Jaarverslag Google Earth. Google Earth. Google Earth. Google Earth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Google Earth. Google Earth. Google Earth. Google Earth"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth

2 '25.98" N '44.21" E Hoog Catharijne, Utrecht Google Earth Google Earth '21.25" N '45.82" E Campania, Marcianise Google Earth Google Earth '21.86" N '46.52" E Le Gru, Turijn Google Earth Google Earth '02.57" N '21.75" E Alexandrium I, Rotterdam Google Earth Google Earth '38.19" N '03.88" E Grand Place, Grenoble Google Earth Google Earth

3 Jaarverslag 2006 Inhoud 2 Profiel 4 Voorwoord 6 Vijfjarenoverzicht 7 Corio top 10 waarde 8 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de Raad van Bestuur 16 Aandeelhoudersinformatie en Investor Relations 20 Awards 22 Bedrijfsactiviteiten 64 Corio special > Gespecialiseerde centra 74 Corporate governance 84 Corio special > Turkije, een speciale markt 92 Remuneratierapport 96 Jaarrekening Overige informatie 138 Vastgoedportefeuille 145 Corio top 10 huurders 146 Checklist Nederlandse Corporate Governance Code

4 De kern: Nederland > Frankrijk één van de grootste beursgenoteerde eigenaars en managers van dominante winkelcentra in hun verzorgingsgebied Winstgevende groei Hoogwaardige portefeuille en pijplijn Kritische massa Lokaal actief hands-on management Solide financiële basis Risicospreiding Betrouwbaar en creatief Kennis van en ervaring met Why people buy Corio heeft 81% van de totale waarde van de portefeuille van ruim 5,5 miljard belegd in kwalitatief aantrekkelijke winkelcentra die dominant zijn in hun verzorgingsgebied. De portefeuille is verspreid over verschillende economische regio s in vijf kernmarkten met meer dan 350 miljoen bezoekers en huurcontracten. Aldus beschikt Corio over kritische massa, zowel van het geheel als van de afzonderlijke lokale organisaties, in de kernmarkten Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Dit verschaft de basis voor de nodige risicospreiding en stabiliteit van de jaarlijks groeiende, operationele cashflow. De indexatie van bestaande huurcontracten, de verlenging daarvan bij expiratie of het afsluiten van nieuwe huurcontracten zorgt voor de groei van deze cashflow met ten minste de euro-inflatie. Nieuwe investeringen dragen nog eens extra aan deze groei bij. Corio heeft voor deze toekomstige winstgevende groei een aanzienlijke pijplijn van nieuwe en uitbreidingen van bestaande winkelcentra. Wie de consument van nu en die van de toekomst het best begrijpt, wordt de winnende winkelier, verhuurder en aandeelhouder. Corio zoekt actief nieuwe investerings mogelijkheden. Dit varieert van het vinden van een nieuwe kernmarkt, zoals Turkije, tot het kopen van een project in een nieuwe regio of een naastgelegen stuk grond voor toekomstige uitbreiding van een bestaand winkelcentrum. Het past ook binnen de strategie om in voorkomende gevallen onroerend goed te kopen dat niet (puur) retail is, maar bijvoorbeeld onderdeel van een project met gemengde functies, zoals winkelen, vermaak, wonen, werken en parkeren. Deze beleggingen in andere vastgoedsectoren zullen maximaal 20% van de totale portefeuille uitmaken en de voor risico gecorrigeerde rendementseis ligt hoger dan voor winkelcentra. In alle gevallen wordt gekeken naar de cashflowgroei op middel- en lange termijn. Corio hanteert als belangrijk criterium voor de acquisitie en de voortgaande (hold/sell)analyse van winkelcentra, de dominantie in het verzorgingsgebied. Een winkelcentrum dat door de huurders en de consumenten als dominant wordt gezien, heeft de juiste kwaliteiten en karakteristieken voor het verzorgingsgebied, zoals locatie, schaal, actuele lay-out en ontwerp, atmosfeer en juiste branchering naar winkels, vermaak en diensten. Corio s lokaal actief hands-on management zoekt voort durend naar mogelijkheden tot optimalisering van elk object zowel functioneel als commercieel. Uiteraard staan de wensen van onze huurders, de winkeliers en de consumenten hierbij centraal. Inzicht in waarom mensen consumeren, leidt tot inzicht in waar en wat ze willen kopen. Corio is optimaal in staat de ontwikkelingen in ieder verzorgingsgebied te volgen door in-house center- en verhuurmanagement. De centermanagementformule kenmerkt zich door persoonlijke contacten met huurders, huurdersverenigingen en lokale overheden, optimale dienst verlening voor huurders en consumenten en een effectieve marketing van de winkelcentra. De vertrouwensrelaties die uit de persoonlijke contacten ontstaan, scheppen veelal weer nieuwe mogelijkheden. De goede dienstverlening maakt het de huurder mogelijk zich op zijn business te kunnen concentreren en de consu ment om zich goed te voelen. Ondersteund door de marketing activiteiten streeft Corio ernaar de consumenten uit het verzorgingsgebied zoveel mogelijk bij het winkelcentrum te betrekken en daarmee een toegevoegde waarde voor hen, de winkeliers en de Corio-aandeelhouders te realiseren. Met deze actieve benadering onderscheidt Corio zich als eigenaar en manager in de winkelmarkt. 2 Corio jaarverslag 2006

5 > Italië > Spanje > Turkije 2006 Nettowinst 640,7 mln + 8,8 % Direct resultaat 197,7 mln / 1,8% 2,98 per aandeel Portefeuille 5,5 mld (+ 0,9 mld) Winkels 1,1 mln m mln Vaste, Variabele en Potentiële pijplijn 2,1 mld Bezettingsgraad 96% Indirect resultaat 443,0 mln / + 14,3% 6,69 per aandeel Beurswaarde 4,1 mld (+ 1,1 mld) Kantoren & Bedrijfsruimten 0,7 mln m mln Investeringen 477 mln Huurcontracten / objecten / 175 Huurgroei totaal 5,8% Huurgroei retail (like-for-like) 3,3% Potentiële financieringsruimte 2,0 mld Dividend per aandeel 2,53 + 3,3% Huurcontracten Winkels 7,3% + 20,9% vernieuwd en verlengd Kantoren 28,9% + 1,3% Triple NAV 50,60 per aandeel 3

6 Voorwoord Na in 2005 de eerste vijf jaar Corio succesvol te hebben afgesloten, voldoet 2006 aan de uitgesproken verwachtingen. Zoals begin 2006 aangekondigd, zou het record direct resul taat in 2005 in het jaar 2006 niet worden geëvenaard. De huurgroei als gevolg van acquisities en hogere huren in de bestaande portefeuille zette door. Hogere beheerkosten en hogere rentelasten leidden tot een licht lager direct resultaat. Niettemin was 2006 een heel dynamisch jaar waarin met name het fundament voor hogere huurgroei in de vol gende vijf jaar is verstevigd. De succesvolle beëindiging van de juridische strijd om het winkel centrum Marcianise, de na balansdatum aangekondigde acquisitie in Italië, de acquisities in Turkije en de pijplijn aan projecten die beter gevuld is dan ooit en waarvan een aantal zullen worden opgeleverd in 2008 en 2009, zullen een belangrijke bijdrage leveren aan een groei van ons resultaat na Vaste, Variabele en Potentiële pijplijn ( mln) > Onze kantoren in Frankrijk en Spanje zijn verhuisd naar een meer effi ciënte accommodatie en een kantoor in Turkije is nu operationeel. Een aantrekkelijk perceel grond is verworven in Bulgarije, waar we verwachten een dominant winkelcentrum te kunnen bouwen. De voor delen verbonden aan het zijn van een fi rst mover worden gerealiseerd. Het voorberei dende werk vindt echter meestal één of meerdere jaren eerder plaats Onze medewerkers, in totaal 307 (praktisch vrouw/man), hebben vanuit hun eigen business unit en de holding in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en inmiddels ook Turkije met grote inzet en betrokkenheid geopereerd. Interactie is voor ons belangrijk. Tussen de lokale organisaties onderling bestaat dan ook een gezonde competitie om de beschikbare middelen voor acquisities, gebaseerd op relatieve outperformance. Gezamenlijk streven de managers en specialisten in de organisatie ernaar om meer te bereiken dan de som der delen met behoud van de noodzakelijke checks and balances. Hierdoor is het ook mogelijk meer complexe projecten aan te gaan, goed afgewogen verhuurrisico s te nemen en waarde toe te voegen als retaileigenaar en exploitant in onze kernlanden. Het beschikbare geld voor investeringen levert zo het juiste rendement Uiteraard bestaat er ook interactie met de plaatselijke bevolking. De actieve betrokkenheid met de lokale gemeenschap in het verzorgingsgebied van Corio s winkelcentra om een goe de afstemming van de activiteiten te verzekeren, heeft er onder meer op het gebied van veiligheid, betrokkenheid en public relations toe geleid dat Corio een aantal prijzen heeft mogen ontvangen. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat lokale kennis, expertise en netwerk gecombineerd met respect voor de lokale omgeving, van essentieel belang zijn om succesvol en ook maat schappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Daar stond en staat Corio voor De consument, zijn koopgedrag en vertrouwen zijn de sleutel voor succes voor een onderneming als Corio. Het jaar 2006 werd een beter jaar voor de Europese consument die vertrouwen kreeg in de economische ontwikkelingen en werd in het tweede halfjaar van 2006 vertaald in hogere consumptieve bestedingen. Het sparen werd op een lager pitje gezet wat goed te merken was aan de uitgaven in Corio s winkelcentra. Ook in de sector duurzame consumptiegoederen (met name meubels), begonnen de uitgaven die enkele ja ren achtereen voor lagere omzetten zorgden, weer te stijgen. De uitgestelde vraag lijkt in 2007 om te slaan in een hoger uitgavenniveau waardoor ook de omzetten van onze huur ders moeten stijgen. Als het met onze huurders goed gaat dan is dit ook goed nieuws voor Corio en kan de toe komst met nog meer vertrouwen worden tegemoetgezien. Ik herhaal dan ook dat wie de consument van nu en die van de toekomst het best begrijpt, de winnende winkelier, ver huurder en aandeelhouder zal worden Cumulatieve investeringen Corio jaarverslag 2006

7 Sectorale spreiding (in waarde) Retail 81% Kantoren 15% Bedrijfsruimten 4% En dat Corio dat doet, is de laatste vijf jaar gebleken. Een (in)direct bewijs hiervoor wordt geleverd door de record herwaardering en de beurs waar de koers van Corio een zeer positieve ont wik keling heeft doorgemaakt. Dit refl ecteert de brede interesse in de markt voor beleg gingen in winkelcentra. Stabiele waarde in reële termen van de vastgoed portefeuille, spreiding van risico en gestage groei zijn belangrijke pijlers voor elke belegger, zowel particulier als institutioneel. Ik ben verheugd dat in het afgelopen jaar eindelijk een stap in de goede richting is gezet met betrekking tot de wetgeving, geïntroduceerd in 1969 en sindsdien niet meer fundamen teel gewijzigd, waaraan Corio als fi scale beleggingsinstelling (FBI) onderworpen is. In de waarschijnlijk per 1 juli 2007 in te voeren wetswijziging wordt aan FBI s de ruimte ge ge ven om voor de eigen portefeuille eigendommen te renoveren/herpositioneren of ge heel in ontwikkeling te nemen. Er zijn nog wel enkele mijns inziens onnodige fi scale be per kingen opgenomen en het is spijtig te moeten concluderen dat een Europees level playing fi eld nog ver te zoeken is. Hopelijk worden lokale en soms korte termijn fi scale be lan gen ooit terzijde gesteld om een transparant en effi ciënt model voor heel Europa te kunnen maken. Het is uiteraard van eminent belang voor de aandeelhouders van Corio (en alle onroerendgoed-fbi s) dat de kwaliteit en daarmee de aantrekkelijkheid van de por te feuille zich aanpassen aan de in de tijd veranderende wensen van de consument. Corio richt zich op succes op lange termijn binnen een kader van voorspelbare resultaatontwikkelingen en groeiende dividenduitkering. Daarin past ook het op tijd afscheid nemen van investeringen die hun werk hebben gedaan en vervangen moeten worden door een beter bij de tijd en bij Corio s strategie passend project en/of introductie en ontwik keling van een nieuw kernland. Soms zit daar een in de tijd gemeten hiaat tussen en lijkt in een jaar sprake van ogenschijnlijke stilstand te zijn. Het jaar 2006 was zo n jaar. De posi tieve ontwikkelingen in de portefeuille in 2006 bereikt en de daaruit voortvloeiende ver wachte huurgroei in 2007 en latere jaren hebben de basis gelegd voor het voorstel om het dividend per aandeel over 2006 met 0,08 (3,3%) te verhogen tot 2,53. Netto-investeringen in de portefeuille in 2006 bedroegen 467 miljoen, een stijging van 290 miljoen ten opzichte van In de pijplijn van projecten zijn nu ook opgenomen de poten tiële projecten die direct verbonden zijn met reeds door Corio in eigendom gehouden winkelcentra of percelen terrein waarop projecten kunnen worden ontwikkeld. De totale pijplijn is in 2006 met bijna 450 miljoen gegroeid tot 2,1 miljard. De projecten die hierin zijn opgenomen zullen naar verwachting alle operationeel zijn in Uiteraard wordt jaarlijks verder gebouwd aan de toekomstige groei, naast eventuele nieuwe acquisities en intensief hands-on management van de bestaande portefeuille Een andere belangrijke stap voorwaarts is genomen met het afsluiten (na balansdatum) van een herfi nancieringsoperatie door plaatsing van US $ miljoen in een Private Place ment in voornamelijk de Verenigde Staten. Hiermee is langetermijnfi nanciering voor Corio verzekerd tot maximaal 15 jaar. Het bedrag zal worden gebruikt voor vervanging van op korte termijn afl opende leningen en ter fi nanciering van de aan de pijplijn gerelateerde inves teringen. Hiermee wordt een groot deel van de toekomstige fi nancieringsbehoefte vast gelegd voor lange termijn en tegen een aantrekkelijk rentetarief. Gelet op de gedane voorbereidingen, het enthousiasme van de medewerkers en de stevi ge uitgangspositie van Corio zien wij de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Jan de Kreij Voorzitter Raad van Bestuur Corio N.V. 5

8 Vijfjarenoverzicht ( mln) * 2002* Brutohuuropbrengsten 327,4 315,0 308,3 304,5 292,0 Exploitatiekosten (inclusief servicekosten) -47,7-46,3-45,8-51,1-51,5 Nettohuuropbrengsten 279,7 268,7 262,5 253,4 240,5 Kosten -97,7-77,7-71,9-82,8-81,6 Herwaarderingen (inclusief boekwinst) 458,5 396,0 100,9 127,0 128,7 Mutatie uitgestelde belastingen -33,8-47,1 10,1 2,6-10,5 Overige mutaties 0,9 9,5-2,7 0,9 0,1 Resultaat deelneming** 33,1 39,7 Nettowinst 640,7 589,1 298,9 301,1 277,2 Direct resultaat 197,7 201,4 190,6 170,6 158,9 Indirect resultaat 443,0 387,7 108,3 130,5 118,3 Belegd in vastgoed 5.458, , , , ,4 Balans totaal 5.652, , , , ,9 Eigen vermogen (voor winstverdeling) 3.157, , , , ,9 Aantal geplaatste aandelen (mln)*** ultimo 66,25 66,25 66,25 66,25 66,25 gemiddeld 66,25 66,25 66,25 66,25 66,25 Bedragen per aandeel Nettowinst 9,67 8,89 4,51 4,54 4,18 Direct resultaat 2,98 3,04 2,88 2,57 2,40 Indirect resultaat 6,69 5,85 1,63 1,97 1,78 Eigen vermogen voor winstverdeling 47,66 40,33 34,05 33,65 31,43 Dividend in contanten 2,53 2,45 2,39 2,32 2,32 Hoogste dagelijkse slotkoers 61,90 48,94 43,35 31,20 30,60 Laagste dagelijkse slotkoers 43,66 41,20 30,07 24,50 22,55 Ultimo jaar slotkoers 61,90 45,90 43,10 30,70 24,80 Gemiddelde beursomzet (stuks per dag) * Vorige GAAP, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. ** Direct resultaat ,7 miljoen, indirect resultaat 17,4 miljoen. Direct resultaat ,4 miljoen, indirect resultaat 29,3 miljoen. *** Onder aftrek van ingekochte aandelen. 6 Corio jaarverslag 2006

9 Corio Top 10 waarde Hoog Catharijne Utrecht, Nederland 311,6 6GrandEmilia Modena, Italië Ultimo (x mln) 134,0 2Le Gru Turijn, Italië 265,6 7Maremagnum Barcelona, Spanje 126,1 3Alexandrium I Rotterdam, Nederland 236,4 8Mondeville 2 Caen, Frankrijk 108,4 4Grand Place Grenoble, Frankrijk 230,1 9Globo Busnago, Italië 106,5 5Akmerkez Istanbul, Turkije (Corio-belang 46,9%) 192,8 10 Cityplaza Nieuwegein, Nederland 94,7 Totaal Corio Top , , ,2 Totale portefeuille in % % % % 7

10 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders Hierbij bieden wij u het door de Raad van Bestuur (RvB) opgestelde verslag en de jaarrekening 2006 van Corio N.V. aan. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en hierbij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Wij bevelen u aan de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen en het voorstel van de RvB tot uitkering van het dividend van 2,53 per aandeel over 2006 goed te keuren. Structuur De wijze waarop de Raad van Commissarissen (RvC) is georganiseerd, is geheel in lijn met de aanbevelingen van de Nederlandse corporate governance-code. Alle commissarissen, met uit zondering van de heer W. Borgdorff, zijn onafhankelijk in de zin van de best practicebe paling van deze code. Hiermee wordt voldaan aan best practice-bepaling III.2.3. De RvC en de afzonderlijke commissies uit de RvC hebben hun taken in het verslagjaar in over eenstemming met de reglementen en codes vervuld. Deze kunt u vinden op Corio s web site onder corporate governance. Curricula vitae Drs. B. (Bas) Vos (1939) voorzitter Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming in Lopende termijn tot Huidige functie: zelfstandig adviseur en algemeen directeur TCA. Commissariaten: voorzitter Orange Europe Property Fund, voorzitter Tsjechië en Slowakije Fonds, voorzitter Roemenië en Bulgarije Fonds en vicevoorzitter Reesink B.V. Lid auditcommissie De herziening van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) verplichtte Corio in het ver slag jaar tot het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag. Voor het verkrij gen van deze ver gun ning was onder andere een uitgebreide beschrijving van de administratieve orga ni satie en de interne controle, de zogenaamde AO/IC, vereist. De Autoriteit Financiële Mark ten heeft vastgesteld dat is voldaan aan de in artikel 5 van de Wtb genoemde eisen, waar mee Corio de vergunning medio het verslagjaar heeft verkregen. Op 1 januari 2007 is de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft) in werking getreden. De invoering van de Wft heeft tot gevolg dat de eerdere toezichtwetten (inclusief de Wtb) zijn opgegaan in één wet. Hierdoor is de vergunning met ingang van voor noemde datum van rechtswege overgegaan in een Wft-vergunning. Activiteiten Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de RvC zeven keer met de RvB in vergadering bij een geko men. Onderwerpen van bespreking vormden de ontwikkelingen en samen stel ling van de por tefeuille, nieuwe investeringsmogelijkheden, de ontwikkelingen en bewe gingen in de markt, het (her)fi nancieringsbeleid, het jaarbudget, de strategie en de fi nan ciële doelstellingen. De RvC heeft ook aandacht besteed aan de uitwer king van de performance-criteria als onderdeel van het remuneratiebeleid van de RvB. Deze zijn in algemene termen beschreven in het remuneratierapport in dit jaarverslag. Voorts werd de inhoud van persberichten, kwartaalberichten, halfjaarcijfers en het jaarverslag be sproken. De externe accountant was bij de bespreking van de jaarcijfers aan we zig en met hem is overleg gepleegd over zijn bevindingen. Daarnaast heeft de RvC buiten aanwezigheid van de RvB met de externe accountant gesproken. Geen van de commissarissen was frequent afwezig bij de vergaderingen. Prof. dr. R.A.H. (Robert) van der Meer (1949) vicevoorzitter Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming Lopende termijn tot Huidige functie: hoogleraar fi nance Rijksuniversiteit Groningen; onafhankelijk adviseur/lid beleggings adviescommissies bij pensioenfondsen en charity-organisaties; Raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer. Commissariaten: Fortis Obam, Kasbank en diverse commissariaten van nietbeursgenoteerde ondernemingen. Voorzitter auditcommissie Lid selectiecommissie Er zijn drie vergaderingen gehouden buiten aanwezigheid van de RvB. Tijdens één van deze vergaderingen werd het functioneren van de RvB en de RvC, zowel als college als individueel, besproken evenals de daaraan verbonden conclusies. De aandacht had de in- of externe opvolging van de huidige voorzitter van de RvB, de heer J.A. de Kreij, wiens be noe mingstermijn per 1 mei 2008 expireert. Op afzienbare termijn zal de RvC een besluit nemen over de invulling van de opvolging. Binnen de RvC heeft een discussie plaatsgevonden over de verwachtin gen ten aanzien van Corio s positie over vijf jaar. Tussen de voorzitters van de RvC en de RvB was periodiek overleg om de algeme ne zaken bij Corio door te nemen. 8 Corio jaarverslag 2006

11 Ir. drs. W. (Wim) Borgdorff MRE (1960) Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming in Lopende termijn tot Huidige functie: managing partner Fund Investment van AlpInvest Partners N.V. Commissariaten: commissaris Kantoren Fonds Nederland. Lid beleggingsadviescommissie Cordares, lid advisory board Permira, Apax en IndustriKapital. Voorzitter remuneratiecommissie Mr. D.C. (Derk) Doijer (1949) Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming in Lopende termijn tot Huidige functie: algemeen directeur DCD Holding B.V. Commissariaten: Koninklijke Ahold N.V., voorzitter Lucas Bols, nonexecutive voorzitter Van der Sluijs Groep en commissaris Stiho Groep. Lid investeringscommissie NPM Capital (tot juni 2006). Lid auditcommissie Lid remuneratiecommissie Lid selectiecommissie In 2005 deed Corio haar eerste investering in Turkije met het meest vooraanstaande winkelcentrum Akmerkez in Istanbul en kwalifi ceerde zich daarmee als fi rst mover in deze markt. Een delegatie uit de RvC heeft in maart 2006 een bezoek aan Istanbul gebracht waarbij naast een bezoek aan het winkelcentrum Akmerkez tevens een bredere oriëntatie op de Turkse winkelmarkt heeft plaatsgevonden. Door bezoeken aan diverse winkelcentra in zowel het Aziatische als het Europese deel van Istanbul heeft de RvC zich een goed beeld kunnen vormen van de snelheid en dynamiek in de Turkse vastgoedmarkt. In oktober is de vergadering van de RvC gecombineerd met een werkbezoek aan Corio France te Parijs. Tijdens dit bezoek zijn enkele projecten uit de Franse por te feuille bezocht. Door de desbetreffende centermanagementteams is een uitge brei de toelichting gegeven op onder meer de historie, aanpak, marktpositie en toekomstperspectieven van deze centra. Activiteiten commissies In de vanaf 2004 ingestelde commissies heeft in het voorjaar een wisseling plaats gevonden in de samenstelling van de audit- en de selectiecommissie. In de bij dit hoofdstuk opgenomen curricula vitae is de huidige samenstelling van alle com mis sies weergegeven. De auditcommissie heeft in 2006 vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen van bespre king vormden de resultaten van de onderneming in de vorm van de kwar taalberichten, halfjaar- en jaarcijfers, de bijbehorende persberichten, de mana gement letter en het jaarverslag. Speciale aandacht was er voor de fi nanciering van de onderneming. Bij de bespreking van de halfjaar- en jaarcijfers was de externe accountant aanwezig. Daarnaast heeft de auditcommissie buiten aanwezigheid van de RvB met de externe accountant gesproken. De remuneratiecommissie kwam in het verslagjaar drie keer in vergadering bijeen. Met name is aandacht besteed aan de nadere uitwerking van de criteria van de korte- en langetermijnbonus als onderdeel van het remuneratiebeleid van de RvB alsmede het nader defi - niëren van de referentiegroep. De selectiecommissie kwam in vergadering bijeen in het kader van de te vervullen vacature van de fi nancieel directeur (CFO) van Corio N.V. Ir. J.D. (Jan) Doets (1944) Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming in Lopende termijn tot Huidige functie: Kwartiermaker Zuidas-Dok. Commissariaten: diverse commissariaten van niet-beursgenoteerde ondernemingen. International Advisory Panel CapitaLand. Voorzitter selectiecommissie Lid remuneratiecommissie Samenstelling Raad van Bestuur De heer J. Docter beëindigde zoals overeengekomen per 30 april 2006 zijn taak als CFO ad interim. Per 1 mei 2006 zijn drie nieuwe leden van de RvB benoemd. Dit betreft de heren F. Fontaine (CEO Corio France), G. Groener (CEO Corio Nederland Retail) en de heer J. Kuik (CFO). De heer J. Kuik heeft op 3 oktober 2006 zijn ontslag ingediend wat per direct is aanvaard; het dienstverband is formeel per 31 december 2006 contractueel geëindigd. Met ingang van 12 oktober 2006 heeft Corio de heer J.G. Haars bereid gevonden de functie van CFO op interim-basis binnen de RvB te vervullen. De RvC zal op 23 april 2007 de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) kennis geven van de voorgenomen benoeming van de heer Haars per 1 mei 2007 als statutair directeur van Corio N.V. in de functie van CFO. Medewerkers De RvC spreekt zijn volle tevredenheid uit over het functioneren van Corio. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor de RvB en alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Utrecht, 22 maart 2007 De Raad van Commissarissen 9

12 Verslag van de Raad van Bestuur Doelstelling en resultaten 2006 De strategie van Corio blijft gericht op winstgevende groei bij een in reële termen stabiele waarde van de onroerendgoedportefeuille. Dit vormt de basis voor een gestaag en jaarlijks met de EU-infl atie stijgend dividend. Corio heeft als interne meetlat voor de nettohuurgroei ontwikkeling gekozen voor de gemiddelde groei van de detailhandeluitgaven door consumenten in de eurozone (EU-15), die in het verleden aanzienlijk boven de EU-15 infl atie heeft gelegen. De historisch bepaalde zware weging van Nederland in de portefeuille maakt dat tot een grote uitdaging gezien de lager dan gemiddelde groei in de laatste vijf jaar in Nederland. Het jaar 2006 lijkt een kentering aan te geven. Met intensief hands-on management, de kwaliteit van de huidige portefeuille en de introductie van één of meer nieuwe kernlanden moet deze uitdaging kunnen worden aangegaan. De aandeelhouders en overige stakeholders zullen hier de vruchten van plukken. De strategie om dit resultaat te bereiken is vrijwel ongewijzigd en heeft in 2006 tot de volgende resultaten geleid: Het direct resultaat daalde met 1,8% tot 197,7 miljoen (2005: 201,4 miljoen), 2,98 per aandeel; Het indirect resultaat bedroeg 443,0 miljoen (2005: 387,7 miljoen), 6,69 per aandeel; De nettowinst steeg met 51,6 miljoen (8,8%) tot 640,7 miljoen, 9,67 per aandeel; Het aandeel van winkelcentra in de waarde van de portefeuille steeg van 79 naar 81%; Verwerving van vier winkelcentra ad 210,5 miljoen; Investeringen in 2006 voor projecten behorend tot de pijplijn van toekomstige projecten van 201,6 miljoen (2005: 53,3 miljoen). Voor deze projecten worden nog geen huuropbrengsten ontvangen. Wel wordt (indien mogelijk) bouwrente geactiveerd; De vaste, variabele en potentiële pijplijn (VVP-pijplijn) bedroeg op 31 december miljoen (2005: miljoen); Aanpassing van de fi nancieringsmix waarbij het aandeel leningen met een vast rente percentage is afgenomen van 53% ultimo 2005 naar 47% ultimo 2006, waar bij recentelijk uitgevoerde fi nancieringsoperaties dit percentage brengt naar 67%. Drs. J.A. (Jan) de Kreij (1942) Voorzitter Raad van Bestuur Corio N.V., CEO Benoemingstermijn: 1 mei 2004 tot 1 mei Nederlandse nationaliteit. Nevenfuncties: voorzitter Terre des Hommes, ULI Trustee en lid van diverse (internationale) beleggings- en adviescommissies. Aandeelhouderswaarde Gemeten naar aandeelhouderswaarde, is 2006 opnieuw een goed jaar voor Corio ge worden. In 2006 werd een totaal aandelenrendement (geherinvesteerd dividend + koersstijging) van 40,2% behaald. De koersstijging van 45,90 ultimo 2005 naar 61,90 ultimo 2006 betekende een stijging van de beurswaarde met 1,1 miljard (+34.9%) tot 4,1 miljard. Daarbij is het aantal uitstaande aandelen onveranderd gebleven. Het gemiddelde van alle dage lijkse slotkoersen in het (beurs)jaar steeg met 16,2% van 45,07 in 2005 naar 52,38 in De volatiliteit van de beurskoers gedurende 2006 is aanzienlijk hoger dan in De gemiddelde verhandelbaarheid van het Corio-aandeel in 2006 is gestegen met 17,8%. Op basis van de gemiddelde koers en de gemiddelde dagomzet van circa stuks werd in 2006 voor een bedrag van 9,2 miljoen (2005: 6,7 miljoen) per dag verhandeld. Ing. G.H.W. (Gerard) Groener MRE (1958) Lid Raad van Bestuur Corio N.V. (van 1 mei 2006 tot 1 mei 2008) CEO Corio Nederland Retail. Nederlandse Nationaliteit. Nevenfuncties: vicevoorzitter van de Nederlandse Raad van Winkelcentra en bestuurslid van ULI Nederland. 10 Corio jaarverslag 2006

13 Het is voor management en staf bijzonder stimulerend dat aandeelhouders door aankopen van Corio-aandelen tegen stijgende beurskoersen hun vertrouwen in Corio voor het vierde jaar op rij zo duidelijk hebben uitgesproken. Portefeuille en pijplijn De onroerendgoedportefeuille van Corio is gedurende het verslagjaar met 915,7 miljoen in waarde toegenomen tot 5,5 miljard ultimo 2006 (ultimo 2005: 4,5 miljard). Deze gunstige ontwikkeling is voor de helft het gevolg van een positieve her waardering ( 475,9 miljoen) van de portefeuille zoals die elk halfjaar door onafhan kelij ke externe taxateurs wordt bepaald. Daarnaast leverde ook het netto-inves terings saldo een bijdrage aan de groei van de portefeuille. De investeringen en acquisities bedroegen 476,8 miljoen (2005: 293,4 miljoen), de verkopen 9,7 miljoen (2005: 116,0 miljoen) en overige mutaties (- 27,3 miljoen). Ir. J.G. (Jan) Haars (1951) Lid Raad van Bestuur Corio N.V., CFO Benoemingstermijn: 1 mei 2007 tot 1 mei Nederlandse nationaliteit. Voormalige functie: CFO Raad van Bestuur TNT N.V. Nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd N.V. alsmede voorzitter van de auditcommissie van Delta Lloyd N.V.. In de beschrijving van de commerciële resultaten is sinds de jaarresultaten over 2005 er ten behoeve van presentatie- en analysedoeleinden voor gekozen het 46,92%- be lang dat Corio in Akmerkez GYO heeft partieel te consolideren. Dit geeft een trans pa ran ter beeld van de bedrijfsresultaten van Corio dan de presentatie volgens IFRS-grond sla gen (zie tabel op pagina 24 en 25). De nettohuuropbrengsten stegen met 16,3 miljoen (+ 5,8%) van 279,1 miljoen tot 295,4 miljoen. Deze stijging komt door aankopen en huurstijgingen bij een min of meer gelijkblijvende bezettingsgraad en gestegen exploitatiekosten (3,0%). De nettohuurgroei voor objecten die in 2005 en 2006 in exploi tatie waren ( like-forlike ) bedroeg 4,7% en voor de retailobjecten bedroeg de like-for-like huurgroei 3,3%. Deze huurgroei ligt ruim boven de gemiddelde euro-infl atie in 2006 van 2,2% (2005: 2,2%). In het geval dat winkelhuurcontracten expi reer den (7,3% van de totale jaarhuur) werden deze verlengd of werden nieuwe con trac ten gesloten tegen gemiddeld 20,9% hogere huren. De expiratie van de huu r con tracten is evenwichtig gespreid over de komende jaren, hetgeen ener zijds het risico van mogelijke leegstand beperkt, en anderzijds het benutten van huur groeipotentie mogelijk maakt. De gemiddelde bezettingsgraad (EPRA-defi nitie) over 2006 is marginaal gedaald van 96,1% naar 96,0%, waarbij de voor verhuur beschikbare leegstand gedaald is van gemiddeld 3,7% in 2005 naar 2,5% in De beheerskosten zijn met 7,0 miljoen toegenomen tot 28,0 miljoen. De beheerskosten van 2005 waren lager door eenmalige baten ( 1,0 miljoen), de beheerskosten van 2006 zijn daar en tegen relatief hoger door en eenmalige lasten ( 4,0 miljoen) en lagere door be lastingen aan derden ( 1,4 miljoen) voor namelijk het gevolg van ju ri di sche kosten inzake het Campania-project te Marcianise. F.Y.M.M. (Frederic) Fontaine (1958) Lid Raad van Bestuur Corio N.V. (van 1 mei 2006 tot 1 mei 2008) CEO Corio France. Franse nationaliteit. Nevenfuncties: lid van de CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux of France) en FSIF (Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières). De belastingdruk (exclusief uitgestelde belastingen) is uitgekomen op 2,9 miljoen (2005: 1,6 miljoen). Belastingdruk doet zich met name voor in Italië en Frankrijk, en in Nederland omdat een deel van de Turkse bronbelasting op uitgekeerd dividend niet terugvorderbaar is ( 1,5 miljoen). Dat de waardestijging (10%) hoger is dan de like-for-like nettohuurgroei (4,7%) is een gevolg van de grotere vraag naar met name beleggingen in winkels, hoewel ook kantoren en bedrijfsruimten het goed deden. Deze structurele positieve herwaar de ring van onroerend goed als beleggingsinstrument zal op een bepaald moment stabiliseren. Toekomstige herwaarderingen zullen weer in de pas gaan lopen (bij gelijkblijvende kapitalisatiefactoren) met de bereikte huurgroei in de bestaande portefeuille. Daarnaast kunnen acquisities in bestaande of nieuwe Corio-kernlanden een grotere bijdra ge leveren. Professioneel hands-on management wordt dan nog belangrijker 11

14 om winst gevende huurgroei in reële termen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de de fi ni tieve acquisitie van het winkelcentrum Campania in Marcianise voor circa 200 mil joen en het winkelcentrum Maremagnum in Barcelona voor circa 120 mil joen in Een voor de toekomstige winstgroei zeer belangrijke ontwikkeling is de toevoe ging van projecten aan de VVP-pijplijn. Door de pijplijn is een potentiële groei van de porte feuille mogelijk van miljoen (2005: miljoen), gespreid over de peri ode Hierin is opgenomen de vaste pijplijn voor reeds aan ge gane verplichtingen ( 711 miljoen), waarvan reeds 259 miljoen is geïnves teerd. Naast de vaste en variabele pijplijn ( 966 miljoen) zijn 442 miljoen (potentiële pijplijn) aan investeringen geïdentifi ceerd die tot inkomstenverhoging in de bestaande portefeuille zullen leiden. De huuropbrengsten na realisatie van deze pijplijn zijn uiteraard gespreid in de tijd en er wordt verwacht dat dit in de toekomst een gemiddeld nettorendement bij oplevering van circa 7% zal genereren. Aangezien het merendeel van de pijplijn uit retailprojecten bestaat, zal de realisatie van de projecten die thans in de VVP-pijplijn zijn opgenomen ertoe leiden dat ultimo 2010 het deel van de portefeuille dat in retail is belegd, zal zijn toegenomen tot 84% bij een verder gelijkblijvende portefeuille en zonder waardeverandering Intensief is gewerkt aan het opbouwen en uitbreiden van Corio s netwerk in Turkije en werden in het verslagjaar een drietal potentiële investeringen in winkelcentra aan de variabele pijplijn toegevoegd. Daarnaast werd na balansdatum een drietal nieuwe pro jecten aangekondigd. In februari 2007 betrof dit de acquisitie van een 40%- be lang in het winkelcentrum Teras Park dat thans in ontwikkeling is in Denizli, in het zuidwesten van Turkije, voor een bedrag van circa 55 miljoen. In maart 2007 volgde het persbericht over nog twee aankopen in Turkije. Een overeenkomst werd getekend voor de aankoop van een 100%-belang in het winkelcentrum AdaCenter dat thans in ontwikkeling is in Adapazari in het noordwesten in Turkije, voor een be drag van circa US $ 65 miljoen. Daarnaast werd Corio uitgenodigd om een 7%- belang te nemen in het potentieel grootschalige Acibadem-project dat zal worden ontwikkeld in Istanbul. Het nettorendement komt naar verwachting uit op ten minste 8% in het eerste volledige jaar dat de projecten operationeel zijn. Onze verwachtingen zijn positief over Corio s verdere groei en positionering in de Turkse winkelmarkt. Het toegevoegde vijfde kernland Turkije staat niet op zich. Corio blijft actief zoeken naar nieuwe markten en mogelijkheden om haar expertise in en over de winkelmarkt te kunnen verzilveren in meer aandeelhouderswaarde. Indirect resultaat Het indirect resultaat bedraagt 443,0 miljoen (2005: 387,7 miljoen). De vastgoedportefeuille werd met 475,9 miljoen (10% van de waarde ultimo 2005) geherwaar deerd. In de herwaardering is begrepen een gerealiseerde boekwinst van 0,8 miljoen Het brutorendement (theoretische huurinkomsten minus gemiddelde operationele kosten per jaarultimo gerelateerd aan de waarde eind 2006) van de gehele portefeuille is, ondanks de huurstijging, ten gevolge van de herwaardering afgenomen van 6,6% over 2005 naar 6,2% over Ten laste van het indirect resultaat wordt een voorziening voor uitgestelde belas tingverplichtingen gevormd. De toevoeging aan de uitgestelde belastingverplichtingen, tegen nominale waarde, bedroeg over ,8 miljoen (2005: 47,1 miljoen). De voorziening voor uitgestelde belasting tegen nominale waarde bedraagt ultimo ,0 miljoen (2005: 172,3 miljoen) of 3,74 (2005: 2,60) per aandeel Corio jaarverslag 2006

15 Geografische spreiding (in waarde) Nederland 46% Frankrijk 25% Italië 15% Spanje 10% Turkije 4% Het herwaarderingsresultaat van 10% is naast de groei (4,7% like-for-like in 2006) van de huurinkomsten met name toe te schrijven aan een lagere rendementseis in de markt ten aanzien van vastgoed in het algemeen en retail in het bijzonder. Hierdoor is het herwaarderingsresultaat voor 394,1 miljoen (10,6% van de waarde ultimo 2005) toe te schrijven aan de retailportefeuille: 79,1 miljoen (4,7%) in Nederland, 181,9 miljoen (21,2%) in Frankrijk, 53,4 miljoen (9,2%) in Italië, 62,3 miljoen (13,7%) in Spanje en 17,4 miljoen (8,6%) in Turkije. Het herwaarderingsresultaat van de kantorenportefeuille van 66,1 miljoen (8,8% van de waarde ultimo 2005) ligt voor 19,5 miljoen (3,6%) in Nederland, 44,1 miljoen (20,8%) in Frankrijk en 2,7 miljoen in Spanje. Het kantoor in Duitsland is afgewaardeerd met 0,2 miljoen. De bedrijfsruimteportefeuille werd met 15,5 miljoen (7,5%) geherwaardeerd. Financiering Het eigen vermogen bedroeg ultimo ,7 miljoen (ultimo 2005: 2.672,1 miljoen) of wel 47,66 per aandeel (2005: 40,33). Het balanstotaal steeg van 4.633,7 miljoen tot 5.652,5 miljoen. De leverage per jaar ultimo bedroeg 35,8%, aanzienlijk beneden het voor Corio geldende maximum van 55% zoals dat in haar twee belangrijkste fi nancieringsarrangementen is opgenomen. Bij een gelijkblijvende portefeuille in waarde zonder uitbreiding van het eigen vermogen heeft Corio voldoen de leencapaciteit. De potentiële fi nancieringsruimte ultimo 2006 bedroeg 2,0 miljard. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de aanwending van deze leencapaciteit mede bepaald wordt door het fi scaal wettelijk kader dat in Nederland geldt voor fi scale beleggingsinstellingen (FBI) en de invloed die een hogere leverage zou kunnen hebben op fi nancieringskosten in de toekomst. Op basis van niet-getrokken gecommitteerde kredietruimte stond per jaar ultimo een bedrag van 140 miljoen ter beschikking. Het totaal aan opgenomen rentedragende leningen nam toe tot 2.028,6 miljoen (2005: 1.634,6 miljoen). De gemiddelde looptijd bedroeg 4,8 jaar >12 Overzicht leningen ( mln) met inachtneming van swaps ultimo 2006 Vast Variabel Totaal % totaal Kortlopende leningen 54,5 329,5 384,0 19 Langlopende leningen 900,5 744, ,6 81 Totaal 955, , ,6 100 Percentage van totaal De in 2006 reeds geplande maar begin 2007 uitgevoerde fi nancieringsactivitei ten hebben het percentage vastrentende schuld gebracht op 67%. De rentedekking bedroeg 4,2 (2005: 4,9). De door Corio aangegane kredietovereenkomsten voorzien in het algemeen in een minimum rentedekking van 2,5. De belangrijkste ratio s ultimo Leverage 35,8% 35,1% Rentedekking 4,2 4,9 Gemiddelde interest op leningen 4,3% 3,4% Gemiddelde looptijd 4,8 jaar 5,1 jaar 13

16 Dat niet alleen de aandeelhouder vertrouwen heeft in Corio, bewijst ook het succes van de in maart 2007 uitgegeven lening in de vorm van een zogenaamde US Private Placement (USPP) voor een bedrag van US $ 1,210 miljard (uitkomend op circa 920 miljoen na volledige swap) geplaatst bij circa 30 institutionele beleggers. De looptijden variëren van 7 tot 15 jaar. Rentegevoeligheid Het beleid van Corio is om tussen 1/3 en 2/3 van haar leenbehoefte vastrentend te fi nancieren en een gemiddelde looptijd van haar fi nancieringen na te streven van ten minste 5 jaar. De na balansdatum afgesloten fi nancieringsarrangementen laten dit percentage stijgen tot 67%. Indien de variabele rente met 1% zou stijgen op 1 janu ari 2007, dan is het theoretische effect op het directe resultaat voor het gehele jaar 10 miljoen negatief. Indien de rente gedurende het jaar met 1% stijgt dan is het theoretisch effect 5 miljoen. Deze rentegevoeligheid is door de fi nancieringsactiviteiten na balansdatum teruggebracht tot 3 miljoen. Valutagevoeligheid Met uitzondering van de deelnemingen in Turkije vinden alle activiteiten van Corio plaats in eurolanden en de gerelateerde fi nanciering is opgenomen in euro of geswapt naar de euro. Ter vermijding van ongewenste omrekeningsverschillen werd ten behoeve van de fi nanciering van de deelneming in Turkije een bedrag van US $ 190 miljoen ( 148 miljoen) opgenomen. Personeel en organisatie In 2005 heeft Corio Turkije als nieuw en vijfde kernland gedefi nieerd. Geheel in lijn met de strategie zal ook in Turkije hands-on management voor de in eigendom verworven winkelcentra worden ingevoerd. In 2006 zijn de eerste en succesvolle stappen gezet voor de opbouw van een business unit in Turkije. In december 2006 is een CEO voor Corio Türkiye aangesteld en een kantoor in Istanbul gevestigd. Het totaal aantal medewerkers van Corio in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije is ultimo 2006 toegenomen tot 291 fte s (2005: 290) op 100% tijdsbasis oftewel 307 medewerkers waarvan 152 vrouwen en 155 mannen. Naast 60 parttimers hebben 247 medewerkers een fulltime dienstverband. Dividend en dividendbeleid De RvB stelt voor om over 2006 een dividend van 2,53 (2005: 2,45) per aandeel in contanten uit te keren, hetgeen een pay-outratio inhoudt van circa 85%. Op basis van de slotkoers op 31 december 2006 bedraagt het dividendrendement 4,1% (2005: 5,5%). Het dividend wordt op 8 mei 2007 betaalbaar gesteld. De doelstelling wordt gehandhaafd om een gestaag met de EU-infl atie stijgend dividend te realiseren, uiter aard binnen het nu geldende FBI-kader, waarbij een wetswijziging (per 1 januari 2007) met betrekking tot het limiteren van de fi scale afschrijving dit per cen tage zou kunnen doen stijgen tot circa 90%. Vooruitzichten De nettohuurinkomsten blijven zich positief ontwikkelen in Echter de rentelasten nemen toe als gevolg van een aanzienlijke groei van de portefeuille en een stijgende rente. Het over het jaar 2007 gemiddeld uit staan de leenbedrag zal circa 2,3 mil jard bedra gen (2006: 1,8 miljard), waarbij de gemid delde rente stijgt van 4,1% in 2006 naar 4,5% in 2007, inclusief de rente voortvloeiend uit de geplaatste USPP. Op basis hiervan is het de verwachting dat het direct resultaat over 2007 op ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Corio jaarverslag 2006

17 een vergelijkbaar niveau zal uitkomen als dat van 2006, mede door een positief saldo van eenmalige opbrengsten in 2006 dat zich naar verwachting niet zal herhalen in Het directe resultaat kan worden beïnvloed door een verandering van de bezettingsgraad en/of de groei in huurinkomsten als gevolg van verschil in indexatiepercentage, waarbij 1% verandering een effect heeft van circa 3,5 miljoen. De gevoeligheid voor een verandering in de kapitalisatiefactor bij herwaardering bedraagt voor 0,25% circa 200 miljoen, exclusief een mogelijk effect van uitgestelde belasting. Strategie Corio hanteert de volgende 7 strategische pijlers om haar doelstelling te verwezen lijken: Ten minste 80% van de waarde van de portefeuille te beleggen in winkels en winkelcentra; De positie in de huidige vijf kernlanden te versterken; Focus te houden op en bij voorkeur te investeren in dominante (relatief ten opzichte van hun verzorgingsgebied) winkelcentra; Hands-on management op centraal en lokaal niveau (local + -benadering) over de gehele waardeketen; Maximaal 20% van de waarde van de portefeuille te investeren in andere (gemengde) onroerendgoedsectoren; Ontwikkelen van een nieuw kernland wanneer een goede uitgangspositie kan worden gerealiseerd door investeringen in winkelcentra; Verkoop van projecten wanneer deze niet (meer) kunnen bijdragen aan Corio s doel stellingen. Dit geldt in het bijzonder voor Corio s investeringen in kantoren. Deze strategische pijlers moeten te allen tijde ingebed zijn in een solide fi nanciële structuur en effi ciënt gebruik van de sterke Corio-balans. Dankwoord Wij waarderen de door onze medewerkers getoonde betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar en een welgemeend woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats. Utrecht, 22 maart 2007 De Raad van Bestuur 15

18 Aandeelhoudersinformatie en Investor Relations Communicatiebeleid Het doel van het investorrelationsbeleid van Corio is transparantie te verschaffen be treffende het beleid van de onderneming en de uitvoering daarvan door tijdig eenduidige, adequate en betrouwbare informatie aan het publiek te verschaffen. Zaken die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel zullen aan alle stakeholders en andere geïnteresseerde partijen gelijkelijk en gelijktijdig bekend worden gemaakt. De wetgeving is bij (de uitvoering van) het investorrelationsbeleid uiteraard de leidraad; vanaf 1 januari 2007 zijn alle (gedrags)regels en condities die van toepassing zijn op alle partijen die op de fi nanciële markten van Nederland actief zijn alsmede het toezicht hierop ondergebracht in de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft). Financiële agenda maart 2007 Jaarresultaten 2006 De fi nanciële resultaten worden per kwartaal gepubliceerd. De analistenbijeenkomsten met de RvB naar aanleiding van de jaar- en halfjaarcijfers worden gewebcast en zijn te volgen op Corio s website. Contact kan worden opgenomen via of +31 (0) Communicatie In 2006 zijn diverse roadshows gehouden voor beleggers in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Tijdens deze roadshows wordt ingegaan op Corio s resultaten, de strategie en de werkwijze. De presentaties van deze roadshows zijn te vinden op onze website. Gezien het toenemende belang van de website in onze communicatie met stakeholders en andere geïnteresseerde partijen is de website in 2006 vol le dig vernieuwd. De nieuwe website bevat naast uitgebreide informatie over Corio, de web casts naar aan leiding van de jaar- en halfjaarcijfers, persberichten, nieuws be richten en presentaties die kunnen worden gedownload. Corio wordt gevolgd door een groot aantal analisten. De afdeling Investor Relations van Corio onderhoudt de contacten met deze analisten, waarbij uiteraard zorg wordt gedragen voor de gelijke behandeling van aandeelhouders, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Grote aandeelhouders Voor zover bij Corio bekend, is Stichting Pensioenfonds ABP de enige aan deel houder die meer dan 5% van het aantal geplaatste aandelen in zijn bezit heeft. Het ABP heeft con form de nieuwe meldingsplicht bij de AFM op 1 no vem ber 2006 ge meld 36,59% van het aantal geplaatste aandelen in zijn bezit te heb ben. Zodra een deelneming 5% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, dient de aan deel houder dit te melden. Ver volgens dient hij opnieuw te melden zodra zijn deel ne ming een drempel waarde (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%) bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de be schik king krijgt of verliest over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De fiscale status Corio is een onafhankelijke gesloten beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal en opereert onder het regime van de fi scale beleggingsinstelling (FBI) in Nederland. Dit houdt in dat 0% belasting over de inkomsten in Nederland verschuldigd is. Daartegenover staan wel een aantal voorwaarden die de Nederlandse Belastingwet aan FBI s stelt. Bijvoorbeeld dat een FBI binnen acht maanden na afl oop van het boekjaar minimaal de gehele fi scale winst uitdeelt en dat maximaal 60% van de fi scale boekwaarde van de onroerende zaken en maximaal 20% van de boekwaarde van de overige beleggingen van de FBI met vreemd vermogen gefi nancierd mag worden. Daarnaast zijn er een aantal beperkingen ten aanzien van aandeelhouderschap. 23 april 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 25 april 2007 Ex-dividendnotering 8 mei 2007 Betaalbaarstelling dividend mei 2007 Resultaten over het 1 e kwartaal augustus 2007 Halfjaarresultaten november 2007 Resultaten over de 1 e negen maanden Corio jaarverslag 2006

19 Als gevolg van de introductie van belastingtransparante structuren in andere Europese landen, waardoor het Nederlandse FBI-regime dreigt te verouderen, liggen thans een tweetal wetsontwerpen voor die waarschijnlijk in de loop van 2007 zullen worden aangenomen. In het geval dat de wets ontwerpen worden goedgekeurd mag een FBI een voor de vennootschapsbelasting belaste dochtervennootschap oprichten die voor de eigen portefeuille mag ontwikke len en herontwikkelen. Als de herontwikkeling niet meer dan 30% van de fi scale WOZ-waarde van een object betreft, wordt de aan deze herontwikkeling gerelateerde waardestijging niet belast. Een niet in Nederland gevestigde vennootschap kan onder het wetsontwerp een maxi maal belang van 45% in plaats van 25% in een FBI bezitten. In middels is het tarief van de Nederlandse dividendbelasting over het door een FBI uit te keren dividend verminderd van 25 tot 15%. Afschrijving over de beleg gingsportefeuille wordt beperkt tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Eind 2004 heeft Corio N.V. voor het merendeel van haar beleggingen in Frankrijk voor het zogenaamde SIIC-regime geopteerd en per 1 januari 2005 vallen de inkomsten onder een 0%-belastingtarief in Frankrijk. De aandelen van Corio N.V. staan genoteerd aan de Franse beurs. Het SIIC-regime kent ook een aantal randvoorwaarden. Voor Corio is in dit verband relevant dat een SIIC onroerend goed mag aankopen en ontwikkelen voor verhuur. Daarnaast moet de SIIC minimaal 85% van het Franse van belasting vrijgestelde inkomen uitbetalen voor het eind van het jaar volgend op het jaar waarin het inkomen is gegenereerd en binnen twee jaar moet ten minste 50% van de van belasting vrijgestelde gerealiseerde vermogenswinst worden uitgekeerd. Het SIIC-regime is aan wijzigingen onderhevig naar aanleiding van opgedane erva ringen en praktijken. Zo is met ingang van 1 januari 2007 SIIC-4 ingevoerd dat stelt dat als een uiteindelijke aandeelhouder met een belang van meer dan 10% in Corio niet belastingplichtig is, de SIIC 20% belasting moet betalen over zowel de inkomsten als over de gerealiseerde vermogenswinsten. Hierover is thans nog geen uitsluitsel. In Turkije heeft Corio een 46,92%-belang in een REIC, waarin het winkelcentrum Akmerkez is ondergebracht. Een REIC-status in Turkije is grotendeels vergelijkbaar met een FBI in Nederland en een SIIC in Frankrijk en derhalve hoeft over de winsten in deze REIC geen belasting te worden betaald. Over de drie uitgekeerde dividenden aan Corio werd 10-15% bronbelasting ingehouden. Dit kan worden terug gevorderd met uitzondering van dat deel dat overeenkomt met het belang dat niet belastingplichtige aandeelhouders in Corio hebben, voor zover deze bekend zijn. Hier heeft Corio bezwaar tegen aangetekend. Het aandeel Corio in 2006 Ultimo 2006 stonden er Corio-aandelen uit die in aanmerking komen voor dividend. Al deze aandelen zijn vrij verhandelbaar waarmee de free fl oat van Corio 100% is. Gebaseerd op de slotkoers van 61,90 ultimo 2006 was de marktkapitalisatie per die datum 4,1 miljard. Het aandeel Corio staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Parijs. Sinds maart 2003 is het aandeel Corio opge nomen in de Amsterdam Midkap Index. De wegingsfactor van het aandeel Corio in de Amsterdam Midkap Index bedroeg 7,4% vanaf begin maart De wegingsfactor is met ingang van 2 maart ,4%. Het aandeel is opgenomen in indices zoals de EPRA-, de GPR- en de MSCI World-Index. De slotkoers ultimo 2006 van 61,90 is met 34,9% gestegen ten opzichte van de slotkoers van 45,90 ultimo 2005, terwijl het gemiddelde van alle dagelijkse slotkoersen in het (beurs)jaar steeg met 16,2% van 45,07 in 2005 naar 52,38 over

20 Op 29 december werd voor het jaar 2006 de hoogste dagelijkse slotkoers in de geschiedenis van Corio (en VIB N.V.) bereikt van 61,90. De laagste koers van 2006 bedroeg 43,66 op 13 juni. De gemiddelde dagelijkse omzet van het aandeel is in 2006 gestegen naar een aantal van (2005: en 2004: ). Met uitzondering van de maanden januari, februari en november, waarin echter sprake was van een niet materieel verschil, was in 2006 de maandelijkse omzet van het aandeel hoger dan in Koers en omzet aandelen Corio over 2006 Aantal (x 1.000) J F M A M J J A S O N D volume 2005 (aantal aandelen) volume 2006 (aantal aandelen) slotkoers 2006 in slotkoers 2005 in Kostenratio Volgens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen, thans opgenomen in de hiervoor genoemde Wet op het fi nancieel toezicht (Wft), moeten beleggingsinstellingen kostenratio s rapporteren. Dit is ingesteld om heldere en vergelijkbare informatie te geven over de kostenniveaus, hoewel die naar Corio s mening weinig toevoegt voor een goed inzicht in de performance van beleggingsinstellingen in onroerend goed. Met ingang van 2006 en in overeenstemming met de Nadere Regeling gedrags toezicht beleggingsinstellingen 2005 van de Nederlandse toezichthouder AFM wordt de kostenratio berekend als de totale kosten (exploitatiekosten, algemene kosten en belastingen), met uitzondering van de interestkosten, als percentage van de gewo gen gemiddelde intrinsieke waarde over de laatste vijf kwartalen. Over 2006 bedroeg de kostenratio van Corio 2,78% ten opzichte van 2,94% (aangepast voor nieuwe grondslagen) in Corio jaarverslag 2006

Resultaten over 2006

Resultaten over 2006 1 Algemene vergadering van aandeelhouders Resultaten over 2006 Jan de Kreij CEO Scheveningen, 23 april 2007 2 Overzicht Jaaroverzicht Financiële resultaten Netto huuropbrengsten Portefeuille Pijplijn Doelstelling

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Inhoud. 100 Kantoren en bedrijfsruimten 104 Nederland 106 Interview Jan Visser 108 Frankrijk 109 Duitsland. Corio jaarverslag 2007 1

Inhoud. 100 Kantoren en bedrijfsruimten 104 Nederland 106 Interview Jan Visser 108 Frankrijk 109 Duitsland. Corio jaarverslag 2007 1 Jaarverslag 2007 Inhoud 2 Profiel 5 Vijfjarenoverzicht 6 Voorwoord 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 12 Verslag van de Raad van Bestuur 18 Corio Top 10-waarde 2007 20 Aandeelhoudersinformatie en

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 JAARVERSLAG 2008 WWW.CORIO-EU.COM JAARVERSLAG 2008 2 JAARVERSLAG CORIO 2008 INHOUD 4 VIJFJARENOVERZICHT 5 PROFIEL 6 VAN CONSUMENT NAAR DIVIDEND 8 VOORWOORD 12 CORIO TOP 10-WAARDE 2008 13 CORIO TOP 10-HUURDERS

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Corio s nettohuuropbrengsten stegen met 10,5% in het eerste kwartaal Utrecht, 17 mei 2007 Hoogtepunten eerste kwartaal 2007 ¹ (Vergelijkende cijfers voor Q1 2006 tussen haakjes, tenzij

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Creating Favourite Meeting Places

Creating Favourite Meeting Places Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 19 April 2012 Creating Favourite Meeting Places Overzicht van de koers van Corio vanaf 1 januari 2011 2 Stabiele operationele kwartaal resultaten in 2011 Elk

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 1 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het eerste kwartaal 2005 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

RODAMCO EUROPE OPENT WINKELCENTRUM SPAZIO IN ZOETERMEER TER WAARDE VAN 57 MILJOEN

RODAMCO EUROPE OPENT WINKELCENTRUM SPAZIO IN ZOETERMEER TER WAARDE VAN 57 MILJOEN PERSBERICHT RODAMCO EUROPE OPENT WINKELCENTRUM SPAZIO IN ZOETERMEER TER WAARDE VAN 57 MILJOEN Amsterdam, 28 oktober 2005 - Rodamco Europe, de grootste beursgenoteerde onroerendgoedbelegger en -manager

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 Persbericht Datum 13 juli 2007 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 DIM Vastgoed behaalde over het eerste halfjaar van 2007 een nettowinst van USD 10.740.000. Over het eerste halfjaar van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2015 TRADING UPDATE Q3 2015 Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q3 2015: 96,5% (premium city high : 98,8%) -

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie