Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO"

Transcriptie

1 Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO Rust en vertrouwen In maart 2015 was er nog sprake van onrust en wantrouwen. Waarom komt nu het besluit over de beursgang van ABN AMRO naar buiten? Wat is er in zo'n korte tijd veranderd? Publiek vertrouwen is kwetsbaar en zal geleidelijk moeten worden terugverdiend. Door een samenloop van kritische gebeurtenissen is op 27 maart het besluit over de verkoop van ABN AMRO uitgesteld. Met de Tweede Kamer heeft minister Dijsselbloem in de weken daarna schriftelijk en mondeling uitgebreid van gedachten gewisseld over de problemen die aan het licht kwamen. De bank heeft zelf op alle kritische punten actie ondernomen en heeft toelichting verstrekt. Zo is er door de Raad van Bestuur zelf afgezien van de extra beloning. En heeft de heer Zalm zijn excuses publiekelijk aangeboden. Ook heeft de bank goede resultaten laten zien in het eerste kwartaal van Exit voorwaarden Is de financiële sector stabiel? Ja, de financiële sector is stabiel voor een verkoop. DNB stelt dat de onrust op financiële markten is afgenomen. De maatregelen van overheden en centrale banken hebben hier aan bijgedragen. De stabiliteit van de financiële markten in Nederland en Europa is mede door deze stappen in belangrijke mate hersteld. De indicatoren voor stress op de financiële markten zijn vergelijkbaar met de situatie voor de crisis. Het ministerie van Financiën blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Op dit moment is de huidige markt voldoende stabiel voor een transactie van een bank zoals ABN AMRO. Wat is er gedaan aan de stabiliteit van de sector de afgelopen tijd? De Europese bankenunie is in werking getreden. Dit draagt bij aan verdere stabiliteit binnen de Eurozone. Op 4 november 2014 is het Single Supervisory Mechanism, 'SSM' van start gegaan. De Europese Centrale Bank houdt sindsdien centraal toezicht op de grootste banken in Europa. In aanloop hiernaartoe heeft de Europese Centrale Bank een onderzoek (Comprehensive Assessment) uitgevoerd naar de gezondheid van de 130 grootste Europese banken. Het merendeel van de Europese banken is voor de test geslaagd en heeft een voldoende sterke balans. De onderzochte Nederlandse banken zijn allemaal geslaagd. Een ander belangrijk uitgangspunt van de bankenunie is om de kosten van afwikkeling van banken te minimaliseren. En zoveel mogelijk voorkomen dat nationale overheden opdraaien voor de kosten. Op 1 januari 2015 is daarvoor het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (het Single Resolution Mechanism, 'SRM') van start gegaan.

2 De Europese bankenunie draagt bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen nationale overheden en banken. Ook is er met de invoering van CRD IV, CRR en BRRD uniformiteit gekomen in de regels voor banken en zijn de eisen voor banken structureel verhoogd. Hierdoor zijn banken op dit moment beter gekapitaliseerd dan enkele jaren geleden. Hierdoor is de financiële sector meer solide geworden en beter in staat om het hoofd te bieden aan eventuele toekomstige schokken. Is het niet beter om te wachten met de beursgang? Bijvoorbeeld omdat er dan meer winst gemaakt wordt? De staat heeft niet de ambitie een bank/belegger te zijn. Bij de nationalisatie ging het om het behoud van de financiële stabiliteit. Het uitgangspunt was altijd om de bank terug te brengen naar de markt zodra de omstandigheden dit toelaten. Dat moment is nu aangebroken. Langer wachten in de hoop op een hogere opbrengst brengt een risico met zich mee, omdat er geen zekerheid is over de ontwikkeling van de waarde van ABN AMRO en de interesse vanuit de markt. De minister van Financiën hanteert geen bepaalde marktvisie bij zijn besluit over ABN AMRO. De staat is geen belegger. Als aan de exitvoorwaarden is voldaan wordt begonnen met de verkoop van de financiële instellingen. Wat is er gedaan de afgelopen tijd om ABN AMRO klaar te maken? ABN AMRO ligt goed op schema om haar strategische doelstellingen te halen en heeft een stevige kapitaalpositie. Hierdoor kan de bank een aantrekkelijk dividend uitkeren. Voor de beursintroductie moet ABN AMRO vooraf een verklaring van geen bezwaar (VVGB) aanvragen bij de toezichthouder. De toezichthouder toetst bij de beoordeling van de aanvraag of ABN AMRO voldoet aan de criteria die hiervoor gelden. Bij deze aanvraag beoordeelt de toezichthouder of: o de handeling in strijd is of zou kunnen komen met de solvabiliteitsvereisten voor de betrokken bank; o de handeling anderszins in strijd is of zou kunnen komen met een gezonde en prudente bedrijfsuitoefening; o of de handeling leidt of zou kunnen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van de financiële sector. De verwachting is dat ABN AMRO kan voldoen aan de voorwaarden die de toezichthouder stelt voor een VVGB. Daardoor kan vanaf het einde van 2015 een beursgang plaatsvinden. Beursgang Waarom geen andere vorm van verkoop? In de Toekomstplannenbrief staan verschillende manieren waarop ABN AMRO naar de markt kan worden gebracht. Daarbij zijn van verschillende opties de voor- en nadelen geschetst. De conclusie was dat alleen een beursgang of een onderhandse verkoop qua uitvoerbaarheid en opbrengst het gewenste resultaat zouden kunnen geven.

3 De Toekomstplannenbrief gaat verder in op omvorming van ABN AMRO tot een coöperatie, waarbij ABN AMRO ledencertificaten verkoopt aan klanten. Aan deze vorm van verkoop kleven nog steeds aanzienlijke financiële en praktische bezwaren. Klanten participeren bij een coöperatie risicodragend in het kapitaal van de onderneming. Zij lopen daarbij risico op het door hen ingelegde kapitaal. De verwachting van NL Financial Investments (NLFI) is dat voor deze vorm weinig interesse is bij klanten van ABN AMRO en de staat dat zal terugzien in een lage opbrengst bij verkoop. De praktijk wijst ook uit dat het tientallen jaren kost om ledencertificaten uit te geven. Dit betekent dat de staat tijdens een lange tijd risico blijft lopen op haar deelneming in ABN AMRO: de staat blijft dan veel langer aandeelhouder. Hoe gaat de beursgang in zijn werk? De beursgang van ABN AMRO zal niet afwijken van een standaardproces van een beursintroductie van deze omvang. Bij een beursgang wordt een deel van de aandelen van ABN AMRO verkocht aan particuliere ('retail') en institutionele beleggers en genoteerd en verhandeld aan een beurs. Een beursgang bestaat grofweg uit 3 stappen: 1. De voorbereiding/marketing. Hierin wordt met een vooraf opgestelde equity story contact gelegd met mogelijke investeerders om hun interesse te polsen en ze warm te maken voor het aandeel. De benodigde documentatie wordt opgesteld, waaronder het prospectus. De verschillende verplichte goedkeuringen moeten worden gehaald bij de toezichthouders. En tot slot valideert het bankensyndicaat de exitgereedheid en de beursgang van ABN AMRO. 2. Bij de inschrijving/bookbuilding komt eerst de richtprijs en dan de verkoopprijs gefaseerd tot stand aan de hand van de ingelegde orders van beleggers. Dat gaat om dit geval om de grotere beleggers. De kleinere beleggers doen niet mee aan de prijsvorming. Het begint met het vaststellen van een richtprijs op basis van waardebepaling en de prijsambitie van NLFI. In de periode hierna zullen beleggers feedback geven op de pricerange en aangeven bij welke prijs ze hoeveel aandelen zouden willen afnemen. De beleggers committeren zich nog niet aan een afname. Aan het einde van het inschrijfproces wordt de introductieprijs vastgesteld en worden de te verkopen aandelen toegewezen. Het is heel gebruikelijk dat beleggers niet alle door hen gevraagde aandelen geleverd krijgen, simpelweg omdat er dan meer aandelen zijn gevraagd dan dat er beschikbaar zijn voor verkoop. Kleine/retail beleggers doen vanaf dit moment ook mee. Het vaststellen van de introductieprijs en de toewijzing is een principieel en zwaarwegend besluit, waarvoor goedkeuring van de minister van Financiën is vereist. 3. Bij de notering worden de aandelen ABN AMRO genoteerd aan de gereglementeerde markt Euronext Amsterdam. Om de koers direct na de beursgang te stabiliseren kan gebruik worden gemaakt van een zogeheten greenshoe/overtoewijzingsoptie.

4 Welke partijen zijn betrokken bij een beursgang? De eerste betrokkene is de instelling zelf, ABN AMRO. Het bestuur stelt in nauwe samenwerking met NLFI en haar adviseurs een equity story op. Investeerders zullen ook graag de nodige toelichting krijgen op ABN AMRO, haar performance en haar plannen van het management van ABN AMRO. NLFI is betrokken als verkopende aandeelhouder en zal met haar adviseurs het proces zeer scherp aansturen. Ten slotte zijn de minister van Financiën en zijn ambtenaren betrokken. Voor de belangrijke stappen in het proces is eerst goedkeuring van de minister nodig. Bij een beursgang van deze omvang zijn ook meerdere adviseurs betrokken. Het bankensyndicaat is betrokken bij de marketing, distributie en verkoop van de aandelen. Maar zij speelt ook een belangrijke rol in de handel na beursgang, door bijvoorbeeld aandelenresearch en het creëren van voldoende verhandelbaarheid. Naast de zakenbanken zijn onder meer ook juridisch adviseurs, accountants en eventuele communicatieadviseurs betrokken om het prospectus op te stellen en te checken, de nodige aanvragen in te dienen bij toezichthouders en voor vele andere zaken. Waarom gaat ABN AMRO in delen naar de beurs en is een eerste tranche "maar" 20-30%? Dit is een vrij gangbare omvang om ABN AMRO met beleid en getemporiseerd naar de markt terug te brengen % is ongeveer 3 tot 4,5 miljard, uitgaande van een boekwaarde van 15 miljard. Dit is daarmee één van de allergrootste beursgangen uit de Nederlandse geschiedenis. Vanwege de grote omvang van ABN AMRO zijn beleggers niet bereid om alle aandelen in één keer over te nemen, tenzij tegen een lage prijs. De beleggingsmarkt zou dan overspoeld worden met aandelen ABN AMRO. Het komt ten goede aan de uiteindelijke opbrengst van de staat door stapsgewijs aandelen te plaatsen. Het aanbod blijft zo in balans met de vraag. Timing Wat is de timing van de beursgang? De beursgang kan vanaf het vierde kwartaal van 2015 plaatsvinden. De voorbereiding moet gedegen zijn en er is geen haast. Zorgvuldigheid staat voorop. Gaat ABN AMRO in één keer naar de beurs? Hoe lang gaat het duren voordat ABN AMRO helemaal verkocht is? Hoe groot zijn de tranches? De verkoop van ABN AMRO gaat gefaseerd. Bij een beursgang zal er in eerste instantie tussen de 20% en 30% worden verkocht. Vervolgens zal over een periode van een aantal jaren het belang volledig worden afgebouwd door vervolgtranches (aandelenplaatsingen) te verkopen. Dit betekent dat de staat (via NLFI) waarschijnlijk nog een aantal jaren aandeelhouder zal blijven van ABN AMRO.

5 Gaat er nog dit jaar een eerste tranche aandelen van ABN AMRO in de verkoop? Mogelijk vanaf vierde kwartaal 2015, maar dat is onder meer afhankelijk van: o Een tijdige afronding van de voorbereidende handelingen door de staat, NLFI en ABN AMRO. o Of de toezichthouders toestemming geven voor een beursgang. o De marktomstandigheden op dat moment. Opbrengst Wat heeft de nationalisatie van ABN AMRO de staat gekost? Zoals in de vorige Toekomstplannenbrief (van 23 augustus 2013) staat, zijn de gemaakte kosten 21,7 miljard geweest. De rentelasten zijn benaderd op 3,8 miljard, door de gemiddelde uitstaande schuld op kasbasis vanwege de investering in ABN AMRO te vermenigvuldigen met het rentepercentage. Het rentepercentage komt tot stand door de totale rentelasten uit jaar te delen door de gemiddeld uitstaande EMU-schuld. Hier staan nog wel dividendinkomsten tegenover. Wat zijn de kosten voor de verschillende adviseurs voor de staat? Uitsplitsing kosten Adviseur 1e tranche vervolgtranches Totaal Zakenbanken Juridisch advies Financieel advies Communicatie advies Onafhankelijke waardering Totaal Wat wordt er gedaan om de kosten te beperken? Het NLFI had als opdracht om de kosten zo veel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt daarbij is niet pennywise poundfoolish te zijn. Een lagere opbrengst veroorzaakt door slecht of te weinig advies is vele malen duurder. NLFI ziet het zelf als een belangrijke taak om de kosten van de door NLFI aangestelde adviseurs tot een minimum te beperken. Maar wel met de ambitie van goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke prijs.

6 Beschermingsmaatregelen Hoe wordt het resterende financiële belang van de staat beschermd? De staat zal in de komende jaren een belang houden in ABN AMRO. In de statuten is vastgelegd dat er een vereiste gekwalificeerde meerderheid in de aandeelhoudersvergadering van ABN AMRO nodig is voor belangrijke besluiten. Zodat de staat bij een belang tot een derde besluiten kan tegen houden. Parlementaire proces en ABN AMRO na beursgang Is er nog instemming nodig van het parlement? Kan het parlement tegen dit besluit stemmen? Het parlement kan niet tegen het besluit stemmen, omdat de beursgang van de ABN AMRO een kabinetsbesluit is. Natuurlijk heeft het parlement wel recht op inspraak en om vragen te stellen via een debat. Wanneer gaat het parlement over de beursgang beslissen? De verwachting is dat er nog voor de zomer van 2015 overleg is met de Kamer. Retail tranche Mogen ABN AMRO medewerkers en bestuurders aandelen kopen? Ja. Het staat werknemers en bestuurders van ABN AMRO vrij ook zelf aandelen te kopen binnen compliance regels die daarvoor gelden bij ABN AMRO. Medewerkers kunnen niet tegen een speciale prijs aandelen kopen. Het bestuur van ABN AMRO is er geen voorstander van om bij een beursgang prioriteit of korting aan medewerkers toe te kennen bij de aanschaf van aandelen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 15 februari 2013 Ref: B2013.05 Betreft: consultatie

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet?

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Ontdek het zelf! Je hebt een gratis proefles aangevraagd. Een heel goed idee! Nu kun je zelf ervaren hoe slim het lesmateriaal van de LOI in elkaar zit.

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12

Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12 Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12 SAMENVATTING Algemeen De markt voor zorgverzekeringen wordt momenteel gedomineerd door vier grote partijen. Deze vier organisaties hebben in totaal ongeveer

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Financiële communicatie

Financiële communicatie Inleiding Er zijn veel voordelen aan een beursnotering maar er komt heel wat bij kijken, ook op communicatief gebied. is dan ook eigenlijk een apart vakgebied, dat zich bezighoudt met de financiële doelgroepen.

Nadere informatie