Technology/People. Professional Microsoft Services SERVICE LEVEL AGREEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technology/People. Professional Microsoft Services SERVICE LEVEL AGREEMENT"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT

2 WELCOME IN THE CLOUD Welkom bij! Enterprise ICT oplossingen zijn complex en kostbaar om te bouwen en te onderhouden. Gelukkig is het mogelijk om van deze oplossingen te profiteren door gebruik te maken van een kundige partner, één die uw behoeften en eisen begrijpt en respecteert. is een klein en flexibel bedrijf met als doel een technologisch leider te worden in de ICT hosting industrie. Een bedrijf die het belang van knowing your customer benadrukt en wiens medewerkers allen een enterprise achtergrond hebben met vele jaren van hands-on ervaring. Kantoorautomatisering Hosten van werkplekken, servers & applicaties Hybride oplossingen: deels On Premises en deels in de cloud Laatste technieken Razendsnelle RTM Thin provisioning pay as you grow Datacenter op Nederlands grondgebied gebruikt het Microsoft Azure datacenter in Amsterdam, goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en voorzien van de ISO/IEC informatiebeveiligingscertificering. 2 / 18

3 SERVICE LEVEL AGREEMENT Om onze dienstverlening aan u meetbaar en tastbaar te maken, leggen we onze verplichtingen vast in een contract. Zo kunt u ook duidelijk zien wat u van ons kan verwachten en waar u recht op heeft. Dit contract noemen we een (SLA). Deze SLA is de basis van onze dienstverlening aan u. ONDERWERP EN TOEPASSELIJKHEID Voor u ligt de standaard SLA die van toepassing is op al onze server dienstverlening (voor onze pc dienstverlening is er geen SLA mogelijk) Tenzij u een aparte SLA heeft ontvangen die is afgestemd op uw diensten, is deze SLA dus op uw dienst(en) van toepassing. GEDRAGSREGELS De Gedragsregels van maken deel uit van deze SLA. Voor zover deze met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert de SLA. De Gedragsregels worden samen met de SLA verstrekt. FAIR USE POLICY De Fair Use Policy van maakt deel uit van deze SLA. Voor zover deze met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert de SLA. De Fair Use Policy wordt samen met de SLA verstrekt. GELDIGHEIDSDUUR De looptijd van de SLA is één jaar en start op 1 januari van het huidige kalenderjaar en eindigt op de laatste dag van het huidige kalenderjaar. Na afloop van de looptijd wordt de SLA stilzwijgend verlengt met één jaar. OPZEGGING De SLA kan niet tussentijds worden opgezegd. WIJZIGINGEN kan deze SLA, de Gedragsregels en de Fair Use Policy eenzijdig wijzigen. Deze eventuele wijzigingen zullen tijdig op de website van 3 / 18

4 worden gepubliceerd. Ook zullen deze eventuele wijzigingen aan alle klanten worden gecommuniceerd per , op voorwaarde dat zij hun adres in het portaal van hebben opgegeven. Indien de klant niet akkoord is met de voorgestelde wijzigingen dan biedt dit het recht om de dienstverlening tussen de klant en stop te zetten. Deze opzegging dient schriftelijk door de klant aan te worden medegedeeld en niet later dan één maand na het beschikbaar komen van de genoemde wijzigingen. 4 / 18

5 DIENSTVERLENING Software = SaaS = Software as a Service Platform = PaaS = Platform as a Service Infrastructure = IaaS = Infrastructure as a Service De dienstverlening van bestaat altijd uit SaaS, PaaS of IaaS voorzieningen. Als een dienst beheerd is, dan betekent dit dat wij onderhoud uitvoeren. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Beheer. PRODUCTSPECIFICATIE De onderdelen waaruit uw dienst bestaat, staan vermeld op de productspecificatie van de dienst die u aanschaft, zoals bijvoorbeeld systemen, capaciteit en software. De dienstverlening van bestaat uit het beschikbaar maken en houden van deze voorzieningen via het internet. 5 / 18

6 KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING EVALUATIE evalueert periodiek de kwaliteit van haar dienstverlening en de naleving van de overeengekomen service levels. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd dan zal een Service Improvement Plan (SIP) worden opgesteld en onverwijld worden uitgevoerd. Indien uitvoering van het SIP niet leidt tot de daarin vastgelegde verbeteringen binnen een redelijke termijn, dan heeft u het recht de SLA te ontbinden zonder verdere opgaaf van redenen. Eventuele vooraf betaalde termijnen zullen dan worden gerestitueerd. De omvang en diepgang van het SIP is in overeenstemming met de waarde van de SLA exclusief verlengingen. Bij een waarde minder dan 1.000,- per maand (of: ,- per jaar) zal het SIP in verkorte vorm worden opgesteld en in een verkorte procedure worden uitgevoerd. Indien er een SIP is opgesteld, dan kunt u het bij ons opvragen ter inzage. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK voert periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitkomst van dit onderzoek kan worden opgevraagd door elke klant van. KLACHTEN Ondanks gemaakte afspraken kan het voorkomen dat er klachten zijn of dat er verschil van inzicht bestaat over de geleverde dienstverlening. committeert zich om klachten zo neutraal mogelijk te beoordelen en deze op een vlotte wijze af te handelen. Indien door u gewenst, zullen wij de betrokkenheid van een neutrale partij bij de behandeling van klachten accepteren, op voorwaarde dat de hiermee gepaard gaande kosten niet hoger uitvallen dan 3% van de waarde van de SLA exclusief verlengingen. KEY PERFORMANCE INDICATOR Daar waar er bij service levels geen Key Performance Indicators (KPI) staan vermeld, geldt er een generieke KPI van 80%. 6 / 18

7 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN FACTURATIE maakt gebruik van digitale facturen. Mocht u naast de digitale factuur ook een papieren exemplaar per post willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken. Voor elke papieren factuur wordt 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. SERVICEDESK Het eventuele gebruik van de Servicedesk wordt maandelijks in rekening gebracht. Het gebruik is per eenheden van 15 minuten. De eenheden worden naar boven afgerond. Het actuele tarief is in te zien op het Provisioning portaal onder de noemer Engineering (Algemene Diensten). HELPDESK De Helpdesk is geen onderdeel van de standaard SLA. Deze (optionele) dienstverlening wordt in een separate overeenkomst met u vastgelegd. PRIJZEN De in de SLA vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Voor alle diensten van worden de tarieven elk jaar geïndexeerd. BETALINGEN werkt uitsluitend op basis van incasso. De verschuldigde betalingen worden vooraf geïncasseerd. Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden dan ontvangt u hierover bericht. U dient dan binnen vijf werkdagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag na het aflopen van deze periode nog niet voldaan is, dan bent u in staat van verzuim en wordt de dienstverlening stopgezet, hetgeen niet onverlet laat dat de vordering blijft bestaan. Wij zullen dan de wettelijke rente en de eventuele incassokosten in rekening brengen over het openstaande bedrag. Betalingen vinden eerst plaats tot mindering van de kosten, vervolgens van de rente en pas daarna van de hoofdsom. 7 / 18

8 BEVEILIGINGSREGELEMENT In dit hoofdstuk staan de beveiligingsvoorschriften waar u zich met het aangaan van deze SLA aan conformeert. Het opleggen van beveiligingsmaatregelen betekent ook altijd beperkingen opleggen en dat kan vervelend zijn. Wij hopen dat u zich realiseert dat deze beperkingen juist bedoeld zijn om u en uw gegevens te beschermen. BOETEBEDING Indien u een van de voorschriften in dit hoofdstuk overtreedt, dan bent u een boete verschuldigd van 500,- per individuele overtreding. Deze boete is direct door ons opeisbaar en invorderbaar per automatische incasso. Deze boete laat niet onverlet dat u aansprakelijk blijft voor alle schade, inclusief gevolgschade, van uw overtreding. Indien de overtreding per ongeluk is gemaakt, zal er geen boete worden opgelegd en is het boetebeding niet van toepassing. VERBODEN PROGRAMMATUUR Het gebruik van (of het uitvoeren van wijzigingen middels) de volgende applicaties is verboden (de applicaties worden in de Engelse naamgeving genoemd). Indien u een dienst afneemt waarvan in de specificaties functionaliteit wordt genoemd welke conflicteert met de onderstaande lijst, dan geldt het toegestane gebruik conform de specificaties. In alle gevallen geldt dat vergelijkbare applicaties, met vergelijkbare functionaliteiten, tevens verboden zijn. Het is verboden te gebruiken: Elke software bedoelt voor hacking, virus en/of mallware ontwikkeling of distributie, of vergelijkbare doeleinden, of vergelijkbare software, alles in de meest ruime zin des woords. Elke software bedoelt om netwerksystemen te compromitteren, aan te passen en/of te wijzigen, of vergelijkbare doeleinden, of vergelijkbare software, alles in de meest ruime zin des woords. Peer to Peer software, of vergelijkbare software, met als doel illegale content te distribueren. 8 / 18

9 behoudt zich het recht voor de lijst van verboden applicaties op elk willekeurig moment aan te passen, waarbij zij het screeningsproces van deze applicaties in alle redelijkheid zal toepassen. SYSTEEMSERVICES Indien u een beroep wilt doen op deze SLA, dan dient u kritische systeemservices altijd te laten draaien en mogen deze niet gestopt en/of uitgeschakeld worden. Elke systeemservice waarvan het opstarttype Automatisch is, is geclassificeerd als kritische systeemservice. Aanpassingen dienen door onze beheerders te worden uitgevoerd. NETWERKINSTELLINGEN Indien u een beroep wilt doen op deze SLA, dan dient u de netwerkinstellingen van systemen, waaronder maar niet beperkt tot: TCP/IP, naamgeving, netwerkprotocollen en reeds bestaande firewall instellingen, niet te wijzigen en/of uit te zetten en/of te verwijderen, alles in de meeste ruime zin des woords. Aanpassingen dienen door onze beheerders te worden uitgevoerd. CONTROLE Teneinde naleving van de beveiligingsvoorschriften te kunnen controleren, monitoren wij alle systemen in het datacenter van (zowel managed als unmanaged systemen), dag en nacht. Uw privacy en de privacy van uw gegevens is voor ons van het grootste belang. Om deze privacy te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen: Het overgrote deel van monitoren vindt automatisch plaats. Bij het monitoren worden geen privé gegevens van u verzameld, anders dan toegangsgegevens en systeemtechnische gegevens. Het is alle medewerkers van verboden om uw bestanden te openen en in te zien zonder uw toestemming. Wel worden uw bestanden automatisch gecontroleerd op virussen en andere mallware. Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens verzameld of bewaard. heeft een geheimhoudingsplicht (zie het hoofdstuk Overige bepalingen). 9 / 18

10 BEHEER BEHEEROMGEVING De beheeromgeving van betreft een centraal beheercomplex. Dit is een fysiek gescheiden infrastructuur met beveiligde koppelingen naar klantomgevingen. Deze koppelingen worden enkel voor beheerdoeleinden ingezet. De beheeromgeving wordt in dit document niet nader toegelicht, maar mocht u hier toch vragen over hebben dan nodigen wij u van harte uit deze te stellen! BEHEERMETHODIEK voert al haar onderhoud uit met behulp van de ITIL beheermethodiek. ITIL maak beheer meetbaar, door de beheereisen en wensen te vertalen naar zogenoemde service levels. Deze service levels worden in een contract beschreven en vastgelegd. Dit contract noemen we een Service Level Agreement (SLA). Deze SLA is de basis van onze dienstverlening aan u. Aangezien het hier een openbare methodiek betreft, wordt ITIL in dit document niet uitgelegd. Deze methodiek is volwassen en breed geaccepteerd in zowel de private als de publieke sector. Afstemming van de ITIL processen van op uw bedrijfsprocessen is mogelijk. U heeft hiervoor een maatwerk SLA nodig. heeft, onder meer, de volgende onderdelen van ITIL geïmplementeerd: Incident Management Change Management ONDERHOUD VAN DATACENTER INFRASTRUCTUUR heeft de exploitatie van alle datacenter infrastructuur uitbesteed aan Microsoft. ONDERHOUD VAN ANTIVIRUS draagt zorg voor de exploitatie van de centrale antivirus omgeving, de installatie van antivirus software op alle beschermde systemen inclusief software en licenties, en op de installatie van de antivirus updates. 10 / 18

11 Zodra een besmetting wordt geconstateerd neemt actie om de besmette systemen en/of bestanden in quarantaine te plaatsen, of om deze permanent te vernietigen als de betrokken systemen en/of bestanden niet meer herstelbaar zijn. Eventuele opschoningsacties of herstelacties zijn uitgesloten van de SLA en vallen buiten het bestek van onderhoud. Indien zij door uitgevoerd dient te worden, dan zal zij dit doen middels een Maatwerk Wijziging (conform ITIL). ONDERHOUD VAN WINDOWS UPDATES draagt zorg voor de exploitatie van de centrale update omgeving, de installatie van updates op alle beschermde systemen, en bewaakt en controleert het patchlevel. Zodra een probleem wordt geconstateerd neemt contact op met de klant om te bepalen hoe, door wie en wanneer herstelacties uitgevoerd dienen te worden. Eventuele herstelacties zijn uitgesloten van de SLA en vallen buiten het bestek van onderhoud. Indien zij door uitgevoerd dient te worden, dan zal zij dit doen middels een Maatwerk Wijziging (conform ITIL). ONDERHOUD VAN BACKUP draagt zorg voor de exploitatie van de centrale backup omgeving, de installatie van backup software op alle beschermde systemen inclusief software en licenties, en op de uitvoering van de backup conform opgave van de klant. Eventuele herstelacties van backup gegevens zijn uitgesloten van de SLA en vallen buiten het bestek van onderhoud. Zij dienen echter wel altijd door uitgevoerd te worden. CAPACITY MANAGEMENT Op basis van best effort zal, uitsluitend op verzoek, een overzicht tonen van het capaciteitsbeslag van de systemen in eigendom van de klant. Om gedetailleerde periodieke rapportages te ontvangen dient u een maatwerk SLA af te sluiten. 11 / 18

12 ASSET MANAGEMENT Op basis van best effort zal, uitsluitend op verzoek, een overzicht tonen van de specificaties van de systemen in eigendom van de klant. Om gedetailleerde periodieke rapportages te ontvangen dient u een maatwerk SLA af te sluiten. APPLICATIEBEHEER Applicatiebeheer is dat deel van het beheer dat zich richt op het onderhouden en in stand houden van een applicatie. U kunt uw bedrijfsspecifieke applicatie bij ons in beheer te brengen. U dient hiervoor een maatwerk SLA af te sluiten, of u spreekt met ons de beheerwerkzaamheden af middels periodieke Standaard Wijzigingen (conform ITIL). FUNCTIONEEL BEHEER voert geen functioneel beheer. Het uitvoeren van functioneel beheer is de verantwoordelijkheid van de klant. kan wel als intermediair optreden en het functioneel beheer bij een subcontractor beleggen. In deze rol functioneert dan coördinerend (het functioneel beheer blijft de verantwoordelijkheid van de klant). STANDAARD WIJZIGINGEN Standaard Wijzigingen waar u gebruik van kunt maken, inclusief eventuele kosten, staan vermeld op het Provisioning portaal van. MAATWERK WIJZIGINGEN Maatwerk Wijzigingen meldt u aan bij de Servicedesk van. INCIDENTEN Incidenten meldt u aan bij de Servicedesk van. 12 / 18

13 SERVICE LEVELS levert dienstverlening op basis van drie categorieën service levels: Bronze, Silver of Gold. Bij het aangaan van deze SLA kiest u één van deze categorieën. Indien, om wat voor reden dan ook, er geen duidelijke keuze door u wordt gemaakt, dan is het service level Bronze van toepassing. ALGEMENE CRITERIA Kantooruren zijn van 9:00 tot 17:00 op werkdagen. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Daar waar dag is gespecificeerd in plaats van werkdag, wordt een kalenderdag bedoeld. De Servicedesk ondersteuning is standaard op basis van 5 x 8. ONDERHOUD pleegt voortdurend onderhoud op al haar infrastructuur en (beheerde) systemen. Voor zover dit onderhoud leidt tot onbeschikbaarheid van uw dienst, wordt dit onderhoud buiten kantooruren ingepland. Onderhoud wordt tenminste drie werkdagen vooraf aangekondigd; bij Gold diensten wordt het onderhoud tenminste vijf werkdagen vooraf aangekondigd. Indien constateert dat er bijzondere omstandigheden optreden die, naar haar oordeel, aanleiding kunnen geven tot het uitvoeren van directe noodreparaties, dan zal deze noodreparaties direct uitvoeren zonder dit vooraf aan te kondigen. zal nadien uitleg bieden inzake de noodzaak van de noodreparaties. 13 / 18

14 BESCHIKBAARHEIDSGARANTIE biedt geen beschikbaarheidsgarantie: u maakt gebruik van de beschikbaarheidsgarantie van Microsoft Azure en Office 365. Kijk voor meer informatie op de website van Microsoft of vraag ons naar de meeste recente gegevens. RESPONSETIJD INCIDENTEN BRONZE SILVER GOLD Tijdens kantooruren 24 uur 8 uur 1 uur De responsetijd is de tijd die is verlopen vanaf het moment dat een storing is gemeld aan (en gelogd door), tot aan het moment dat start met werkzaamheden om de storing op te lossen. De responsetijd is onderdeel van de functiehersteltijd en derhalve niet additioneel. RESPONSETIJD WIJZIGINGEN BRONZE SILVER GOLD Tijdens kantooruren 72 uur 48 uur 48 uur De responsetijd is de tijd die is verlopen vanaf het moment dat een wijzigingsverzoek is gemeld aan (en gelogd door), tot aan het moment dat start met werkzaamheden om de wijziging te realiseren. FUNCTIEHERSTELTIJD BRONZE SILVER GOLD Tijdens kantooruren 48 uur 24 uur 8 uur De functiehersteltijd is de tijd die is verlopen vanaf het moment dat een storing is gemeld aan (en gelogd door), tot aan het moment dat de storing is verholpen. De tijd, waarbij op uw bijdrage in het oplossingsproces moet wachten, wordt niet meegerekend in de functiehersteltijd. Een degradatie in performance van 50% of minder, wordt niet geclassificeerd als zijnde een storing tenzij de degradatie langer dan 72 uur aanhoudt. 14 / 18

15 OVERIGE BEPALINGEN ACCEPTATIE Deze SLA komt schriftelijk tot stand. De SLA zal door partijen geacht worden tot stand te zijn gekomen in de navolgende gevallen: a) door acceptatie van de door aan u beschikbaar gestelde SLA; b) door (stilzwijgende) acceptatie van de door op grond van de SLA verrichte werkzaamheden. FOUTEN is niet gehouden zich te houden aan kennelijke verschrijvingen, telfouten of omissies die voorkomen in deze SLA. AANSPRAKELIJKHEID is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door opzet van een ondergeschikte of bij de uitvoering van een SLA ingeschakelde derde, terzake waarvan een verwijt valt te maken, danwel schade ontstaan door hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten, of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door te leveren of geleverde programmatuur en documentatie en/of diensten. is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens, en andere informatiedragers van u, daar deze immer wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van de originelen. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van stilstand, storing, onvoldoende of verkeerde werking van de apparatuur tijdens de uitvoering van werkzaamheden gedurende de eventuele eerder genoemde transitie. De aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot het door met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW. is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van u of door u betrokken derden. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 15 / 18

16 OVERMACHT Indien niet in staat is aan haar verplichtingen uit hoofde van enige SLA te voldoen en de oorzaak daarvan is gelegen in het ten tijde van het sluiten van de SLA onvoorziene omstandigheid, waarop in redelijkheid niet geacht kan worden invloed te kunnen uitoefenen, waaronder medebegrepen overmacht of een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis in de zin van de Nederlandse Wet, komen die omstandigheden voor rekening en risico van u. U heeft geen recht om ontbinding van de SLA te vorderen op basis van overmacht, tenzij u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en van wie in redelijkheid niet verwacht mag worden dat de levering en/of voltooiing van de werkzaamheden zoals overeengekomen met op een later tijdstip plaatsvindt en u zulks aan heeft kenbaar gemaakt. Als ontbinding op grond van overmacht plaatsvindt op een moment dat werkzaamheden ten behoeve van u heeft verricht, doch voltooiing door de ontbinding niet meer kan plaatsvinden, bent u gehouden aan te vergoeden de door gemaakte kosten en een honorarium dat correspondeert met de wel door verrichte werkzaamheden. In geval van ontbinding van deze SLA op grond van dit artikel is niet aansprakelijk voor de schade geleden door u; voor zover wel aansprakelijkheid moet worden aangenomen is het bepaalde in de paragraaf Aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing. OPSCHORTING is bevoegd haar diensten aan u op te schorten indien u bij nakoming van deze SLA in verzuim bent, daar onder begrepen het onbetaald laten van de door ons opgestelde facturen. In geval van opschorting blijft u gehouden de overeengekomen prijs voor de diensten van geheel te voldoen. U kunt geen aanspraak maken op vermindering van deze prijs op grond van het feit dat de diensten heeft opgeschort. Blijft u na aanmaning door in verzuim, dan zijn wij gerechtigd deze SLA te ontbinden door een enkel daartoe strekkende verklaring, gericht aan u. De door te verstrekken diensten zullen alsdan worden geacht te zijn voltooid. U bent aansprakelijk voor de gevolgschade die lijdt op grond van gedragingen van u zoals bedoeld in deze paragraaf. 16 / 18

17 RECLAMATIES Alle gebreken verbonden aan de onze diensten moeten door u gedurende de looptijd van deze SLA schriftelijk worden gemeld. Gebreken die worden gemeld nadat de SLA is beëindigd, vervallen. GEHEIMHOUDINGSPLICHT is tijdens de duur en na het beëindigen van deze SLA gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat omtrent zowel (de onderneming(en) van) u alswel omtrent met u gelieerde ondernemingen waaromtrent geheimhouding is opgelegd of waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs vermoed kan worden, alles in de meest ruime zin des woords. EIGENDOMSVOORBEHOUD Tot het moment waarop de door verstuurde facturen door u zijn voldaan blijft eigenaar van eventueel geleverde goederen. RECHT Op alle overeenkomsten en verbintenissen aangegaan door is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, SLA, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. De bepalingen van het VN Koopverdrag (C.I.S.G.), gesloten te Wenen, 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden. 17 / 18

18 EINDE VAN DOCUMENT 2014 BV, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV. De product afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van de aangeboden producten. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without the prior written permission of BV. The product pictures in this document may differ from the products offered. 18 / 18

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afosto

Algemene voorwaarden Afosto Algemene voorwaarden versie: 1 september 2014 Pagina 1 van 8 Algemene voorwaarden Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden. Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Wanneer u het contract tekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal.

Wanneer u het contract tekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Wanneer u het contract tekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 7: Intellectuele eigendom 7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever

Artikel 7: Intellectuele eigendom 7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer M&S Solutions, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden Voorwaarden Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie