Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu"

Transcriptie

1 Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP LIGGING akkerland bos en opgaande beplanting Ravensbos Het plangebied is gesitueerd in het heuvelland. Het bevindt zich ten noorden van de snelweg A79 en ten zuiden de kern Groot Haasdal. Het betreft het erf van de historische hoeve Holzwick. Het plangebied is gesitueerd nabij de voet van een matig steile helling. Het wordt omgeven door akkerland. Zie de markering in de uitsnede van de topkaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - opgaande beplanting en bos op de ten noorden gelegen percelen, - het ten oosten gelegen Ravensbosch, - een kleiner bosje op de overgang van het plateau naar de flauwe helling ten westen van het plangebied, - de bomen langs de Beekstraat zelf. bosje op de overgang plateau-helling bomen langs de beekstraat Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

11 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 2, 24 en delen van perceel 12 in de sectie S van de kadastrale gemeente Valkenburg. plangebied kadastraal plangebied in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

12 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP AANWEZIGE BEBOUWING De aanwezige bebouwing is als volgt te kenschetsen; - een kleinere garage cq berging aan de noordwestkant, - een ongeveer 10 jaar geleden gerealiseerde aardappelloods, - een historisch carré met stallen, bergingen en de aan de zuidoostkant en de noordwestkant van het carré gelegen woningen. De oudste woning bevindt zich aan de zuidoostkant. De jongere woning aan de noordwestkant is bijna 100 jaar oud. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. ontsluiting De loods, de plaats, de aangrenzend gelegen bergingen en de aan de noordwest- kant gelegen woning worden ontsloten via de inritten ten noordwesten van het carré. De oudste, aan de zuidoostkant gelegen woning, wordt ontsloten via een inrit aan de zuidwestkant. een kleinere garage/berging een ongeveer 10 jaar geleden gerealiseerde loods het historische carre met de jongere en de oudste woning Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

13 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP AANWEZIGE BEPLANTING De aangetroffen beplanting omvat; - een laantje bestaande uit Rode Beuken (en een sierpruim), - een bosje en een strook met naaldhout nabij de noordelijke inrit, - een tweetal rijen hoogstamfruit ten noorden van de aanwezige loods, - een bosje met siergroen en enkele naaldbomen ten noordoosten van de oudste woning, - een solitaire Berk, Rode Beuk en dennenn Berk ten noordwesten van het carré, - een bosje bestaande uit naaldhout en coniferen ten zuidwesten van het carré, - een haag bestaande uit coniferen aan de zuidwestkant van het plangebied, - een strook met siergroen ten westen van de inrit van de oudste woning, - enkele fraaie, forse bomen en een haag bestaande uit Haagbeuk ten oosten van deze inrit. conditie De beplantingselementen verkeren met uitzondering van de solitaire Rode Beuk nabij het carré in redelijke tot goede conditie. De Beuk toont een minder sterke bladgroei en is waarschijnlijk ziek (verwelking door een schimmelinfectie). Niet gebiedseigen maar wel fraai! Een groot deel van de aangetroffen beplanting bestaat uit naaldhout. Deze soorten zijn niet als gebiedseigen te beschouwen. Ze sluiten in dit opzicht niet aan bij de landschappelijke context. Anderzijds sluiten de aangetroffen naaldbomen vooral aan de zuidoostkant prachtig aan bij de franse uitstraling van de woningen van de hoeve. Zie de foto s op de volgende pagina s. Laantje van Rode Beuk, Bosje/ strook met naaldhout, hoofstamfruitbomen, siergroen en naaldbomen solitaire berk, Beuk en dennen bosje (naaldhout/coniferen), coniferenhaag, siergroen, fraaie bomen, Haag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

14 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP FOTO S ZO en NW De foto s rechts tonen de deels door naaldhout geflankeerde, woningen aan de zuidoostkant en noordwestkant van het carré. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. de door coniferen en naaldhout geflankeerde maison aan de zuidoostkant van het carré Prachtig Met name bij de oudste woning sluit het naaldhout beeldmatig sterk aan bij de zeer Franse uitstraling van de woning. Meer openheid Bij de woning aan de noordwestkant is de hoeveelheid dicht groen erg hoog. Het fraaie gebouw verdient een opener presentatie naar de veelvuldig door recreanten benutte openbare weg. Verkeersveiligheid De Beekstraat wordt veelvuldig door motorrijders en sluipverkeer gebruikt. Bij het uitrijden van het erf (vooral met getuig) is het van belang dat het verkeer in de bocht vanaf de uitrit kan worden waargenomen. naaldhout en de laan van Rode Beuk, aan de noordwestkant van het carré Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

15 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP FOTO S ZO en NO De foto s rechts tonen de noordoostkant en de zuidwestkant van het erf. Zie de markeringen in de luchtfoto hieronder. passend De boomgaard aan de noordoostkant sluit goed aan bij de sfeer van het omliggende landschap. De hier aangetroffen naaldbomen zijn ondergeschikt in het totaalbeeld en sluiten aan bij de sfeer van de achterliggende, door het groen schemerende bebouwing. de boomgaard sluit aan bij de sfeer van de context, het naaldhout bij de sfeer van de bebouwing Verbeteren! De bebouwing wordt aan de zuidwestkant sterk door het aanwezige groen afgeschermd en is beeldmatig gezien nauwelijks van betekenis. De aangetroffen coniferenhaag en naaldbomen sluiten door textuur en kleur minder goed aan bij de sfeer van de achter het erf gelegen groene coulissen. Het is aan te bevelen dat de hier aanwezige beplanting (geleidelijk) wordt vervangen door een beplanting bestaande uit soorten die beter aansluiten bij de sfeer van het omliggende landschap. naaldhout en coniferen sluiten niet aan bij de context, Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M de bebouwing wordt wel sterk afgeschermd

16 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP BOUWPLAN Het is wenselijk de opslagruimte voor aardappelen uit te breiden. De te bouwen loods is gezien de uitgangssituatie geprojecteerd aan de zuidwestkant van het carré. De contouren van de vigerende bouwkavel bieden ruimte voor de realisatie van de loods. Het bouwvlak is in het kader van het plan te uit te breiden. De bouwkavel kan aan de zuidwestkant echter zelfs worden verkleind. Zie de uitsneden van de door Aelmans opgestelde tekeningen hieronder huidige bouwkavel/bouwvlak geplande bouwkavel/bouwvlak te realiseren loods Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

17 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP ROOIEN De opslagloods zal worden ontsloten via een poort in de noordwestelijke gevel. Aan deze zijde zal een strook verharding ten behoeve van de afvoer van aardappelen moeten worden gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om tijdens de oogstperiode (tijdelijk) over voldoende open ruimte te kunnen beschikken om de loods middels het gebruik van machines als sorteer- en transportbanden te kunnen vullen. Naaldbomen Ten behoeve van de realisatie van de loods zullen een bosje bestaande uit naaldbomen, een solitaire Berk en een solitaire Rode Beuk, moeten worden gerooid. De naaldbomen en de Berken zijn niet van bijzondere waarde, de Rode Beuk verkeert in een matige conditie en moet waarschijnlijk sowieso worden gerooid. Zie de markering in de luchtfoto rechts. Coniferenhaag? De minder goed in het landschap passende haag ten zuidwesten van de te realiseren loods is in feite een effectief element om de loods in het landschap te verankeren. Anderzijds past de haag minder goed in het landschap en zal zij over enkele jaren gaan uitbreken, gaten gaan vertonen etc. Tijdelijk handhaven Voorgesteld wordt om de haag aanvankelijk te laten staan en een nieuw, beter in het landschap passend beplantingselement, te ontwikkelen in de zone tussen de te bouwen loods en de aanwezige haag. tijdelijk benodigde ruimte ten behoeve van het laden reguliere ontsluiting te rooien berk, naaldbomen, solitaire beuk tijdelijk te handhaven haag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

18 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP CONCEPT INPASSING groene verharding (gras op grind, grastegels, grasdallen of dergelijke) Op grond van het voorafgaande wordt voorgesteld: 1) De te bouwen loods aan de zuidwestkant te flankeren met een strook struweel en een rij bomen. Deze strook is ten noordoosten van de aanwezige haag van coniferen aan te planten. Ongeveer 5 jaar na deze aanplant kan de rij coniferen worden gerooid en worden vervangen door een rij struiken (inheems sortiment) die beeldmatig aansluiten bij de achterliggende strook. 2) De te bouwen loods aan de noordwestkant te flankeren met enkele bomen. Het doortrekken van de struiken, aanplanten van een haag is hier in ruimtelijke zin ongewenst omdat dit de slechts in beperkte mate aanwezige visuele beleving van de fraaie hoeve, door passerende recreanten, verder zou belemmeren. Bovendien zou dit in verkeerstechnisch opzicht resulteren in uiterst gevaarlijke situaties. Groene verharding Verder is vast te leggen dat de huisweide in de zuidwestelijke hoek haar groene karakter moet behouden. De weide zal tijdens de oogstperiode moeten worden benut voor het opstellen van materieel maar is als weide in stand te houden. Om voldoende berijdbaarheid te garanderen is een groene verharding toe te staan; daarmee wordt gedoeld op grasdallen, grasbetonstenen, gras op grind etc. bomenrij struiken en bomen na 5 jaar coniferen rooien en vervangen door een rij struiken Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

19 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP PLAN 1:1000 Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de navolgende beplantingselementen; B1 een bomenrij bestaande uit Lindes, S1 een strook met struiken ten noordoosten S2 van de huidige coniferenhaag, een strook met struiken ter plaatse van de huidige coniferenhaag. Element S2 is aan te planten nadat element S1 zich voldoende heeft ontwikkeld (ongeveer 5 jaar). Zie de principedoorsneden hieronder. infiltratie De plantstrook van element S1 is licht V-vormig te profileren zodat het van het dak en de verharding vrijkomende hemelwater kan worden opgevangen en voor een deel kan infiltreren. Zie de doorsneden hieronder. Eventueel overtollig hemelwater zal worden afgevoerd naar een poel in een ten zuidoosten van het plangebied gelegen overhoek. Zie de plantekening rechts. op termijn te rooien coniferen infiltratiezone B1 Lindes S1 Struiken infiltratiestrook S2 struiken (te planten nadat de coniferen zijn gerooid) poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

20 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP TEGENPRESTATIE 1 V1 Hoogstamfruitbomen Als eerste tegenprestatie wordt voorgesteld om de inpassing van de hoeve aan de noordoostkant te versterken door een derde rij hoogstamfruitbomen aan te planten, element V1. Zie de plantekening rechts en de navolgende plantlijst. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

21 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP TEGENPRESTATIE - 2 G1 bloemrijk, extensief te beheren grasland 3125 m2 B2 Solitaire Noten en Kastanjes H1 meidoornhaag Als tweede tegenprestatie wordt voorgesteld om een strook (momenteel tijdelijk braak liggend) akkerland ten noordwesten van het plangebied om te vormen tot en te beheren als bloemrijk grasland met solitaire Notenbomen en Tamme Kastanjes. Het grasland is aan de straatzijde te flankeren met een Meidoornhaag. Het om te vormen stuk akker is 125 meter lang en 25 meter breed. Het is 3125 m2 groot. Zie de markering in de luchtfoto hieronder en de plantekening rechts. locatie extra prestatie Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

22 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP PLANTENLIJST Aan te planten soorten en aantallen, plantverbanden en de omvang bij aanplant zijn vastgelegd in de plantenlijst rechts. Zie voor de omvang van de elementen de tabel hieronder. CODE EH OMV B1 st 17 S1 m2 300 S2 m2 125 V1 st 6 B2 st 5 H1 m1 25 G1 m Sortimentskeuze Ten aanzien van de elementen S1 en S2 sluit de soortkeuze aan bij de lokale groeiplaatsfactoren en het in de omgeving aangetroffen sortiment. Ten aanzien van de bomenrij B1 is gekozen voor de toepassing van een Linde omdat dit aansluit bij het historische monumentale karakter van het plangebied. Beheer Ten aanzien van de elementen S1 en S2 is ongeveer 3 jaar nadat element S2 is gerealiseerd een zo te noemen binnenbuitenrand beheer in te voeren. Dat betekent dat element S1 of S2 beurtelings met een tussentijd van 3-5 jaar mag worden afgezet, maar nooit beide stroken mogen worden afgezet. Wat betreft de Lindes (B1) is vast te leggen dat deze mogen worden opgekroond tot goothoogte en de kronen na jaar mogen worden gekandelaberd, mits gegarandeerd kan worden dat de bovenkant van de kroon daarna minstens gelijk is aan de nok van het achterliggende dak. De fruitbomen V1 en V2 zijn volgens goed gebruik te beheren. Met betrekking tot het grasland (G1) is vast te leggen dat dit maximaal 1x per jaar (na 1 juli) worden gemaaid. Een extensieve nabegrazing is toe te staan. Omvang bij aanplant 14/16 60/80 60/80 12/14 12/14 12/14 Code B1 S1 S2 V1 B2 H1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam st 1.5x x1.5 st st 4 p/m Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk Castanea sativa tamme kastanje 2 Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn 100 Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk Fraxinus excelsior es Juglans regia okkernoot 3 Ligustrum vulgare liguster Pinus sylvestris grove den Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers 5 Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde 17 Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH LIGGING de ten noorden gesitueerde boomgaard Het plangebied is gesitueerd aan de westkant van de kern Sibbe. Ten zuidwesten en zuidoosten van het plangebied bevindt zich licht golvend akkerland. Ten noorden van het plangebied is een fraaie en omvangrijke hoogstamboomgaard gesitueerd. Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - de ten noorden gesitueerde boomgaard, - de bebouwing en beplanting op buurerven in de kern Sibbe. plangebied plangebied bebouwing en beplanting op erven in de kern Sibbe Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

33 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 27, 110, 111 en 290 in de sectie M van kadastrale gemeente Valkenburg. Zie de markering in de uitsnede van het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

34 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH AANWEZIGE BEBOUWING T-vormig gebouw met kantoor en bedrijfswoning De aanwezige bebouwing bestaat uit; - een L-vormige loods met het aangrenzend gelegen werkterrein, - een T-vormig gebouw, waarin zich het kantoor en de bedrijfswoning bevinden. L-vormige loods en het werkterrein Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

35 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH AANWEZIGE BEPLANTING De aanwezige beplanting bestaat uit navolgende elementen; - een wintergroene haag (coniferen) langs de Maastrichterweg, - siergroen in de tuin ten zuiden van de bedrijfswoning, - een singel bestaande uit struweel en bomen aan de zuidwestkant, - een wintergroene haag en een strook met loof- en naaldbomen aan de zuidwestkant van het plangebied. conditie De haag aan de Maastrichterweg past qua sortiment weliswaar minder goed in de landschappelijke context maar schermt het werkterrein in alle seizoen doeltreffend af. Het siergroen in de tuin sluit redelijk aan bij de landschappelijke context. De singel aan de zuidwestkant verkeert in redelijk goede conditie; het is wenselijk om de boomlaag enigszins uit te dunnen, de struiklaag begint plaatselijk enigszins te wijken. De wintergroene haag aan de zuidoostkant van het plangebied sluit minder goed aan bij de landschappelijke context maar is (net als de haag aan de noordkant) zeer effectief om het plangebied op ooghoogte aan het zicht te ontrekken. Een deel van de hier aanwezige bomen sluit goed aan bij het landschap, een deel is te kenschetsen als naaldhoudend tuinsortiment. Wintergroen gewenst De opdrachtgever hecht grootte waarde aan een in alle seizoenen effectieve afscherming van het plangebied. Naast het sterk gewaardeerde positieve effect op de landschappelijke inpassing gedurende het kale seizoen, is de afscherming van belang om ongenode gasten zo min mogelijk inzicht in het gebied te verschaffen (diefstalpreventie). coniferenhagen siergroen in de tuin aanwezige singel coniferenhaag loofbomen naaldhoudend tuinsortiment Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

36 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH FOTO S De foto s rechts tonen de zuidwestkant, de zuidoostkant en de noordkant van het plangebied. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. zuidwestkant: het plangebied wordt afgeschermd door een singel bestaande uit struweel en bomen zuidoostkant: enkele loofbomen, naaldhoudend tuinsortiment en de tuin noordkant: de boomgaard en aanwezige coniferenhaag Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

37 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH BOUWPLAN uitbreiding van de overdekte berging Het is wenselijk de loods en de verharding in zuidwestelijke richting uit te breiden. Betreffende dit plan is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie. Zie de markering in de luchtfoto rechts. uitbreiding van de verharding Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

38 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH CONCEPT INPASSING Onderdeel van de conclusies van het gevoerde overleg is dat de uitbreiding akkoord kan worden bevonden mits zal worden voorzien in een goede landschappelijke inpassing. Daarbij is aan te sluiten bij de aanwezige strook aan de zuidwestkant. Deze zal worden versterkt en worden doorgezet aan de zuidoostkant van het plangebied. Tegenprestatie De contouren van de bouwkavel en het bouwvlak zijn in het kader hiervan te verruimen. De te leveren tegenprestatie is niet binnen de contouren van het plangebied te leveren en zal op andere wijze worden verdisconteerd (storting van geld in een gemeentefonds). Extra: Klimophaag Om de inkijk in het plangebied ook tijdens het koude kale seizoen (op verzoek van de opdrachtgever) op een in het landschap passende wijze te kunnen garanderen wordt voorgesteld de afscheidingen van het plangebied aan de zuidwestkant en zuidoostkant te laten begroeien met Klimop. In aansluiting hierop zou ook de op termijn minder fraai wordende coniferenhaag langs de buitenopslag aan de Maastrichterweg, te zijner tijd kunnen worden te vervangen door een Klimophaag. architectonisch ok In architectonische zin markeert de Klimophaag terecht, dat deze een erf omzoomt wat niet te rangschikken is als een traditionieel agrarisch erf, maar als een terrein met bedrijvigheid. poel Het van daken en verharding vrijkomende hemelwater kan worden opgevangen en infiltreren in een aan de zuidoostkant te realiseren poel. Versterken aanwezige singel, doortrekken aan de zuidoostkant te realiseren poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

39 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH BEPLANTINGSPLAN S1 aanwezige singel versterken Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de navolgende elementen; S1 versterken aanwezige singel, S2 nieuwe singel, B1 bomen, K1 een Klimophaag. Soortkeuze De soortkeuze betreffende het struweel en de bomen sluit aan bij lokale groeiplaatsfactoren en de lijst met inheems sortiment. Om de inkijk in de winter te beperken is gekozen voor de toepassing van een hoog aandeel Hulst en Liguster. Klimop wordt regelmatig aangetroffen in de hellingbossen en sluit in die zin aan bij de landschappelijke context. De Klimophaag sluit beter bij de landschappelijke context dan coniferen. Het wintergroene aspect is sterk te waarderen. Zie de principe-doorsnede hieronder. principedoorsnede singel S2 nieuwe singel B1 bomen K1 Klimophaag Poel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

40 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie bedrijfslocatie Gebr. Pinckers B.V. Maastrichterweg 1, 6301 BH Sibbe - PNR 6301BH PLANTLIJST Aan te planten soorten en aantallen, de omvang bij aanplant etc. zijn vastgelegd in de lijst rechts. Omvang bij aanplant 60/80 60/80 14/16 60/80 Code S1 S2 B1 K1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam ntb 1.5x1.5 st 3 p/m Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk 5 3 Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk Fraxinus excelsior es 5 5 Hedera helix bosklimop 510 Juglans regia okkernoot Ligustrum vulgare liguster Ilex aquifolium hulst Malus sterappeltje Pyrus Gieser wildeman Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik 5 1 Quercus robur zomereik 5 1 Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes 10 Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA LIGGING toekomstige verbindingszone droogdal bos Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het op een hoog gelegen plateau gesitueerde gehucht Walem. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een droogdal. Weinig zichtbaar Het plangebied wordt aan de westkant aan het zicht onttrokken door de bebouwing en beplanting van de hier gesitueerde erven en een laagstamboomgaard. Aan de oostkant wordt het plangebied aan het zicht ontrokken door de bebouwing en beplanting op de hier gesitueerde erven, een hoogstamboomgaard en het ten oosten hiervan gesitueerde bos. Aan de noordkant grenst het plangebied aan grasland in het genoemde droogdal. Alleen vanaf de op ruime afstand en veel lager gelegen Hekerbeekweg en Achelerweg is in zeer beperkte mate zicht op het plangebied mogelijk. Zie de uitsnede van de top kaart hieronder. verbindingszone In de toekomst zal dit zicht verder worden gereduceerd omdat een ecologische verbindingszone, bestaande uit opgaande beplanting, ten noorden van het plangebied zal worden gerealiseerd. plangebied bebouwing en beplanting op ten westen en ten oosten gelegen erven Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

82 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA KADASTRAAL Het plangebied omvat de percelen 120, 121 en 148 in de sectie U van de kadastrale gemeente Valkenburg. Zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de markering in de luchtfoto rechts. kadastrale contouren ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

83 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA AANWEZIGE BEBOUWING Stal met voorzieningen tbv de boerderijcamping rijbak stallen en bergingen met verharding In de uitgangssituatie worden navolgende elementen aangetroffen; - een stal waarin de sanitaire voorzieningen ten behoeve van de boerderijcamping zijn ondergebracht, - een kleine rijbak, - enkele stallen en bergingen met bijbehorende verharding, - de oude hoeve met de woning en vakantie appartementen. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M oude hoeve met de woning en vakantieappartementen

84 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA AANWEZIGE BEPLANTING een Beukenhaag en enkele Notenbomen hoogstamfruitbomen Beukenhagen Het onverharde deel van het plangebied wordt benut als huisweide. De meest zuidwestelijk gelegen weide is in gebruik als boerderijcamping. De aangetroffen beplanting omvat; - een Beukenhaag en enkele Notenbomen aan de noordkant van het plangebied, - enkele hoogstamfruitbomen op de weide ten noorden van de boerderijcamping en langs het naar de ten noorden gelegen weides voerende pad, - een Beukenhaag aan de noord-, west- en zuidkant van het ten oosten van de boerderijcamping gelegen weitje, - een Beukenhaag aan de noord- en westkant van de boerderijcamping, - een drietal Notenbomen op de weide ten noorden van de boerderijcamping, - enkele bomen in de zuidwesthoek van de boerderijcamping, - wat siergroen aan de oostkant van de boerderijcamping. Beukenhaag Notenbomen enkele bomen siergroen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

85 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA PLAN te legaliseren rijbak, uitbreiding camping, te realiseren loods Het plan omvat de realisatie van een loods voor de opslag van momenteel in de open lucht gestalde materialen en voer. Daarnaast is het wenselijk de aanwezige rijbak te legaliseren en de kleine weide tussen de rijbak en de te bouwen loods te gaan benutten ten behoeve van de boerderijcamping. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. bouwkavel De contouren van de bouwkavel zijn in het kader hiervan in beperkte mate te verruimen. Zie de uitsnede van het bestemmingsplan met de gewenste contouren hieronder. Op grond van de verruiming van de bouwkavel is te voorzien in een landschappelijke inpassing en een tegenprestatie. uitsnede bestemmingsplan Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

86 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA CONCEPT INPASSING H1 een haag B1 enkele bomen B2 een bomenrij Het plangebied is zeer verscholen gesitueerd en wordt in feite reeds ingepast door de omliggende beplanting en de beplantingselementen in het plangebied. Naar aanleiding van het ter plaatse gevoerd overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg wordt voorgesteld de inpassing van het plangebied te versterken middels de aanplant van; H1 B1 B2 een haag aan de noordkant van de rijbak, enkele bomen ter hoogte van de overgang van de uitbreiding van de camping naar de rijbak, een bomenrij ter hoogte van de kopgevel van de te realiseren loods. Soortkeuze Ten aanzien van de elementen H1 en B1 is ter plaatse besloten aan te sluiten bij het aangetroffen sortiment. Op grond hiervan is gekozen voor toepassing van de Beuk en de Walnoot. Bij de ter hoogte van de kopgevel van de loods aan te planten bomen is rekening te houden met het feit dat deze (op latere leeftijd) enige snoei moeten kunnen verdragen. Om deze reden werd gekozen voor de toepassing van de Haagbeuk. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

87 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA TEGENPRESTATIES O1 opschonen poel G1 grasland H2 Losse haag B3 Populier vervangen door Es Tijdens het ter plaatse met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg gevoerde overleg werd verder vastgelegd dat de uitbreiding van de bouwkavel zal worden gecompenseerd door; O1 de ten noordwesten gelegen poel op te schonen, G1 de omgeving van de poel af te rasteren en de aanwezige vegetatie om te vormen tot een soortenrijk grasland, H2 het grasland aan de koude kant te omzomen met een beschutting gevende, losse gemengde haag bestaande uit besdragende soorten (Meidoorn is niet toegestaan in verband met de de nabij B3 gelegen plantage), een zieke Populier op de bodem van het dal te vervangen door een duurzame boom, een gebiedseigen Es. De Es is aan te planten in een forse plantmaat. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts en de plantekening op de navolgende pagina. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

88 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA BEPLANTINGSPLAN 1:1000 H2 Losse gemengde haag H1 Beukenhaag B1 Walnoten B2 Haagbeuken Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de aanplant van navolgende elementen; H1 een haag bestaande uit Beuk, B1 enkele Notenbomen, B2 een bomenrij bestaande uit Haagbeuken, H2 een losse gemengde haag bestaande uit Veldesdoorn, Kornoelje, Hazelaar, Liguster, Hondsroos en Gelderse Roos, B3 een solitaire Es. B3 in het veld Zie voor de positie van de elementen H1, B1, B2 en H2 het beplantingsplan rechts. De positie van B3 bevindt zich nabij de aanwezige Populier en is nader in het veld te bepalen. Poel en grasland Onderdeel van het plan is dat de aanwezige poel wordt opgeschoond en de noordwestelijke oever enigszins wordt uitgevlakt. De omgeving van de poel zal conform de tekening rechts, worden uitgerasterd. De omsloten vegetatie zal worden omgevormd tot soortenrijk grasland. Dit impliceert dat de vegetatie rond de poel minstens 1x per jaar, maar na 1 juli wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De haag aan de noordkant van het grasland mag 1 x per 3 jaar voor 50% (in de lengte te verdelen) worden geschoren. De overige beplantingselementen zijn volgens goed gebruik en normale maatstaven te beheren. Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

89 Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Maessen- Dullens Walem 108, 6342 PA Walem - PNR 6342PA PLANTLIJST In de lijst rechts zijn de soorten, aantallen, omvang bij aanplant en plantverbanden vastgelegd. In totaal zijn 85 meter haag en 5 bomen aan te planten en is ongeveer 350 m2 grasland om te vormen. Omvang bij aanplant 60/80 12/14 14/16 60/80 18/20 Code H1 B1 B2 H2 B3 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 4 p/m st st 3 p/m st Acer campestre veldesdoorn 30 Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk 2 Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode 30 Corylus avellana hazelaar 30 Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk 100 Fraxinus excelsior es 1 Juglans regia okkernoot 2 Ligustrum vulgare liguster 30 Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos 30 Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos 30 Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

Landschappelijke inpassing Karreveld Karreveld 10, Roggel - PNR 6089NC /031213

Landschappelijke inpassing Karreveld Karreveld 10, Roggel - PNR 6089NC /031213 INLEIDING Het plangebied is gelegen in een jong ontginningslandschap ten noordwesten van de kern Roggel. plangebied plangebied in het veld BEPLANTINGSPLAN 051113-1:1250 H1 Beukenhagen B1 Platanen S1 infiltratie

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bex BV Baarloseweg 42, Kessel - PNR 5995BL / /

Landschappelijke inpassing Bex BV Baarloseweg 42, Kessel - PNR 5995BL / / LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van de kern Kessel. Het grenst aan de Schijfweg Noord en vormt een deel van de bedrijfslocatie van Bex BV. Ruimtelijk kader De bebouwing en beplanting

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Houtackers Breedenweg 4, 6114 LA Dieteren PNR 6114LA / AGP

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Houtackers Breedenweg 4, 6114 LA Dieteren PNR 6114LA / AGP LIGGING a) de dijk van het julianakanaal b) bossen van den Doort en bij de visvijver c) de dorpsrand van Dieteren Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Dieteren. De landschappelijke context

Nadere informatie

Landschappelijke inpassingen en tegenprestatie paardenfokkerij Flitige Lise Breestraat ongenummerd, 5993 BH Maasbree PNR 5802DC / agp

Landschappelijke inpassingen en tegenprestatie paardenfokkerij Flitige Lise Breestraat ongenummerd, 5993 BH Maasbree PNR 5802DC / agp LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap, ten noorden van de oude nederzetting Rinkesfort en ten zuiden van de kern Maasbree. beplanting en bebouwing op omliggende erven bomenrij

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is te kenschetsen als een jonge heideontginning. Rond

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten noorden van Weert. Voor de ten zuidwesten van het plangebied gelegen zone tussen Laar en de noordelijke stadsrand van Weert is

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld LIGGING Het plangebied is gelegen in een jonger ontginningslandschap met diepe doorzichten, ten noordwesten van Haler. Ten oosten van de Lochterstraat bevindt zich ouder bouwland. bomenrijen en bosjes

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM LIGGING Bomenrij langs de Grensweg beplanting en bebouwing op buurerven bosje Het plangebied is gesitueerd nabij de rijksgrens, in een jong ontginningslandschap ten noordoosten van de kern Siebengewald.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE LIGGING bebouwing en beplanting van Geverik, het ten westen gelegen buurerf, de kern Kelmond Het plangebied is gesitueerd in het Kelmonder Veld, ten zuidwesten van de kern Kelmond in de gemeente Beek.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de Neerbeek, ten zuidwesten van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied ligging

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp INLEIDING bebouwing en beplanting op ten westen, noorden en oosten gelegen percelen Het plangebied is gesitueerd in een oudere bebouwingscluster, ten zuiden van Weert en ten westen van de N292, de verbindingsweg

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B LIGGING lintbebouwing Bussereind recenter gebouwde kas Spoorlijn en A73 bossen Het plangebied is gesitueerd aan de sinds enkele jaren doodlopende Waterloseweg, nabij de spoorlijn Roermond-Nijmegen en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM LIGGING Bebouwing en beplanting van Grijzegrubben en Nierhoven Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van het gehucht Grijzegrubben, ten westen van de kern Nuth. Het is gesitueerd op de overgang

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan M.M.J.M. Stals Castertstraat 4, 6011 SL Ell PNR 6011SL /280711/210412

Landschappelijke inpassing bouwplan M.M.J.M. Stals Castertstraat 4, 6011 SL Ell PNR 6011SL /280711/210412 LIGGING beplanting en bebouwing op buurerven de Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Ell. Ten noordwesten van het plangebied bevinden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Mts Vrancken, Weert 93, 6241 GS Bunde PNR 6241GS

Landschappelijke inpassing bouwplan Mts Vrancken, Weert 93, 6241 GS Bunde PNR 6241GS LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het Geuldal, ten zuiden van de dorpsrand van de kern Bunde. In oostelijke richting bevinden zich een bedrijventerrein en de spoorverbinding Maastricht-Sittard. Zie

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel A.E.T. Claessen Scheiweg 7, 5809 EH Leunen - PNR 5809EH

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel A.E.T. Claessen Scheiweg 7, 5809 EH Leunen - PNR 5809EH LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Leunen. Het maakt deel uit van een tamelijk sterk verdicht, ouder bebouwingslint, Schei genaamd. Ten oosten van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3)

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Vensestraat aan de noordkant van de kern Ven-Zelderheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Van Lier Agro BV' Katsberg 8, 5768 RH Meijel - PNR 5768RH aangepast op

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Van Lier Agro BV' Katsberg 8, 5768 RH Meijel - PNR 5768RH aangepast op LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van de kern Meijel. In zuidelijke richting verloopt de Noordervaart met begeleidende bosjes en opgaande beplanting. Aan de oostkant bevindt zich een laagte

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Maaijkant 11, ten noordoosten van de kern Ulicoten. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder. plangebied plangebied

Nadere informatie

/ Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Saes Grotehegstreeg 31, 6005 PW Weert - PNR 6005PW /061012

/ Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Saes Grotehegstreeg 31, 6005 PW Weert - PNR 6005PW /061012 LIGGING Bosjes en erfbeplanting bomenrij langs de Grotehegsteeg bebouwing en beplanting op buurerven Het plangebied is gesitueerd in een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ten zuiden van de kern Weert.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Arces Stables Monseigneur Savelbergweg 97, 6097 AE Heel, PNR 6097AE /090911/100212

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Arces Stables Monseigneur Savelbergweg 97, 6097 AE Heel, PNR 6097AE /090911/100212 LIGGING Dijk en opgaande beplanting buurerf en gemeentewerf beplanting aan de St. Anna s Beemd Het plangebied is gelegen aan de Monseigneur Savelbergweg, tussen het gehucht Pol en de kern Heel. De landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp LIGGING bungalowpark de Heelderpeel bossen agrarisch bedrijf de N273 Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de Provinciale weg de N273 en nabij het dagstrand aan de noordoostelijke oever van

Nadere informatie

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone LIGGING opgaande beplanting en bos holle weg waterbuffer Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het gehucht Bruisterbosch, in de gemeente Margraten. Het is grotendeels gesitueerd in de zo te

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Haler, ten noordwesten van de kern Hunsel. In zuidelijke richting bevindt zich het Langven. Zie de markeringen in de uitsnede van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3)

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen aan de Herkenbosserweg, ten noordoosten van de kern Herkenbosch in de gemeente Roerdalen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan t Rondeel Elsenpas 2, Beuningen PNR 6641KB

Landschappelijke inpassing Bouwplan t Rondeel Elsenpas 2, Beuningen PNR 6641KB LIGGING knooppunt Ewijk bosjes gronddepot Het plangebied is gesitueerd aan de Elsenpas, in de Ewijkse velden, nabij het knooppunt Ewijk (ten zuidwesten van de kern Beuningen). Zie de uitsnede van de topkaart

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan een verbindingsweg tussen twee oudere bebouwingslinten, Terover en Hondseind, ten zuidoosten van de kern Alphen. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Ploegmakers BV Burgemeester Van den Wildenberglaan 46a, De Rips - PNR LIP.5764RE /220915

Landschappelijke inpassing Bouwplan Ploegmakers BV Burgemeester Van den Wildenberglaan 46a, De Rips - PNR LIP.5764RE /220915 LIGGING Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de kern De Rips. Zie de markering in de uitsnede van de topkaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied plangebied HISTORIE EN CONTEXT In 1917

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie paardenhouderij A.Vullers Boekhorstweg 3, 6105 AD Mariahoop- PNR 6105AD

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie paardenhouderij A.Vullers Boekhorstweg 3, 6105 AD Mariahoop- PNR 6105AD LIGGING Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern Mariahoop. Rond 1900 was het gebied grotendeels nog bekend als heide. De veldweg in het centrum van het gebied was rond 1900 reeds aanwezig. Het

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ROOIJE HOEFSEDIJK 110' Rooije Hoefsedijk 110, 5421 XP Gemert - PNR 5421XP (print op A3)

Landschappelijke inpassing ROOIJE HOEFSEDIJK 110' Rooije Hoefsedijk 110, 5421 XP Gemert - PNR 5421XP (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Gemert. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied 1 HISTORIE & CONTEXT

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a LIGGING kern Koningsbosch een bosje en een singel langs de Molenweg bosje in het plangebied zelf Het plangebied is gesitueerd ten westen van de Prinsenbaan, ten noorden van de kern Koningsbosch. De context

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel P.R. Schram Bocholterweg 134, 6006 TP Altweerterheide - PNR 6006TP /

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel P.R. Schram Bocholterweg 134, 6006 TP Altweerterheide - PNR 6006TP / LIGGING ten westen gelegen bossen bomen en struweel langs de Herevennenweg Altweerterheide Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. De ligging van het erf is te kenschetsen

Nadere informatie

Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf UITGANGSSITUATIE

Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf UITGANGSSITUATIE UITGANGSSITUATIE Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf Het plangebied is gelegen aan de Molenweg, ten zuidoosten van de kern Stramproy. Aan de zuid- en noordkant wordt het plangebied ruimtelijk

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing BERGHEMSEWEG 15 Berghemseweg 15, 5373 KG Herpen - PNR 5373KG / (print op A3)

Landschappelijke inpassing BERGHEMSEWEG 15 Berghemseweg 15, 5373 KG Herpen - PNR 5373KG / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Oss, ten westen van de kern Herpen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied het plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213 LIGGING locatie 8 is gesitueerd in het lager gelegen jonger ontginningslandschap van het Broek, De plangebieden zijn gesitueerd aan de Hoogstraat 8 en 17 in de gemeente Uden. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

MASTERPLAN LANDGOED LUZENKAMP ROERMOND Heide 4, 6042 LN Roermond

MASTERPLAN LANDGOED LUZENKAMP ROERMOND Heide 4, 6042 LN Roermond LIGGING - TOPOGRAFISCHE KAART Het plangebied omvat het erf en opstallen, weidegronden en bos van het Hippisch Centrum Roermond. Het plangebied is gelegen in de gemeente Roermond, nabij de Duitse grens

Nadere informatie

Aanpassing Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Melkveebedrijf Mts van Hoven-Huynen Keerestraat 7, Eckelrade, 6251NJ /agp

Aanpassing Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Melkveebedrijf Mts van Hoven-Huynen Keerestraat 7, Eckelrade, 6251NJ /agp LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Keerestraat, ten noordwesten van de kern Eckelrade, in de gemeente Margraten. plangebied plangebied SITUATIE hagen langs de Keerestraat De luchtfoto rechts toont

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Boukoul in de gemeente Roermond. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

LIGGING LOCATIE A. plangebied

LIGGING LOCATIE A. plangebied LIGGING LOCATIE A Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Merkelbeek. De landschappelijke context is te kenschetsen als een open, matig steile helling op de overgang van het ten noordoosten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Mts van Lipzig-Poels Zwarte Plakweg 59, 5966 RJ America - PNR 5966RJ /171015/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwplan Mts van Lipzig-Poels Zwarte Plakweg 59, 5966 RJ America - PNR 5966RJ /171015/ (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen nabij de Golfhorst en de Middenpeelweg, ten zuidwesten van de kern America. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts.

Nadere informatie

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich de waterloop De Raam en het Wijffelterbroek.

Nadere informatie

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 INLEIDING teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Horst, ten westen van de A73; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder. Het plangebied

Nadere informatie

Nederweert en Eind tekenen de horizon

Nederweert en Eind tekenen de horizon LIGGING afscherming door bebouwing en groen van buurerven Nederweert en Eind tekenen de horizon Het plangebied is gesitueerd in een van oudsher door een sterke verdichting gekenmerkt gebied. Rond 1850

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3)

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuiden van Veulen, ten oosten van de Midden Peelweg en noorden van de bossen van de Laagheide en recreatiepark het Meerdal. Zie de markeringen in de uitsnede van de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ LIGGING EN RUIMTELIJK KADER Het plangebied betreft het erf van het melkrundveebedrijf Habra dairy Farm. Het plangebied is gesitueerd aan de Garststraat, ten oosten van de kern Haren in de gemeente Oss.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Aarts-Cremers Deurneseweg 32, 5841 CJ Oploo PNR 5841CJ

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Mts Aarts-Cremers Deurneseweg 32, 5841 CJ Oploo PNR 5841CJ LIGGING Het plangebied betreft het erf van het melkrundveebedrijf van Mts Aarts-Cremers, gelegen aan de Deurneseweg, 32 te Oploo. Jonge ontginning Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage van Liere Stables VOF Kraanweg 10, 6004 RC Weert - PNR 6004RC /270612/271112/201212

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage van Liere Stables VOF Kraanweg 10, 6004 RC Weert - PNR 6004RC /270612/271112/201212 LIGGING de wijk Vrouwenhof bebouwing en beplanting op buurerven bosje, bomenrij en bomen Het plangebied is gesitueerd in een matig tot sterk verdicht, ouder ontginningslandschap ten oosten van de kern

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513 Hegelsom De Reulsberg LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de Reulsberg, ten oosten van de kern Hegelsom in de gemeente Horst aan de Maas. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12

REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12 REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / LIGGING rand van het ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Akkerbouwbedrijf en paardenhouderij H. Berghs Op de Stap 3, 6095 NN Baexem - PNR 6095NN

Landschappelijke inpassing Akkerbouwbedrijf en paardenhouderij H. Berghs Op de Stap 3, 6095 NN Baexem - PNR 6095NN INPASSING de spoorverbinding Weert - Roermond Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de kern Baexem. Ten noorden van het plangebied is de spoorverbinding tussen Weert en Roermond gesitueerd.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Houtgraven, ten noorden van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. ligging plangebied plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Van der Linden Poultry products BV Haambergweg 11, 5986 NX Beringe PNR 5986NH

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Van der Linden Poultry products BV Haambergweg 11, 5986 NX Beringe PNR 5986NH LIGGING Het plangebied is gelegen aan de Haambergweg, ten zuidwesten van de kern Beringe; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de markering in de luchtfoto rechts. plangebied plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Van den Berg Keijsers BV Burgemeester Nooijenlaan 8, 5764 RG De Rips - PNR 5764RG /131212

Landschappelijke inpassing Van den Berg Keijsers BV Burgemeester Nooijenlaan 8, 5764 RG De Rips - PNR 5764RG /131212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Burgemeester Nooijenlaan (de Midden Peelweg) ten zuidoosten van de kern De Rips, in de gemeente Gemert-Bakel. De omgeving is plaatselijk bekend als de Jodenpeel.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Eierfarm Stals Eindhovensebaan 9C, 6031 NB Nederweert PNR 6031NB9C /260315/271115

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Eierfarm Stals Eindhovensebaan 9C, 6031 NB Nederweert PNR 6031NB9C /260315/271115 LIGGING Het plangebied is gelegen aan de rand van bedrijventerrein Aan Veertien, ten noorden van de kern Nederweert; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de markering in de luchtfoto

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE LIGGING Harmelen de A12 Reijerscop Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de A12, ten zuidoosten van de kern Harmelen en ten westen van de lintbebouwing Reijerscop. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering bouwplan / bouwkavel Mts Debougnoux Crapoel 2a, Gulpen - PNR 6271NW2a (print op A3)

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering bouwplan / bouwkavel Mts Debougnoux Crapoel 2a, Gulpen - PNR 6271NW2a (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen op het plateau van de Gulperberg, nabij het gehucht Crapoel, ten zuidoosten van Gulpen. Ten noordwesten en westen van het plangebied bevinden zich bossen op de helling

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Dorpsstraat AA Cadier en Keer - PNR 6267AA

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Dorpsstraat AA Cadier en Keer - PNR 6267AA LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dorpsstraat, ten westen van de N278 in de kern Cadier en Keer. Het plangebied maakt deel uit van een oudere lintbebouwing. De aangrenzend gelegen landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014 LIGGING Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. In noordelijke richting bevindt zich de Tungelroysche Beek, ten zuiden van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ZONNEPARK ALTWEERTERHEIDE' Bocholterweg 83, Altweerterheide - PNR 6004HZ (print op A3)

Landschappelijke inpassing ZONNEPARK ALTWEERTERHEIDE' Bocholterweg 83, Altweerterheide - PNR 6004HZ (print op A3) LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten noordoosten van de kern Altweerterheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied het plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE LIGGING Harmelen de A12 Reijerscop Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de A12, ten zuidoosten van de kern Harmelen en ten westen van de lintbebouwing Reijerscop. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing 'HORSTERDIJK 68' Horsterdijk 68, 5973 PR Lottum - PNR 5973PR (print op A3)

Landschappelijke inpassing 'HORSTERDIJK 68' Horsterdijk 68, 5973 PR Lottum - PNR 5973PR (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen aan de westkant van het gehucht Zwaanenheike; zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied plangebied 1 HISTORIE

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112 LIGGING Het plangebied betreft het rundveebedrijf van Maatschap Waelen. Het is gesitueerd in het buitengebied ten noordoosten van de kern Schin op Geul. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie uitbreiding/bouwplan Vaalserhof Lemierserberg 35-37, 6291 NM Vaals - PNR 6291NM35/ / agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie uitbreiding/bouwplan Vaalserhof Lemierserberg 35-37, 6291 NM Vaals - PNR 6291NM35/ / agp LIGGING de N278 de Zieversbeek en de Selzerbeek plangebied Het plangebied is gesitueerd ten noordoosten van de N278 tussen de kernen Lemiers en Vaals. In noordoostelijke richting bevindt zich het dal van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Vliet, nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Stramproy. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing MTS Botden Twistweg 1-2, 5816 AE Vredepeel PNR 5816AE

Landschappelijke inpassing MTS Botden Twistweg 1-2, 5816 AE Vredepeel PNR 5816AE LIGGING de bomenrij langs de Twistweg de singel de bossen Het plangebied is gesitueerd aan de Twistweg in de gemeente Venray, ten noorden van de kern Vredepeel. Het ruimtelijk kader wordt gevormd door

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor ruimte woningen B. Bruls Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC.

Landschappelijke inpassing Ruimte voor ruimte woningen B. Bruls Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC. Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC.A-011010 LIGGING Het plangebied betreft een onbebouwd perceel gelegen aan de Printhagenstraat, een oudere lintbebouwing in het gehucht Klein

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie H.T.J Hoeben Vlasvenweg 6, 6003 RR Weert - PNR 6003RR /110613

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie H.T.J Hoeben Vlasvenweg 6, 6003 RR Weert - PNR 6003RR /110613 LIGGING bosjes ten noordwesten, zuidwesten en noordoosten van het plangebied Het plangebied is gesitueerd aan de Vlasvenweg, nabij de A2 ten noorden van de kern Laar. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

clusters aan de Groenestraat

clusters aan de Groenestraat LIGGING Het plangebied is gelegen aan de verbindingsweg tussen de kernen Reijmerstok en Banholt. De landschappelijke context van de Groenestraat is te kenschetsen als licht golvend plateau. Langs de Groenestraat

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3) LIGGING Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Het plangebied is gelegen aan de Siebengewaldseweg, nabij het gehucht Smal, ten noorden van de kern Bergen. Zie de markeringen in de uitsnede

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herbouw Maastrichterweg 2 Maastrichterweg 2, Slenaken - PNR 6277NC /280213/260313

Landschappelijke inpassing Herbouw Maastrichterweg 2 Maastrichterweg 2, Slenaken - PNR 6277NC /280213/260313 LIGGING Het plangebied is gelegen in het heuvelland, ten zuidoosten van het gehucht Schilberg, ten zuidwesten van de kern Slenaken. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Manege het Zwarte Water Breemhorstsedijk 65, 5425 RD De Mortel - PNR 5425RD (print op A3)

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Manege het Zwarte Water Breemhorstsedijk 65, 5425 RD De Mortel - PNR 5425RD (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen in het gebied het Zwarte Water, ten noorden van de Dr De Quayweg, ten oosten van de kern De Mortel, in de gemeente Gemert-Bakel. Zie de markeringen in de uitsnede

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing 'HORSTERDIJK 68' Horsterdijk 68, 5973 PR Lottum - PNR 5973PR / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelege

Landschappelijke inpassing 'HORSTERDIJK 68' Horsterdijk 68, 5973 PR Lottum - PNR 5973PR / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelege LIGGING Het plangebied is gelegen aan de westkant van het gehucht Zwaanenheike; zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied plangebied 1 HISTORIE

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Koekoek-Straathof BV Koekoek 4-4a, 5853 EG Siebengewald - PNR 5853EG4.4a / (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwplan Koekoek-Straathof BV Koekoek 4-4a, 5853 EG Siebengewald - PNR 5853EG4.4a / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen in een Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) nabij de landsgrens en de Nieuwe weg, ten noordwesten van de kern Siebengewald. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

LIGGING. de nieuwe locatie aan de Bergerweg

LIGGING. de nieuwe locatie aan de Bergerweg LIGGING Fruitbedrijf Berben is gevestigd in een beeldbepalende historische hoeve gelegen aan de Bergerweg 1, in de kern Linne. In het kader van de recentere ontwikkelingen van het wegennet en daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Kwaliteitsbijdrage en landschappelijke inpassing Bestemmingswijziging locatie Dautzenberg Kerkstraat 72, 6367 JG Ubachsberg - PNR 6367JG

Kwaliteitsbijdrage en landschappelijke inpassing Bestemmingswijziging locatie Dautzenberg Kerkstraat 72, 6367 JG Ubachsberg - PNR 6367JG LIGGING Het plangebied is gesitueerd in de bebouwde kom, aan de zuidoostelijke rand van de kern Ubachsberg. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hindert 2 Hindert 2, 5721 WK Asten - PNR 5721WK /170113/310713

Landschappelijke inpassing Hindert 2 Hindert 2, 5721 WK Asten - PNR 5721WK /170113/310713 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij het Laagbroek, ten zuiden van de A67 en ten noordwesten van de kern Asten. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Van den Berg Keijsers BV Burgemeester Nooijenlaan 8, 5764 RG De Rips - PNR 5764RG /131212/260913

Landschappelijke inpassing Van den Berg Keijsers BV Burgemeester Nooijenlaan 8, 5764 RG De Rips - PNR 5764RG /131212/260913 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Burgemeester Nooijenlaan (de Midden Peelweg) ten zuidoosten van de kern De Rips, in de gemeente Gemert-Bakel. De omgeving is plaatselijk bekend als de Jodenpeel.

Nadere informatie

LIGGING. plangebied. Laar

LIGGING. plangebied. Laar LIGGING Het plangebied is gelegen nabij de A2, ten noordoosten van de kern Laar. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied A2 plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ZONNEPARK ALTWEERTERHEIDE' Bocholterweg 81, Altweerterheide - PNR 6004HZ / / (print op A3)

Landschappelijke inpassing ZONNEPARK ALTWEERTERHEIDE' Bocholterweg 81, Altweerterheide - PNR 6004HZ / / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Altweerterheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied het plangebied 1

Nadere informatie

LIGGING. plangebied. uitsnede topkaart

LIGGING. plangebied. uitsnede topkaart LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen nabij de A73 ten oosten van de kern Beesel. Het maakt deel uit van de lintbebouwing het Bussereind. Zie de aanduidingen in de topkaart hieronder en de markeringen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan T. Kuunders Dr De Quayweg 70, 5425 RL De Mortel - PNR 5425RL / (print op A3)

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan T. Kuunders Dr De Quayweg 70, 5425 RL De Mortel - PNR 5425RL / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen in het gebied het Zwarte Water, ten oosten van de kern De Mortel, in de gemeente Gemert-Bakel. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart

Nadere informatie

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV 1 april 2015 Beplantingsplan Vleeskuikenhouderij Drissen CV Adres: Struiken 3a Initiatiefnemer: Drissen CV Datum: 1 april 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Melkrundveebedrijf W. Peters Diesterbaan 74, 6006 TC Weert - PNR 6006TC /171112

Landschappelijke inpassing Melkrundveebedrijf W. Peters Diesterbaan 74, 6006 TC Weert - PNR 6006TC /171112 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jonger ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Weert. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een golfbaan, in zuidelijke richting bevindt zich een

Nadere informatie

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Ligging. Het terrein Flester Vinke ligt op de overgang van een oud ontginningslandschap bij Stramproy, naar jongere ontginningen in het westen

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Vuurlinie 14, Neerkant

Landschappelijk inpassingsplan. Vuurlinie 14, Neerkant Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan E.J.M. Crombag Keutenberg 8, 6305 PP Schin op Geul PNR 6305PP

Landschappelijke inpassing bouwplan E.J.M. Crombag Keutenberg 8, 6305 PP Schin op Geul PNR 6305PP LIGGING Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van het gehucht Keutenberg, ten zuidoosten van de kern Schin op Geul. In oostelijke richting bevinden zich hellingbossen en het lager gelegen Geuldal.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing BRANDSTRAAT 28 Brandstraat 28, 5345 HK Oss - PNR 5345HK / (print op A3)

Landschappelijke inpassing BRANDSTRAAT 28 Brandstraat 28, 5345 HK Oss - PNR 5345HK / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten westen van de kern Oss. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied het plangebied 1 HISTORIE & CONTEXT

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts Frederix Vosseveen 20, 5808 BW Oirlo - PNR 5808BW /121213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts Frederix Vosseveen 20, 5808 BW Oirlo - PNR 5808BW /121213 LIGGING Wansumse ven N270 Wanssum Het plangebied is gesitueerd nabij het Wanssumse ven, ten zuiden van de N270, ten zuidwesten van de kern Wanssum. Zie de markering in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Burgthoeve Lutterweg 13, 5394 LP Oijen - PNR 5394LP (print op A3)

Landschappelijke inpassing Burgthoeve Lutterweg 13, 5394 LP Oijen - PNR 5394LP (print op A3) LIGGING Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Oss, ten noordwesten van de kern Teeffelen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Heidveld 2' Heidveld 2, 5761 PG Bakel - PNR 5761PG (print op A3)

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Heidveld 2' Heidveld 2, 5761 PG Bakel - PNR 5761PG (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Bakel. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied plangebied 1 HISTORIE & CONTEXT

Nadere informatie