenaamd Shared Netwerk. Een netwerk dat gedeeld en gekoppeld wordt door deelnemende bedrijven/instanties in de binnenstad. Een keten van samenwerking.

3 6-Grondslag voor de planvorming en ontwikkeling van de free Wi-Fi Roosendaal infrastructuur 1. Citymarketing + VVV Roosendaal leading bij setup, exploitatie en beheer 2. Prijs (zo goedkoop mogelijk, met behoud van, of verbeterde kwaliteit). 3. Het Shared (gedeeld/gekoppeld) netwerk conform het Omnisense concept zorgt voor: Free Wi-Fi verbinding buiten (publieke domein) en binnen de winkel omgeving lage eenmalige instapkosten (apparatuur + installatie) lage beheerkosten lage kosten voor bandbreedte gestapelde bandbreedte gestructureerde verbindingen redundancy (volledig uitvallen van het WiFi netwerk is uitgesloten) scalability (het concept voorziet in stapsgewijze implementatie/uitbreiding) grotere betrokkenheid bij deelnemers vrijheid bij ontwikkelen van eigen internettoepassing(en), op basis van mobile internet gerelateerde verbinding beperking van free ride door horizontale projectering Security Minimale beperking(en) voor end users (one time login) Geen gedwongen reclame-uitingen (pushed ads). Wel mogelijkheid om actiematig (location based) extra aandacht te geven aan activiteiten/gebeurtenissen. Eenvoudige maar overzichtelijke managementstructuur Optie voor verbeterde (goedkopere) IP-based telefonie diensten

4 7-Lean en Mean Technologie Goed werkende techniek is voorwaarde voor de haalbaarheid en continuïteit van het free Wi-Fi Roosendaal project. Het free Wi-Fi Roosendaal project wijkt behalve in strategische zin af van gebruikelijke technische infrastructuren. Meestal wordt voor het inrichten van Wi-Fi gebruik gemaakt van een aantal krachtige zend/ontvanginstallaties op strategische locaties. Deze oplossing kan voldoen, maar is behalve kostbaar, niet altijd toereikend, stabiel en gebied dekkend. Het Roosendaalse alternatief is per saldo vele malen goedkoper (kernoverweging) en levert zoals hierboven geschetst in paragraaf 6 meerdere voordelen op. Zonder in detail te treden komt het erop neer dat er op bestaande Wi-Fi locaties een apparaat wordt bijgeschakeld. Dit apparaat en de configuratie zorgen ervoor dat er gescheiden netwerken ontstaan. Eén voor privé en/of zakelijk verkeer (telefonie/chip of ander bancaire zaken)(extra beveiligd) en één voor binnen de winkelomgeving met voldoende bereik buiten die winkelomgeving (straat, plein of passage). (Daar waar nog geen internet aanwezig is zal het apparaat als internetgateway worden aangelegd met dezelfde als hierboven genoemde eigenschappen.) Deelnemers aan free Wi-Fi Roosendaal krijgen een gestructureerde en een perfect op elkaar afgestemde keten van verbindingen die elkaar niet storen maar aanvullen i.c. versterken. 8-Hallo Roosendaal App Centraal entreepunt en kloppend hart van de digitale stad In beeld komen en blijven is een immense opgave geworden. Niet alleen als stad, maar zeker als ondernemer. De Hallo Roosendaal App zorgt ervoor dat de informatievraag op een eenvoudige, snelle en heldere manier wordt beantwoord. Actieve participatie op dit platform zal ondernemers en consumenten sneller tot elkaar brengen en een positieve respons opleveren. De Hallo Roosendaal App is binnen dit concept het visitekaartje van de stad waarin alle gewenste informatie over Roosendaal samen wordt gebracht en aan bezoekers gratis ter beschikking gesteld. Een neutraal medium waarin alle Roosendaalse activiteiten een podium vinden. Logisch dat de App binnen het concept tot het speerpunt, het collectieve virtuele hart van de binnenstad is benoemd. Hier vindt de coördinatie, exploitatie en het centrale beheer plaats. 9-Opbrengst en Kosten Een belangrijke zo niet de belangrijkste vraag in de ontwerpfase van het concept was niet wat het mocht kosten, maar wat free Wi-Fi voor Roosendaal kan opleveren. Kosten zijn, ook voor de langere termijn, mede bepalend voor de haalbaarheid van het project en zijn daarom een wezenlijke factor geweest bij de keuze van de dienstverlener De beperking van beschikbare financiële middelen of budgeten is mede aanleiding geweest om naar goedkope alternatieve technische oplossingen te zoeken. De oplossing voor Roosendaal is daardoor in vergelijking met andere, reeds gerealiseerde Wi-Fi projecten te lande, vele malen goedkoper dan aanvankelijk werd aangenomen.

5 10-Conclusie Voor zover onderzoeken, trends, indices en ontwikkelingen aangeven, zal het mobiel gaan van internet een geweldige invloed hebben op de manier waarop we met elkaar communiceren en zaken (gaan) doen. De vraag is dus niet of Roosendaal Mobiel Internet moet faciliteren, maar wanneer. Inmiddels hebben meerdere steden free Wi-Fi geïmplementeerd of zijn voornemens dat op korte termijn te gaan doen. De ervaringen van deze steden zijn in de oriëntatie naar de mogelijkheden voor Roosendaal meegewogen in de besluitvorming. 11-Anders dan anderen De opzet en uitvoering van free Wi-Fi Roosendaal wijkt in meerdere opzichten af van de gebruikelijke en kan als uniek voor Nederland worden beschouwd. Snelle implementatie kan ertoe bijdragen dat het Roosendaalse Wi-Fi Model" positief nieuws oplevert en aandacht voor het concept bij andere gemeenten. 12-Realisatie De kracht van het concept en de realiseerbaarheid hangt in grote mate af van samenwerking tussen belanghebbende partijen. Vooral de ondernemers van de binnenstad zijn cruciaal voor het welslagen van het free Wi-Fi Roosendaal project. Zij zullen gezamenlijk uiteindelijk het meest profiteren van free Wi-Fi in de binnenstad, maar tevens de grootste inspanning moeten leveren om de keten van samenwerking i.c. het netwerk sluitend te maken. Het concept is klaar om (eventueel gefaseerd) uitgevoerd te worden. Zonder samenwerking en de wil om een actieve bijdrage te leveren om de binnenstad van Roosendaal weer het kloppend hart te laten worden zal het niet lukken. Omnisense Communicatie, in samenwerking met Citymarketing Roosendaal: René van Gastel en VVV Roosendaal: Inge van Aalst Frans Hendrikx Directeur

6 Stand van zaken Concept Gereed en voorgelegd aan: City Marketing Roosendaal - De heer R. van Gastel VVV Roosendaal Mw. I. van Aalst Bestuur Ondernemersvereniging Collectief Roosendaal B. van Dijk Parkeerbeheer De heer M. Bartels Winkeliersvereniging De Roselaar - De heer R. van der Velde Winkeliersvereniging De Passage De heer M. Herbers Wethouder - De heer J.A.M. Verbraak Gezagvoerder voor de binnenstad Mw. R. Bakker Voor wat de besluitvorming betreft hebben de meeste deelnemende partijen ingestemd met het concept. Winkelcentrum De Passage heeft toegezegd als free Wi-Fi pilotomgeving voor de Binnenstad te willen optreden. Het concept wordt op 23 mei voorgelegd aan de leden van Ondernemersvereniging Collectief Roosendaal teneinde voldoende draagvlak bij de ondernemers te creëren. Investering De geraamde kosten ad ,- zijn gebaseerd op 120 aansluitingen voor het gehele verzorgingsgebied van Ondernemersvereniging Collectief Roosendaal. Voor deze initiële eenmalige kosten alsmede die voor de beheerkosten ad 7.200,-/jaar moet nog financiering worden gevonden. Aanvang Om geen momentum ter verliezen verdient het voorkeur zo snel mogelijk tot realisatie te komen. De mogelijkheid daartoe zal echter afhangen van voldoende deelnamebereidheid bij ondernemers en de financiering van het geheel. De kans dat er nog in 2013 een aanvang kan worden gemaakt met de inrichting van het free Wi-Fi netwerk is gering omdat, voor zover bekend, beschikbare budgets al zijn aangewend. Verdienmodel De positie van de Hallo Roosendaal App. en de website als centraal aanspreekpunt maakt het aannemelijk dat de waarde ervan aanmerkelijk zal toenemen. Hierdoor wordt de App en/of de website een aantrekkelijk advertentie-medium. Indirect zullen ondernemers profiteren van de publiciteit die via de Hallo Roosendaal App. en/of de website wordt gegenereerd. De echte opbrengst van Free Wi-Fi Roosendaal zal vooral komen van bewoners en bezoekers aan de binnenstad die de dienst ervaren als extra attractiepunt.

7

8 Achtergrond Frans Hendrikx/Omnisense Communicatie Van Traditionele uitgeverij en Internet naar Mobiel Internet Na jaren van marketing communicatie activiteiten binnen traditionele uitgeverijen werd Omnisense Communicatie in 1993 door Frans Hendrikx opgericht om bedrijven het belang van evenwichtige marketing communicatie bij te brengen. Een jaar later jaar werd Frans mede oprichter en commercieel directeur van Wirehub! Internet, een van de eerste commerciële Internet Service Providers in Nederland. Beurs en verder Vanaf 1998 werd bart Internet Services zijn nieuwe uitdaging. Deze top 3 internet service provider werd, mede door Frans, in 1999 onderdeel van VIA Networks. Bij VIA Networks Nederland was hij CEO en leidde die organisatie tot na de beursgang in Vanaf 2001 is Frans voortdurend actief geweest met nieuwe business ontwikkeling o.a. als lid en adviseur bij Twinning van het ministerie van Economische zaken, Coach bij New Venture en Mentor bij de Area10 business incubator van de Erasmus Universiteit. Momenteel betrokken als Business Coach bij Tilburg Innovatie Centrum (TIC) in Tilburg. QR-codes en mobiele communicatie De afgelopen jaren heeft Omnisense zich van media- en internettoepassingsexpert verder ontwikkeld tot specialist in mobiele- en QR-code communicatie. De opkomst van mobiel internet is daar mede debet aan. Een vakgebied dat nog voor velen onbekend en onontgonnen is. Voor Omnisense een vanzelfsprekend werkterrein.

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie