Complexiteit en de inrichting van de ICT-beheerorganisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Complexiteit en de inrichting van de ICT-beheerorganisatie"

Transcriptie

1 6 de EDP-Auditor nummer Complexiteit en de inrichting van de ICT-beheerorganisatie Johan Schuyl en Arno Nuijten Toenemende complexiteit van ICT-middelen en ICT-organisaties brengt risico s met zich mee en baart het management blijkbaar zorgen. Hier ligt dus een mogelijkheid voor ICT-auditors om toegevoegde waarde te bieden. In dit artikel gaan de auteurs na of daarbij aanvulling op gangbare beoordelingskaders voor ICT-beheer wenselijk is. Inleiding In 1996 hebben Truijens en Winterink [TRUI96] in de EDP-Auditor een artikel gepubliceerd over complexiteitstoename van de geautomatiseerde informatieverzorging en de uitdaging die daaruit voortvloeit voor de ICT-auditors. Hun uitnodiging aan ICT-auditors tot vervolgonderzoek op dit terrein heeft, voorzover ons bekend, helaas geen grootschalige opvolging gekregen. De geschetste complexiteitstoename van de ICT heeft ons inziens echter wel degelijk plaatsgevonden gezien de wereldwijde toename en koppeling van ICT-componenten die sindsdien verder een vlucht hebben genomen. Tegelijkertijd heeft in de afgelopen jaren een professionalisering plaatsgevonden in de inrichting en beoordeling van de ICT-beheerprocessen, mede gestuurd door de ontwikkeling van procesgerichte modellen voor ICT-beheer zoals ITIL en CobiT. Het is echter de vraag of de implementatie van ICT-beheerprocessen volgens een dergelijk procesgericht model vanzelf resulteert in verminderde complexiteit van de ICT-organisatie zelf, aangezien zij veelal gepaard gaat met nieuwe afdelingen, functies, onderlinge afhankelijkheden en wellicht bureaucratie in Drs. J. Schuyl is als ICT-auditor werkzaam bij EDP AUDIT POOL in Den Haag en schrijft dit artikel op persoonlijke titel. Drs. Ing. A.L.P. Nuijten RE is werkzaam als zelfstandig auditor op het gebied van ICT- en bedrijfsprocessen. Naast training en coaching van ICT-auditors verricht hij onderwijs/onderzoek aan de Erasmus Universiteit. de ogen van gebruikers. De twijfel of procesgericht ICTbeheer heeft geresulteerd in minder complexe ICT-organisaties wordt versterkt door recente publicaties die duiden op de wens tot eenvoudiger en slagvaardiger beheerorganisaties [LAMB03]. Tevens blijkt uit een onderzoek van Giarte Research [AUTO03] [COMP03] dat 79% van de managers bij middelgrote en grote firma s vindt dat complexiteit van de ICT de oorzaak is van onvoldoende benutting van de strategische mogelijkheden die ICT biedt. Aangezien wij als ICT-auditors veelal gebruikmaken van normenkaders ontleend aan ITIL of CobiT, is het zinvol om na te gaan of deze procesgerichte modellen voor ICTbeheer daadwerkelijk aanknopingspunten bieden voor eenvoudiger, slagvaardiger en minder complexe ICTorganisaties. In deel 1 van dit artikel proberen wij deze vraag te beantwoorden. Daartoe zullen wij eerst een uiteenzetting geven van het begrip complexiteit zoals wij het in dit artikel hanteren. Daarbij worden tevens enkele verwante begrippen uit de sociotechniek geïntroduceerd, aangezien deze ons kunnen helpen bij de analyse van de complexiteit van ICT-organisaties naar analogie van complexiteitsanalyse in productieorganisaties. Ook zullen wij aandacht besteden aan complexiteitsbeheersing volgens Galbraith, een van de grondleggers van het complexiteitsdenken in organisaties. Daarna zullen wij, op basis van de verschillende invalshoeken voor complexiteitsbeheersing, nagaan in hoeverre een procesgerichte benadering zoals ITIL concrete aanknopingspunten biedt voor complexiteitsreductie van de ICT-organisatie. Dit leidt tot een enigszins teleurstellende

2 de EDP-Auditor nummer doch niet verrassende tussenbalans waarin we concluderen dat de invoering van een procesgerichte modellering van de ICT-organisatie niet automatisch resulteert in slagvaardige en minder complexe ICT-organisaties. In het tweede deel van dit artikel doen wij vervolgens een aanzet om, in aanvulling op (niet in plaats van) eerder genoemde modellen voor ICT-beheer, complexiteit van de ICT-organisatie meetbaar en beheersbaar te maken. Daartoe maken wij gebruik van principes van complexiteitsreductie die binnen de sociotechniek en productielogistiek worden toegepast op fabricageprocessen. Aan de hand van een voorbeeld werken wij dit uit voor de (gegevens)logistiek van ICT-beheerprocessen. Wij sluiten dit verhaal af met enkele conclusies gericht op het gebruik van modellen voor ICT-beheer voor de inrichting en (ten behoeve van de ICT-auditors) de beoordeling van ICT-organisaties. Deel 1. Bieden procesgerichte modellen voor ICT-beheer aanknopingspunten voor complexiteitsreductie? Begrippenkader en scope De vraag wat is complexiteit? is onderwerp van vele studies, uiteenlopend van filosofische bespiegelingen tot wiskundige uiteenzettingen. Onderstaand belichten wij summier enkele thema s hieruit die noodzakelijk worden geacht voor het begrippenkader zoals gehanteerd in dit artikel. Voor een bruikbare definitie van complexiteit wordt die van Koolhaas [KOOL82] gebruikt. Deze definitie is onafhankelijk van het object en kan daardoor in elk willekeurig vakgebied worden gebruikt. Koolhaas poneert dat complexiteit veroorzaakt wordt door: 1. het aantal verschillende elementen met onderlinge verbanden; 2. het aantal verschillende manieren waarop elementen zijn verbonden; 3. de manier waarop de onderlinge relaties kunnen veranderen. Indien we deze definitie hanteren voor ICT-complexiteit (en daarbij zowel de hardware, software als organisatorische elementen in ogenschouw nemen), dan komt naar voren dat een ICT-beheerorganisatie in zichzelf leidt tot toename van elementen en derhalve tot complexiteitsverhoging. Ook neemt de ICT-complexiteit toe indien de organisatie en de ICT-elementen onderhevig zijn aan een grotere dynamiek van de omgeving en toenemende interactie met de omgeving (ICT-systemen van klanten, leveranciers). Complexiteit kan dan theoretisch worden gereduceerd door een aantal elementen in de ICT-organisatie te elimineren dan wel de organisatie uit te sluiten van interactie met de omgeving. Het mag duidelijk zijn dat deze complexiteit juist inherent is aan de uitdaging waarvoor de onderneming gesteld is en het simpelweg uitbannen ervan zou de effectiviteit en de doelmatigheid van de onderneming schade aandoen. De complexiteit van de (ICT-)oplossing is noodzakelijk om te overleven [BOUL56] en wordt door ons in dit artikel aangeduid als externe (doelmatige) complexiteit. In dit artikel zijn wij echter vooral op zoek naar interne, ondoelmatige of aangeslibde (ICT-) complexiteit. Hiervan is sprake als het aantal ICT-componenten, het aantal organisatie-eenheden en/of interacties hoger is dan strikt noodzakelijk. In het kader van dit artikel richten wij ons uitsluitend op het onderzoeken van aangeslibde complexiteit in de ICT-organisatie, met andere woorden: zou de ICTorganisatie eenvoudiger (minder complex) kunnen worden ingericht zonder aantasting van de ICT-beheerprocessen. Het tweede thema betreft het subjectieve karakter van het begrip complexiteit. In deze beschouwing is de mate van complexiteit afhankelijk van de waarnemer. Een rekenopgave, een schaakprobleem of een ICT-storing is wellicht voor de ene persoon een complexe opgave terwijl een andere persoon dezelfde opgave eenvoudig en niet complex zou kunnen beschouwen. Anders gezegd: complexiteit is niet een absolute en objectieve grootheid, echter is relatief in de context van de waarnemer: iemand vindt iets complex. Complexiteitsreductie vanuit deze optiek is derhalve te realiseren door middel van een hoger niveau aan kennis, informatie in de ICT-organisatie, hetgeen in verband kan worden gebracht met de veelal gehanteerde volwassenheidsniveaus van de ICT-organisatie. Echter ook in deze context gelden de principes van Koolhaas dat toename van het aantal elementen, relaties en veranderlijkheid resulteert in complexiteitstoename. Ons streven om de complexiteit van de ICT-organisatie te bezien vanuit de bril, kennis van de sociotechniek en productielogistiek, dwingt ons om op deze plaats de aldaar gehanteerde begrippen kort toe te lichten. De sociotechniek is een tak van de organisatiekunde die zich kenmerkt door een integrale aanpak van het (her)ontwerp van organisaties. Deze integrale aanpak uit zich doordat aan drie aspecten tegelijk aandacht wordt gegeven [KOLL03]: de kwaliteit van de organisatie (gericht op efficiëntie, flexibiliteit en innovativiteit); de kwaliteit van de arbeid (met aandacht voor stressrisico s en leermogelijkheden);

3 8 de EDP-Auditor nummer de kwaliteit van de arbeidsrelaties (gebaseerd op coöperatie in plaats van conflict). Om alle aspecten te verbeteren is de sociotechniek gericht op het sturen van de regelnoodzaak op alle drie niveaus. In dit artikel zullen we alleen aandacht besteden aan elementen van het eerste punt, de kwaliteit van de organisatie. De regelnoodzaak kan worden gesplitst in de externe en interne regelnoodzaak [HOEV91]. De externe regelnoodzaak ontstaat door de variatie die is opgelegd door de omgeving, een behoefte die dus afhankelijk is van de input en output. De interne of aangeslibde regelnoodzaak ontstaat wanneer de beheerorganisatie en -middelen in de vorm van regelcapaciteit ondoelmatig en te complex is ingericht (teveel componenten, interacties, veranderlijkheid). De aangeslibde regelnoodzaak moet zoveel mogelijk worden beperkt. Beheersing van de complexiteit in organisaties volgens Galbraith Voor het beheersen van complexiteit in organisaties heeft Galbraith [GALB76] een model opgesteld als in tabel Regels en programma s De eerste drie instrumenten (regels en programma s, hiërarchische verwijzing en 2. Hiërarchische verwijzing doelstelling) zijn volgens Galbraith altijd nodig. 3. Doelstelling 4. Speling Met het inbouwen van speling zal de organisatie het prestatieniveau verlagen. Speling kan ingebouwd worden door meer middelen ter beschikking te stellen of een lager resultaat te aanvaarden. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het klassieke voorbeeld van speling is het gebruikmaken van buffervoorraden of het verruimen van doorlooptijden. Maar ook het overgaan op minder producten of diensten is het inbouwen van speling, dit leidt tot een kwalitatieve verlaging van het prestatieniveau. 5. Autonome taken In plaats van het nastreven van een scheiding van afdelingen naar taken worden taken gegroepeerd rond eenheden die beschikken over alle voor de taak benodigde middelen. Op deze manier komen zaken als ontwerp, bouw en test in één groep te liggen. Dit zorgt ervoor dat de input binnen de groep beperkt wordt tot een opdracht met een outputverplichting. Mogelijkheden voor deze indeling zijn bijvoorbeeld geografische gebieden, markten, klanten of producten. 6. Verticale informatiesystemen Door gebruik te maken van informatiesystemen kan de regelcapaciteit worden verhoogd. De theorie van Galbraith gaat uit van een hiërarchische opbouw van organisaties waarbij de doelstelling is dat alleen de noodzakelijke beslissingen door het hogere niveau gemaakt moeten worden. De oplossingen zijn gericht op het ontlasten van de hogere niveaus. Door te investeren in een verticaal informatiesysteem dat ervoor zorgt dat de beslisser de beschikking heeft over de informatie van lager gelegen niveaus, krijgt de beslisser de informatie uit diverse stromen verwerkt tot hapklare pakketjes waardoor hij duidelijk inzicht in de situatie krijgt en een beslissing kan nemen. 7. Laterale relaties Laterale beslissingsprocessen verleggen het niveau van besluitvorming van boven naar beneden. De besluiten worden genomen op de plaatsen waar de informatie zich bevindt. Er zijn zeven vormen van laterale relaties: 1. direct contact tussen managers die een gezamenlijk probleem hebben; 2. verbindingsrollen als schakel tussen twee afdelingen; 3. taakgroepen voor het oplossen van problemen die meer dan één afdeling raken; 4. permanente teams voor terugkerende interdepartementale problemen; 5. integrerende rol als leiding geven een probleem wordt bij laterale processen; 6. koppelmanager als de differentiatie groter wordt; 7. matrix ontwerp. De vormen worden van boven naar beneden steeds ingewikkelder en kostbaarder. Tabel 1. Model voor het beheersen van complexiteit in organisaties

4 de EDP-Auditor nummer Tezamen met de definities van complexiteit (Koolhaas) en regelbehoefte/noodzaak (Sociotechniek) hanteren wij het model van Galbraith als uitgangspunt voor de beschouwing van een van de meest gangbare modellen voor ICTbeheer, namelijk ITIL. Deze beschouwing wordt hierna uitgewerkt. In hoeverre heeft ITIL oog voor complexiteit van de ICT-organisatie Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 1 wordt gehanteerd als voorbeeld van de procesgerichte modellen voor de inrichting (en beoordeling) van ICT-beheer. ITIL zal in deze paragraaf worden bezien vanuit eerder genoemde invalshoeken van complexiteit (volgens Koolhaas), complexiteitsbeheersing (volgens Galbraith) en regelnoodzaak/capaciteit (volgens Sociotechniek). Wij maken hiertoe gebruik van een tabel over complexiteitsbeheersing van de ICT-organisatie uit het artikel de effectieve en efficiënte ICT organisatie van B. Appelboom [APPE02], waarbij eveneens ITIL in beschouwing is genomen vanuit de optiek informatiebehoefte voor beheersing van de complexiteit. De betreffende tabel hebben wij aangevuld met de begrippen volgens Galbraith en volgens de sociotechniek, resulterend in tabel 2. Dit resulteert in de volgende conclusies met betrekking tot de mate waarin en de wijze waarop ITIL bruikbaar is als leidraad voor de inrichting en beoordeling van een ICTorganisatie op ondoelmatige complexiteit: uit de grijze gebieden in tabel 2 blijkt dat ITIL vooral gericht is op de complexiteit van ICT-processen en ICTobjecten (infrastructuur en applicaties) en niet of nauwelijks gericht is op de complexiteit van organisatie, personeel, leveranciers en afnemers; uit de grijze gebieden in tabel 2 blijkt tevens dat ITIL, vanuit de sociotechnische kijk op complexiteitsbeheersing, de nadruk legt op het verhogen van de regelcapaciteit (treffen van organisatorische maatregelen) en minder ophet verlagen van de regelnoodzaak (vereenvoudiging van de ICT-omgeving inclusief ICT-organisatie); uit de grijze gebieden in tabel 2 blijkt eveneens dat, vanuit de optiek van Galbraith op complexiteitsreductie, binnen ITIL daarbij het accent ligt op verticale informatiesystemen, autonome taken en laterale relaties als instrument voor complexiteitsbeheersing. Op zich is het juist opvallend dat autonome taken en laterale relaties een nadrukkelijke rol krijgen toebedeeld, aangezien ITIL weinig concrete aanknopingspunten biedt voor de organisatorische allocatie van taken, anders dan dat bij de beschrijving van elk proces consequent sprake is van een manager die verantwoordelijk is voor het proces. Binnen de methode wordt vervolgens gesteld dat niet alle managers ook aparte personen hoeven te zijn en verschillende functies kunnen worden samengevoegd. Het is evident dat een ongelukkige allocatie van taken binnen de organisatie kan resulteren in een (onnodig) grote behoefte tot informatie-uitwisseling en derhalve aangeslibde complexiteit. Met de bovenstaande analyse wordt geenszins beoogd om een sluitend bewijs te leveren omtrent tekortkomingen in ITIL. Ook is niet bewezen dat ITIL representatief is voor andere procesgerichte modellen voor inrichting en beoordeling van ICT-beheer. Anderzijds geeft de bovenstaande analyse een duidelijke indicatie dat procesgerichte modellen voor ICT-beheer niet automatisch resulteren in minder complexe en slagvaardige ICT-organisaties. Een meer voortvarende implementatie van ITIL of andere procesgerichte modellen voor de inrichting en beoordeling van ICT-organisaties lijkt derhalve niet de meest voor de hand liggende oplossing te zijn voor de in de inleiding van dit artikel aangehaalde zorg over de toegenomen complexiteit van ICT-organisaties. Het is derhalve zinvol om na te gaan op welke wijze inzicht kan worden verkregen in de (aangeslibde) complexiteit van de ICT-organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt bij de inrichting en beoordeling van ICTorganisaties. Op basis van kennis uit de sociotechniek maken wij in deel 2 van dit artikel hiertoe een aanzet. Deel 2 Analyse van de complexiteit van de ICT-organisatie een sociotechnische benadering Aanpak voor complexiteitsanalyse van productieorganisaties Centraal in de sociotechnische benadering voor complexiteitsanalyse staat de bepaling van de aangeslibde regelnoodzaak zoals eerder beschreven. Daartoe wordt binnen productiebedrijven gebruikgemaakt van de analyse van de productstromen, waarbij de bewerkingen van de producten in groepen worden ingedeeld. Uitgangspunt bij het ontwerpen van productstromen is het parallelliseren van gedifferentieerde stromen naar meer homogene substromen. De homogene substromen kunnen vervolgens door kleinere zelfstandige productie-eenheden worden verwerkt. Het komt er simpelweg op neer om binnen een fabricageproces de machines en bewerkingen dusdanig

5 10 de EDP-Auditor nummer Inzichtelijkheid Vergroting informatie Interpretatie in termen in de complexiteit verwerkingscapaciteit door: van Galbraith Vergroten van: Bedrijfsprocessen en Klantgerichte structuur/teams [ITIL] Verlagen van de regelnoodzaak: informatiebehoefte autonome taken Verhogen van regelcapaciteit: Capacity management [ITIL] Verticale informatiesystemen ICT-objecten Objectgerichte structuur/teams Verlagen van de regelnoodzaak: (Infrastructuur applicaties) (netwerk/appl/syst) autonome taken. Inrichting Configuration Verhogen van regelcapaciteit: Management [ITIL] Verticale informatiesystemen Gebruikers/afnemers Centralisatie helpdeskfunctie 1 [ITIL] 1 Verhogen van regelcapaciteit: ICT-objecten/diensten Decentralisatie helpdeskfunctie 2 [ITIL] verticale informatiesystemen. Service Desk 2 [ITIL] 2 Verlagen van de regelnoodzaak: autonome taken Storingen, problemen en Inrichting Incident, Problem en Verhogen van regelcapaciteit: wijzigingen ICT-objecten Change Management [ITIL] Verticale informatiesystemen Introductie Projectmatig werken [ITIL] Laterale relaties (ITIL beschrijft een change advisory board) Serviceniveau ICT-dienstverlening Inrichting Service Level Verhogen van regelcapaciteit: Management-proces [ITIL] verticale informatiesystemen Laterale relaties Beschikbaarheid, continuiteit, Inrichting Availability, Verhogen van regelcapaciteit: capaciteit en kosten Continuity, Capacity en Financial Verticale informatiesystemen ICT-objecten/diensten Management [ITIL] Laterale relaties Applicaties Capacity management [ITIL] Verhogen van regelcapaciteit: Verticale informatiesystemen Laterale relaties ICT-vaardigheden Competentiegerichte structuur/teams Verlagen van de regelnoodzaak: (ontwikkeling/beheer ) autonome taken. Technische kennis/informatie Inrichting Kennis Management en database Verhogen van regelcapaciteit: ICT-objecten Documentatie informatie systeem Verticale informatiesystemen Standaardisatie documentatie Leveranciers ICT-objecten/diensten Inrichting Vendor Management Verhogen van regelcapaciteit: [ITIL, supplier management] verticale informatiesystemen Raamovereenkomsten, standaardisatie Verlagen van de regelnoodzaak: speling contracten Reduceren van de Verkleinen informatiebehoefte Interpretatie in termen van complexiteit van: ICT-organisatie door: Galbraith ICT-objecten (infrastructuur Standaardisatie infrastructuur en applicaties. Verlagen van de regelnoodzaak: speling applicaties) en diensten Ontkoppeling of Integratie infrastructuur en applicaties Gebruikers/Afnemers ICT-objecten Standaardisatie gebruikersprofielen Verlagen van de regelnoodzaak: speling en diensten Leveranciers ICT-diensten Hoofdaannemers ICT-diensten Verlagen van de regelnoodzaak: speling Standaardisatie van contracten Verlagen van de regelnoodzaak: Kosten ICT-objecten/diensten Werken op resultaat in plaats van inzet- autonome taken verplichting (MBO, fixed price) Reduceren van Verkleinen informatiebehoefte Interpretatie in termen van veranderlijkheid van: ICT-organisatie door: Galbraith Benodigde personele ICT-capaciteit Uitbesteding werk tegen Verlagen van de regelnoodzaak: resultaatverantwoordelijkheid autonome taken Leveranciers ICT-objecten/diensten Meer preferred suppliers, raamovereen- Verlagen van de regelnoodzaak: komsten, lange termijn contracten, solide autonome taken partners ICT-objecten (infrastructuur Invoeren Release management [ITIL] Verlagen van de regelnoodzaak: speling applicaties) en diensten Vergroten flexibiliteit infrastructuur applicaties Eigen toevoegingen zijn cursief gedrukt. 1 om meer inzicht te krijgen in de complexiteit. 2 om meer inzicht te krijgen in veranderlijkheid. De grijze gebieden in de tabel zijn de gebieden waar ITIL invulling aan geeft. Tabel 2. Complexiteitsbeheersing van de ICT-organisatie

6 de EDP-Auditor nummer te groeperen dat er zo min mogelijk overbodige interactie tussen machines en omstellingen van machines behoeven plaats te vinden. Voor het bepalen van de gunstigste organisatie van productstromen wordt binnen de sociotechniek de volgende aanpak gehanteerd [HOEV91]: 1. vergaren van benodigde informatie (productenpakket, bewerkingen, et cetera); 2. zoeken naar hoofdstromen; 3. toewijzen/verdelen van overige/deelbare capaciteiten; 4. inventariseren van intergroepsrelaties en het reduceren hiervan; 5. reduceren intergroepsrelaties door aangepast ontwerp van product; 6. reduceren van intergroepsrelaties door gerichte investeringen; 7. lay-out bepalen (intern transport, opslag). De groepsindelingen worden gemaakt op basis van unieke bewerkingen. Het is de bedoeling om bij dit proces het aantal intergroepsrelaties zo laag mogelijk te houden. De intergroepsrelaties zijn een maat voor de aangeslibde regelnoodzaak. In de volgende paragraaf zullen wij de sociotechnische aanpak voor het analyseren van complexiteit vertalen naar processen en organisatie voor ICT-beheer. Daarbij dient in acht te worden genomen dat een vertaling dient plaats te vinden van: fabricage processen naar beheerprocessen productlogistiek naar gegevenslogistiek machines (als bewerkingscapaciteit) naar mensen/afdelingen (als bewerkingscapaciteit). Complexiteitsanalyse vertaald naar ICTorganisaties Het model voor het bepalen van de aangeslibde regelnoodzaak van Hoevenaars [HOEV91] is afkomstig uit de industrie en heeft betrekking op productieprocessen. Om het model voor beheerprocessen te kunnen gebruiken zullen we het moeten aanpassen. Het ontwerp van het product kan niet worden aangepast, stap vijf zal dus vervallen. Het bepalen van de lay-out waarbij intern transport en opslag een rol speelt, is ook niet van toepassing op beheer. Uit het model blijven dan vijf stappen over: 1. vergaren van benodigde informatie (productenpakket, bewerkingen, et cetera); 2. zoeken naar hoofdstromen; 3. toewijzen/verdelen van overige/deelbare capaciteiten; 4. inventariseren van intergroepsrelaties en het reduceren hiervan; 5. reduceren van intergroepsrelaties door gerichte investeringen. De aanpak volgt productstromen door de verschillende stappen van het productieproces. Twee begrippen zijn hierbij van belang: producten en bewerkingen. Deze begrippen zullen ook binnen beheerprocessen moeten worden gedefinieerd. Producten kunnen we karakteriseren aan de hand van de bekende processen. Zo kunnen we opgeloste incidenten, opgeloste problemen, doorgevoerde wijzigingen, capaciteitsplannen et cetera onderscheiden. De bewerkingen zijn de handelingen die nodig zijn om het product voort te brengen en zijn ondergebracht bij afdelingen. De afdelingen kunnen we zien als de clusters waartussen de productstromen zich bewegen. Voor het opstellen van een model is het nodig om te weten welke bewerkingen worden uitgevoerd op de producten die door beheerprocessen worden opgeleverd. Bewerkingen en taken In een productieomgeving worden de bewerkingen in logische eenheden machines samengebracht. De eenheden die bewerkingen uitvoeren binnen het beheerproces zijn medewerkers gegroepeerd in afdelingen. ITIL geeft wel bewerkingen aan maar alleen als onderdeel van het proces en niet gekoppeld aan medewerkers. Voor het definiëren van productstromen is deze koppeling essentieel. In het verleden zijn verschillende initiatieven ondernomen om uitputtende lijsten te maken van taken die worden onderkend binnen beheer. Deze pogingen blijken vaak na verloop van tijd een mislukking doordat de lijsten niet in overeenstemming zijn met de actualiteit of onvolledig zijn. Om te komen tot een taakomschrijving is een meer generieke methode nodig. Om te beginnen zullen taken Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden (SMART) moeten zijn met een eenduidig gedefinieerde invoer en uitvoer. Ruijs gebruikt in zijn boek ICT-dienstverlening als basis voor het definiëren van taken een servicematrix. De servicematrix is een tabel waarin de gemaakte afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever zijn vastgelegd. Deze tabel is een beknopt overzicht van een overeenkomst, het SLA [RUIJ03]. Om de afspraken na te kunnen komen moet aan iedere cel een directe taak worden toegekend. Alle directe taken zouden betrekking moeten hebben op één of meer afspraken bij één of meer objecten. Op deze manier kan worden nagegaan welke taken een bijdrage leveren aan de processen zoals deze in ITIL gedefinieerd zijn.

7 12 de EDP-Auditor nummer Dienst Functionaliteit Beschikbaarheid Capaciteit Prestatie Object Gebruikersondersteuning Wijzigingen Beveiliging Calamiteiten Tabel 3. De servicematrix, waarin de gemaakte afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever worden vastgelegd Hiermee zijn de producten en de bewerkingen van de beheerprocessen in kaart gebracht. Stap 1 Vergaren van benodigde informatie uit het model is ingevuld. De volgende stap is het zoeken naar hoofdstromen. Hoofdstromen Voor het vinden van de hoofdstromen is het nodig de routes van de producten tussen de verschillende bewerkingstations in kaart te brengen. De basis voor het bewerkingstation is de afdeling. Het hergroeperen van taken in functies kan slechts gedeeltelijk vrijblijvend. Vrijwel altijd zal er al een organisatie bestaan waarin medewerkers bepaalde kwaliteiten hebben die bij de verschillende functies passen. Voor het inpassen van functies en medewerkers in organisatorische eenheden zijn minder beperkingen aanwezig. Door vervolgens de stromen in te vullen, aantallen producten die tussen afdelingen verplaatst worden, wordt duidelijk welke stromen van belang zijn. Hoe meer informatie een organisatie verzameld heeft hoe succesvoller deze analyse kan plaatsvinden. Als de informatie niet direct beschikbaar is, zal eerst een periode in acht moeten worden genomen waarin de benodigde gegevens worden verzameld. Aan de hand van de hoofdstromen kunnen de medewerkers met voor die hoofdstromen cruciale capaciteiten worden geïdentificeerd en ingedeeld. Stap 3 Toewijzen/verdelen van overige deelbare capaciteiten en stap 4 Inventariseren van intergroepsrelaties en het reduceren hiervan vallen feitelijk samen. Het indelen van afdelingen of groepen zal worden gedaan om te komen tot zo min mogelijk intergroepsrelaties. Stap 5 Reduceren van intergroepsrelaties door gerichte investeringen zal binnen beheer voornamelijk plaatsvinden door het opleiden van medewerkers, hierdoor kunnen medewerkers meer taken uitvoeren. Een groot verschil met productieomgevingen is dat de bewerkingen die gedefinieerd zijn binnen beheer toegekend zijn aan mensen en niet aan machines. Mensen zijn mobiel en kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire groepen of afdelingoverstijgend overleg. Een dergelijk overleg roept extra regelnoodzaak op in de vorm van regels en procedures. Dergelijke overleggen zullen als aparte bewerkingseenheid worden gedefinieerd. Uitgewerkt voorbeeld van complexiteitsanalyse In het volgende voorbeeld zullen de eerste vier stappen worden uitgevoerd. Het voorbeeld is fictief en belicht één proces: wijzigingsbeheer. De reden voor het kiezen van wijzigingsbeheer is het feit dat management juist bij het invoeren van nieuwe systemen en de integratie van systemen een grote complexiteit ervaart. We gaan uit van de organisatie O. O voert drie producten die aan drie klantgroepen worden geleverd. De organisatie is functioneel ingedeeld in de afdelingen Aanname, Bewerking en Chargeren, verder is er een staf voor Personele en financiële zaken en een afdeling ICT. De afdeling ICT is opgedeeld in de groepen: Functioneel beheer (5 fte); Applicatie beheer (5 fte); Databases (3 fte); Netwerk (5 fte); Kantoorautomatisering (4 fte); Testen (4 fte); Helpdesk (3 fte). De afdeling heeft één hoofd. Binnen de organisatie worden de volgende systemen gebruikt: CRM; HRM; Financieel systeem, met crediteuren, debiteuren en budgetbewaking; Ordersysteem, status van werk; Kantoorautomatisering suite. Binnen de organisatie zijn ITIL-processen ingevoerd. Voor de verschillende functies zullen de taken die horen

8 de EDP-Auditor nummer bij wijzigingsbeheer worden opgenoemd. Deze taken komen overeen met de activiteiten die in het proces door ITIL zijn beschreven. TESTER Testen doorgevoerde Uitbrengen implementatie advies FUNCTIONEEL BEHEERDER Opstellen [Deelnemen wijzigingsoverleg] Interpreteren implementatie advies Accepteren wijziging APPLICATIE BEHEERDER Classificeren [Deelnemen wijzigingsoverleg] testomgeving productieomgeving DATABASE BEHEERDER Classificeren [Deelnemen wijzigingsoverleg] testomgeving productieomgeving NETWERK BEHEERDER Classificeren [Deelnemen wijzigingsoverleg] testomgeving productieomgeving Aantal Wijzigingen Impact Netwerk 5 Applicatie en Netwerk 40 Applicatie en Database 25 Applicatie 10 Database 100 Totaal Tabel 4. Definiëren van de hoofdstromen HELPDESKMEDEWERKER Registreren Registratie Configuratie management database ICT MANAGER [Deelnemen wijzigingsoverleg] WIJZIGINGSOVERLEG Goedkeuren wijziging, inclusief kostenoverwegingen De taak deelnemen aan wijzigingsoverleg staat tussen haken omdat het wijzigingsoverleg als aparte eenheid wordt opgenomen in het model. Doordat de organisatie functioneel is ingericht komt de functiebenaming overeen met de afdeling. In figuur 1 (zie p. 14) zijn de afdelingen met onderlinge relaties weergegeven. Om de hoofdstromen te definiëren is het vervolgens nodig om uit beschikbare gegevens vast te stellen welke verzoeken het meeste voorkomen en welke groepen dus het zwaarst belast worden. In dit voorbeeld gaan we uit van de cijfers zoals in tabel 4. De aangeslibde beheersbehoefte kan worden berekend als in tabel 5, waarbij een overgang tussen afdelingen als een pijl is weergegeven in figuur 1. Voor het grootste deel van de wijzigingen geldt dat deze gerelateerd zijn aan de applicatie en de database. Het samenvoegen van de expertise voor het oplossen van deze wijzigingen zal dus leiden tot een aanzienlijke verlaging van de aangeslibde regelnoodzaak. De taken die nodig zijn voor het doorvoeren van wijzigingen in het netwerk komen vrijwel niet in combinatie met andere wijzigingen voor, bovendien zijn er relatief weinig wijzigingen aan het netwerk. Het opdelen van deze capaciteit zal weinig bijdragen aan optimalisatie. Product Groep Aantal Aantal stappen = aantal pijlen Stappen maal aantal Wijziging Applicatie Database Netwerk Tabel 5. Berekenen van de aangeslibde beheersbehoefte

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1 t)] 73&-( t', Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam c 8446-1 Haalbaarheid invoering ITIL hij 4/gemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie