1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart"

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden 1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart U moet de Visa Internet Shopping Cadeaukaart met een activatiecode en pincode activeren, waarna de Visa Internet Shopping Cadeaukaart gebruikt kan worden, zoals hierna omschreven. Dit moet u doen binnen 6 maanden na de laatste dag van de maand waarin de betreffende Visa Internet Shopping Cadeaukaart bij een winkelier gekocht is. Om een Visa Internet Shopping Cadeaukaart te activeren moet u op de website van 3V Transaction Services Ltd. (www.prepayshopping.nl) een 3V Gebruikersaccount aanmaken, met vermelding van naam, mobiel telefoonnummer en adres. De 3V Gebruikersaccount toont een overzicht van uw Visa Internet Shopping Cadeaukaarten alsmede saldo-informatie en een transactieoverzicht. Het gebruik van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart Voor het gebruik van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart heeft u nodig: het 16-cijferige Visa nummer, de CVV2 Code, en de vervaldatum. Het unieke 16-cijferige Visa nummer krijgt u na activering van uw 3V Gebruikersaccount. De CVV2 Code en de vervaldatum krijgt u na activering door middel van de activatiecode en pincode die op de Visa Internet Shopping Cadeaukaart staan. Het 16-cijferige Visa nummer, de CVV2 Code, en de vervaldatum moet u geheim houden omdat ze het gebruik van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart mogelijk maken. U kunt een Visa Internet Shopping Cadeaukaart alleen gebruiken in een niet fysieke omgeving zoals verkoop via Internet en telefoon. Meer informatie over de werking van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart is beschikbaar in deze voorwaarden en op de website 2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op een Visa Internet Shopping Cadeaukaart en alles dat daarmee samenhangt zoals omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. 3. Definities: (de) Bank: ABN AMRO Bank N.V.; Werkdag: een werkdag voor de Bank in Nederland; CVV2 Code: een driecijferig code die hoort bij een Visa Internet Shopping Cadeaukaart; Vervaldatum: twaalf maanden na de laatste dag van de maand waarin de betreffende Visa Internet Shopping cadeaukaart bij een winkelier gekocht is en het 16-cijferige VISA-nummer niet meer gebruikt kan worden; Beveiligingsinformatie: het 16-cijferige VISA-nummer, de vervaldatum en de CVV2 Code, zowel gezamenlijk als afzonderlijk;

2 Dienst: de dienst zoals aangeboden en/of geleverd door de Bank, via de Service Provider. De Dienst omvat het beschikbaar stellen van een 3V Gebruikersaccount, de verstrekking van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart, het geven van restitutie van ongebruikt tegoed van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart, en eventuele andere diensten verband houdend met de Visa Internet Shopping Cadeaukaart. Service Provider: 3V Benelux B.V., een besloten vennootschap die in Nederland is gevestigd en geregistreerd in het handelsregister met nummer , met correspondentieadres: Vaalmuiden 3, 1046 BV Amsterdam en eventuele andere service providers die door de Bank aangesteld kunnen worden; U: een individueel persoon die op rechtmatige wijze de beveiligingsinformatie heeft verkregen. 3V Activatiecode: een 19-cijferig nummer dat gebruikt moet worden om de Visa Internet Shopping Cadeaukaart te activeren. 3V Gebruikersaccount: een online account met een overzicht van uw Visa Internet Shopping Cadeaukaarten en alle transacties die horen bij uw klantnummer. Inloggen doet u door opgave van uw adres en een door u gekozen wachtwoord. Visa Internet Shopping Cadeaukaart: een tegoed dat na activering gebruikt kan worden en dat gekenmerkt wordt met een 16-cijferig Visa nummer. Website: de 3V website: com 4. U en wie komt voor een Visa Internet Shopping Cadeaukaart in aanmerking a. U moet beschikken over een adres dat alleen voor u toegankelijk is. Het is niet mogelijk om meer dan één 3V Gebruikersaccount te registreren per mobiel telefoonnummer en/of adres. b. De Bank en de Service Provider hebben het recht om in iedere fase van de Dienstverlening bewijs van uw identiteit te eisen. Dit geldt ook als u eerder gebruik heeft gemaakt van Diensten zonder dat u identificatiebewijzen en/of adresgegevens moest verstrekken. De Bank en de Service Provider zijn bevoegd de Diensten op te schorten of te beëindigen indien geen bevredigend bewijs van identiteit en adres door de u is verstrekt. 5. Uw verplichtingen a. U moet de Beveiligingsinformatie van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart geheim houden en u moet ervoor zorgen dat alleen u de informatie die u via het door u opgegeven adres en/of telefoonnummer (per SMS) wordt gestuurd, kan lezen. b. U moet de Service Provider via uw 3V Gebruikersaccount op de hoogte te stellen van iedere wijziging in adresgegevens, mobiel telefoonnummer en/of adres. De Service Provider kan bewijs van de wijziging verlangen.

3 6. Looptijd overeenkomst Door het aanmaken van een 3V Gebruikersaccount sluit u met de Bank een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn. Door beëindiging vervallen de Visa Internet Shopping Cadeaukaarten. U heeft tot een jaar na beëindiging recht op kosteloze restitutie van uw tegoed. Na dit jaar rekent de bank een vergoeding voor restitutie en een administratievergoeding. De Bank heeft een redelijke termijn nodig voor het verwerken van een beëindigingverzoek. 7. Informatie a. U kunt de gegevens van uw Visa Internet Shopping Cadeaukaarten inzien in uw 3V Gebruikersaccount. b. Vragen aan de Service Provider kunt u stellen via Een moet u versturen vanaf het voor de u geregistreerde adres. De helpdesk van de Service Provider is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur op werkdagen. 8. Gebruik Een Visa Internet Shopping Cadeaukaart kunt u gebruiken om in een niet fysieke omgeving betalingstransacties te doen. Een betalingstransactie geldt, behoudens storingen, als ontvangen en onherroepelijk geautoriseerd door u wanneer de benodigde Beveiligingsinformatie is opgegeven aan de verkopende partij. 9. Misbruik a. Als u vermoedt dat de Visa Internet Shopping Cadeaukaart door een derde gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat uw beveiligingscodes bij een derde bekend zijn, dan moet u onmiddellijk de Service Provider inlichten door een mail te sturen aan b. Betaaltransacties die niet door u of met uw instemming zijn gedaan en die ten laste van uw Visa Internet Shopping Cadeaukaart zijn uitgevoerd, komen volledig voor risico van de Bank met de volgende uitzonderingen: i. bij onbevoegd gebruik van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart in de periode voor de in de eerste alinea bedoelde melding komen de betaaltransacties tot een maximum van EUR 150,- voor rekening en risico van u (behoudens de gevallen sub II. en III.). ii. In geval van grove nalatigheid door u in de stipte naleving de veiligheidsregels die genoemd zijn in artikel 5a van deze voorwaarden komen betaaltransacties in de periode voor de in de eerste alinea bedoelde melding volledig voor zijn rekening en risico (behoudens het geval sub III.).

4 iii. In geval van fraude of opzet door u komen de Betaaltransacties steeds volledig voor uw eigen rekening en risico. c. U moet de Service Provider meteen, en in ieder geval binnen 13 maanden na de betalingsdatum, informeren over enige onregelmatigheid bij een betaaltransactie. 10. Verlopen van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart Een Visa Internet Shopping Cadeaukaart vervalt per zijn vervaldatum en kan daarna niet voor betalingen worden gebruikt. Het tegoed van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart zal ook na de vervaldatum op verzoek worden gerestitueerd of worden overgeheveld naar een nog niet verlopen Visa Internet Shopping Cadeaukaart. 11. Vergoedingen en kosten van de 3V Prepaid Visa De volgende kosten worden berekend voor de Diensten: a. Aanschaf. Er zijn geen aanschafkosten verbonden aan de Visa Internet Shopping Cadeaukaart. b. Overheveling en Restitutie Overheveling is het doen overschrijven van de ongebruikte waarde van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart naar een niet-vervallen Visa Internet Shopping Cadeaukaart van u. De kosten van overheveling bedragen Het saldo mag per 16-cijferig Visa-nummer nooit meer dan EUR 150,- bedragen. Restitutie is de teruggave van de ongebruikte waarde van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart. Restitutie vindt plaats door overschrijving naar de aan de Bank opgegeven bankrekening van u. De kosten van restitutie bedragen 5,00. Het voor overheveling/restitutie verschuldigde bedrag zal in mindering gebracht worden op het ongebruikte tegoed van de betreffende Visa Internet Shopping Cadeaukaart. Aanvragen voor overheveling of restitutie moet u aan de Service Provider richten, schriftelijk dan wel via de website (www.preypayshopping.com). c. Administratiekosten Een vergoeding van EUR 3,- zal iedere kalendermaand van het beschikbare saldo afgetrokken worden, vanaf de zesde kalendermaand na aankoop van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart. d. Kosten na beëindiging van de overeenkomst Na beëindiging van de overeenkomst worden er gedurende één jaar geen restitutie- en/ of administratiekosten in rekening gebracht.

5 e. Kosten van betalingen Er zijn geen wisselkoersen of commissiekosten van toepassing voor betalingen in Euro met de Visa Internet Shopping Cadeaukaart binnen de Eurozone. Voor betalingen buiten de Eurozone zal het bedrag van de transactie omgerekend worden tegen de wisselkoers van de Euro, zoals deze koers is vastgesteld door Visa. U bent een commissie van ten hoogste 2.75% van het transactiebedrag verschuldigd. Gegevens over de wisselkoers zoals deze gelden bij transacties vindt u op uw 3V Gebruikersaccount zodra dit na de transactie mogelijk is. Gegevens over vergoedingen en kosten zijn eveneens beschikbaar op de website 12. Recht om de koop ongedaan te maken U kunt de aankoop van een nog niet gebruikte Visa Internet Shopping Cadeaukaart binnen 14 dagen na de aankoop ongedaan maken. U moet daartoe een brief te sturen naar de Service Provider: 3VBenelux B.V., Vaalmuiden BV Amsterdam Of een sturen via de 3V Website naar: Wanneer u gebruik maakt van dit recht zal het betaalde bedrag worden overgemaakt naar de door u opgegeven bankrekening. Ongedaanmaking leidt tot het vervallen van de aangekochte Visa Internet Shopping Cadeaukaart. 13. Beperkingen voor betalingen met en vrijgave van Visa Internet Shopping Cadeaukaart a. Het totaal aan betalingen dat u met een Visa Internet Shopping Cadeaukaart doet, mag per 3 V gebruikersaccount over een aaneengesloten periode van 12 maanden niet meer dan 2.500,- bedragen; b. Per aaneengesloten periode van 12 maanden zal niet meer dan 1,000 worden gerestitueerd voor alle Visa Internet Shopping Cadeaukaarten geadministreerd op een 3V Gebruikersaccount; c. De Bank is bevoegd om (nadere) beperkingen te stellen met betrekking tot 3V Gebruikersaccounts en Visa Internet Shopping Cadeaukaarten. De Bank zal u hierover tevoren informeren. De Bank kan voor de betreffende 3V Gebruikersaccount de Diensten opschorten of beëindigen; d. U krijgt bericht per of per post naar het opgegeven adres, als het bedrag van al uw aankopen met Visa Internet Shopping Cadeaukaarten de grens van 2,000,- (bijna) bereikt heeft, voorafgaande aan verstrijken van eerdergenoemde aaneengesloten periode van 12 maanden; e. Indien de Diensten worden opgeschort of beëindigd, krijgt u hier zo snel mogelijk bericht over. De Service Provider, zal de Diensten weer leveren als en zodra zij naar tevredenheid bewijs heeft ontvangen over uw identiteit en uw adres.

6 14. Beëindigen van de Dienst De Bank kan de Dienst beëindigen indien het gebruik ervan in strijd is met deze voorwaarden. U zult hierover worden geïnformeerd. De Bank zal ongebruikt tegoed van een Visa Internet Shopping Cadeaukaart restitueren met inachtneming van de vergoedingen, kosten en andere bepalingen uit deze voorwaarden. 15. Schade Indirecte schade en gevolgschade van u komen in ieder geval voor uw eigen rekening en risico en deze schade is niet toerekenbaar aan de Bank. De Bank kan hierop echter geen beroep doen indien de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. 16. Persoonsgegevens a. De Service Provider en in voorkomend geval de Bank en de vennootschappen binnen haar groep verwerken de persoonsgegevens van u zorgvuldig en met inachtneming van wet- en regelgeving en toepasselijke gedragscodes ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. De verwerking geschiedt in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten: i. het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een (potentiële) cliënt en het afwikkelen van betalingsverkeer; ii. iii. iv. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een (potentiële) cliënt tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden; het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het opsporen, vaststellen, bestrijden en voorkomen van (pogingen tot) (strafbare of ongewenste) gedragingen gericht tegen de bank, haar vennootschappelijke groep en haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; v. het voldoen aan wettelijke verplichtingen; vi. het beheren van de relatie met de cliënt. b. Door een aanvraag in te dienen voor een 3V Gebruikersaccount gaat u ermee akkoord dat u promotionele berichten ontvangt per of SMS. Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen kunt u dat aangeven door middel van de link naar opt-out in desbetreffende of SMS.

7 17. Aanpassing van de voorwaarden De Bank is bevoegd deze voorwaarden en de toepasselijke kosten en tarieven aan te passen. U zult hierover tevoren via , of door middel van publicatie op een door de Bank te bepalen wijze, worden geïnformeerd. Hiertoe zal een termijn van twee maanden worden aangehouden tenzij er zich urgente omstandigheden voordoen die een aanpassing op kortere termijn rechtvaardigen. U mag de Dienst binnen een termijn van twee maanden na deze kennisgeving beëindigen. U heeft dan recht op restitutie zoals in deze voorwaarden omschreven 18. Klachtenprocedure Wanneer u een klacht heeft over de Dienst kunt u schriftelijk contact opnemen met 3V Benelux B.V., Vaalmuiden BV in Amsterdam, of per Wanneer u hierna niet tevreden bent, kan de klacht worden voorgelegd aan de Financiële Ombudsman: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid Postbus AG Den Haag Toepasselijk recht, taal Op alle betrekkingen tussen U, de Bank en de Service Provider is Nederlands recht van toepassing en terzake is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. Communicatie met de Bank of de Service Provider vindt in het Nederlands plaats. Over ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland)..Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaalproducten. ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is NL B01.

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie