2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A

2 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Nederland Handelsregister KvK Utrecht nr DIRECTIE SNS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. B. Blocq B.W.J. Lind (vanaf 1 augustus 2013) V. de Klerk (tot 1 augustus 2013) BEWAARDER Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Croeselaan BJ Utrecht Nederland DIRECTIE PETTELAAR EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V. M.A. van Baak R. van de Kamp JURIDISCH ADVISEUR Juridische Zaken SNS REAAL N.V. FISCAAL ADVISEUR Fiscale Zaken SNS REAAL N.V. ACCOUNTANT KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Nederland DATUM VAN OPRICHTING 22 januari 2009 JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 2

3 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V Inleiding Onze beleggingsfilosofie in het kort Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Risicomanagement Juridische en fiscale aspecten Fund governance Verslaglegging en overige informatie 6 2 Algemeen Verslag van de Beheerder Kerncijfers Beheerontwikkelingen in de verslagperiode Marktontwikkelingen en vooruitzichten Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Fondsprofiel 14 Bijlage 1 Lijst van uitgesloten bedrijven 16 3 Jaarrekening 2013 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 17 4 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Winstbestemmingsregeling Verwerking van het resultaat Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 33 JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 3

4 1 PROFIELSCHETS SNS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V.

5 1.1 INLEIDING Participeren in SNS Responsible Index Fund - North America - A levert de participant veel voordelen op. Naast gespreid beleggen, op een eenvoudige en overzichtelijke manier, profiteert de participant van de expertise van de fondsbeheerder. Wij bieden een selectie van goed renderende beleggingen waarbij maatschappelijk bewust vermogensbeheer ons uitgangspunt is. In deze profielschets leest u hoe wij werken, hoe we het vermogensbeheer hebben ingericht en met welke partij wij samenwerken om ervoor te zorgen dat uw belegging in goede handen is. 1.2 ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE IN HET KORT Ons beleggingsbeleid is mede gericht op het vergroten van het verantwoordelijkheidsbewustzijn van de ondernemingen waarin belegd wordt. SNS Responsible Index Funds zijn fondsen voor institutionele beleggers die op een passieve wijze beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. De fondsen beleggen uitsluitend in ondernemingen die voldoen aan de Fundamentele beleggingsbeginselen voor maatschappelijk bewust vermogensbeheer. De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele en verantwoorde manier beheerd. Daarvoor is specialistische beleggingsexpertise noodzakelijk. Het kiezen van de beste vermogensbeheerder is dan ook een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Wij werken nauw samen met SNS Asset Management (SNS AM), de vermogensbeheerder van SNS REAAL en voortrekker op het gebied van verantwoord vermogensbeheer. Tabel 1 (pagina 7) geeft een overzicht van de beleggingsstrategie en de vermogensbeheerder en bevat de namen van de fondsmanagers die verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. 1.3 MAATSCHAPPELIJK BEWUST VERMOGENSBEHEER Ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer is gebaseerd op drie pijlers: Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de onderneming ( engagement ), en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. ESG staat voor Environment, Social en (Corporate) Governance. Deze beginselen zijn geen subjectieve voorkeuren, maar komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. Doel van het beleid is dat niet wordt belegd in ondernemingen die onze beleggingsbeginselen voor maatschappelijk bewust vermogensbeheer schenden. Hiervoor werken we samen met het ESG-researchteam van SNS AM. Alle SNS Responsible Index Funds Equity beleggen uitsluitend in ondernemingen die voldoen aan onze beleggingsbeginselen voor maatschappelijk bewust vermogensbeheer. UITSLUITINGSCRITERIA Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling worden ondernemingen en (overheids)instellingen die deel uitmaken van de benchmark beoordeeld op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid is uitbesteed aan SNS AM. Een team van analisten voert de beoordeling uit en rapporteert hierover aan een selectiecomité. Dit comité besluit welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement. ENGAGEMENT Wanneer er twijfel bestaat of een onderneming wel verantwoord onderneemt, wordt een engagementproces gestart. De vermogensbeheerder gaat hierbij actief in gesprek met het management van de onderneming over waar en hoe de duurzaamheidprestatie kan worden verbeterd. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met ondernemingen die op één of meer Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij op korte termijn verbetering mogelijk is. Doel is dat het ESG-beleid en de ESG-prestaties voldoen aan onze beleggingsbeginselen. Ondernemingen die geen of onvoldoende vooruitgang laten zien, kunnen van belegging worden uitgesloten. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de volgende sectoren: nolie & gas; nmijnbouw; npapier & bosbouw; nvoeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Met deze ondernemingen wordt, zonder concrete aanleiding, besproken hoe zij het beleid en de prestaties op ESG-gebied kunnen versterken. De namen van bedrijven waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd, maken wij niet bekend. In lijn met onze engagementstrategie kiezen wij voor een positieve benadering door te investeren in een goede relatie, uiteraard met als doel om aanpassingen in het ESG-beleid te zien. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 5

6 UITOEFENING STEMRECHT OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Op aandeelhoudersvergaderingen stemmen wij nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Ons stembeleid is gebaseerd op onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en op erkende internationale best practice richtlijnen voor corporate governance en verantwoord beleggen. De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS AM. Zij maakt daarbij gebruik van de diensten van een externe adviseur die is gespecialiseerd in het beoordelen van de corporate governance van ondernemingen. 1.4 RISICOMANAGEMENT SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) bewaakt voortdurend dat de Fondsen en de beleggingsportefeuilles blijven voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de interne uitvoeringsrichtlijnen. Deze richtlijnen betreffen onder meer de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmee zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. In het verslag van de beheerder wordt in de paragraaf Marktontwikkelingen en vooruitzichten inzicht gegeven in het risicomanagementbeleid en het gebruik van financiële instrumenten ten aanzien van het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico. 1.5 JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN Het Fonds is een open-end fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het Fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. De juridische eigendom van het vermogen van het Fonds berust bij de Bewaarder, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel Toezicht. De aan Participanten aangeboden participaties hebben een nominale waarde van per participatie. Het minimum deelnamebedrag voor participanten bedraagt Het Fonds valt door het minimum deelnamebedrag onder een vrijstelling van de Wet op het Financieel Toezicht. Derhalve is de beheerder niet vergunningplichtig en staan de beheerder en het Fonds niet onder toezicht van de AFM. Omdat het Fonds voor doeleinden van de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal transparant is, worden alle activa en passiva van het Fonds en alle winsten en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoeleinden direct aan de participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata aandeel in het Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, voor rekening van de participanten in het Fonds. Participanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fiscale positie. VOOR INVESTERING IN AANMERKING KOMENDE PARTICIPANTEN Pensioenfondsen en overige organisaties die vrijgesteld zijn van Nederlandse Vennootschapsbelasting, en naar feiten en omstandigheden gevestigd zijn in Nederland en zo behandeld worden op basis van de Nederlandse belastingwetgeving en het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ter voorkoming van dubbele belastingheffing en ontduiking van vennootschapsbelasting (hierna: het verdrag ). Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen de pensioenfondsen en overige organisaties vrijgesteld worden van belasting op basis van het verdrag. 1.6 FUND GOVERNANCE Als beheerder van het Fonds hanteert SBB de gedragscode Fund Governance. Deze gedragscode is gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance, die tot doel hebben waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening conform de Wet op het financieel toezicht (Wft). De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het Ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gedragscode Fund Governance van SBB kunt u downloaden op U kunt ook een exemplaar aanvragen bij de beheerder. 1.7 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE JAARVERSLAG Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar verschijnt het jaarverslag van SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A. VERKRIJGBAARHEID VAN INFORMATIE Exemplaren van het jaarverslag, het prospectus en de voorwaarden kunt u gratis aanvragen op SNS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. SBB is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. SBB is een 100% deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. De aandelen SNS REAAL N.V. zijn na de nationalisatie volledig in het bezit gekomen van de Nederlandse Staat. SBB voert directie over en is beheerder van: nsns Beleggingsfondsen N.V. nzwitserleven Beleggingsfondsen nzwitserleven Mix Beleggingsfondsen en JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 6

7 nzwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Per 1 januari 2013 is SBB ook de beheerder van de institutionele beleggingsfondsen die tot ultimo 2012 door SNS Asset Management N.V. werden beheerd. Het gaat om zes fondsen; nsns Responsible Index Fund - Equity Europe, nsns Responsible Index Fund - Equity Europe A, nsns Responsible Index Fund - Equity North America, nsns Responsible Index Fund - Equity North America - A, nsns Responsible Index Fund - Equity North America - B en nsns Responsible Index Fund - Equity Pacific. Deze fondsen zijn onder beheer van SBB gekomen vooruitlopend op de implementatie van de AIFMD ( Alternative Investment Fund Managers Directive ) in de Wet op het financieel toezicht per 21 juli 2013, waardoor een vergunning voor het beheer van deze fondsen vereist zal zijn uiterlijk per 22 juli Daarnaast bestaat de wens tot centralisering van expertise op het gebied van het beheer van beleggingsfondsen binnen SNS REAAL N.V. Ultimo 2013 was de omvang van het door SBB beheerde vermogen 12,6 miljard (ultimo 2012: 10,2 miljard). WET- EN REGELGEVING AIFMD Op 22 juli 2013 is AIFMD geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Nederlandse beleggingsinstellingen kwalificeren vanaf 22 juli 2013 in beginsel als alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) of als instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ). Hierbij geldt voor abi-beheerders, zoals SBB, een overgangsregime tot (uiterlijk) 22 juli Tijdens het overgangsregime gelden de vereisten van de Wft zoals die van kracht waren op 21 juli Met ingang van 22 juli 2014 zal de huidige Wft-vergunning van SBB van rechtswege overgaan in een AIFMD-vergunning. Vanaf deze datum dient SBB als abi-beheerder te voldoen aan alle vereisten die gelden voor een abi-beheerder. Het adres waar de beheerder kantoor houdt is: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Tabel 1: SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A STRATEGIE VERMOGENSBEHEERDER FONDSMANAGER(S) Noord Amerikaanse indexaandelen VERANTWOORDELIJK VOOR FONDS SINDS BIJ HUIDIGE ASSET MANAGER SINDS IN ASSET MANAGEMENT INDUSTRIE SINDS SNS Asset Management Joep Swartjes Danny Wemmenhove JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 7

8 1 ALGEMEEN

9 2.1 VERSLAG VAN DE BEHEERDER SAMENSTELLING DIRECTIE SBB De directie over SNS Responsible Index Funds Equity wordt gevoerd door SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB). De directie van SBB bestaat uit twee leden. De samenstelling van de directie van SBB is in 2013 gewijzigd. Per 1 augustus 2013 heeft Volkert de Klerk zijn functie van statutair directeur van SBB neergelegd. Hij zet zijn loopbaan buiten SNS REAAL voort. Volkert de Klerk is ruim vier jaar bij SBB werkzaam geweest. In die periode heeft hij leiding gegeven aan een verdere professionalisering van het fondsenbeheer. Door zijn vertrek is een vacature ontstaan, die per 1 augustus 2013 is vervuld door de aanstelling van Bernard Lind als directielid. Bernard Lind vormt samen met Ben Blocq de directie van SBB. 2.2 KERNCIJFERS De omvang van het Fonds is in de verslagperiode gestegen van 316 miljoen per jaareinde 2012 naar 338 miljoen eind De uitstroom werd volledig veroorzaakt door het vertrek van een relatief grote externe institutionele participant in juli. Koersstijgingen van Amerikaanse aandelen en dividendopbrengsten ter grootte van 75 miljoen zorgen er uiteindelijk voor dat er in 2013 per saldo sprake van positieve volume ontwikkeling ter grootte van 22 miljoen. Tabel 2: Vermogensontwikkeling 2013 in miljoenen euro s OMVANG ULTIMO 2012 IN- UITSTROOM KOERSRESULTAAT + DIVIDENDOPBRENGSTEN OMVANG ULTIMO 2013 SRIFE North America - A BEHEERONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAGPERIODE In de verslagperiode zijn er geen wijzigingen aangekondigd en doorgevoerd bij SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A. 2.4 MARKTONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Het geleidelijke herstel van de wereldeconomie zette zich in 2013 voort na de eerdere tussentijdse dip. Daarbij was de leidende rol weggelegd voor de Verenigde Staten. Die economie werd in het eerste gedeelte van het jaar nog geremd door het aflopen van stimuleringsmaatregelen en de stopzetting van een aantal overheidsuitgaven, maar kon later in het jaar geholpen door het aanhoudende stimuleringsbeleid van het stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed) weer aan vaart winnen. Een belangrijke aandrijver voor de economie vormde de woningbouw, die ondanks een stijging van de hypoheekrente sterk opveerde. In de eurozone keerde de groei na anderhalf jaar recessie terug in het tweede kwartaal. Binnen de zone bleven de groeiverschillen groot. Duitsland stak gunstig af, hoewel het land minder dan voorheen kon profiteren van vraag uit opkomende markten en dan met name uit China. De aantrekkende werkgelegenheidsgroei stimuleerde de binnenlandse vraag. De uitstraling hiervan naar de rest van de eurozone was beperkt. Vooral de Franse en Italiaanse economieën konden door achterblijvende concurrentiekracht onvoldoende profiteren. De Spaanse economie had het ook zwaar te verduren, maar leek zich wel sneller aan te passen, resulterend in een duidelijk herstel van de export. Voor Nederland kwamen er in de zomer indicaties van een stabiliserende huizenmarkt. In het derde kwartaal hervatte de groei van de economie. De Japanse economie kwam flink op gang door forse fiscale en monetaire stimulansen. Dit hield niet alleen de rentes laag, maar zorgde ook voor een bijzonder sterke daling van de yen. Japanse bedrijven kwamen hierdoor in een gunstige positie ten opzichte van buitenlandse concurrenten. De groeivertraging in China zette in de eerste helft van het jaar door. Daarna volgde een stabilisatie door een gerichte investeringsimpuls die de overheid in de zomer toediende. Toch blijft het een feit dat de Chinese regering ernaar streeft de investeringsafhankelijkheid van de groei terug te dringen vanwege de risicovolle neveneffecten en het accent te verleggen naar een meer duurzame groei. Veel andere opkomende markten verloren gedurende het jaar aan dynamiek, onder andere door onder druk staande grondstofprijzen en oplopende kosten van levensonderhoud door stijgende invoerprijzen. FINANCIËLE MARKTEN Aandelenmarkten De aandelenmarkten van de ontwikkelde landen lieten een zeer goede performance zien. Onder aanvoering van de Verenigde Staten gingen de koersen omhoog. Monetaire stimuleringsmaatregelen legden een basis onder de stijging. Al snel echter gingen ook betere economische cijfers een rol spelen. De vrees voor een minder ruimhartig beleid van de Fed leidde vanaf mei af en toe tot terugslagen. Per saldo bleven de gevolgen echter beperkt, temeer omdat de monetaire beleidsmakers al snel aangaven uitermate behoedzaam te werk te zullen gaan. De uiteindelijke aankondiging van afbouw in december had een positief effect op de beurs. Het verminderde namelijk de onzekerheid over de afbouwoperatie. Bovendien onderstreepte de Fed dat de korte rente nog lang laag blijft. De Europese beurzen presteerden in de eerste helft van het jaar minder dan die van de Verenigde Staten. De economische cijfers bleven aanvankelijk zwak en vooral de Spaanse en JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 9

10 Italiaanse beurzen hadden last van de crisis rond Cyprus. De indrukwekkendste stijging deed zich voor in Japan, waar de Bank of Japan de economie sterker stimuleerde dan in enig ander ontwikkeld land. De Nikkei boekte een winst van niet minder dan 57%. De prestaties van veel beurzen in opkomende landen waren teleurstellend. Het aanhouden van minder gunstige economische signalen deed de gedachte postvatten dat de groeiterugval een structureel karakter had en dat trok een wissel op de beurskoersen. Ook renteverhogingen die een aantal centrale banken om uiteenlopende redenen doorvoerden, hielpen niet. Over het gehele jaar steeg de MSCI USA gemeten in euro s met 26%. De Europese beurzen stegen wat minder, maar nog altijd fors. De MSCI Europe won 20%. De MSCI Pacific werd gedrukt door de waardedaling van de yen en klom met 13%. De MSCI Emerging Markets stak ongunstig bij bovengenoemde indices af, met een daling van 7%. Tabel 3: Rendement in euro s MSCI Europe 19,82% MSCI USA 26,10% MSCI Pacific 13,16% MSCI Emerging Markets -6,81% MSCI World 21,20% 2013 VOORUITZICHTEN Verenigde Staten De wereldeconomie wint onder leiding van de Verenigde Staten aan kracht. Daar zorgt de aanhoudende banengroei voor een versnelling van de loonstijging, waardoor de consumptie de economische activiteit blijft aandrijven en zo een positieve cyclus in gang zet. De investeringen werden tot voor kort geremd door de sluiting van de overheid van afgelopen oktober en een dreigende nieuwe sluiting begin 2014, maar door het gesloten begrotingsakkoord is deze bron van onzekerheid weggevallen. Meer in het algemeen wordt in 2014 het remmende effect van het overheidsbeleid op de economie fors minder. 2.5 MAATSCHAPPELIJK BEWUST VERMOGENSBEHEER BELANGRIJKSTE ENGAGEMENTSONTWIKKELINGEN Engagement is een langdurig proces, dat inzet op veranderingen in beleid, prestaties en strategie bij ondernemingen. Beleggers zijn als mede-eigenaar in een positie om duurzaamheidthema s met ondernemingen te bespreken. MEER TRANSPARANTIE IN DE NATUURLIJKE HULPBRONNENINDUSTRIE De Europese Unie heeft bijna twee jaar lang gewerkt aan nieuwe wetgeving die olie-, gas- en mijnbouwbedrijven die in het buitenland actief zijn verplicht tot meer transparantie en verantwoording. In juni 2013 werden de voorgestelde veranderingen definitief. Grote olie-, gas- en mijnbouwbedrijven moeten vanaf nu openbaar maken hoeveel ze precies aan landen betalen. Al vroeg in het derde kwartaal werd deze vooruitgang door een Amerikaanse rechtbank weer ongedaan gemaakt. Corruptie is een wereldwijd probleem en vraagt om een wereldwijde oplossing. Een groep van meer dan dertig vooraanstaande internationale beleggingsinstellingen met een gezamenlijk vermogen van bijna $ 6 biljoen liet zich winnen voor dit idee en heeft - als collectief - een open brief gestuurd aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) en het Canadese ministerie voor de grondstoffensector. In deze brief wordt aangedrongen op een strenge nieuwe rapportageplicht voor olie-, gas- en mijnbouwbedrijven in Canada. De Canadese overheid gaf aan dat de brief een belangrijke steun in de rug is bij het vormgeven van passende wetgeving. RECHTEN VAN INHEEMSE VOLKEREN BESCHERMEN De internationale aandacht voor de kwetsbaarheid van inheemse volkeren en de druk van verantwoorde beleggers dwingen ondernemingen ertoe goed na te denken op welke wijze ze het best met deze gemeenschappen kunnen samenwerken. BANGLADESH: LEREN VAN RAMP IN TEXTIELFABRIEK Op 24 april 2013 stortte in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, een textielfabriek van acht verdiepingen in. Meer dan mensen vonden de dood en nog veel meer mensen raakten gewond. In één klap werd duidelijk hoe slecht de werkomstandigheden in het land zijn. De internationale modemerken die hun kleding in Bangladesh laten maken, moeten nu in actie komen en ervoor zorgen dat textielfabrikanten zich daadwerkelijk gaan houden aan regels voor veiligheid, gezondheid en werkomstandigheden. In de verslagperiode is met zevenentwintig ondernemingen engagement gestart of gevoerd: zeventien Europese ondernemingen, zes ondernemingen uit de Verenigde Staten en Canada en met vier uit ontwikkelde Aziatische landen. Vier nieuwe ondernemingen werden geselecteerd voor engagement. Bij twee ondernemingen gaat het om positieve selectie en met de twee andere ondernemingen is responsief engagement opgestart. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 10

11 Met twee ondernemingen werd het engagement afgesloten omdat nu aan de meeste doelstellingen wordt voldaan. Tabel 4: Overzicht engagements ENGAGEMENTS EUROPA NOORD-AMERIKA PACIFIC TOTAAL Responsief engagement Proactief engagement Positieve selectie Totaal Het succes van engagementsinspanningen wordt beoordeeld op twee onderdelen. Onder de kwaliteit in het algemeen valt de relatie met het bedrijf: stelt het zich voldoende open op en is het bereid om in gesprek te gaan met aandeelhouders? De voortgang beschrijft de werkelijke stappen die door het bedrijf zijn gezet tussen het bespreekbaar maken van onze zorgen en concrete verbeteringen in beleid en gedrag. Tijdens een engagement worden de volgende fases doorlopen: Fase 0 Nieuw engagement Fase 1 Eerste contact gelegd en bevestigd door het bedrijf Fase 2 Doelstellingen in detail besproken met het bedrijf Fase 3 Bedrijf reageert met relevante engagement informatie of committeert zich aan het intern vaststellen van actiepunten Fase 4 Bedrijf ontwikkelt en openbaart (rechtstreeks of publiekelijk) een geloofwaardige strategie of stelt duidelijke doelen om actiepunten af te handelen Fase 5 Bedrijf toont aan dat de strategie wordt geïmplementeerd of dat de doelstellingen zijn gerealiseerd Engagement afgesloten Bedrijf wordt regulier gemonitord op voortgang en voldoet aan richtlijnen Kwaliteit engagement Voortgang engagement 60% 20% 20% Slecht Gemiddeld Goed Start engagement Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 VOORTGANG ENGAGEMENTS Het aanhoudende gevecht tegen corruptie Engagementinspanningen met regeringen zijn gericht op het voorkomen van corruptie. Bij bedrijven die al zijn beschuldigd van corruptie, wordt als basis voor engagement een reeks van best practices gebruikt, gericht op anticorruptie. Daaronder vallen bijvoorbeeld een antiomkopingsbeleid en een klokkenluidersprogramma. Het Canadese bedrijf SNC Lavalin heeft zich tot op het hoogste managementniveau opengesteld om bezorgdheid over corruptie te bespreken. Sinds de start van het engagement heeft het bedrijf zijn klokkenluiderbeleid beschikbaar gesteld in de talen van de landen waarin het actief is. Daarnaast zijn nieuwe regionale anticorruptie-officieren aangesteld en is een nieuwe anticorruptie-handleiding voor medewerkers opgesteld. Ook is een amnestieprogramma uitgerold om medewerkers te stimuleren ethische schendingen te rapporteren, zodat deze kunnen worden aangepakt. Water: bron van het leven Water is van levensbelang voor iedereen, dagelijks wordt per persoon 130 liter leidingwater gebruikt. De op het oog overvloedige beschikbaarheid in Nederland maskeert een sluipende crisis. In andere delen van de wereld toont de watercrisis zich al door ernstig vervuild drinkwater, de woestijn die steeds meer terrein wint en zelfs door oorlogen die gevochten worden om toegang tot water. In de mijnbouwsector is waterbeheer een belangrijk onderwerp. Het water is na gebruik door afvalstoffen vervuild. Wat als reststof overblijft, is vaak te giftig. Mijnbouwbedrijven gebruiken zulke grote hoeveelheden water dat hergebruik noodzakelijk is. Het Canadese Goldcorp kan van al haar mijnen volgen waar mogelijk waterlekken ontstaan. Goldcorp rapporteert nu beter over het gebruik van water en probeert op deze manier te voorkomen dat de activiteiten nadelige gevolgen hebben voor de omgeving. Aan één van de grootste producenten van aardgas in de Verenigde Staten, Chesapeake Energy, is gevraagd meer inzicht te geven in het waterverbruik en in de verwerking van afvalwater. Namens een internationale groep beleggers zal in 2014 een dialoog gevoerd worden met diverse bedrijven, waaronder Chesapeake Energy. Betere rapportages over het kraken bij winning van schaliegas en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water staan daarbij hoog op de agenda. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 11

12 UITSLUITINGEN EN TOELATINGEN Ondernemingen die geen of onvoldoende vooruitgang laten zien in engagement, kunnen van belegging worden uitgesloten. Uitsluitingen Sinds 1 januari 2013 is het wettelijk verboden om te investeren in ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie. Op basis van deze wet heeft de AFM een indicatieve lijst opgesteld van ondernemingen waarop het investerings verbod van toepassing is. Alle ondernemingen die binnen het beleggingsuniversum vallen, staan al op onze uitsluitingenlijst. Om compleet te zijn en fouten in de toekomst te vermijden, zijn ook de ondernemingen die buiten het universum vallen per 31 maart 2013 formeel uitgesloten. Goodrich Corporation is verwijderd van de uitsluitingenlijst, omdat de onderneming is overgenomen door United Technologies. Deze laatste onderneming was al uitgesloten. Op 30 september 2013 is Wal-Mart Stores, Inc. (Walmart) uitgesloten. Deze Amerikaanse supermarktketen handelt in strijd met de fundamentele arbeidsrechten. Walmart heeft al jaren een slechte reputatie door het negeren van het recht op vakbondsvrijheid en collectieve onderhandeling van zijn werknemers, vooral in de Verenigde Staten. Daarnaast kwam het bedrijf in opspraak wegens een corruptiezaak in Mexico. Lange tijd is actief geprobeerd om met de directie van Walmart in gesprek te gaan over vakbondsvrijheid en corruptie. Het bedrijf reageerde in eerste instantie positief, maar gaf vervolgens geen gehoor aan herhaaldelijke verzoeken om ook echt een afspraak te plannen. Hieruit is afgeleid dat Walmart niet bereid is om het beleid en de prestaties op fundamentele arbeidsrechten te verbeteren. Dit heeft de doorslag gegeven om het bedrijf uit te sluiten. Toelatingen In het tweede kwartaal is aangekondigd dat Daimler AG, een eerder uitgesloten onderneming, met ingang van 28 augustus 2013 opnieuw wordt opgenomen in het beleggingsuniversum. Daimler AG is bekend van het automerk Mercedes. In 2012 werd de onderneming uitgesloten van belegging omdat Daimler mede-eigenaar was van defensiebedrijf EADS en daardoor ook betrokken raakte bij de productie van kernwapens. Dit jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest, waardoor besloten is om Daimler weer te accepteren voor belegging. Ten eerste is het sinds 1 januari 2013 wettelijk verboden om in ondernemingen te beleggen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Dit investeringsverbod was reden voor reflectie en hernieuwde afweging. De vraag is hoe om te gaan met een onderneming zoals Daimler, die een klein belang heeft in EADS. Besloten is dat alle ondernemingen die meer dan 10% aandelen hebben in een dergelijke wapenfabrikant nog steeds worden uitgesloten. Daimler is voor minder dan 10% eigenaar van EADS, dus wordt de onderneming niet meer uitgesloten. De tweede ontwikkeling is de toezegging van Daimler om het eigendom in EADS in de loop van dit jaar verder te verkopen en de aandacht volledig te richten op het maken van auto s. Per 31 december 2013 zijn in totaal 41 ondernemingen uitgesloten. Twintig Noord-Amerikaanse ondernemingen, vijftien Europese ondernemingen en zes ondernemingen uit ontwikkelde Aziatische landen staan op de uitsluitingenlijst. De complete lijst van uitgesloten ondernemingen per 31 december 2013 is opgenomen als bijlage, zie pagina 16. MARKTIMPACT UITGESLOTEN ONDERNEMINGEN Op basis van de Fundamentele Beleggingsbeginselen worden ondernemingen uitgesloten van belegging en daarmee lijken de beleggingsmogelijkheden te worden beperkt. De marktkapitalisatie van uitgesloten bedrijven uitgedrukt in percentage van de benchmark bedraagt gemiddeld circa 3%. Voor de MSCI Europe Net TR Index is dit 2,4%, voor de S&P 500 Net TR Index 4,5% en voor MSCI AC Asia Pacific TR Index 0,9%. Uitsluitingen op basis van de Fundamentele Beleggingsbeginselen hebben dus een beperkte impact op de beleggingsmogelijkheden. Er blijven meer dan voldoende mogelijkheden over. UITVOERING STEMRECHT OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Veel ondernemingen in onze beleggingsportefeuille houden hun jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) tussen maart en mei. Tijdens de AVA stemmen aandeelhouders over bestuursvoorstellen en aandeelhoudersvoorstellen. OVERZICHT UITGEBRACHTE STEMMEN EN TOELICHTING THEMA S In de verslagperiode zijn 687 aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond. In 43% van de gevallen is in lijn met het bestuur gestemd en in 57% van de gevallen is op ten minste één voorstel tegen het bestuur gestemd. In totaal zijn voorstellen bekeken, waarvan bestuursvoorstellen en 456 aandeelhoudersvoorstellen. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 12

13 Tabel 5: Stemoverzicht 2013 STEMOVERZICHT AMERIKA SRIFENA Aantal vergaderingen waar is gestemd 687 Stemmen voor het Bestuur 292 Stemmen tegen het Bestuur 395 Totaal aantal bestuursvoorstellen Stemmen voor Stemmen tegen 568 Stemonthoudingen 0 Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen 456 Stemmen voor 368 Stemmen tegen 88 Stemonthoudingen 0 Totaal aantal voorstellen BELANGRIJKSTE STEMTHEMA S: BESTUURSSAMENSTELLING EN -BELONING Bestuurlijke kwesties stonden ook in 2013 weer hoog op de agenda in Noord-Amerika. Het is niet zo vreemd dat de meeste aandacht uitgaat naar beloning, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van bestuurders. Hoe goed een bedrijf loopt, hangt sterk af van hoe goed het bedrijf wordt geleid. Dat geldt niet alleen voor de financiële resultaten, maar ook voor de prestaties op het gebied van duurzaamheid. In de Verenigde Staten bereikte het aantal aandeelhoudersvoorstellen over duurzaamheidonderwerpen in 2013 een recordhoogte. Meer dan 400 voorstellen over mens of milieu werden ingediend. De belangrijkste onderwerpen waren: bijdragen aan politieke partijen en organisaties, diversiteit op zowel de werkvloer als in het bestuur en duurzaamheidrapportage. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 13

14 2.6 FONDSPROFIEL SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A (het Fonds ) belegt in een portefeuille van (certificaten van) aandelen van Noord Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen (de Portefeuille ). Het doel is om de MSCI North America Index Net EUR (de Index ) te evenaren. De Index wordt geëvenaard door te investeren in aandelen van ondernemingen in deze Index, met uitzondering van die ondernemingen die volgens de beheerder van het Fonds niet voldoen aan door haar opgestelde minimaal vereiste standaarden voor verantwoord ondernemingsbeleid (de Uitsluitingscriteria ). Het Fonds biedt participanten de mogelijkheid op kostenefficiënte wijze te investeren in een Portefeuille die het rendement van de Index tracht te evenaren terwijl investeringen in bedrijven die naar het oordeel van de beheerder niet voldoen aan de minimum standaarden worden gemeden. RISICOBEHEER In onderstaande tabel is aangegeven welke risico s van toepassing zijn op het Fonds en die zich in 2013 in het Fonds hebben gemanifesteerd. Tabel 6: Risico-overzicht 2013 Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico Valutarisico Renterisico Kredietrisico Liquiditeitrisico û Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico: Door risico s van fluctuaties van de onderliggende aandelen in de portefeuille van SRIFE North America - A is gedurende het jaar sprake geweest van prijs-, koers-, en marktrisico. Aangezien de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolg wordt, is het relatieve risicoprofiel van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in een relatief zeer lage tracking error. De tracking error van de portefeuille bedroeg per ultimo 2013 op ex ante basis 26 basispunten. Valutarisico: Voor SRIFE North America - A is sprake van valutarisico aangezien in de Verenigde Staten en Canada belegd wordt. Per ultimo 2013 bedroeg de niet-euro exposure van de portefeuille 100%. Valutarisico s worden niet afgedekt. Renterisico: Er is geen sprake van renterisico. Kredietrisico: Er is zeer beperkt sprake van kredietrisico. Als gevolg van verkooptransacties ontstaan kortlopende vorderingen. Deze kortlopende vorderingen kennen een zeer laag risico aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Liquiditeitsrisico: Aangezien uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de MSCI North America Standard Net Total Return Index die per definitie liquide zijn, is sprake van een beperkt liquiditeitsrisico. PORTEFEUILLEBELEID EN RENDEMENT Het absolute rendement van SRIFE North America - A is over het boekjaar 2013 uitgekomen op 24,4% tegenover 24,0% voor de benchmark. Tabel 7: Performance overzicht SRIFE North America - A per 31 december SINDS START, GEANNUALISEERD TRACKING ERROR SRIFE North America - A 24,38% 13,78% 3,88% 23,73% 25,15% 18,21% 0,26% MSCI North America 23,97% 13,00% 3,62% 22,75% 24,13% 17,52% (out)performance 0,41% 0.78% 0,26% 0,98% 1,02% 0,69% Het verschil tussen Fonds en benchmark is voornamelijk toe te rekenen aan het dividend. De performance van de benchmark is gebaseerd op een netto dividend, waar het Fonds uitgaat van een bruto dividend. Het Fonds is dankzij een gunstige fiscale structuur in staat om een deel van de ingehouden bronbelasting terug te vorderen. In het verslagjaar heeft dit dividendverschil 71 basispunten positief bijgedragen aan het relatieve rendement. De duurzame overlay heeft in 2013 per saldo 30 basispunten gekost. De uitsluitingen hebben 76 basispunten aan rendement gekost, terwijl herallocatie van de uitsluitingen 46 basispunten opleverde. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 14

15 Tabel 8: Performanceattributie 2013 OUTPERFORMANCE DIVIDENDVOORDEEL ESG OVERLAY SRIFE North America - A +41 bp +71 bp -30 bp Het beleggingsuniversum bestond ultimo 2013 uit 706 bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI North America Standard Net Total Return Index. Ultimo 2013 vielen 14 bedrijven buiten het beleggingsuniversum (zie tabel 9). Samen hebben deze uitsluitingen eind 2013 een gewicht van 3,27% in de MSCI North America Standard Net Total Return Index. Tabel 9: Uitgesloten ondernemingen per ultimo 2013 BEDRIJF SECTOR GEWICHT ATTRIBUTIE IN BP S Barrick Gold Materials 0.11% 14 Boeing Capital Goods 0,52% -27 Computer SCIS. Software & Services 0,04% -2 Consol Energy Energy 0,05% -1 Freeport-McMoRan Materials 0,21% -2 General Dynamics Capital Goods 0,15% -5 Honeywell Capital Goods 0,36% -12 Jacobs Engineering Capital Goods 0,04% -2 Lockheed Martin Capital Goods 0,22% -8 Northrop Grumman Capital Goods 0,13% -6 Raytheon B Capital Goods 0,16% -6 Textron Capital Goods 0,06% -2 United Technologies Capital Goods 0,53% -16 Walmart Food & Staples Retailing 0,69% -1 Totaal 3.27% -76 JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 15

16 Bijlage 1 LIJST VAN UITGESLOTEN BEDRIJVEN Tabel 10: Lijst van uitgesloten ondernemingen per 31 december BEDRIJF SECTOR REGIO REDEN Aeroteh 1 Capital Goods Europa Controversiële Wapens Alliant Techsystems 1 Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Alpha Natural Resources 1 Energy Amerika Milieuvervuiling Arch Coal 1 Energy Amerika Milieuvervuiling Aryt Industries 1 Capital Goods Europa Controversiële Wapens Ashot Ashkelon 1 Capital Goods Europa Controversiële Wapens Babcock & Wilcox 1 Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Babcock International Group Capital Goods Europa Controversiële Wapens BAE Systems Capital Goods Europa Controversiële Wapens Barrick Gold Materials Amerika Milieuvervuiling Boeing Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Bridgestone Automobiles & Components Pacific Fundamentele Arbeidsrechten Computer Sciences Corp Diversified Financials Amerika Controversiële Wapens CONSOL Energy Energy Amerika Milieuvervuiling EADS Capital Goods Europa Controversiële Wapens Exelis 1 Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Finmeccanica Capital Goods Europa Controversiële Wapens Freeport-McMoRan Materials Amerika Milieuvervuiling, Mensenrechten GenCorp 1 Capital Goods Amerika Controversiële Wapens General Dynamics Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Hanwha 1 Materials Pacific Controversiële Wapens Honeywell International Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Jacobs Engineering Group Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Lockheed Martin Corp Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Norinco International Cooperation 1 Capital Goods Pacific Controversiële Wapens Northrop Grumman Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Poongsan Corp 1 Materials Pacific Controversiële Wapens Raytheon Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Rheinmetall 1 Capital Goods Europa Controversiële Wapens Rio Tinto Materials Europa Milieuvervuiling Rolls-Royce Group Capital Goods Europa Controversiële Wapens Safran Capital Goods Europa Controversiële Wapens Serco Group Commercial & Professional Services Europa Controversiële Wapens Splav SRPA 1 Capital Goods Europa Controversiële Wapens ST Engineering Capital Goods Pacific Controversiële Wapens TEPCO Utilities Pacific Mensenrechten Textron Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Thales Capital Goods Europa Controversiële Wapens United Technologies Capital Goods Amerika Controversiële Wapens Wal-Mart Stores, Inc. Retail Amerika Fundamentele Arbeidsrechten Vedanta Resources Materials Europa Mensenrechten, Milieuvervuiling 1) We hebben niet in deze bedrijven geïnvesteerd voordat zij werden uitgesloten omdat ze niet in ons beleggingsuniversum waren opgenomen daar ze in strijd bleken met onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Ze werden preventief uitgesloten om de kans uit te sluiten dat we erin zouden beleggen als ze op enig moment in de toekomst in het beleggingsuniversum zouden worden opgenomen. Utrecht, 8 mei 2014 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 16

17 3 JAARREKENING 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A

18 BALANS Vóór winstbestemming en in duizenden euro s REF Beleggingen I Vorderingen II Kortlopende schulden III Vorderingen min kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Fondsvermogen IV Gestort kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal WINST- EN VERLIESREKENING In duizenden euro s REF Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten V Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten VI Beheervergoeding Bewaarloon & Overige kosten Diverse kosten 2 - Som der bedrijfslasten Resultaat KASSTROOMOVERZICHT In duizenden euro s Kasstromen uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom: Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutaties in activa en passiva: Vorderingen Kortlopende schulden Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Uitgifte van aandelen Inkoop van aandelen Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen - - Liquide middelen begin van de verslagperiode - - Liquide middelen eind van de verslagperiode - - JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 18

19 TOELICHTING ALGEMEEN SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A (het Fonds ) is gevormd op 20 oktober 2008 en gevestigd te Utrecht, ten kantore van SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (de Beheerder of SBB ). De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn laatstelijk vastgesteld op 4 december 2012 en treden in werking per 1 januari Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening met open-end structuur naar Nederlands recht. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Deelname in het Fonds kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft. Het Fonds valt door het aanbieden aan gekwalificeerde beleggers onder een vrijstelling van de Wft. Als zodanig is de Beheerder noch het Fonds voor het aanbieden van participaties in het Fonds vergunningplichtig ingevolge de Wft. Het Fonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). SBB is evenwel geregistreerd bij de AFM. De aan participanten aangeboden participaties hebben een nominale waarde van EUR ,- per participatie. SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A belegt in aandelen van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Het Fonds belegt niet in bedrijven die niet voldoen aan internationaal geaccepteerde standaarden, zoals verwoord in de fundamentele beleidsuitgangspunten (zie onder Verslag van de beheerder, paragraaf Maatschappelijk bewust vermogensbeheer). Ondernemingen waarover twijfels bestaan inzake de naleving van de standaarden, komen in aanmerking voor een dialoog (engagement). De benchmark voor het Fonds is de MSCI North America Index Net EUR. Het doel is om de benchmark te evenaren. De Beheerder is statutair gevestigd te Utrecht en is een 100%-deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. De Minister van Financiën heeft op 1 februari 2013 besloten SNS REAAL N.V. te nationaliseren. Dit betekent dat de Nederlandse Staat voor 100% eigenaar is van SNS REAAL N.V. De nationalisatie heeft geen gevolgen voor het Fonds. De bewaarder is Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Enig aandeelhouder van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is Stichting Administratiekantoor Bewaarbedrijven SNS. Stichting Administratiekantoor Bewaarbedrijven SNS is statutair gevestigd te Utrecht. Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd tot het vermogen. De vermogensbestanddelen worden door de bewaarder gehouden voor rekening en risico van de participanten. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op onderdelen zijn in deze jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van de modellen voor beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit modellen jaarrekening, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Ter verbetering van het inzicht zijn op een aantal plaatsen de vergelijkende cijfers aangepast. De verslagperiode heeft betrekking op de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december De jaarrekening is opgemaakt en goedgekeurd door de Beheerder op 8 mei GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in duizenden euro s en worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen marktwaarde. Stelselwijziging De ontvangen op- en afslagen uit hoofde van uitgifte respectievelijk inkoop van participaties werden tot 1 januari 2013 apart verantwoord in de winst- en verliesrekening onder het kopje Ontvangen kostenopslagen. Met ingang van 1 januari 2013 zijn deze op- en afslagen begrepen in het verloop van de balanspost Gestort Kapitaal. Gezien het feit dat deze stelselwijziging geen invloed heeft op het fondsvermogen ultimo 2012 en geen significante invloed op het resultaat over 2012 (het resultaat zou lager worden), zijn de vergelijkende cijfers niet aangepast. Vreemde valuta De rapportage- en functionele valuta van het Fonds is de euro. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo verslagperiode. De ultimo verslagperiode gehanteerde valutakoersen (World Market/Reuters closing spot rates) zijn als volgt: JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 19

20 Tabel 11: Valutakoersen ten opzichte van de euro Amerikaanse dollar 1,3780 1,3184 Canadese dollar 1,4641 1,3127 Voor aan- en verkopen gedurende het boekjaar zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de winst- en verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. Verschillen uit de hoofde van de valutaomrekening worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Criteria opname in de balans Een financieel instrument wordt in de balans opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen van het financiële instrument naar het beleggingsfonds zullen toevloeien. De reële waarde van een financieel instrument bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van een financieel instrument. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Beleggingen (Certificaten van) aandelen en aan aandelen gerelateerde producten Ter beurze genoteerde (certificaten van) aandelen en overige aan aandelen gerelateerde producten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de laatst bekende beurskoers. De toepassing van deze waarderingsgrondslag resulteert in een waardering tegen actuele koersen. Transactiekosten Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden als onderdeel van de kostprijs geactiveerd. Zij worden als onderdeel van de nietgerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan het einde van de verslagperiode zijn als gevolg hiervan geen transactiekosten geactiveerd. Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden als onderdeel van de gerealiseerde waardeveranderingen verantwoord. Het totaalbedrag aan geïdentificeerde transactiekosten van beleggingen over de verslagperiode wordt, voor zover aantoonbaar, toegelicht in de jaarrekening. Waardeveranderingen Waardeveranderingen van beleggingen (gerealiseerde en niet-gerealiseerde) worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De nominale waarde is nagenoeg gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende posten. Verwerking van plaatsing en inkoop van participanties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het gestort kapitaal van het Fonds. Participaties als fondsvermogen Participanten van het Fonds hebben het recht om hun participatie terug te verkopen aan het Fonds en participaties hebben daarmee een kenmerk van vreemd vermogen. De participaties van het Fonds worden echter in de jaarrekening als fondsvermogen verantwoord, omdat de participaties aan de volgende kenmerken voldoen: nde houder van de participatie heeft recht op een pro-rata deel van de netto activa in het beleggingsfonds; en nde participatie is achtergesteld ten opzichte van alle andere instrumenten. Op- en afslagen bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte en inkoop van participaties van het Fonds worden op- en afslagen in rekening gebracht. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. Deze op- en afslagen dienen met name ter dekking van transactiekosten die bij het Fonds in rekening worden gebracht over de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan uit vergoedingen voor onder andere brokerkosten waaronder researchkosten, settlementkosten en vergoedingen voor valutaverschillen. De op- en afslagen worden jaarlijks door de Beheerder vastgesteld op basis van de gemiddelde transactiekosten die representatief zijn voor transacties op de financiële markten in de betreffende beleggingscategorie. JAARVERSLAG 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A 20

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA (Fiscale Beleggingsinstelling) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE (Fiscale Beleggingsinstelling) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 1 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A (Fonds

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inhoud JAARVERSLAG 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Inhoud JAARVERSLAG 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen 5 1.1 Inleiding 6 1.2 Onze beleggingsfilosofie in het kort 6 1.3 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 7 1.4 Risicomanagement 7 1.5 Juridische

Nadere informatie

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe Jaarverslag 2014 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE (Fiscale Beleggingsinstelling) Beheerder ACTIAM N.V. Postbus 8444 3503 RK Utrecht Website ACTIAM.nl/fondsbeheer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Jaarverslag ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2013 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl ACCOUNTANT KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2014 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACTIAM N.V. * Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: http://www.actiam.nl/nl/producten-en-diensten/de-beheerder Handelsregister KvK Eindhoven

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2014

Halfjaarbericht 2014 Halfjaarbericht 2014 VOORWOORD WIJZIGING DIRECTIE SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. Per 1 juli 2014 zijn SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. ( SBB ) en SNS Asset Management N.V. ( SNS AM ) gefuseerd en is de naam

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleid ethisch beleggen

Beleid ethisch beleggen Beleid ethisch beleggen 1. Inleiding Ethisch of verantwoord beleggen houdt verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen 1. Dit laatste komt erop neer dat ondernemers rekening houden met de omgeving

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie