VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam BUNA SE 1500 BUNA SE Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geschikte toepassingen grondstof voor de vervaardiging van banden/rubber artikelen 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier LANXESS Deutschland GmbH Production, Technology, Safety & Environment Leverkusen, Duitsland, Telefoonnumme Telefoonnummer voor noodgevallen Antigifcentrum van België (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen) RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] Classificatie Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten] Classificatie 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen Signaalwoord Gevarenaanduidingen Aanvullende waarschuwingszinnen Voorzorgsmaatregelen Preventie Reactie Opslag Verwijdering 2.3 Andere gevaren Overige gevaren die niet leiden tot classificatie Niet geclassificeerd. Niet geclassificeerd. Geen signaalwoord. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Geen bekend. Datum van uitgave Pagina 1/8

2 RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productomschrijving (REACH) Polymeer Copolymerisaat van styreen en Butadiëen (SBR) CASNr Voor zover momenteel bekend bij de leverancier bevat dit product volgens EU of nationale bepalingen geen gevaarlijke ingrediënten in hoeveelheden waarvan in deze rubriek melding moet worden gemaakt. RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Huidcontact Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat. Oogcontact Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen In geval van brand, waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of CO2. Geen bekend. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Risico's van de stof of het mengsel Gevaarlijke verbrandingsproducten 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Geen specifiek brand of explosiegevaar. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn koolstofoxiden In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Er zijn geen speciale maatregelen vereist. Datum van uitgave Pagina 2/8

3 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Er zijn geen speciale maatregelen vereist. 6.3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal Gering morsen Uitgebreid morsen Mechanisch verzamelen. Mechanisch verzamelen. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. RUBRIEK 7 Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Door voldoende ventilatie resp. afzuiging op de werkplek moet er voor ge zorgd worden, dat de in hoofdstuk 15 genoemde grenswaarden niet worden overschreden. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 7.3 Specifiek eindgebruik Aanbevelingen Oplossingen specifiek voor de industriële sector Opmerkingen Inademen van dampen vermijden. Inademen van stof vermijden. Huid invetten. Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 35 C (95 F). Droog opslaan. Uit de buurt houden van direct zonlicht of sterk gloeiend licht. Beschermen tegen vocht. Polymeer. RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Bij de verwerking van dit product, vooral in het thermische proces, moeten de regelingen voor de onderstaande stoffen in acht worden genomen. Volgens onze ervaringen kunnen de onder vermelde grenswaarden bij toepassing van effectieve installaties voor ventilatie en afzuiging, waar eventueel ontstane dampen vrijkomen, zeker worden aangehouden. Grenswaarden voor blootstelling Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten Datum van uitgave Pagina 3/8

4 Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten 1,3butadieen Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 4/2014). Grenswaarde 2 ppm 8 uren. Grenswaarde 4,5 mg/m³ 8 uren. styreen Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 4/2014). Opgenomen via de huid. Grenswaarde 40 ppm 8 uren. Grenswaarde 173 mg/m³ 8 uren. Kortetijdswaarde 80 ppm 15 minuten. Kortetijdswaarde 346 mg/m³ 15 minuten. Aanbevolen monitoring procedures 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Risicobeheersmaatregelen Beheersing van beroepsmatige blootstelling Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN (Werkplekatmosfeer Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist. technische maatregelen Gebruik gesloten processen, plaatselijke afvoerventilatie of andere technische beheerssystemen om niveaus van uitstoot onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Als bij gebruik stof, damp of nevel vrijkomt, maak dan gebruik van ventilatie om zwevende verontreinigingen beneden de blootstellingslimiet te houden. persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingswegen Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Bescherming van de huid Hygiënische maatregelen Beheersing van milieublootstelling Bij stofontwikkeling een filtertoestel met filtertype partikelfilter P1 volgens DIN EN 143 gebruiken. veiligheidshandschoenen uit leder, besmeurde of beschadigde handschoenen vervangen. Aanbevolen (< 1 uur) polyvinylchloride PVC veiligheidsbril met zijafscherming of korfbril huid bedekkende werkkleding, bij sterke stofontwikkeling stofbeschermende overall Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. Datum van uitgave Pagina 4/8

5 Naam bestanddeel technische maatregelen Beroepsmatige blootstellingslimieten Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene informatie Voorkomen Fysische toestand Kleur Geur Vaste stof. [rubberbalen] Bruin. Zwart. Karakteristiek. [Gering] Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Dichtheid 0,94 kg/l (20 ) Oplosbaarheid Onoplosbaar in de volgende materialen koud water Relative zelfontbrandingstemperatuur Ontledingstemperatuur 9.2 Overige informatie Geen aanvullende informatie. 320 C (608 F) RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit Chemische stabiliteit Het product is stabiel Mogelijke gevaarlijke reacties 10.4 Te vermijden omstandigheden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Bij het versmeulen, respectievelijk onvolledige verbranding, ontwikkelen zich toxische gasmengsels die voornamelijk CO en CO2 bevatten. Bovendien kunnen er ook afbraakprodukten van de polymeren en hun additieven ontstaan. RUBRIEK 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Onder de aanbevolen verwerkingsvoorwaarden kunnen geringe hoeveelheden stoffen (zoals b.v. restmonomeren, restoplosmiddelen, afbraakproducten) worden vrijgezet. Bij deskundig gebruik veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informaties geen voor de gezondheid schadelijke werkingen. Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Inademing Inslikken Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Datum van uitgave Pagina 5/8

6 Huidcontact Oogcontact Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. RUBRIEK 12 Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Conclusie/Samenvatting 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Conclusie/Samenvatting 12.3 Bioaccumulatie 12.4 Mobiliteit in de bodem Scheidingscoëfficiënt aarde/water (KOC) Mobiliteit 12.5 Resultaten van PBT en zpzbbeoordeling PBT zpzb 12.6 Andere schadelijke effecten Andere schadelijke effecten Het product is in water praktisch niet oplosbaar. Op grond van deconsistentie en de wateronoplosbaarheid worden bij deskundig gebruik geen ecologische problemen verwacht. Dit product is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Product Verwijderingsmethoden Gevaarlijke Afvalstoffen Verpakking Verwijderingsmethoden Speciale voorzorgsmaatregelen Bij grotere hoeveelheden overleg met leverancier. Geschiktheid voor hergebruik testen. Voor de verwijdering binnen de EU, telkens de geldige afvalcode volgens de Europese afvalstofcodelijst (EAC) gebruiken. Onder anderen is het de taak van de afvalproducent zijn afval volgens de Europese afvalcodelijst (EAC) in te delen. Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EGrichtlijn 91/689/EG Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Datum van uitgave Pagina 6/8

7 RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VNnummer ADR/RID ADN IMDG IATA 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Risicoklasse (n), Classificatiekenmerk 14.4 Verpakkingsgroep 14.5 Milieugevaren Nee. Nee. No No 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker/ Extra informatie Niet gereglementeerd. Niet gereglementeerd. Not regulated. Not regulated Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBCcode Aanwijzingen betreffende gevaren en hantering Geen gevaarlijk transportgoed. Warmtegevoelig vanaf +35 C. Tegen vocht beschermen. Gescheiden houden van voedings en genotmiddelen. RUBRIEK 15 Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids, gezondheids en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen Bijlage XIV Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. Zeer zorgwekkende stoffen Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. Overige EUregelgeving Seveso II directief Dit product valt niet onder de Seveso IIrichtlijn Chemischeveiligheidsbeoordeling Datum van uitgave Pagina 7/8

8 RUBRIEK 16 Overige informatie Afkortingen en acroniemen Historie Datum van uitgave Versie ATE = Acuut toxiciteitsschatting CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008] DNEL = De afgeleide dosis zonder effect EUH zin = CLPspecifieke gevaarszin PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch PNEC = Voorspelde geen effect concentratie RRN = REACH registratie nummer zpzb = zeer persistent en zeer bioaccummulatief Datum vorige uitgave Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave. Kennisgeving aan de lezer De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaringen. Het doel van dit veiligheidsinformatieblad en de bijlage [indien vereist volgens Verordening (EG) 1907/2006 (REACH)] is om de producten te beschrijven met betrekking tot de eisen die aan hun veiligheid worden gesteld. Aan de aangegeven details kunnen geen garanties worden ontleend wat betreft samenstelling, eigenschappen of prestaties.