Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016"

Transcriptie

1 Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 Algemene bepalingen ONVZ Zorgplan Internationaal (deel A) Begripsomschrijvingen Artikel Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Artikel 1 Kinder- en jeugdpsycholoog Een Kinder- en jeugdpsycholoog als volwaardig lid ingeschreven in het betreffende register van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) Medisch specialist Een arts ingeschreven als medisch specialist in het Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Het register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Orthopedagoog-generalist Een orthopedagoog-generalist geregistreerd in het betreffende register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Sportarts Een arts als sportarts ingeschreven in het Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Het register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Kinder- en jeugdpsycholoog Een Kinder- en jeugdpsycholoog als volwaardig lid ingeschreven in het betreffende register van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Medisch specialist Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog. Orthopedagoog-generalist Een orthopedagoog-generalist geregistreerd in het betreffende register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) of als Postmaster-Orthopedagoog SKJ bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De kinder- en jeugdpsycholoog is opgenomen als behandelaar in de aanspraak eerstelijns psychologische zorg. Met introductie van de Jeugdwet in 2015 is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd opgericht voor de beroepsregistratie voor behandelaars in de jeugdzorg. ONVZ accepteert zowel de SKJ-registratie als de registratie van de eigen beroepsvereniging en heeft de polisvoorwaarden daarop aangepast. Niet alleen is voor u nu snel te zien welke zorgverleners tot de medisch specialisten behoren, ook is de onduidelijkheid over de status van de sportarts opgeheven. De sportarts kan met ingang van 1 januari 2016 medisch-specialistische zorg declareren. Kijk voor meer informatie hierover op of neem contact op met ons Service Center. De orthopedagoog-generalist is opgenomen als behandelaar in de aanspraakeerstelijns psychologische zorg. Met introductie van de Jeugdwet in 2015 is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd opgericht voor de beroepsregistratie voor behandelaars in de jeugdzorg. ONVZ accepteert zowel de SKJ-registratie als de registratie van de eigen beroepsvereniging en heeft de polisvoorwaarden daarop aangepast. Geen definitie sportarts. De sportarts is met ingang van 1 januari 2016 medisch specialist en valt daarmee onder de definitie medisch specialist.

2 Betalingsverplichtingen Artikel 5, De verzekeringnemer is premie voor de (aanvullende) verzekering(en) verschuldigd. De verzekeringnemer moet de premie en de in lid 3 bedoelde toeslag op de overeengekomen wijze vooruit te betalen. De verzekeringnemer mag de te betalen premie niet verrekenen met van ONVZ te vorderen vergoedingen. De verzekeringnemer is premie voor de (aanvullende) verzekering(en) verschuldigd. De premie is leeftijdsafhankelijk, en kan wijzigen als u in een hogere leeftijdscategorie komt te vallen. De premie is vermeld op de premietabel, die onderdeel uitmaakt van de voorwaarden van de verzekering. De verzekeringnemer moet de premie en de in lid 3 bedoelde toeslag op de overeengekomen wijze vooruit te betalen. De verzekeringnemer mag de te betalen premie niet verrekenen met van ONVZ te vorderen vergoedingen. Omdat alleen in de premietabel te zien was, dat de premie per leeftijd kon verschillen, werden onze verzekerden soms verrast. Voor de duidelijkheid hebben wij het nu ook in onze polisvoorwaarden vermeld. Geschillen Artikel 9, lid 3 Als ONVZ gemotiveerd aangeeft haar oorspronkelijke beslissing te handhaven of niet op het verzoek om heroverweging reageert, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil of de klacht over de verzekering voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht proberen op te lossen. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Zij brengt een voor partijen bindend advies uit.... Als ONVZ gemotiveerd aangeeft haar oorspronkelijke beslissing te handhaven of niet op het verzoek om heroverweging reageert, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil of de klacht over de verzekering voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit kan in de Nederlandse of de Engelse taal. De procedure is altijd in het Nederlands. De Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht proberen op te lossen. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Zij brengt een voor partijen bindend advies uit. Voor de duidelijkheid is vermeld binnen welke termijn u een klacht bij de SKGZ kunt indienen. Dit kan ook in het Engels.... Voor het indienen van een klacht of het voorleggen van een geschil gelden voor zowel u als de verzekeringnemer termijnen. Heeft ONVZ geantwoord op uw vraag om nog eens naar uw probleem te kijken? U kunt uw klacht tot één jaar na het antwoord van ONVZ indienen. Heeft ONVZ niet geantwoord op uw vraag om nog eens naar uw probleem te kijken? U kunt uw klacht tot dertien maanden na uw verzoek om heroverweging indienen. Wilt u een geschil bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen? Dit kan tot één jaar na het handelen of nalaten van ONVZ dat tot het geschil heeft geleid. Heeft u het handelen of nalaten niet direct gemerkt? Dan gaat de termijn van één jaar in op het moment dat u van het handelen of nalaten redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn. Heeft de Ombudsman Zorgverzekeringen uw klacht bekeken en wilt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Dit kan tot drie maanden nadat de Ombudsman u de uitkomst van de bemiddeling heeft laten weten.... Artikel 9, lid 5 Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Telefoon: Internet: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Telefoon: Internet: Aanpassing telefoonnummer Nza.

3 Uitsluitingen Artikel 11, 10. sportmedische begeleiding en advies: begeleiding van sportbeoefening, verbetering van sportprestaties of behandeling van klachten die zich alleen tijdens het sporten manifesteren 10. sportmedisch onderzoek, begeleiding en advies waarbij geen sprake is van een geneeskundige zorgvraag. Daarmee zijn ook kosten van activiteiten gericht op het bereiken van een bepaald sportniveau of het verbeteren van sportprestaties uitgesloten van vergoeding; De sportarts mag in 2016 medisch-specialistische zorg declareren, maar levert ook zorg die buiten de Basisfit Internationaal valt. Meer informatie over sportgeneeskunde en vergoedingsmogelijkheden vindt u op U kunt ook contact opnemen met ons Service Center. ONVZ Basisfit Internationaal (deel B) Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Diversen deel B Gebruik van de term dieetadvisering. Gebruik van de term diëtetiek. De term dieetadvisering is in de Zorgverzekeringswet gewijzigd in diëtetiek. Omdat uw verzekering is gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, hebben wij de term in uw verzekering ook aangepast. De omschrijving en vergoeding van de zorg blijven gelijk. Diversen deel B Bepaalde soorten zorg vergoedt ONVZ alleen als u daarvoor een verwijzing heeft. Deze voorwaarde was op verschillende manieren omschreven. Paramedische zorg Artikel 15, lid 3 Eerstelijns psychologische zorg Artikel 20, Voor fysiotherapie en oefentherapie aan kinderen tot 18 jaar bestaat ook aanspraak op vergoeding van de kosten van maximaal negen behandelingen door een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/oefentherapeut Cesar per indicatie per ONVZ vergoedt maximaal acht consulten eerstelijns psychologische zorg per kalenderjaar, maximaal 95, 63 per consult (60 minuten). Als u een verwijzing moet hebben om uw zorgkosten vergoed te krijgen, dan is dat bij alle zorgsoorten op een zelfde manier omschreven. Voor fysiotherapie en oefentherapie aan kinderen tot 18 jaar bestaat voor andere gevallen dan bedoeld in aanspraak op vergoeding van de kosten van maximaal negen behandelingen door een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/oefentherapeut Cesar per indicatie per ONVZ vergoedt maximaal acht consulten eerstelijns psychologische zorg per kalenderjaar, maximaal 95, 89 per consult (60 minuten). Per zorgsoort staat vermeld of u een verwijzing moet hebben. Als dat zo is, dan moet u de verwijzing voor aanvang van de zorg hebben ontvangen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar dekt de Basisfit Internationaal maximaal 9 of 18 behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut. Verduidelijkt is dat dit alleen geldt als het gaat om aandoeningen die niet in Bijlage 1 staan. Voor aandoeningen die wel op de lijst staan geldt, ook voor kinderen en jongeren. De maximale vergoeding per consult is gewijzigd in 95,89.

4 ONVZ Extrafit Internationaal Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Fysiotherapie en oefentherapie Artikel 2 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een fysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck of oefentherapeut Cesar tot tezamen maximaal negen behandelingen per. Farmaceutische zorg Artikel 3, zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Eigen bijdragen hulpmiddelen Artikel 6 ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ tot een gezamenlijk maximum van 250,- per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Steunzolen Artikel 8, lid 3 Acnebehandeling Artikel 9, ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl), manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck of oefentherapeut Cesar tot tezamen maximaal negen behandelingen per zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal 250 per kalenderjaar: - de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ; - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding volgens de Basisfit Internationaal wordt overschreden met een maximum van 100 per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op De vergoeding bedraagt maximaal 100,- per De vergoeding bedraagt maximaal 250,- per Door online fysiotherapie van HelloFysio.nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvangen. ONVZ vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als een reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klachten en wilt u weten hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op ONVZ vindt het belangrijk dat (gecombineerd) geneesmiddelengebruik wordt gecontroleerd en begeleid. De drogist heeft hier geen rol in. Daarom vergoedt ONVZ geen genees- en verbandmiddelen meer die bij de drogisterij worden gehaald. De meerkosten boven de maximale vergoeding voor een pruik zijn geen eigen bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen. De vergoedingsregeling voor deze meerkosten is nu verduidelijkt en gemaximeerd. De ONVZ Extrafit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van steunzolen is gemaximeerd tot 100,- per De ONVZ Extrafit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van acnetherapie is gemaximeerd tot 250,- per

5 Camouflagetherapie Artikel 9, Geen bepaling over specificatie van de nota. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. Om de declaratie-afwikkeling sneller te laten plaatsvinden, vragen wij om de nota gespecificeerd in te dienen. Artikel 9, De vergoeding bedraagt maximaal 250,- per De ONVZ Extrafit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van camouflagetherapie is gemaximeerd tot 250,- per Epilatie (elektrisch of door middel van laserbehandeling) Artikel 9, lid 3 De vergoeding bedraagt maximaal 1.000,- voor de gehele looptijd van de verzekering. De vergoeding bedraagt maximaal 250,- voor de gehele looptijd van de verzekering. De ONVZ Extrafit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van elektrische epilatie of laserbehandelingen is gemaximeerd tot 250,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Als u de afgelopen jaren 250,- of meer vergoed heeft gekregen vanuit uw ONVZ Extrafit Internationaal, heeft u de maximale vergoeding voor elektrische epilatie of laserbehandelingen bereikt. Vanaf heeft u dan geen recht meer op vergoeding voor elektrische epilatie of laserbehandelingen vanuit uw ONVZ Extrafit Internationaal. Podotherapie Artikel 9, lid 5 De vergoeding bedraagt maximaal 150,- per De ONVZ Extrafit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van podotherapie is gemaximeerd tot 150,- per Stottertherapie Artikel 9, lid 7 ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut als die deel uitmaken van de behandeling tot maximaal 350,- voor de gehele duur van de verzekering. ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie tot maximaal 350,- voor de gehele duur van de verzekering. ONVZ vindt het belangrijk om stottertherapie te vergoeden. Maaltijd en verblijf zijn aanvullend op de zorg en blijven daarom voor eigen rekening.

6 ONVZ Benfit Internationaal Zorgsoort Artikel en lidnummer Fysiotherapie en oefentherapie Artikel 2, Farmaceutische zorg Artikel 3, Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een fysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck of oefentherapeut Cesar tot tezamen maximaal negen behandelingen per zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Eigen bijdrage hulpmiddelen Artikel 6 ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ tot een gezamenlijk maximum van 250,- per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl), manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck of oefentherapeut Cesar tot tezamen maximaal negen behandelingen per zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal 250,- per kalenderjaar: - de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ; - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding van de Basisfit Internationaal wordt overschreden met een maximum van 100,- per Door online fysiotherapie van HelloFysio.nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvangen. ONVZ vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als een reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klachten en wilt u weten hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op ONVZ vindt het belangrijk dat (gecombineerd) geneesmiddelengebruik wordt gecontroleerd en begeleid. De drogist heeft hier geen rol in. Daarom vergoedt ONVZ geen genees- en verbandmiddelen meer die bij de drogisterij worden gehaald. De meerkosten boven de maximale vergoeding voor een pruik zijn geen eigen bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen. De vergoedingsregeling voor deze meerkosten is nu verduidelijkt en gemaximeerd. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Steunzolen Artikel 8, lid 3 De vergoeding bedraagt maximaal 150,- per De ONVZ Benfit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van steunzolen is gemaximeerd tot 150,- per Acnebehandeling Artikel 9, De vergoeding bedraagt maximaal 500,- per De ONVZ Benfit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van acnebehandeling is gemaximeerd tot 500,- per

7 Camouflagetherapie Artikel 9, Geen bepaling over specificatie van de nota. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. Om de declaratie-afwikkeling sneller te laten plaatsvinden, vragen wij om de nota gespecificeerd in te dienen. Artikel 9, De vergoeding bedraagt maximaal 500,- per De ONVZ Benfit is een product met een aantrekkelijke premie voor mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn en weinig zorg verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel voorkomende medische kosten. De vergoeding van camouflagetherapie is gemaximeerd tot 500,- per Epilatie (elektrisch of door middel van laserbehandeling) Artikel 9, lid 4 De vergoeding bedraagt maximaal 1.000,- voor de gehele looptijd van de verzekering. De vergoeding bedraagt maximaal 500,- voor de gehele looptijd van de verzekering. De ONVZ Benfit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van elektrische epilatie of laserbehandelingen is gemaximeerd tot 500,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Als u de afgelopen jaren 500,- of meer vergoed heeft gekregen vanuit uw ONVZ Benfit Internationaal, heeft u de maximale vergoeding voor elektrische epilatie of laserbehandelingen bereikt. Vanaf heeft u dan geen recht meer op vergoeding voor elektrische epilatie of laserbehandelingen vanuit uw ONVZ Benfit Internationaal. Pedicure Artikel 9, lid 6 ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis tot maximaal 100,- per ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis, en de daarbij geleverde orthesen en nagelbeugels, tot maximaal 100,- per ONVZ vindt dat orthesen (teenstukjes) of een nagelbeugel onderdeel zijn van goede zorg en vergoedt de kosten dan ook. Podotherapie Artikel 9, lid 7 De vergoeding bedraagt maximaal 250,- per De ONVZ Benfit Internationaal is een verwachten. Wel biedt ONVZ graag een ruime vergoeding voor de veel vergoeding van podotherapie is gemaximeerd tot 250,- per Stottertherapie Artikel 9, lid 9 ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut, als die deel uitmaken van de behandeling. De vergoeding bedraagt maximaal 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering. ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie. De vergoeding bedraagt maximaal 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering. ONVZ vindt het belangrijk om stottertherapie te vergoeden. Maaltijd en verblijf zijn aanvullend op de zorg en blijven daarom voor eigen rekening.

8 ONVZ Optifit Internationaal Zorgsoort Artikel en lidnummer Fysiotherapie en oefentherapie Artikel 2, Sportarts Artikel 2, Farmaceutische zorg Artikel 4, Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door de volgende therapeuten tot tezeamen maximaal 35 behandelingen per kalenderjaar: fysiotherapeut; manueel therapeut (maximaal 18 behandelingen per jaar); oefentherapeut Mensendieck; oefentherapeut Cesar. ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tot een gezamenlijk maximum van 750,- per kalenderjaar: orthoptische zorg door een orthoptist; chiropractie door een chiropractor; osteopathie door een osteopaat; behandelingen door een sportarts (voor preventief onderzoek door een sportarts geldt artikel 17, ). De behandeling moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist. zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Melatonine moet echter worden geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts. Eigen bijdrage hulpmiddelen Artikel 7, ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ tot een gezamenlijk maximum van 500,- per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door de volgende therapeuten tot tezeamen maximaal 35 behandelingen per kalenderjaar: fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl); manueel therapeut (maximaal 18 behandelingen per jaar); oefentherapeut Mensendieck; oefentherapeut Cesar. ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tot een gezamenlijk maximum van 750,- per kalenderjaar: orthoptische zorg door een orthoptist; chiropractie door een chiropractor; osteopathie door een osteopaat; sportmedisch onderzoek, sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedische begeleiding, preventief medisch onderzoek en sportkeuring (alle) door een sportarts. De behandeling moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist. zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. ONVZ vergoedt tot een gezamenlijk maximum van 500,- per kalenderjaar: - de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ; - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding volgens de Basisfit Internationaal wordt overschreden met een maximum van 100 per Door online fysiotherapie van HelloFysio. nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvangen. ONVZ vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als een reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klachten en wilt u weten hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt ONVZ zorg door een sportarts uit de Basisfit Internationaal. Maar niet alle zorg van de sportarts valt daaronder. Met een duidelijke opsomming is beschreven welke zorg uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Meer informatie over de sportgeneeskunde en de vergoedingsmogelijkheden vindt u op ONVZ vindt het belangrijk dat (gecombineerd) geneesmiddelengebruik wordt gecontroleerd en begeleid. De drogist heeft hier geen rol in. Daarom vergoedt ONVZ geen genees- en verbandmiddelen meer die bij de drogisterij worden gehaald. De meerkosten boven de maximale vergoeding voor een pruik zijn geen eigen bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen. De vergoedingsregeling voor deze meerkosten is nu verduidelijkt en gemaximeerd. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Huishoudelijke hulp in natura voor in Nederland wonende verzekerden Artikel 9, ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal 18 uren als: u 18 jaar of ouder bent, de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vijf dagen, de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt. ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal 18 uren als: u 18 jaar of ouder bent, de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vier dagen, de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt. Omdat patiënten steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden, kunt u huishoudelijke hulp ook na een kortere opname nodig hebben. ONVZ heeft de mogelijkheid daarvoor dan ook verruimd.

9 Camouflagetherapie Artikel 12, Pedicure Artikel 12, lid 6 Stottertherapie Artikel 12, lid 9 Preventief medisch onderzoek Artikel 16, Geen bepaling over specificatie van de nota. ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis tot maximaal 200,- per ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut als die deel uitmaken van de behandeling tot maximaal 500,- voor de gehele duur van de verzekering. ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek voor 50% tot maximaal 250,- per Uitgesloten zijn de kosten van een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een werkgever. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C). Zorgdiensten Deel C Melatonine ONVZ vergoedt melatonine zoals omschreven in artikel 4, van deel B. U kunt de kosten van melatonine bij ONVZ declareren. U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van de bezorgdienst van een van de apothekers waarmee ONVZ samenwerkt. In dat geval bezorgt de apotheek de melatonine bij u thuis en declareert de kosten ervan rechtstreeks bij ONVZ. Als u gebruik wilt maken van deze service, kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent. Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis, en de daarbij geleverde orthesen en nagelbeugels, tot maximaal 200,- per ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie tot maximaal 500,- voor de gehele duur van de verzekering. ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek voor 50% tot maximaal 250,- per Uitgesloten zijn de kosten van: - binnen een bepaald verband bijvoorbeeld door een werkgever - georganiseerd onderzoek; - preventief medisch onderzoek door een sportarts. Hiervoor geldt artikel 2,. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C). Geen bezorgservice meer voor melatonine. Om de declaratie-afwikkeling sneller te laten plaatsvinden, vragen wij om de nota gespecificeerd in te dienen. ONVZ vindt dat orthesen (teenstukjes) of een nagelbeugel onderdeel zijn van goede zorg en vergoedt de kosten dan ook. ONVZ vindt het belangrijk om stottertherapie te vergoeden. Maaltijd en verblijfzijn aanvullend op de zorg en blijven daarom voor eigen rekening. Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt ONVZ zorg door een sportarts uit de Basisfit Internationaal. Maar niet alle zorg van de sportarts valt hieronder. In het artikel Paramedische zorg en sportarts is met een duidelijke opsomming beschreven welke zorg door de sportarts uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Hierdoor valt ook het preventief medisch onderzoek door de sportarts vanaf 1 januari 2016 onder het artikel Paramedische zorg en sportarts. Meer informatie over de sportgeneeskunde en de vergoedingsmogelijkheden vindt u op Het is helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de bezorgdienst voor melatonine. U kunt melatonine bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts kopen en bij ONVZ declareren. ONVZ Topfit Internationaal Zorgsoort Artikel en lidnummer Fysiotherapie en oefentherapie Artikel 2, Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Fysiotherapie en oefentherapie ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door de volgende therapeuten: fysiotherapeut; manueel therapeut (maximaal 18 behandelingen per jaar); oefentherapeut Mensendieck; oefentherapeut Cesar. Fysiotherapie en oefentherapie ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door de volgende therapeuten: fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl); manueel therapeut (maximaal 18 behandelingen per jaar); oefentherapeut Mensendieck; oefentherapeut Cesar. Door online fysiotherapie van HelloFysio.nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvangen. ONVZ vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als een reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klachten en wilt u weten hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op

10 Sportarts Artikel 2, Farmaceutische zorg Artikel 4, ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tot een gezamenlijk maximum van 1.000,- per kalenderjaar: orthoptische zorg door een orthoptist; chiropractie door een chiropractor; osteopathie door een osteopaat; behandelingen door een sportarts (voor preventief onderzoek door een sportarts geldt artikel 17, ). De behandeling moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist. zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Melatonine moet echter worden geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts. Eigen bijdrage hulpmiddelen Artikel 7 ONVZ vergoedt de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ tot een gezamenlijk maximum van 1.000,- per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op polisvoorwaarden. Camouflagetherapie Artikel 12, Pedicure Artikel 12, lid 9 Stottertherapie Artikel 12, 2 Huishoudelijke hulp in natura voor in Nederland wonende verzekerden Artikel 14, Geen bepaling over specificatie van de nota. ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis. ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut als die deel uitmaken van de behandeling. ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal 18 uren als: u 18 jaar of ouder bent, de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vijf dagen, de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt. ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tot een gezamenlijk maximum van 1.000,- per kalenderjaar: orthoptische zorg door een orthoptist; chiropractie door een chiropractor; osteopathie door een osteopaat; sportmedisch onderzoek, sportmedisch- en inspanningsadvies, sportmedische begeleiding, preventief medisch onderzoek en sportkeuring (alle) door een sportarts. De behandeling moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch specialist. zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. ONVZ vergoedt tot een gezamenlijk maximum van 1.000,- per kalenderjaar: - de eigen bijdragen volgens het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ; - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding volgens de Basisfit Internationaal wordt overschreden met een maximum van 250 per Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Op de declaratie moeten de kosten van instructielessen en van cosmetische producten apart vermeld staan. ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis, en de daarbij geleverde orthesen en nagelbeugels. ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie bij een instituut voor stottertherapie. ONVZ vergoedt de kosten van huishoudelijke hulp voor maximaal 18 uren als: u 18 jaar of ouder bent, de hulp direct aansluit op een ziekenhuisopname van minimaal vier dagen, de hulp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de dag van ontslag is aangevraagd bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C), en de ONVZ ZorgConsulent de huishoudelijke hulp regelt. Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt ONVZ zorg door een sportarts uit de Basisfit Internationaal. Maar niet alle zorg van de sportarts valt daaronder. Met een duidelijke opsomming is beschreven welke zorg uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Meer informatie over de sportgeneeskunde en de vergoedingsmogelijkheden vindt u op ONVZ vindt het belangrijk dat (gecombineerd) geneesmiddelengebruik wordt gecontroleerd en begeleid. De drogist heeft hier geen rol in. Daarom vergoedt ONVZ geen genees- en verbandmiddelen meer die bij de drogisterij worden gehaald. De meerkosten boven de maximale vergoeding voor een pruik zijn geen eigen bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen. De vergoedingsregeling voor deze meerkosten is nu verduidelijkt en gemaximeerd. Om de declaratie-afwikkeling sneller te laten plaatsvinden, vragen wij om de nota gespecificeerd in te dienen. ONVZ vindt dat orthesen (teenstukjes) of een nagelbeugel onderdeel zijn van goede zorg en vergoedt de kosten dan ook. ONVZ vindt het belangrijk om stottertherapie te vergoeden. Maaltijd en verblijf zijn aanvullend op de zorg en blijven daarom voor eigen rekening. Omdat patiënten steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden, kunt u huishoudelijke hulp ook na een kortere opname nodig hebben. ONVZ heeft de mogelijkheid daarvoor dan ook verruimd.

11 Preventief medisch onderzoek Artikel 17, ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek tot maximaal 500,- per Uitgesloten zijn de kosten van een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een werkgever. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C). Zorgdiensten Deel C Melatonine ONVZ vergoedt melatonine zoals omschreven in artikel 4, van deel B. U kunt de kosten van melatonine bij ONVZ declareren. U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van de bezorgdienst van een van de apothekers waarmee ONVZ samenwerkt. In dat geval bezorgt de apotheek de melatonine bij u thuis en declareert de kosten ervan rechtstreeks bij ONVZ. Als u gebruik wilt maken van deze service, kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent. ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek tot maximaal 500,- per Uitgesloten zijn: - de kosten van een binnen een bepaald verband bijvoorbeeld door een werkgever - georganiseerd onderzoek; - preventief medisch onderzoek door een sportarts. Hiervoor geldt artikel 2,. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C). Geen bezorgservice meer voor melatonine. Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt ONVZ zorg door een sportarts uit de Basisfit Internationaal. Maar niet alle zorg van de sportarts valt hieronder. In het artikel Paramedische zorg en sportarts is met een duidelijke opsomming beschreven welke zorg door de sportarts uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Hierdoor valt ook het preventief medisch onderzoek door de sportarts vanaf 1 januari 2016 onder het artikel Paramedische zorg en sportarts. Meer informatie over de sportgeneeskunde en de vergoedingsmogelijkheden vindt u op polisvoorwaarden. Het is helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de bezorgdienst voor melatonine. U kunt melatonine bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts kopen en bij ONVZ declareren. Reglement Hulpmiddelen Zorgsoort Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelenzorg Artikel en lidnummer I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen, Artikel 2 Artikel 5 Situatie 2015 Situatie 2016 Uitleg aanpassing Eigen bijdrage Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dit is vermeld in de tabel in deel III. De wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd aan de leverancier. Voor stroomkosten van de zuurstofapparatuur vergoedt ONVZ 0,85 per dag. ONVZ vergoedt de kosten van de hulpmiddelen alleen als de diagnostiek en indicatiestelling worden uitgevoerd en de behandeling wordt verleend volgens het Hoorprotocol van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Hoorprotocol beschrijft de activiteiten van de audicien en geeft aan welke gegevens minimaal moeten worden vastgelegd en hoe dat moet gebeuren. Voor hoorhulpmiddelen bedoeld onder 1 geldt een wettelijke eigen bijdrage ter hoogte van 25% van de aanschafkosten van het hulpmiddel. Wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dit is vermeld in de tabel in deel III. De wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd aan de leverancier. Voor stroomkosten van de zuurstofapparatuur vergoedt ONVZ 0,06 per geregistreerd gebruiksuur. De leverancier van de zuurstofapparatuur registreert de gebruiksuren. ONVZ vergoedt de kosten van de hulpmiddelen alleen als de diagnostiek en indicatiestelling worden uitgevoerd en de behandeling wordt verleend volgens het hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit protocol beschrijft de activiteiten van de audicien en geeft aan welke gegevens minimaal moeten worden vastgelegd en hoe dat moet gebeuren. Als u 18 jaar of ouder bent, geldt voor hoorhulpmiddelen bedoeld onder 1 een wettelijke eigen bijdrage ter hoogte van 25% van de aanschafkosten van het hulpmiddel. Door aanpassing van de formulering verduidelijkt ONVZ het verschil tussen de begrippen wettelijke eigen bijdrage en maximale vergoeding. Om de kosten van gebruikte stroom zo correct mogelijk te vergoeden, is de vergoedingsregeling per gebruiksuur toegepast in plaats van per dag. Het Hoorprotocol van Zorgverzekeraars Nederland is geactualiseerd. De nieuwe versie is gepubliceerd op onze website en op te vragen via ons Service Center. De eigen bijdrage voor hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen voor kinderen onder de 18 jaar.

12 Hulpmiddelenzorg III Nadere voorwaarden per hulpmiddel ONVZ verstrekt in bruikleen: - een longvibrator, - telefoonhoornhouders, - bijzondere optische hulpmiddelen, - memorecorders voor visueel gehandicapten, - voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten en - zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden. ONVZ verstrekt in eigendom: - een longvibrator, - memorecorders voor visueel gehandicapten, - voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten en - zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden. ONVZ verstrekt telefoonhoornhouders en bijzondere optische hulpmiddelen waarvan de kosten minder dan 250 bedragen in eigendom. In andere gevallen wordt deze hulpmiddelen in bruikleen verstrekt. Een aantal hulpmiddelen wordt vanaf niet meer in bruikleen verstrekt. De verstrekking in eigendom valt onder uw eigen risico. Geen afspraken met de leverancier voor beoordeling van een aanvraag tot aanschaf of vervanging van een M.R.A. ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS). Wel afspraken met de leverancier voor beoordeling van een aanvraag tot aanschaf of vervanging van een M.R.A. ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS). ONVZ maakt het u gemakkelijker als u een M.R.A. nodig hebt ter behandeling van slaap apnoe. U hoeft geen aanvraag meer in te dienen bij ONVZ. De leverancier kan u direct vertellen of de kosten ervan vergoed worden. Richtlijn voor de gebruikstermijn van (semi)orthopedische schoenen en individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen voor verzekerden van 16 jaar of ouder is 12 maanden. Richtlijn voor de gebruikstermijn van (semi)orthopedische schoenen en individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen voor verzekerden van 16 jaar of ouder is 15 maanden. Uit ervaring blijkt dat (semi)orthopedische en allergeenvrije schoenen over het algemeen langer kunnen worden gedragen dan 1 jaar. Daarom is de richtlijn nu 15 maanden. Als uw schoenen eerder vervangen dienen te worden, kunt u daarvoor natuurlijk altijd een aanvraag indienen bij ONVZ. Eigen bijdragen en maximale vergoedingen in 2015: Pruik maximale vergoeding 414,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 70 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 140,50 Orthopedische schoenen wisselpaar eigen bijdrage 16 jr 140,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 55,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 111 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 55,50 Brillenglazen/filterglazen eigen bijdrage per glas 55,50 tot maximaal 111 Hoortoestellen, oorstukjes en een tinnitusmasker eigen bijdrage 25% aanschafkosten. Gewijzigde eigen bijdragen en maximale vergoedingen in 2016: Pruik maximale vergoeding 418,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 68,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 136,50 Orthopedische schoenen wisselpaar eigen bijdrage 16 jr 136,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 56 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 112 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 56 Brillenglazen/filterglazen eigen bijdrage per glas 56 tot maximaal 112 Hoortoestellen, oorstukjes en een tinnitusmasker geen eigen bijdrage < 18 jaar. Hoortoestellen, oorstukjes en een tinnitusmasker eigen bijdrage 18 jaar 25% aanschafkosten. Jaarlijkse aanpassing van de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen door de overheid. De eigen bijdrage voor hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen voor kinderen onder de 18 jaar.

13 Reglement Farmaceutische zorg Zorgsoort Artikel en lidnummer Farmaceutische zorg Artikel 2 Afleverhoeveelheden Situatie 2015 Situatie 2016 Uitleg aanpassing ONVZ vergoedt de kosten van een geneesmiddel voor: a. 15 dagen, bij een voor u nieuwe medicatie; b. 15 dagen, bij een geneesmiddel ter bestrijding van een acute aandoening met antibiotica of chemotherapie; c. maximaal drie maanden, bij een geneesmiddel ter behandeling van een chronische ziekte, met uitzondering van hypnotica en anxiolytica; d. maximaal één jaar, bij orale anticonceptiva; e. maximaal één maand in overige gevallen. ONVZ vergoedt de kosten van een geneesmiddel voor: a. 15 dagen, bij een voor u nieuwe medicatie; b. 15 dagen, bij antibiotica ter bestrijding van een acute aandoening of cytostatica (middelen voor chemotherapie); c. maximaal drie maanden, bij een geneesmiddel ter behandeling van een chronische ziekte, met uitzondering van hypnotica (slaapmiddelen) en anxiolytica (middelen die angst verminderen); d. maximaal één jaar, bij orale anticonceptiva; e. maximaal één maand, bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer dan 500,- per maand bedragen en bij hypnotica en anxiolytica; f. maximaal één maand in overige gevallen. Geneesmiddelen duurder dan 500,- per maand, mogen door de apotheek voor maximaal een maand worden verstrekt. Valt een geneesmiddel onder meerdere letters, dan geldt de kortste periode. Farmaceutische zorg Artikel 5 Toestemming geneesmiddelen De artsenverklaring is nodig bij: - ambrisentan - boceprevir en telaprevir - bosentan - dabigatran - darbepoëtine alfa - dieetpreparaten - dornase alfa - erytropoëtine en analoga - exenatide - everolimus / sirolimus - filgastrim - fingolimod - imiglucerase - interferon alfa - ivabradine - liraglutide - lixisenatide - macitentan - miglustat - granulocyt-koloniestimulerende factor - pasireotide - pirfenidon - rivaroxaban en apixaban - romiplostim en eltrombopag - rufinamide - sildenafil - tadalafil - tafamidis - teriparatide en parathyroid hormoon - ticagrelor De artsenverklaring is nodig bij: - ambrisentan - boceprevir en telaprevir - bosentan - dabigatran - daclatasvir - darbepoëtine alfa - dieetpreparaten - dornase alfa - erytropoëtine en analoga - exenatide - everolimus / sirolimus - febuxostat - fingolimod - imiglucerase en velaglucerase - interferon alfa - ivabradine - liraglutide - lixisenatide en dulaglutide - macitentan - miglustat - granulocyt-koloniestimulerende factor - pasireotide - pirfenidon - rivaroxaban en apixaban - romiplostim en eltrombopag - rufinamide - sildenafil - sofosbuvir - tadalafil - tafamidis - teriparatide en parathyroid hormoon - ticagrelor - topotecan capsule De artsenverklaring is niet meer nodig bij filgastrim. Voor de volgende geneesmiddelen is in 2016 wel een artsenverklaring nodig: - daclatasvir - febuxostat - velaglucerase - dulaglutide - sofosbuvir - topotecan capsule

14 De toestemmingsprocedure via ONVZ is van toepassing bij: - clopidogrel - epoprostenol intraveneus - fidaxomicine - iloprost voor inhalatie - prasugrel - treprostinil subcutaan en intraveneus De toestemmingsprocedure via ONVZ is van toepassing bij: - epoprostenol intraveneus - fidaxomicine - iloprost voor inhalatie - ivacaftor - linaclotide - treprostinil subcutaan en intraveneus Voorafgaande toestemming van ONVZ is niet meer nodig bij: - clopidogrel - prasugrel Voorafgaande toestemming van ONVZ is in 2016 wel nodig bij: - ivacaftor - linaclotide Farmaceutische zorg Artikel 6 Toestemming dieetpreparaten Voor dieetpreparaten verloopt de toestemming via de apotheek. U dient het door de huisarts of medisch specialist ingevulde formulier tegelijk met het recept in bij de apotheek. De apotheker beoordeelt of aanspraak bestaat op vergoeding. Als u (uit privacy-overwegingen) dit formulier niet in de apotheek wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar ONVZ sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt het dan. Voor dieetpreparaten verloopt de toestemming via de apotheek of de gespecialiseerde leverancier. U dient het door de huisarts, diëtist of medisch specialist ingevulde formulier tegelijk met het recept in bij de apotheek of de leverancier. Deze beoordeelt of aanspraak bestaat op vergoeding. Het formulier kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden op Als u (uit privacy-overwegingen) dit formulier niet in de apotheek of bij de gespecialiseerde leverancier wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar ONVZ sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Dan beoordeelt deze de aanvraag. Naast de apotheek mogen gespecialiseerde leveranciers ook dieetpreparaten leveren. Zij bezorgen bij u thuis. Ook zij kunnen het aanvraagformulier beoordelen, zodat u direct duidelijkheid heeft over de vergoeding. Het aanvraagformulier kan ingevuld worden door huisarts of specialist, maar ook door uw diëtist.

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Algemeen Bepalingen voor geneesmiddelen Aanspraak Artikel 1 Afleverhoeveelheden Artikel 2 Geneesmiddelen voor chronisch gebruik Artikel 3 Advies en begeleiding

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder:

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder: Apotheekinstructie

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2013. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 Reglement Farmacie 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 2 1. Algemeen Dit Reglement

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de ONVZ Basisfit Internationaal, de Reglementen en de aanvullende verzekeringen Internationaal.

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullde verzekering 2016 Overekomst Onderdeel Artikel lidnummer Grondslag van de verzekering Artikel 2, lid 3 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Deze verzekering is e

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Topfit Internationaal een

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch.

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch. Reglement Farmaceutische zorg Flexibel 2014 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering Flexibel welke weer een uitwerking betreft van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Toestemming 4 4. Hoeveelheden ter handstelling 4 5. Plaats van toediening 5 6.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern Deel A 2 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ aanvullende verzekering Begripsomschrijvingen Hospice Artikel 2 Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Restitutiebasis artikel 1 lid 3 Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, VvAA zorgverzekering houdt rekening met eventuele voor

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf Reglement Verzekeringsvoorwaarden Farmaceutische Zorg 2016 ik! Avéro Select Keuze Achmea Zorg Plan l 2016 (restitutie) (natura) 1 Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016 Aanvullende Zorgverzekering

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Inleiding polisvoorwaarden ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Geachte klant, ONVZ wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis 2014 Inleiding polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze polis Hoe gebruikt u de polisvoorwaarden? De polisvoorwaarden zijn ingedeeld per verzekeringssoort. Deze indeling

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering zit. Voor 2016 zijn er veranderingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2016

Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. inclusief Pro Life en ZieZo Interpolis Zorgverzekeringen N.V. OZF Zorgverzekeringen N.V. FBTO Zorgverzekeringen

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2014 Orthodontie Documenteren en bespreken gegevens

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging?

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging? Verzekeringsadviseur Naam Nummer 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam Man Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering Polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Inleiding polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Geachte klant, VVAA wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet VVAA

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Ingaande 1 januari 2014 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Overzicht verzekerde kosten ONVZ Zorgplan Acnébehandeling 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100% Alternatieve geneeswijzen incl. Acupunctuur Haptonomie *voor behandelaar;

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht beschrijven wij de aanpassingen in de modelovereenkomst bestaande uit de Algemene bepalingen, de polisvoorwaarden van onze

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg

Reglement Farmaceutische Zorg Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Achmea l 2015 Inhoudsopgave I Begrippenlijst 4 II Over het reglement 6 III Rechten van de verzekerde 7 IV V VI Leveranciers van farmaceutische zorg 8 Vergoedingsregels

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ wil zich ook bij de Basisverzekering blijven onderscheiden als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de mensen. Wij gaan

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Wijziging vergoedingen 2013/2014

Wijziging vergoedingen 2013/2014 Wijziging vergoedingen 2013/2014 ExtraVerzorgd 4 stopt De aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 4 wordt per 1 januari 2014 uit de markt gehaald. Verzekerden met ExtraVerzorgd 4 krijgen dan automatisch

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering Uw zorgpolis voor 2015 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele

Nadere informatie

Achternaam Voorletters M V Geboortedatum Burgerservicenummer Nationaliteit (sofi-nummer) 1. 2. 3. 4. 5.

Achternaam Voorletters M V Geboortedatum Burgerservicenummer Nationaliteit (sofi-nummer) 1. 2. 3. 4. 5. U kunt ook een verzekering bij ons aanvragen via de website: www.onvz.nl U weet dan direct of uw aanvraag akkoord is of dat wij nog informatie nodig hebben. Verzekeringsadviseur Collectiviteit Naam Van

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Aanvraagformulier ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Collectief MKB 2010

Aanvraagformulier ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Collectief MKB 2010 Verzekeringsadviseur Collectiviteit Naam JC Johanknegt Naam MKB C Johanknegt (VA) Nummer 12602 Nummer 4753 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam Man Vrouw Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 575.607.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2015...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoudsopgave pag. Begrippenlijst 2 Artikel

Nadere informatie

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Aanvulling Zorg Student 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Korting op brillen en contactlenzen Roelant Vlot 24 jaar Holland = Op vertoon van je verzekeringspas krijg je als verzekerde van Stad Holland

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : Betaaltermijn: Maand Kwartaal Halfjaar Jaar

Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : Betaaltermijn: Maand Kwartaal Halfjaar Jaar Collectiviteit : 7071 ING Personeel 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Man Vrouw Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : E-mail: Datum indiensttreding : Tel.mobiel : Personeelsnummer : 2. Gegevens

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Ingaande 1 januari 2015 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011. Drempel 250,- kalenderjaar 2011 toepassen

Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011. Drempel 250,- kalenderjaar 2011 toepassen Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011 Soort voorziening Omschrijving Voorwaarden Per 1-1-2011 Te hanteren maximaal behandeling / aanschafbedrag Het moet gaan om voorzieningen die

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekering Azivo AV Zoetermeer/ Pijnacker-Nootdorp Zo werkt deze pdf In deze bladerbare

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie