Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen"

Transcriptie

1 Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

2 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering Atlas Copco... 4 Tabellen... 4 De balans...11 De resultatenrekening en resultaatverwerking...12 De toelichting...12 De sociale balans...12 Het jaarverslag...12 Een eerste snelle analyse van de jaarrekening...13 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening...13 Herwerkte balans, horizontale en verticale analyse...15 De financiële structuur...20 Het nettobedrijfskapitaal methode Het nettobedrijfskapitaal methode Analyse van de Cashflow...21 Ratioanalyse...24 Liquiditeit...24 Vergelijking met de liquiditeit van de sector...25 De solvabiliteit...26 De algemene solvabiliteitsratio s...26 De dekkingsratio s...27 Vergelijking met sectorgegevens...28 Rendabiliteit...29 De algemene rendabiliteitsratio s...29 Vergelijking met sectorgegevens...29 Verkoopmarges...30 Algemene verkoopmarges...30 Rentabiliteitsratio s...31 Vergelijking met de sectorgegevens...31 Financiële Hefboom...32 Toegevoegde waarde

3 Algemeen toegevoegde waarde...32 Vergelijking met de sectorgegevens

4 Atlas Copco Atlas Copco is een onderneming die gespecialiseerd is in de bouw van industriële producten die de productiviteit van een bedrijf verhogen. In deze sector, waarin het bedrijf wereldleider is, levert het een uitgebreid gamma aan producten en diensten. Gaande van lucht en gascompressoren, stoomgroepen, constructie en mijnbouwmateriaal, industriële gereedschappen en assemblagesystemen, tot de aftermarket en verhuur. Situering van Atlas Copco in haar sector Atlas Copco behoort tot de NACE_BEL code 28.12, de vervaardiging van hydraulische apparatuur. Deze code is een subcode van 28, de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen. Verder in het werk zal, bij de vergelijking van Atlas Copco met de sector, steeds vergeleken worden meet ondernemingen die een jaarrekening volgens het volledig schema opmaken en als NACE_BEL code hebben. Sectorgegevens NBB: 01_22_00.htm?l=nl werkt niet!!! Eerste situering Atlas Copco De jaarrekening met betrekking tot 2009, met hierbij het jaarverslag en het verslag van de commissaris, is opgenomen in bijlage. In een eerste situering zullen de balans, de resultatenrekening en resultaatverwerking vergeleken worden voor de opeen volgende jaren 2005 tot en met Tabellen Op de volgende bladzijden gaan we allereerst van start met een overzicht van de laatste 5 boekjaren ( ). 4

5 Aard van het schema : Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Begindatum van het boekjaar : 1/01/2005 1/01/2006 1/01/2007 1/01/2008 1/01/2009 Afsluitingsdatum van het boekjaar : 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2009 Datum van de algemene vergadering : 14/06/ /06/ /06/ /06/2009 9/06/2010 Datum van neerlegging van de jaarrekening : 22/06/2006 9/07/ /07/2008 2/07/ /06/2010 MF - referte : A) : B) : Controlestatus van de jaarrekening : Voldoet aan alle wettelijke controles Voldoet aan alle wettelijke controles Voldoet aan alle wettelijke controles Voldoet aan alle wettelijke controles Voldoet aan alle wettelijke controles = = = = = BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in eenheden EUR > > > > > ACTIVA Toel VASTE ACTIVA 20/ I. OPRICHTINGSKOSTEN II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA / A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa 26 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen / IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA A. Verbonden ondernemingen / Deelnemingen Vorderingen 281 B. Ondernemingen waarmee een deelnemings /3 0 0 verhouding bestaat 1. Deelnemingen Vorderingen 283 C. Andere financiële vaste activa 284/ Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 5

6 A. Handelsvorderingen 290 B. Overige vorderingen VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING A. Voorraden 30/ Grond- en hulpstoffen 30/ Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering 37 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/ A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen / VIII. GELDBELEGGINGEN / A. Eigen aandelen 50 B. Overige beleggingen 51/ IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/ X. OVERLOPENDE REKENINGEN / TOTAAL DER ACTIVA 20/ PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/ I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 IV. RESERVES A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere

7 C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves V. OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) 140(141) VI. KAPITAALSUBSIDIES 15 VOORSCHOT AAN DE VENNOTEN OP DE VERDELING 19 VAN HET NETTO-ACTIEF VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII.A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten / VII.B. Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/ VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR A. Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen 170. Niet-achtergestelde obligatieleningen 171. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172. Kredietinstellingen 173. Overige leningen B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels 1751 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 D. Overige schulden 178/9 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/ A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/8 2. Overige leningen 439 C. Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels 441 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

8 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden 47/ X. OVERLOPENDE REKENINGEN / TOTAAL DER PASSIVA 10/ = = = = = = = = RESULTATENREKENING = = = = = = < < < < < Bedragen in eenheden EUR > > > > > TOEGEVOEGDE WAARDE (EXL. BTW) I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/ A. Omzet B. Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. BEDRIJFSKOSTEN (-) 60/ A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen 600/ Voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, 631/ bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: (toevoegingen+ terugnemingen-) F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toe / voegingen +, bestedingen en terugnemingen -) G. Andere bedrijfskosten / H. Als herstructureringskosten geactiveerde 649 bedrijfskosten (-) III. BEDRIJFSWINST(+) BEDRIJFSVERLIES(-) IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

9 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten / V. FINANCIELE KOSTEN (-) A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa 651 dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen+, terugnemingen - C. Andere financiële kosten 652/ VI. WINST(+) VERLIES(-) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde- 760 verminderingen op immat. en mat. vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor 762 uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten /9 VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN (-) A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde- 660 verminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risiso's en 662 kosten: (toevoegingen+, bestedingen-) D. Minderwaarden bij de realisatie van 663 vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten /8 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 uitzonderlijke kosten (-) IX. WINST(+) VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING Onttrekking aan de uitgestelde belast. (+) 780 Overboeking naar de uitgestelde belast. (-) 680 X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-)(+) / A. Belastingen (-) 670/ B. Regularisering van belastingen en terugneming

10 van voorzieningen voor belastingen XI. WINST(+) VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) 689 XIII. TE BESTEMMEN WINST (VERLIES)VAN HET BOEKJAAR (+)/(-) = = = = = RESULTAATVERWERKING = = = = = A. TE BESTEMMEN WINST(+) VERLIES(-) Te bestemmen winst (+), verlies (-) van het boekjaar 14P Overgedragen winst (+) verlies (-) v/h vorige boekjaar 14P B. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves C. TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN (-) 691/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT 14 over te dragen winst (-) 693 over te dragen verlies 793 E. TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 794 F. UIT TE KEREN WINST (-) 694/ Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

11 De balans Actiefzijde De daling van het totaal actief, die euro (-10.32%) bedraagt, is vooral te wijten aan een afname van installaties, machines en uitrusting ( euro). Maar ook door een sterke afname van vorderingen op meer dan 1 jaar ( euro). De vorderingen op meer dan 1 jaar zijn de grootste balanspost in de activa van de onderneming. Deze vordering bedragen in 2009 zo n 63% van de totale activa. Deze vorderingen bevatten alleen de overige vorderingen, vorderingen die ontstaan uit zuiver financiële activa. De vorderingen op ten hoogste een jaar vormen de 2 de belangrijkste post van het actief. In 2009 bedroegen deze vorderingen zo n 32% van het totaal actief. De vorderingen zijn opgesplitst in handelsvorderingen en overige vorderingen. De handelsvorderingen vertegenwoordigen een 11% van de vorderingen ten hoogste op een jaar. De overige vorderingen nemen dus zo n 89% van deze post voor hun rekening. De financiële vaste activa vormen de kleinste post van het totaal activa. Deze post heeft een waarde van euro terwijl het totaal van de balans zo n 3.4 miljard euro bedraagt. Eigenlijk heeft deze post dus totaal geen invloed op het totaal van het actief tenzij hij in de toekomst serieus zal stijgen. De euro vertegenwoordigt de vorderingen en borgtochten in contanten die de onderneming heeft. Passiefzijde Het totaal der passiva is dit jaar met euro (10,32%) gedaald. Dit is voornamelijk te wijten aan een daling van de schulden met 48,95%. De grootste balanspost van de passiva van deze onderneming is het Eigen Vermogen. Deze is dit jaar gestegen met euro (+9,18%), tot een totaal van euro, wat neerkomt om 78,86% van de totale passiva. Deze stijging vindt haar oorzaak volledig bij een uitbreiding van de reserves. De tweede grootste post van de passiva zijn de schulden. Deze post is bijna gelijk verdeeld over de schulden op korte termijn ( ) en de schulden op lange termijn ( euro). De Schulden op lange termijn zijn in 2009 met euro (- 59,24%) gedaald, de schulden op korte termijn met euro (-34,32%). Algemeen Atlas Copco is erin geslaagd een groot deel van haar schulden af te betalen, alsook een deel in haar reserves te steken. Dit wijst op de positieve situatie waarin de onderneming zich bevindt. Een gunstig resultaat heeft ervoor gezorgd dat Atlas Copco zowel haar schulden voor een groot deel kon afbetalen, alsook haar reserves kon aansterken. 11

12 De resultatenrekening en resultaatverwerking Bedrijfsresultaat of operationeel resultaat Het bedrijfsresultaat of operationeel resultaat is gedaald van euro in 2008 naar euro in Deze daling van 30,75 % is grotendeels te wijten aan een daling van de omzet met euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg in ,59% van de bedrijfsopbrengsten, waar het in ,74% van de bedrijfsopbrengsten bedroeg. Dit betekent dus dat de bedrijfskosten in dezelfde mate zijn gedaald dan de bedrijfsopbrengsten. De grootste kostenpost, de Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, is gedaald van euro in 2008 naar euro in Deze daling van 13,91% bevestigt de vaststelling op de sociale balans: het bedrijf heeft bespaard door een aantal werknemers te ontslagen. Meer informatie over de financiële kosten en opbrengsten Bij de financiële kosten en opbrengsten is er een sterke daling/stijging van zowel de kosten (- 39%) als de opbrengsten (-53%). Buiten de opbrengsten uit financiële vaste activa (+123%) zijn alle posten van zowel de opbrengsten als de kosten gedaald. Uitzonderlijke kosten en opbrengsten Opmerkelijk is dat er in het boekjaar 2009 geen uitzonderlijke kosten en opbrengsten zijn. Waar Atlas Copco in 2008 nog aan euro meerwaarden had bij de realisatie van vaste activa, bedraagt deze in euro. De winstbestemming Zoals reed besproken bij de balans, blijkt uit de resultaatverwerking dat het resultaat bijna volledig (95%) gereserveerd wordt onder de beschikbare reserves. De toelichting Dit gedeelte bevat informatie over een aantal posten in de balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. In de eerste situering werd hier reeds veelvuldig naar verwezen. De sociale balans Atlas Copco stelde in 2009 gemiddeld 2472 personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), tewerk. Dit is een daling van 11,93% ten opzichte van 2008, waar de onderneming nog 2807 personeelsleden telde. Gepaard met deze daling in het aantal personeelsleden, dalen ook de personeelskosten. Deze dalen met 14,28%, van euro naar euro. Het jaarverslag Omdat Atlas Copco een vrij grote onderneming is, moeten zij aan hun jaarrekening een jaarverslag toevoegen. In het jaarverslag van 2009 zijn de volgende punten aan bod gekomen: 12

13 Een eerste snelle analyse van de jaarrekening Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening Bespreking Activa De activa van Atlas Copco Airpower stijgen in de loop der jaren. In het jaar 2009 zijn de activa met 75,13 procent gestegen ten opzichte Zoals je kan zien is deze stijging te wijten aan een stijging in de (uitgebreide) vaste activa en in de (beperkte) vlottende activa. De stijging van de activa is in het jaar 2007 het grootste. De activa is dan met zo n 130 procent gestegen ten opzichte van De reden hiervoor is een stijging van de overlopende rekeningen. Deze rubriek stijgt met zo n 160 procent. In het jaar 2005 is het bedrag op de overlopende rekening euro en in 2007 is dit bedrag In de toelichting van het jaar 2007 zien we dat dit bedrag wordt vertegenwoordigd door drie cijfers. De grootste brok van dit bedrag zijn de verworven intresten met euro, In het jaar 2005 zijn er helemaal geen verworven intresten. De reden hiervoor is dat in het jaar 2005 Atlas Copco geen vordering op meer dan één jaar heeft en deze vordering heeft ze wel in In het jaar 2007 hebben zij een overige vordering van 3,850 miljard euro. Dit is dus de verklaring voor spectaculaire stijging van de rubriek overlopende rekeningen In de verticale analyse zien we bij thesaurieactiva bij alle jaren een zeer klein getal behalve in het jaar Dan bedragen de thesaurieactiva zo n 40 procent van het balanstotaal. In het jaar 2006 heeft Atlas Copco een overige geldbelegging van zo n 1,6 miljard euro. Wat deze overige belegging precies inhoudt weten we niet. Dit staat niet vermeldt in de toelichting. De verticale analyse geeft ons ook een duidelijk beeld van hoeveel procent de vaste en de vlottende activa bedragen ten opzichte van het totaal. In de tijdsperiode van 2005 tot 2007 schommelen de verhoudingen vrij hard. In de jaren 2008 en 2009 blijven de verhouding van de vaste en de vlottende activa ten opzichte van het totaal activa stabiel. De vaste activa van 2005 is zo hoog omdat Atlas Copco een deelneming heeft in een onderneming. Deze deelneming daalt in 2006 en in 2007 hebben ze deze deelneming zelfs niet meer. De reden dat het vast actief zo hoog is in 2005 ligt dus aan de deelneming die ze in een andere onderneming hebben. In 2006 is verhouding tussen het vast en vlottend actief bijna even groot. De deelneming is gedaald omdat ze deze voor een groot stuk buitengebruik stelden (zie toelichting). Atlas Copco heeft nu ook een overige vordering op meer dan één jaar. De vlottende activa is zo hoog omdat ze een grote overige geldbelegging hebben(zie vorig puntje). De vaste activa in 2007 vertegenwoordigen zo n 86 procent van de totale activa. De overige vordering die ze vorig jaar hadden is gestegen met zo n 300 procent. De overige geldbelegging van 1,6 miljard euro is Atlas Copco in 2007 ook kwijt. Deze twee dingen zijn de oorzaken voor de veranderende verhoudingen van de vaste en de vlottende activa tegenover de totale activa. In 2007 is er ook geen sprake meer van de deelneming. Deze zetten ze voor het hele bedrag buitengebruik of ze deden er een overdracht van. Passiva De passiva verdubbelt in 2006 tegenover Dit komt door een heel grote stijging in het kapitaal en een redelijke verhoging van reserves en overgedragen resultaat. 13

14 De komende jaren blijft de passiva vrij gelijk en in 2009 daalt die terug tot onder het niveau van 2006 door een grote daling in de lange termijn schulden. Op de tijdindex zien we van 2008 naar 2009 ook een grote daling van de schulden op ten hoogste een jaar dit komt door een daling in overige schulden die in 2007 nog veel lager dan in De financiële schulden op minder dan een jaar worden van 2005 tot 2009 langzaam aan afgebouwd. 14

15 Herwerkte balans, horizontale en verticale analyse HERWERKTE BALANS, HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE ACTIVA codes Tijdindexen (2005 = 100) OPRICHTINGSKOSTEN ,25 842, , ,48 0,02 0,13 0,08 0,49 0,86 MATERIELE VASTE ACTIVA 22/ ,23 96,76 107,50 97,85 2,25 1,11 0,95 1,24 1,25 FINANCIELE VASTE ACTIVA ,70 0,00 0,00 0,00 85,61 26,49 0,00 0,00 0,00 VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR ,00 23,76 85,25 65,13 63,15 (uitgebreide) vaste activa 20/ ,74 225,36 148,56 130,08 87,87 51,49 86,27 66,85 65,27 VOORADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING ,28 147,33 160,60 130,19 3,34 2,12 2,15 2,75 2,48 VORDERINGEN <1 JAAR 40/ ,42 277,78 654,27 639,65 8,66 5,96 10,48 29,02 31,63 OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ , , ,24 937,12 0,11 0,28 1,10 1,37 0,61 bedrijfsactiva /41+490/ ,70 259,93 534,04 501,92 12,12 8,35 13,72 33,14 34,73 GELDBELEGGINGEN 50/ ,00 40,14 0,00 0,00 0,00 LIQUIDE MIDDELEN 54/ ,98 103,81 193,71 22,11 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 thesaurie-activa 50/53/54/ ,60 103,81 193,71 22,11 0,01 40,15 0,00 0,01 0,00 (beperkte) vlottende activa 30/ ,51 259,81 533,78 501,55 12,13 48,51 13,73 33,15 34,73 TOTAAL DER ACTIVA 20/ ,63 229,53 195,28 175,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15

16 HERWERKTE BALANS, HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE PASSIVA Codes Tijdindexen (2005 = 100) KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES , , , ,00 2,54 36,00 31,78 37,36 41,65 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVES EN OVERGEDRAGEN RESULTAAT ,68 236,14 122,49 149,07 43,71 35,09 44,96 27,42 37,20 KAPITAALSUBSIDIES ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VOORSCHOT VAN DE VENNOTEN OP DE VERDELING VAN HET NETTOACTIEF ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eigen Vermogen 10/ ,47 380,89 273,49 298,60 46,25 71,09 76,75 64,77 78,86 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,49 109,52 114,70 107,55 3,89 2,14 1,86 2,29 2,39 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR ,19 93,34 92,54 37,72 41,72 19,39 16,97 19,77 8,99 FINANCIËLE SCHULDEN 170/ ,19 93,34 92,54 37,72 41,72 19,39 16,97 19,77 8,99 KREDIETINSTELLINGEN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVERIGE LENINGEN 170/ ,19 93,34 92,54 37,72 41,72 19,39 16,97 19,77 8,99 HANDELSCHULDEN 175/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVERIGE SCHULDEN 178/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vreemd vermogen op lange termijn 16/ ,66 94,72 94,43 43,68 45,62 21,54 18,82 22,06 11,38 Permanent vermogen 10/ ,57 252,78 252,02 200,35 44,27 55,40 48,75 57,13 50,64 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/ ,42 132,25 335,81 220,57 7,56 7,30 4,36 13,01 9,53 16

17 FINANCIËLE SCHULDEN ,70 66,50 62,85 47,54 0,53 0,22 0,15 0,17 0,14 KREDIETINSTELLINGEN 430/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVERIGE LENINGEN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HANDELSSCHULDEN ,70 129,76 178,91 145,87 5,14 3,21 2,90 4,71 4,28 OVERIGE SCHULDEN 45+47/ ,75 157,37 836,98 471,21 1,90 3,86 1,30 8,13 5,10 OVERLOPENDE REKENINGEN 492/ ,19 29,02 54,98 73,11 0,57 0,08 0,07 0,16 0,24 Bedrijfspassiva 44/48+492/ ,62 125,01 316,10 210,22 8,13 7,37 4,43 13,17 9,77 Vreemd vermogen op korte termijn 42/48+492/ ,62 125,01 316,10 210,22 8,13 7,37 4,43 13,17 9,77 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , , , ,

18 Vergelijking 5 balansposten met de sector Vergelijking met sectorgegevens 2008 Atlas Copco Sector VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN Atlas Copco Sector De resultatenrekening en resultatenbestemming Wanneer je de evolutie van het resultaat na belasting gaat bekijken, stellen wij vast dat het resultaat in de loop der jaren steeds daalt. In 2008 stijgt het resultaat wel ten opzichte van het jaar daarvoor maar de stijging is niet groot genoeg om het resultaat na belastingen van het jaar 2005 te overtreffen. Het resultaat is in 2009 met zo n 67 procent gedaald tegenover het boekjaar Als we gaan kijken naar de omzet dan zie je dat deze in 2009 gedaald is met zo n 5,5 procent tegenover In 2007 en 2008 is de omzet ongeveer gelijk. Deze is dan gestegen met zo n 33 procent. Het intermediaire verbruik en de personeelskosten evolueren zoals de omzet. In 2007 en 2008 stijgt het intermediaire verbruik en de personeelskosten sterk tegenover In 2009 zien we dan een daling van deze kosten tegenover Het intermediaire verbruik is de grootste kostenpost. Deze hebben dan ook een grote invloed op de bruto toegevoegde waarde. De personeelskosten dalen in 2009 omdat het aantal personeelsleden in VTE met zo n 11 procent daalt tegenover (zie berekening personeel in VTE) De niet-kaskosten van bedrijfsaard is de kleinste kostenpost van de drie kostposten van het bedrijfsresultaat. De niet-kaskosten hebben dan ook maar een kleine invloed op het netto bedrijfsresultaat. We zien dat de afschrijvingen de grootse brok van de niet-kaskosten zijn. Deze stijgen ook iedere jaar d.w.z. dat onze vaste materiële activa ook zouden moeten stijgen in de loop der jaren. Dit is ook het geval maar in 18

19 2009 dalen onze vaste activa en toch stijgen de afschrijvingen. Dit komt omdat Atlas Copco in 2009 machines buiten gebruik heeft gesteld. Al deze gegevens zijn terug te vinden in de toelichting. Bij het financiële resultaat zien we iets opmerkelijk bij de financiële niet-kaskosten in het jaar Atlas Copco neemt daar zo n slordige 560 miljoen euro terug van een waardevermindering op de financiële vaste activa. Dit kunnen we ook zien in de jaarrekening. De financiële vaste activa van Atlas Copco stijgen in 2005 door de terugname van de waardevermindering die ze in 2004 hadden geboekt. Het netto uitzonderlijke resultaat stijgt en daalt lichtjes door de jaren heen. Dit is vooral te wijten aan de meerwaarde die ze hebben gerealiseerd op de verkoop van materiële vaste activa. In 2009 is het netto uitzonderlijke resultaat negatief. De verklaring vinden we in terug bij de uitzonderlijke kosten. Blijkbaar moest Atlas Copco nog wat belastingen betalen op het resultaat van de vorige boekjaren. De winst die Atlas Copco maakt verdeelt ze ieder jaar over de verschillende reserves. In het jaar 2008 doet Atlas Copco een onttrekking aan het kapitaal. Deze gaat ze teruggeven aan de aandeelhouders als vergoeding van het kapitaal. 19

20 De financiële structuur Aan korte termijn activa zijn er risico s verbonden. Om deze te beperken is er een buffer noodzakelijk, dit is het nettobedrijfskapitaal. (net working capital) Het nettobedrijfskapitaal methode 1 Aan de hand van het onderstaande voorbeeld berekenen we het nettobedrijfskapitaal voor het jaar Volgens methode 1 is het nettobedrijfskapitaal gelijk aan beperkt vlottende activa min vreemd vermogen op korte termijn. (brutobedrijfskapitaal = beperkt vlottende activa) Nettobedrijfskapitaal methode 1 codes beperkt vlottende activa 29/ vreemd vermogen op korte termijn 42/48+492/ nettobedrijfskapitaal 29/ /48-492/ Het nettobedrijfskapitaal is positief: de beperkt vlottende activa dekken de kortetermijnbetalingsverplichtingen. Er is ook voldoende buffer aanwezig als veiligheidsmarge. We maken de volgende vaststellingen: Het nettobedrijfskapitaal als buffer is heel verschillend door de verschillende jaren. In 2006 is het bedrijfskapitaal meer dan 1,6 miljard. Dit komt door een overige geldbelegging van 1,6 miljard euro in dat jaar zoals in de verticale analyse ook al gezien. Vanaf 2007 blijft het nettobedrijfskapitaal heel positief. Het nettobedrijfskapitaal methode 2 Aan de hand van het onderstaande voorbeeld berekenen we het nettobedrijfskapitaal voor het jaar Volgens methode 2 is het nettobedrijfskapitaal gelijk aan het permanent vermogen min de uitgebreide vaste activa. Nettobedrijfskapitaal methode 2 codes Permanent vermogen 10/ uitgebreide activa 22/ nettobedrijfskapitaal 10/ / Het permanent vermogen is in staat de langetermijnactiva te dekken. We stellen vast dat: In 2005 was er een kleinere buffer dan in de volgende jaren. In 2007 was er een grote uitschieter in de langetermijnactiva. In 2009 is de verhouding tussen het permanent vermogen en de uitgebreide activa veel verbeterd

21 Analyse van de Cashflow De cashflow wordt aangewend in functie van operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Een overzicht van de aanwending en herkomst van de cashflow vinden we terug in de onderstaande vermogensstromentabel. De operationele activiteit bestaat uit de winst vermeerderd met de niet-kasopbrengsten min de niet-kaskosten. De liquide middelen en geldbelegging zijn vrij stabiel gebleven, in het jaar 2006 was er een grote stijging van 1,6 miljard door een plaatsing van kapitaal, maar het jaar daarna is het weer met hetzelfde bedrag gezakt door een zelfde stijging in vorderingen op meer dan één jaar. Het is goed dat ze streven naar een stabiel niveau. Langs de ene kant mogen de liquide niet te laag zijn en moet ze onverwachte uitgaven kunnen dekken. Langs de andere kant mogen ze niet te hoog zijn omdat het veel winstgevender is om te investeren in vaste en/of nettobedrijfsactiva bij een goed rendabele onderneming veel winstgevender is. Daarom analyseren we de evolutie van de liquide middelen en geldbeleggingen: In het jaar 2006 was er een grote stijging van 1,6 miljard door een plaatsing van kapitaal In het jaar 2007 was er een zelfde daling door een stijging van 1,6 miljard in vorderingen op meer dan één jaar In 2008 bleef de cashflow laag door een winst uitkering van 1,35 miljard In 2009 was er een licht negatieve cashflow door een verhoging van de langlopende schulden VERMOGENSSTROMENTABEL codes Winst (verlies) van het boekjaar niet-kaskosten Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, IMVA en MVA Waardeverminderingen op handelsvorderingen en voorraden +631/ Voorzieningen voor risico's en kosten +635/ Waardeverminderingen op vlottende activa Uitz. afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, IMVA en MVA Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Waardeverminderingen op financiële vaste activa Minderwaarde op de realisatie van vaste activa Overboekingen naar uitgestelde belastingen Toevoeging voorzieningen met financieel karakter +6560(T) Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en disagio +6501(T) niet kasopbrengsten Terugneming van afsch. en waardeverminderingen op IMVA en MVA Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

22 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Aangerekende kapitaalsubsidies in resultaat -9125(T) Bestedingen voorzieningen met financieel karakter +6561(T) Potentiële kasstroom uit operationele activiteiten Toename(-)/afname(+) operationele activa Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Overlopende rekeningen 490/ Correcties Geboekte waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen Geboekte waardeverminderingen op overige vlottende activa +9110/- 9111(T) /- 9113(T) /- 6511(T) Tussenkomsten van de vennoten in het verlies Toename(-)/afname(+) operationale schulden Lange termijn operationel schulden Handelsschulden op meer dan één jaar Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Korte termijn operationele schulden Niet-financiële schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 8861/ 8891(T) Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belastingen en bezoldigingen Overige schulden 47/ Overlopende rekeningen 492/ Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in oprichtingskosten - Mutatie boekwaarden Geboekte afschrijvingen -8003(T) Investeringen in IVA - Mutatie boekwaarden Geboekte afschrijvingen -807(T) Terugneming overtollige afschrijvingen +808(T) Investeringen in MVA - Mutatie boekwaarden -22/ Geboekte meerwaarden +821(T) Geboekte afschrijvingen -827(T) Terugneming overtollige afschrijvingen +828(T) Investeringen in financiële vaste activa - Mutatie boekwaarden Geboekte meerwaarden +841(T) Geboekte afschrijvingen -847(T)

23 + Terugneming overtollige Waardeverminderingen +848(T) Geboekte waardeverminderingen op vorderingen -860(T) Terugneming overtollige waardeverminderingen op vorderingen +861(T) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie geplaatst kapitaal Mutatie uitgiftepremies Mutatie herwaarderingsmeerwaarden Mutatie reserves Mutatie overgedragen winst/verlies Mutatie kapitaalsubsidies Correcties - Winst (+ verlies) van het boekjaar -(+) Uit te keren winst +694/ geboekte meerwaarden op MVA -821(T) geboekte meerwaarden op FVA -841(T) Tussenkomst van de vennoten in het verlies verrekende kapitaalsubsidies in het resultaat +9125(T) Kasstroom uit financieringsactiviteiten met het eigen vermogen Mutatie voorzieningen en belastingen Correcties - Voorzieningen voor risico's en kosten -635/ Gevormde voorzieningen met financieel karakter -6560(T) Aangewende en teruggenomen voorzieningen met financieel karakter +6561(T) Terugneming voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Voorzieningen voor risico's en kosten Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboekingen naar de uitgestelde belastingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten met voorzieningen en uitgestelde belastingen Financiële langlopende schulden 170/ Financiële schulden op meer dan één jaar 178/ Overige schulden op meer dan één jaar Financiële kortlopende schulden: Financiële schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 8801/ 8901(T) Correcties + Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio +6501(T) Uit te keren winst -694/

24 Kasstroom uit financieringsactiviteiten met financiële schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale cashflow Mutatie in geldbeleggingen + liquide middelen Ratioanalyse In de lessen financiële analyse hebben wij de bespreking van de ratio s bestudeerd. Ratio s zijn verhoudingsgetallen, hiermee kunnen we een beter oordeel vormen over de prestaties en de financiële gezondheid van Atlas Copco. Er zijn verschillende ratio s voorhanden: liquiditeit; rendabiliteit; solvabiliteit of schuldgraad; toegevoegde waarde; financiële hefboom; Naast de ratio-analyse van Atlas Copco hebben we ook een vergelijking gemaakt met de sectorgegevens, en dit voor het jaar Liquiditeit De liquiditeitsratio's geven aan of Atlas Copco in staat is om haar financiële verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Vooral voor de schuldeisers op korte termijn, zoals leveranciers, fiscus, financiële instellingen is de liquiditeit een belangrijk gegeven. Liquiditeit Codes Bedrijfsactiva 3+40/41+490/ Bedrijfspassiva 42/ / = behoefte aan netto 3+40/41+490/1- bedrijfskapitaal 42/ / codes Geldbeleggingen +liquide middelen 50/53+54/ Financiële schulden op ten hoogste één jaar = nettokas 50/53+54/ Er is alle jaren een behoefte aan nettobedrijfskapitaal. Alleen in 2006 voldoet de nettothesaurieactiva aan de behoefte. Alle andere jaren zijn er tekorten waar men iets aan zal moeten doen. 24

25 codes Beperkte vlottende activa 29/ vreemd vermogen op korte 42/48+492/3 termijn / /48- = netto bedrijfskapitaal 492/ Beperkte vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn codes /41+50/53+54 /58+490/ /48+492/ = current ratio 1,49 6,58 3,10 2,52 3,56 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 codes geldbeleggingen +50/ liquide middelen +54/ = meeste liquide vlottende 40/41+50/53+54/5 activa 8+490/ / schulden op korte termijn 42/ = acid test 1,15 6,32 2,41 2,23 3,32 Er is weinig verschil tussen de current en de acid ratio. Er is dus geen sprake van een schijnbaar hoge liquiditeit bij Atlas Copco. De invloed van voorraden op de liquiditeit van de onderneming is dus miniem. Vergelijking met de liquiditeit van de sector Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Liquiditeit in ruime zin 2,52 1,17 1,55 2, ,62 Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Liquiditeit in enge zin 2,23 0,67 1,10 1, ,16 Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Rotatie van de voorraad GIB en gereed product

26 Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Aantal dagen klantenkrediet ,00 48 Vergelijking met sectorgegevens Sector (2008) Atlas Copco Q1 Q2 Q3 # ondernemingen Globaal sectorratio Aantal dagen leverancierskrediet ,00 59 Het valt op dat Atlas Copco een heel hoge liquiditeit heeft. De onderneming situeert zich in 2008 rond het derde kwartiel van de sector. De rotatie van voorraad is ook hoog tegenover de sector. Atlas Copco heeft een veel langer lopend klantenkrediet dan de sector en heeft daar tegenover een iets lager leverancierskrediet. Dit is niet goed want zo is er altijd nog veel geld te trekken, maar moeten leveranciers wel snel betaalt worden. De solvabiliteit De algemene solvabiliteitsratio s Algemene solvabileitsratio's Schuldgraad en graad van financ onafh. codes Vreemd vermogen op lange termijn VV op korte termijn 42/48+492/ = vreemd vermogen 16+17/ eigen vermogen 10/ = totaal vermogen 10/ VV/eigen vermogen 1,16 0,41 0,30 0,54 0,27 VV/ totaal vermogen % 53,75% 28,91% 23,25% 35,23% 21,14% eigen vermogen/ VV 0,86 2,46 3,30 1,84 3,73 eigen vermogen/ totaal vermogen % 46,25% 71,09% 76,75% 64,77% 78,86% LT schuldgraad + LT graad van fin. Onafh vreemdvermogen op lange termijn eigen vermogen 10/ = permanent vermogen 10/ VV op lange termijn/ EV 0,99 0,30 0,25 0,34 0,14 VV op LT / permanent vermogen % 49,66% 23,25% 19,70% 25,40% 12,61% EV / VV op lange termijn 1,01 3,30 4,08 2,94 6,93 EV/ permanent vermogen % 50,34% 76,75% 80,30% 74,60% 87,39% 26

27 We zien over het algemeen een goede toename van het eigen vermogen tegenover het totaal vermogen. Alleen in 2008 is er even een korte terugval door het toenemen van het vreemd vermogen en het afnemen van het eigen vermogen. In 2009 neemt het vreemd vermogen echter terug sterk af en het eigen vermogen weer toe wat voor een heel hoog percentage eigen vermogen zorgt. In 2005 was de solvabiliteitsverhouding niet goed, maar dat is daarna rechtgetrokken. Dit komt door een heel grote verhoging van het eigen vermogen. Een solvabiliteitsverhouding van 40/60 of 30/70 wordt over het algemeen als goed beschouwd. Waarschijnlijk is dit hier ook zo: Atlas Copco moet nog veel geld ontvangen van klanten en heeft niet veel vooruitbetalingen. Alle kapitaal is volstort. Aan wie de schuld is maakt niet zoveel uit omdat de verhouding goed is. codes reserves overgedragen winst of verlies = reserves+overgedragen winst of verlies / totaal vermogen 10/ = zelffinancieringsgraad % 43,71% 35,09% 44,96% 27,42% 37,20% De hoge zelffinancieringsgraad van de onderneming is te verklaren door het feit dat de onderneming al vele jaren na elkaar winst maakt. Bovendien is veel van de winst in de onderneming gehouden door reserves op te bouwen. In 2008 zakt de zelffinancieringsgraad plots hard doordat de reserves ook een flinke deuk krijgen. In 2009 is daar al terug veel van herstelt. De dekkingsratio s codes (nettoresultaat van het BJ na belasting kosten van schulden) / kosten van schulden intrestdekking ( )/650 17,74 17,17 20,26 10,34 9,37 De onderneming haalt altijd een intrestdekkingsratio van boven de 9. Daarmee heeft ze een goede veiligheidsmarge tegen eventuele dalingen van het nettoresultaat. Zelfs als het nettoresultaat met een factor van 9 keer de intresten zou dalen in 2009 zou er nog voldoende nettoresultaat zijn om de intresten te dekken. codes Kasstroom uit operationele activiteiten Vreemd Vermogen 16+17/ dekking van het VV door de cashflow % 86,49% 58,69% 3,44% 20,93% 27

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 1 SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 2 SOLVABILITEIT In hoeverre is een onderneming in staat haar financiële verplichtingen inzake intrestbetaling en schuldaflossing

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Financieel. Sterke prestaties bevestigen onze duurzame vooruitgang

Financieel. Sterke prestaties bevestigen onze duurzame vooruitgang Financieel Sterke prestaties bevestigen onze duurzame vooruitgang A. Jaarrekening - Eurostation 1. Balans na winstverdeling ACTIVA CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR VASTE ACTIVIA 20/28 20.397.507,96 20.681.692,23

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse KDT Financiele analyse P07.01 1 STROOMANALYSE KDT Financiele analyse P07.01 2 stroomanalyse ratio-analyse is statisch = beeld op balansdatum = kenschetsende verhouding op balansdatum stroomanalyse is dynamisch

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Analyse van de jaarrekeningen. Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co. Prof. W. Missorten Prof. J. Branson

Analyse van de jaarrekeningen. Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co. Prof. W. Missorten Prof. J. Branson Analyse van de jaarrekeningen Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co Prof. W. Missorten Prof. J. Branson Academiejaar 2001-2002 Algemene bedrijfsinformatie 3 1.1. Bedrijf 3 1.2. Sector 3 1.3. Bestuur 3 2. Horizontale

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie