Indicator 1: De mate van tevredenheid van jeugdigen en ouders over de resultaten per dienst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicator 1: De mate van tevredenheid van jeugdigen en ouders over de resultaten per dienst."

Transcriptie

1 Indicator 1: De mate van tevredenheid van jeugdigen en ouders over de resultaten per dienst. Project Doorontwikkeling, uitwerking en toetsing basisset prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd Anne Addink, september 2013 Aanpak en samenvatting Voor de operationalisering van de indicator De mate van tevredenheid van jeugdigen en ouders over de resultaten per dienst is eerst op een rij gezet wat in eerdere rapporten is aangegeven over het doel van de indicator, de afbakening en de wijze waarop de indicator gemeten kan/moet worden. Vervolgens zijn aanvullend instrumenten en items geïnventariseerd die mogelijk bruikbaar zijn voor het meten van tevredenheid van jeugdigen en ouders over de resultaten. De instrumenten zijn op een aantal kenmerken samengevat om een vergelijking te kunnen maken. In de toets basisset (Van Yperen en Van der Steenhoven, 2011) zijn al ver uitgewerkte voorstellen gedaan voor de uitwerking van deze indicator. De belangrijkste uitkomsten tot nu toe zijn: - Het voorstel is om te starten met het uitwerken van diensten binnen de functie voorlichting, advies en pedagogische ondersteuning. Het gaat om diensten die betrekking hebben op: 1. Informatie en advies (inclusief voorlichting en consultatie). Het gaat hierbij om diensten als folders, website, informatie-bijeenkomsten, een- tot tweemalige (periodieke) contacten voor advies of consultatie. 2. Professionele hulp en steun. Dit betreft alle hulpverleningstrajecten van het CJG (lokale jeugdhulp) die uit drie of meer contacten bestaan. - De indicator meet tevredenheid over resultaten en niet over andere aspecten als bejegening of bereikbaarheid. - Het instrument/de items moeten aansluiten bij de dienst: bij een dienst met meerdere contacten kan een uitgebreidere vragenlijst worden gebruikt dan bij diensten met eenmalig/kortdurend contact. Een voorstel voor items volgt hieronder. Een belangrijk aandachtspunt is tot slot dat deze indicator voor veel diensten niet los kan worden gezien van een tweede prestatie-indicator, de mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd. Voorstel items Informatie en advies - Dit was de informatie waarnaar ik op zoek was (ja /voor een deel / nee). Bij ongevraagde voorlichting, bijvoorbeeld een voorlichting aan klassen leerlingen op school, of als een persoon geen expliciete vraag heeft gesteld, is het item als volgt formuleren: Dit was informatie die ik belangrijk vind (ja / voor een deel / nee). - Met deze informatie kan ik zelf verder, ik weet nu wat ik het beste kan doen (ja / voor een deel / nee / niet van toepassing (ik zocht de info voor iemand anders of had het bijvoorbeeld nodig voor studie)). Professionele hulp en steun Ouders (van jeugdigen 0-18 jaar) en Jeugdige 12 + niet doorlopend - Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Het [product/dienst] heeft mij geholpen met de dingen die ik belangrijk PI1: Tevredenheid resultaten 1

2 Professionele hulp en steun doorlopend vond (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik weet waar ik terecht kan als ik nog hulp nodig heb (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik heb door de hulp van[product/dienst] meer vertrouwen in de toekomst (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik ben door [product/dienst] geholpen met waarvoor ik kwam (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Er is voldoende bereikt door de hulp van ([product/dienst] helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). Jeugdige Ik vind het hulpverleningsplan goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - helemaal mee eens). - De hulp helpt mij echt goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik verwacht dat mijn doelen behaald gaan worden(helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). Ouders (van jeugdigen 0-18 jaar) - Ik vind het hulpverleningsplan goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - De hulp helpt ons gezin echt goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik verwacht dat de doelen behaald gaan worden (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). informele hulp en steun - 1 Doel Wat is het doel van het meten van tevredenheid over de resultaten per dienst? Welke informatie levert dit op? Waar wordt het voor gebruikt? Het doel van deze indicator, zoals geformuleerd bij de ontwikkeling van de basisset indicatoren effectiviteit Centrum voor Jeugd en Gezin (Monsjou, 2010), is inzichtelijk te maken in hoeverre het CJG (lokale jeugdhulp) in staat is de vragen van cliënten naar tevredenheid te beantwoorden. Op basis van informatie over de tevredenheid kan het CJG (lokale jeugdhulp) de dienstverlening aanpassen aan de behoefte van de cliënt om de tevredenheid te verbeteren. In de toelichting op de basisset wordt aangegeven dat het bij de indicator gaat om de vraag hoeverre cliënten tevreden zijn over de resultaten van de dienstverlening en ondersteuning. De veronderstelling is dat naarmate de tevredenheid groter is de impliciete of expliciete vragen van de cliënt beter zullen zijn beantwoord. De indicator lijkt bedoeld voor het bestuur en het management van het CJG (lokale jeugdhulpaanbieders) om te kunnen sturen op de door gebruikers ervaren effectiviteit van de hulp of dienstverlening. Die sturing is in principe mogelijk door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er een goed beeld is van wat jeugdigen en opvoeders van het lokale jeugdhulpaanbod willen en verwachten en het aanbod daarop aan te passen, door uitvoerend medewerkers de gelegenheid te bieden zich te trainen in het klantgericht werken etc. PI1: Tevredenheid resultaten 2

3 Ook professionals kunnen de informatie in principe gebruiken om zichzelf en elkaar te sturen in de manier waarop gebruikers het nut van hun diensten of hulp ervaren. Bijvoorbeeld, in teambijeenkomsten kan bekeken worden wat de redenen kunnen zijn van gebruikers om ontevreden te zijn; met aansluitende acties kan men proberen het aanbod daarop te verbeteren. De gegevens over de tevredenheid van gebruikers over diensten biedt gemeenten een beeld van wat burgers vinden over het aanbod van de lokale jeugdhulp in de gemeente. Voor cliënten die bijvoorbeeld eenzijdig een hulptraject afbreken is het vaak moeilijk om informatie over hun tevredenheid te achterhalen. De indicator kan daarom voor veel diensten niet los gezien worden van een tweede indicator: de mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd. 2 Afbakening: waar gaat het om? Tevredenheid Tevredenheid is een breed begrip. Als er niet in de vraagstelling wordt toegespitst waarover die tevredenheid moet gaan, levert een meting diffuse gegevens. Niet duidelijk is dan welk aspect van tevredenheid in het antwoord van de bevraagde persoon zit verpakt: de ene persoon zal bijvoorbeeld vooral accent leggen op de toegankelijkheid, de ander op bejegening, de ander of het gebouw of een folder er mooi uitziet, de ander weer op wat ik er aan heb. In de basisset is aangegeven dat het vooral gaat om van de dienstverlening en ondersteuning. Daarnaast is de indicator gericht op het meten van tevredenheid per dienst. In de basisset wordt tevredenheid bovendien toegespitst op de beleving van de gebruiker met betrekking tot de beantwoording van de vraag zodat de persoon in zijn/haar autonomie versterkt is. Ook gaat het om het wegnemen van de opvoedingsonzekerheid en het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Gebruikelijk is om bij tevredenheidsmetingen ook andere aspecten mee te nemen, zoals bejegening en proces. Bij deze indicator worden deze aspecten echter niet meegenomen. De tevredenheid moet zo worden geoperationaliseerd dat het duidelijk maakt in welke mate de gebruiker de dienst nuttig vond én zelf verder kan. Aan veel cliënttevredenheidsonderzoek ligt een model ten grondslag dat tevredenheid of een positieve houding ten aanzien van hulpverlening het gevolg is van de perceptie van een cliënt dat aan zijn of haar verwachtingen over de hulpverlening wordt voldaan. Uit onderzoek komt naar voren dat cliënttevredenheid mogelijk ook samenhangt met andere variabelen zoals ernst van de problemen, duur van de hulp en leeftijd van het kind (Kerkhof, 2009, Ramos e.a. 2006). Er bestaat wel ook empirisch bewijs dat tevredenheid van ouders of verzorgers over de hulpverlening gerelateerd is aan behandeluitkomsten van het kind, dat cliënttevredenheid van de ouder het optimisme over een gunstige behandeling van het kind verhoogt en de betrokkenheid en participatie in ouders in de hulpverlening verstrekt (Kerkhof, 2009). Diensten en resultaten Het meten van de tevredenheid over het vindt plaats per dienst. Dat vraagt een heldere definitie van de diensten waar het hier om gaat. De indicator zal vooral bruikbaar zijn bij diensten die voor gebruikers duidelijk herkenbaar zijn, en waarbij voor de gebruiker duidelijk is te benoemen of te ervaren op het moment dat ernaar gevraagd wordt. Het beantwoorden van een dergelijke vraag zal wellicht gemakkelijker gaan bij advies, ondersteuning en hulp bij duidelijke vragen of behoeften. Per dienst zal de operationalisering en de wijze van het meten van de tevredenheid over het bepaald moeten worden: de tevredenheid over het van een bezoek aan een website vraagt een andere operationalisatie dan de tevredenheid over het van een ambulant hulptraject (Van Yperen en Van der Steenhoven, 2011). PI1: Tevredenheid resultaten 3

4 Binnen het aanbod van het CJG (lokale jeugdhulp) bestaat een grote diversiteit aan diensten (zie inventarisatie diensten). Het is de vraag of het wenselijk en haalbaar voor alle diensten een tevredenheidsmaat uit te werken. Beter is een selectie te maken van vijf tot tien van de belangrijkste diensten (Van Yperen en Van der Steenhoven, 2011). Selectie diensten voor operationalisatie Binnen de lokale jeugdhulp zijn vijf functies (taken) te onderscheiden : 1. Signaleren en toeleiden 2. Voorlichting, advies en pedagogische ondersteuning 3. Organiseren integrale zorg & coördinatie van zorg 4. Monitoren, screenen, vaccineren 5. Samenwerken met het onderwijs Het voorstel is om te starten met het uitwerken van diensten binnen de tweede functie: voorlichting, advies en pedagogische ondersteuning. Deze diensten zullen voor gebruikers over het algemeen goed herkenbaar zijn en het van deze diensten is goed te beoordelen door gebruikers. Ten aanzien van de taak signaleren en toeleiden lijkt het zinvol om dit in een later stadium op te pakken, in samenwerking met de aanbieders van de diensten waarnaar toegeleid is, om dubbelingen en overvraging bij tevredenheidsmetingen te voorkomen. Ook het meten van tevredenheid over het van organiseren van integrale zorg en coördinatie van zorg en samenwerking met het onderwijs kan beter in een later stadium worden opgepakt in samenwerking met de betrokken partijen. Tevredenheidsmeting van gebruikers ten aanzien van de resultaten van de vierde kerntaak (monitoren, screenen, vaccineren) kan het beste worden uitgewerkt samen met jgz-specialisten met expertise op dit werkveld. De diensten voorlichting, advies en pedagogische ondersteuning kunnen weer onderverdeeld worden in verschillende typen diensten. - Informatie en advies (inclusief voorlichting en consultatie): Hier zal het gaan om diensten als folders, website, informatie-bijeenkomsten, een- tot tweemalige (periodieke) contacten voor advies of consultatie. - Professionele hulp en steun: alle hulpverleningstrajecten van drie of meer contacten door een medewerker van het CJG (lokale jeugdhulp). - Informele hulp en steun, georganiseerd door het CJG (een instelling lokale jeugdhulp), zoals ontmoetingsbijeenkomsten van ouders, ondersteuning of hulp door ervaren opvoeders, maatjesprojecten. Binnen deze typen zijn opnieuw veel verschillende diensten te onderscheiden naar vorm en inhoud (zie inventarisatie diensten). 3 Hoe te meten? 3.1 Instrumenten In de jeugdgezondheidszorg, jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en in het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) zijn in de loop der jaren uiteenlopende instrumenten gemaakt om de tevredenheid over de resultaten van gebruikers te meten. De bijlage geeft een overzicht van bestaande instrumenten. Een aantal kenmerken van de vragenlijsten zijn ten behoeve van de operationalisatie van de prestatieindicator tevredenheid over samengevat: (1) Bevat de tevredenheidsvragenlijst een of meerdere items over de resultaten van de hulp of dienst? (2) Bevat de tevredenheidsvragenlijst een of meerdere items over de vraag of de persoon zonder hulp verder kan? (3) Wie bepaalt? De ouders, de jeugdige of anders? PI1: Tevredenheid resultaten 4

5 (4) Wanneer wordt het instrument ingezet? Standaard na elk contact of periodiek of steekproefsgewijs? (5) Is de kwaliteit van het instrument onderzocht? Onderstaand overzicht laat de resultaten zien. Instrument 1. Item / schaal? Monitor jeugdgezondheid CQIjeugdgezondheidzorg 2. Item zonder hulp verder? 3. Wie bepaalt 4.Standaard/ periodiek Nee Nee - Standaard - Ja Nee Ouders Periodiek Ja BESTE Ja Nee Ouders hulpverlener Jeugdthermometer ggz Ja Nee Jeugdige 12+ Ouders Exit-vragenlijst Ja Ja Jeugdige 12 + Ouders Cliëntentoets (C-toets) Ja Nee Jeugdige 12+ ouders Tevredenheidsonderzoek WMO Standaard Standaard Standaard Periodiek Ja Nee - Periodiek - 5. onderzocht Ja Ja Ja Ja Keuze voor een instrument Een belangrijk aandachtspunt bij de keus voor een instrument is dat bij deze indicator niet gaat om de tevredenheid in het algemeen, of bijvoorbeeld de tevredenheid over aspecten als bereikbaarheid, bejegening en dergelijke maar om de tevredenheid over de resultaten. Het instrument moet duidelijk maken in welke mate de gebruiker de dienst nuttig vond én zelf verder kan. De tevredenheidsmeting in de Monitor Jeugdgezondheid is niet bruikbaar voor het meten van de indicator omdat het alleen de tevredenheid in het algemeen meet, niet specifiek over de resultaten. De BESTE, de Exit-vragenlijst, de ggz-thermometer, de CQI jeugdgezondheidszorg en de C-toets bieden bruikbare onderdelen als er sprake is van de dienst professionele steun. De tevredenheidstoets WMO bevat eveneens bruikbare items over het van diensten maar over de kwaliteit van de vragenlijst zijn geen gegevens bekend. De Exit-vragenlijst biedt als enige een item over de vraag of de cliënt zonder hulp verder kan (Yperen 2011, toets basisset). Een tweede afweging is dat het instrument moet passen bij de dienst: zowel qua inhoud als praktische toepassing. Voor de dienst informatie en advies geldt dat de tevredenheidsmeting uiterst eenvoudig moet zijn. De voorhanden zijnde lijsten zijn voor dit type dienst te uitgebreid en inhoudelijk niet passend. Voor deze diensten zijn alternatieve items nodig. Voor de dienst professionele hulp en steun die niet doorlopend lijken de items van de factor Resultaat op de Exit-vragenlijst het meest geschikt. Deze gevalideerde lijst bevat als enige een item over de vraag of de cliënt zonder hulp verder kan (zie bijlage). Voor diensten voor professionele hulp en steun die doorlopend zijn, kunnen items uit de C-toets worden gebruikt. De C-toets is ontwikkeld om periodiek de tevredenheid van cliënten in kaart te brengen. Voor de dienst informele hulp en steun zijn de bestaande lijsten ook niet (voldoende) geschikt. In principe is het mogelijk om ook hier items voor te ontwikkelen. In de consultatiegroep is echter aangegeven dat een tevredenheidsbepaling over het van de informele hulp en steun op dit moment nog niet gewenst is. Belangrijk is te registreren dát er informele steun plaatsvindt dan dat er in deze ontwikkelingsfase op dit terrein bij gebruikers gemeten en gestuurd wordt. PI1: Tevredenheid resultaten 5

6 Voorstel items Informatie en advies - Dit was de informatie waarnaar ik op zoek was (ja / voor een deel / nee). Bij ongevraagde voorlichting, bijvoorbeeld een voorlichting aan klassen leerlingen op school, of als een persoon geen expliciete vraag heeft gesteld, is het item als volgt formuleren: Dit was informatie die ik belangrijk vind (ja / voor een deel / nee). - Met deze informatie kan ik zelf verder, ik weet nu wat ik het beste kan doen (ja / voor een deel / nee / niet van toepassing (ik zocht de info voor iemand anders of had het bijvoorbeeld nodig voor studie)). Professionele hulp en steun niet doorlopend Jeugdige 12 + en ouders (van jeugdigen 0-18 jaar) - Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Het [product/dienst] heeft mij geholpen met de dingen die ik belangrijk vond (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik weet waar ik terecht kan als ik nog hulp nodig heb (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik heb door de hulp van[product/dienst] meer vertrouwen in de toekomst (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik ben door [product/dienst] geholpen met waarvoor ik kwam (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Er is voldoende bereikt door de hulp van ([product/dienst] helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). Professionele hulp en steun doorlopend Jeugdige Ik vind het hulpverleningsplan goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - helemaal mee eens). - De hulp helpt mij echt goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik verwacht dat mijn doelen behaald gaan worden(helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). Ouders (van jeugdigen 0-18 jaar) - Ik vind het hulpverleningsplan goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - De hulp helpt ons gezin echt goed (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). - Ik verwacht dat de doelen behaald gaan worden (helemaal niet mee eens / niet mee eens / wel mee eens / helemaal mee eens). informele hulp en steun - PI1: Tevredenheid resultaten 6

7 Voor de voorgestelde items voor de diensten informatie en advies geldt dat de kwaliteit van de meting nog met onderzoek moet worden geijkt. Dat is niet ingewikkeld, maar moet wel gebeuren. Voor de items van de Exit-vragenlijst en de C-toets is dat niet nodig; deze lijsten zijn al onderzocht. 3.2 Standaard of periodiek De meting is uit te voeren in de vorm van monitoring, waarbij elke gebruiker standaard naar de tevredenheid wordt gevraagd, of via periodiek of steekproefsgewijs onderzoek. Gezien de opbouwfase van het CJG (de lokale jeugdhulp) lijkt de laatste vorm voorlopig de beste. Dat voorkomt dat het hele systeem te zwaar wordt belast. Omdat het voor de organisatie een hele belasting kan zijn om voor alle diensten uit een tevredenheidsmeting uit te werken, het vaak ook niet nodig is om voor alle diensten de tevredenheid continue te meten en het voor gebruiker irritant kan zijn om bij elk contact met het CJG (instellingen voor lokale jeugdhulp) een of meerdere vragen over de tevredenheid voorgeschoteld te krijgen, raden wij aan het totaalpakket goed te doseren. Vraag bijvoorbeeld periodiek en steekproefsgewijs op de meest eenvoudige wijze naar de tevredenheid bij de vijf of tien belangrijkste diensten. Bij periodieke meting gaat het om een meting bij alle gebruikers die in een afgebakende periode het CJG (instellingen voor lokale jeugdhulp) benaderen. Bij steekproefsgewijze meting bepaalt het lot bij welke gebruiker een meting wordt gedaan. De aanpakken zijn eventueel te combineren. De gekozen periode en steekproef moet representatief zijn voor het aantal en type bezoekers dat per jaar te verwachten is. In het rapport wordt de periode van meting en de wijze van steekproeftrekking vermeld. 3.3 Vorm Bij informatie en advies koppelt men de bevraging direct aan de dienst. Bij een meegenomen folder of bezoek aan de website moet men ervan uitgaan dat de respondent de items invult nadat de informatie is gelezen. Bij een mail-, face-to-face- of telefonisch contact komt de meting bij het einde van het contact aan bod. De meting is bij een folder uit te voeren door bijvoorbeeld een kaart aan te hechten met de vragen, twee of drie vragen naar persoonskenmerken, een code van herkomst van de kaart en een antwoordnummer. Bij een websitebezoek zijn de vragen voor te leggen via een link die zichtbaar wordt bij het bezoeken van pagina s met informatie over opgroeien en opvoeden. Bij een mailcontact is de meting via een antwoordmail voor te leggen. Bij een face-to-face of telefonisch contact is de gebruiker te vragen: Wij doen een onderzoek naar wat u van onze diensten vindt. Mogen we u daarom vijf vragen stellen? Uw antwoorden zijn anoniem. Er zijn hierbij vervolgens twee varianten toe te passen: (1) een bevraging door de betreffende medewerker of (2) een bevraging door een onafhankelijke derde ( ik verbind u voor de vragen door naar een onafhankelijk persoon die dit doet / buiten de kamer staat een onafhankelijke onderzoeker die dit voor ons doet ). Een zelfde constructie is toe te passen periodiek of steekproefsgewijs onderzoek naar de tevredenheid van gebruikers van reguliere contactmomenten van de jgz, waarbij vaak ook informatie en advies wordt gegeven. Aan het einde van dat contact vraagt men bijvoorbeeld: Wij doen een onderzoek naar wat u van onze diensten vindt. Mogen we u daarom een aantal vragen stellen? Uw antwoorden zijn anoniem. De vragen zijn weer te stellen door de medewerker zelf of door een onafhankelijk onderzoeker. Men vraagt daarbij onder meer of er in het contact informatie of advies is gegeven. Zo ja, dan volgen de twee items die hierboven zijn beschreven. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kan uiteraard ook nog naar andere onderwerpen worden gevraagd. Voor de dienst professionele hulp en steun die niet doorlopend zijn worden vragen uit exitvragenlijst voorgelegd. Afname kan op verschillende wijzen plaatsvinden: individuele beantwoording voordat het eindgesprek plaatsvindt en bespreking in het eindgesprek; PI1: Tevredenheid resultaten 7

8 individuele beantwoording en terugzending per post; beantwoording tijdens het eindgesprek; telefonische afname na afloop van de hulp; De voorkeur gaat uit naar de eerste methode. Bij voorkeur vult de cliënt de vragenlijst zelfstandig in. Voordat de vragenlijsten kunnen worden afgenomen, moeten deze worden aangepast aan de hulpvorm en de organisatie. Bij doorlopende ondersteuning voert men de meting na 15 contacten uit. 3.4 Bij wie meten? Wie bepaalt? De gebruiker bepaalt de score op de tevredenheid over de resultaten. Als zowel de jeugdige als de ouder worden bevraagd, dan worden de scores als aparte gegevenselementen behandeld. De meting wordt gedaan bij drie typen respondenten: anonieme bezoekers (website, , als onderscheid jeugdige/volwassene niet mogelijk is) en anonieme gebruikers (bijv. bij folders); jeugdigen die op het moment van het eerste contact 12 jaar of ouder tot en met 23 jaar zijn (deze leeftijdsgrenzen worden gehanteerd voor zover de leeftijd is te bepalen) en/of; opvoeders die het CJG (instellingen voor lokale jeugdhulp) benaderen met vragen over (hun) kinderen, ouderschap en/of opvoeding (inclusief docenten die een medewerker uit de lokale jeugdhulp consulteren); De bovenstaande uitwerking is, gezien de formulering van de indicator, gericht op jeugdigen en ouders. Met een iets andere formulering van de vragen is een parallelle meting te doen professionals die van instellingen voor lokale jeugdhulp informatie of advies krijgen maar dat valt buiten dit project. 3.5 Opslag en aggregatie van gegevens De informatie die verzameld wordt met behulp van deze indicator kan op verschillende niveaus worden gebruikt met als doel de zorg te verbeteren: door medewerkers die de dienst aanbieden, het management van instellingen en de gemeente. Om alle niveaus te bedienen is het wenselijk dat de aanlevering van de gegevens gebeurt apart per dienst en per respondent (geïdentificeerd naar anonieme respondent, jeugdige en opvoeder ). Door diensten te clusteren naar functie of vorm kan op een meer algemeen niveau informatie worden gegenereerd. Voorbeeld uitwerking opslag en aggregatie: Voor de dienst informatie en advies maakt men per type dienst, per type respondent en per item een overzicht van de percentages antwoorden in de verschillende antwoordrubrieken. Teller: aantal respondenten in de betreffende antwoordrubriek. Noemer: totaal aantal respondenten. Daarnaast levert men een schatting van het deel van de populatie waarop de percentages zijn gebaseerd, zodat duidelijk is in hoeverre de peiling de populatie dekt. De gegevens daarover ontleent men aan indicator 6 (aantal en type bezoekers). Teller: totaal aantal respondenten in de meetperiode. Noemer: totaal aantal gebruikers in de meetperiode. Voor de dienst professionele hulp en steun construeert men per type respondent32 twee gegevenselementen: (1) het gemiddelde van de scores op de tevredenheidsschaal over het en (2) de percentages waarin gebruikers tevredenheid rapporteren in verschillende scoreklassen. Teller: aantal respondenten in de betreffende klasse. PI1: Tevredenheid resultaten 8

9 Noemer: totaal aantal respondenten. Daarnaast levert men een schatting van het deel van de populatie waarop de percentages zijn gebaseerd, inclusief een toelichting op hoe de schatting tot stand is gekomen. De duur van professionele hulp en steun kan variëren. Daarom is het lastig te bepalen wat de basis moet zijn van het deel van de populatie waarop de meting is gebaseerd. Daarom kan slechts een schatting worden gemaakt. Teller: totaal aantal respondenten in de meetperiode. Noemer: totaal aantal gebruikers waaraan de lokale jeugdhulp in de meetperiode professionele steun heeft geboden Voor de dienst informele hulp en steun wordt in eerste instantie alleen geteld hoe vaak diensten van dit type worden ingezet. 3.6 Betekenis van de cijfers Om de cijfers betekenis te geven, bevelen we het volgende aan: Stel minimale normen. Bijvoorbeeld, geef aan welk percentage tevreden gebruikers men minstens wil zien. Met een lager percentage geen genoegen. Doe aan benchmarking. Vergelijk scores met die van andere gemeenten. Kijk naar welk gemeente opvallend hoog scoort en leer ervan. Stel later streefnormen op. Zodra wat meer bekend is wat gebruikelijke tevredenheidscijfers zijn, is het zinvol ambities te formuleren: Volgend jaar willen we op score X uitkomen en daar gaan we de volgende verbeteracties voor ondernemen. Doe tevens vervolgonderzoek naar de reden van gebruikers om ontevredenheid te rapporteren. Voeg daarvoor periodiek extra vragen toe of benader zo mogelijk gebruikers voor een nadere toelichting (Van Yperen en Van der Steenhoven 2011, toets basisset). 4 Literatuur Jurrius, K. & Kester I. (2009) Zicht op wensen van cliënten. Jeugdbeleid, nummer 3, Kerkman, M (2009). Problematiek en cliënttevredenheid. Utrecht: Universiteit Utrecht Krone, E., Rijnkels, H. Vos, F. (2006) Model voor onderzoek klanttevredenheid WMO. Leusden: BMC Monsjou, K. Ploegman, M. & Boersma, A. (2010)Onderzoek basisset indicatoren effectiviteit Centrum Jeugd en Gezin. Amstelveen: Deloitte Ramos, C., Stams, G. J., Stoel, R., Faas, M., Yperen, T. van, & Dekovic, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27 (3), Yperen, van T. & Steenhoven van der P. (2011) Toets basisset CJG-indicatoren. Utrecht (Nedralnads Jeugdinstituut PI1: Tevredenheid resultaten 9

10 Bijlage: instrumenten voor meten tevredenheid Wie bepaalt Bron Monitor Jeugdgezondheid De monitor Jeugdgezondheid bevat standaardvraagstellingen van een dertigtal belangrijke indicatoren die een beeld geven over de Jeugdgezondheid. Geen In de monitor één item opgenomen over tevredenheid hulpverlening van de GGD*. Dit betreft de algemene tevredenheid over hulp, voorzien van gestandaardiseerde antwoordrubrieken. Gebruiker van de hulpverlening (geen onderscheid naar ouders of kind) Geen informatie Geen informatie *www.monitorgezondheid.nl/jeugdindicatoren.aspx CQ-index Jeugdgezondheidszorg (Consumer Quality Index) Meten van ervaringen van zorgconsumenten van het consultatiebureau en periodiek gezondheidsonderzoek Er is een item met betrekking tot het van de dienstverlening van het consultatiebureau. Vond u de bezoeken aan het consultatiebureau nuttig? Nooit Soms Meestal Altijd Daarnaast is de volgende vraag opgenomen (Netpromotorscore): Zou u dit consultatiebureau bij uw vrienden en familie die kinderen hebben (en bij u in de buurt wonen) aanbevelen? Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Wie bepaalt Bron Ouders Periodiek Betrouwbaarheid: redelijk tot goed. Discriminerend vermogen vragenlijst CB op onderdelen voldoende (bij PGO niet bekend) CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar vanuit het perspectief van ouders en Kinderen (2009) M. Reitsma-van Rooijen, O.C. Damman, H.J. Sixma, P. Spreeuwenberg, J. Rademakers, Nivel Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect BESTE De BESTE is een vragenlijst om de cliëntsatisfactie en de effecten van ontvangen hulp te meten in de jeugdzorg en de jeugdgezondheidzorg 4 items hebben betrekking op het van de hulp 1. verandering in gedrag van het kind. 2. verandering in het gezin. 3. verandering in de opvoeding. 4. verheldering van zicht van ouders op het kind. PI1: Tevredenheid resultaten 10

11 De items worden met behulp van een vierpuntsschaal beantwoord: 1=eerder slechter dan beter geworden, 2=niets veranderd, 3=wel wat veranderd, 4=goed vooruit gegaan Wie bepaalt - Ouders - Aanmelder/case manager - Hulpverlener Bron (DIRK) De BESTE wordt na afloop van een hulpverleningsproces afgenomen bij zowel de ouder, de hulpverlener en de aanmelder. Het invullen vraagt een paar minuten tijd. Door de ontwikkelaars is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid is goed en constructvaliditeit is voldoende. Meyer de, R.E., Janssen, J. & Veerman, J.W., (2004). Handleiding Beoordelingsschaal Tevredenheid en Effect (BESTE). Nijmegen: Praktikon Jeugdthermometer GGZ De GGZ Jeugdthermometer is een instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg kunnen onderzoeken hoe cliënten de geboden zorg waarderen. Jeugdige Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar jouw wens uitgevoerd? Ja/nee 12 Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? 13 Heb je door de behandeling of begeleiding meer greep op je problemen of klachten gekregen? 14 Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? 15 Ben je door de behandeling of begeleiding beter in staat de dingen te doen die je wilt? 16 Kun je door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen of situaties waar je eerder moeite mee had? Ouders behandeling kind Is er een behandelplan gemaakt? 11 Heeft u ingestemd met dit behandelplan? 12 Werd het behandelplan van uw kind naar uw wens uitgevoerd? 13 Vond u de behandeling van uw kind de juiste aanpak voor de problemen van uw kind? 14 Vindt u dat uw kind door de behandeling voldoende vooruit is gegaan? 15 Vindt u dat uw kind door de behandeling beter kan omgaan met mensen en situaties, waar het eerder problemen mee had? Ouderbegeleiding Werd het begeleidingsplan voor u naar uw wens uitgevoerd? Vond u de begeleiding van u als ouder de juiste aanpak voor de door u ervaren problemen? Bent u door de begeleiding voldoende vooruit gegaan? Kunt u door de begeleiding beter omgaan met problemen in uw gezinssituatie? Kunt u door de begeleiding beter omgaan met problemen buiten het gezin (school/omgeving)? Vindt u dat de situatie in het gezin door de begeleiding voldoende vooruit is gegaan? Vond u de begeleiding van uzelf voldoende afgestemd op de behandeling van uw kind? De gesloten vragen van de Jeugdthermometer hebben vier PI1: Tevredenheid resultaten 11

12 antwoordcategorieën: 'ja', 'nee', 'weet niet' en 'niet van toepassing'. Van de laatste twee opties is het slechts enkele keren mogelijk deze in te vullen. Wie bepaalt - Jeugdige vanaf 12 jaar over de behandeling - Ouders over de behandeling van hun kind tot 12 jaar - Ouders over de ouderbegeleiding Bron (DIRK) De GGZ Jeugdthermometer over de behandeling van de jeugdige wordt ingevuld door jongeren ouder dan twaalf jaar en door ouders als de cliënt jonger is dan twaalf jaar. De GGZ Jeugdthermometer over de ouderbegeleiding vullen alleen de ouders in. Er is onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid en validiteit van de jongeren vragenlijst is voldoende. Ook de kwaliteit van de vragenlijst ouderbegeleiding is voldoende. De betrouwbaarheid vragenlijst van ouders over de behandeling van hun kind kon niet goed worden vastgesteld. Bransen, M., Kok, I., & Wijngaarden, B. van (2005). De aanpassing van de GGZ Jeugdthermometer versie 2003 tot de GGZ Jeugdthermometer versie Utrecht: Trimbos-instituut. Wie bepaalt - jongeren vanaf 12 jaar - ouders Exit vragenlijst Jeugdzorg Het doel van de Exitvragenlijst is het meten van de beleefde effectiviteit van de hulp door de cliënt bij jeugdzorginstellingen. Voor verschillende werkvelden in de jeugdzorg bestaan verschillende versies (Jeugd & Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Pleegzorg) Voorbeeld oudervragenlijst Jeugd & Opvoedhulp: - Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan. - [ instelling] heeft mij geholpen met de dingen die ik belangrijk vond. - Ik weet waar ik terecht kan als ik nog hulp nodig heb. - Ik heb door de hulp van [naam instelling] meer vertrouwen in de toekomst. - Ik ben door [naam instelling] geholpen met waarvoor ik kwam. - Er is voldoende bereikt door de hulp van [naam instelling]. Elk item wordt beantwoord met een vierpuntsschaal 1-4: 1= helemaal niet mee eens, 4= helemaal mee eens Bron (DIRK) Het instrument wordt gebruikt in de jeugdzorg, na afloop van de hulp. De lijst wordt gekoppeld aan de cliënt en is niet anoniem De methode levert kwantitatieve gegevens op die op landelijk niveau met elkaar te vergelijken zijn. Er is onderzoek verricht naar de psychometrische eigenschappen van de Exit-vragenlijst. De resultaten daarvan zijn niet openbaar. De exit vragenlijst Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is nog niet gevalideerd. Jurrius, K., Havinga, L. en Stams, G.J. (2008) Exitvragenlijst Jeugdzorg. Amsterdam: Stichting Alexander Cliënten-toets (C-toets) De C-toets heeft als doel op hoofdlijnen te signaleren wat ouders en jongeren vinden van de kwaliteit van de jeugdzorg. 4 items hebben betrekking op het doel en het van de hulp: Jeugdige 12+ Ik vind het hulpverleningsplan goed Ik heb samen met mijn hulpverlener de doelen van de hulp bepaald PI1: Tevredenheid resultaten 12

13 De hulp helpt mij echt goed Ik verwacht dat mijn doelen behaald gaan worden Ouders Ik vind het hulpverleningsplan goed Bij beslissingen over de hulp wordt mijn mening belangrijk gevonden De hulp helpt ons gezin echt goed Ik verwacht dat de doelen behaald gaan worden De stellingen zijn te scoren op een vierpuntsschaal (1 = helemaal niet mee eens; 2 = niet mee eens; 3 = mee eens; 4 = helemaal mee eens). Wie bepaalt - Jeugdige ouder dan 12 - Ouders De C-toets wordt periodiek collectief afgenomen (telefonisch of schriftelijk). De resultaten van de toets worden anoniem verwerkt. Betrouwbaarheid en validiteit is onderzocht. De betrouwbaarheid (interne consistentie) is goed Bron (DIRK) De C-toets versie 2007: evaluatie C-toets versie 2004, aanpassing en verantwoording / K. Jurrius, L. Havinga, G. Strating; Stichting Alexander. - Utrecht : MOgroep, p. - (Publicaties Stichting Alexander) Wie bepaalt Bron (niet in DIRK) Tevredenheidsonderzoek voor WMO-klanten Meten van tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor klanten Resultaat ( 1 van de items) De dienst, de hulp of de dienst dat u gekregen heeft, biedt ondersteuning in uw dagelijks leven. 21. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening, hulpverlening of dienst die u gekregen heeft? 22. De manier waarop alles verlopen en geregeld is. Hoe tevreden bent u hierover? 23. Is door de dienstverlening, hulpverlening of de dienst uw zelfstandigheid vergroot? Hoe tevreden bent u hierover? 24. Kunt u door de dienstverlening, hulpverlening of de dienst aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen, of kunt u hierdoor beter functioneren in de samenleving? Hoe tevreden bent u hierover? De stellingen zijn te scoren op een schaal: zeer tevreden, tevreden, ontevreden, zeer ontevreden met een mogelijkheid niet van toepassing Daarnaast wordt gevraagd welke vragen de klant het belangrijkst vindt in de vragenlijst door de drie vragen aankruisen die volgens de klant het beste aangeeft waarover hij tevreden of juist ontevreden is als het gaat om de betreffende dienstverlening of dienst. De gebruiker Voorbeeld vragenlijst die door gemeenten kan worden gebruikt. Niet bekend Model voor onderzoek klanttevredenheid WMO (2006) E, Krone, Rijnkels, H., Vos, F. Leusden: BMC PI1: Tevredenheid resultaten 13

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Inhoud Outcome in Zicht: Wat hebben we gedaan? Outcome en de JGZ? 2 Aanleiding project Gemeenten zijn per 1 jan. 2015 wettelijk verplicht aan te

Nadere informatie

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, november 2012 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, oktober 2012 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Bureau Jeugdzorg Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Bureau Jeugdzorg Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Bureau Jeugdzorg Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de

Nadere informatie

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, december 2011 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl @Tomvanyperen In deze bijdrage Waar gaat het ook

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Tom van Yperen, Stan van Haaren en Paul Nota Nederlands Jeugdinstituut 23 januari 2012 te Breda t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Deze workshop 0 e lijn

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Indicator 2: De mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd.

Indicator 2: De mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd. Indicator 2: De mate waarin er sprake is van uitval uit aanbod in de lokale zorg voor jeugd. Project Doorontwikkeling, uitwerking en toetsing basisset prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd Bram

Nadere informatie

Indicator 5: Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor zorgcoördinatie en één gezin, één plan is geregeld.

Indicator 5: Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor zorgcoördinatie en één gezin, één plan is geregeld. Indicator 5: Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor zorgcoördinatie en één gezin, één plan is geregeld. Project Doorontwikkeling, uitwerking en toetsing basisset prestatie-indicatoren lokale zorg voor

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ

Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ Kwaliteit van de zorg: rapportage prestatie-indicatoren GGZ GGZ Noord- en Midden-Limburg December 2007 GGz Noord- en Midden-Limburg maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk door de resultaten van de Prestatie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 OovrRapportageMeting1213TevredenheidDec13 Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel December 2013 Stek - O&O (F. Brouwer) 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Respons

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Effectieve opgroei- en opvoedhulp

Effectieve opgroei- en opvoedhulp Effectieve opgroei- en opvoedhulp Op weg naar een nieuw stelsel VNG regioconferenties mei 2011 Jo Hermanns UvA HU H&S Consult Tom van Yperen UU Nederlands Doorsneejeugd in Nederland vaart wel Hoogste welbevinden

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie 0 Inleiding Onder het begrip alliantie wordt de werkrelatie tussen u als ambulant hulpverlener en de

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek

Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek Foto: Martine Sprangers Transitie jeugdzorg kan profiteren van vijf jaar cliënttevredenheidsonderzoek Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek Door Kitty Jurrius, Jody Bauer, Leo Rutjes

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling 0 Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling De belangrijkste bevindingen uit onderzoek De behandeling van Yes We Can Clinics is effectief

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Maatschappelijk partnerschap in kwaliteit

Maatschappelijk partnerschap in kwaliteit Maatschappelijk partnerschap in kwaliteit Sturen op outcome Tom van Yperen, Nji / Universiteit Groningen Tiel, 23 januari 2017 Vraagstukken nieuwe stelsel Onder meer: 1. Gebrekkig zicht op kwaliteit* 2.

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Doelen in dialoog. Belang en beperkingen van vraaggericht werken. Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht

Doelen in dialoog. Belang en beperkingen van vraaggericht werken. Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht Doelen in dialoog Belang en beperkingen van vraaggericht werken Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht Congres Mag ik even binnenkomen? Amsterdam, 9 mei 2006 Bij de huisarts Patiënt: Dokter,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel. Klik!

Het kwaliteitsmodel. Klik! Het kwaliteitsmodel Gemeenten beschikken over veel cijfers, maar het is vaak ingewikkeld om de effecten en maatschappelijke resultaten van het jeugdbeleid echt goed in beeld te krijgen. Het blijkt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID

KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen op het

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2016 Uitgevoerd door: Hardegarijp, oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Vragenlijst. GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie )

Vragenlijst. GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie ) Vragenlijst GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie 2003.2) Onderstaande gegevens vooraf in te vullen door de instelling! Naam instelling: Naam circuit: Naam afdeling: Zorgsoort:

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe

Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe Student: W.G.J. Verhoef, 3063321 Docent: Dr. I.E. van der Valk Opdrachtgever: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Leren sturen op kwaliteit

Leren sturen op kwaliteit Leren sturen op kwaliteit Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Groningen 5 november 2015 E-mail: t.vanyperen@nji.nl Twitter: @tomvanyperen De verandering: oude jeugdstelsel (S)MW Vroege

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ

Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ Datum : december 2009 Auteur : Cliëntenraad Versie : 1.1 Inhoudsopgave Inleiding...1 Methode van onderzoek...3 De onderzoeksresultaten...5 Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Wat? In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ (checklist 18-/+) opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist Van 18-

Nadere informatie

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers Monitors voor de jeugdhulp Kwaliteit door grip op cijfers Jeugdhulp in cijfers Om als gemeente of jeugdhulpaanbieder goed te kunnen sturen hebt u betrouwbare informatie en cijfers nodig. De vraag is niet

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie