provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N"

Transcriptie

1 provinciaal blad nr. 5 ISSN: V 7 maart 2012 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 6 maart 2012, nr , afd. PO, tot bekendmaking van hun besluit van 6 maart 2012, nr. B.16, tot vaststelling van de Klachtenregeling ongewenst gedrag provincie Groningen Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; maken bekend dat in hun vergadering van 6 maart 2012, nr. B.16, is vastgesteld hetgeen volgt: Gedeputeerde Staten der provincie Groningen Gehoord de wens van de leden van de interne klachtencommissie om hun taak te beëindigen; Gehoord de Ondernemingsraad over het voorstel de klachtbehandeling onder te brengen bij de Arbodienst; Gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 3 van de Arbowet. besluiten: vast te stellen hetgeen volgt: Klachtenregeling ongewenst gedrag provincie Groningen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Ongewenst gedrag: alle handelingen, uitlatingen en gedragingen in de werksfeer die tot doel of als gevolg hebben dat de werkprestaties van een medewerker worden aangetast of dat een onaangename of vijandige werkomgeving ontstaat, waaronder: 1. seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten: a. onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet, hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; b. onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; 2. agressie en geweld: voorvallen waarbij een medewerker fysiek of psychisch wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid; 3. discriminatie: het maken van onderscheid wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, zonder een objectieve rechtvaardigingsgrond; 1

2 b. Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht ongeacht de aard van het dienstverband; c. Vertrouwenspersoon: de functionaris bedoeld in artikel 4; d. Klachtencommissie: de commissie ter behandeling van klachten, bedoeld in artikel 6; e. Klager: de medewerker die zich wegens ongewenst gedrag van een ander of anderen wendt tot de vertrouwenspersoon of een klacht indient bij de klachtencommissie; f. Beklaagde: de persoon tegen wie de klacht omtrent ongewenst gedrag is gericht. Artikel 2 Reikwijdte van de regeling Iedere medewerker die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of welke ongewenste omgangsvorm dan ook, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon of een klacht indienen bij de klachtencommissie. Onder deze regeling valt niet de gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, welke is toe te schrijven aan dat bestuursorgaan. Artikel 3 Het indienen van een klacht 1. Een klacht wordt door de klager, eventueel door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, raadsman of raadsvrouw, schriftelijk of mondeling aan de klachtencommissie voorgelegd en bevat: a. naam en adres van de indiener; b. de omschrijving van de confrontatie met ongewenst gedrag als bedoeld in artikel 1, onder a; c. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden; d. de beschrijving van de door de klager ondernomen stappen. 2. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Artikel 4 Vertrouwenspersoon 1. Gedeputeerde Staten benoemen één of meerdere vertrouwenspersonen. 2. De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording schuldig aan Gedeputeerde Staten 3. De vertrouwenpersoon is onafhankelijk en wordt uit hoofde van zijn of haar taak als vertrouwenspersoon niet benadeeld in zijn of haar positie binnen de organisatie. Artikel 5 Taken, bevoegdheden en positie van de vertrouwenspersoon 1. De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt medewerkers bij behandeling van klachten en het voorkomen van ongewenst gedrag, en heeft daarbij de volgende taken: a. optreden als aanspreekpunt voor medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenst gedrag; b. zorg dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag en verantwoordelijk zijn voor de begeleiding, ondersteuning, advisering, bewaking en het verlenen van adequate nazorg; c. samen met klager zoeken naar oplossingen en nagaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren; d. onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing; e. verstrekken van informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast de klachtenprocedure ook de strafrechtelijke of de civielrechtelijke procedure en consequenties daarvan te bespreken; f. indien nodig verwijzen naar informele of formele daarvoor in aanmerking komende hulpverleningsinstanties en klager te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties; g. beheren en bewaken van een systeem voor registratie van binnengekomen klachten; h. registreren van klachten en hieruit genereren van managementinformatie (signaalfunctie). 2. De vertrouwenspersoon doet geen stappen zonder toestemming van de klager. 3. De vertrouwenspersoon neemt bij de uitvoering van zijn taken strikte vertrouwelijkheid in acht en communiceert over de klacht uitsluitend met anderen na verkregen toestemming van de klager. Deze plicht tot geheimhouding vervalt niet na beëindiging van de aanstelling als vertrouwenspersoon. 4. De vertrouwenspersoon kan de betrokken leidinggevende gevraagd of ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. 2

3 5. De vertrouwenspersoon verschaft Gedeputeerde Staten jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag over de ontvangen meldingen en de afgehandelde klachten. Artikel 6 Klachtencommissie 1. Gedeputeerde staten leggen de behandeling van een ingediende klacht voor aan een `Klachtencommissie ongewenst gedrag van de Arbodienst. Deze commissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter. Onder de commissieleden bevindt zich zowel een man als een vrouw. 2. De commissie is deskundig met betrekking tot de problematiek van ongewenst gedrag en juridische vraagstukken. 3. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die door Gedeputeerde Staten wordt benoemd. De secretaris is geen lid van de commissie. De stukken die door de commissie worden verzonden worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris. 4. De commissie beslist met meerderheid van stemmen. 5. Op verzoek van de klager, van de beklaagde of op eigen verzoek, wordt de secretaris vervangen indien deze met de klager of beklaagde een binding heeft of direct of indirect betrokken is of is geweest bij het ongewenst gedrag waarover de klacht is ingediend. Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie 1. Indien de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt meldt zij dit aan Gedeputeerde Staten. 2. De commissie onderzoekt een bij haar binnengekomen klacht en rapporteert en adviseert aan Gedeputeerde Staten. 3. De commissie adviseert, gevraagd of ongevraagd, over het treffen van tijdelijke voorzieningen gedurende het onderzoek naar de klacht. 4. De commissie adviseert over mogelijk te treffen maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de klacht. 5. Op verzoek adviseert de commissie op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag. 6. De leden van de commissie en de secretaris nemen bij de uitvoering van hun taken strikte vertrouwelijkheid in acht. Deze verplichting vervalt niet na beëindiging van de aanstelling als lid van de commissie of als secretaris. 7. De secretaris van de klachtencommissie registreert alle bij de commissie binnengekomen klachten. De secretaris en de leden van de commissie hebben toegang tot deze registratie. Jaarlijks brengt de secretaris een geanonimiseerd verslag uit aan Gedeputeerde Staten over het aantal klachten, de aard van de klachten en de gegeven adviezen. De stukken worden drie jaar na sluiting van het dossier vernietigd. Artikel 8 Klachtenprocedure 1. De behandeling van de klacht geschiedt overeenkomstig hoofdstuk 9, afdelingen 9.2. en 9.3, van de Algemene wet bestuursrecht. 2. De vergadering van de klachtencommissie is niet openbaar. Artikel 9 Faciliteiten Gedeputeerde Staten bieden de vertrouwenspersoon en de leden van de klachtencommissie de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen taken. Artikel 10 Slotbepalingen 1. Indien een van de leden van het provinciaal bestuur direct of indirect als persoon betrokken is bij de ingediende klacht dient deze persoon zich gedurende de behandeling van de klacht en in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, terug te trekken uit het college of de staten. Dit geldt tevens voor de secretaris en de griffier, bedoeld in de Provinciewet. 2. Indien de vertrouwenspersoon of de secretaris van de klachtencommissie direct of indirect als persoon betrokken is bij de ingediende klacht dient deze persoon zich bij de behandeling van de klacht terug te trekken uit zijn functie in het kader van deze regeling. 3

4 Artikel 11 De Klachtenregeling voor de afhandeling van klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, vastgesteld bij besluit van 22 februari 2000, wordt ingetrokken. Artikel 12 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het provinciaal blad, waarin dit besluit is geplaatst. Artikel 13 Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling ongewenst gedrag provincie Groningen. Groningen, 6 maart Gedeputeerde Staten voornoemd: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. 4

5 Toelichting Algemeen In de Arbowet valt seksuele intimidatie (net als pesten, discriminatie, agressie en werkdruk) onder psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd geïntroduceerd in de Arbowet die per 1 januari 2007 is ingegaan. Voorheen werd gesproken over welzijn. In de (vernieuwde) Arbowet worden werkgevers verplicht om PSA te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen, met andere woorden werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken. Ook zijn zij verplicht om voorlichting te geven over de gevaren van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die de werkgever heeft getroffen om de belasting te voorkomen of tot een minimum te beperken. Zo moeten in de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) de risico s van PSA in kaart worden gebracht. De maatregelen die vervolgens genomen worden om PSA tegen te gaan, moeten worden opgenomen in het plan van aanpak. Dit is een onderdeel van de RI&E. Wat omvat PSA Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. Agressie en geweld In het werk kan de medewerker slachtoffer worden van agressie en geweld. Voorkomende vormen van geweld zijn: Verbaal geweld: bijvoorbeeld schelden en schreeuwen; Fysiek geweld: bijvoorbeeld schoppen, slaan of met een wapen bedreigen; Psychisch geweld: bijvoorbeeld bedreigen, intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen of eigendommen beschadigen. Deze vormen van agressie en geweld kunnen ervaren worden als een schokkende gebeurtenis. Seksuele intimidatie Bij seksuele intimidatie gaat het niet om een onschuldige flirt of een vriendschappelijke aanraking. Het gaat om seksueel getinte aandacht die de medewerker als onwenselijk en bedreigend ervaart en zijn of haar werk kan schaden. Vormen van seksuele intimidatie zijn: Intieme vragen over privéleven; Suggestieve opmerkingen; Chantage; Aanranding; Verkrachting. Deze laatste twee vormen zijn bovendien strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Pesten Pesten op het werk is niet een eenmalige vervelende grap of opmerking, maar het is iets dat vaker gebeurt over een langere tijd. Het doel van pesten is kwetsen en vernederen. Vormen van pesten zijn: Vervelende opmerkingen maken; Grapjes maken ten koste van de medewerker; Beledigen, schelden; Negeren of sociaal isoleren; Openlijk terechtwijzen. 5

6 Werkdruk Bij werkdruk kan de medewerker structureel niet voldoen aan de eisen. Dit komt doordat de eisen te hoog of te veel zijn. Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben: een hoog werktempo tijdsdruk gebrek aan kennis en vaardigheden en te weinig invloed hebben op arbeids- en rusttijden. Wat zijn de gevolgen van PSA? Als PSA lang genoeg blijft bestaan, kan dit leiden tot werkstress en, als het lang genoeg genegeerd wordt, zelfs leiden tot ziekte. Voorbeelden hiervan zijn overspannenheid, depressiviteit en burn-out. Daarnaast kunnen ook niet psychische klachten optreden zoals hart- en vaatziekten, infectieziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat zoals KANS/RSI. Juridisch kader Op 21 Maart 1989 is de beleidsnota ongewenste intimiteiten en de bijbehorende klachtenregeling door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In deze nota wordt bij de hulpverlening aan slachtoffers van ongewenste intimiteiten onderscheid gemaakt tussen opvang en ondersteuning door een vertrouwenspersoon enerzijds en klachtenbehandeling door een klachtencommissie anderzijds. Na de vaststelling is deze regeling ten uitvoer gebracht. In het SPA-akkoord hebben partijen afgesproken zich te zullen inspannen voor een intensivering van het beleid gericht op de bestrijding van seksuele intimidatie. De inspanningsverplichting t.a.v. het voorkomen en bestrijden van racisme is vertaald in een anti-discriminatiecode. Dit is een algemene gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op de werkvloer en ziet op discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Voor de behandeling van klachten verwijst de gedragscode naar een (interne) klachtenregeling. De inspanningsverplichting ten aanzien van seksuele intimidatie heeft geresulteerd in bijgaande aangepaste klachtenregeling - in de vorm van een uniforme procedure- voor de afhandeling van klachten op het terrein van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Gezien de samenhang qua onderwerp en de gewenste uniformiteit ten aanzien van de afhandeling van klachten, is het onderdeel klachtenbehandeling van de anti-discriminatie code in deze regeling geïntegreerd. Het provinciaal beleid tegen ongewenst gedrag bestaat uit de volgende elementen: * voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen en ongewenst handelen, * aandacht voor cultuur en werkomgeving, * aanstelling van minimaal één vertrouwenspersoon, * instelling van een klachtencommissie, * vaststelling van een klachtenregeling. Bij de uitvoering van de klachtenregeling wordt een ruime interpretatie van het begrip klacht gehanteerd. Het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt met andere woorden breed opgevat. Bij de behandeling van klachten is er meestal sprake van een informeel en een formeel traject. Door middel van gesprekken of bemiddeling door een vertrouwenspersoon kan vaak in het informele traject al tot een oplossing worden gekomen. Indien op deze wijze geen oplossing wordt bereikt, kan de klager in tweede instantie formeel een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klager kan zich natuurlijk ook direct tot de klachtencommissie wenden. Welk traject ook wordt doorlopen, uitgangspunt bij de behandeling van klachten is vertrouwelijkheid. Ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, besteden zowel de 6

7 vertrouwenspersoon, de klachtencommissie als Gedeputeerde Staten de uiterste zorg aan de vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Artikelsgewijs Artikel 1 De algemene toelichting is onverkort van toepassing Artikel 2 Een ieder die werkzaam is bij de provincie valt onder het werkingsgebied van deze regeling. Dit betekent dat ook degenen die niet zijn aangesteld als ambtenaar, maar bijvoorbeeld werkzaam zijn als stagiair of uitzendkracht, gebruik kunnen maken van deze klachtenregeling. Ook als men tijdens het werk wordt lastig gevallen door externen kan men gebruik maken van deze klachtenregeling. Het hanteren van een ruim werkingsgebied strookt met de taakstelling in de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer ongewenst gedrag een gedraging betreft van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan en deze gedraging is toe te rekenen aan dat bestuursorgaan, kan hiertegen een klacht worden ingediend bij dat bestuursorgaan (Awb artikel 9.1, eerste en tweede lid). Wordt een dergelijke klacht daar niet naar genoegen behandeld kan de klager vervolgens een klacht indienen bij het bureau Nationale ombudsman (Wet Nationale ombudsman artikel 12, tweede lid). Een gedraging is toe te rekenen aan het bestuursorgaan wanneer deze een gevolg is van regelgeving van dat bestuursorgaan of wordt uitgevoerd in opdracht van het bestuursorgaan. Artikel 3 Aan het indienen van een klacht worden zo min mogelijk formele eisen gesteld. De eisen die hier gesteld worden zijn noodzakelijk in verband met een behandeling door de klachtencommissie en in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht. Geen van de klagers mag worden benadeeld in zijn/haar positie. Hieronder kan onder meer worden begrepen: minder goede promotie of doorstroomkansen, verslechtering van de werkomstandigheden of een slechte beoordeling. Met het opnemen van de bescherming van de klager wordt een verlaging van de drempel om een klacht in te dienen beoogd. Artikel 4 en 5 De vertrouwenspersoon is het eerste opvang- en aanspreekpunt voor klagers. Samen met de vertrouwenspersoon kan worden bezien of en hoe tot een oplossing van het probleem kan worden gekomen. Het staat de klager overigens vrij zich direct tot de klachtencommissie te wenden. Aan het functioneren van de vertrouwenspersoon worden de volgende eisen gesteld. Wat kennis en vaardigheden betreft is allereerst van belang: inzicht in en ervaring met hulpverleningsprocessen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de vertrouwenspersoon de organisatie goed kent en is het wenselijk dat zij enige juridische kennis heeft. Praktische en communicatieve vaardigheden als gespreksvoering en bemiddeling zijn van evident belang. In de organisatie dient de vertrouwenspersoon benaderbaar, bereikbaar en onafhankelijk te zijn. De benaderbaarheid hangt o.a. af van sekse, hiërarchische positie en sociale of persoonlijke factoren, zoals opleiding, leeftijd etc. Ook bij de huisvesting van de vertrouwenspersoon zal rekening gehouden worden met de vertrouwelijkheid van de functie. In verband met de gewenste onafhankelijke positie legt de vertrouwenspersoon rechtstreeks verantwoording af en is enkel verantwoording verschuldigd aan Gedeputeerde Staten. De vertrouwenspersoon mag nimmer worden benadeeld in zijn/haar positie. Hieronder kan onder meer worden begrepen: minder goede promotie of doorstroomkansen, verslechtering van de werkomstandigheden of een slechte beoordeling. 7

8 Artikel 6 Gedeputeerde Staten hebben sinds 2010 de behandeling van en advisering over de klacht in handen gelegd van de klachtencommissie van de Arbo Unie. Het secretariaat blijft bij de provincie en de secretaris wordt door Gedeputeerde Staten benoemd. Om de objectiviteit en onafhankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen, mogen de commissieleden geen binding hebben met de klager of de beklaagde en niet betrokken zijn bij het geval waarover zij moeten oordelen. Ingevolge het vierde lid worden zij in dat geval vervangen. Dit kan geschieden op verzoek van een commissielid, of op verzoek van een klager of beklaagde. Artikel 7 De klachtencommissie is belast met het onderzoek naar de ingediende klacht en het uitbrengen van een rapport en advies aan Gedeputeerde Staten. Daartoe dienen zij de nodige bevoegdheden te bezitten. Gedeputeerde Staten kunnen de commissieleden alleen algemene instructies geven. Artikel 8 Bij de behandeling van de klacht wordt de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen. Hierbij is de termijn van afhandeling gewijzigd ten opzichte van de voorgaande regeling. De gehele afhandeling mag niet meer dan ten hoogste veertien weken in beslag nemen. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd door de secretaris van de klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht. Wordt de klacht ontvankelijk verklaard en vervolgens in behandeling genomen, dan zendt de klachtencommissie een afschrift van de klacht aan de beklaagde. Vervolgens dienen de beklaagde en de klager in de gelegenheid te worden gesteld omtrent de ingediende klacht te worden gehoord. Van dit horen wordt een verslag gemaakt. Indien de klager en beklager dit wensen, kunnen zij zich tijdens het horen naar vrije keuze bij laten staan door een raadsvrouw of -man. Vervolgens rapporteert de klachtencommissie zo spoedig mogelijk aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten nemen binnen tien weken na ontvangst van de klacht en op basis van het advies van de klachtencommissie een beslissing over de eventueel te treffen maatregel of sanctie. Deze termijn kan eventueel met vier weken worden verlengd. Gedeputeerde Staten zorgen eveneens voor registratie van de ingediende klachten en voor jaarlijkse publicatie, waarbij het voor zich spreekt dat dit verslag alleen geanonimiseerde gegevens bevat. Artikel 9 Gedeputeerde Staten zorgen voor de nodige voorzieningen, zoals een apart telefoonnummer en een geschikte gespreksruimte. Ook het faciliteren van deskundigheidsbevordering voor vertrouwenspersonen en commissieleden valt hieronder. De werkzaamheden van een vertrouwenspersoon en van de leden van de klachtencommissie vinden in principe plaats onder werktijd. Groningen, 6 maart Gedeputeerde Staten voornoemd: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Uitgegeven, 7 maart De secretaris: H.J. Bolding. 8

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling omgaan met ongewenst gedrag

Regeling omgaan met ongewenst gedrag 1 Bureau van de universiteit Personele en juridische ondersteuning Regeling omgaan met ongewenst gedrag U2010/05.804 rsg/fsl Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD Artikel 1 Begripsbepalingen A. In deze regeling wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen: 1. Seksuele intimidatie; seksueel getinte aandacht voor een

Nadere informatie

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting Voorbeeld 1 Wie & Toelichting Start 1. Melding en registratie van de klacht 2. Keuze traject Klachtenregistratie 1. Iedere medewerker kan een klacht indienen over ongewenste omgangsvormen bij zijn/haar

Nadere informatie

Psychosociale belasting op het werk. informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Psychosociale belasting op het werk. informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten. Psychosociale belasting op het werk informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten. Psychosociale belasting op het werk informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid)

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid) Beleid PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA beleid) Bijlage: klachtenreglement medewerker(s) Incl. positie vertrouwenspersoon versie 1 maart 2011 Vaststelling in MT 10-01-2011 Toegezonden aan OR Ter instemming

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld INLEIDING In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbo-beleid de aanpak van seksuele intimidatie, agressie en geweld nader uitgewerkt.

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag Vastgesteld mei 2011 Regeling Ongewenst Gedrag Inhoudsopgave Deel A 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2.Klachtrecht 3 Artikel 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 3 Artikel 4. Vertrouwenspersoon 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Overal waar in deze regeling zij, haar staat wordt ook hij, hem bedoeld.

Overal waar in deze regeling zij, haar staat wordt ook hij, hem bedoeld. Melding en Klachtbehandeling ongewenst gedrag Vastgesteld door CvB: 17 mei 2011 Datum inwerkingtreding: 1 juni 2011 : seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie voor werknemers en

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. Nr. 185 14 juli 2015 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Omgevingsdienst Groningen 2015 Artikelsgewijze

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs en de CAO voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenregeling ongewenst gedrag Versie: V-8 Datum: 17-09-08 1/10 PREAMBULE Het functioneren van mensen in een werkorganisatie wordt onder meer beïnvloed door hun onderlinge relaties, al dan niet bepaald

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg

Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg Waarom beleid ongewenst gedrag? Op de website van Attila staan de volgende regels: Attila wil een club zijn waar leden alle onderdelen van de atletiek

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

In deze (klachten)regeling voortvloeiend uit de CAO NU en de CAO DLO wordt verstaan onder:

In deze (klachten)regeling voortvloeiend uit de CAO NU en de CAO DLO wordt verstaan onder: Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Wageningen UR Preambule De Raad van Bestuur hanteert als uitgangspunt voor Wageningen UR, dat alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of studeren bij

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM>

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1 Inhoudsopgave Uitgangspunten... 3 Intentieverklaring... 3 Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen... 3 Geheimhouding en bescherming... 3 Definities... 4 Preventie...

Nadere informatie

Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld

Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld Artikel 1 Begripsbepalingen Agressie of geweld Voorvallen

Nadere informatie

VHL klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

VHL klachtenregeling ongewenste omgangsvormen VHL klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Afd. HRM Versie d.d. 1-7-2013 Vastgesteld/status: Dit betreft de in het verleden vastgestelde regeling welke a.g.v. de ontvlechtingsproblematiek tegen het

Nadere informatie

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld

Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld Vastgesteld in MR d.d. juni 1997 Aangepast en vastgesteld door College van bestuur 1-1-2006 Aangevuld en vastgesteld door MT januari 2009 Vastgesteld

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Reglement Ongewenst Gedrag

Reglement Ongewenst Gedrag Reglement Ongewenst Gedrag Artikel 1 Begripsbepalingen. 1.1 Onder bestuur wordt verstaan: het bestuur van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (hierna te noemen de NABV). 1.2 Onder ongewenst gedrag

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Toelichting Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid

Toelichting Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid Toelichting Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid Deze regeling voorziet in de instelling en procedure van de Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid. Deze

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo

Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo GRONDSLAG Met dit klachtenreglement ongewenst gedrag geeft het College van Bestuur van de hogeschool ipabo uitvoering aan artikel U-1 van de Collectieve

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN WAGENINGEN UR

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN WAGENINGEN UR KLACHTENREGELING ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN WAGENINGEN UR vastgesteld door de Raad van Bestuur per januari 2002* Preambule De Raad van Bestuur hanteert als uitgangspunt voor Wageningen UR, dat alle personen,

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst gedrag medewerkers VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Klachtenregeling Ongewenst gedrag medewerkers VluchtelingenWerk Noord-Nederland Klachtenregeling Ongewenst gedrag medewerkers VluchtelingenWerk Noord-Nederland Stichting VluchtenlingenWerk Noord-Nederland Deze versie treedt in werking op 1 juli 2009 2 klachtenregeling ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen

Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/7 omgangsvormen Regeling ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen Lastigvallen, opmerkingen,

Nadere informatie

Klachtenprocedure Machtsmisbruik 2012. Februari 2012

Klachtenprocedure Machtsmisbruik 2012. Februari 2012 Klachtenprocedure Machtsmisbruik 2012 Februari 2012 Inhoud 1. Inleiding:... 2 2. Algemeen:... 3 3. De vertrouwenspersonen:... 5 3.1 De vertrouwenspersoon (intern):... 5 3.1.1 De aanwijzing van de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Entréa Onderwijs

Klachtenregeling Entréa Onderwijs Klachtenregeling Entréa Onderwijs AANHANGSEL KLACHTENREGELING VBKO Klachtenregeling Entréa Onderwijs 1 pagina 1. Aanhef 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Behandeling van de klachten 5 4. Slotbepalingen 7 5.

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2 Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1 Inhoud 1 Aanhef... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Behandeling van de klachten... 3 3.1 De contactpersoon... 3 3.2 De vertrouwenspersoon... 3 3.3 De klachtencommissie...

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01 01-07-05 Protocol ongewenst gedrag blz. 1 van 9 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH Manager DATUM MEMO: Deze versie van dit document betreft een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klachtenregeling openbaar voortgezet onderwijs

Klachtenregeling openbaar voortgezet onderwijs Klachtenregeling openbaar voortgezet onderwijs Het bevoegd gezag van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs te Helmond; gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

opgemaakt d.d. 27 maart 2007, gewijzigd januari 2011 Preambule

opgemaakt d.d. 27 maart 2007, gewijzigd januari 2011 Preambule opgemaakt d.d. 27 maart 2007, gewijzigd januari 2011 Preambule De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (art. 4.5) en de CAO Kinderopvang (art. 10.3) verplichten organisaties een gedragscode vast

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen S Klachtenregeling voor Deelnemers / Leerlingen Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Traject 58 Klachtenprocedure en -regeling

Traject 58 Klachtenprocedure en -regeling Traject 58 Klachtenprocedure en -regeling Deze klachtenregeling is tot stand gekomen op basis van de Wet Klachtrecht Jongeren en voorziet in de behandeling van klachten van jongeren over (de bejegening)

Nadere informatie

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Agressie en geweld: voorvallen waarbij een student of een medewerker

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen

Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland 2015 BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 03-11-2015 REGELING KLACHTEN EN ONGEWENSTE

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling ARCHIPEL

Klachtenregeling ARCHIPEL Klachtenregeling ARCHIPEL Klachten regeling voor het openbaar primair en speciaal onderwijs van Stichting Archipel Het bevoegd gezag (bevoegd gezag) van het openbaar basis- en speciaal onderwijs van Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie