Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu"

Transcriptie

1 Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP LIGGING akkerland bos en opgaande beplanting Ravensbos Het plangebied is gesitueerd in het heuvelland. Het bevindt zich ten noorden van de snelweg A79 en ten zuiden de kern Groot Haasdal. Het betreft het erf van de historische hoeve Holzwick. Het plangebied is gesitueerd nabij de voet van een matig steile helling. Het wordt omgeven door akkerland. Zie de markering in de uitsnede van de topkaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - opgaande beplanting en bos op de ten noorden gelegen percelen, - het ten oosten gelegen Ravensbosch, - een kleiner bosje op de overgang van het plateau naar de flauwe helling ten westen van het plangebied, - de bomen langs de Beekstraat zelf. bosje op de overgang plateau-helling bomen langs de beekstraat Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

11 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 2, 24 en delen van perceel 12 in de sectie S van de kadastrale gemeente Valkenburg. plangebied kadastraal plangebied in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

12 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP AANWEZIGE BEBOUWING De aanwezige bebouwing is als volgt te kenschetsen; - een kleinere garage cq berging aan de noordwestkant, - een ongeveer 10 jaar geleden gerealiseerde aardappelloods, - een historisch carré met stallen, bergingen en de aan de zuidoostkant en de noordwestkant van het carré gelegen woningen. De oudste woning bevindt zich aan de zuidoostkant. De jongere woning aan de noordwestkant is bijna 100 jaar oud. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. ontsluiting De loods, de plaats, de aangrenzend gelegen bergingen en de aan de noordwest- kant gelegen woning worden ontsloten via de inritten ten noordwesten van het carré. De oudste, aan de zuidoostkant gelegen woning, wordt ontsloten via een inrit aan de zuidwestkant. een kleinere garage/berging een ongeveer 10 jaar geleden gerealiseerde loods het historische carre met de jongere en de oudste woning Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

13 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP AANWEZIGE BEPLANTING De aangetroffen beplanting omvat; - een laantje bestaande uit Rode Beuken (en een sierpruim), - een bosje en een strook met naaldhout nabij de noordelijke inrit, - een tweetal rijen hoogstamfruit ten noorden van de aanwezige loods, - een bosje met siergroen en enkele naaldbomen ten noordoosten van de oudste woning, - een solitaire Berk, Rode Beuk en dennenn Berk ten noordwesten van het carré, - een bosje bestaande uit naaldhout en coniferen ten zuidwesten van het carré, - een haag bestaande uit coniferen aan de zuidwestkant van het plangebied, - een strook met siergroen ten westen van de inrit van de oudste woning, - enkele fraaie, forse bomen en een haag bestaande uit Haagbeuk ten oosten van deze inrit. conditie De beplantingselementen verkeren met uitzondering van de solitaire Rode Beuk nabij het carré in redelijke tot goede conditie. De Beuk toont een minder sterke bladgroei en is waarschijnlijk ziek (verwelking door een schimmelinfectie). Niet gebiedseigen maar wel fraai! Een groot deel van de aangetroffen beplanting bestaat uit naaldhout. Deze soorten zijn niet als gebiedseigen te beschouwen. Ze sluiten in dit opzicht niet aan bij de landschappelijke context. Anderzijds sluiten de aangetroffen naaldbomen vooral aan de zuidoostkant prachtig aan bij de franse uitstraling van de woningen van de hoeve. Zie de foto s op de volgende pagina s. Laantje van Rode Beuk, Bosje/ strook met naaldhout, hoofstamfruitbomen, siergroen en naaldbomen solitaire berk, Beuk en dennen bosje (naaldhout/coniferen), coniferenhaag, siergroen, fraaie bomen, Haag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

14 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP FOTO S ZO en NW De foto s rechts tonen de deels door naaldhout geflankeerde, woningen aan de zuidoostkant en noordwestkant van het carré. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. de door coniferen en naaldhout geflankeerde maison aan de zuidoostkant van het carré Prachtig Met name bij de oudste woning sluit het naaldhout beeldmatig sterk aan bij de zeer Franse uitstraling van de woning. Meer openheid Bij de woning aan de noordwestkant is de hoeveelheid dicht groen erg hoog. Het fraaie gebouw verdient een opener presentatie naar de veelvuldig door recreanten benutte openbare weg. Verkeersveiligheid De Beekstraat wordt veelvuldig door motorrijders en sluipverkeer gebruikt. Bij het uitrijden van het erf (vooral met getuig) is het van belang dat het verkeer in de bocht vanaf de uitrit kan worden waargenomen. naaldhout en de laan van Rode Beuk, aan de noordwestkant van het carré Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

15 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP FOTO S ZO en NO De foto s rechts tonen de noordoostkant en de zuidwestkant van het erf. Zie de markeringen in de luchtfoto hieronder. passend De boomgaard aan de noordoostkant sluit goed aan bij de sfeer van het omliggende landschap. De hier aangetroffen naaldbomen zijn ondergeschikt in het totaalbeeld en sluiten aan bij de sfeer van de achterliggende, door het groen schemerende bebouwing. de boomgaard sluit aan bij de sfeer van de context, het naaldhout bij de sfeer van de bebouwing Verbeteren! De bebouwing wordt aan de zuidwestkant sterk door het aanwezige groen afgeschermd en is beeldmatig gezien nauwelijks van betekenis. De aangetroffen coniferenhaag en naaldbomen sluiten door textuur en kleur minder goed aan bij de sfeer van de achter het erf gelegen groene coulissen. Het is aan te bevelen dat de hier aanwezige beplanting (geleidelijk) wordt vervangen door een beplanting bestaande uit soorten die beter aansluiten bij de sfeer van het omliggende landschap. naaldhout en coniferen sluiten niet aan bij de context, Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M de bebouwing wordt wel sterk afgeschermd

16 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP BOUWPLAN Het is wenselijk de opslagruimte voor aardappelen uit te breiden. De te bouwen loods is gezien de uitgangssituatie geprojecteerd aan de zuidwestkant van het carré. De contouren van de vigerende bouwkavel bieden ruimte voor de realisatie van de loods. Het bouwvlak is in het kader van het plan te uit te breiden. De bouwkavel kan aan de zuidwestkant echter zelfs worden verkleind. Zie de uitsneden van de door Aelmans opgestelde tekeningen hieronder huidige bouwkavel/bouwvlak geplande bouwkavel/bouwvlak te realiseren loods Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

17 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP ROOIEN De opslagloods zal worden ontsloten via een poort in de noordwestelijke gevel. Aan deze zijde zal een strook verharding ten behoeve van de afvoer van aardappelen moeten worden gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om tijdens de oogstperiode (tijdelijk) over voldoende open ruimte te kunnen beschikken om de loods middels het gebruik van machines als sorteer- en transportbanden te kunnen vullen. Naaldbomen Ten behoeve van de realisatie van de loods zullen een bosje bestaande uit naaldbomen, een solitaire Berk en een solitaire Rode Beuk, moeten worden gerooid. De naaldbomen en de Berken zijn niet van bijzondere waarde, de Rode Beuk verkeert in een matige conditie en moet waarschijnlijk sowieso worden gerooid. Zie de markering in de luchtfoto rechts. Coniferenhaag? De minder goed in het landschap passende haag ten zuidwesten van de te realiseren loods is in feite een effectief element om de loods in het landschap te verankeren. Anderzijds past de haag minder goed in het landschap en zal zij over enkele jaren gaan uitbreken, gaten gaan vertonen etc. Tijdelijk handhaven Voorgesteld wordt om de haag aanvankelijk te laten staan en een nieuw, beter in het landschap passend beplantingselement, te ontwikkelen in de zone tussen de te bouwen loods en de aanwezige haag. tijdelijk benodigde ruimte ten behoeve van het laden reguliere ontsluiting te rooien berk, naaldbomen, solitaire beuk tijdelijk te handhaven haag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

18 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP CONCEPT INPASSING groene verharding (gras op grind, grastegels, grasdallen of dergelijke) Op grond van het voorafgaande wordt voorgesteld: 1) De te bouwen loods aan de zuidwestkant te flankeren met een strook struweel en een rij bomen. Deze strook is ten noordoosten van de aanwezige haag van coniferen aan te planten. Ongeveer 5 jaar na deze aanplant kan de rij coniferen worden gerooid en worden vervangen door een rij struiken (inheems sortiment) die beeldmatig aansluiten bij de achterliggende strook. 2) De te bouwen loods aan de noordwestkant te flankeren met enkele bomen. Het doortrekken van de struiken, aanplanten van een haag is hier in ruimtelijke zin ongewenst omdat dit de slechts in beperkte mate aanwezige visuele beleving van de fraaie hoeve, door passerende recreanten, verder zou belemmeren. Bovendien zou dit in verkeerstechnisch opzicht resulteren in uiterst gevaarlijke situaties. Groene verharding Verder is vast te leggen dat de huisweide in de zuidwestelijke hoek haar groene karakter moet behouden. De weide zal tijdens de oogstperiode moeten worden benut voor het opstellen van materieel maar is als weide in stand te houden. Om voldoende berijdbaarheid te garanderen is een groene verharding toe te staan; daarmee wordt gedoeld op grasdallen, grasbetonstenen, gras op grind etc. bomenrij struiken en bomen na 5 jaar coniferen rooien en vervangen door een rij struiken Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

19 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP PLAN 1:1000 Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de navolgende beplantingselementen; B1 een bomenrij bestaande uit Lindes, S1 een strook met struiken ten noordoosten S2 van de huidige coniferenhaag, een strook met struiken ter plaatse van de huidige coniferenhaag. Element S2 is aan te planten nadat element S1 zich voldoende heeft ontwikkeld (ongeveer 5 jaar). Zie de principedoorsneden hieronder. infiltratie De plantstrook van element S1 is licht V-vormig te profileren zodat het van het dak en de verharding vrijkomende hemelwater kan worden opgevangen en voor een deel kan infiltreren. Zie de doorsneden hieronder. Eventueel overtollig hemelwater zal worden afgevoerd naar een poel in een ten zuidoosten van het plangebied gelegen overhoek. Zie de plantekening rechts. op termijn te rooien coniferen infiltratiezone B1 Lindes S1 Struiken infiltratiestrook S2 struiken (te planten nadat de coniferen zijn gerooid) poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

20 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP TEGENPRESTATIE 1 V1 Hoogstamfruitbomen Als eerste tegenprestatie wordt voorgesteld om de inpassing van de hoeve aan de noordoostkant te versterken door een derde rij hoogstamfruitbomen aan te planten, element V1. Zie de plantekening rechts en de navolgende plantlijst. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

21 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP TEGENPRESTATIE - 2 G1 bloemrijk, extensief te beheren grasland 3125 m2 B2 Solitaire Noten en Kastanjes H1 meidoornhaag Als tweede tegenprestatie wordt voorgesteld om een strook (momenteel tijdelijk braak liggend) akkerland ten noordwesten van het plangebied om te vormen tot en te beheren als bloemrijk grasland met solitaire Notenbomen en Tamme Kastanjes. Het grasland is aan de straatzijde te flankeren met een Meidoornhaag. Het om te vormen stuk akker is 125 meter lang en 25 meter breed. Het is 3125 m2 groot. Zie de markering in de luchtfoto hieronder en de plantekening rechts. locatie extra prestatie Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

22 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP PLANTENLIJST Aan te planten soorten en aantallen, plantverbanden en de omvang bij aanplant zijn vastgelegd in de plantenlijst rechts. Zie voor de omvang van de elementen de tabel hieronder. CODE EH OMV B1 st 17 S1 m2 300 S2 m2 125 V1 st 6 B2 st 5 H1 m1 25 G1 m Sortimentskeuze Ten aanzien van de elementen S1 en S2 sluit de soortkeuze aan bij de lokale groeiplaatsfactoren en het in de omgeving aangetroffen sortiment. Ten aanzien van de bomenrij B1 is gekozen voor de toepassing van een Linde omdat dit aansluit bij het historische monumentale karakter van het plangebied. Beheer Ten aanzien van de elementen S1 en S2 is ongeveer 3 jaar nadat element S2 is gerealiseerd een zo te noemen binnenbuitenrand beheer in te voeren. Dat betekent dat element S1 of S2 beurtelings met een tussentijd van 3-5 jaar mag worden afgezet, maar nooit beide stroken mogen worden afgezet. Wat betreft de Lindes (B1) is vast te leggen dat deze mogen worden opgekroond tot goothoogte en de kronen na jaar mogen worden gekandelaberd, mits gegarandeerd kan worden dat de bovenkant van de kroon daarna minstens gelijk is aan de nok van het achterliggende dak. De fruitbomen V1 en V2 zijn volgens goed gebruik te beheren. Met betrekking tot het grasland (G1) is vast te leggen dat dit maximaal 1x per jaar (na 1 juli) worden gemaaid. Een extensieve nabegrazing is toe te staan. Omvang bij aanplant 14/16 60/80 60/80 12/14 12/14 12/14 Code B1 S1 S2 V1 B2 H1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam st 1.5x x1.5 st st 4 p/m Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk Castanea sativa tamme kastanje 2 Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn 100 Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk Fraxinus excelsior es Juglans regia okkernoot 3 Ligustrum vulgare liguster Pinus sylvestris grove den Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers 5 Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde 17 Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH LIGGING de ten noorden gesitueerde boomgaard Het plangebied is gesitueerd aan de westkant van de kern Sibbe. Ten zuidwesten en zuidoosten van het plangebied bevindt zich licht golvend akkerland. Ten noorden van het plangebied is een fraaie en omvangrijke hoogstamboomgaard gesitueerd. Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - de ten noorden gesitueerde boomgaard, - de bebouwing en beplanting op buurerven in de kern Sibbe. plangebied plangebied bebouwing en beplanting op erven in de kern Sibbe Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

33 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 27, 110, 111 en 290 in de sectie M van kadastrale gemeente Valkenburg. Zie de markering in de uitsnede van het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

34 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH AANWEZIGE BEBOUWING T-vormig gebouw met kantoor en bedrijfswoning De aanwezige bebouwing bestaat uit; - een L-vormige loods met het aangrenzend gelegen werkterrein, - een T-vormig gebouw, waarin zich het kantoor en de bedrijfswoning bevinden. L-vormige loods en het werkterrein Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

35 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH AANWEZIGE BEPLANTING De aanwezige beplanting bestaat uit navolgende elementen; - een wintergroene haag (coniferen) langs de Maastrichterweg, - siergroen in de tuin ten zuiden van de bedrijfswoning, - een singel bestaande uit struweel en bomen aan de zuidwestkant, - een wintergroene haag en een strook met loof- en naaldbomen aan de zuidwestkant van het plangebied. conditie De haag aan de Maastrichterweg past qua sortiment weliswaar minder goed in de landschappelijke context maar schermt het werkterrein in alle seizoen doeltreffend af. Het siergroen in de tuin sluit redelijk aan bij de landschappelijke context. De singel aan de zuidwestkant verkeert in redelijk goede conditie; het is wenselijk om de boomlaag enigszins uit te dunnen, de struiklaag begint plaatselijk enigszins te wijken. De wintergroene haag aan de zuidoostkant van het plangebied sluit minder goed aan bij de landschappelijke context maar is (net als de haag aan de noordkant) zeer effectief om het plangebied op ooghoogte aan het zicht te ontrekken. Een deel van de hier aanwezige bomen sluit goed aan bij het landschap, een deel is te kenschetsen als naaldhoudend tuinsortiment. Wintergroen gewenst De opdrachtgever hecht grootte waarde aan een in alle seizoenen effectieve afscherming van het plangebied. Naast het sterk gewaardeerde positieve effect op de landschappelijke inpassing gedurende het kale seizoen, is de afscherming van belang om ongenode gasten zo min mogelijk inzicht in het gebied te verschaffen (diefstalpreventie). coniferenhagen siergroen in de tuin aanwezige singel coniferenhaag loofbomen naaldhoudend tuinsortiment Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

36 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH FOTO S De foto s rechts tonen de zuidwestkant, de zuidoostkant en de noordkant van het plangebied. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. zuidwestkant: het plangebied wordt afgeschermd door een singel bestaande uit struweel en bomen zuidoostkant: enkele loofbomen, naaldhoudend tuinsortiment en de tuin noordkant: de boomgaard en aanwezige coniferenhaag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

37 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH BOUWPLAN uitbreiding van de overdekte berging Het is wenselijk de loods en de verharding in zuidwestelijke richting uit te breiden. Betreffende dit plan is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie. Zie de markering in de luchtfoto rechts. uitbreiding van de verharding Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

38 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH CONCEPT INPASSING Onderdeel van de conclusies van het gevoerde overleg is dat de uitbreiding akkoord kan worden bevonden mits zal worden voorzien in een goede landschappelijke inpassing. Daarbij is aan te sluiten bij de aanwezige strook aan de zuidwestkant. Deze zal worden versterkt en worden doorgezet aan de zuidoostkant van het plangebied. Tegenprestatie De contouren van de bouwkavel en het bouwvlak zijn in het kader hiervan te verruimen. De te leveren tegenprestatie is niet binnen de contouren van het plangebied te leveren en zal op andere wijze worden verdisconteerd (storting van geld in een gemeentefonds). Extra: Klimophaag Om de inkijk in het plangebied ook tijdens het koude kale seizoen (op verzoek van de opdrachtgever) op een in het landschap passende wijze te kunnen garanderen wordt voorgesteld de afscheidingen van het plangebied aan de zuidwestkant en zuidoostkant te laten begroeien met Klimop. In aansluiting hierop zou ook de op termijn minder fraai wordende coniferenhaag langs de buitenopslag aan de Maastrichterweg, te zijner tijd kunnen worden te vervangen door een Klimophaag. architectonisch ok In architectonische zin markeert de Klimophaag terecht, dat deze een erf omzoomt wat niet te rangschikken is als een traditionieel agrarisch erf, maar als een terrein met bedrijvigheid. poel Het van daken en verharding vrijkomende hemelwater kan worden opgevangen en infiltreren in een aan de zuidoostkant te realiseren poel. Versterken aanwezige singel, doortrekken aan de zuidoostkant te realiseren poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

39 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH BEPLANTINGSPLAN S1 aanwezige singel versterken Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de navolgende elementen; S1 versterken aanwezige singel, S2 nieuwe singel, B1 bomen, K1 een Klimophaag. Soortkeuze De soortkeuze betreffende het struweel en de bomen sluit aan bij lokale groeiplaatsfactoren en de lijst met inheems sortiment. Om de inkijk in de winter te beperken is gekozen voor de toepassing van een hoog aandeel Hulst en Liguster. Klimop wordt regelmatig aangetroffen in de hellingbossen en sluit in die zin aan bij de landschappelijke context. De Klimophaag sluit beter bij de landschappelijke context dan coniferen. Het wintergroene aspect is sterk te waarderen. Zie de principe-doorsnede hieronder. principedoorsnede singel S2 nieuwe singel B1 bomen K1 Klimophaag Poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

40 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH PLANTLIJST Aan te planten soorten en aantallen, de omvang bij aanplant etc. zijn vastgelegd in de lijst rechts. Omvang bij aanplant 60/80 60/80 14/16 60/80 Code S1 S2 B1 K1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam ntb 1.5x1.5 st 3 p/m Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk 5 3 Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk Fraxinus excelsior es 5 5 Hedera helix bosklimop 510 Juglans regia okkernoot Ligustrum vulgare liguster Ilex aquifolium hulst Malus sterappeltje Pyrus Gieser wildeman Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik 5 1 Quercus robur zomereik 5 1 Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes 10 Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA LIGGING toekomstige verbindingszone droogdal bos Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het op een hoog gelegen plateau gesitueerde gehucht Walem. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een droogdal. Weinig zichtbaar Het plangebied wordt aan de westkant aan het zicht onttrokken door de bebouwing en beplanting van de hier gesitueerde erven en een laagstamboomgaard. Aan de oostkant wordt het plangebied aan het zicht ontrokken door de bebouwing en beplanting op de hier gesitueerde erven, een hoogstamboomgaard en het ten oosten hiervan gesitueerde bos. Aan de noordkant grenst het plangebied aan grasland in het genoemde droogdal. Alleen vanaf de op ruime afstand en veel lager gelegen Hekerbeekweg en Achelerweg is in zeer beperkte mate zicht op het plangebied mogelijk. Zie de uitsnede van de top kaart hieronder. verbindingszone In de toekomst zal dit zicht verder worden gereduceerd omdat een ecologische verbindingszone, bestaande uit opgaande beplanting, ten noorden van het plangebied zal worden gerealiseerd. plangebied bebouwing en beplanting op ten westen en ten oosten gelegen erven Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

82 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 120, 121 en 148 in de sectie U van de kadastrale gemeente Valkenburg. Zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de markering in de luchtfoto rechts. kadastrale contouren ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

83 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA AANWEZIGE BEBOUWING Stal met voorzieningen tbv de boerderijcamping rijbak stallen en bergingen met verharding In de uitgangssituatie worden navolgende elementen aangetroffen; - een stal waarin de sanitaire voorzieningen ten behoeve van de boerderijcamping zijn ondergebracht, - een kleine rijbak, - enkele stallen en bergingen met bijbehorende verharding, - de oude hoeve met de woning en vakantie appartementen. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M oude hoeve met de woning en vakantieappartementen

84 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA AANWEZIGE BEPLANTING een Beukenhaag en enkele Notenbomen hoogstamfruitbomen Beukenhagen Het onverharde deel van het plangebied wordt benut als huisweide. De meest zuidwestelijk gelegen weide is in gebruik als boerderijcamping. De aangetroffen beplanting omvat; - een Beukenhaag en enkele Notenbomen aan de noordkant van het plangebied, - enkele hoogstamfruitbomen op de weide ten noorden van de boerderijcamping en langs het naar de ten noorden gelegen weides voerende pad, - een Beukenhaag aan de noord-, west- en zuidkant van het ten oosten van de boerderijcamping gelegen weitje, - een Beukenhaag aan de noord- en westkant van de boerderijcamping, - een drietal Notenbomen op de weide ten noorden van de boerderijcamping, - enkele bomen in de zuidwesthoek van de boerderijcamping, - wat siergroen aan de oostkant van de boerderijcamping. Beukenhaag Notenbomen enkele bomen siergroen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

85 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA PLAN te legaliseren rijbak, uitbreiding camping, te realiseren loods Het plan omvat de realisatie van een loods voor de opslag van momenteel in de open lucht gestalde materialen en voer. Daarnaast is het wenselijk de aanwezige rijbak te legaliseren en de kleine weide tussen de rijbak en de te bouwen loods te gaan benutten ten behoeve van de boerderijcamping. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. bouwkavel De contouren van de bouwkavel zijn in het kader hiervan in beperkte mate te verruimen. Zie de uitsnede van het bestemmingsplan met de gewenste contouren hieronder. Op grond van de verruiming van de bouwkavel is te voorzien in een landschappelijke inpassing en een tegenprestatie. uitsnede bestemmingsplan Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

86 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA CONCEPT INPASSING H1 een haag B1 enkele bomen B2 een bomenrij Het plangebied is zeer verscholen gesitueerd en wordt in feite reeds ingepast door de omliggende beplanting en de beplantingselementen in het plangebied. Naar aanleiding van het ter plaatse gevoerd overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg wordt voorgesteld de inpassing van het plangebied te versterken middels de aanplant van; H1 B1 B2 een haag aan de noordkant van de rijbak, enkele bomen ter hoogte van de overgang van de uitbreiding van de camping naar de rijbak, een bomenrij ter hoogte van de kopgevel van de te realiseren loods. Soortkeuze Ten aanzien van de elementen H1 en B1 is ter plaatse besloten aan te sluiten bij het aangetroffen sortiment. Op grond hiervan is gekozen voor toepassing van de Beuk en de Walnoot. Bij de ter hoogte van de kopgevel van de loods aan te planten bomen is rekening te houden met het feit dat deze (op latere leeftijd) enige snoei moeten kunnen verdragen. Om deze reden werd gekozen voor de toepassing van de Haagbeuk. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

87 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA TEGENPRESTATIES O1 opschonen poel G1 grasland H2 Losse haag B3 Populier vervangen door Es Tijdens het ter plaatse met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg gevoerde overleg werd verder vastgelegd dat de uitbreiding van de bouwkavel zal worden gecompenseerd door; O1 de ten noordwesten gelegen poel op te schonen, G1 de omgeving van de poel af te rasteren en de aanwezige vegetatie om te vormen tot een soortenrijk grasland, H2 het grasland aan de koude kant te omzomen met een beschutting gevende, losse gemengde haag bestaande uit besdragende soorten (Meidoorn is niet toegestaan in verband met de de nabij B3 gelegen plantage), een zieke Populier op de bodem van het dal te vervangen door een duurzame boom, een gebiedseigen Es. De Es is aan te planten in een forse plantmaat. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts en de plantekening op de navolgende pagina. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

88 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA BEPLANTINGSPLAN 1:1000 H2 Losse gemengde haag H1 Beukenhaag B1 Walnoten B2 Haagbeuken Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de aanplant van navolgende elementen; H1 een haag bestaande uit Beuk, B1 enkele Notenbomen, B2 een bomenrij bestaande uit Haagbeuken, H2 een losse gemengde haag bestaande uit Veldesdoorn, Kornoelje, Hazelaar, Liguster, Hondsroos en Gelderse Roos, B3 een solitaire Es. B3 in het veld Zie voor de positie van de elementen H1, B1, B2 en H2 het beplantingsplan rechts. De positie van B3 bevindt zich nabij de aanwezige Populier en is nader in het veld te bepalen. Poel en grasland Onderdeel van het plan is dat de aanwezige poel wordt opgeschoond en de noordwestelijke oever enigszins wordt uitgevlakt. De omgeving van de poel zal conform de tekening rechts, worden uitgerasterd. De omsloten vegetatie zal worden omgevormd tot soortenrijk grasland. Dit impliceert dat de vegetatie rond de poel minstens 1x per jaar, maar na 1 juli wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De haag aan de noordkant van het grasland mag 1 x per 3 jaar voor 50% (in de lengte te verdelen) worden geschoren. De overige beplantingselementen zijn volgens goed gebruik en normale maatstaven te beheren. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

89 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA PLANTLIJST In de lijst rechts zijn de soorten, aantallen, omvang bij aanplant en plantverbanden vastgelegd. In totaal zijn 85 meter haag en 5 bomen aan te planten en is ongeveer 350 m2 grasland om te vormen. Omvang bij aanplant 60/80 12/14 14/16 60/80 18/20 Code H1 B1 B2 H2 B3 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 4 p/m st st 3 p/m st Acer campestre veldesdoorn 30 Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk 2 Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode 30 Corylus avellana hazelaar 30 Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk 100 Fraxinus excelsior es 1 Juglans regia okkernoot 2 Ligustrum vulgare liguster 30 Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos 30 Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos 30 Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Boukoul in de gemeente Roermond. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich de waterloop De Raam en het Wijffelterbroek.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014 LIGGING Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. In noordelijke richting bevindt zich de Tungelroysche Beek, ten zuiden van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Bouwverordening betreffende beplanting

Bouwverordening betreffende beplanting Bouwverordening betreffende beplanting Gemeenteraadsbesluit van 7 juli 1998 Goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 16 november 1998 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis.

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Richtlijnen landschappelijke inpassing gemeente Sluis Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Gemeente Sluis, januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren 1 Bijlage 1.a Lijst van struiken A. HAAG Algemeen : - een haag wordt op minimim 50 cm van de perceelsgrens geplant - een haag op de scheidingslijn valt onder de verantwoordelijkheid van beide eigenaars.

Nadere informatie

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Binnen de perken

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015)

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. C. Kleeven P/A Clapvaeren 4 5961 LM Horst 06-15831646 info@praede.com Locatie woning: Hoek Vrouwboomweg/Haagweg Plattelandscoöperatie Peel &

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP Artikel 1 Onderhavig reglement definitief vast te stellen als stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier KLE Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften april 2013

stedenbouwkundige voorschriften april 2013 RUP Speelbos Mierennest stedenbouwkundige voorschriften april 2013 1 Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Stad Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint Niklaas Contactpersoon:

Nadere informatie

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik :

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik : Omschrijving + gebruik : Deze e soorten zijn in hoge mate aangepast aan ons klimaat en omgeving. Naast het feit dat ze belangrijk zijn voor vele organismen, zijn de aangeprezen soorten zeer vorstresistent,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP garage Walter Peeters - Herentals stedenbouwkundige voorschriften Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad van Antwerpen van 25/09/2008. De Provinciegriffier,

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Dhr. Maarten Vullings 06-52179341 maartenvullings@outlook.com Locatie woning: Melatenweg 12 Horst aan de Maas Plattelandscoöperatie Peel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AANPASSING EURO-STRUCTUUR - BESLISSING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AANPASSING EURO-STRUCTUUR - BESLISSING Gemeente Zedelgem - Milieu SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AANPASSING EURO-STRUCTUUR - BESLISSING De gemeenteraad, Overwegende dat het belangrijk is om de eigenheid

Nadere informatie

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld Inrichtingsplan de Aarnink Aarninksweg 6 7426 PA Deventer Babke Schoneveld Tussen Deventer en Bathmen aan de Aarninksweg 6 Staan de twee boerderijen die Samen de Aarnink vormen. De met riet gedekte boerderij

Nadere informatie

Te subsidiëren kosten voor het uitwerken van een inrichtings-/beplantingsplan AANLEG BEPLANTINGEN Subsidiabele activiteiten Algemene eisen

Te subsidiëren kosten voor het uitwerken van een inrichtings-/beplantingsplan AANLEG BEPLANTINGEN Subsidiabele activiteiten Algemene eisen Coördinatiepunt Landschapsbeheer BELEIDSREGEL SUBSIDIE NATUUR EN LANDSCHAP 2007 In het kader van de provinciale Beleidsregel subsidie natuur en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor herstel

Nadere informatie

Landgoed Ottermeer. Beheerplan Definitief februari 2013. Fam. Termorshuizen i.s.m. Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap

Landgoed Ottermeer. Beheerplan Definitief februari 2013. Fam. Termorshuizen i.s.m. Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap Landgoed Ottermeer Beheerplan Definitief februari 2013 Fam. Termorshuizen i.s.m. Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap 1 2 INHOUD 1. INLEIDING 2. BESCHRIJVING INRICHTING EN BEHEER NATUURBEHEERTYPEN

Nadere informatie

Logo gemeente. De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Schrap en vul verder aan indien toepasselijk.

Logo gemeente. De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Schrap en vul verder aan indien toepasselijk. Model van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot nieuwe verkavelingsaanvragen en op nieuwe aanvragen tot wijziging van de bestaande verkavelingen op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN Hoofdstuk 1 : definities Artikel 1 - Voor de toepassing

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Boomkwekerijen - Pépinières. Etn. A. Op de Beeck bvba

Boomkwekerijen - Pépinières. Etn. A. Op de Beeck bvba Boomkwekerijen - Pépinières Etn. A. Op de Beeck bvba Hagen en houtkanten: een beetje geschiedenis Hagen en Houtkanten zijn langgerekte begroeiingen van struiken en/of bomen die vroeger algemeen voorkwamen

Nadere informatie

Algemene toelichting. Toelichting per vak

Algemene toelichting. Toelichting per vak naam: J Swinkels adres: Meijelseweg 53 postcode: 5725 RG woonplaats: Asten telefoon: 0493 560290 Algemene toelichting te beplanten grond: dikte teeltlaag: sortiment: zand, : droog vochtig 30 35 cm zie

Nadere informatie

Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen Artikel 1 Een toelage wordt uitgekeerd, binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene middelen, voor de aanplant en het onderhoud

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betoelaging aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk reglement betoelaging aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen Gemeentelijk reglement betoelaging aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2003 Artikel 1 1: De gemeente kent binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK PLANT VAN HIER

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK PLANT VAN HIER REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK PLANT VAN HIER Reglement voor het gebruik van en het toezicht op het collectieve beeldmerk Plant van Hier 1 INHOUD ARTIKEL 1:

Nadere informatie

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw J. Cardijnlaan 4 de afdeling, sectie B, 611R, 613B, 614H, 614K, 618S4, 618Y2, 618C3, 618D3, 618K2, 618M4, 618Z2, 618A3, 618B3, 622A, 621L(deel), 620C Dossier

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

Erfbeplanting rond nieuwe schuur Familie Buijsse - Waterlandkerkje

Erfbeplanting rond nieuwe schuur Familie Buijsse - Waterlandkerkje 111 1 222 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Plan van de opdrachtgever 4 Ligging - Topografische kaart 5 Bouwplan 6 Planvoorstel 7 Plan en omgeving 8 Toelichting bij erfbeplantingsplan 9 Soortenlijst 12 Bijlage

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n Toelichting landschappelijke inpassing bedrijf Douma Staal, Sneek Inleiding Landschapsbeheer Friesland is gevraagd een ontwerp op te stellen voor de landschappelijke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN OBJECTIVERING CASCO NOORD-OOST TWENTE

RICHTLIJNEN OBJECTIVERING CASCO NOORD-OOST TWENTE RICHTLIJNEN OBJECTIVERING CASCO NOORD-OOST TWENTE Auteurs: Datum: Versie: A. Kamerling, E. Jongsma, R. Pater, J. Oldekamp 18 juni 2012 Definitief Inhoud 1 Casco benadering Noordoost Twente... 3 1.1 Werkwijze

Nadere informatie

Plant van Hier in de praktijk

Plant van Hier in de praktijk Plant van Hier in de praktijk INHOUDSTAFEL Inleiding: het sprookje van Plant van Hier 3 Deel 1: Plant van Hier? 5 Inhoudelijk 6 Officieel 6 De drie typen 6 Type 1: erkend autochtoon plantmateriaal Type

Nadere informatie

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8 Nr: GO: locatie in 2010: Latijnse naam Nederlandse naam Me: HE: eigenaar meter hoog Insp P/S s grens Beeld bepalend Dendro Eco Zeld zaam 1 1002 Aardbeiengaard 3962 HE b010 in planten 1982 28 Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in het kader van nieuwbouw zorghotel De Zwanenhof

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in het kader van nieuwbouw zorghotel De Zwanenhof Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in het kader van nieuwbouw zorghotel De Zwanenhof Opdrachtgever: mevr. J.C. Mijdam, dhr. P. Jägers Opgesteld door ing. J.Collou 14-07-2015

Nadere informatie

Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten

Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten Welk plantsoen best te gebruiken bij bosaanleg of verjonging Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten Vandaag de dag is het niet eenvoudig om een goede plantsoenkeuze te maken

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Heierhof 25/27 Baarlo

Kwaliteitsplan Heierhof 25/27 Baarlo Kwaliteitsplan Heierhof 25/27 Baarlo Definitief plan Landschap, cultuurhistorie en beleving Ten behoeve van behoud en versterking cultuurhistorische waarde boerderij Heierhof In opdracht van dhr. Han Coenen,

Nadere informatie

Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen Documentnr. Dossiernr. 11/03730/V/M/PO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING - het oprichten van een berging op de schutterswei te Strucht, Schin op Geul - Datum

Nadere informatie

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Gemeente Beesel Definitief NIBA NV Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 mei 2013 Verantwoording Titel : Inrichtingsplan natuurcompensatie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BOUWVERORDENING GEMEENTE RIEMST

TOELICHTING OP DE BOUWVERORDENING GEMEENTE RIEMST TOELICHTING OP DE BOUWVERORDENING GEMEENTE RIEMST 1 maart 2015 Redactie vzw Stebo 1 TOELICHTINGSFORMULIER BOUWVERORDENING GEMEENTE RIEMST 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 4 DOELSTELLING TOELICHTINGSFORMULIER...

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Erf advies en inrichtingsplan

Bijlage 1 Erf advies en inrichtingsplan Bijlagen Inhoudsopgave Bijlage 1 Erf advies en inrichtingsplan 1 Stuurgroep Kromme Rijnlandschap Landschappelijke uitgangspunten nieuw agrarisch bouwperceel Opgesteld door : W.J.J. Jaaltink Onderwerp

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende

Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende Aanleiding en ligging In het Brabantse Leenderstrijp is aan de Strijperdijk 3E vakantiewoning Het Knusse gelegen. De recreatiewoning biedt plek voor 2 à 4 personen.

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

RUP BURM TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP februari 2015

RUP BURM TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP februari 2015 RUP BURM TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ONTWERP februari 2015 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van.. De secretaris, De voorzitter, Bram Collier

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. bedrijfsterrein Gebr. Bouwens. Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf. juni 2012 rapportnr: 12392LP-1

Landschappelijk inpassingsplan. bedrijfsterrein Gebr. Bouwens. Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf. juni 2012 rapportnr: 12392LP-1 Landschappelijk inpassingsplan bedrijfsterrein Gebr. Bouwens Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier juni 2012 rapportnr: 12392LP-1 Landschappelijk inpassingsplan

Nadere informatie

Inventarisatie en taxatie bomen

Inventarisatie en taxatie bomen BIJLAGE V BOMENINVENTARISATIE Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RIS2-/-0.4 d.d. november Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RIS2-/-0.4 d.d. november Inventarisatie en taxatie bomen

Nadere informatie

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens:

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens: Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder - Groesbeek is een initiatief van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Ubbergen, Provincie Gelderland, de Stadsregio, Via Natura,

Nadere informatie

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet COLOFON In opdracht van gemeente Nunspeet Contactpersoon Arjan Dickhof Advies

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Vanaf 1 juni 2007 Artikel 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Landschappeijke Inpassing

Landschappeijke Inpassing Landschappeijke Inpassing Dassemussestraat 7 te Chaam 25 November 2013 Batterijstraat Inhoudsopgave 1 5396 NT Lithoijen (oss) 0412-48 48 22 info@pasmaat.com www.pasmaat.com Berekening kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Plant-Wijzer. Plantadvies voor bomen en struiken in de provincie Limburg. Speciale editie ter gelegenheid van het 20 ste Vlaamse Imkerscongres.

Plant-Wijzer. Plantadvies voor bomen en struiken in de provincie Limburg. Speciale editie ter gelegenheid van het 20 ste Vlaamse Imkerscongres. Plantadvies voor bomen en struiken in de provincie Limburg Plant-Wijzer Frans Van Bauwel Speciale editie ter gelegenheid van het 20 ste Vlaamse Imkerscongres. Ga naar pagina 60 en ontdek wat je als imker

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

GEMEENTE MARGRATEN 2010 GEHELE BOMENLIJST

GEMEENTE MARGRATEN 2010 GEHELE BOMENLIJST BA001 Alnus, Acer campestre, Prunus cv. (2), Crataegus, Acer pseudoplatanus Els, (3) Veldesdoorn, Kers cv. (2), Meidoorn, Esdoorn (3) 12 gemeente houtkant monumentaal Gemeente Eijsden-Margraten Amerikaplein

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Uffelte, Achter de Es 2

Uffelte, Achter de Es 2 andschapsanalyse fam. chenkel uchtfoto van camping Ingang campingterrein Koewei Kalverwei Familieveld peeltoestellen op camping andschapsontwerper:.j. Roeters rojectnummer: 6913 Datum: 9 juli 14 andschapsanalyse

Nadere informatie

PCSN I - PEFC Standaard Nederland

PCSN I - PEFC Standaard Nederland PCSN I - PEFC Standaard Nederland Definitieve versie 27.09.2011 Voorwoord PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een wereldwijd erkend systeem voor certificering van duurzaam

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Colofon Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Westreenen

Nadere informatie

Erfinrichtingsplan De Steeg Landschapsbeheer Gelderland. : Fam. van de Kolk

Erfinrichtingsplan De Steeg Landschapsbeheer Gelderland. : Fam. van de Kolk Erfinrichtingsplan De Steeg Landschapsbeheer Gelderland Naam Straat Postcode Plaats : Fam. van de Kolk : De Steeg : 8191 LD : Wapenveld Landschapsbeheer Gelderland 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: E.

Nadere informatie

Betaalbaar kwalitatief openbaar groen

Betaalbaar kwalitatief openbaar groen Betaalbaar kwalitatief openbaar groen 17/06/2014 Kwaliteitsgericht Groenbeheer Antwerpen Christian Ysenbaardt Afdelingschef beheer en ontwikkeling Stad Antwerpen Stadsbeheer Groen en Begraafplaatsen Inhoud

Nadere informatie

Aanbevelingen boomteelt n.a.v. het rapport 'De bodem uitgezocht'.

Aanbevelingen boomteelt n.a.v. het rapport 'De bodem uitgezocht'. Aanbevelingen boomteelt n.a.v. het rapport 'De bodem uitgezocht'. In een samenwerkingsverband tussen Tauw bv, Brabantse Millieufederatie en CLM Onderzoek & Advies is in 2009/2010 onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. Heemwerk Landschappelijke inpassing De Lindehof Gagelweg 15. 1. Inleiding 2

Inhoudsopgave pag. Heemwerk Landschappelijke inpassing De Lindehof Gagelweg 15. 1. Inleiding 2 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Achtergronden landschappelijke inpassing en toegevoegde waarde 3 2.1 Beknopte beschrijving inrichting planlocatie 3 2.2 Streekeigen karakter behouden 3 2.3 Afschermen

Nadere informatie

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker Deelgebied B - Kapelakker: Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE 155 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brecht

Nadere informatie

Definitief Landschapsplan in het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu Ten behoeve van:

Definitief Landschapsplan in het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu Ten behoeve van: Definitief Landschapsplan in het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu Ten behoeve van: Afbraak bestaand woonhuis Realisatie nieuwe woning Dhr. L. van Lier Meijelseweg 18a Heibloem 06-30784001 delangelei@hetnet.nl

Nadere informatie

Bijlage bij de regels. Bijlage 1. Landschapsinvesteringsregeling Breda. 1. Aanleiding en doel

Bijlage bij de regels. Bijlage 1. Landschapsinvesteringsregeling Breda. 1. Aanleiding en doel Bijlage bij de regels Bijlage 1 Landschapsinvesteringsregeling Breda 1. Aanleiding en doel Waarom deze regeling? Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in haar

Nadere informatie

Bomen voor onze bijen

Bomen voor onze bijen Bomen voor onze bijen In de veelvormige plantenwereld neemt de boom een heel eigen plaats in. Velen schatten zijn waarde alleen als dood product. Kennen zijn waarde als balk, plank of paal. Anderen alleen

Nadere informatie

Functieveranderingsplan. Zwarte Kolkstraat 49 Wilp Achterhoek

Functieveranderingsplan. Zwarte Kolkstraat 49 Wilp Achterhoek Functieveranderingsplan Zwarte Kolkstraat 49 Wilp Achterhoek September 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Ontwerpfilosofie... 5 3 Maatschappelijke meerwaarde... 5 3.1 Landschap... 5 3.2 Natuur en milieu...

Nadere informatie

Welke (boom)soorten kiezen?

Welke (boom)soorten kiezen? Welke (boom)soorten kiezen? De keuze van de boomsoorten is heel belangrijk. Plant je soorten die goed zijn aangepast aan de bodem (zand, leem, klei, droog of nat) dan heb je een heel goede kans op succes.

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2014

ZITTING VAN 19 JUNI 2014 ZITTING VAN 19 JUNI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BEDRIJVENTERREIN LAARAKKER ECOFUELS AAN DE VEENWEG TE WELL

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BEDRIJVENTERREIN LAARAKKER ECOFUELS AAN DE VEENWEG TE WELL LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BEDRIJVENTERREIN LAARAKKER ECOFUELS AAN DE VEENWEG TE WELL 30 november 2012 Inleiding Het Gelders Genootschap heeft een eerder concept van deze landschappelijke inpassing beoordeeld

Nadere informatie

VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15

VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15 VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15 Omschrijving Maat Acer campestre 60-100,W 25 Acer campestre 'Elsrijk' 8-10HO,W 45 Acer campestre 'Elsrijk' 10-12HO,W 4 Acer campestre 'Elsrijk' 18-20HO,W 4 Acer campestre

Nadere informatie

4 WONINGEN/ Voor de bomen

4 WONINGEN/ Voor de bomen 4 WONINGEN/ Voor de bomen Landschap Dit beeldkwaliteitsplan beoogt om binnen de diversiteit van het landschap de eenheid te bewaren. Eenvoud en specifieke locatieeigenschappen definiëren de landschappelijke

Nadere informatie

- (3D) Ontwerp - Aanleg - Renovatie

- (3D) Ontwerp - Aanleg - Renovatie wwwvardfrs'.c.-.nk r uw tkuis mo«f aj»».,. EXCLUSIEF g CESf LtCTEERO NL C^f 19 - S768 ET Meijel lel: 077-4662322/06-53475646 - (3D) Ontwerp - Aanleg - Renovatie opdrachtgever: Dhr en Mevr Janssen Berg

Nadere informatie

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers De Staart in kaart 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers Esther Linnartz Juli 2008 Inleiding De Staart is een natuurgebied van 24 hectare aan noordoost kant van Oud-Beijerland en ligt aan de oevers

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

TIPS EN NUTTIGE INFORMATIE OM BIJEN TE HELPEN IN UW EIGEN OMGEVING

TIPS EN NUTTIGE INFORMATIE OM BIJEN TE HELPEN IN UW EIGEN OMGEVING TIPS EN NUTTIGE INFORMATIE OM BIJEN TE HELPEN IN UW EIGEN OMGEVING GEEF DE BIJ EEN BLOEMETJE Hoe helpt de bij ons en hoe helpen wij bijen? Bzz.. Hallo, bzz.. Kom mee naar de boomgaard langs de dijk om

Nadere informatie

Uitwerking Erfadvies Middendijk 85 Landschapsbeheer Gelderland

Uitwerking Erfadvies Middendijk 85 Landschapsbeheer Gelderland Uitwerking Erfadvies Middendijk 85 Landschapsbeheer Gelderland Naam : Fam. Nikkels Straat : Middendijk 85 Postcode : 7397 NE Plaats : Nijbroek gem. Voorst Landschapsbeheer Gelderland 6891 DA Rozendaal

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Wijffelterbroekdijk 39, Weert. Afbeelding voorblad hier invoegen!

Landschappelijk inpassingsplan. Wijffelterbroekdijk 39, Weert. Afbeelding voorblad hier invoegen! Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE 44048-GRUP01 GRUP NAZARETH-DORP HERZIENING BPA NAZARETH-DORP VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE 44048-GRUP01 GRUP NAZARETH-DORP HERZIENING BPA NAZARETH-DORP VOORSCHRIFTEN PROVINCIE: GEMEENTE: OOST - VLAANDEREN NAZARETH GRUP NAZARETH-DORP HERZIENING BPA NAZARETH-DORP STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 44048-GRUP01 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 11/02/02 Opmaak K. De Meester

Nadere informatie

FREE ENERGY. Natural light

FREE ENERGY. Natural light FREE ENERGY Natural light Sfeerlicht in hout Daytonight, een nieuwe lichtbron om de buitenruimte te voorzien van sfeer- en sidelight. Daytonight lichtjes zijn op bijzondere wijze gecombineerd met Nederlands

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Peutweg 1-3. Naam : Dhr. Brandsen en van Dijk Straat : Peutweg 1-3 Postcode : 3771 LC Plaats : Barneveld

Landschappelijke inpassing Peutweg 1-3. Naam : Dhr. Brandsen en van Dijk Straat : Peutweg 1-3 Postcode : 3771 LC Plaats : Barneveld Landschappelijke inpassing Peutweg 1-3 Naam : Dhr. Brandsen en van Dijk Straat : Peutweg 1-3 Postcode : 3771 LC Plaats : Barneveld Landschapsbeheer Gelderland 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: E. Timmerman

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N015-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112 Bijlage C: Pakketten maatregel

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer Verantwoording Titel : Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer Subtitel : Beeldkwaliteitsplan Projectnummer : 322270 Datum : 29 mei 2013 Auteur : ing.

Nadere informatie

Bomen en struiken van hier

Bomen en struiken van hier Bomen en struiken van hier Catalogus voor (autochtoon) plantgoed 2014 Bureau Heggen Bredeweg 2 6668 AR Randwijk +31 (0)488 49 11 49 info@heggen.nu www.heggen.nu Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom Bomen

Nadere informatie

Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost

Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost 5 april 2012 Kenmerk R002-4685911RJR-efm-V02-NL Verantwoording Titel Flora, fauna en bomeninventarisatie Jaarbeurs entree-oost Opdrachtgever Jaarbeurs

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf Niesing, Wonnepad Watersnip-rapport 11A008 Colofon Titel Landschappelijke inpassing Subtitel Agrarisch bedrijf Niesing Wonnepad Status rapport Eindrapportage

Nadere informatie