VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan om terug te keren)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan om terug te keren)"

Transcriptie

1 FAQ S VERSIE 21 OP DATUM VAN 31 OKTOBER 2007 (geldig vanaf 2 november 2007) Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn aangeduid in het rood. VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan <ctrl+home> om terug te keren) 1. Welke dieren zijn herkauwers? 2. Hoe kan de besmetting en de verspreiding van bluetongue gebeuren? 3. Waar komt een besmetting met bluetongue vandaan? 4. Is het virus gevaarlijk voor mensen? 5. Is bluetongue gevaarlijk voor andere huisdieren? 6. Waar leven de muggen? 7. Wat zijn de symptomen van bluetongue bij schapen? 8. Wat zijn de symptomen van bluetongue bij andere herkauwers dan schapen? 9. Moet ik nog steeds een verdenking van bluetongue melden? 10. Welke administratieve gevolgen heeft een besmetting met bluetongue voor mijn veestapel? 11. Mag een herkauwer in België (volledig in het beperkingsgebied gelegen) verplaatst worden? 12. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar delen van Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken en Zweden, die ook in het beperkingsgebied liggen? 13. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar gebieden vrij van bluetongue serotype 8 of naar een toezichtgebied voor bluetongue serotype 8 in de EU? 14. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar een land dat geen lid is van de EU? 15. Is er invoer mogelijk van herkauwers vanuit een andere EU-lidstaat? 1. Welke dieren zijn herkauwers? Ondermeer de volgende dieren zijn herkauwers: runderen, schapen, geiten, herten, reeën, moeflons, buffels, kamelen, dromedarissen en lama s. De maatregelen tegen de verspreiding van bluetongue zijn van toepassing voor al deze diersoorten en gelden voor alle veetelers, dierentuinen, kinderboerderijen, hobbyhouders, enz. 2. Hoe kan de besmetting en de verspreiding van bluetongue gebeuren? Een herkauwer, die met het bluetonguevirus besmet is, kan het virus niet rechtstreeks op een ander dier overdragen. Gewoon contact tussen herkauwers onderling stelt dan geen enkel probleem, ook niet als deze besmet zouden zijn. Het virus wordt tussen herkauwers bijna uitsluitend overgedragen door Culicoides muggen (knijten), die het virus overbrengen door eerst een besmette en later een onbesmette herkauwer te steken. Daarnaast kan de ziekte in theorie ook overgedragen worden door besmette eicellen, embryo s, sperma of bloed (o.a. door het gebruik van dezelfde naald bij een besmet dier en vervolgens bij een niet besmet dier, bijv. bij vaccinatie of bloedname van dieren). M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 1/6

2 3. Waar komt een besmetting met bluetongue vandaan? Het bluetonguevirus kent een levensfase in Culicoidesmuggen (knijten). Deze muggen (2 à 3 mm groot) leven normaal in de warme gebieden rond de Middellandse Zee. Eén van de manieren waarop het bluetonguevirus tot bij ons kan geraken, is dat deze zuiderse muggen tot onze gebieden doordringen, bijv. door de wind, door transport van bijvoorbeeld goederen of dieren of omdat de mug door het opwarmen van het klimaat zijn levensgebied noordwaarts uitbreidt. Ook een eenmalige introductie zoals met het serotype 8, dat momenteel in ons land voorkomt, behoort tot de mogelijkheden. Vermoedelijk is daarbij een besmette herkauwer of een Culicoidesmug, die het virus bevatte, vanuit Afrika of een ander besmet gebied naar Europa gebracht. De besmetting is dan hier opgepikt door een inheemse mug, die gezorgd heeft voor de verdere verspreiding. 4. Is het virus gevaarlijk voor mensen? Het virus is helemaal niet gevaarlijk voor mensen. Alleen herkauwers worden ziek van het virus. 5. Is bluetongue gevaarlijk voor andere huisdieren? Dieren die geen herkauwers zijn, lopen geen risico. Honden, katten of andere huisdieren kunnen er dus niet ziek van worden. 6. Waar leven de muggen? Culicoides (ook wel knijten genoemd) zijn niet de gewone muggen, die mensen steken. Ze zijn wijdverbreid in gans Europa en komen in veel verschillende biotopen voor. Ze worden vaak aangetroffen rond veehouderijen en in de meer vochtige gebieden. Voor de voortplanting hebben ze vochtige, warme en humusrijke grond of ander organisch materiaal nodig, waarin hun eitjes en larven tot ontwikkeling kunnen komen. 7. Wat zijn de symptomen van bluetongue bij schapen? Na een incubatietijd van 2 tot 20 dagen, treden de symptomen op: hoge koorts (41 à 42 C) gedurende meerdere dagen, ontstekingen in de mondholte, gezwollen en soms blauwe tong. Dit gaat gepaard met eetstoornissen en veel slijm uit de neus. Na een week kan mankheid optreden, veroorzaakt door kroonrandontsteking, en/of ontsteking van de huid en de spieren van de poten. Drachtige ooien kunnen spontane abortus ondergaan. Na 8 à 10 dagen gaat het schaap dood, of herstelt het langzaam. Na het eventuele herstel kan het dier kaalheid, onvruchtbaarheid en/of groeivertraging vertonen. Schapen die geïnfecteerd zijn, worden tot 60 dagen of meer als besmettelijk beschouwd. 8. Wat zijn de symptomen van bluetongue bij andere herkauwers dan schapen? Andere herkauwers zijn veel minder ziek wanneer ze door het bluetongue virus besmet zijn. De symptomen zijn veel minder uitgesproken dan bij schapen en zullen zelfs veelal volledig afwezig zijn. Indien er klinische symptomen worden opgemerkt, dan zal dikwijls de muil licht ontstoken zijn, wat gepaard gaat met lichte speekselvloed en letsels op de lippen, de tong en het gehemelte. Ook wordt geregeld manken of andere pootproblemen M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 2/6

3 vastgesteld, meestal door zwelling en aantasting van de kroonrand van de klauwen. Bij drachtige herkauwers kan het virus abortus veroorzaken. Bij andere herkauwers dan schapen en herten is de ziekte maar uitzonderlijk fataal. Runderen die geïnfecteerd zijn, worden tot meer dan 100 dagen als besmettelijk beschouwd. 9. Moet ik nog steeds een verdenking van bluetongue melden? Ja. Bluetongue is een aangifteplichtige ziekte. Dit betekent dat elke verdenking van de ziekte onmiddellijk aan de dierenarts moet gemeld worden. Deze zal het Voedselagentschap verwittigen en de nodige bloedmonsters nemen voor een bevestiging, indien hij na een onderzoek van het zieke dier een besmetting met het bluetongue virus niet kan uitsluiten. Het is erg belangrijk dat iedereen deze meldingsplicht nauwkeurig opvolgt. Bluetongue kan immers zeker bij schapen met andere, veel gevaarlijkere ziekten als mond- en klauwzeer verward worden. Er moet dan ook bij elke verdenking een onderzoek gebeuren door de dierenarts om de oorzaak van de ziekte uit te klaren. 10. Welke administratieve gevolgen heeft een besmetting met bluetongue voor mijn veestapel? Een besmetting met bluetongue heeft geen administratieve gevolgen voor uw veestapel. Dezelfde maatregelen, die ook van kracht zijn op een niet besmet bedrijf, gelden ook voor uw dieren. Uw dieren zullen met andere woorden in het ganse land vrij vervoerd kunnen worden en kunnen van dezelfde regels genieten bij uitvoer naar de buurlanden of naar andere gebieden. Er geldt enkel als algemene regel dat geen zieke dieren mogen verhandeld worden. 11. Mag een herkauwer in België (volledig in het beperkingsgebied gelegen) verplaatst worden? Ja. Herkauwers kunnen in het ganse land vrij verplaatst worden. Wel dient de algemene regel in acht te worden genomen, dat indien er mogelijke symptomen van bluetongue of een andere ziekte worden opgemerkt, het verboden is om het dier te verplaatsen. De verantwoordelijke van de dieren moet dan zo snel mogelijk de bedrijfsdierenarts verwittigen. 12. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar delen van Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken en Zweden, die ook in het beperkingsgebied liggen? Ja, de uitvoer binnen het beperkingsgebied, dat nu Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken en Zweden bevat, is mogelijk, op voorwaarde dat het dieren betreft die geen klinische symptomen van bluetongue vertonen. Indien een land daarbij geen toezichtgebied heeft afgebakend, dan zijn er bij deze uitvoer geen bijzondere voorwaarden voor bluetongue van kracht. Indien een land wel een toezichtgebied in het beperkingsgebied heeft afgebakend, zijn strengere regels van toepassing. Deze worden behandeld onder vraag 13. Een kaart met M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 3/6

4 het beperkingsgebied is beschikbaar op onze website Voor wat betreft de uitvoer binnen het beperkingsgebied zijn de normale regels voor certificering voor intracommunautaire handel van toepassing. De aanvrager van het gezondheidscertificaat zal zelf informatie inwinnen om te achterhalen of de plaats van bestemming al dan niet in een toezichtgebied is gelegen. 13. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar gebieden vrij van bluetongue serotype 8 of naar een toezichtgebied voor bluetongue serotype 8 in de EU? Verplaatsingen van herkauwers vanuit België naar een toezichtgebied of naar de gebieden vrij van bluetongue serotype 8 (BT-8) in de EU, zijn toegelaten indien het om veilige dieren gaat en bij dergelijke verplaatsingen zowel de dieren als de voertuigen een gepaste behandeling met een erkend insecticide of een repellent te hebben ondergaan. De lijst met erkende middelen is te raadplegen op Deze verplichting is niet van kracht voor dieren bestemd voor onmiddellijke slacht. Veilige dieren zijn dieren die bestemd zijn voor onmiddellijke slacht, dieren die voldoende lang volledig beschermd zijn geweest tegen de vectormuggen, of dieren die immuun zijn voor het BT-8 virus. De volgende herkauwers worden als veilige dieren beschouwd: dieren bestemd voor onmiddellijke slacht, op voorwaarde dat de volgende punten alle gerespecteerd worden. Het gaat om dieren: o die afkomstig zijn van een bedrijf waar ten minste 30 dagen voor vertrek geen bluetongue werd vastgesteld. o waarvan het vervoer onder officieel toezicht (verzegeling) gebeurt. o die binnen de 24 uren na aankomst dienen geslacht te worden. o waarvan de verplaatsing gemeld wordt ten minste 48 uren op voorhand door de bevoegde overheid van de plaats van vertrek aan de bevoegde overheid van de plaats van bestemming. o die, indien van toepassing, naar slachthuizen worden gevoerd die door het land van bestemming werden aangeduid. Bij deze transporten dient geen behandeling met insecticiden te gebeuren. dieren die tot aan het vertrek voldoende lang beschermd zijn geweest (quarantaine) tegen aanvallen van vectormuggen: o gedurende ten minste 60 dagen, ofwel o gedurende ten minste 28 dagen, gevolgd door een ELISA-test met gunstig (BT-negatief) resultaat, ofwel o gedurende ten minste 14 dagen, gevolgd door een PCR-test met gunstig (BT-negatief) resultaat dieren tijdens de vectorvrije periode die aan één van de volgende voorwaarden voldoen. Het gaat om dieren die: M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 4/6

5 o geboren zijn tijdens deze vectorvrije periode en een PCR-test met gunstig (BT-negatief) resultaat hebben ondergaan. De bloedname moet ten vroegste 7 dagen voor vertrek gebeurd zijn. Ofwel o ten minste 60 dagen in de vectorvrije periode hebben verbleven, gevolgd door een PCR-test met gunstig (BT-negatief) resultaat. De bloedname moet ten vroegste 7 dagen voor vertrek gebeurd zijn. Ofwel o ten minste 28 dagen in de vectorvrije periode hebben verbleven, tijdens dewelke een ELISA-test met gunstig (BT-negatief) resultaat werd uitgevoerd. Ofwel o ten minste 14 dagen in de vectorvrije periode hebben verbleven, tijdens dewelke een PCR-test met gunstig (BT-negatief) resultaat werd uitgevoerd. dieren die gevaccineerd werden in het kader van een goedgekeurd vaccinatieprogramma, die zich in de beschermingsperiode van het vaccin bevinden en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen. Het gaat om dieren die: o ten minste 60 dagen voor het vertrek werden gevaccineerd, ofwel o ten minste 14 dagen na het begin van de beschermingsperiode van het vaccin, een bloedname gevolgd door een PCR-test met gunstig (BTnegatief) resultaat hebben ondergaan, ofwel o geboren en gevaccineerd werden tijdens de vectorvrije periode, ofwel o gevaccineerd werden na 60 dagen in de vectorvrije periode te hebben verbleven, ofwel o gehervaccineerd werden tijdens de beschermingsperiode van de vorige vaccinatie dieren die na besmetting door het BT-8-virus en het eventuele doormaken van symptomen, van nature immuun zijn geworden en die: o ten minste 60 dagen en ten hoogste 360 dagen vóór vertrek een ELISAtest hebben ondergaan die aantoont dat antistoffen tegen het BT-8-virus in het bloed aanwezig zijn, ofwel o ten minste 30 dagen voor het vertrek een ELISA-test hebben ondergaan die aantoont dat antistoffen tegen het BT-8-virus in het bloed aanwezig zijn. Bovendien moet een PCR-test met gunstig (BT-negatief) resultaat bekomen worden na een bloedname van ten hoogste 7 dagen voor het vertrek. 14. Is er uitvoer mogelijk van herkauwers vanuit België naar een land dat geen lid is van de EU? Uitvoer naar een derde land is mogelijk mits voorafgaand akkoord van dit land, en op voorwaarde dat het transport en de dieren voldoen aan de eisen gesteld door dit land en de landen waardoorheen het transport gebeurt. Hiervoor dient men zich tot het Federaal Voedselagentschap te richten. M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 5/6

6 15. Is er invoer mogelijk van herkauwers vanuit een andere EU-lidstaat? Ja, op voorwaarde dat het dieren zijn die geen klinische symptomen van bluetongue vertonen. Indien de uitvoer gebeurt vanuit: het beperkingsgebied voor BT-8 of een zone die vrij is van bluetongue, zijn er geen bijkomende voorwaarden. een beperkingsgebied voor een serotype van bluetongue verschillend van BT-8, dient het transport te voldoen aan de voorwaarden behandeld onder vraag 13. Alle voorwaarden waaraan deze transporten moeten voldoen, zijn te vinden in het document J129 verplaatsingen van herkauwers in het kader van het intracommunautair handelsverkeer en het document J130 monsterneming voor het intracommunautair handelsverkeer te vinden op de FAVV website M:\CRIS\AI\bluetongue\FAQ's\FAQ\ _faq_v21_nl.doc 6/6

Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland

Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland M.C.M. Mourits en H.W. Saatkamp Bedrijfseconomie Wageningen Universiteit 2010 Thema Diergezondheid BO 08 010 Project BO 08 010

Nadere informatie

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky:

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: EIEREN VLEES VEE Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: Aline de Koeijer (ASG/WUR), Don Klinkenberg (FD/UvU),

Nadere informatie

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk EU Verordening 1/2005 Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk 2012 Introductie Hoe gebruikt u deze brochure? Jaarlijks worden miljoenen dieren dwars door Europa in vrachtwagens

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

PRAKTISCH VAKANTIE UW DIER GAAT MEE

PRAKTISCH VAKANTIE UW DIER GAAT MEE PRAKTISCH VAKANTIE UW DIER GAAT MEE l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Het is natuurlijk ontzettend gezellig als u uw huisdier

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER STAMARIL, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Gelekoortsvaccin (levend). Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES MA : Vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorisation) Certificaat ATP (Accord Transport Perissables): geldt voor internationaal vervoer met

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Wat is hiv en wat is aids?

Wat is hiv en wat is aids? Hiv en aids Wat is hiv en wat is aids? Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het kan het lichaam op verschillende manieren binnendringen. Eenmaal in het lichaam begint het virus het afweersysteem af te

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D

N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D Secretariaat Sleedoornlaan 23 6841 AB ARNHEM secretariaat@tollertales.nl Ledenadministratie Leidijksweg 2 9695 CR BELLINGWOLDE

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. ALGEMENE REISVOORWAARDEN KOM TRAVEL B.V. / KOMFLY.COM Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. Artikel 1: Algemeen Bij het boeken

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis Eindrapport De crisis tussen mens en dier Evaluatie bestrijding AI-crisis EINDRAPPORT DE CRISIS TUSSEN MENS EN DIER EVALUATIE BESTRIJDING AI-CRISIS Utrecht, maart 2004 Marja den Boer Lars Canté Annelies

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

Slakkenkorrels: niet zonder risico!

Slakkenkorrels: niet zonder risico! Slakkenkorrels: niet zonder risico! Praktische tips voor een correct gebruik en opslag, zonder risico voor uw huisdieren Hoe slakkenkorrels veilig gebruiken en opslaan? Iedereen met een tuin heeft het

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie