Verslag gemeenteavond 21 april (lang)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteavond 21 april (lang)"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteavond 21 april (lang) Gelezen wordt Romeinen 12:1-8, gezongen wordt Psalm18: 1, 9 en na gebed wordt de vergadering geopend door br. Cees Klapwijk, voorzitter van de kerkenraad. Voorafgaand aan de vergadering was er gelegenheid om de penningmeesters van kerk en diaconie en de kerkenraad te bevragen over de inhoud van de financiële cijfers die via het postvakje waren verspreid. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Dit heeft geen vragen voor de vergadering zelf opgeleverd. Beide penningmeesters, zr. Anneke van der Leer als administrateur van de collecten, en de kascontrolecommissie (de brs. Antonello Carta en Jos de Goede) worden hartelijk bedankt voor hun werk het afgelopen jaar. Financiën De Commissie Financiën, bij monde van haar voorzitter br. Anko Niemeijer, gaat in grote lijnen nog een keer door de financiën. Dit is de eerste keer dat de commissie zich aan de gemeente presenteert. De commissie bestaat uit: zr. Franca Koning en de brs. Jan Bijl, Antonello Carta, Martin de Bruin, Dave Hartog en Anko Niemeijer. Dankbaarheid is er omdat de cijfers van 2014 hebben laten zien dat er een aanzienlijk bedrag is bijgedragen, zowel periodiek (VVB) als via de collecten. De terugloop in deze cijfers die zich vanaf 2011 liet zien heeft zich in 2014 niet doorgezet. Wel blijft er een tekort van dat ten laste wordt gebracht van het eigen vermogen. De balans over 2014 laat zien dat het eigen vermogen bestaat uit gebouwen. Maar met stenen kunnen geen rekeningen worden betaald. De aanwezige liquide middelen zijn allemaal bestemd voor bepaalde doelen en zijn dus niet vrij inzetbaar. De begroting voor 2015 is gesteld op basis van 2014 en de te verwachten uitgaven en laat een tekort zien van dat nog kan oplopen tot , dit in afwachting van de bijdragen die nog moeten worden vastgesteld door de Particuliere Synode voor missionair werk. De verkoop van het Houten Kerkje is niet meegenomen in de begroting. De verkoop zal naar verwachting worden geeffectueerd in het laatste kwartaal van 2015 en heeft dus minimaal invloed op de cijfers en begroting van Besluiten waar de opbrengst van de verkoop wordt aangewend moeten nog door de kerkenraad worden genomen. Voor 2015 moeten er extra inkomsten worden gegenereerd en zijn er, als dit niet voldoende lukt, bezuinigingen nodig. De belijdende leden krijgen een brief in de postvakjes waarmee een ieder gevraagd wordt een VVB-toezegging voor 2015 te doen. Daar waar niet wordt gereageerd zal de commissie de gemeenteleden persoonlijk benaderen. Verder zal er meer informatie rond de collecten voor kerkelijke doeleinden worden gegeven, zoekt de diaconie naar mogelijkheden om digitaal te geven in collecten en zal de gemeente door het jaar heen meer geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de kerkelijke financiën. Ook wordt er dringend gezocht naar een broeder of zuster die de boekhouding van de kerk zou willen bijhouden. Dit zal kosten schelen omdat dit nu uitbesteed is aan een administratiekantoor. Verbouw Namens de Verbouwcommissie houdt br. Jan Bijl een derde presentatie in een rij aan de gemeente over de verbouwplannen. In 2013 is er een presentatie in de kerk gehouden over de mogelijkheden tot verbouw van het kerkgebouw, in 2014 is er een uitgewerkt plan gepresenteerd (omdraaiing van het kerkinterieur, uitbreiding van de keuken en het toilettenblok). Voor dit plan werd draagvlak getoond maar er waren zorgen over de financiering. Op verzoek van de kerkenraad heeft de Verbouwcommissie de plannen verder uitgewerkt. Het verdere proces is echter opgehouden, omdat er problemen waren met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Maar na een aantal sessies met de gemeente Leiden is er uiteindelijk goedkeuring om de kerkzaal om te draaien; het schetsplan van de Verbouwcommissie is goedgekeurd. Door middel van een beamerpresentatie wordt het schetsmatig plan van de Verbouwcommissie verder gepresenteerd. Door de Verbouwcommissie zijn veel eisen gesteld variërend van de kleur van de inrichting, tot de loop van de leidingen in het gebouw, de inrichting van het podium en de akoestiek etc.

2 Een planning wordt voorgesteld: aan de hand van de eisen wordt door de commissie een eigen pakket opgesteld, het detailontwerp wordt afgerond, er worden offertes aangevraagd en de omgevingsvergunning wordt geregeld. Er zal overleg zijn met de kerkenraad en de planning is dat het ontwerp voor de vakantie klaar is en er een presentatie zal volgen in het derde kwartaal van dit jaar aan de gemeente waarop een besluit zal moeten volgen. Pauze Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de Commissie Financiën, de Verbouwcommissie, de penningmeesters van kerk en diaconie en de kerkenraad. Vraag br. Van der Woerd: Er is een verlies begroot om de gemeente van de ernst te laten doordringen, maar is dat wel de functie van een begroting? Antw. br. A. Niemeijer: Bestuurlijk gezien heb je gelijk. Maar een extra appel op de gemeente is nodig. Door de begroting zo op te stellen is zichtbaar wat er gebeurd bij ongewijzigd geefgedrag. Binnenkort volgt er een brief in alle postvakken aangaande de VVB-inkomsten. Waarop actie zal volgen in de richting van broeders er zusters die niet gereageerd hebben. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen reageert. Opm. br. Van der Kamp: Deze aanpak van de Commissie Financiën is slim. Hij geeft de commissie en kerkenraad mee om te denken in uitdagingen en continu te kijken naar de bijdragen van leden in vaardigheden en geld. Als je namelijk meer betrokken bent bij een project ben je geneigd om meer te geven. Het is dus goed om in de toekomst iedere keer te denken in uitdagingen. Opm. br. Drijfhout: Is er al een idee hoe digitaal betalen in de kerk mogelijk te maken? Antw. br. F. Godschalk: We doen er nu nog niks mee, maar in den lande wordt al wel betaald via een app. Het is één van de opties die worden bekeken omwille van het afnemen van collecteopbrengsten. Vraag zr. Buchner: Is er een tijdsbepaling bij het persoonlijk benaderen van broeders en zusters wanneer zij niet reageren op de brief aangaande de VVB-toezegging? Antw. br. A. Niemeijer: Het is nu niet duidelijk hoeveel mensen niet zullen reageren. Het streven is wel om hun voor de zomervakantie aan te spreken. Vraag br. Dröge: De vraag is hoe het draagvlak wordt gemeten. Het draagvlak is genoemd in de presentatie. Maar in feite vormen nu de mensen die naar een gemeenteavond gaan het draagvlak, dat zijn er maar een 50-tal. Verder is de vraag wat de toekomstplannen zijn. Er wordt gewezen op de afnemende opkomst van de middagdienst, de samenwerking met de CGK maar ook op het tekort op de begroting. Ook wordt de onderbouwing en de praktische uitwerking van het plan gemist. Verder is er in de plannen gebrek aan historisch besef. We kerken in een historisch kerkgebouw waarbij omdraaiing van de kerkzaal afbreuk doet. Wat is hierin de onderbouwing? Antw. br. C. Klapwijk: Het wordt in de goede volgorde gedaan. Een jaar geleden is het plan gepresenteerd met alle onzekerheden betreffende de financiële dekking. Met de verkoop van het Houten Kerkje is er geen sprake meer van een mogelijkheid tot verbouwing zoals een jaar geleden. Een deel van het eigen vermogen dat in stenen zit wordt nu te gelde gemaakt. De focus door de oprichting van de Commissie Financiën om financieel beleid op te stellen gaat zijn vruchten afwerpen. De Verbouwcommissie heeft de plannen uitgewerkt. Deze zijn nog niet volledig klaar. Om offertes aan te vragen heb je een inhoudelijk plan en een financieel plaatje nodig. Dan moet de

3 kerkenraad gehoord de gemeente een besluit maken over de verbouw, de fasering daarvan. Maar het traject van besluitvorming komt. Opm. br. C. Klapwijk: Kan een maquette niet een middel zijn om draagvlak te peilen? Opm. br. J.H. Bijl: In het plan is geprobeerd optimaal gebruik te maken van de ruimte. Dat was het uitgangspunt. Opm. br. Dröge: Als je bijvoorbeeld de eerste rijen weghaalt, dan heb je ruimte en kan er een podium geplaatst worden. Het weghalen van de kansel is geen goed idee. Opm. br. C. Klapwijk: het meten van draagvlak is een methodisch probleem. De kerkenraad steekt de volsprieten uit en neemt verantwoordelijkheid. Opm. br. H. van der Kamp: Werk stap voor stap naar de toekomst. De vraag is straks wie zitten er in de kerk en met hoeveel. Dit heeft consequenties voor de aanpassingen van de kerkzaal. Stel een plan A en een plan B voor. Ook moet je iedere keer reëel kijken naar draagkracht (getalsmatig en financieel) en draagvlak. Opm. zr. Van der Heiden: De communicatie van de plannen kan beter. Daarmee creëer je bewustzijn, draagvlak en motivatie om tijd en geld te geven. Opm. br. Kloosterman: De kerkenraad moet zorgen voor het verkrijgen van draagvlak. Stuur bijvoorbeeld iedereen een brief met grove kostenschatting, een plan waarop iedereen moet reageren. Opm. br. C. Klapwijk: De suggestie om iedereen een brief te sturen wordt meegenomen. Daarmee heb je, merkt br. Drijfhout op, een soort referendum, iets op papier. Br. Leppink: Dit plan is te groot. Het is een verbouwing van een zaal die 52 dagen per jaar wordt gebruikt. Verder zijn de muren en het stucwerk slecht in het kerkgebouw en is onbekend wat je allemaal nog tegenkomt bij het slopen. Geef de gemeente een keuze: verbouwen of opfrissen van de kerkzaal. Br. Groenewegen: In aansluiting bij brs. Dröge en Leppink. De vraag is of het gebouw niet te kwetsbaar is om een verbouwing waard te laten zijn. Er wordt in het plan niet juist omgegaan met historische zaken, dit nog afgezien van de financiën. Br. A. Broeksema: Het is een mooi plan omdat nu de beamer te hoog hangt en de banken niet comfortabel zitten. Br. Van der Woerd: Is het podium niet te klein in dit plan? Er is weinig ruimte voor andere begeleiding dan het orgel. Er zou meer ruimte moeten zijn om de muziek te ondersteunen. Verder nog: de afstand tussen koffie en de deur is verkleind, er is dan een andere fuik dan die er nu al is. Antw. br. J.H. Bijl: De keuken wordt flexibel. Koffie wordt geserveerd in de zaal. Voor wat betreft de grootte van het podium: het is woekeren met de ruimte. Het podium is nu maximaal ingetekend over de gehele breedte van de zaal. Vraag br. M. de Snoo: Wordt verhuur van de zaal doordeweeks ook meegenomen in de plannen en is er een connectie te maken tussen verhuur en de financiële cijfers?

4 Antw. br. J.H. Bijl: Met betere voorzieningen, toiletten, keuken, is de hoop dat er meer verhuurd kan worden. Het belangrijkste uitgangspunt is een zaal voor onszelf, maar meer verhuur is zeker wenselijk. De vraag is wel hoe groot de markt is die ook al door andere kerken wordt bediend: muziek, concerten etc. Vraag zr. Kruiswijk: Mooi plan. De keuken wordt enkel niet groter dan nu. Kan er voor grote groepen worden gekookt? Gekoppeld hieraan een vraag van br. C. Klapwijk: is er nog respons op de vraag die in het Watermerk heeft gestaan om met de commissie mee te denken? Antw. br. J.H. Bijl: Er is respons. Er wordt een keuken met vier pitten en een oven geplaatst. Deze is professioneel ingericht met extra kastruimte in de multifunctionele ruimte. Opm. br. De Leeuw: Graag een realistische benadering betreffende het aantal stoelen in het plan. De vraag is of er nog zittend avondmaal kan worden gehouden. Dit heeft impact op de gemeente en hierover moet een beslissing worden genomen. Verder wordt het praktisch heel moeilijk om de geplande slimme wand te creëren waarop gebeamd kan worden. Antw. br. J.H. Bijl: Het aantal stoelen wordt gecheckt. Over de praktijk, namelijk het zittend avondmaal en de plaats van ambtsdragers moet nog worden nagedacht. Volgens de commissie kan een slimme wand gerealiseerd worden. Opm. br. Drijfhout: De verhuur van de zaal is toch mogelijk? Als de keuken en de toiletten worden vergroot zal dit wel los lopen. Antw. br. J.H. Bijl: Uit zaalverhuur is meer te halen. Maar, voegt br. C. Klapwijk er aan toe, daar moet geen financieel beleid op worden gemaakt. Vraag br. Groenewegen: Dit voelt als het zitten in een rijdende trein. Er is waardering voor de commissie, maar waar is het punt waar gezegd kan worden hier stoppen of een andere variant kiezen? Antw. br. C. Klapwijk: We zitten niet in een rijdende trein die niet te stoppen is. Er is al veel dat is uitgewerkt. De financiële dekking is ook relevant. Het moet verantwoord worden uitgevoerd. Het punt van beslissen is nog niet bereikt en een nieuwe gemeenteavond moet nog worden gepland. De draagvlakmeting moet worden gedaan. Mogelijk is het haalbaar om dit alles in het najaar te doen op basis van echte plannen en een preferente optie van de kerkenraad. Er is nu in ieder geval waardering voor de Verbouwcommissie en de Commissie Financiën. Vraag br. F. Godschalk: Zijn er expliciete criteria op basis waarvan een besluit wordt genomen? Wanneer wordt er wel verbouw, wanneer niet. Hangt dit samen met financiën en draagvlak? Antw. br. C. Klapwijk. Deze criteria zijn er niet, maar een beslissing moet niet leiden tot een ongezond financieel plaatje. De kerkorde meldt verder dat de gemeente expliciet gevraagd moet worden om instemming bij ingrijpende besluiten van de kerkenraad. Door de Commissie Financiën (br. A. Niemeijer) wordt de kanttekening nog gemaakt dat de commissie zich nog niet heeft uitgesproken over de verbouwplannen. Tenslotte meldt br. C. Klapwijk dat de kerkenraad alle enthousiaste en kritische geluiden zal meenemen. Samenwerking Ds De Snoo neemt het woord en informeert over het onderwerp van samenwerking met CGK en Marekerk en over de NGK Oegstgeest. Dit onderwerp komt vanaf september vaker langs op

5 gemeenteavonden. Er is blijdschap om geloofsherkenning in medechristenen in huidige tijd. Dit smaakt naar meer en bindt samen. Met de CGK was het streven om al één gemeente te zijn. Maar of dit winst betekent is niet duidelijk. Er is een betere route te bedenken. Al twee jaar is er een adviesgroep bezig en in mei bespreken de beide kerkenraden wat er is te borgen in een federatie CGK/GKv Leiden. Is dit een stap vooruit? Ja. Je blijft twee gemeentes maar voor de buitenwacht met een naam. Vanaf september worden de afzonderlijke modellen gemeld en de gemeente wordt geïnformeerd. Er zijn steeds meer contacten met de Marekerk. Te denken is aan jeugdactiviteiten, dank- en biddagen, vespers, Alpha-cursus. Maar de Marekerk is geen gereformeerde kerk. De predikant en de raad stemt in met de gereformeerde belijdenis. Maar de Marekerk is een wijkgemeente van Protestante Gemeente Leiden. Wel leeft het verlangen om bid- en dankdagen ook voor volwassenen samen te vieren. Er is bezinning bij de kerkenraad op punten waarbij het kan om samen te werken. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verklaring van drie kerken waarbij elk een identiteit onderschrijft om op basis daarvan kansels te openen. Maar onze Deputaten Kerkelijke Eenheid geven expliciet hierbij aan dat de gemeente moet worden geïnformeerd en de basis van waarop wordt samengewerkt (identiteit) moet worden gecheckt. Dit alles wordt nog uitgewerkt. Met NGK Oegstgeest is laatst contact geweest. Er wonen zo n 150 leden van NGK Oegstgeest in Leiden. Er is samenwerking met GKv Oegstgeest. Maar de toezegging is gedaan dat zo gauw NGK Oegstgeest een activiteit in Leiden ontplooit dit wordt gemeld. De vergadering wordt gesloten met zingen van Lied 320:1 en 4 en gebed. Per brief, d.d. 22 april 2015, hebben br. en zr. Berghuis-Roorda gevraagd of in de notulen kon worden verwerkt dat zij geheel achter de opmerkingen van brs. Dröge, Leppink, Groenewegen en Kloosterman staan.

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie