Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wifi als service aan de toerist in Fryslân"

Transcriptie

1 Wifi als service aan de toerist in Fryslân Kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november

2 Inhoud Kader Inleiding Organisatorisch en technisch kader Organisatorisch kader Looptijd Organisatievorm Eigenaarschap hardware Content en informatie Facturatie en declaratie Technisch kader Bandbreedte en netstroom Installatie Onderhoud en beheer Kostenindicatie wifi per locatie Samenvatting kaders subsidie aanvraag... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Voorstel proces wifi-uitrol in Fryslân... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6 Overzicht factuur en geldstromen Begrippenlijst wifi rapporten (alfabetische volgorde) Bijlagen

3 Kader Het voorliggende document is onderdeel van een drietal documenten: 1. Theoretisch kader. In dit document wordt onder andere ingegaan op de technische kant van wifi en het onderscheid ten opzichte van andere vormen van draadloze overdracht van digitale informatie. Naast de techniek passeren ook uiteenlopende wifi-initiatieven in binnen- en buitenland de revue, waarbij ook de verschillende verdienmodellen aan de orde komen. 2. Praktisch kader, waarin de ervaringen uit de pilots worden beschreven, inclusief verantwoording voor de gekozen technische oplossing en uitvoering. Kortom: in dit document staan de lessons learned uit de pilots uitgewerkt. 3. Beleidskader, het document dat voor u ligt. Hierin wordt advies gegeven ten aanzien van een door de Provinsje Fryslân vast te stellen en uit te voeren beleid met betrekking tot het faciliteren en financieren van wifi-projecten in, vanuit het oogpunt van toerisme relevante, locaties in de provincie. Het advies is gebaseerd op de inzichten ten aanzien van zowel de theorie als de praktijk, zoals beschreven in de twee voorgenoemde rapporten. Tevens is een procesvoorstel voor een uitvoeringsregeling opgenomen. 2

4 1 Inleiding Doelstelling wifi in de openbare ruimte De Provinsje Fryslân wil met het beleid voor wifi in de openbare ruimte toeristen maximaal van dienst zijn in hun communicatie- en informatiebehoefte. Doelstelling van de uitrol van een wifinetwerk in de openbare ruimte is dan ook om de toerist aan Fryslân te binden en nieuwe toeristen aan te trekken. De Provinsje Fryslân richt zich met deze wifi-netwerken vooral op de toeristische locaties in de provincie. Hiermee geeft de Provinsje Fryslân een duidelijk signaal af naar alle toeristen in Nederland en daarbuiten. Door de uniforme opzet van de startpagina waarbij op basis van locatie van aanmelding op het wifinetwerk een selectie van de voor die plaats relevante informatie wordt aangeboden, kan de toerist gericht op lokale evenementen, bezienswaardigheden, activiteiten en aanbiedingen worden gewezen. Daardoor kan de bekendheid van deze zaken en daarmee de kans op bezoek en besteding mogelijk worden vergroot. 3

5 2 Organisatorisch en technisch kader In dit hoofdstuk lichten we een aantal keuzes toe ten aanzien van de organisatorische en de technische kant van de uitrol van wifi-zenders in de Provinsje Fryslân. De lessons learned van de pilot-fase zijn hierin meegenomen. 2.1 Organisatorisch kader Om de doelstellingen te realiseren met betrekking tot de wifi-uitrol zijn er een aantal organisatorische zaken te regelen. Van belang zijn onder andere de looptijd van contracten en de regeling, de vorm van de organisatie, het eigenaarschap van de hardware en de beschikbaarheid van content en informatie. Deze onderdelen worden in de navolgende paragrafen beschreven. Inzichten uit de theorie en de praktijk bepalen de keuzes die in dit onderdeel worden beschreven Looptijd De contractduur van de wifi-installatie is 3 jaar. Zie verder paragraaf onder Onderhoud en beheer. Iedere aanvraag voor subsidie zal individueel bij de Provinsje Fryslân worden ingediend en beoordeeld. De looptijd van de subsidieregeling zal door de Provinsje Fryslân nog moeten worden vastgesteld Organisatievorm Tijdens de pilot is gebleken dat een nauw betrokken collectief ter plaatse een voorwaarde is voor het succes van de wifi-installatie. Het collectief borgt in dit geval ook de dekking van het wifi-gebied. Daarnaast is tijdens de pilot-fase gebleken dat een aantal technische controles vooraf zeer belangrijk is voor een soepele implementatie. Controle op onder andere plaatsbepaling van de zenders, beschikbare bandbreedte en het al of niet aanwezig zijn van een technisch beheerder van de installatie van de deelnemers. Die rol is in de pilot-fase bij de coöperatieve vereniging Fryslân Ring neergelegd. 4

6 Collectief Uitgaand van het doel om centraal content gericht op de toerist aan te bieden, is het noodzakelijk een gemeenschappelijk beheer te organiseren. Gemeenschappelijk beheer wil tevens zeggen dat de aan te spreken organisatie ook een gemeenschappelijk doel heeft. Een doel gericht op de toeristen in de openbare ruimte. Aanvraag door collectieve lokale partijen (winkeliersvereniging, bedrijvenvereniging, VVV, plaatselijk belang etc.), is voor dit doel dan ook een aanrader. Voorwaarde is dat de aanvragende organisatie een rechtsvorm heeft, die (in een Friese gemeente) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aan een dergelijke rechtsvorm kan een subsidie worden verleend en kan de overdracht van de apparatuur plaatsvinden. Voorwaarden die gesteld worden aan overdracht en beheer zullen moeten worden vastgelegd in een contract met de betreffende organisatie. Het collectief is dan verantwoordelijk voor de contracten met de individuele ondernemers en deelnemers om de wifi-uitrol verder te organiseren. Het collectief sluit een contract 1 voor het aangaan van de verplichtingen met betrekking tot het beheer van de wifi-installatie, de deelnemers sluiten ieder een contract 2 met het collectief voor het ter beschikking stellen van bandbreedte, netstroom en natuurlijk een plaats waar de installatie kan worden geïnstalleerd. 1 2 Zie bijlage 1 (concept) contract collectief Zie bijlage 2 (concept) contract deelnemer 5

7 Begeleiding van de uitrol Voor de grootschalige uitrol is onafhankelijke technische en praktische ondersteuning een voorwaarde voor succes. De taken die in dit kader moeten worden ingevuld zijn: 1. Beoordeling aanvraag a. Check collectief b. Check geschiktheid locatie(s), waaronder netstroom, bandbreedte en fysieke omgeving c. Check samenwerking ICT leverancier van de ondernemer d. Goed- of afkeuring locaties en aanvraag of advies voor een eventuele aanpassing 2. Planning uitvoering 3. Aansturen partijen voor levering wifi-apparatuur. Dit is mogelijk ook een rol voor het collectief. Enige technische kennis kan echter handig zijn. 4. Aansturen Toerist Info Fryslân voor het aanmaken van de juiste lokale webpagina 5. Controle levering 6. Rapportage en bijsturen 7. Heronderhandelen beheercontract na 3 jaar Eigenaarschap hardware Het collectief wordt eigenaar van de hardware. Ook is het collectief daarna bij schade en defect verantwoordelijk voor het herstel en/of de vervanging. In de subsidie regeling is de afkoop van service en beheer voor 3 jaar opgenomen. Vanzelfsprekend is de wettelijke garantietermijn op de apparatuur van toepassing Content en informatie Alle content en informatie wordt verzameld en gedistribueerd door Tourist Info Fryslân, via Deze startpagina wordt in de wifi-zenders geprogrammeerd. Per dorp of stad zal de toevoeging /<<plaatsnaam>> worden gedaan, zodat de toerist direct op de pagina met lokale informatie belandt. 6

8 2.1.5 Facturatie en declaratie Het collectief ontvangt van de Provinsje Fryslân subsidie, voor de uitvoering van de werkzaamheden voor installatie van de wifi-zenders, tevens is in de subsidie een bedrag gereserveerd voor 3 jaar onderhoud en support aan de installatie. Voor de facturatie van de verschillende leveranciers in het wifi-project wordt het collectief als centraal punt gebruikt. Het collectief is daarmee ook direct eigenaar van de installatie. Het collectief krijgt van alle leveranciers de facturen. Bij goedkeuring van het traject zal door de begeleidende organisatie (zogenoemde centrale organisatie) tevens een budgetindicatie worden afgegeven op basis van de standaard situatie. Meeren minder werk kan in voorkomende gevallen later worden verrekend. De declaratie bij de Provinsje Fryslân zal op basis van 70% vooraf, bij goedkeuring projectaanvraag, en 30% achteraf bij oplevering van het project geschieden. Hiermee kunnen de leveranciers betaald worden en kan het collectief aan het eind van het traject de exacte kosten verrekenen waarbij met meer- en minder werk rekening kan worden gehouden. De 30% achteraf wordt betaald nadat het collectief een businessplan voor de exploitatie van deze zenders heeft ingediend. Dit plan moet de exploitatie dekken ook ná de door de Provinsje Fryslân gesubsidieerde 3 jaar. 7

9 2.2 Technisch kader In dit onderdeel komen de meer technische zaken aan de orde Deze zijn afkomstig uit het document met het praktisch kader en hieronder samengevat als richtlijn voor de uitvoering van het beleid Bandbreedte en netstroom Fryslân Ring adviseert, op basis van de ervaringen in de pilot-fase, dat de bandbreedte van de onderliggende vaste internetverbindingen minimaal 40 Mbps moet bedragen per zender. Dit moet door de deelnemers middels een factuur van de internet provider worden aangetoond. Mocht de ondernemer niet beschikken over de noodzakelijke bandbreedte, dan kan er worden gekozen om een nieuwe internetlijn aan te vragen, doelstelling is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande verbindingen. De eenmalige kosten voor deze aanvraag worden in de subsidie meegenomen; de maandelijks kosten zijn net als bij alle wifi-zenders voor rekening van de deelnemer. Ook is het mogelijk om een verbinding specifiek voor de wifi-installatie aan te vragen, als de eventuele ICT leverancier niet akkoord gaat met de wifi-oplossing die in de subsidieregeling wordt aangeboden. Netstroom en bandbreedte worden door de deelnemende ondernemers ter beschikking gesteld; hiervoor wordt geen financiële vergoeding aangeboden Installatie De installatie wordt uitbesteed aan bij voorkeur een lokale installateur. Deze zal door een nader te benoemen centrale organisatie worden aangestuurd als alle voorwaarden contractueel zijn ingevuld en de aanvraag officieel is goedgekeurd Onderhoud en beheer Het onderhoud en het beheer geschieden via de beheerder van het netwerk. Daarbij wordt voor een periode van 3 jaar onderhoud en beheer afgekocht in de voorgestelde subsidie regeling. Na deze 3 jaar is het collectief aanspreekbaar voor de kosten van service en beheer. 8

10 3 Kostenindicatie wifi per locatie De kostenindicatie per opstelpunt ziet er als volgt uit: Leverancier Activiteit Kosten Centrale organisatie Beoordeling en check aanvraag 75 Apparatuur HotSpot, Hardware en configuratie 485 Installateur Installatie incl. max. 60m binnenbekabeling 265 Beheerder (technisch) Beheer en onderhoud à 100,- per jaar (3 jaar) 300 Centrale organisatie Begeleiding en aansturing uitrol 75 Internet provider Aanlegkosten (max. 300) 300 Totaal

11 4 Samenvatting kaders subsidieaanvraag Dit hoofdstuk is tevens als aparte bijlage toegevoegd: Bijlage kaders subsidieregeling Doelstelling regeling De Provinsje Fryslân wil met deze subsidieregeling uitvoering geven aan het beleid voor wifi in de openbare ruimte. Doelstelling van de uitrol van een wifi-netwerk in de openbare ruimte is om de toerist aan Fryslân te binden en nieuwe toeristen aan te trekken. De Provinsje Fryslân richt zich met deze wifi-netwerken vooral op de toeristische locaties in de provincie. Selectiecriteria De selectiecriteria voor het verkrijgen van de subsidie bestaat uit locatiecriteria (voor welke plaatsen is deze subsidie bedoeld) en de doelgroep (wie mag de subsidie aanvragen). Locatiecriteria voor deelname aan de regeling zijn als volgt: 1. Het door Provinsje Fryslân vastgestelde overzicht toeristische kernen in Fryslân: Overzicht Toeristische kernen in Fryslân Stedelijke centra Regionale centra Regionale kernen Waddeneilanden Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Harlingen en Dokkum Joure, Lemmer, Balk, Workum, Gorredijk, Oosterwolde, Wolvega, Kollum & Buitenpost, Surhuisterveen, Grou, Burgum Earnewâld, Echtenerbrug/Delfstrahuizen, Heeg, Hindeloopen, Holwerd, Idskenhuizen, Koudum, Langweer, Noordwolde, Oldeberkoop, Oosterzee, Oostmahorn, Oudega (SW-Fryslân), Oudega (Smallingerland), Oudemirdum, Sloten, Stavoren, Terherne, Wergea, Woudsend, Burdaard en Witmarsum Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland Deze kernen mogelijk aan te vullen met: Friese Merenproject toegangspoort: Makkum Overige watersportkernen: Bolsward, IJlst en Franeker 2. In bovenstaande gebieden is wifi bedoeld voor de openbare toeristische ruimte waaronder: a. Dorps/stadspleinen b. Openbaar havengebied c. Winkelstraten d. Overige openbare ruimte 10

12 Doelgroep De doelgroep voor het aanvragen van de subsidie voor een wifi-netwerk is als volgt gedefinieerd: 1. Een collectief rechtspersoon zoals: a. Winkeliersvereniging b. Ondernemersvereniging c. Lokaal belang d. Overige collectieve vormen Het is van belang dat het collectief dat de aanvraag bij de Provinsje Fryslân indient ingeschreven staat (als rechtspersoon) bij de Kamer van Koophandel in één van de gemeenten in Fryslân. Tevens dient het collectief de promotie van het toerisme te ondersteunen. Looptijd De subsidie aanvraag kan tot maximaal 31 maart 2014 bij Provinsje Fryslân worden ingediend, waarna, op volgorde van binnenkomst, de aanvragen worden behandeld. Het collectief gaat door het indienen van de aanvraag akkoord met de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap van de wifi-installatie. 11

13 Budget en subsidieplafond De volgende kosten vallen onder de subsidieregeling: 1. Kosten voor centrale organisatie 2. Kosten voor apparatuur wifi-netwerk 3. Kosten voor installatie wifi-netwerk 4. Kosten voor onderhoud en beheer wifi-netwerk (3 jaar) 5. Kosten voor installatie internet voorziening (maximaal 300,- per zender) Per wifi-zender is een budget van maximaal 1500,- beschikbaar. Per aanvraag zal door de centrale organisatie een voorstel voor implementatie van het aantal wifizenders worden gedaan. Dit voorstel wordt door Provinsje Fryslân geaccordeerd. Het uit te keren budget wordt door de centrale organisatie bepaald. Voor de wifi-uitrol heeft Provinsje Fryslân maximaal ter beschikking. De aanvragen worden beoordeeld en gebudgeteerd door de centrale organisatie. Het uitgangspunt is maximaal 10 zenders per aanvraag (maximaal ), uitzonderingen dienen door de centrale organisatie schriftelijk te worden voorgelegd aan de Provinsje Fryslân. Een groot geografisch gebied kan zo n uitzondering zijn. Uitbetaling subsidie Na goedkeuring van de aanvraag zal de Provinsje Fryslân 70 procent van het goedgekeurde budget aan het collectief uitbetalen. De overige 30 procent wordt uitbetaald na oplevering en overleggen van: 1. De PVO s van de aangevraagde zenders, 2. Het businessplan voor de exploitaie van de zenders, ook ná de periode van 3 jaar. Waarborg continuïteit Om de continuïteit van de zenders te waarborgen dient het collectief een businessplan aan te leveren voor de exploitatie van de zenders ook ná de door de provincie gesubsidieerde periode. Bij het ontbreken van dit plan wordt de resterende 30 procent van het budget niet aan het collectief uitbetaald. 12

14 Technische aspecten Het collectief is verantwoordelijk voor het verzorgen van netstroom en bandbreedte ten behoeve van de zenders. De minimale bandbreedte van de verbinding dient 40Mb/s te zijn, aan te tonen met een factuur van de betreffende provider. Organisatorische aspecten Het collectief is verantwoordelijk voor het werven van leden voor de plaatsen van de zenders. Tevens is het collectief verantwoordelijk voor het aanleveren van de overeenkomsten met de leden, inclusief factuur van de internetprovider. Op te leveren stukken door het aanvragend collectief: 1. Aanvraag subsidie conform eisen Provinsje Fryslân 2. Geografisch overzicht gewenste wifi-locaties 3. Businesscase/businessplan voor continuering wifi-zenders na 3 jaar 4. (geldig) Uittreksel inschrijving KvK 5. Bankgarantie Wijzigingen in het netwerk/opstelpunten Wijzigingen in het netwerk of de opstelpunten komen voor rekening van het collectief. De subsidie is eenmalig voor aanleg, beheer en onderhoud. Overige Via het wifi-netwerk moeten toeristen in de gelegenheid worden gesteld om toegang te krijgen tot digitale lokale (toeristische) informatie. Hiertoe dient een koppeling te worden gelegd met het provinciebrede digitale toeristische informatiesysteem Beleef Friesland. Toeristen die inloggen op het wifi-netwerk dienen als eerste terecht te komen op de startpagina van Beleeffriesland.nl. Om in Fryslân tot een kwalitatief goed wifi-netwerk voor toeristen te kunnen komen, is het belangrijk dat problemen (bijvoorbeeld uitvallende wifi-zenders, te weinig bandbreedte, SPAM) tijdig geïdentificeerd worden. Hiertoe zal door de provincie een centrale beheersschil worden ingericht. Deze beheersschil bepaalt eveneens centraal de gebruiksmogelijkheden en beperkingen. Het deelnemende collectief moet deze centrale beheersschil onderschrijven en hieraan volledige medewerking verlenen. 13

15 5 Voorstel proces wifi-uitrol in Fryslân Hier volgt een schematische procesweergave waarin de uitrol en borging van de doelstellingen vorm hebben gekregen. Alle processtappen zijn weergegeven en zullen in de uiteindelijke regeling verder beschreven worden. Het is slechts een voorzet met betrekking tot de activiteiten die per stap gezet moeten worden. Aanvraag Door Collectief 1 Ontvangst aanvraag 2 Beoordeling 3 Goedkeuren aanvraag uitkering deel budget 4 Ontvangen deel budget 5 Aansturen leveranciers 6 Oplevering leveranciers 7 Facuren leveranciers 8 Verzamel factuur leveranciers 9 Protocol van oplevering Goedkeuren PVO uitkering overig budget Collectief Provincie leveranciers Centrale organisatie Aanvraag Door Collectief 1 In deze stap doet het collectief een aanvraag voor wifi-uitrol subsidie ten behoeve van de openbare toeristische ruimte, haven of camping. Dit gebeurt middels een aanvraagformulier en een beschrijving en tekening van het doelgebied. De Provinsje Fryslân registreert en controleert de aanvraag. Vervolgens zet de Provinsje Fryslân deze door naar de centrale organisatie om de aanvraag inhoudelijk (technisch en organisatorisch) te beoordelen. 14

16 Beoordeling 3 De centrale organisatie neemt contact op met het collectief, bespreekt de voorwaarden en controleert alle noodzakelijke formulieren, inclusief facturen en eventuele aanvragen voor nieuwe verbindingen. Tevens controleert deze partij de afspraken met de systeembeheerders van de betreffende deelnemers. De centrale organisatie stelt samen met de leveranciers een ontwerp op voor het betreffende collectief. Eventueel kunnen hierop ook een aantal aanpassingen worden doorgevoerd. Dit laatste is met name gericht op dekking en eventueel advies over de bandbreedte. Zodra alles akkoord is bevonden zal de centrale organisatie een prijsopgave doen voor het betreffende collectief en dit bij de Provinsje Fryslân ter goedkeuring aanbieden. De Provinsje Fryslân keurt de subsidieaanvraag van het aanvragend collectief officieel goed. Een bericht van goedkeuring gaat naar het collectief én naar de centrale organisatie. De Provinsje Fryslân keert het voorschot uit aan het betreffende collectief. Het collectief heeft de goedkeuring en het voorschot ontvangen, en draagt vervolgens zorg voor de aanleg. Aansturen leveranciers 6 De centrale organisatie stuurt de leveranciers aan voor het maken van een planning voor de uitrol. Alle relevante informatie wordt in dit stadium overgedragen aan de leveranciers. Oplevering leveranciers 7 Het netwerk wordt gebouwd conform de afspraken die gemaakt zijn in de ontwerpfase. Oplevering gebeurt aan de hand van een protocol van oplevering (PVO) per deelnemer. De leverancier(s) stuurt/sturen een kopie van het PVO op naar de centrale organisatie. 15

17 Facuren leveranciers 8 Als de leveranciers klaar zijn en het PVO is getekend door de deelnemer, stuurt de leverancier de factuur voor de werkzaamheden naar het collectief. Het collectief betaalt de facturen aan de leveranciers. Verzamel factuur leveranciers 9 Het collectief stelt een verzamelfactuur op van alle facturen van de leveranciers, dit is de verantwoording naar de Provinsje Fryslân. Deze zal samen met de PVO s getekend door het collectief aan de centrale organisatie worden aangeboden. Protocol van oplevering 10 De centrale organisatie doet een final check op de facturen en de PVO s en geeft dit bij akkoord door aan de Provinsje Fryslân. Goedkeuren PVO uitkering overig budget 11 De Provinsje Fryslân gaat na goedkeuren van de PVO s over tot de uitbetaling van het restbedrag. Dit restbedrag wordt bepaald door verrekening van de totaalfactuur met het reeds betaalde voorschot. 16

18 6 Overzicht factuur en geldstromen In het volgende schematische overzicht is weergegeven hoe de factuur en geldstromen kunnen lopen, conform eerder beschreven procesvoorstel. Bij aanvang traject: Centrale organisatie = budget indicatie = geldstroom 1 Provincie verstrekt 2 subsidie (70% budget) Collectief ontvangt subsidie Bij oplevering traject: Provincie verstrekt subsidie (30% budget) 8 7 Collectief ontvangt subsidie = geldstroom = factuur = verantwoording Leveranciers Centrale organisatie Collectief Provincie leveranciers Centrale organisatie 1. Definitief budget vastgesteld door centrale organisatie. 2. Uitbetaling 70 procent van het vastgestelde budget door Provinsje aan collectief. 3. Factuur/facturen van leveranciers aan collectief voor geleverde hardware en diensten. 4. Betaling factuur/facturen leveranciers door collectief. 5. Factuur/facturen van centrale organisatie aan collectief voor geleverde diensten. 6. Betaling factuur/facturen centrale organisatie door collectief. 7. Verantwoording door collectief voor geleverde hardware en diensten inclusief facturen en businessplan naar Provinsje. 8. Uitbetaling restbedrag van het vastgestelde budget door provincie aan collectief. 17

19 18

20 7 Begrippenlijst wifi rapporten (alfabetische volgorde) 4G Aanduiding voor de nieuwste generatie mobiele data frequenties. Met 4G kunnen dataoverdrachtsnelheden bereikt worden die beter of gelijk zijn aan de snelheden van xdsl netwerken. Coax/HFC Verzamelnaam van de techniek die door de kabelmaatschappijen wordt gebruikt om internet- en televisiesignalen te transporteren. Dit doen deze partijen via een netwerk dat onder andere bestaat uit coax-bekabeling. HFC (Hybride Fiber Coax) is de modernere versie van de kabelmaatschappijen, bij HFC wordt een combinatie van glasvezel en coaxkabel toegepast. De glasvezelkabel is bij HFC afgewerkt in de straatkast, vanuit de straatkast wordt coaxkabel naar de gebruiker toegepast. Op dit moment is de maximale snelheid van een coax/hfc netwerk 150Mb/s download met 15 Mb/s upload. Coaxiaalkabel Kabel die bestaat uit een geleider; over het algemeen een dunne koperen draad, binnen en geïsoleerd van een andere geleider met een grotere diameter, gewoonlijk een koperen leiding of gevlochten koper. Dual-band wifi Een dual-band wifi-zender werkt zowel op 2,4 GHz en ook op 5 GHz, volgens de n normering. Gesloten model Een gesloten model is een model waarbij er enkel toegang tot het wifi-netwerk is, als aan specifieke voorwaarden is voldaan, zoals betaalde diensten, specifiek passwords of iets dergelijks. Glasvezel Verzamelnaam waaronder alle internetverbindingen vallen die als transmissie medium glasvezel gebruiken. Glasvezel maakt gebruik van lichtpulsen om de data te transporteren. Over glasvezel is de snelheid van up- en download gelijk, de maximale snelheid is afhankelijk van de aangesloten apparatuur en kan tot vele Gb/s worden opgevoerd. 19

21 HotSpot(s) HotSpot is de populaire naam voor een wifi-zender, een HotSpot is de toegang tot het internet. IEEE De vakterm IEEE is afkomstig van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en om precies te zijn groep 11 van het standaardencomité. Netwerk Operator Eigenaar van een telecommunicatie infrastructuur en leverancier van netwerkdiensten over deze infrastructuur. In Nederland zijn de bekendste partijen KPN, Ziggo, UPC, T-Mobile en Tele2. Open model Model waarbij iedereen toegang heeft tot het wifi-netwerk. Er zijn geen beperkingen als het gaat om betaalde diensten, specifiek password of iets dergelijks. Single-band wifi Een Single-band wifi-zender werkt op 2,4Ghz volgens de IEEE b normering. Straalverbinding Verbinding die via een radio signaal twee opstelpunten met elkaar verbindt. Dit is doorgaans een speciale constructie voor plaatsen waar geen vaste breedbandverbinding kan worden geleverd. Up- en download snelheid De snelheid waarmee informatie naar de gebruiker kan worden gehaald (download) of van de gebruiker worden weggestuurd (upload). Up- en download worden uitgedrukt in Mbps (Megabit per seconde). Wifi Wifi staat voor iedere vorm van draadloos Local Area Network, in het engels: every Wireless Local Area Network (WLAN). Wifi wordt in teksten geschreven 3 als wifi, omdat wifi als afkorting tevens een woord is. Het is toegestaan om een koppelteken te plaatsen in de tekst, als dit de leesbaarheid verhoogt, zoals bij wifi-netwerk

22 xdsl xdsl is de verzamelnaam voor alle varianten van DSL. DSL is de techniek die in Nederland (met name) door KPN wordt gebruikt om internetverbindingen te maken over het kopernetwerk waar in het verleden alleen de telefonie van KPN overheen werd getransporteerd. Op dit moment is de maximale snelheid op een xdsl netwerk 60Mb/s download met 15 Mb/s upload. De verschillen in up- en download snelheden zijn groot per type DSL verbinding. 8 Bijlagen Bijlage 1: Contract voorstel t.b.v. Collectief: Adobe Acrobat Document Bijlage 2: Contract voorstel t.b.v. de individuele deelnemer: Adobe Acrobat Document Bijlage 3: kaders subsidieregeling: Adobe Acrobat Document 21

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Programma 6: Economie Ôfdieling : Kennis & Ekonomy Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 1088922

Nadere informatie

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 0 Inhoud 1 Kader... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Wifi in Steenwijkerland

Wifi in Steenwijkerland Wifi in Steenwijkerland rapport wifi toepassing in de openbare ruimte Ing. Job Oppenhuizen Rick Haverkort Glasvezel Gemeente 20 november 2014 0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Management samenvatting... 4 3

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Wifi als service aan de toerist in Fryslân Wifi als service aan de toerist in Fryslân Theoretisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 Rapportnr. P2013_08 0 Rapportnr. P2013_08 1 Inhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen.

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen. 1. Waddengebied West-Terschelling Dokkum St. Annaparochie Berltsum Stiens Hallum Damwâld Kollum Kollumerzwaag De Westereen Buitenpost Feanwâlden Menaam Leeuwarden Hurdegaryp Kootstertille Harlingen Franeker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk U bent een overeenkomst aangegaan, of bent hiertoe voornemens, tot deelname aan een glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatieve Vereniging Fryslânring

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk U bent een overeenkomst aangegaan, of bent hiertoe voornemens, tot deelname aan een glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatieve Vereniging Fryslânring

Nadere informatie

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid.

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid. Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure. 21 april 2016 Teun ten Have

Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure. 21 april 2016 Teun ten Have Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure 21 april 2016 Teun ten Have 1 Agenda Waarom CUWI Historie Huidige stand van zaken. 2 CUWI : Gemeenschappelijk operator netwerk

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Get connected everywhere

Get connected everywhere Get connected everywhere Perry Boogaard (1967) Wissenkerke Bedrijfskundig opgeleid 23 jaar ervaring in diverse managementen directiefuncties Zelfstandig ondernemer Harm van den Dikkenberg (1986) Sint-Annaland

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Het proces in één oogopslag...

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

ADSL VDSL VDSL Bonding

ADSL VDSL VDSL Bonding Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Subsidieverordening Renovatiesubsidie Wurkje foar Fryslân Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Derde tender 2015 Fryslân Fernijt IV is onderdeel van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme (VO). Contact? Informatie kunt u vinden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel 5: Totstandkoming

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME

TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME Registratie van persoonlijke gegevens: 1. Aanvrager (aankruisen wat van toepassing is) Vul tabel 2a verder in Natuurlijke persoon Rechtspersoon Vul tabel 2b verder in Publiekrechtelijk lichaam Vul tabel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? Met de dienst FlexMobile van gntel bel je voordelig naar het buitenland en in het buitenland met je smart Phone. Op welke besturingssystemen

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 RIS296861 SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 Toelichting De gemeente wil ten behoeve van de gezondheid, de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Randvoorwaarden en Condities Connect 1 Platform

Randvoorwaarden en Condities Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Randvoorwaarden en Condities Connect 1 Platform Versie 3 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Installatie... 3 1.1 De

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

RECRON Themabijeenkomst breedband

RECRON Themabijeenkomst breedband RECRON Themabijeenkomst breedband 19 maart 2015 Hoe Snel Breedband te realiseren in het buitengebied? Breedband in het buitengebied Waarom slecht internet op RECRON terreinen? Geen kabel Ruimte Slechte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Cluster : Regelgeving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 25 september 2017 Onderwerp

Cluster : Regelgeving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 25 september 2017 Onderwerp Voorstel Cluster : Regelgeving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 25 september 2017 Onderwerp : Vaststelling subsidieverordening Hybride warmtepompen particuliere woningen

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR Nieuwsticht 7 3113 BH Schiedam Tel: 010-2462111 Fax: 010-2462110 www.datro.nl info@datro.nl Inhoudsopgave -Organisatie Datro bv -Ons werkgebied -Activiteiten Datro bv Organisatie

Nadere informatie

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK RECREATIEMARKT IN BEWEGING HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK NIET ALLEEN NU MAAR OOK DE KOMENDE JAREN WWW.HERTZINGER.NL KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE WERKT! INTERNET

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC NETWORKCONCEPTS Networkconcepts is een zelfstandige onderneming die ruim 9 jaar actief is in het leveren en onderhouden van professionele LAN en WAN netwerken. Networkconcepts biedt als Ethernet Service

Nadere informatie