h4m&o2p oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "h4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4"

Transcriptie

1 4m&o2p oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 1 van 4 Opgave 1 aandelen en oligaties De alans van eind 2008 van andelsonderneming M&O-H4 N.V. voor de winstverdeling en (diret) na etaling van de jaarlijkse annuïteit op de ypoteaire lening is: ativa 1000 eind 2008 passiva 1000 Vaste ativa 9400 Aandelenkapitaal* 6000 Voorraad goederen 2000 Agioreserve 1500 Deiteuren 4000 Algemene reserve 1700 Bank 0 5,8% Hypoteaire lening 4000 Crediteuren 1000 Saldo winst * de nominale waarde per aandeel is 20,- M&O-H4 eeft 3,6 miljoen euro nieuw vermogen nodig om investeringsplannen te kunnen uitvoeren en om een extra aflossing van 1 miljoen op de ypoteaire lening te kunnen doen. Ze wil een lineaire 4,2% oligatielening van nominaal 1 miljoen euro uitgeven, met een looptijd van 10 jaar (om met dat geld de extra aflossing op de yp. lening te kunnen doen). De uitgifte van deze oligaties gaat via et toonanksysteem, waardoor de uitgiftekoers kan afwijken van de nominale waarde. De nominale waarde per oligatie is 100. Per oligatie wordt dus jaarlijks 4,20 rente etaald en de aflossing is 100 na 10 jaar. De rest van et enodigde vermogen zal via et uitgeven van aandelen worden aangetrokken. De uitgiftekoers wordt vastgesteld op 8 de winst per aandeel van Hieronder de startalans van 2009, na de winstverdeling maar voor de dividenduitkering: ativa 1000 egin 2009 passiva 1000 Vaste ativa 9400 Aandelenkapitaal 6000 Voorraad goederen 2000 Agioreserve 1500 Deiteuren 4000 Algemene reserve 2500 Bank 0 5,8% Hypoteaire lening 4000 Crediteuren 1000 Te etalen (ruto) dividend 400 Saldo winst lopend jaar 0 a Verklaar de versillen tussen de eindalans van 2008 en de startalans van Bereken de intrinsieke waarde per aandeel volgens de startalans van 2009 Als op et moment van insrijving de kapitaalmarktrente voor soortgelijke eleggingen (qua risioprofiel en eleggingsduur) gelijk is aan 4,0%, wat verwat je dan voor de uiteindelijke uitgiftekoers van de oligatie? Leg uit of de uitgiftekoers oger of lager dan 100 euro zal worden. De oligaties zullen tegen nominale waarde worden uitgegeven. Dat geldt niet voor de aandelen. d Bereken de uitgiftekoers per aandeel en et aantal uit te geven aandelen. e Zal de intrinsieke waarde per aandeel na emissie oger of lager zijn dan voor emissie? Motiveer je keuze zonder erekeningen. f Stel de nieuwe alans op nadat de winst van vorig jaar is uitgekeerd, de oligatielening is geplaatst en de aandelenuitgifte is geregeld. Als er geen vervroegde aflossingen op de ypoteaire lening zullen plaatsvinden is de annuïteit op de ypoteaire lening euro. Dit is een op ele euro's afgerond edrag dat nog 11 keer moet worden etaald per eind 2009 t/m eind Eind 2019 lijft een restsuld over, die dan tevens zal worden afgelost. g Geef aan oe je deze restsuld per eind 2019 met de grafise rekenmaine oplost. Omdat te allen tijde 25% van de ypoteaire lening oetevrij mag worden afgelost wordt op 8 januari de maximale vervroegde aflossing etaald plus 8 dagen rente.

2 4m&o2p oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 2 van 4 Geef aan welke alansposten ierdoor veranderen en met welke edragen; veranderingen van et eigen vermogen worden diret op de alans verwerkt in Saldo winst lopend jaar dat ook negatief mag worden. Opgave 2, teorie a Noem 3 versillen tussen aandelen en oligaties. Jan elegt op 2 feruari 2005 in staatsoligaties die 1 feruari 2000 zijn uitgegeven. In et overzit van voorwaarden voor deze lening (de prospetus) stond: nominale waarde per oligatie ; aflossing ineens op 1 feruari 2010; jaarlijkse interest 5% van de nominale waarde. de uitgiftekoers wordt na afloop van de insrijving vastgesteld In 2005 is de kapitaalmarktrente voor nieuw uitgegeven oligaties van dit type gelijk aan 3,75%. d Oligatie etekent letterlijk verpliting. Welke verplitingen eeft de staat aan de ouder van één staatsoligatie uit de serie van 1 feruari 2000? Geef ook de edragen van deze verplitingen. Van wie koopt Jan deze staatsoligatie? Van de staat of van een ander? Motiveer je keuze. Is de koers waarvoor Jan deze oligaties koopt oger of lager dan euro? Motiveer. De eigenaar-ewoner van een uis eeft, als ij et uis (gedeeltelijk) met een lening eeft gefinanierd, op drie manieren met de fisus te maken in verand met zijn uis. De onroerende zaakelasting, et eigenwoningforfait in de inkomstenelasting en de renteaftrek in de inkomstenelasting. e Lit de etekenis van deze drie punten toe. Bij de eursandel in aandelen spelen anken een elangrijke rol. f Besrijf deze rol. Een NV die aandelen wil uitgeven maakt ook vaak geruik van de dienstverlening van zijn uisankier. (Internetedrijf Google, dat was ijzonder, eeft dat onlangs niet gedaan.) g Geef en esrijving van de rol die de uisankier in zo n geval kan vervullen. Rood staan ij de ank is voor een edrijf een vorm van doorlopend krediet. i j Wat is in dit verand de etekenis van et egrip dispositieruimte? Als de ank op een afsrift vermeldt dat et oude saldo gelijk was aan 5000 euro deet, en et nieuwe saldo gelijk aan 7000 redit, welke edrag is dan per saldo etaald of ontvangen? Waarom wordt eigen vermogen risio dragend genoemd? De kosten van et leveranierskrediet edragen 4% ij een korting van 0,5% voor etaling van de rekening innen een alve maand en een uiterste krediettermijn van 2 maanden. k Leg uit oe dit in elkaar zit.

3 4m&o2p oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 3 van 4 Opgave 3 annuïteitenypoteek/grafise rekenmaine Roderik de Beer sluit aan et egin van jaar 1 een 5,5% annuïteitenlening van euro met maandelijkse annuïteiten en een totale duur van 30 jaar. Roderik komt met zijn inkomen ver in de oogste elastingsijf van 52%. Als elastingvoordeel rekent ij met 50% omdat et eigenwoningforfait weer een eetje nadelig is. a Wat is et versil tussen een ypoteek en een ypoteaire lening? Waarom is de rente (interest) op een ypoteaire lening ijna altijd lager dan op een nietypoteaire lening? Geef ij de antwoorden op t/m g de wijze van oplossen met de GR aan. Bereken de annuïteit. d Bereken et aflossingsestanddeel van de eerste annuïteit uit jaar 20. e Bereken et interestestanddeel van de eerste annuïteit in jaar 20. f g Bereken de totaal etaalde interest (zonder rekening te ouden met et elastingvoordeel) over de geele duur van de lening. Neemt et elastingvoordeel in de loop van de tijd toe of af? Verklaar je keuze. Opgave 4 spaarypoteek & grafise rekenmaine Een 6% aflossingsvrije lening van euro wordt eind jaar 20 ineens afgelost. Maandelijks aan et eind van elke maand wordt de rente etaald. Maandelijks aan et egin van elke maand wordt een vaste spaarpremie ij de ank ingelegd, waarmee een spaarsaldo wordt opgeouwd dat juist genoeg is om aan et eind van jaar 20 de geele lening af te lossen. De rente over dit spaarsaldo is nominaal 6% per jaar maar effetief 0,5% per maand. De aan de ank etaalde rente levert een aftrekpost op voor de inkomstenelasting; de genoten rente over et spaarsaldo is elastingvrij. Het marginaal tarief inkomstenelasting is 42%. a Bereken de spaarpremie per maand met eulp van de GR; geef aan welke instellingen je op de GR et ingevoerd; let op de instellingen voor N en P/Y. Hoe zou et komen dat de erekende spaarpremie oger uitkomt als C/Y=1 wordt ingesteld in plaats van C/Y=12? Bereken de totale elastingsusidie over 20 jaar vanwege de aftrekaareid van de rentekosten.

4 4m&o2p oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 4 van 4 Opgave 5 eleggen in oligaties &grafise rekenmaine Gijs Ginkel eeft als elegger ingesreven op 10 oligaties Nogeo waarover in de prospetus, die op 1 mei 2008 op internet is gezet, onder andere staat: Te plaatsen oligaties van 1.000,- nominaal, rentegevend vanaf 1 juni Renteperentage: 5,75% nominale rente, zijnde de rente over de nominale waarde. Rentedatum: jaarlijks op 31 mei in de jaren 2009 t/m Aflossingsdatum: ineens op 31 mei Bij toewijzing van 10 oligaties of meer worden geen transatiekosten in rekening gerat. Koers van uitgifte: één koers voor alle oligaties vastgesteld op asis van de door de eleggers aangegeven intekenkoersen en aantallen oligaties. De toewijzingsvolgorde angt, volgens geruikelijke regels van een toonankuitgifte, af van de insrijfkoers en et gewenste aantal oligaties. Voor ijzondereden verwijzen wij u naar toewijzing emissie Toewijzing oligaties, ekendmaking uitgiftekoers en plaatsing: - de uitgiftekoers wordt op 24 mei 2008 op deze wesite ekendgemaakt - gelijktijdig krijgen de insrijvers aan wie oligaties zijn toegewezen per erit over de verdere plaatsing van de oligaties (etaalwijze, edrag en dergelijke). Op 24 mei wordt de uitgiftekoers vastgesteld op per oligatie. Gijs ad ingetekend voor per oligatie dus ij krijgt de 10 oligaties waarvoor ij intekende. Neem 1 juni 2008 als startdatum voor de tijdlijn van deze elegging. a Bepaal met de GR et perentage dat Gijs als rendement wenste. Bepaal et rendement dat Gijs op deze elegging krijgt. Op 1 juni 2014 eeft Gijs deze oligaties nog steeds in zijn effetenportefeuille. Op de kapitaalmarkt eersen intussen andere veroudingen. In et algemeen zijn renteperentages omoog gegaan. Bovendien is et kredietrisio op leningen aan Nogeo toegenomen: als de oligatie als waar Gijs in eeft elegd nu zou worden uitgegeven (voor 4 jaar) dan zouden eleggers daarop een rendement van 8% willen een. Bereken met de GR de (teoretise) prijs waarvoor Gijs zijn oligaties op 1 juni 2014 op de eurs kan verkopen ##

5 Antwoorden 4_mo-2p oefentoets H. 9 t/m 13 Opgave 1 aandelen en oligaties a De winst van is voor aan et eigen vermogen toegevoegd (Algemene reserve). De rest, , zal aan de aandeelouders (netto dividend) en aan de elastingdienst (dividendelasting) worden uitetaald euro EV per aandeel: = 33, aandelen d e De vaste rente van 4,2% over 100 die jaarlijks op de oligatie wordt etaald, is nu aantrekkelijker dan et alternatieve rendement van 4%. Hierdoor zullen de intekenaars op de oligatielening een wat ogere insrijfkoers dan 100 euro voor de oligatie aangeven. Op de GR: N = 10; I% = 4; PV = ; PMT = 4,20; FV=100; PMT:END. 2,6 mln euro moet innenkomen via aandelenuitgifte Winst per aandeel 2008 = = 4,- Dus emissiekoers = 8 4 = 32, Aantal uit te geven aandelen: / 32 per aandeel = aandelen Balansveranderingen: Bank ; Aandelenkapitaal (= ); Agioreserve ( ) Iets lager. Het eigen vermogen per aandeel dat er door uitgifte ij komt is iets lager dan et eigen vermogen per aandeel van de oude aandelen uitgegeven. De intrinsieke waarde per aandeel komt ergens tussen 33,33 en 32,- in te liggen. f Vaste ativa 9400 Aandelenkapitaal 7625 Voorraad goederen 2000 Agioreserve 2475 Deiteuren 4000 Algemene reserve 2500 Bank ,8% Hypot. lening % Oligatielening 1000 Crediteuren 1000 Saldo winst lopend jaar 0 g N = 11; I% = 5,8; PV = ; PMT = ; FV = (op te lossen) =.. ; PMT:END rente 8/360 5,8% = (afgerond) Dus alansveranderingen: Bank ; Hyp. lening ; Saldo winst lopend jaar Opgave 2 teorie a De aandeelouder is ook eigenaar (de oligatieouder is suldeiser); de aandeelouder krijgt een winstuitkering (dividend), de oligatieouder krijgt interest; et aandeel wordt niet afgelost, de oligatie wel; de koers van et aandeel kan veel sterker veranderen dan de koers van een oligatie; Aflossen van 1000 euro per Jaarlijks 60 rente etalen per 1 fe. (t/m 2010) Nee, van een andere elegger. Alleen ij uitgifte van deze lening gingen de oligaties vanuit staatsanden naar de elegger over. d Hoger. De rente van 50 euro is meer dan de 37,50 die de elegger nu, ij een elegging van 1000 euro in een nieuw uitgegeven oligatie, kan krijgen. Hij etaalt dus meer dan 1000 voor de reeds estaande oude 5% oligatie. e OZB: gemeentelijke elasting die afankelijk is van de waarde van et onroerend goed (et uis); Eigenwoningforfait: inkomensijtelling ij et elastaar inkomen van uiseigenaren; Renteaftrek: rente over leningen waarmee et uis is gefinanierd. Renteaftrek etekent een vermindering van et elastaar inkomen. f Aan en verkoopopdraten van eleggers lopen via anken, die deze opdraten doorgeven aan de eurs. Banken verzorgen ook de administratieve informatie voor de eleggers, zoals een nieuw overzit van un eleggingen en de af- of ijsrijving van un anktegoed.

6 Antwoorden 4_mo-2p oefentoets H. 9 t/m 13 2g i j k De ank kan: et prospetus uitrengen, eleggers laten intekenen op de aandelen, de aandelen uitgeven en et geld innen (dit alles ten eoeve van de NV die aandelen uitgeeft). De ank kan ook eerst zelf de aandelen kopen (dus zelf et risio lopen van een lagere verkoopkoers waartegen zij et aandeel ij eleggers weet onder te rengen). Het edrag dat je nog kunt uitgeven voor et kredietplafond is ereikt euro ontvangen. De winstuitkering is afankelijk van de wisselende winst. Bij faillissement worden de eigenaren et laatst terugetaald. Voor 1,5 maand etalingsuitstel lever je een korting van een 0,5% in. Dus rentekosten zijn 1,5% per 1,5 maand. Dat is (12/1,5) 0,5% = 4% op jaarasis. Opgave 3 annuïteitenypoteek/gr a Hypoteek is onderpand. Hyp. lening is de lening op onderpand. Er is minder risio op te weinig terugetaling, wegens de waarde van et onderpand. N=360 I%=5,5 PV= PMT = (-)2.271,16 FV=0 P/Y=12 C/Y=12 END d Het gaat om de 241 ste maand. Dus we zoeken a 241. Eerst a 1 epalen. r 1 = (de rente in de eerste maand)= 1/12 5,5% = 1833,33 Dus a 1 = 2271, ,33 = 473,83 {Elke volgende aflossing is (5,5/12)% dan de voorgaande, dus de groeifator per maand voor de aflossingen is (1 + 0,055/12) } Dus a 241 = 473,83 * (1 + 0,055/12)^240 = 1312,01 ΣPrn(241,241) levert dit snel op de GR {Je moet wel de komma geruiken op de GR, niet de deimaalpunt.} e r 241 = 2271, ,01 = 959,15. ΣInt(241,241) levert dit snel op de GR f 360 keer de annuïteit minus de totale aflossing = 360 * 2.271, ΣInt(1,360) levert dit snel op de GR g Af. De jaarlijkse interestetaling wordt lager omdat de lening steeds verder wordt afgelost. Lagere rente etekent ook een lagere renteaftrek dus een geringer elastingvoordeel. Opgave 4 spaarypoteek/gr a N = 240; I% =6; PV = 0; PMT= op te lossen =. ; FV = ; P/Y=12; C/Y = 12; END I%=6 en C/Y=12 etekent in feite 0,5% per maand 0,5% per maand komt overeen met de groeifator 1,005^12 = 1,062 op jaarasis, dat is 6,2% op jaarasis. Als I%=6 en C/Y=1 dan is et perentage et 6% per jaar. 20 jaar 6% = Totale elastingsusidie 42% Opgave 5 eleggen in oligaties & GR a Voor één oligatie: N=10; I%=(?) ; PV=-1014; PMT=57,50; FV=1000; P/Y=1;C/Y=1; PMT:END I% = 5, N=10; I%=(?) ; PV=-1012; PMT=57,50; FV=1000; P/Y=1; C/Y=1; PMT:END I% = 5, N=4; I%=8 ; PV=(?); PMT=57,50; FV=1000; P/Y=1; C/Y=1; PMT:END PMT =-925, Dus de elegger zou op 1 juni ,48 over een voor deze oligatie. #

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker?

Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? Pincode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? De verzekering dekt de schade. a De reisverzekering dekt de schade. pinpas -, contant geld 200, moiele telefoon 100

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie