Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/ Annexes du Moniteur belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge"

Transcriptie

1 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voorbehouden * * Neergelegd Griffie Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Federatie van hotel-, restaurant-, caféhouders en aanverwante bedrijven van Waasland (afgekort) : Horeca Waasland Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk Zetel : Rechtstraat België Onderwerp akte : Oprichting De ondergetekenden: Lokeren Staessens Luc, Groendreef 65, 9160 Lokeren Van de Merckt Dirk, Richard Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas van de Winckel Walter, Rechtstraat 444, 9160 Eksaarde verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen: TITEL I: Naam zetel doel duur Artikel 1: De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: federatie van hotel-, restaurant-, caféhouders en aanverwante bedrijven van Waasland, afgekort Horeca Waasland. Artikel 2: De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, te Rechtstraat 444, 9160 Lokeren. Deze kan bij beslissing van de algemene vergadering naar een ander adres in regio Waasland overgebracht worden. Artikel 3: De vereniging heeft tot doel: a) de opbouwende studie van alle economische, financiële en sociale beroepsvraagstukken die de welvaart van alle leden in de hand werken; b) het behartigen, vrijwaren en bevorderen van de belangen van de leden; c) de studie van wetten en verordeningen welke worden toegepast in de sector, teneinde deze op een eenvormige en rechtmatige manier te doen uitvoeren. Waar die het belang van de leden schaden, moet worden gestreefd naar wijziging of afschaffing; d) samenwerking aangaan met verenigingen, private en publieke instellingen, die tot de verwezenlijking van eenzelfde gelijklopend doel kunnen bijdragen; e) streven naar verbetering van de beroepsbelangen van de leden;

2 f) uitgeven van alle documentatie, informatie en tijdschriften elektronisch en/of op papier ter bevordering van het beroep, met of zonder publiciteit, maar steeds zonder partijpolitieke bijdragen of partijpolitieke advertenties of advertenties in strijd met de goede zeden; g) deelname aan huidige of toekomstige organisaties die de verbetering van de beroepsbelangen en bekwaamheid in de hand werken; h) deelname aan de studie van de werkvoorwaarden van het personeel, en desnoods er de toepassing van verwezenlijken in de beroepssector; i) verdediging van de collectieve beroepsbelangen. Gesticht op gronden van zuiver professionele aard, gepaard gaande met de breedste geest van verdraagzaamheid en vrijheid, zal de vereniging zich uitdrukkelijk onthouden van elke activiteit van partijpolitieke of filosofische aard. Zij kan raad verschaffen op iedere schriftelijke of mondelinge vraag. Artikel 4: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden. Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge TITEL II: Leden Artikel 5: De vereniging is samengesteld uit toegetreden, effectieve, steunende en ereleden. Alle soorten leden aanvaarden de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering. Toegetreden leden Artikel 6: Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegetreden lid is van Horeca Vlaanderen vzw, is eveneens toegetreden lid van Horeca Oost-Vlaanderen vzw en van Horeca Waasland vzw, indien de maatschappelijke zetel van het lid gevestigd is in de regio Waasland. Artikel 7: Het lidmaatschap start vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage en loopt tot het einde van de twaalfde maand daarna. Effectieve leden Artikel 8: Toegetreden leden kunnen als effectief lid van de vereniging verkozen worden op voordracht door de raad van bestuur. Daarnaast kan de algemene vergadering beslissen natuurlijke personen of rechtspersonen te aanvaarden die geen toegetreden lid zijn. Deze leden dienen over het statuut van steunend lid bij Horeca Vlaanderen te beschikken. Een toegetreden lid-rechtspersoon moet vertegenwoordigd worden door een zaakvoerder, een afgevaardigd bestuurder of een personeelslid dat de dagelijkse leiding voert over de horecaonderneming en in de arbeidsrechtelijke verhoudingen als vertegenwoordiger van de werkgever erkend wordt. Artikel 9: De kandidaturen worden ingediend bij de raad van bestuur, die de kandidaturen zullen voorleggen aan de algemene vergadering. Het aantal effectieve leden mag niet minder dan drie bedragen. Steunende leden Artikel 10: Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die steunend lid is van Horeca Vlaanderen vzw, is eveneens steunend lid van Horeca Waasland, indien de maatschappelijke zetel van het lid bij aanvang van het lidmaatschap gevestigd is in de regio Waasland.

3 Artikel 11: Het lidmaatschap start vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage en loopt tot het einde van de twaalfde maand daarna. Ereleden Artikel 12: De algemene vergadering kan de titel van erelid voor gewezen effectieve leden die de vereniging uitzonderlijke diensten hebben bewezen, voorstellen aan Horeca Vlaanderen. Hiervoor dient een aanvraag gericht te worden secretariaat van Horeca Oost-Vlaanderen. Ereleden kunnen de algemene vergaderingen bijwonen zonder stemrecht. Algemene bepalingen: Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge Artikel 13: Het reglement van inwendige orde vermeldt een gedetailleerde oplijsting van alle gemeenten die behoren tot de regio Horeca Waasland vzw. Artikel 14: De effectieve, toegetreden en steunende leden worden jaarlijks door Horeca Vlaanderen vzw uitgenodigd om hun bijdrage als toegetreden lid van Horeca Vlaanderen vzw binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de bepaalde betalingstermijn, zoals vastgelegd in de uitnodiging tot betaling, wordt geacht ontslagnemend te zijn als effectief, toegetreden en/of steunend lid van Horeca Waasland vzw. Artikel 15: Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk bij de raad van bestuur ingediend te worden. Het effectief, toegetreden of steunend lid dat zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verloren heeft of vrijwillig is uitgetreden, heeft geen recht meer op de voordelen die lidmaatschap zijn verbonden. Het kan ook geen teruggave eisen, geheel of gedeeltelijk, van de lidmaatschapsbijdrage of het herstel eisen van verloren rechten. Artikel 16: Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het effectief, toegetreden of steunend lid overlijdt, failliet wordt verklaard of onder een beschermingsstatuut wordt geplaatst. Artikel 17: Een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is vereist voor het uitsluiten van een effectief lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Elke stemming is geheim en schriftelijk. Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het effectief lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Het is een lid niet toegelaten om in naam van de vzw of in persoonlijke naam bezwarende elementen over de vzw te uiten t.o.v. derden in de ruimste zin. Het is het lid evenmin toegelaten te handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw. Artikel 18: De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen voor de effectieve, toegetreden en steunende leden worden door de raad van bestuur van Horeca Vlaanderen vzw vastgesteld en mogen niet lager zijn dan 1 euro of niet hoger zijn dan euro. De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen wordt bepaald in het reglement van inwendige orde van Horeca Vlaanderen vzw. De betaling van het lidgeld geeft toegang tot de documentatie en recht op de dienst- en adviesverlening van de vereniging, volgens de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur. Effectieve leden hebben ook alle rechten

4 die de vzw-wet hen toekent. Het lidmaatschap houdt geen enkele aansprakelijkheid in voor de verbintenissen van de vereniging. Artikel 19: De lidgelden worden rechtstreeks betaald aan Horeca Vlaanderen vzw. Een deel van deze lidgelden wordt door Horeca Vlaanderen vzw maandelijks gestort op de zichtrekening van Horeca Oost-Vlaanderen vzw. De verdeelsleutel wordt bepaald in het reglement van inwendige orde van Horeca Vlaanderen vzw. Horeca Oost- Vlaanderen zal op zijn beurt het vastgelegde saldo overmaken op de bankrekening van Horeca Waasland vzw. TITEL III: Algemene vergadering Artikel 20: Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden. Alle effectieve leden dienen beroepsactief te zijn in de horecasector. Bij stopzetting van een activiteit in de horecasector wordt het effectief lid automatisch geschrapt in het ledenregister. De bekrachtiging hiervan wordt vastgelegd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering na kennisgeving van wijziging van toestand door het betrokken effectief lid. De algemene vergadering is de hoogste instantie van de vereniging. Aan haar uitsluitende bevoegdheid zijn voorbehouden: het wijzigen van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid van de vereniging, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. Artikel 21: De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging dat vereist. De oproeping die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Artikel 22: De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail ten minste acht dagen voor de vergadering. Artikel 23: Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20ste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door 1/20ste van de effectieve leden ten minste vier dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. De definitieve agenda wordt door de raad van bestuur verzonden ten minste twee dagen voor de vergadering. Artikel 24: De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5de van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 21 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De algemene vergadering moet doorgaan binnen de 40 dagen. Artikel 25: De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de secretaris van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezig effectief lid (niet in leeftijd maar in aantal jaren lidmaatschap). Bij afwezigheid van de secretaris duidt degene die de algemene vergadering voorzit de secretaris van de algemene vergadering aan.

5 Artikel 26: Elk lid van de algemene vergadering heeft één stem en kan zich op deze vergadering doen vertegenwoordigen door een ander effectief lid en houder van een schriftelijke volmacht. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Artikel 27: In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste 2/3de van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de verenging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het 2de of 3de lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Elke stemming is geheim en schriftelijk behalve indien de aanwezige of vertegenwoordigde leden unaniem akkoord zijn om mondeling te stemmen. Artikel 28: De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in processen-verbaal, ondertekend door degene die de vergadering voorzit of door de secretaris van de algemene vergadering. Belanghebbende derden en effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging inzage krijgen in de beslissingen van de algemene vergadering. Zij dienen hun gemotiveerd verzoek tot inzage schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. TITEL IV: Raad van bestuur Artikel 29: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie bestuurders. In geval de algemene vergadering uit slechts drie personen bestaat, bestaat de raad van bestuur uit twee personen. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur door de algemene vergadering en kunnen steeds door de algemene vergadering worden afgezet. De bestuurders dienen beroepsactief te zijn in de horecasector. Bij stopzetting van een activiteit in de horecasector wordt de bestuurder automatisch geschrapt in het ledenregister. De bekrachtiging hiervan wordt vastgelegd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering na kennisgeving van wijziging van toestand door de betrokken bestuurder. Artikel 30: Bestuurders worden gekozen uit de effectieve leden. De raad van bestuur wordt samengesteld uit : De raad van bestuur kan worden samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter (niet noodzakelijk), een secretaris en een penningmeester. Per rechtspersoon kan slechts één persoon afgevaardigd worden als bestuurder van Horeca Waasland vzw. Het reglement van inwendige orde bepaalt de vormvoorschriften voor het indienen van de kandidaturen en de wijze en het verloop van de verkiezing. Artikel 31: Experten kunnen uitgenodigd worden op de raad van bestuur, echter zonder stemrecht, voor zover de raad van

6 bestuur beslist dat dit nuttig en nodig is. Artikel 32: De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de secretaris of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezig bestuurslid (niet in leeftijd maar in aantal jaren lidmaatschap). Bij afwezigheid van de secretaris duidt degene die de raad van bestuur voorzit de secretaris van de raad van bestuur aan. Artikel 33: Het uitoefenen van een mandaat, een leidende en/of een publieke functie in de lijst van verenigingen, organisaties, federaties en/of ondernemingen opgesteld door de raad van bestuur, is onverenigbaar met het mandaat van lid van de raad van bestuur. De regionale organisaties zijn ertoe gehouden de kandidaturen voor een mandaat in de raad van bestuur te toetsen aan deze onverenigbaarheid. De raad van bestuur houdt toezicht op de naleving van dit artikel en tegen zijn beslissingen is geen beroep mogelijk. Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge Artikel 34: De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter telkens de omstandigheden dit vereisen. De raad van bestuur kan ook bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag van een meerderheid van bestuurders, behorende tot minstens twee verschillende regionale organisaties. Artikel 35: De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Artikel 36: Een bestuurder die zijn mandaat wil beëindigen, moet dit aan de raad van bestuur meedelen. In de mededeling dient de datum wanneer het ontslag ingaat vermeld te zijn. Indien geen ontslagdatum vermeld wordt, gaat het ontslag onmiddellijk in. Bij schriftelijk ontslag, wordt het mandaat als bestuurder met onmiddellijke ingang beëindigd. De bekrachtiging hiervan wordt bevestigd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering, na kennisgeving van wijziging van toestand van de betrokken bestuurder. Bij stopzetting van de beroepsactiviteit in de horecasector, kan een bestuurder zijn mandaat nog maximaai 4 jaar uitoefenen. Daarna wordt zijn mandaat automatisch beëindigd. Artikel 37: De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college: de raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben geen waarde. Degene die de raad van bestuur voorzit, neemt niet deel aan de eerste stemming. Enkel bij gelijkheid van stemmen brengt de voorzitter zijn stem uit. Elke stemming is geheim en schriftelijk. Degene die de vergadering voorzit van de vergadering stelt twee stemmentellers aan. De raad van bestuur kan beslissen om een vergoeding toe kennen aan haar bestuurders. Artikel 38: De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. TITEL V Functies: Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester Artikel 39: De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur, die deze functie steeds terug kan intrekken.

7 Artikel 40: De voorzitter van de vereniging wordt verkozen voor 4 jaar. Hij kan onbeperkt herverkozen worden op voorwaarde dat de kandidaat op het moment van zijn verkiezing beroepsaktief is. Artikel 41: De kandidaturen worden ingediend bij het secretariaat van Horeca Waasland vzw. Het reglement van inwendige orde bepaalt de vormvoorschriften voor het indienen van de kandidaturen. Artikel 42: Het mandaat van voorzitter is verenigbaar met de functie van ondervoorzitter, secretaris of penningmeester van de vereniging Horeca Oost-Vlaanderen vzw.. Artikel 43: Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge De ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden verkozen door de raad van bestuur voor voor 4 jaar. Ze kunnen onbeperkt herverkozen worden op voorwaarde dat de kandidaten op het moment van hun verkiezing beroepsaktief zijn. Artikel 44: Het is de voorzitter en ondervoorzitter niet toegelaten zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat, hetzij op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, federaal dan wel Europees vlak. Vanaf het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen voor een dergelijk politiek mandaat, moeten zij onmiddellijk ontslag nemen uit hun functie bij Horeca Waasland vzw. Artikel 45: Wanneer de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester hun mandaat beëindigen, omwille van het feit dat men het niet meer eens is met de beslissingen genomen door de raad van bestuur als college, wordt men geacht ontslag te nemen uit de raad van bestuur (en in voorkomend geval het dagelijks bestuur). De raad van bestuur duidt dan een bestuurder aan die het vrijgekomen mandaat zal vervullen met onmiddellijke ingang. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester die hun mandaat willen beëindigen, moeten dit schriftelijk aan de raad van bestuur kenbaar maken. TITEL VI Dagelijks bestuur Artikel 46: Een dagelijks bestuur kan worden samengesteld. Het dagelijks bestuur kan, indien gewenst, beroep doen op de aanwezigheid van externe experten, echter zonder stemrecht. Het dagelijks bestuur stelt enkel verrichtingen van gering belang en op voorwaarde dat deze spoedeisend zijn. Artikel 47: De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. TITEL VII Orgaan van vertegenwoordiging Artikel 48: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de leden van het orgaan van vertegenwoordiging, die apart kunnen handelen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur, die hen steeds kan afzetten uit het orgaan van vertegenwoordiging. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan tevens geschieden op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. TITEL VIII: Algemeenheden

8 Artikel 49: Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Artikel 50: Op 31 december van ieder jaar worden de rekeningen gesloten en eindigt het boekjaar. De jaarrekeningen worden samen met de begroting van het volgende dienstjaar door de raad van bestuur binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. TITEL IX: Ontbinding, vereffening Artikel 51: In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de vereffeningsvoorwaarden. Bijlagen bij het - 08/05/ Annexes du Moniteur belge De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan, derwijze dat iedere regionale organisatie vertegenwoordigd is, en stelt hun bezoldiging vast. De algemene vergadering van 23/01/2015 heeft tot bestuurders benoemd: Staessens Luc, Groendreef 65, 9160 Lokeren, geboren op 20/06/1963, te Beveren-Waas Van de Merckt Dirk, Richard Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, geboren op 14/03/1971, te Halle De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college: de raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben geen waarde. Degene die de raad van bestuur voorzit, neemt niet deel aan de eerste stemming. Enkel bij gelijkheid van stemmen brengt de voorzitter zijn stem uit. Elke stemming is geheim en schriftelijk. Conform artikel 48 van de statuten heeft de raad van bestuur van 23/01/2015 benoemd tot leden van het orgaan van vertegenwoordiging: Staessens Luc, Groendreef 65, 9160 Lokeren, geboren op 20/06/1963, te Beveren-Waas Gyssels Johan, Lippenslaan 99, 8300 Knokke, geboren op 17/02/1955, te Eeklo Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de leden van het orgaan van vertegenwoordiging, die apart kunnen handelen. Aldus opgemaakt op de raad van bestuur van 23/01/2015 Gyssels Johan Lid van orgaan van vertegenwoordiging

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *14301324* Neergelegd 04-02-2014 Griffie Bijlagen bij het - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 1 I. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 De vereniging draagt als naam: "Nationaal Jenevermuseum Hasselt. In haar betrekkingen tot derden mag zij ook gebruik

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden. De leden van de VZW Oudercomité van de Vrije Basisschool Madonna, opgericht op 12/06/2002, hebben in de Bijzonder Algemene vergadering van 08/09/2005 met eenparigheid van stemmen de beslissing genomen

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Neergelegd *15312662* 23-07-2015

Neergelegd *15312662* 23-07-2015 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden Neergelegd *15312662* 23-07-2015 Griffie Ondernemingsnr : 0891.319.043 Bijlagen bij het - 27/07/2015

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Nieuwe statuten van de VVGT, voor te leggen op de Algemene Vergadering van 03/12/2010, ter goedkeuring

Nieuwe statuten van de VVGT, voor te leggen op de Algemene Vergadering van 03/12/2010, ter goedkeuring Nieuwe statuten van de VVGT, voor te leggen op de Algemene Vergadering van 03/12/2010, ter goedkeuring Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW s Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw V.V.G.T.

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem Titel I: NAAM - ZETEL DOEL - DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam Hellvoc Hemiksem-Schelle, Deze naam moet steeds door de

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033 Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw Hoogstraat 81 9250 Waasmunster Ondernemi ngsnumm er : 477906033 NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van 1410912004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

Ruiterclub De Haan V.Z.W. STATUTEN

Ruiterclub De Haan V.Z.W. STATUTEN Ruiterclub De Haan vzw adres Zeehondstraat 08 8420 Wenduine Ondergetekenden: 1 Buyle Marijke 2 Degroote Filip 3 Demarteau Sophie 4 De Wolf Jutta 5 Ossieur Patrick 6 Van Oyen Randy Ruiterclub De Haan V.Z.W.

Nadere informatie

C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N

C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N Het Vlaams Paard vzw VP vzw Poperingseweg 134 8908 Vlamertinge Ondernemingsnummer : 0470.503.052 C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 9 mei 2014, geldig bijeengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie Belgian Society for Microscopy VZW - BSM VZW Statuten De ondergetekenden : Bernard Nysten Dirk Adriaensen Anton-Jan Bons Philippe Leclère Sara Bals Winnok De Vos Jacqueline Lecomte-Beckers Jan D'Haen Jan

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd.

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd. STATUTEN SAMEN vzw Op 4 maart 2013 aanvaardden de leden van de Algemene Vergadering die samenkwam met een quorum van 2/3 e van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd unaniem een wijziging van de

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw.

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw. ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB BLANKENBERGE vzw. Vereniging zonder winstoogmerk VZW nr.: 537 070 Ondernemingsnummer: 408 714 646 Gerechtelijk Arrondissement Brugge STATUTEN De ondergetekenden... 1. De heer

Nadere informatie

Willem Tell Vilvoorde

Willem Tell Vilvoorde Willem Tell Vilvoorde Vereniging Zonder Winstoogmerk, Te Vilvoorde, 11 december 2014 Statuten Voorafgaande opmerking: Telkens in deze statuten gesproken wordt van de Wet wordt de wet van zevenentwintig

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Vzw Sportpromotie en speelpleinwerking Melle Vzw Sp² Melle Kouterslag z/n 9090 Melle Ondernemingsnummer:0897226739 S T A T U T E N TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

Organisatie van advies- en ingenieursbureaus. Statuten

Organisatie van advies- en ingenieursbureaus. Statuten Organisatie van advies- en ingenieursbureaus Vereniging zonder winstoogmerk Statuten HOOFDSTUK I Benaming rechtsvorm - zetel - bepaling van het beroep - doel -duur. Artikel 1- Naam - rechtsvorm De vereniging

Nadere informatie

Alumni Letteren Leuven vzw

Alumni Letteren Leuven vzw Titel I Naam, zetel, doel, duur Artikel 01 Alumni Letteren Leuven vzw De vereniging draagt de naam Alumni Letteren Leuven. Artikel 02 De vereniging is gevestigd in het arrondissement Leuven, met huidig

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel Artikel 1. Rechtsvorm De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg

Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg De ondergetekenden, Voor Cera Holding CVBA, 1. Rik Gilbert Donckels, Markiezenlaan 1, 3210 Linden, geboren op 14/09/1941 te Wevelgem 2. Yvan Albert Paul Dossche, Parklaan

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE

STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE De bijzondere algemene vergadering van 2 september 2013 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Bedrijf & Samenleving België vzw Stuiversstraat 8 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475.427.484 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van 19/04/2012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G

S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G Europe Class Belgium VZW A. Vermeylenlaan 5/54 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0409.519.449 N I E U W E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN TITEL 1. Naam, zetel, doel, duur. Art 1. Rechtsvorm. De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW'

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' Nota Ref: C01-11- Brussel, 29 augustus 2011 STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' (Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 30 juni 2011) (Wijziging art 2 goedgekeurd op de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie