De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek."

Transcriptie

1 De Grafiek De waarde van een onderneming John Burr Williams definieerde al in 1938 de waarde van een onderneming: De waarde van een onderneming wordt bepaald door de netto verwachte kasstroom gedurende de levensduur van de onderneming, contant gemaakt tegen een passende rentevoet. De theorie van de 'free cash flow' werd in 1961 uiteengezet in de Journal of Business in het artikel Dividend Policy, Growth and Valuation of Shares, door Franco Modigliani en Merton H. Miller. De grafiek (klik met uw muis op de naam van een onderneming in de bedrijvenpagina) laat de contante waarde van toekomstige kasstromen zien gedurende een periode van 4-20 jaar. De theorie gaat ervan uit dat meer dan gemiddelde winsten (Rentabiliteit eigen vermogen >9%) een beperkte levensduur hebben. Concurrentie wordt erdoor aangetrokken, en een onderneming zou minder kostenbewust worden. Na een periode van meer dan gemiddelde winsten wordt gerekend met een REV van 9%. Omdat de rentevoet (discontovoet) waartegen toekomstige kasstromen contant gemaakt worden eveneens 9% bedraagt, wordt de waarde van de onderneming na een periode van meer dan gemiddelde winsten een constante. Hoewel er ondernemingen zullen zijn met een periode van meer dan gemiddelde winsten langer dan 20 jaar, zijn de waardeberekeningen in de grafiek beperkt tot een periode van 20 jaar omdat de beurs doorgaans niet verder vooruitkijkt. Ga direct naar: Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek Het lezen van de grafiek. WAARDELIJN, DE KOERS, KOPEN TOT, VERKOPEN VANAF. DE X-AS EN DE Y-ASSEN Bij een transparant vs logo wordt vermeld: Onvoldoende historische gegevens; en/of inconsistente bedrijfsresultaten; en/of moeilijk voorspelbare resultaten. Breng zelf bij lange termijn inputgegevens een REV% en div.payout% in, die koers rechtvaardigen. In deze gevallen zijn er onvoldoende gegevens om tot een waardeoordeel te komen. De interactieve grafiek biedt echter wel de mogelijkheid om vanuit de koers terug te rekenen welke Rentabilieit op het eigen vermogen, payout ratio, jaren groei en dergelijke de betreffende koers zouden rechtvaardigen. WAARDELIJN Een van links naar rechts oplopende groene waardelijn laat zien dat een onderneming waarde creëert. Omdat de koers op termijn de waarde van de onderneming volgt komt een waardecreërende onderneming in aanmerking als lange termijn belegging. Een van links naar rechts dalende rode waardelijn laat zien dat een onderneming waarde vernietigt. Een dergelijke onderneming komt daarom alleen in aanmerking als korte termijn belegging.

2 Een koersdaling bij een waardecreërende onderneming kan een uitgelezen moment zijn om aandelen (bij) te kopen. Bij waardevernietigende ondernemingen kunnen alleen positieve koersresultaten behaald worden door gebruik te maken van tijdelijke koersfluctuaties. Een goede timing is een vereiste. DE KOERS Deze horizontale stippellijn toont de slotkoers van het aandeel van de meest recente beursdag. De 2de Y-as geeft het rendements percentage aan behorend bij die koers. Voor de berekening van het rendements percentage wordt ervan uitgegaan dat de koers op termijn samenvalt met de waarde van de onderneming. Het rendements percentage is het jaarlijkse gemiddelde rendement dat op de investering tegen de betreffende koers tenminste gemaakt gaat worden over de in de berekening betrokken periode (in de meeste gevallen 10 jaar). VERKOPEN VANAF Deze stippellijn geeft aan bij welke waarde het aandeel noch over-, noch ondergewaardeerd is. Anders gezegd; bij welke waarde op de investering in aandelen niet meer wordt verdiend dan de discontovoet (9%), vermeld op de 2de Y-as. Aangezien het moeilijk is om exact vast te stellen wanneer bij waardetoevoegende ondernemingen het moment is gekomen waarop meer dan gemiddelde winsten ( REV > 9% per jaar) overgaan in gemiddelde winsten ( REV = 9% per jaar), verdient het aanbeveling niet automatisch tot verkopen over te gaan. Zo heeft Warren Buffett zogenaamde "permanent holdings". Dit zijn excellente ondernemingen die hij nooit zal verkopen, wat de beurskoers ook mag doen. ("Blue Chips") KOPEN TOT In aanmerking voor lange termijn beleggingen komen waardecreërende ondernemingen ( REV >9 % per jaar). De grafieken laten door de van links naar rechts oplopende groene waardelijn zien welke ondernemingen, en in welke mate, waarde creëren. Voorwaarde voor een mooie beleggingsresultaat is wel dat de prijs die voor een waardecreërende onderneming betaald wordt redelijk is. Het hangt van ieders koopmanschap af wat voor hem een redelijke prijs is. In de grafiek wordt ervan uitgegaan dat de prijs redelijk is bij een jaarlijks gemiddeld toekomstig rendement van tenminste 15% (= een korting van rond 40% op de waarde). Daarmee wordt een zeer stevige veiligheidsmarge aangehouden voor mogelijke inschattingsfouten. Het rendementspercentage is het jaarlijkse gemiddelde rendement op de investering tegen de betreffende koers over de in de berekening betrokken periode (in de meeste gevallen 10 jaar).

3 RECAPITULATIE Selecteer voor lange termijn beleggingen alleen waardecreërende ondernemingen. Overweeg koop wanneer de koers onder de kopen tot lijn komt. Overweeg verkoop wanneer de koers boven de verkopen vanaf lijn komt. DE X-AS EN DE Y-ASSEN X-AS; TIJDSAS IN JAREN Op deze as wordt het aantal jaren in de toekomst uitgezet dat een onderneming verondersteld wordt meer dan gemiddelde winsten ( REV > 9%) te genereren. De theorie gaat ervan uit dat meer dan gemiddelde winsten een beperkte levensduur hebben. Concurrentie wordt er door aangetrokken, en een onderneming zou minder kostenbewust worden. Daarom is na verloop van tijd de waarde van een onderneming een constante ( REV = discontovoet). Hoewel er ondernemingen zullen zijn met een periode van meer dan gemiddelde winsten langer dan 20 jaar, zijn de waardeberekeningen in de grafiek beperkt tot een periode van 20 jaar omdat de beurs doorgaans niet verder vooruitkijkt. DE Y-AS Op deze as bevindt zich het snijpunt met: De Koerslijn : deze horizontale stippellijn toont de slotkoers van het aandeel van de meest recente beursdag; De lijn Verkopen vanaf : deze horizontale stippellijn geeft de waarde weer, waarbij het aandeel ophoudt ondergewaardeerd te zijn, De lijn Kopen tot : deze horizontale stippellijn geeft de waarde weer, waarbij het aandeel aanmerkelijk ondergewaardeerd is. 2 DE Y-AS Op deze as wordt vermeld: Gemiddeld jaarlijks rendement over de in de berekening betrokken periode (in de meeste gevallen 10 jaar) bij: - de betreffende koers, - de waarde bij verkopen vanaf en, - de waarde bij kopen tot. Value drivers Autonome groei De discontovoet

4 AUTONOME GROEI Groei gefinancierd uit ingehouden winsten van de onderneming. Rekenvoorbeeld Uitgangspunten Eigen Vermogen aan het begin van de periode: 100 REV geprognosticeerd: 20% Dividend payout ratio respectievelijk 50% en 0% Periode van meer dan gemiddelde winst eindigt na 10 jaar EV Winst bij Div. payout EV Winst bij Div. payout REV 20% REV 20% 0.00 Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar Ulto jaar EV Ulto jaar Som dividenden EV+dividenden Contante waarde (disconto 9%) Dividenden EV ulto 10 jaar Totaal Het zal duidelijk zijn dat een onderneming groeit naarmate de REV hoger is dan de discontovoet, en naarmate meer winst wordt ingehouden (lage payout ratio). In het voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het eigen vermogen aan het eind van het 10de jaar een winstcapaciteit heeft van resp (259.37*20%) en (619.17*20%). Om bij een rentevoet van 9% deze winsten te genereren is een vermogen nodig van resp en En bij een REV gelijk aan de discontovoet resulteert een constante (perpetuity). Daarmee is de waarde van een onderneming gelijk is aan de contante waarde van de dividendstroom gedurende deze 10 jaar, en de winstcapaciteit van het Eigen Vermogen aan het eind van het 10 de jaar. Wordt gekozen voor een kortere of langere periode waarin de REV hoger

5 is dan de discontovoet, dan zal dienovereenkomstig de waarde van de onderneming lager cq hoger liggen. In de theorie worden verdere nuanceringen aangebracht, zoals fasen van afvlakkende groei. De discontovoet Voor nagenoeg alle bedrijven wordt dezelfde discontovoet gebruikt. In de theorie wordt gerekend met een gemiddelde kapitaalkostenvoet: Weighted Average Cost of Capital (WACC). De WACC bestaat uit de volgende componenten: Kapitaalmarktrente. Patience premium (risicopremie) Verhouding rentedragend vreemd/eigen vermogen Kosten rentedragend vreemd vermogen Tarief Winstsbelasting. Een Amerikaans onderzoek naar historische opbrengsten van 20-jarige Treasury bonds (vergelijkbaar met kapitaalmarktrente in Nederland) en aandelen gaf over de periode een opbrengst voor 20-jarige Treasury bonds van 4.5%, en voor aandelen 10.3%. Het verschil van 5.8% wordt om begrijpelijke redenen risico premie genoemd. In de berekening van de WACC wordt het hele vermogen, dat ter beschikking staat aan het management, betrokken. Naast het EV en rentedragende schulden zijn dit ook equity equivalents, zoals latente belasting e.d. De gemiddelde kapitaalkostenvoet bestaat uit de kapitaalkosten van het vreemd vermogen na aftrek van belasting, en de kapitaalkosten van het EV (kapitaalmarktrente plus de risico premie). Bij een normaal te achten verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen, komt de WACC bij benadering uit op het in de grafiek gehanteerde percentage. Indien de verhouding verandert, verandert ook de volatiliteit van het aandeel (Beta). In de grafiek is ervan uitgegaan dat een hogere WACC gecompenseerd wordt door een lagere Beta, en andersom. (NB. De sliders onder de grafiek voorzien in de mogelijkheid de discontovoet te wijzigen). Warren Buffett hanteert in zijn berekeningen voor alle ondernemingen de lange termijn kapitaalmarktrente. Hij redeneert daarbij als volgt: Bedrijven die door een ongezonde verhouding van vreemd vermogen en eigen vermogen - een financieel risico met zich mee brengen zijn niet interessant als belegging. Door zich te richten op bedrijven met consistente en voorspelbare opbrengsten wordt risico geëlimineerd. Een risico-opslag is daarom niet nodig.

6 Interactief gebruik van de grafiek Indien u over specifieke kennis van de onderneming of van de bedrijfstak beschikt kunt u dit kwantificeren via het rekenmodel dat de grafiek ondersteunt. REFERENTIEKADER INPUTGEGEVENS REFERENTIEKADER: Hier worden de volgende historische ratio s worden vermeld over de laatste 5, 10, en 15 jaar ( en per jaar over 10 jaar). Rentabiliteit Eigen Vermogen (genormaliseerde cijfers) Dividend payout ratio (NB.dividend in de vorm van aandelen wordt niet beschouwd als cash dat de onderneming verlaat ) INPUTGEGEVENS Hier vindt u de door van Slingerlandt gehanteerde prognoses van de Winst Per Aandeel (WPA), lange termijn REV en dividend payout ratio. Zelf kunt prognoses van de WPA (zie bv inbrengen voor de eerstkomende drie jaar ( velden vul zelf in ). Waar geen prognose wordt ingebracht rekent het model met de ingebrachte lange termijn Rentabiliteit op het Eigen Vermogen (REV). In de kolom naast de ingebrachte WPA laat het model de daarbij behorende REV zien. Dit REV% kan ook wijzigen door wijziging van de geprognosticeerde dividend payout ratio. Bij de lange termijn inputgegevens kunt u ook zelf de lange termijn REV en dividend payout invullen. Door enter in te drukken wordt de verkopen vanaf en kopen tot waarde van de onderneming/aandeel berekend op basis van de door u ingebrachte variabelen. Deze waarden vindt u terug links onder de grafiek en in de grafiek zelf. Bij Grafiek in cijfers vindt u een cijfermatige weergave van de grafiek.. Door de button reset te activeren komt de oorspronkelijke grafiek terug.

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Hoe het management van een onderneming het vermogen van aandeelhouders beheert, is bepalend voor de waarde van de onderneming. De beurskoers

Nadere informatie

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Hoe het management van een onderneming het vermogen van aandeelhouders beheert, is bepalend voor de waarde van de onderneming. De beurskoers

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Value Investing: Een introductie

Value Investing: Een introductie Value Investing: Een introductie Value Investing is waardevol beleggen. In 1934 verscheen het boek Security Analysis, waarin Benjamin Graham (de leermeester van Warren Buffett, vermogend geworden met beleggen

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie