Verslag gemeenteavond 21 april (lang)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteavond 21 april (lang)"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteavond 21 april (lang) Gelezen wordt Romeinen 12:1-8, gezongen wordt Psalm18: 1, 9 en na gebed wordt de vergadering geopend door br. Cees Klapwijk, voorzitter van de kerkenraad. Voorafgaand aan de vergadering was er gelegenheid om de penningmeesters van kerk en diaconie en de kerkenraad te bevragen over de inhoud van de financiële cijfers die via het postvakje waren verspreid. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Dit heeft geen vragen voor de vergadering zelf opgeleverd. Beide penningmeesters, zr. Anneke van der Leer als administrateur van de collecten, en de kascontrolecommissie (de brs. Antonello Carta en Jos de Goede) worden hartelijk bedankt voor hun werk het afgelopen jaar. Financiën De Commissie Financiën, bij monde van haar voorzitter br. Anko Niemeijer, gaat in grote lijnen nog een keer door de financiën. Dit is de eerste keer dat de commissie zich aan de gemeente presenteert. De commissie bestaat uit: zr. Franca Koning en de brs. Jan Bijl, Antonello Carta, Martin de Bruin, Dave Hartog en Anko Niemeijer. Dankbaarheid is er omdat de cijfers van 2014 hebben laten zien dat er een aanzienlijk bedrag is bijgedragen, zowel periodiek (VVB) als via de collecten. De terugloop in deze cijfers die zich vanaf 2011 liet zien heeft zich in 2014 niet doorgezet. Wel blijft er een tekort van dat ten laste wordt gebracht van het eigen vermogen. De balans over 2014 laat zien dat het eigen vermogen bestaat uit gebouwen. Maar met stenen kunnen geen rekeningen worden betaald. De aanwezige liquide middelen zijn allemaal bestemd voor bepaalde doelen en zijn dus niet vrij inzetbaar. De begroting voor 2015 is gesteld op basis van 2014 en de te verwachten uitgaven en laat een tekort zien van dat nog kan oplopen tot , dit in afwachting van de bijdragen die nog moeten worden vastgesteld door de Particuliere Synode voor missionair werk. De verkoop van het Houten Kerkje is niet meegenomen in de begroting. De verkoop zal naar verwachting worden geeffectueerd in het laatste kwartaal van 2015 en heeft dus minimaal invloed op de cijfers en begroting van Besluiten waar de opbrengst van de verkoop wordt aangewend moeten nog door de kerkenraad worden genomen. Voor 2015 moeten er extra inkomsten worden gegenereerd en zijn er, als dit niet voldoende lukt, bezuinigingen nodig. De belijdende leden krijgen een brief in de postvakjes waarmee een ieder gevraagd wordt een VVB-toezegging voor 2015 te doen. Daar waar niet wordt gereageerd zal de commissie de gemeenteleden persoonlijk benaderen. Verder zal er meer informatie rond de collecten voor kerkelijke doeleinden worden gegeven, zoekt de diaconie naar mogelijkheden om digitaal te geven in collecten en zal de gemeente door het jaar heen meer geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de kerkelijke financiën. Ook wordt er dringend gezocht naar een broeder of zuster die de boekhouding van de kerk zou willen bijhouden. Dit zal kosten schelen omdat dit nu uitbesteed is aan een administratiekantoor. Verbouw Namens de Verbouwcommissie houdt br. Jan Bijl een derde presentatie in een rij aan de gemeente over de verbouwplannen. In 2013 is er een presentatie in de kerk gehouden over de mogelijkheden tot verbouw van het kerkgebouw, in 2014 is er een uitgewerkt plan gepresenteerd (omdraaiing van het kerkinterieur, uitbreiding van de keuken en het toilettenblok). Voor dit plan werd draagvlak getoond maar er waren zorgen over de financiering. Op verzoek van de kerkenraad heeft de Verbouwcommissie de plannen verder uitgewerkt. Het verdere proces is echter opgehouden, omdat er problemen waren met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Maar na een aantal sessies met de gemeente Leiden is er uiteindelijk goedkeuring om de kerkzaal om te draaien; het schetsplan van de Verbouwcommissie is goedgekeurd. Door middel van een beamerpresentatie wordt het schetsmatig plan van de Verbouwcommissie verder gepresenteerd. Door de Verbouwcommissie zijn veel eisen gesteld variërend van de kleur van de inrichting, tot de loop van de leidingen in het gebouw, de inrichting van het podium en de akoestiek etc.

2 Een planning wordt voorgesteld: aan de hand van de eisen wordt door de commissie een eigen pakket opgesteld, het detailontwerp wordt afgerond, er worden offertes aangevraagd en de omgevingsvergunning wordt geregeld. Er zal overleg zijn met de kerkenraad en de planning is dat het ontwerp voor de vakantie klaar is en er een presentatie zal volgen in het derde kwartaal van dit jaar aan de gemeente waarop een besluit zal moeten volgen. Pauze Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de Commissie Financiën, de Verbouwcommissie, de penningmeesters van kerk en diaconie en de kerkenraad. Vraag br. Van der Woerd: Er is een verlies begroot om de gemeente van de ernst te laten doordringen, maar is dat wel de functie van een begroting? Antw. br. A. Niemeijer: Bestuurlijk gezien heb je gelijk. Maar een extra appel op de gemeente is nodig. Door de begroting zo op te stellen is zichtbaar wat er gebeurd bij ongewijzigd geefgedrag. Binnenkort volgt er een brief in alle postvakken aangaande de VVB-inkomsten. Waarop actie zal volgen in de richting van broeders er zusters die niet gereageerd hebben. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen reageert. Opm. br. Van der Kamp: Deze aanpak van de Commissie Financiën is slim. Hij geeft de commissie en kerkenraad mee om te denken in uitdagingen en continu te kijken naar de bijdragen van leden in vaardigheden en geld. Als je namelijk meer betrokken bent bij een project ben je geneigd om meer te geven. Het is dus goed om in de toekomst iedere keer te denken in uitdagingen. Opm. br. Drijfhout: Is er al een idee hoe digitaal betalen in de kerk mogelijk te maken? Antw. br. F. Godschalk: We doen er nu nog niks mee, maar in den lande wordt al wel betaald via een app. Het is één van de opties die worden bekeken omwille van het afnemen van collecteopbrengsten. Vraag zr. Buchner: Is er een tijdsbepaling bij het persoonlijk benaderen van broeders en zusters wanneer zij niet reageren op de brief aangaande de VVB-toezegging? Antw. br. A. Niemeijer: Het is nu niet duidelijk hoeveel mensen niet zullen reageren. Het streven is wel om hun voor de zomervakantie aan te spreken. Vraag br. Dröge: De vraag is hoe het draagvlak wordt gemeten. Het draagvlak is genoemd in de presentatie. Maar in feite vormen nu de mensen die naar een gemeenteavond gaan het draagvlak, dat zijn er maar een 50-tal. Verder is de vraag wat de toekomstplannen zijn. Er wordt gewezen op de afnemende opkomst van de middagdienst, de samenwerking met de CGK maar ook op het tekort op de begroting. Ook wordt de onderbouwing en de praktische uitwerking van het plan gemist. Verder is er in de plannen gebrek aan historisch besef. We kerken in een historisch kerkgebouw waarbij omdraaiing van de kerkzaal afbreuk doet. Wat is hierin de onderbouwing? Antw. br. C. Klapwijk: Het wordt in de goede volgorde gedaan. Een jaar geleden is het plan gepresenteerd met alle onzekerheden betreffende de financiële dekking. Met de verkoop van het Houten Kerkje is er geen sprake meer van een mogelijkheid tot verbouwing zoals een jaar geleden. Een deel van het eigen vermogen dat in stenen zit wordt nu te gelde gemaakt. De focus door de oprichting van de Commissie Financiën om financieel beleid op te stellen gaat zijn vruchten afwerpen. De Verbouwcommissie heeft de plannen uitgewerkt. Deze zijn nog niet volledig klaar. Om offertes aan te vragen heb je een inhoudelijk plan en een financieel plaatje nodig. Dan moet de

3 kerkenraad gehoord de gemeente een besluit maken over de verbouw, de fasering daarvan. Maar het traject van besluitvorming komt. Opm. br. C. Klapwijk: Kan een maquette niet een middel zijn om draagvlak te peilen? Opm. br. J.H. Bijl: In het plan is geprobeerd optimaal gebruik te maken van de ruimte. Dat was het uitgangspunt. Opm. br. Dröge: Als je bijvoorbeeld de eerste rijen weghaalt, dan heb je ruimte en kan er een podium geplaatst worden. Het weghalen van de kansel is geen goed idee. Opm. br. C. Klapwijk: het meten van draagvlak is een methodisch probleem. De kerkenraad steekt de volsprieten uit en neemt verantwoordelijkheid. Opm. br. H. van der Kamp: Werk stap voor stap naar de toekomst. De vraag is straks wie zitten er in de kerk en met hoeveel. Dit heeft consequenties voor de aanpassingen van de kerkzaal. Stel een plan A en een plan B voor. Ook moet je iedere keer reëel kijken naar draagkracht (getalsmatig en financieel) en draagvlak. Opm. zr. Van der Heiden: De communicatie van de plannen kan beter. Daarmee creëer je bewustzijn, draagvlak en motivatie om tijd en geld te geven. Opm. br. Kloosterman: De kerkenraad moet zorgen voor het verkrijgen van draagvlak. Stuur bijvoorbeeld iedereen een brief met grove kostenschatting, een plan waarop iedereen moet reageren. Opm. br. C. Klapwijk: De suggestie om iedereen een brief te sturen wordt meegenomen. Daarmee heb je, merkt br. Drijfhout op, een soort referendum, iets op papier. Br. Leppink: Dit plan is te groot. Het is een verbouwing van een zaal die 52 dagen per jaar wordt gebruikt. Verder zijn de muren en het stucwerk slecht in het kerkgebouw en is onbekend wat je allemaal nog tegenkomt bij het slopen. Geef de gemeente een keuze: verbouwen of opfrissen van de kerkzaal. Br. Groenewegen: In aansluiting bij brs. Dröge en Leppink. De vraag is of het gebouw niet te kwetsbaar is om een verbouwing waard te laten zijn. Er wordt in het plan niet juist omgegaan met historische zaken, dit nog afgezien van de financiën. Br. A. Broeksema: Het is een mooi plan omdat nu de beamer te hoog hangt en de banken niet comfortabel zitten. Br. Van der Woerd: Is het podium niet te klein in dit plan? Er is weinig ruimte voor andere begeleiding dan het orgel. Er zou meer ruimte moeten zijn om de muziek te ondersteunen. Verder nog: de afstand tussen koffie en de deur is verkleind, er is dan een andere fuik dan die er nu al is. Antw. br. J.H. Bijl: De keuken wordt flexibel. Koffie wordt geserveerd in de zaal. Voor wat betreft de grootte van het podium: het is woekeren met de ruimte. Het podium is nu maximaal ingetekend over de gehele breedte van de zaal. Vraag br. M. de Snoo: Wordt verhuur van de zaal doordeweeks ook meegenomen in de plannen en is er een connectie te maken tussen verhuur en de financiële cijfers?

4 Antw. br. J.H. Bijl: Met betere voorzieningen, toiletten, keuken, is de hoop dat er meer verhuurd kan worden. Het belangrijkste uitgangspunt is een zaal voor onszelf, maar meer verhuur is zeker wenselijk. De vraag is wel hoe groot de markt is die ook al door andere kerken wordt bediend: muziek, concerten etc. Vraag zr. Kruiswijk: Mooi plan. De keuken wordt enkel niet groter dan nu. Kan er voor grote groepen worden gekookt? Gekoppeld hieraan een vraag van br. C. Klapwijk: is er nog respons op de vraag die in het Watermerk heeft gestaan om met de commissie mee te denken? Antw. br. J.H. Bijl: Er is respons. Er wordt een keuken met vier pitten en een oven geplaatst. Deze is professioneel ingericht met extra kastruimte in de multifunctionele ruimte. Opm. br. De Leeuw: Graag een realistische benadering betreffende het aantal stoelen in het plan. De vraag is of er nog zittend avondmaal kan worden gehouden. Dit heeft impact op de gemeente en hierover moet een beslissing worden genomen. Verder wordt het praktisch heel moeilijk om de geplande slimme wand te creëren waarop gebeamd kan worden. Antw. br. J.H. Bijl: Het aantal stoelen wordt gecheckt. Over de praktijk, namelijk het zittend avondmaal en de plaats van ambtsdragers moet nog worden nagedacht. Volgens de commissie kan een slimme wand gerealiseerd worden. Opm. br. Drijfhout: De verhuur van de zaal is toch mogelijk? Als de keuken en de toiletten worden vergroot zal dit wel los lopen. Antw. br. J.H. Bijl: Uit zaalverhuur is meer te halen. Maar, voegt br. C. Klapwijk er aan toe, daar moet geen financieel beleid op worden gemaakt. Vraag br. Groenewegen: Dit voelt als het zitten in een rijdende trein. Er is waardering voor de commissie, maar waar is het punt waar gezegd kan worden hier stoppen of een andere variant kiezen? Antw. br. C. Klapwijk: We zitten niet in een rijdende trein die niet te stoppen is. Er is al veel dat is uitgewerkt. De financiële dekking is ook relevant. Het moet verantwoord worden uitgevoerd. Het punt van beslissen is nog niet bereikt en een nieuwe gemeenteavond moet nog worden gepland. De draagvlakmeting moet worden gedaan. Mogelijk is het haalbaar om dit alles in het najaar te doen op basis van echte plannen en een preferente optie van de kerkenraad. Er is nu in ieder geval waardering voor de Verbouwcommissie en de Commissie Financiën. Vraag br. F. Godschalk: Zijn er expliciete criteria op basis waarvan een besluit wordt genomen? Wanneer wordt er wel verbouw, wanneer niet. Hangt dit samen met financiën en draagvlak? Antw. br. C. Klapwijk. Deze criteria zijn er niet, maar een beslissing moet niet leiden tot een ongezond financieel plaatje. De kerkorde meldt verder dat de gemeente expliciet gevraagd moet worden om instemming bij ingrijpende besluiten van de kerkenraad. Door de Commissie Financiën (br. A. Niemeijer) wordt de kanttekening nog gemaakt dat de commissie zich nog niet heeft uitgesproken over de verbouwplannen. Tenslotte meldt br. C. Klapwijk dat de kerkenraad alle enthousiaste en kritische geluiden zal meenemen. Samenwerking Ds De Snoo neemt het woord en informeert over het onderwerp van samenwerking met CGK en Marekerk en over de NGK Oegstgeest. Dit onderwerp komt vanaf september vaker langs op

5 gemeenteavonden. Er is blijdschap om geloofsherkenning in medechristenen in huidige tijd. Dit smaakt naar meer en bindt samen. Met de CGK was het streven om al één gemeente te zijn. Maar of dit winst betekent is niet duidelijk. Er is een betere route te bedenken. Al twee jaar is er een adviesgroep bezig en in mei bespreken de beide kerkenraden wat er is te borgen in een federatie CGK/GKv Leiden. Is dit een stap vooruit? Ja. Je blijft twee gemeentes maar voor de buitenwacht met een naam. Vanaf september worden de afzonderlijke modellen gemeld en de gemeente wordt geïnformeerd. Er zijn steeds meer contacten met de Marekerk. Te denken is aan jeugdactiviteiten, dank- en biddagen, vespers, Alpha-cursus. Maar de Marekerk is geen gereformeerde kerk. De predikant en de raad stemt in met de gereformeerde belijdenis. Maar de Marekerk is een wijkgemeente van Protestante Gemeente Leiden. Wel leeft het verlangen om bid- en dankdagen ook voor volwassenen samen te vieren. Er is bezinning bij de kerkenraad op punten waarbij het kan om samen te werken. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verklaring van drie kerken waarbij elk een identiteit onderschrijft om op basis daarvan kansels te openen. Maar onze Deputaten Kerkelijke Eenheid geven expliciet hierbij aan dat de gemeente moet worden geïnformeerd en de basis van waarop wordt samengewerkt (identiteit) moet worden gecheckt. Dit alles wordt nog uitgewerkt. Met NGK Oegstgeest is laatst contact geweest. Er wonen zo n 150 leden van NGK Oegstgeest in Leiden. Er is samenwerking met GKv Oegstgeest. Maar de toezegging is gedaan dat zo gauw NGK Oegstgeest een activiteit in Leiden ontplooit dit wordt gemeld. De vergadering wordt gesloten met zingen van Lied 320:1 en 4 en gebed. Per brief, d.d. 22 april 2015, hebben br. en zr. Berghuis-Roorda gevraagd of in de notulen kon worden verwerkt dat zij geheel achter de opmerkingen van brs. Dröge, Leppink, Groenewegen en Kloosterman staan.

Financiële rapportage Kerk en Diaconie 2014

Financiële rapportage Kerk en Diaconie 2014 Financiële rapportage Kerk en Diaconie 2014 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leiden April 2015 Vertrouwelijk Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Kerk Jaarrekening 2014 4 Toelichting jaarrekening 2014 7 Begroting

Nadere informatie

Hoe is het eigenlijk met u?

Hoe is het eigenlijk met u? Hoe is het eigenlijk met u? In oktober hebben we drie bijzondere diensten gehad. We gaven daarmee gehoor aan de roep uit de gemeente (geuit op de Gemeentefestivals van 2013 en 2014, en op twee gemeenteavonden)

Nadere informatie

Gemeente In Ontwikkeling. gemeenteavond 22 september 2016

Gemeente In Ontwikkeling. gemeenteavond 22 september 2016 Gemeente In Ontwikkeling gemeenteavond 22 september 2016 Opbouw gemeenteavond 1. Opening (Piet Quist) 2. Presentatie advies GIO (Jaap Klaassen) 3. Presentatie huisvesting (Sander Janse) 4. Voorlopig standpunt

Nadere informatie

Zomaar een dak. Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat. 11 mei 2015

Zomaar een dak. Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat. 11 mei 2015 Zomaar een dak Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat 11 mei 2015 Waarom zijn we hier samen? Financieel probleem PGG én vraag om herhuisvesting Voorgenomen besluit door AK voor verkoop Exoduskerk

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Klimaatloop 19 september 2015

Klimaatloop 19 september 2015 Klimaatloop 19 september 2015 Energie Neutraal: Gebruik energie = opwekking energie Trias Energetica: Beperken energievraag Duurzaam invullen Restbehoefte fossiel Beperken energievraag: Led verlichting

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

2015/0703 - H.W. Voshol

2015/0703 - H.W. Voshol Retouradres: Schans 20, 4207 EP GORINCHEM Alle leden van het Open Pastoraat Datum Onderwerp Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 3 juli 2015 Besluit Algemene Kerkenraad over huisvesting 2015/0703 - H.W.

Nadere informatie

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid NAAR ÉÉN KERKENRAAD visie en beleid Protestantse Gemeente Den Helder November 2013 Inleiding Op de laatste stadsbrede ambtsdragersavond op 17 april 2013 hebben de predikanten van onze gemeente een droom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA)

Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) Wijkgemeente Elden - de Kandelaar Wijkgemeente Salvatorkerk Verslag Gezamenlijke gemeenteavond 27 november 2014 in de Kandelaar Cees van B ruggen, voorzitter van de

Nadere informatie

Verslag van de centrale gemeenteavond, gehouden op maandag 7 mei 2012 om uur in de Goede Herderkerk.

Verslag van de centrale gemeenteavond, gehouden op maandag 7 mei 2012 om uur in de Goede Herderkerk. Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Hoogeveen Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk Hoogeveen Verslag van de centrale gemeenteavond, gehouden op maandag 7 mei 2012 om 19.45 uur in de Goede Herderkerk.

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

De Commissie van Beheer (CvB)

De Commissie van Beheer (CvB) De Commissie van Beheer (CvB) I. De Commissie van Beheer is door de kerkenraad (KR) ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht NoordWest Samenvatting resultaat 2012 Afgelopen jaar hebben we als Opstandingskerk 18.983, meer uitgegeven dan binnengekregen. Dit tekort is kleiner dan we

Nadere informatie

De IZB Focustrajecten: visie en inhoud. Ds. Jan-Maarten Goedhart Teamleider IZB Focus

De IZB Focustrajecten: visie en inhoud. Ds. Jan-Maarten Goedhart Teamleider IZB Focus De IZB Focustrajecten: visie en inhoud Ds. Jan-Maarten Goedhart Teamleider IZB Focus Wat gaan we doen? Inleidende opmerkingen Waarom de IZB Focustrajecten? Kernwaarden Visie en uitgangspunten Wat willen

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek gebouwen

Uitkomsten onderzoek gebouwen Uitkomsten onderzoek gebouwen (tweede deel presentatie) September 2016 Wat is een kerkgebouw? - In de 1 e plaats zijn wij persoonlijk én als gemeente, Gods kerk. Dus niet het gebouw. - De plaats waar God

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 1 PROTESTANTSE GEMEENTE

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel College van kerkrentmeesters, SecretarisCVK@HervormdScherpenzeel.nl Artikel 1: Begripsbepalingen Verhuurder: het college van kerkrentmeesters

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Baptistengemeente Amersfoort

Baptistengemeente Amersfoort Betreft: Begroting BGA 2016 Amersfoort, 17 februari 2016 Beste broeders en zusters, Hierbij ontvangt u de begroting voor 2016, inclusief een toelichting. De conceptbegroting zelf is opgenomen als bijlage,

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

Toekomstvisie gemeente en uitkomsten onderzoek gebouwen. September 2016

Toekomstvisie gemeente en uitkomsten onderzoek gebouwen. September 2016 Toekomstvisie gemeente en uitkomsten onderzoek gebouwen September 2016 Agenda 19.45 uur: opening van de avond door voorz. wijkkerkenraad 20.00 uur: presentatie voorzitter algemene kerkenraad 20.30 uur:

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERK. 17 februari 2016

HERVORMDE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERK. 17 februari 2016 Gezamenlijke gemeenteavond Fusieproces HERVORMDE GEMEENTE en GEREFORMEERDE KERK 17 februari 2016 Welkom H. van t Pad Uitnodiging namens de fusiepartners: Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Leerdam

Nadere informatie

FEDERATIEDOCUMENT NCGK

FEDERATIEDOCUMENT NCGK FEDERATIEDOCUMENT Verklaring van eenheid De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer weten zich door het geloof verbonden met hun Heer Jezus Christus en daarom

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Eben Haëzer Kerk Pniël Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Eben Haëzer Kerk Telefoonnummer 0527-683687 RSIN/Fiscaal nummer: 824145501 Website adres: www.ebenhaezer-urk.nl E-mail:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Zondag 5 juni Ds. W.N. Middelkoop Ds. A.C. van der Wekken. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 5 juni Ds. W.N. Middelkoop Ds. A.C. van der Wekken. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 5 juni 2016 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17.00 Ds. A.C. van der Wekken Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 12 juni 2016 09:30 Ds. W.N. Middelkoop 17:00

Nadere informatie

Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel

Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle Onderdelen Presentatie Overzicht Problemen Overwegingen / acties / advies Conclusies Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Financieel beleid voor de middellange termijn (2010 2016)

Financieel beleid voor de middellange termijn (2010 2016) Financieel beleid voor de middellange termijn (2010 2016) Inleiding Bij deze stukken vind u het financieel jaarverslag over 2009 en de begroting voor het jaar 2010 (een uitgebreidere versie van jaarverslag

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Maasdijk

Protestantse Gemeente Maasdijk Protestantse Gemeente Maasdijk Notulen van de Gemeenteavond op 10 juni 2015 in het Achterom Voorzitter: Notulist: Adriaan van Zanten Petra Scheffers 1. Opening De voorzitter heet aanwezigen welkom op de

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd.

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd. Memo Financieel perspectief 2013 2017 Vervolg op memo Financieel perspectief 2012 2017 n.a.v. jaarrekening 2011 Aan Algemene Kerkenraad Geachte college, N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

De financiële stukken van de CvB zijn, voorzien van een toelichting, als bijlage 1 bij deze uitnodiging gevoegd.

De financiële stukken van de CvB zijn, voorzien van een toelichting, als bijlage 1 bij deze uitnodiging gevoegd. Aan de gemeenteleden Betreft: Gemeentevergadering op 24 november 2016 Nieuwerkerk aan den IJssel, 11 november 2016 Geachte broeder/zuster, Bij dezen ontvangt u een uitnodiging voor de gemeentevergadering,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam

Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam Deze vragenlijst is bedoeld om meer informatie te krijgen over of, hoe vaak en waarvoor u als gemeentelid of als andere belangstellende gebruik maakt van websites

Nadere informatie

Kerkrentmeesterlijk Beleidsplan Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Kerkrentmeesterlijk Beleidsplan Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Secretariaat: College van Kerkrentmeesters J.B. Altona, Hoorn 58, 2404 HJ Alphen aan den

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Da. Hilde Graafland 1 Agenda: 1. Inleiding 2. Voorgenomen wijzigingen in de Plaatselijke regeling van de AK 3. Toelichting op de situatie in de wijkgemeente Aller Erf 4.

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Programma gemeentebijeenkomst Opening Voorgenomen besluiten moderamen AK Wat verandert er op 1 januari? Concept-plaatselijke regelingen moderamen AK Erediensten, pastoraat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING Commissie van Beheer Postbus 69 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel cvb@de-lichtkring.nl Doelstelling van de CvB bij het beschikbaar stellen van de ruimten in de kerk: De doelstelling van de Commissie van

Nadere informatie

Zes kerken en een dobbelsteen

Zes kerken en een dobbelsteen Zes kerken en een dobbelsteen 2015 Stel je voor: een stellage op de Plantage. De gemeente eromheen. Hervormd en gereformeerd door elkaar. Een korte inleiding. En dan mag uit alle wijkgemeenten iemand de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde

Nadere informatie

Huis van Ontmoeting en Gebed Nijkerk

Huis van Ontmoeting en Gebed Nijkerk Huis van Ontmoeting en Gebed Nijkerk Beleidsplan November 2013 Concept versie 1.6 Opgesteld door: Stef de Jong Klaas Dijkstra Datum: November 2013 1. Recente ontwikkelingen in Christelijk Nijkerk. 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente Eben-Haëzer. Amstelveen-Buitenveldert

Beleidsplan Hervormde Wijkgemeente Eben-Haëzer. Amstelveen-Buitenveldert Beleidsplan 2016-2019 Hervormde Wijkgemeente Eben-Haëzer Amstelveen-Buitenveldert Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van [10 november 2015 ] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Schets van de gemeente

Nadere informatie

CIJFERS EN FEITEN. financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012. Versie: 1.0

CIJFERS EN FEITEN. financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012. Versie: 1.0 CIJFERS EN FEITEN financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012 Versie: 1.0 3 sept. 2013 1 Inhoud pag. 1 samenvatting 3 2 inkomsten kerken 4 3 uitgaven kerken 7 bijlagen 1 tabellen

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016

WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016 WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016 Deel 2 presentatie namens het College van Kerkrentmeesters door br. Aris van Werven (voorzitter) Gemeente, Graag willen we met u het proces delen dat we vanaf vorig

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie