Optimale lasresultaten met beschermgassen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimale lasresultaten met beschermgassen."

Transcriptie

1 Optimale lasresultaten met beschermgassen.

2 De veelzijdige toepassingen van lassen met beschermgassen. MAG-lassen van een roestvrijstalen reservoir met Sagox SC Bij het lassen met beschermgassen beschermt het gas de lasnaad tegen de werking van atmosferische lucht. Afhankelijk van het gebruikte gas en de bijbehorende elektrode, wordt lassen met beschermgassen onderverdeeld in verschillende procedés. In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen MIG/MAG- en TIG-lassen. Bij MIG/ MAG-lassen worden afsmeltende lasdraden als toevoegmateriaal toegepast. Dit lasprocedé wordt, al naar gelang de verschillende soorten gas, verdeeld in MAG (Metaal Actief Gas)- en MIG (Metaal Inert Gas)-lassen. In tegenstelling tot de afsmeltende lasdraad bij het MIG/ MAG-lassen wordt bij het TIG-lassen een nietafsmeltende wolframelektrode toegepast. Dit procedé wordt ook weer onderverdeeld in twee soorten, namelijk in TIG (Tungsten Inert Gas)- lassen en WP (Wolfram Plasma)-lassen. MAG en MIG - identiek principe. Het principe voor MAG- en MIG-lassen is identiek. De vlamboog brandt tussen een afsmeltende lasdraad en het werkstuk. De lasdraad vormt het toevoegmateriaal. Deze wordt door middel van een draadaanvoerapparaat naar het werkstuk geleid. Door de weerstandsen vlamboogverwarming smelt de lasdraad af. Het beschermgas stroomt uit een mondstuk rondom de draad en beschermt op deze manier de vlamboog en het smeltbad tegen de atmosferische lucht. Gangbaar lasdraad heeft een diameter van 0,8-1,6 mm. MAG (Metaal Actief Gas)-lassen. Bij MAG-lassen worden actieve gassen gebruikt die een chemische reactie veroorzaken in het lasmetaal. Daarbij kan het zowel gaan om koolstofdioxide (MAG) als om menggassen (MIG/MAG). Het MAG-procedé gaat echter gepaard met een grote uitwerping van lasspetters en een beperkt lasvermogen. In de praktijk heeft het MIG/MAG -procedé daarom terrein gewonnen. Hierbij worden menggassen toegepast die uit argon-koolstofdioxide, argon-zuurstof of argon-kooldioxide-zuurstof bestaan en bijmengingen van helium kunnen bevatten. Met het MIG/MAG-procedé kunnen zowel laag- als hooggelegeerde staalsoorten worden gelast. Het procedé wordt gekenmerkt door een zeer hoog afsmeltvermogen. Tandemlassen met Argon He 51. 2

3 MIG (Metaal Inert Gas)-lassen. Bij MIG-lassen worden de edelgassen argon en helium en mengsels daarvan gebruikt. Deze reageren niet met de basismaterialen en het toevoegmateriaal. Daarom wordt dit procedé bij voorkeur toegepast bij het lassen van aluminium, aluminiumlegeringen, koper, titaan en andere non-ferrometalen. MIG/MAG-hoogrendementlassen. Een andere vorm van MIG/MAG-lassen is het MIG/MAG-hoogrendementlassen. Dit wordt toegepast vanaf een draadaanvoer van 15 meter per minuut. Het MIG/MAG-hoogrendementlassen is het resultaat van het doorontwikkelen van stroombronnen en inerte gasmengsels: op deze manier worden afsmeltprestaties bereikt die met ongeveer 20 kg/u bijna twee keer zo hoog liggen als tot nu toe gebruikelijk. Een van de meest toegepaste varianten van dit procedé is het tandemlassen in combinatie met heliumhoudende beschermgassen. Gestuurd vanuit separate stroombronnen worden hierbij twee draden afgesmolten met behulp van een brander. Tandemlassen heeft buitengewoon hoge afsmeltprestaties als resultaat en bereikt - afhankelijk van de materiaaldikte - lassnelheden van meerdere meters per minuut. Tandemlassen is geschikt voor ongelegeerde staalsoorten, maar ook voor aluminium en aluminiumlegeringen. Bij het MIG/MAG-hoogrendementlassen van ongelegeerde staalsoorten heeft met name het inerte gasmengsel Sagox He 30/8 - een speciaal ontwikkeld driecomponentengas uit argon, koolstofdioxide en helium zijn waarde bewezen. MIG/MAG-wisselstroomlassen. Nog relatief nieuw is het MIG/MAG-wisselstroomlassen dat met name bij het lassen van dunne platen uitstekende resultaten behaalt: door het wisselen met het negatieve stroombereik wordt meer energie gebruikt voor het opsmelten van de lasdraad. Op deze manier kan - in vergelijking met het gelijkstroomlassen - bij gelijke stroomsterkte meer draad worden afgesmolten. Hierdoor wordt voorkomen dat dunne materialen doorbranden. Wisselstroomlassen wordt zowel voor ongelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, als ook voor aluminium toegepast. Perfect afgestemde beschermgassen hebben ook hier een optimaliserend effect; bijvoorbeeld Argon He 11 voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen. MIG-lassen met Argon 4.6 van AlMg 4,5 Mn met gelijksoortig toevoegmateriaal. MAG-robotlassen met Sagox 10 (10% O2, rest argon). 3

4 Plasmalassen van rondnaden van een roestvrijstalen reservoir met Argon W5 (5% H2, rest argon). TIG-lassen van een stompe naad, gelijktijdig aan beide zijden, met Argon 4.6. TIG (Tungsten Inert Gas)-lassen. Bij het TIG-lassen brandt de vlamboog tussen de wolframelektrode en het werkstuk. Een inert gas omsluit de elektrode en beschermt de elektrode en het werkstuk tegen de lucht. Als inerte gassen worden argon en helium toegepast, evenals hun gasmengsels. Op grond van hun eigenschappen gaan deze geen chemische verbindingen aan. In de vlamboog wordt het handmatig of mechanisch aangevoerde toevoegmateriaal afgesmolten. Met dit procedé kunnen nagenoeg alle metalen worden verbonden. WP (Wolfram plasma)-lassen. Onder een plasma wordt een gas verstaan dat bestaat uit neutrale deeltjes (atomen, moleculen) en uit ionen en vrije elektronen, en daardoor elektriciteit goed geleidt. De voor de opbouw van een plasma vereiste ladingdrager wordt geleverd door het plasmagas (meestal argon). Er wordt gesproken over WP-lassen wanneer er een vlamboog brandt tussen een wolframelektrode en een werkstuk, die door een mondstuk wordt ingesnoerd. Essentieel is dat er door de bundeling van de vlamboog en door de plasmastroming een hoge energiedichtheid wordt bereikt. Voor de afscherming van het smeltbad ten opzichte van de atmosfeer is echter ook een beschermgas nodig. Bij laaggelegeerde staalsoorten en materialen van chroom en nikkel worden mengsels van argon en waterstof gebruikt. Bij andere non-ferrometalen worden ook argon-helium-mengsels toegepast. Kenmerkend voor het WP-lassen is de hoge veiligheid van het procedé. Het wordt daarom vaak voor gemechaniseerde processen gebruikt. De effectiviteit kan nog aanzienlijk toenemen door koude en warme draadaanvoer. In combinatie met de zogenaamde keyholetechnologie kan bovendien tot acht millimeter in één laag worden gelast zonder naadvoorbereiding. Hierdoor wordt de lascapaciteit beduidend verhoogd. Formeren - bescherming van de doorlassing bij het lassen met beschermgas. Met formeren bedoelen we het omspoelen van de doorlassing en het gebied rond de lasnaad met beschermgassen. Het is de taak van de gassen om de zuurstofhoudende atmosfeer te verdringen en een hoogwaardig oppervlak te bereiken. Hiertoe worden gassen toegepast zoals argon en stikstof, en ook mengsels van stikstof en waterstof of argon en waterstof. De keuze van het beschermgas is afhankelijk van de materialen, de vorm van de onderdelen, de wijze van de gastoevoer en de lasomstandigheden. Argon 4.6/4.8 is breed inzetbaar bij het formeren. In principe kan het bij ieder lasproces met beschermgassen noodzakelijk blijken om te formeren. In de praktijk wordt het echter voornamelijk toegepast bij het TIG-lassen. 4

5 Laserlassen. Het begrip laser staat voor Light amplification by stimulated emission of radiation en betekent lichtversterking door gestimuleerde stralingsemissie. De resonator die aan beide uiteinden wordt begrensd door twee spiegels waarvan een gedeeltelijk doorlatend is bevat het lasermedium. Afhankelijk van het lasertype betreft dit speciale gasvormige, vloeibare of vaste media. Het lasermedium wordt elektronisch gestimuleerd door een hoogspanningsbron. Het licht dat daarbij ontstaat, wordt tussen twee spiegels heen en weer gereflecteerd en versterkt. Door de deels doorlatende spiegel komt een deel van het licht vrij als sterk gebundelde laserstraal. Bij het lassen van metalen is de laserstraal gericht op het werkstuk. Om oppervlakteoxidatie te voorkomen worden beschermgassen met geringe druk toegevoerd. Bij het laserlassen wordt in de regel geen toevoegmateriaal gebruikt. Hierdoor is de toegestane spleetbreedte tussen de werkstukken beperkt tot vijf à 10 procent van de naadinbranding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen warmtegeleidingslassen en dieplassen. Bij warmtegeleidinglassen wordt de geabsorbeerde laserstraal door middel van warmtegeleiding in het materiaal geleid. Dit resulteert in een verhoudingsgewijs vlakke en brede naad. Het dieplaseffect treedt pas op bij grotere stralingsintensiteit. Hierbij wordt de laserstraal in het in de lasvoeg geproduceerde plasma verder in de diepte gereflecteerd en produceert zo een bijzonder diepe lasnaad. De in de lastechniek wijdverbreide CO 2 -laser heeft voor het opwekken van een laserstraal in de regel de bedrijfsgassen kooldioxide, stikstof en helium nodig. Voor het lasproces zelf kunnen in dit geval, net als bij Nd:YAG-lasers, de procesgassen helium en argon worden gebruikt met zuiverheidsgraden van minimaal 4.6. Eveneens geschikt zijn mengsels op basis van helium of argon. Productie van roestvrijstalen pijpen: laserlassen met argon met een 6 kw CO 2-laser. Voorziening voor argon, zuurstof en stikstof voor het laserlassen en snijden. 5

6 De doorslaggevende invloed van beschermgassen. Bij het TIG-lassen van roestvrij staal (hier ) is argon als beschermgas een perfecte keuze. Beschermgassen hebben een veelvoudige werking bij het lasproces. Deze - beschermen de smelting en het verhitte materiaal tegen schadelijke effecten; - creëren optimale vlamboogverhoudingen; - verbeteren het materiaaltransport van de lasdraad naar het lasmetaal; - optimaliseren de warmteoverdracht; - dragen bij tot goede inbranddiepte en de juiste vorm van de lasnaad. Beschermgassen hebben op complexe wijze afhankelijk van het procedé onder andere invloed op de volgende factoren: - de viscositeit van de smelting; - de uitvloeibaarheid van de smelting; - de stabiliteit van de vlamboog; - de hoeveelheid spatten en de bijbehorende grootteverdeling; - de lasgeometrie; - de hoeveelheid slakken en oxide; - de neiging tot poriënvorming, grondnaadfouten en inkartelingen; - de chemische samenstelling en de structuur van het lasmetaal. Inerte gassen. Inerte gassen voorkomen ongewenste reacties met de metalen die gelast moeten worden, omdat ze geen chemische verbindingen aangaan. Uit kostenoverwegingen wordt echter alleen argon en helium gebruikt. Vooral non-ferrometalen worden uitsluitend met inerte gassen gelast om het afbranden van belangrijke legeringelementen te voorkomen. Argon (Ar) Argon zorgt voor een rustig brandende vlamboog dankzij het feit dat het een goed ioniseerbaar gas is. Vanwege de geringe warmtegeleidende eigenschappen vormt zich een hete, stroomgeleidende boogkern, die met hoge stroomsterkte een vingervormige inbranding tot gevolg heeft. De bredere en vlakkere zijdelingse inbranding wordt veroorzaakt door de minder hete randzones van de vlamboog en de aangrenzende beschermgassen. Helium (He) De warmtegeleiding door helium is zeer hoog. Dit leidt tot een grotere verdeling van de warmte in de vlamboog. Bovendien wordt bij helium gewerkt met een hogere lasspanning, aangezien de ionisatie-energie groter is dan bij argon. Hierdoor neemt de warmtetoevoer in het smeltbad toe, wordt de viscositeit verhoogd en wordt de ontgassing van de smelting verbeterd. Helium is met name geschikt voor het lassen van metalen met hoge warmtegeleiding zoals aluminium en koper. In vergelijking tot argon kunnen hogere lassnelheden worden bereikt. Ten gevolge van de geringe dichtheid moeten de vloeisnelheden echter worden verhoogd. Om een goede gasbescherming te bereiken, zijn grotere doorstroomhoeveelheden nodig. Stikstof (N 2 ) Strikt genomen behoort stikstof weliswaar niet tot de inerte gassen, maar het is wel een zeer stabiele, reactietrage molecuul en beschikt dan ook over soortgelijke eigenschappen. Stikstof kan echter niet als zuiver beschermgas worden gebruikt. Het wordt wel steeds meer als mengcomponent gebruikt bij het TIG-lassen van duplex staalsoorten en hooggelegeerde staalsoorten. Stikstof is een austenietvormer en bevordert bij duplex staalsoorten een evenwichtige verhouding tussen austeniet en ferriet. Bij austenitische materialen kan het delta-ferrietgehalte in het lasmetaal worden verlaagd tot ruimschoots minder dan 1 procent. Stikstof wordt echter overwegend gebruikt in zuivere vorm of als component voor bescherming van de doorlassing bij het formeren. Actieve gassen (menggassen). Bij het lassen met actieve gassen treden chemische oxidatiereacties op. De bijbehorende effecten op het lasresultaat leiden tot vooraf te bepalen resultaten. Kooldioxide en zuurstof worden hoofdzakelijk gebruikt als actieve menggascomponenten. Door geringe hoeveelheden van deze gassen worden hooggelegeerde staalsoorten niet nadelig beïnvloed. Bij laaggelegeerde staalsoorten is echter een sterkere oxidatiewerking nodig. 6

7 Zuurstof (O 2 ) Bij het MAG-lassen wordt de oppervlaktespanning van staal verminderd door zuurstof. Dit leidt tot een fijne druppelovergang en tot een vlakkere, gladde naad. Bovendien zorgt zuurstof net als waterstof voor dissociatie en recombinatie. Indien het beschermgas hogere zuurstofgehaltes bevat - zeven tot twaalf procent - moet rekening worden gehouden met een aanzienlijke afbrand van legeringelementen. Kooldioxide (CO 2 ) Dit gas veroorzaakt een diepe, ronde inbranding en beschermt tegen poriënvorming in de lasnaad. Zuiver kooldioxide wordt in de lastechniek zelden gebruikt. Het is echter van groot belang als bedrijfsgas voor laserinstallaties. Reducerende gassen. Reducerend werkende gassen binden op grond van hun chemische en fysische eigenschappen een deel van de luchtzuurstof. In de lastechniek met beschermgas wordt uitsluitend waterstof als reducerend gas toegepast. Waterstof (H 2 ) Dankzij de hoge warmtegeleiding heeft waterstof een nog sterkere invloed op de inbrandingsvorm en de lassnelheid dan helium. Waterstof is niet geschikt voor de verwerking van ferritische staalsoorten hierbij kan het gebruik leiden tot verbrossing. Waterstof wordt niet aanbevolen voor aluminium vanwege mogelijke poriënvorming. Bij austenitische staalsoorten veroorzaakt het gebruik van waterstof als beschermgas met een gehalte van minder dan zeven volumeprocent een toename van de lassnelheid. Waterstof zorgt dankzij dissociatie voor een goede overdracht van de boogenergie. Gassen die voor de praktijk zijn ontwikkeld. De talrijke ontwikkelingen in de lastechniek stellen steeds nieuwe en hogere eisen aan de toegepaste bescherm- en reactiegassen. De afgelopen jaren heeft Westfalen voor een groot aantal toepassingsgebieden baanbrekende producten voor de markt ontwikkeld: Gassen voor het aluminiumlassen Het lassen van aluminium en zijn legeringen vereist bijzondere sensibiliteit bij de samenstelling van geschikte beschermgassen. Op basis van een argon-helium-mengsel leiden geringe toevoegingen van stikstof of stikstofmonoxide tot de focussering van de vlamboog en daarmee tot een toename van de energiedichtheid. Het exact afgestemde beschermgasmengsel verhoogt de lassnelheid en versterkt de inbranddiepte. Het risico op poriën wordt aanzienlijk verminderd. Optimale prestaties worden geleverd door de beschermgassen Argon He 11, Argon He 31 en Argon He 51 die met het toenemende heliumgehalte meer warmte ter beschikking stellen. Actieve gassen van de Sagox -serie De Sagox -serie van Westfalen AG bevat meer dan 20 mengsels van beschermgassen. De gassen van Sagox zijn ontwikkeld voor het MAGlassen van de meest uiteenlopende materialen en zorgen gegarandeerd voor hoge laskwaliteit en rendabele bewerkingsprocessen. In totaal omvat ons productenaanbod ongeveer 300 gestandaardiseerde gassen en gasmengsels. Daarnaast bieden wij afzonderlijke mengsels voor speciale vereisten. Alle gassen worden steeds in de vereiste zuiverheden en zonder enig kwaliteitsverlies door ons ter beschikking gesteld. Ons leveringsprogramma wordt doorlopend geactualiseerd door nieuwe en verdere ontwikkelingen. Gasproductie en gasverpakking zijn net als al onze andere diensten gecertificeerd conform DIN EN ISO Argon Bij deze druktank voor bedrijfsvoertuigen zijn de rond- en langsnaden MIGgelast met Argon He 11. Waterstof als toevoeging hier een bijmenging van 5% argon zorgt voor een diepe inbranding bij hogere lassnelheid en voor betere viscositeit. Argon W5 7

8 Kosten verlagen, kwaliteit optimaliseren, knowhow verhogen. In het metallografische testlaboratorium worden lasnaden onderzocht, vergeleken en beoordeeld. Perfect uitgerust scholingscentrum: proeven met de lasrobot dragen bij aan het optimaliseren van de productieprocessen. In ons scholingscentrum voor lastechnieken testen wij de op de gebruiker afgestemde lasen snijprocedés. In het kader van deze proeven zorgen onze klanten voor de werkstukken. Wij stellen de inrichtingen, de lasapparaten en de gassen met de juiste zuiverheid of samenstelling ter beschikking. En natuurlijk de gekwalificeerde lasleraren, lassers en ingenieurs. Onafhankelijk van de productietijden bieden wij de optimale procedés en gaskwaliteiten voor de specifieke toepassingen. Wij zijn ingericht voor de volgende procedés: - autogeen lassen - vlamsolderen - vlamstralen - vlamrichten - betonsnijden - autogeen snijbranden - MIG/MAG-lassen - MIG/MAG-hoogrendementlassen - tandemlassen - MIG/MAG-wisselstroomlassen - TIG-lassen - plasmalassen - orbitaallassen - formeren - plasmasnijden - robotlassen - laserlassen - lasersnijden Conceptontwikkeling. Nieuwe wegen inslaan: met nieuw- en doorontwikkeling van beschermgassen en reactiegassen voor de lastechniek creëert Westfalen nieuwe mogelijkheden. Het streven is daarbij gericht op de continue verbetering van lasnaadkwaliteiten en rendabiliteit. In combinatie met individuele toepassings- en verzorgingstechnische advisering ontstaan concepten die uw concurrentiepositie versterken. Lasnaadonderzoek. In ons scholingscentrum is een metallografisch testlaboratorium ondergebracht. Hier onderzoeken wij lasnaden bijvoorbeeld op lasstructuur. Hiervoor staan destructieve en niet-destructieve methoden ter beschikking. Zo kunnen wij materiaal, lasprocedés en te gebruiken gassen optimaal op elkaar afstemmen. Toenemende knowhow bij lasertoepassingen. Het toenemende gebruik van laserinstallaties is in overeenstemming met het doel van kostenbesparing zonder kwaliteitsverlies. Met name CO 2 - lasers lenen zich perfect voor de lastechniek. De belangstelling voor deze toekomstgerichte techniek is groot. Groot is echter ook de onzekerheid over de daadwerkelijke gebruiksvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Wij werken op dit gebied dan ook nauw samen met deskundige partners op het gebied van onderzoek en wetenschap. Gezamenlijk verzorgen wij scholing, advisering en proeven. De sterk toepassingstechnische oriëntatie garandeert de uitgesproken praktijkgerichtheid. 8

9 Theorie en praktijk: scholing. De seminars in ons scholingscentrum bieden kennis en vaardigheden waarvan u volop kunt profiteren bij uw dagelijkse werkzaamheden. De scholingsprogramma s worden op de desbetreffende bedrijfseisen afgestemd. Ons scholingsprogramma varieert van: - TIG-lassen tot MIG/MAG-lassen; - lassen van ongelegeerde staalsoorten tot aluminiumlassen; - laserlassen tot lasersnijden; - autogeen snijbranden tot plasmasnijden; - gebruikelijk capillair solderen tot soldeerlassen van verzinkte materialen; - apparaatkunde tot veiligheidsmaatregelen op de werkplek. In de seminars leren de deelnemers de nieuwste lastechnieken en passen deze vervolgens toe in hun dagelijkse werkzaamheden, vooral bij nieuwe toepassingen. Rendabele en op de behoefte afgestemde eenheden voor gasvoorziening. Soort verpakking Grootte verpakking Gasflessen 10, 20, 50 liter ((afhankelijk van de gassoort kan de vulcapaciteit schommelen) Flessenbatterij elk 12 flessen à 50 liter Transportabele kleine 1) tanks van 160 tot 600 liter Mobiele tanks 1) van tot liter (daadwerkelijke vulcapaciteit gasafhankelijk) Stationaire tanks 1) van tot liter 1) voor argon, kooldioxide, zuurstof, stikstof Introductie MAG-lassen met beschermgassen van Westfalen AG. Alle resultaten van het werk worden gecontroleerd en besproken. Lasbeschermgassen van Westfalen zijn verkrijgbaar in klassieke gasflessen maar ook in flessenbatterijen, mobiele tanks of stationaire installaties voor grootverbruikers. 9

10 Lasbeschermgassen, bedrijfs- en procesgassen in een overzicht. Lasbeschermgassen van Westfalen volgens grondmetalen en lasprocedés. Procedé WIG MIG MAG MIG/MAG WP Formeren Hoogrendementlassen Basismetaal Ongelegeerde en Argon 4.6 Sagox 8-25 Sagox He30/8 Argon 4.6 Argon 4.6 laaggelegeerde Sagox 1 Argon W2 Formeergas 95/5 staalsoorten Sagox 2 Argon W5 Formeergas 90/10 (o.a. bouwstaal, Sagox 3 fijnkorrelig staal, Sagox 7S scheepsbouwstaal, Argon S4 warmtebestendig staal) CO 2 Hooggelegeerde Argon 4.6 Sagox 2K Argon 4.6 Argon 4.6 roest-, zuur- en hoog Argon W2 Argon S1 Argon W2 Formeergas 95/5 hittebestendige en Argon W5 Argon S3 Argon W5 Formeergas 90/10 koudbewerkbare Deltatig 3 Sagox 3K Deltatig 3 Deltatig 3 staalsoorten Sagox HC Sagox SC Aluminium, Argon 4.6 Argon 4.6 Argon 4.6 Argon 4.6 aluminium- Argon/Helium 70/30 Argon/Helium 70/30 Argon He 11 legeringen, Argon/Helium 50/50 Argon/Helium 50/50 Argon He 31 en, koper, Argon He 11 Argon He 11 Argon He 51 koperlegeringen Argon He 31 Argon He 31 Argon He 51 Argon He 51 Nikkel, Argon Argon Sagox Ni Argon W5 Argon 4.6 nikkellegeringen Argon W2 Argon W5 Gasgevoelige Argon 4.8 Argon 4.8 Argon 4.8 Argon 4.8 materialen, zoals o.a. titaan, tantaal, molybdeen, niobium Op verzoek stellen wij ook speciale mengsels samen om aan uw individuele vereisten te voldoen. Laser-, bedrijfs- en procesgassen van Westfalen. Bedrijfsgassen Straalbron Zuivere gassen CO 2 N 2 He CO O 2 Xe Zuiverheid 4.5 (99,995 Vol.-%) 5.0 (99,999 Vol.-%) 4.6 (99,996 Vol.-%) Gasmengsels (gehalte in %) Lasergas I 4,5 13,5 82,0 MG-Eurolas, Coherent Lasergas II 5,0 55,0 40,0 Fanuc (o.a. Amada-systemen) Lasergas III 3,4 15,6 81,0 Mazak Lasergas IV 1,7 23,4 74,9 Mazak Lasergas V 5,0 35,0 60,0 Fanuc (o.a. Amada-systemen) Lasergas VI 4,0 19,0 65,0 6,0 3,0 3,0 Rofin DC OXX Lasergas VII 3,14 31,4 62,32 Bystronic Byvention en Bysprint Processgassen Lasgassen Ar N 2 He Zuiverheid 4.6 (99,996 Vol.-%) 4.8 (99,998 Vol.-%) 4.6 (99,996 Vol.-%) Snijgassen 0 2 N 2 Ar Zuiverheid 3.5 (99,95 Vol.-%) 4.8 (99,998 Vol.-%) 4.6 (99,996 Vol.-%) Evenals alle overige gangbare lasbeschermgassen 10

11 Service uit de praktijk voor de praktijk. Het uitgebreide assortiment voor industriële gassen, gasmengsels en speciale gassen, de gefundeerde knowhow en de omvangrijke services vormen de basis voor de samenwerking tussen gebruikers en Westfalen. Op basis van een inventarisatie ter plaatse en een analyse van de bestaande productieprocessen leveren adviseren wij u en werken wij samen met u het toekomstgerichte engineeringconcept uit. Wij leveren de gasinstallaties compleet en monteren deze. Hiertoe behoren ook de meet- en regelmodules. Onze levering is inclusief de noodzakelijke tests en optimalisaties. Ook na het in bedrijf stellen zijn onze engineers, monteurs en klantenservicemedewerkers met hun ervaring en expertise u graag van dienst. Een groot voertuigenpark met fles- en tankwagens, een geautomatiseerde planning en een zeer uitgebreid netwerk van vestigingen, verkoopkantoren en dealers garanderen een betrouwbare logistiek. In Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland garandeert Westfalen een betrouwbare levering. Westfalen levert en monteert de complete gastechnische installaties en de procestechniek. Luchtgassen met een zuiverheidsgraad tot 6.0 (99,9999 Vol.-%) worden geproduceerd in de vestigingen Hörstel (bij Osnabrück) en Laichingen (bij Ulm). 11

12 Industriële Gassen I Koudemiddelen I Propaan Westfalen Gassen Nederland BV Rigastraat EW Deventer Nederland Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Westfalen BVBA-SPRL Watermolenstraat Aalst België Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Westfalen France S.à.r.l. Parc d Activités Belle Fontaine Rosselange Frankrijk Tel. +33 (0) Fax +33 (0) Westfalen Austria GmbH Aumühlweg 21/TOP Leobersdorf Oostenrijk Tel. +43 (0) 22 56/ Fax +43 (0) 22 56/ Westfalen Gas Schweiz GmbH Bachstr. 10/PF 4313 Möhlin Zwitserland Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Westfalen AG Industrieweg Münster Duitsland Tel. +49 (0)2 51/ Fax +49 (0)2 51/ J T N/B

Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening.

Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening. Hier is uw helium. Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening. Vers van de boot: 41 000 liter vloeibare helium begint in Antwerpen aan de reis naar Hörstel, Duitsland. In het periodiek systeem der elementen

Nadere informatie

Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening.

Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening. Hier is uw helium. Veel vraag naar efficiënte heliumvoorziening. Vers van de boot: 41 000 liter vloeibare helium begint in Antwerpen aan de reis naar Hörstel, Duitsland. In het periodiek systeem der elementen

Nadere informatie

In één oogopslag: De koudemiddelcilinders.

In één oogopslag: De koudemiddelcilinders. Info voor koudemiddelengebruikers (2) In één oogopslag: De koudemiddelcilinders. Koudemiddelcilinders van Westfalen. Door een veelheid aan producten en nieuwe markeringsvoorschriften is het thema "gascilinders"

Nadere informatie

Technische gassen voor laser-materiaalbewerking.

Technische gassen voor laser-materiaalbewerking. Technische gassen voor laser-materiaalbewerking. Materiaalbewerking met lasers: technologie met toekomst. CO -lasers zijn veelzijdig inzetbaar. Bijvoorbeeld voor het laserlassen. In de lasertechniek worden

Nadere informatie

Handig voor onderweg: de compacte Alumini cilinder

Handig voor onderweg: de compacte Alumini cilinder Handig voor onderweg: de compacte Alumini cilinder Klein, handzaam en praktisch: Alumini. Rechts: Perfect voor een draagbare minigaschromatograaf: Alumini. De praktische compacte cilinder is een wezenlijke

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Een prima eindresultaat in beider belang. De technologische vorderingen op het gebied van RVS-processen nemen alsmaar toe.

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur)

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Laskennis opgefrist (nr. 38) Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Sinds het ontstaan van plasma snijden wordt het gezien als een alternatief voor het autogene snijden. In deze "Laskennis

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Overal en voor alles inzetbaar: mobiele systemen voor de gasvoorziening.

Overal en voor alles inzetbaar: mobiele systemen voor de gasvoorziening. Overal en voor alles inzetbaar: mobiele systemen voor de gasvoorziening. Gassen overal inzetbaar. Mobiliteit als garantie voor flexibiliteit: gasvoorziening met de mobiele systemen van Westfalen. Grote

Nadere informatie

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553.

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 1. Normering. De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 2. Basisvorm van de aanduiding. Bestaande uit 2 delen: Pijl

Nadere informatie

Lassen van koper en haar legeringen

Lassen van koper en haar legeringen Laskennis opgefrist (nr. 12) Lassen van koper en haar legeringen De geschiedenis van koper gaat terug tot vóór 4500 jaar voor Christus. In oude Egyptische documenten werd dit metaal aangeduid met een symbool

Nadere informatie

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3]

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] -LASSEN ROESTVAST STAAL In het vierde deel van de reeks rond roestvast staal geven we een overzicht van de lasprocessen die kunnen worden ingezet, elk met hun specifieke

Nadere informatie

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl Plasma Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl SNIJPROCESSEN - PLASMA SNIJDEN (Het proces en de apparatuur) Apparatuur voor het plasma lassen

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard Plaatbewerking Profiel Toen Wilhelm Göcke in 1988 zijn onderneming oprichtte, wist hij dat de verwerking van stalen platen meestal in massaproductie wordt uitgevoerd zodat er geen ruimte is voor individuele

Nadere informatie

Autogeen snijden. Het proces en de gassen

Autogeen snijden. Het proces en de gassen Laskennis opgefrist (nr. 36) Autogeen snijden. Het proces en de gassen Het autogeensnijden is in de metaalindustrie nog altijd het meest toegepaste thermische snijproces. Deze populariteit ontleent het

Nadere informatie

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV In deze vierde voorlichtingsfiche rond aluminium vindt u het vervolg op TIG-lassen (lasuitvoering, lasfouten, insluitsels en andere lasfouten) en het eerste

Nadere informatie

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 Vraag 1. Helium en argon zijn. 1. In zuivere toestand geschikte beschermgassen voor het 2. MIG-lassen van staal. 3. Actieve gassen; ze vormen de voornaamste bestanddelen

Nadere informatie

Lasbaarheid van Materialen Staal

Lasbaarheid van Materialen Staal Laskennis opgefrist (nr. 59) Lasbaarheid van Materialen Staal Oorzaak lasonvolkomenheden Tijdens het lassen moet de lasser zien te voorkomen dat er onvolkomenheden ontstaan in de las, zeker als de las

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

Richtlijn voor de koudemiddelkeuze.

Richtlijn voor de koudemiddelkeuze. Info voor koudemiddelengebruikers (4) Richtlijn voor de koudemiddelkeuze. Opvangreservoir Druk h7 Warmte Condensor h6 h5 h3 h4 Compressor Het koelmiddel is de brandstof van een koelinstallatie. Hierin

Nadere informatie

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL en Thomas More Campus Denayer Lastek Belgium Soorten aluminiumlegeringen Zuiver aluminium

Nadere informatie

Partners in productie... voor een hoger rendement in de metaalindustrie tell me more

Partners in productie... voor een hoger rendement in de metaalindustrie tell me more Partners in productie... voor een hoger rendement in de metaalindustrie tell me more Maxx -beschermgassen = lagere laskosten Amada, UK Gezien de hevige concurrentie is het van cruciaal belang dat kwaliteit

Nadere informatie

SOLDEREN & LASSEN KLUSWIJZER

SOLDEREN & LASSEN KLUSWIJZER SOLDEREN & LASSEN Deze Kluswijzer geeft een overzicht van de verschillende technieken en toepassingen van solderen en lassen. Ook wordt een stap-voor-stap beschrijving van solderen en elektrisch lassen

Nadere informatie

Laslegeringen voor kwalitatieve onderhoudswerke

Laslegeringen voor kwalitatieve onderhoudswerke , Laslegeringen voor kwalitatieve onderhoudswerke Reparaturschweißlegierungen GmbH Am Kavitt 4 D-47877 Willich Postfach 237 D-47863 Willich (+49) 2154 95 55-0 FAX (+49) 2154 95 55-55 e-mail: info @ omniweld.de

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

Efficiënte concepten voor de gasvoorziening.

Efficiënte concepten voor de gasvoorziening. Efficiënte concepten voor de gasvoorziening. Gassen, service en knowhow. Ontwikkeld in ons eigen lastechnisch centrum: het argon-/heliummengsel Argon He 11 optimaliseert het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen.

Nadere informatie

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud 7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een autogeenlasinstallatie?... 4 Hoe onderhoud je een autogeen lasinstallatie en een snijbrander?...

Nadere informatie

Solderen & lassen. Kluswijzer

Solderen & lassen. Kluswijzer Kluswijzer Solderen & lassen Deze Kluswijzer geeft een overzicht van de verschillende technieken en toepassingen van solderen en lassen. Ook wordt een stap-voor-stap beschrijving van solderen en elektrisch

Nadere informatie

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda. Lasopleidingen Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl Algemene informatie: SBB Gouda De las opleidingen van de SBB zijn al meer

Nadere informatie

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X MIG175 Easy MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen MIG155 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Lasprocessen voor metalen

Lasprocessen voor metalen Laskennis opgefrist (nr. 7) Lasprocessen voor metalen Proces terminologie De geldende norm NEN-EN-ISO 4063:2000, getiteld 'Lassen en verwante processen Termen voor processen en referentienummers, kent

Nadere informatie

Apparatuur voor het TIG lassen

Apparatuur voor het TIG lassen Laskennis opgefrist (nr. 44) Apparatuur voor het TIG lassen In aflevering 14 (december 1999) van Laskennis opgefrist is het TIG lasproces al beschreven. Bij dit proces wordt in plaats van een beschermende

Nadere informatie

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer)

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Principe Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitbooglassen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Laskennis opgefrist (nr. 6) Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Titaan is een uniek materiaal, het is net zo sterk als staal maar is half zo zwaar als staal en heeft zeer goede corrosiebestendigheid.

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

CT312. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X

CT312. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X CT312 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

Proceseigenschappen laserprocessen

Proceseigenschappen laserprocessen Proceseigenschappen laserprocessen Paul Hartgers, Laser Applicatie Centrum 1. Even voorstellen 2. Materiaalbewerking met laser 3. Laserlassen, proces 4. Lasersnijden, proces 5. Voorbeelden laserproces

Nadere informatie

I www.gns-nederland.nl T +31 (0)40 368 22 70 E info@gns-nederland.nl INHOUDSOPGAVE

I www.gns-nederland.nl T +31 (0)40 368 22 70 E info@gns-nederland.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Technische informatie Roestvaststaal 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Korte typering veel gebruikte kwaliteiten 3 Hoofdstuk 2: Mechanische eigenschappen 2.1 RVS stafmateriaal en

Nadere informatie

Materialen. Introductie over Metaal:

Materialen. Introductie over Metaal: Introductie over Metaal: Wat is metaal Winning Structuur Eigenschappen Soorten metaal Methoden van bewerken Methoden van behandelen Metaalproducten Voordelen/nadelen Zuivere metalen IJzer Aluminium Koper

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - gietijzer

Lasbaarheid van materialen - gietijzer Laskennis opgefrist (nr. 3) Lasbaarheid van materialen - gietijzer In deze aflevering van de rubriek Laskennis Opgefrist aandacht voor gietijzer. Gietijzer is een ijzerlegering met meer dan 2 % koolstof,

Nadere informatie

Autogeen snijden in de praktijk

Autogeen snijden in de praktijk Laskennis opgefrist (nr. 37) Autogeen snijden in de praktijk Het autogeen snijden is een van de meest toegepaste snijprocessen met de volgende kenmerken: Apparatuur vereist geen hoge investering Apparatuur

Nadere informatie

Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter

Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter Lassen met hoge snelheid LaserHybrid, TimeTwin Digital, vlakdraad, draden van grote diameter De koninklijke discipline van het lassen. ALGEMEEN Het gaat om snelheid En om nog veel meer Lasprocessen met

Nadere informatie

Wartsila en Air Products

Wartsila en Air Products Wartsila en Air Products Ons gezamenlijke werk Door onze samenwerking met Air Products beschikken we over de nodige expertise om onze doelstelling te bereiken: zo veel mogelijk lasmateriaal smelten in

Nadere informatie

Non-ferrometalen. constructiematerialen. ferrometalen

Non-ferrometalen. constructiematerialen. ferrometalen 1. Situering constructiematerialen Metalen Verbindingen Niet-metalen non-ferrometalen ferrometalen 2. Hoofdkenmerken Þ non-ferrometalen zijn... Ze worden in zowel zuivere vorm als in legeringen gebruikt.

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014.

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. Chronologische volgorde vanaf 1992 procedure kwalificaties. - EN 288-3 : 1992. - ISO 15614-1 : 2004 - ISO 15614-1 : waarschijnlijk medio 2015. - Dan al te gebruiken

Nadere informatie

Productinformatie. Linde CRYOPRO. Hét totaalconcept voor een uitgekiende invulling van uw gasbehoefte

Productinformatie. Linde CRYOPRO. Hét totaalconcept voor een uitgekiende invulling van uw gasbehoefte Productinformatie Linde CRYOPRO Hét totaalconcept voor een uitgekiende invulling van uw gasbehoefte In uw bedrijf gaat het nodige om aan gasflessen of cilinderpakketten. Dus wordt er wat af gesleept met

Nadere informatie

BOPLA enclosures. content matters

BOPLA enclosures. content matters BEHUIZINGEN DIE ELEKTRONICA EEN THUIS BIEDEN. Behuizingen van onderscheiden zich door een hoogwaardige kwaliteit in uitvoering en design. In combinatie met de elektronica van onze klanten ontstaat daaruit

Nadere informatie

Door nieuwe X 350 ControlPro wordt opgaand lassen met elektrode moeiteloos mogelijk

Door nieuwe X 350 ControlPro wordt opgaand lassen met elektrode moeiteloos mogelijk X 350 BasicPlus & ControlPro De Lorch X-Serie met de gepatenteerde MICOR-technologie is er nu ook als BasicPlus bedienvariant naast de ControlPro bedienvariant. Lassen beide probleemloos beklede elektroden

Nadere informatie

KOOP-RUIL SYSTEEM HET KOOP-RUIL SYSTEEM BESTELLINGEN

KOOP-RUIL SYSTEEM HET KOOP-RUIL SYSTEEM BESTELLINGEN KOOP-RUIL SYSTEEM HET KOOP-RUIL SYSTEEM BESTELLINGEN Gasco levert industriële gassen op basis van het koop-ruil systeem. Dit houdt het volgende in : U koopt als groothandel een aantal cilinders, afhankelijk

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Laskennis opgefrist (nr. 22) Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Toepassingsnormen en praktijkrichtlijnen moeten verzekeren dat een constructie of een component een acceptabel kwaliteitsniveau

Nadere informatie

7de Specialisatiejaar LASSEN

7de Specialisatiejaar LASSEN Page 1 of31 7de Specialisatiejaar LASSEN Start leerlingen 7L E\11/F r.j1. t er Jaalonderzoe. Sta ::tlaandljidmgen Las:::yrnbolen Lmks Jla ;naacj... orrnen/f' nrnp \1'./.;t 1'0.. Aiurnm1urn? Op deze pagina

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4.

REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Pagina 1 van 12 REGLEMENT ALGEMENE REGELS VOOR HET BEOORDELEN VAN EXAMENWERKSTUKKEN NIVEAUS 1 TOT EN MET 4. Artikel 1: Algemeen Te raadplegen overige reglementen: - Algemeen Reglement van toezicht en examens

Nadere informatie

www.vanparysbvba.be WIJ BESCHERMEN UW INVESTERING TEGEN CORROSIE

www.vanparysbvba.be WIJ BESCHERMEN UW INVESTERING TEGEN CORROSIE www.vanparysbvba.be WIJ BESCHERMEN UW INVESTERING TEGEN CORROSIE VAN EENMANSZAAK TOT FAMILIEBEDRIJF DE FIJNERE KNEPEN VAN HET VAK In 1992 ziet Metallisatie Vanparys het levenslicht. Het is op dat moment

Nadere informatie

Basismechanica SOLDEREN GRIZLI777. 2012-2013 Tim Fack

Basismechanica SOLDEREN GRIZLI777. 2012-2013 Tim Fack Basismechanica GRIZLI777 SOLDEREN 2012-2013 Tim Fack Solderen Inhoud 1. Inleiding pagina 2 2. Capillaire werking pagina 3 3. Soldeertoestellen pagina 4 4. Zachtsolderen pagina 5 5. Hardsolderen pagina

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

Scheikunde Samenvatting H4+H5

Scheikunde Samenvatting H4+H5 Scheikunde Samenvatting H4+H5 Hoofdstuk 4 4.2 Stoffen worden ingedeeld op grond van hun eigenschappen. Er zijn niet-ontleedbare stoffen en ontleedbare stoffen. De niet-ontleedbare stoffen zijn verdeeld

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren Laskennis opgefrist (nr. 30) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: In deze aflevering van 'Laskennis Opgefrist', een bewerking van 'Job knowledge for welders' van TWI, gaan we in op de. Omdat

Nadere informatie

Theorie internationaal lasser

Theorie internationaal lasser Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden

Nadere informatie

ROESTVRIJ STALEN SLANGEN

ROESTVRIJ STALEN SLANGEN ROESTVRIJ STALEN SLANGEN roestvrij stalen slangen Roestvrij stalen slangen worden binnen de gehele industrie ingezet voor een breed gamma aan applicaties. Daarom hebben we ons diep gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Laskennis opgefrist (nr. 4) Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Figuur 1: Doordieping (bukkeling) van de staalplaat tussen de verticale en horizontale verstijvingsprofielen ten gevolge van

Nadere informatie

Solderen en lassen. Nummer 31

Solderen en lassen. Nummer 31 Nummer 31 Art.nr. 691488 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als gaat solderen of lassen. We leggen u eerst het verschil uit tussen solderen en lassen. Vervolgens

Nadere informatie

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen Het laserlassen is een uiterst geschikt proces voor het verbinden van de meeste staalsoorten. Het proces heeft met betrekking tot het verbinden van staal zijn deugdelijkheid al veelvuldig aangetoond (tailored

Nadere informatie

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen afstudeerverslag P.A. van Ingen van: begeleider: I r. J.P. Zijp afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. G. den Ouden

Nadere informatie

Cursus & Trainingsprogramma 2015

Cursus & Trainingsprogramma 2015 Cursus & Trainingsprogramma 2015 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2015 van Lincoln Smitweld B.V. met betrekking

Nadere informatie

Hoeklassen. overzicht en praktische tips

Hoeklassen. overzicht en praktische tips Laskennis opgefrist (nr. 58) Hoeklassen overzicht en praktische tips Hoeklassen vormen het merendeel van alle lasverbindingen.vaak worden de problemen die kunnen voorkomen bij het vervaardigen ervan onderschat.

Nadere informatie

Wat is roestvast staal? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Wat is roestvast staal? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Wat is roestvast staal? Cr > 10,5% C < 1,2% wat is roestvast staal? Wat is roestvast staal? Ijzerlegering met 10,5% chroom en 1,2% koolstof, noodzakelijk voor de opbouw van een zelfherstellende oxidelaag

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking

Kracht door samenwerking VDL Belgium Kracht door samenwerking VDL Belgium Buigen is een bijzonder vakgebied. VDL Belgium is de uitvinder van gepatenteerde technieken om buizen te plooien en te produceren. We waren een van de eerste

Nadere informatie

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com Lassen, weet waar u aan begint: MIG/MAG/MMA lassen is snel te leren en met een niet al te dure machine zijn professionele resultaten haalbaar. Zeker als u een oldtimer opknapt, of uw youngtimer laswerk

Nadere informatie

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Door gebruik te maken van een metalen strip tussen een puntlaselektrode en het werkstuk is men erin geslaagd het weerstandlassen op een hoger kwaliteitsniveau

Nadere informatie

WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL. Wat is Hardmetaal?

WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL. Wat is Hardmetaal? WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL Wat is Hardmetaal? MMB TOOLS 2015 Wat is Hardmetaal? Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbidedie zijn opgenomen in een bindmiddel.

Nadere informatie

Exclusief bij DT&SHOP

Exclusief bij DT&SHOP De innovatieve fijnlastechniek Denta Puk Exclusief bij DT&SHOP Precies werken; Flexibel instellen; Optimaal gebruik van de werkplek; Hoogwaardige afwerking. DT&SHOP www.dt-shop.com www.dt-shop.com Het

Nadere informatie

DeltaSpot Weerstandlassen

DeltaSpot Weerstandlassen DeltaSpot Weerstandlassen Grenzen zijn er om te verleggen. Voor ons tenminste. ALGEMEEN PROCES Ook met DeltaSpot is het weer gelukt Grenzen verleggen - daar gaat het ons om. Een veeleisend motto. Maar

Nadere informatie

Apparatuur voor autogeen lassen

Apparatuur voor autogeen lassen Laskennis opgefrist (nr. 41) Apparatuur voor autogeen lassen Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen

Nadere informatie

5 Formules en reactievergelijkingen

5 Formules en reactievergelijkingen 5 Formules en reactievergelijkingen Stoffen bestaan uit moleculen en moleculen uit atomen (5.1) Stoffen bestaan uit moleculen. Een zuivere stof bestaat uit één soort moleculen. Een molecuul is een groepje

Nadere informatie

Hybride laserlassen van staal (HYLAS) Samenvatting.

Hybride laserlassen van staal (HYLAS) Samenvatting. TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK EINDRAPPORT BIL/VITO/OCAS/CLUSTA Onderzoeksproject 2006-2007 (IWT 50739) over Hybride laserlassen van staal (HYLAS) Samenvatting. Project HYLAS liep in de eerste helft van 2008

Nadere informatie

Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be

Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be 26/01/2012 Lasercladden, een duurzaam proces voor het produceren en herstellen van componenten Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be Lasercentrum Vlaanderen

Nadere informatie

TIG 101 201 221 301 321 401 451

TIG 101 201 221 301 321 401 451 TIG 101 201 221 301 321 401 451 Migatronic TIG ERGO - nieuwe ergonomisch ontworpen lastoortsen Instelbare regeling Met de trappenloze regeling van de lasstroom met één vinger op de regelknop kunnen essentiële

Nadere informatie

Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE

Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE SNELLE, EENVOUDIGE EN VEILIGE MONTAGE 2 Overtuigend Montagesysteem voor Zonnepanelen Bij geen ander bevestigingssysteem voor zonnepanelen zijn de ervaringen

Nadere informatie

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Onze Integra cilinders Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Kleiner, lichter, gemakkelijker, en ze gaan vaak langer mee dan traditionele cilinders Veiliger op de werkplek Minder risico

Nadere informatie

Plaatbewerking. Constructiewerk.

Plaatbewerking. Constructiewerk. Plaatbewerking. Constructiewerk. www.tosec.nl/flyer SNIJWERK Laser-, plasma-, autogeensnijden Voor alle plaatafmetingen en plaatdiktes hebben wij de juiste snijmachines. Bovendien zijn onze machines voorzien

Nadere informatie

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture LASERCLADDEN Beschrijving Karakteristieken Toepassingen Ontwikkelingen Slotwoord & vragen WAT IS LASERCLADDEN?

Nadere informatie

1) Stoffen, moleculen en atomen

1) Stoffen, moleculen en atomen Herhaling leerstof klas 3 1) Stoffen, moleculen en atomen Scheikundigen houden zich bezig met stoffen. Betekenissen van stof zijn onder andere: - Het materiaal waar kleding van gemaakt is; - Fijne vuildeeltjes;

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De

Nadere informatie

Lastechnologie. G. den Ouden VSSD

Lastechnologie. G. den Ouden VSSD Lastechnologie Lastechnologie G. den Ouden VSSD 4 VSSD Eerste druk 1987 Derde druk 1993-2006 Uitgegeven door: VSSD Leeghwaterstraat 42, 2628 CA Delft, The Netherlands tel. + 31 15 2782124, telefax +31

Nadere informatie

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen.

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen. 2 ELEKTRICITEITSLEER 2.1. Inleiding Je hebt al geleerd dat elektriciteit kan worden opgewekt door allerlei energievormen om te zetten in elektrische energie. Maar hoe kan elektriciteit ontstaan? En waarom

Nadere informatie