Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat MSDS code: Productbenaming: Gebruik van de stof of het preparaat Aanbevolen toepassing: Gegranuleerde kunstmest. Identificatie van de vennootschap/onderneming Telefoonnummer voor noodgevallen: Everris International BV Nijverheidsweg PD Heerlen (NL) Tel: ++31 (0) Fax: ++31 (0) (24h) Indeling 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Gevaaraanduiding: Dit product hoeft conform de EU-regelgeving (1999/45/EC) niet te worden geclassificeerd. Belangrijkste gevaren geen 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Scheikundige aard van het preparaat Bestanddelen CAS-Nr Gewicht% EG-Nr. Indeling Zwavel (S) % Xi;R38 Pagina 1 van 6

2 Bestanddelen CAS-Nr Gewicht% EG-Nr. Indeling Biureet % Xi;R36/37/38 Magnesiumoxide, MgO % NE NE = Non-Established (Niet vastgesteld) Voor de volledige tekst van de R-termen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie EERSTEHULPMAATREGELEN Algemene aanbevelingen: Inslikken: Inademing: Contact met de huid: Contact met de ogen: Opmerkingen voor de arts: Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Een persoon die op de rug ligt en braakt op zijn zij leggen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). In geval van blijvende ademhalingsproblemen, zuurstof toedienen. Mogelijke symptomen zijn misselijkheid en of braken. In geval van ademnood zuurstof toedienen. Mogelijke symptomen zijn hoesten en of kortademigheid. In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Indien iemand zich onwel voelt of symptomen van huidirritatie verschijnen, een arts raadplegen. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen. Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn Geschikte blusmiddelen: Gebruik poeder, CO2, verneveld water of "alcohol" schuim. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of hetpreparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen: In geval van brand zal het product smeulen ook zonder de aanwezigheid van externe zuurstof. Onder deze omstandigheden vertoont het product zelfonderhoudende ontleding. De beste manier om een brand te blussen is door middel van het koelen van het ontledingsfront met water. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Voorzover nodig bij het blussen van de brand een persluchtmasker dragen. Bij brand het gebied ontruimen en de brand bestrijden vanaf een veilige afstand. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Vorming van stof vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Pagina 2 van 6

3 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Het product niet in de riolering laten komen. Oppervlaktewater niet verontreinigen. Reinigingsmethoden: Opscheppen of opvegen. Produkt volledig opmaken, verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval. 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering: Technische maatregelen/voorzorgsmaatregelen: Advies voor veilig omgaan: Opslag: Technische maatregelen/opslagomstandigheden: onverdraagzame stoffen: Specifieke toepassing(en): Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn niet vereist. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Vanwege kwaliteitsredenen: Vermijd direct zonlicht, vocht en sluit gedeeltelijk gebruikte zakken goed. Bewaren bij een temperatuur tussen 0 C en 40 C. Gegranuleerde kunstmest. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Technische maatregelen: Voor voldoende ventilatie zorgen. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingsorganen: Bescherming van de handen: Oog/gelaatbescherming Bescherming van de huid en het lichaam: Hygiënische maatregelen Grenswaarden voor blootstelling. Handschoenen van PVC of een andere kunststof. Veiligheidsbril. De gebruikelijke veiligheidsvoorzorgen bij behandeling van het product zullen voldoende bescherming bieden tegen dit potentieel effect. Werk volgens de gebruikelijke voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eeten drinkwaren en van diervoer. Zwavel (S) Australie TWA N.A. Frankrijk INRS (VME) VME (poussières) = 10 mg/m 3 Magnesiumoxide, MgO Pagina 3 van 6

4 ACGIH 10 mg/m 3 TWA Osha pel 8-u twa (mg/m 3 ): 15 mg/m 3 TWA total Australie TWA 10 mg/m 3 TWA Oostenrijk MAKs 6 mg/m 3 Belgie - 8 u VLE 10 mg/m 3 Czech Republic OEL 5 mg/m 3 TWA Frankrijk - (VLE) 10 mg/m 3 Frankrijk INRS (VME) 10 mg/m 3 VME Duitsland (DFG) - MAK 6 mg/m 3 Nederland OEL MAC's 10 mg/m 3 Noorwegen 8 u: 10 mg/m 3 Portugal - TWAs 10 mg/m 3 TWA Spanje -VLE 10 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: 10 mg/m 3 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Algemene informatie Aggregatietoestand: Voorkomen: Kleur: Geur: vast korrelig Bruinachtig Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Kookpunt/Kooktraject: Smeltpunt/traject: Ontledingstemperatuur: > 150 C Oplosbaarheid: Omhulling van kunsthars is niet wateroplosbaar, vrijgifte van voedingsstoffen door de omhulling Dampspanning Dampdichtheid Ontploffingseigenschappen: Geen explosie gevaar Ontvlambaarheid (vast,gas): Niet ontvlambaar Andere informatie ph: 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Chemische stabiliteit Te vermijden omstandigheden Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen ontleding bij normale opslag. Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Gevaarlijke reacties Normaal geen te verwachten Gegevens over de bestanddelen 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Pagina 4 van 6

5 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Zwavel (S) LD50/oraal/rat = LD50/dermaal/rat = LC50/inhalatie/4h/rat = Biureet LD50/oraal/rat = > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 5.4 mg/l > 5 g/kg Andere informatie over acute giftigheid: Productinformatie Plaatselijke effecten Huidirritatie: Oogirritatie: Inademing: Inslikken: Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Aanraking met de ogen kan irritatie veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. 12. MILIEU-INFORMATIE Productinformatie De giftigheid voor het watermilieu: Ecotoxiciteit Persistentie en afbraak Mogelijke bioaccumulatie Beweeglijkheid in de bodem Ecologische informatie over dit product is niet bekend Ecologische informatie over dit product is niet bekend Blijvende of cumulatieve verschijnselen zijn niet waargenomen Hoopt niet op in de biosfeer Gegevens over de bestanddelen Zwavel (S) Ecotoxiciteitseffecten Biureet Ecotoxiciteitseffecten Pagina 5 van 6

6 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Werkwijzen voor afvalverwijdering: Verontreinigde verpakking: Produkt volledig opmaken, verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Productinformatie Aggregatietoestand: ADR/RID UN-Nr: IATA-DGR UN-Nr: IMO / IMDG UN-Nr: vast Niet geklassificeerd voor transport Niet geklassificeerd voor transport Niet geklassificeerd voor transport 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Gevaaraanduiding: Dit product hoeft conform de EU-regelgeving (1999/45/EC) niet te worden geclassificeerd. Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften GefStoffV (DE) 16. OVERIGE INFORMATIE Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aangehaald R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Reden van herziening: Datum van herziening: Gemaakt door: *** Geeft de verschillen aan met de vorige versie. Deze versie vervangt alle eerdere versies 23-aug-2011 Regulatory Affairs Department. Einde van het Veiligheidsinformatieblad Pagina 6 van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

Dear Valued Customer:

Dear Valued Customer: 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404 U.S.A. T 650.570.6667 F 650.572.2743 www.appliedbiosystems.com Dear Valued Customer: In an effort to better serve you, Applied Biosystems is revising the

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant ge√Įdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie