Positionering en financiering van schuldbemiddeling in de CAW's, een cruciaal moment in de verdere strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positionering en financiering van schuldbemiddeling in de CAW's, een cruciaal moment in de verdere strategie"

Transcriptie

1 Lid van het Verbond Sociale Ondernemingen Datum: 4/2/11 Auteur: Jan Vos Versie: drie Herkomst: Dagelijks bestuur CAW Federatie Doel: ter discussie en eerste beslissingen Bestemming: CAW overleg Positionering en financiering van schuldbemiddeling in de CAW's, een cruciaal moment in de verdere strategie 1. Het aantal mensen met overmatige schuldenlasten of risico op overmatige schuldenlast stijgt enorm. Het hebben van schulden is op zich geen probleem. Wie heeft er geen hypothecair krediet voor de aanschaf van een woning of sluit om een of andere reden een krediet af voor de aanschaf van een wagen of een ander product (televisie)? Problematisch wordt het wel als mensen hun schulden structureel niet meer of nog nauwelijks kunnen terug betalen of door hun schulden in de armoede terecht komen. Een aantal cijfers getuigen van een verontrustende stijging van de schuldenproblematiek. Een eerste belangrijke bron is de Nationale Bank. Zo is in België het aantal mensen met één of meerdere betalingsachterstanden in 2010 opgelopen tot personen. Er werden in nieuwe betalingsachterstanden geregistreerd, wat een stijging was met 8,4 % in vergelijking met Zeer opmerkelijk is de spectaculaire groei van het aantal toelatingen voor collectieve schuldenregelingen. Collectieve schuldenregelingen zijn een soort individuele faillissement, waarbij mensen na een periode van gecoördineerde terugbetalingen terug schuldenvrij zijn. Dit nieuwe systeem is pas in 2000 gestart en is ondertussen op einde 2010 opgelopen tot , wat een stijging was van 11,5 % tov 2009; einde 2009 was er t.o.v een stijging van 23,3 %. Wij vermelden hier ook nog een aantal indirecte indicatoren voor overmatige schuldenlast. Het aantal huishoudens met leefloon is in Vlaanderen in 2010 gestegen tot Pag. 1 van 9

2 huishoudens (gemiddeld maandelijks), wat een stijging is van 7,3 % t.o.v (bron VVSG). In 2009 telden de Vlaamse OCMW s dreigende uithuiszettingen (bron VVSG). Een andere indicatie voor de gestegen schuldenproblematiek is het aantal contracten dat door de energieleveranciers (bron de VREG) wordt opgezegd. Bij elektriciteit is er sprake van een stijging 21,57 %, van in 2008 tot in Bij gas gaat het over een stijging 22,15%, in 2008 tot in In 2010 werden meer dan dossiers(bron VVSG) van de distributienetbeheerder behandeld door de Lokale adviescommissies (LAC s) van de Vlaamse OCMW s behandeld. In 2009 hadden de Vlaamse OCMW s en CAW s (bron Vlaams Centrum Schuldbemiddeling) samen dossiers schuldhulpverlening tov in Evolutie in het beleid en de financiering van de sociale schuldbemiddeling Voortbouwend op de federale wet op het consumentenkrediet is Vlaanderen in 1997, op basis van het decreet van 24 juli 1996, gestart met de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling. Concreet betekende dit dat er naast advocaten, deurwaarders en notarissen ook sociale schuldbemiddelaars werden erkend, in de praktijk OCMW s en CAW s. Sinds 10/7/2008 is het decreet over de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling aangepast, zodanig dat deze instellingen ook kunnen gesubsidieerd worden. Momenteel zijn er 22 CAW s, 305 OCMW s (van de 308) en 4 OCMW-verenigingen erkend. Tot nu toe voorzag Vlaanderen geen financiering voor de sociale schuldbemiddeling. Voor de correctheid kan vermeld worden dat Vlaanderen wel financiële middelen voorziet voor een Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, een gedeelte van de kostprijs van de vorming voor sociale schuldbemiddelaars en enkele preventiecampagnes. Het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord opteerde voor een radicale koerswijziging. Wij citeren: We willen dat alle mensen met schuldproblematiek toegang hebben tot kwaliteitsvolle schuldbemiddeling. We werken een subsidiesysteem uit voor de diensten schuldbemiddeling, mogelijk via bovenlokale samenwerking. Nadien werd dit algemeen principe ook verder uitgewerkt in het VAPA (Vlaams ActiePlan Armoedebestrijding, zie fiches 22 en 78 in voortgangsrapport 2010). Wat betreft sectorale regelgeving en financiering zijn de OCMW s sinds 2005 via het federale Sociaal Energiefonds verplicht een erkende dienst voor schuldbemiddeling op te richten. Via het Sociaal Energiefonds ontvangen de Vlaamse OCMW s in 2010 samen een totaal bedrag van ,36 euro voor de begeleiding mensen met energieschulden, dit is een gemiddelde van euro per gemeente, amper genoeg voor de financiering van één maatschappelijk werker. Antwerpen ontvangt als grootste OCMW ,20 euro, een van de kleinste gemeente van Vlaanderen, Spiere Helkijn, ontvangt ,21 euro. Daarnaast kunnen de OCMW s die zich laten aanstellen als collectieve schuldbemiddelaar ook beroep doen op het fonds collectieve schuldenregeling, dit wel voor zover de arbeidsrechter dit goedkeurt. In de praktijk hebben de OCMW s in (bron VCS) dossiers collectieve schuldenregeling opgenomen. Tenslotte kunnen de OCMW s ook beroep doen om gemeentelijke financiering. Wat betreft de CAW s is de schuldbemiddeling in de huidig geldende regelgeving (decreet 19/12/1997, uitvoeringsbesluit 01/01/2004) een bijkomende opdracht en daarenboven de enige bijkomende opdracht waarvoor geen specifieke financiering voorzien is. In het nieuwe decreet op het Algemeen Welzijnswerk (8/5/2009) is er geen sprake meer van bijkomende opdrachten. De memorie van toelichting stelt dat het algemeen onthaal van een CAW moet toegankelijk zijn voor iedereen, met om het even welke vraag. Psychosociale begeleidingen moeten bij prioriteit Pag. 2 van 9

3 aangeboden worden aan de meest kwetsbare personen en bevolkingsgroepen. Als zodanig is er in de regelgeving geen sprake meer van schuldbemiddeling. In het eindadvies van de Gemengde Commissie Kerntaken Autonoom Algemeen Welzijnswerk, die het nieuwe decreet op het AWW heeft voorbereid, wordt vermeld dat schuldbemiddeling niet als een zelfstandig aanbod wordt aangeboden, maar enkel in het kader van integrale begeleidingen. Schuldbemiddeling is als zodanig zeker niet voorzien in de programmatie en de enveloppenfinanciering van de CAW s. De CAW s rekenen hiervoor op het decreet schuldbemiddeling. Cruciaal is momenteel het onderzoek dat in opdracht van de minister loopt. De bedoeling is (op citaat) de werking en de organisatie van de erkende instellingen te onderzoeken met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van de kwaliteit. De eindresultaten van dit onderzoek worden verwacht tegen 30 april Toekomst financiering sociale schuldbemiddeling onduidelijk. Minister Van Deurzen heeft reeds vooruitlopend op het onderzoek van de Katholieke Hogeschool Kempen in het Vlaamse Parlement verklaard de OCMW s niet rechtstreeks te financieren (Zie antwoord op actuele vraag van de heer Kurt De Loor tot de heer Jo Vandeurzen van 13 oktober 2010). Daarnaast is er op een sectoroverleg met de CAW Federatie (17/11/2010) aan de CAW s ook reeds bekend gemaakt dat er de volgende jaren een structureel budget van komt ter financiering van kwaliteit en samenwerking in de schuldbemiddeling. In het vooruitgangsrapport 2010 van het VAPA is er in de fiches 22/78 wel een effectieve financiering van de sociale schuldbemiddeling voorzien, maar te starten vanaf 2013, en zonder dat geen concrete budgetten zijn ingeschreven. Zowel de OCMW s als de CAW s hebben in het verleden al hun bezorgdheid geuit over deze evolutie. Het huidige beleid heeft tot gevolg dat het aanbod, de spreiding en de kwaliteit van de sociale schuldbemiddeling in Vlaanderen zeer ongelijk verdeeld zijn. Een kwalitatieve sociale schuldbemiddeling veronderstelt voor heel wat mensen meer dan een goed afbetalingsplan, maar is ook een kwestie van het herstellen van zelfvertrouwen, het overwinnen van schaamtegevoelens, het steunen, motiveren, activeren, van mensen, hen leren inzien door welke waarden en normen zij in de problemen geraken, hen leren budgetteren en dikwijls ook hen leren afspraken na te komen. Het aanbod van de schuldbemiddeling in CAW s is totaal ondermaats. In de meeste CAW s heeft men zelfs onvoldoende schuldbemiddelaars om interne cliënten (ambulante integrale begeleidingen, thuislozen, begeleid wonen, gedetineerden) een kwalitatieve schuldbemiddeling aan te bieden. Het aanbod is zelfs dermate klein dat slechts een zeer beperkt aantal CAW s zijn aanbod extern durft bekend maken. Tegelijkertijd werken CAW s aan creatieve oplossingen om schuldbemiddeling regionaal te organiseren (bv mobiele schuldbemiddelaars). OCMW s en CAW s hopen alvast dat het onderzoek van de KhK zal leiden tot concrete financieringsmodellen en tot het vastleggen van de nodige budgetten. Pag. 3 van 9

4 4. Het huidige aanbod financiële hulpverlening 4.1. Het globale aanbod van OCMW en CAW: een verschuiving van sociale schuldbemiddeling naar de advocatuur. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling geeft via zijn basisregistratie zicht op de evolutie van de financiële hulpverlening in de OCMW s en CAW s en vergelijkt die ook met de evolutie van de collectieve schuldenregeling. Zie bijlage en c782196a8c0.pdf Het aanbod van de CAW s is op het terrein van de schuldhulpverlening in vergelijking met de OCMW s relatief beperkt, in in de CAW s tov in de OCMW s. Het globale aantal dossiers is in 2009 gestegen tot Dit betekent een stijging met 2,3 % ten opzichte van 2008 een stijging met 9,1% ten opzichte van De CAW s zijn nauwelijks actief op het terrein van de collectieve schuldenregeling. Het is logisch dat zij zich niet laten aanstellen als collectieve schuldbemiddelaar omdat deze positie (vergelijkbaar met voorlopige bewindvoerder, rapportage aan de arbeidsrechter) niet te verzoenen is met de autonome positie van een CAW. Dit is vroeger ook formeel met de CAW s afgesproken. Minder logisch is het kleine aandeel budgetbegeleidingen of budgetbeheer in combinatie met een derde schuldbemiddelaar (in de praktijk advocaten). Strikt genomen is het aantal schuldbemiddelingen in de sector van de OCMW s en CAW s relatief beperkt gestegen in vergelijking met de enorme groei van de collectieve schuldenregeling. In Vlaanderen is het totaal aantal collectieve schuldenregeling in 2009, namelijk (in 2010 zelfs al dossiers), al hoger dan het totaal aantal schuldbemiddelingen door OCMW s en CAW s, namelijk Er is sprake van een grote verschuiving van sociale schuldbemiddeling naar de advocatuur. Deze aangroei van de CSR heeft vermoedelijk met verschillende zaken te maken. Rond de problematiek van schulden heerst er een groot taboe en veel schaamte. Mensen doen niet op tijd beroep op externen, hebben veel te weinig kennis van alternatieven (bv betalingsfaciliteiten bij de vrederechter ), laten problemen teveel aanslepen en komen dan uiteindelijk terecht bij een collectieve schuldenregeling als de problemen bijna uitzichtloos zijn. Ook het te beperkte aanbod van de sociale schuldbemiddeling is een verklarende factor. De realiteit is dat bijna alle CSR dossiers opgenomen worden door advocaten. Op zich geen probleem, maar voor een aantal mensen is dit wel een probleem, we denken aan mensen die beschikken over beperkte sociale vaardigheden of mensen, waar de financiële problematiek hand in hand gaat met psychische of psychosociale problemen, of waar financiële problemen mede veroorzaakt door allerlei sociale ongelukken (echtscheiding, baanverlies of een langdurige ziekte). De advocatuur heeft niet de tijd, noch de expertise om met deze psycho-sociale problemen om te gaan. In de collectieve schuldenregeling is er dan ook voor dergelijke groepen een groot risico op herval. De sterke samenhang tussen psychisch onwelbevinden en financiële kwetsbaarheid werd recent nog bevestigd in een onderzoek van het Steunpunt WVG, zie hiervoor het decembernummer van Weliswaar. De drastische groei van de collectieve doet ook de vraag rijzen of in de sector voldoende preventief wordt opgetreden. Door gebrek aan aanbod op de eerstelijns schuldbemiddeling stapelen problemen zich op en komen mensen met schulden zo in feite onnodig in een toch wel rigied keurslijf van een collectieve schuldenregeling. Pag. 4 van 9

5 4.2. Zeer ongelijk aanbod en diverse aanpak en prioriteiten in de CAW s In bijlage vindt u het aantal begeleidingen per CAW die geregistreerd werden via Tellus (4 financiële modules) voor Uit deze tabel blijken zeer grote verschillen in aantallen. Vroeger waren grote verschillen bijna uitsluitend te verklaren door het al niet hebben van een Centrum Maatschappelijk Werk in de fusie, nu hangt het samen met een bewuste prioriteit. Het aantal dossiers collectieve heeft betrekking op twee aspecten: hulp bij het indienen van een aanvraag of het opnemen van een begeleiding, gekoppeld aan een externe collectieve. De cijfers van het VCS geven hier meer duiding, de meerderheid gaat over hulp bij een aanvraag. Als we de cijfers van Tellus combineren met de resultaten uit een interne bevraging op de laatste overleggroep financiële hulpverlening (juni 2010), dan kunnen we hier een aantal globale tendensen formuleren: Schuldbemiddeling komt vooral voor in volgende settings: algemeen ambulante diensten, begeleid wonen, onthaaltehuizen en justitieel welzijnswerk. Alhoewel de CAW s in vergelijking met de OCMW s verhoudingsgewijs meer aan budgetbegeleiding doen, blijft ook in de CAW s het aantal dossiers budgetbeheer groter dan het aantal budgetbegeleidingen. Voor mensen met voldoende intellectuele vaardigheden is budgetbegeleiding meestal effectiever, maar voor de hulpverlener is dit veel arbeidsintensiever en meer belastend. We vrezen dat men ook in de CAW s af en toe omwille van werkdruk en werkcomfort kiest voor budgetbeheer. De meerderheid van de CAW s hebben een interne overleggroep om de schuldbemiddeling af te stemmen. De CAW s hanteren verschillende organisatiemodellen: een afzonderlijke dienst schuldbemiddeling, een integratie van het aspect schuldbemiddeling in de ambulante sociale dienst, een mobiel team dat het aspect schuldbemiddeling behartigt in de teams, de schuldbemiddeling wordt volledig overgelaten aan teams die er mee te maken hebben en tenslotte CAW s die een mengeling hebben van organisatievormen. Ongeveer de helft van de CAW s is rechtstreeks toegankelijk voor financiële problemen, maar binnen deze helft legt men nog verschillende accenten: zonder actieve profilering, met actieve profilering naar iedereen, met actieve profilering louter naar achtergestelde groepen. Iets minder dan helft van de CAW s is niet rechtstreeks toegankelijk, maar spitst zich toe op schuldbemiddeling voor cliënten, die met een andere hulpvraag binnenkomen of laten schuldbemiddeling geheel of gedeeltelijk (de complexe dossiers) over aan de OCMW s. De keuze voor geen rechtstreekse toegankelijkheid betekent niet dat men geen prioriteit geeft aan schuldbemiddeling. Er zijn zelfs CAW s die een vrij groot aantal dossiers schuldbemiddeling hebben zonder een rechtstreekse toegankelijkheid. Het werken met mobiele schuldbemiddelaars heeft hier zeker een voorbeeldwaarde ( bv de Kempen, Metropool..). Slechts een zeer beperkt aantal CAW s beschikken zelf over een volwaardige juridische ondersteuning. Heel wat CAW s doen voor juridische ondersteuning een beroep op OCMWjuristen. 5. Keuzes voor een verdere uitbouw van de schuldbemiddeling in de CAW s? Op een moment dat duidelijk is dat Vlaanderen wellicht geen uitgebreide financiering voor de schuldbemiddeling zal voorzien, stelt zich de vraag waar de CAW s met de schuldbemiddeling Pag. 5 van 9

6 naar toe willen en welke strategie zij hiervoor willen ontwikkelen. Mogelijk kunnen de adviezen (organisatorisch, financieel) van de KHK (Katholieke Hogeschool Kempen) einde april/mei nog verhelderend zijn, veel zal ook afhangen waar de CAW s zelf met de schuldbemiddeling naar toe willen. Na meer dan 15 jaar schuldbemiddeling zijn enkele zaken niet meer ter discussie: schuldbemiddeling is geen activiteit die je er zo maar even bij neemt, schuldbemiddeling is een specialisatie, met een juridisch-administratieve component en een hulpverlenende component. Schuldbemiddelaars moeten jaarlijks voldoende dossiers behandelen om kwaliteit te kunnen bieden. Bij sociale schuldbemiddeling gaat schuldbemiddeling hand in hand met kwalitatieve budgetbegeleiding. Als men de twee aspecten organisatorisch of personeelsmatig scheidt (wat mogelijk zelfs opportuun is) dan moeten de twee processen en dimensies zorgvuldig en met wederzijds respect op mekaar afgestemd zijn om resultaat te boeken. Verder spreken de CAW s zich best duidelijk uit over hun opdracht en externe profilering op dit terrein. Zonder een collectief en duidelijk standpunt is een coherente belangenbehartiging onmogelijk. Wij zien verschillende mogelijkheden of (?) gradaties: CAW s zijn op het vlak van schuldbemiddeling - als beperkt, aanvullend alternatief op het OCMW - rechtstreeks toegankelijk voor mensen met financiële problemen. Het aanbod van een CAW gebeurt echter altijd vanuit een integrale kijk. Als cliënten hun vraag beperken tot het uitwerken van een afbetalingsplan, moet dit ook kunnen. De tekst Werken aan Verbinding spreekt over een ruim toegankelijk (voor iedereen, voor gelijk welke vraag) onthaal en begeleidingen die zich toespitsen op kwetsbare doelgroepen. Wat betekent dit begrip op het terrein van de schuldbemiddeling? Het begrip kwetsbaar is veel ruimer dan het klassieke begrip kansarm (multi-problem, generatie-arm..). Heel dikwijls gaan financiële problemen samen met scheidingen, ziekte, werkloosheid, relationele en psychische problemen (depressie..). Deze piste veronderstelt dat expertise m.b.t. schulden minstens in een back-up concept op onthaal moet beschikbaar zijn en schuldbemiddeling in begeleidingen moet kunnen aangeboden worden als een onderdeel van een ruimere integrale begeleiding. Een integrale begeleiding omschrijven we als een begeleiding die zich tegelijk richt op materiële als immateriële problemen, zich toespitst op de samenhang tussen verschillende levensdomeinen en dat problemen door de mensen zelf ook in hun samenhang worden ervaren en dat die elkaar ook versterken. Binnen deze piste kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen rechtstreekse toegankelijkheid (financiële problemen mogen de aanmeldingsvraag zijn) of een beperking tot cliënten die zich met een ruimere problematiek of andere problematiek (thuisloosheid, ) aanmelden. Tegelijkertijd stelt zich ook hier nog de keuze voor een actieve profilering en een passieve profilering. De vorige piste wordt aangehouden maar beperkt zich expliciet tot kansarme groepen (multiproblem, generatiearm, ), voor alle andere groepen wordt beroep gedaan op OCMW s en advocaten. CAW s beperken zich drastisch tot budgetbegeleiding en budgetbeheer en sluiten voor de schuldbemiddeling samenwerkingsakkoorden met OCMW s en advocaten. De erkenningen als diensten voor schuldbemiddeling worden consequent opgezegd of zelfs wettelijk uitgesloten (schrappen in decreet). Ook dit is geen vrijblijvende piste, maar veronderstelt een prioriteit op budgetbegeleiding en meer belangenbehartiging i.f.v. volwaardige leefgelden en vooral een groter engagement van de CAW s in de collectieve schuldenregeling. Voor de meest kwetsbare doelgroepen heeft een collectieve schuldenregeling zonder een budgetbegeleiding in feite weinig zin. Pag. 6 van 9

7 Het dagelijks Bestuur van de Federatie heeft bewust gekozen voor piste twee. Deze piste sluit het meeste aan bij de sectorale hulpverleningsvisie en de eerstelijns rol van de CAW s. Het DB heeft vanuit deze keuze ook een dringende brief (zie bijlage) verzonden aan de minister en leden van de missie welzijn (meerderheidspartijen). Het Steunpunt is ook lid van de platformgroep decenniumdoelen Deze platformgroep overkoepelt de belangrijkste middenveldorganisaties die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding. Deze groep heeft op 15 februari een lunchdebat met de fractievoorzitters van het Vlaamse Parlement en de leden van de commissie welzijn. Het Steunpunt zal op dit lunchdebat aanwezig zijn om de problematiek van de thuisloosheid en de schuldbemiddeling aan te kaarten. Hoe duidelijker het standpunt van de federatie, hoe gemakkelijker het Steunpunt hier ook kan naar verwijzen. Het Steunpunt moet hoe langer hoe meer opletten om een belangenbehartigende rol op te nemen. Pag. 7 van 9

8 Tabel 1. Basisregistratie Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (samenvattend overzicht OCMW CAW) Pag. 8 van 9

9 Tabel 2 : Tellus 2008 aantal begeleidingen voor de 4 financiële modules Schuldbemiddeling Budgetbegeleiding Collectieve Budgetbeheer Total N % N % schuldenregeling N % N % N % De Mare Metropool De Terp Welzijnshuis De Kempen Sonar 't Verschil Artevelde Visserij Regio Aalst Waasland Zuid Oost-Vlaanderen Archipel Mozaiek Delta Hageland Leuven Regio Vilvoorde De Viersprong De Papaver Piramide Stimulans Middenkust Midden West-Vlaanderen Pag. 9 van 9

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Oktober 2011 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling De heer Pascal

Nadere informatie

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Limburg Sociaal Enkele cijfers 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Inhoud Inleiding Bestaansonzekerheid in Limburg Inkomen ter hoogte van wettelijke armoedegrens Recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk Datum: 08/12/2011 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: Definitief Herkomst: CAW overleg (RvB CAW Federatie) Doel: Beleidssignaal De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK...

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK... Onderzoeksrapport Resultaten van de basisregistratie en de uitgebreide registratie uitgevoerd bij de erkende instellingen schuldbemiddeling in Vlaanderen, 2007-2009 November 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen

Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen 2 Beste lezer Je zette een eerste stap om een oplossing te vinden voor je schulden en/of moeilijkheden om je budget te plannen. In deze bundel geven we je een overzicht

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Lokale Advies Commissie

Lokale Advies Commissie Draaiboek Lokale Advies Commissie Antwerpen Aantal beheerders Distributienetbeheerders Gas en Elektriciteit: Eandis Infrax Drinkwaterproducent: AWW Frequentie / locatie / samenstelling van de lac Frequentie:

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009 CAW in beeld cijfers 2009 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap 5 1.1. Steekkaart CAW...5 2. Een nieuw decreet 6 3.

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 13 april 2011 Nevele Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth 1 Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 13 april 2011 I.

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Mensen willen niet zozeer be-grepen, maar aangeraakt worden (voorstelling Albatros-De Schutting) Pleidooi voor thuislozenzorg in 2007

Mensen willen niet zozeer be-grepen, maar aangeraakt worden (voorstelling Albatros-De Schutting) Pleidooi voor thuislozenzorg in 2007 Thuisloosheid kan worden omschreven als een toestand van persoonlijke en maatschappelijke kwetsbaarheid, waarin iemand terechtkomt als gevolg van een kort- of langdurend aftakelingsproces. De thuisloosheid

Nadere informatie

Nu komen WE rond. Nu komen WE rond. Draaiboek voor groepswerkingen met cliënten in schuldhulpverlening

Nu komen WE rond. Nu komen WE rond. Draaiboek voor groepswerkingen met cliënten in schuldhulpverlening Nu komen WE rond Nu komen WE rond Draaiboek voor groepswerkingen met cliënten in schuldhulpverlening 1 Nu komen WE rond Ontstaan van de groepswerkingen vb. oudergroepje, kookgroepje vanuit de SIF. Succes

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zit ting 2007-2008 14 februari 2008 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene, de dames Sonja Claes en Anne Marie Hoebeke, de heren Bart Van Malderen en Bart Caron en mevrouw Helga Stevens houdende

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 CAW in beeld cijfers 2011 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap 6 1.1. Steekkaart...6 2. De voorbereiding van een

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Online hulpverlening: light of heavy?

Online hulpverlening: light of heavy? Online hulpverlening: light of heavy? Helen Blow 15 juni 2011 Wat is het Steunpunt? Expertise centrum voor sociaal werk op de eerste lijn Ondersteuningsstructuur voor 25 autonome Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stad en OCMW Workshop Financieel Management

Samenwerking tussen Stad en OCMW Workshop Financieel Management Samenwerking tussen Stad en OCMW Workshop Financieel Management 22 september 2010 Eddy Schevernels en Martin Conincx ontvangers stad en ocmw Antwerpen Samenwerken op vlak van: 1. Thesaurie 2. Toekomstig

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Wuustwezel Bredabaan 735 Wuustwezel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WUUSTWEZEL/RMIB-STOF-SFGE/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 CAW in beeld cijfers 2011 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap 6 1.1. Steekkaart...6 2. De voorbereiding van een

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen:

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen: REGIOSTRATEGIE THUISLOOSHEID NOORD-WEST-VLAANDEREN JULI 2013 INLEIDING Enkele maanden geleden startten een aantal partners, op uitnodiging van de Regionale Welzijnscommissie Oostende, met het uitwerken

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie