HOMEOPATHIE OP HET HOOGSTE NIVEAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOMEOPATHIE OP HET HOOGSTE NIVEAU"

Transcriptie

1 HOMEOPATHE OP HET HOOGSTE De natuurlijke tendens van ons organisme is groei, ontwikkeling en herstel. Onder organisme versta ik dan alles wat we bedoelen als we onszelf ik' noemen. Allereerst ons lijf: bij kneuzing gebruiken we Arnica. Vervolgens ons functioneren als organisme met orgaansystemen en reflexen: bij bronchitis met steekpijn in de borstkas bij hoesten past een homeopathisch geneesmiddel als Bryonía. Ten derde ons bestaan in relatie tot de ander met alle emoties die dat kan oproepen: bij depressie ten gevolge van onderdrukte woede past onder andere Aurum. En dan het vierde niveau: de voortgang van onze zelfverwezenlijking kan stagneren en ook dat levert ons organisme de mogelijkheid om door middel van symptomen te kennen te geven dat het behoefte heeft aan herstel. De vier niveaus vormen een geheel en bij een verstoring op het vierde, hoogste niveau zullen tevens symptomen op lagere niveaus optreden. Hoe vinden we in de homeopathie nu een middel dat past bij levensloopproblematiek? Een voorbeeld. SYMBOSE De groep van de korstmossen, bijvoorbeeld rendiermos, is in de homeopathie verbonden met het thema symbiose. Korstmossen zijn een samenlevingsvorm van schimmels en algen die elkaar nodig hebben om te overleven; ze leven op stenen en boombast, kunnen extreme droogte en kou verdragen, en hebben geen wortels nodig, omdat ze hun water uit de lucht kunnen halen. De schimmel kan alleen sporen vormen als de alg leeft. Deze planten kunnen, als homeopathisch geneesmiddel bereid, katalyserend werken op de zelíverwerkelijking van mensen die zich lenen voor symbionten, die zich voor anderen uitsloven en er niets voor terugkrijgen, die hard werken en zelf weinig nodig hebben. Lichamelijk hebben ze snel een vol gevoel na het eten en ze lijden aan slaapstoornissen, zoals een dienstbode die bij nacht en ontij moet opdraven en daardoor nooit rustig kan eten en slapen en haar eigen levensritme kan volgen. Een van deze korstmossen, Sticta pulmonaria, is bekend als geneesmiddel bij een slijmbeursontsteking van de knie, zoals vroeger dienstmeiden kregen die op hun knieën de vloer moesten schrobben. lemand die in zijn leven niet aan eigen verwerkelijking toekomt door symbiose met een ander, zal op Sticta pulmonaria reageren met een vermindering van slaapstoornissen en het ondernemen van stappen om uit de symbiose weg te komen. MATERA MEDCA Bij deze methodiek wordt de similiawet toegepast op basis van aanvullingen op de materia medica vanuit het plantenleven, diergedrag en de plaats die mineralen in de schepping innemen. Symbiotische plant voor symbiotisch levende mens. Schuchter dier voor schuchtere mens. Lanthaniden voor mensen die bewust aan hun innerlijke ontwikkeling werken. De huidige homeopathie-generatie werkt aan de materia medica van dit vierde niveau. Met die materia medica moet men dan ook vertrouwd zijn om een middel te kunnen kiezen. Daarnaast is proíessionele afstand tot de problematiek een vereiste; daardoor is het uiterst moeilijk om op dit niveau een middel voor jezelí te kiezen.. HN.4.. AUGUSTUS JAARGANG 121, NR 4

2 fy' ^Ë -rff' *a G? i x # i ï dffi L

3 ZELF JE GENEESMDDEL KEZEN i De homeopathie kent een lange traditie in zelfmedicatie, doordat ze vanaf haar ontstaan controversieel is geweest. De gevestigde medische orde heeft de homeopathie meteen op theoretische gronden verworpen. Daardoor waren mensen op zichzelí aangewezen om een middel voor hun kwalen te kiezen. Uitgangspunt bij het kiezen van een homeopathisch geneesmiddel is het waarneembare, ongeacht de mogelíikheid van een verklaríng. Deze keuze berust op patroonherkenning en synthetisch denken. Dit denken is de tegenhanger van causaal-analytisch denken waarin het opsporen van oorzaak-gevolgrelaties centraal staat en redeneringen vanuít het verklaarbare als uitgangspunt worden gekozen. Er zijn altijd onverklaarde íenomenen geweest en die zullen er altijd blljven. Beide manieren van denken hebben dan ook bestaansrecht. DAGNOSE EN NDVDU Het analytisch denken stelt zich ten doel in de werkelijkheid wetmatigheden te ontdekken door regelmatigheden op te sporen. Een voorwerp dat je loslaat, valt recht naar beneden. Een steen die je van je aí gooit, valt in een boog. Als je dit maar lang genoeg bestudeert, ontdek je vroeg of laat net als Newton de mechanicawetten. Bij het zoeken naar wetmatigheden is de aandacht gericht op wat altijd hetzelfde is. Ook bij ziekten is dat zo, daarom hebben ze een diagnosenaam. Die naam behelst een categorisering: wat is de overeenkomst tussen deze maagzweer en die maagzweer? ln de homeopathie gaat het er juist om wat er níet hetzelfde is, wat het individuele is in het ziek zijn. Hoe heeft iemand maagpijn? Wanneer? Hoe voelt hij zich erbij? De ziektediagnose kan nog gesteld worden als iemand overleden is; bij de lijkschouwing vind je immers de maagzweer terug. Maar de keuze voor een homeopathisch geneesmiddel kenmerkt het leven: bij overlijden zijn de pijn, de angst, het zweten en de slapeloosheid verdwenen. MATERE, FUNCTE EN BETEKENS Er zijn dus twee niveaus te onderscheiden: materie en leven. Ons lijf en datgene wat het doet íunctíoneren. Ofwel het niveau van de atomen en moleculen waaruit ons lichaam bestaat, en het niveau van de íunctie, waar organen een samenhangend organisme vormen (zie de onderste twee rijen in íiguur 1). Om duidelijk te maken wanneer zelfmedicatie de aangewezen mogelijkheid is, onderscheid ik nog twee hogere niveaus: betekenis en bestemming. Mensen kennen betekenis toe aan de wereld om hen heen en bepalen op basis daarvan hun keuze en hun verhouding tot de ander. Dit is een hogere functie die planten en dieren niet hebben (zie de derde kolom in íiguur '1). Op al deze niveaus kan menselijk lijden zich uiten. De materie van ons lichaam kan zijn samenhang verliezen - denk bijvoorbeeld aan een bloeding na kneuzing. Vanuit het niveau erboven wordt die blauwe plek (weefsel, structuur) hersteld, omdat de íunctie dat regelt. Als je niet zou leven, dan zou die blauwe plek blijven. Zoals de materie hersteld wordt vanuit de íunctie, zo worden stoornissen in de functie hersteld vanuit de betekenis. Sommige mensen krijgen maagpijn van ergernis om dingen waar een ander zijn schouders over ophaalt. Het hangt er maar net van af welke betekenis je een voorval geeft. Wanneer iemand leert 'ergerniswekkende situaties'te relativeren heeft hij geen maagpijn meer. Doordat er in je bewustzijn een verandering optreedt, gaat je lichaam anders reageren. BESTEMM NG lemand kan ook besluiten zijn leven anders in te richten, door bijvoorbeeld een baan te zoeken waar hij zich niet ergert. Stoornissen in de betekenisgeving worden hersteld vanuit een gewijzigde levensloop (zie de bovenste rij in figuur 1). Er zijn ernstig zieke mensen die hun leven een nieuwe bestemming geven: ik wil mijn kleinkind zien opgroeien, ik wil mijn zaak nog aan mijn kind kunnen overdragen, ik wil mijn moeder verplegen tot haar dood, ik wil in deze wereld God nog ontmoeten... Mensen die zo hun leven een gewijzigde bestemming geven, brengen ook een verandering aan in hun bewustzijn. Ze leven dan vaak veel langer en meestal ook gelukkiger dan de medische wetenschap voor mogelijk had gehouden. Bij kankerpatiënten die - zoals dat dan genoemd wordt - 'spontaan genezen' is dit veelvuldig opgemerkt. Bestemming heeft dus zeggenschap over betekenis, functie en materie en wordt vanuit je intentie aangestuurd. Elk niveau wordt dus hersteld vanuit het erboven gelegene. De medische wetenschap kan dit niet BETEKENS Furucrrr MATER E WERK NGSG EB ED LEVENSLOOP GEDRAG o Rc A t\l s M E E F L E x, ill sr nrr ól -R WEEFSEL, STiUCTUUR' CD utflngsvorm VERHOUDNG TOÍ ZELF, LEVENS NTENT E VERHOUDNG K - DE ANDER SYM PTOOM K EN M ER K ÉN WEEFSELBESCHADGNG OF STRUCTU U RVERAN D ER NG l a*r*or,aooal LEVENSTHEMA'S G EMOEDSSYMPTOMEN KLNSCHE ZEKTEBEELDE N ORGAANGERCHT - -l i i HN/.. JUN JAARGANG 121, NR 3

4 L ZELF JE GENEESMDDEL KEZEN l Levensthema's VERHOUDNG TOT ZELF LEVEN S LOOP BESTEMM NG VERHOUDNG K. G ED RAG BETE KEN S Gemoeds- 4., symptomen \ \ DE ANDER \. \ \ \ j MATER E WEEFSEL, STRUCTUUR STRUCTUURVERAN DER NG FUNCT E ORGANSME, REFLEX SYM PTOOM KEN M ERKEN l Orgaan-gerichte homeopathie (linische homeopathie l Figuur NVEAUS VAN BEHANDELNG Het ordenen in patronen vindt in de homeopathie op verschillende niveaus plaats, volgens verschillende principes. ln het onderste niveau kies je een geneesmiddel op basis van een een-op-eenrelatie: bij kneuzingen Arnica, bij verstuikingen Ledum, bij insectensteken Apis, bij huidonreinheden Calendu/a et cetera. Dit is een koppeling van het weefsel met het middel. Het therapiedoel is hier orgaangericht. Op het niveau van de functie worden de symptomen gekozen op basis van reacties van het levende organisme. Sommigen krijgen bij afkoeling spierpijn, anderen een blaasontsteking. Sommigen ervaren stekende pijnen, anderen brandende of kloppende. Het therapiedoel is hier gericht op klinische diagnoses als blaasontsteking, slapeloosheid, bronchitis en menstruatiepijn. Hierbij worden levenskenmerken opgespoord waarbij een techniek past die is ontwikkeld door Clemens Maria von Bónninghausen ( ó4). Een symptoom wordt volledig beschreven met de volgende kenmerken: lokalisatie (spiel blaas), sensatie (brandend, stekend), modaliteiten, omstandigheden of aanleidingen die een verergering of verbetering geven (klachten door vochtig weer, door een teleurstelling) en ten slotte begeleidende symptomen (koude voeten bij hoofdpijn). Deze manier van middelkeuze kan worden aangeduid als 'klinische homeopathie', omdat als uitgangspunt het klinische ziektebeeld gekozen wordt. Hierbij worden ter vereenvoudiging vaak complexmiddelen gebruikt. Op het niveau van betekenis speelt het gedrag een rol. Hoe reageert iemand in bepaalde omstandigheden? ln het maagpijnvoorbeeld zagen we dat de klacht aíhing van de interpretatie. Dat is veel persoonlijker dan een blauwe plek krijgen als je je stoot. Op dit niveau spelen emoties een grote rol. ln de homeopathie spreken we van gemoedssymptomen. Waar het in de klinische homeopathie dus gaat over fysieke omstandigheden en de reactie daarop (spierpijn bij vochtig weer), gaat het hier over mentaal-emotionele reacties in de relatie tot de ander, bijvoorbeeld: boos worden of verdrietig zi.jn. Op dit niveau bestaan er in de homeopathie talloze symptomen die interpreteerbaar zijn en geordend kunnen worden in geneesmiddelbeelden. Aan deze techniek is de naam van James Tyler Kent verbonden. BEHANDELPLAN n figuur 2 geef ik de niveaus weer in een cirkel, omdat het niet om een hiêrarchie gaat, maar om een cyclus. De verschillende uitingsvormen van de mens, materie, functie, betekenis en bestemming, melden zich in het leven beurtelings met symptomen oí andere signalen. Op het orgaanniveau en het klinische niveau is de keuze van een geneesmiddel relatief gemakkelijk, omdat de individualiteit van de persoon op die niveaus nauwelijks een rol speelt. Bij een kneuzing neem je bijvoorbeeld eenvoudigweg Arnica. Diagnostiek op het bovenste niveau gaat over de relatie tot jezelí en heeft te maken met een inventarisatie van bewustzijnsinhoud. Hier is een relatie met een ander nodig in de vorm van een dialoog die je onmogelijk met jezelf kunt voeren. Op dat niveau wordt het heel moeilijk om zelf een geneesmiddel te kiezen. Het therapiedoel is het mogelijk maken van veranderingen op bewustzijnsniveau door middel van een homeopathisch geneesmiddel. Diagnostiek op dit niveau is de laatste vijftien jaar ontwikkeld door mensen als Rajan Sankaran, Massimo Mangialavori en Jan Scholten. Het doel van de klassieke homeopathie is het hoogste niveau te vinden waar iets mis is en informatie te verschaffen - door middel van een homeopathisch geneesmiddel - die het organisme in staat stelt betere oplossingen te vinden. o HM,. JUN JAARGANG 121, NR 3

5 CATEGORSEREN N DE HOMEOPATHE temperament koud en nat (water), cholerisch is warm en droog (vuur), melancholisch is droog en koud (aarde) en sanguinisch ten slotte warm en nat (lucht). Elk van deze temperamenten heeft een aantal kenmerken die gemakkelijk herkenbaar zijn in het dagelijks leven. ln figuur 1 zijn van deze vier temperamenten de belangrijkste kenmerken weergegeven. REPERTORUMORDENNG VAN FLURY Flury heeft op basis van de hierboven geschetste gedachten een repertorium ontwikkeld in de vorm van een kaartsysteem, waarin de volgende hiërarchie is aangebracht: de eerste kaarten geven per temperament de middelen die erbij horen, gevolgd '(lachten ontsta àn, omdat de persoon dte ze kril gt, ze krtjgen kan' Fernand Debats en de kaaftenbak van Rudolf Flury AANLEG ALS UTGANGSPU Klachten ontstaan allemaal omdat de persoon die ze krijgt, ze krijgen kan. Er is een voedingsbodem op basis waarvan de één dit symptoom krijgt en de ander iets anders. Wanneer twee mensen uit de warmte de kou in gaan, kan de één een blaasontsteking oplopen en de ander spit in zijn rug. Kennelijk is er al iets aanwezig, een aanleg oí diathese***. Dan moet ook deze diathese bij de ordeningsprincipes in acht worden genomen en wel als belangrijkste, omdat die diathese aan alle symptoomvorming voorafgaat. De volgende stap was een indeling in diathesen te vinden die zo dicht mogelijk bij de natuur staat. Flury vond die in de klassieke hippocratische temperamenten: het cholerische, sanguinische, ílegmatische en melancholische temperament. ln de eerste eeuw werden deze vier door de Romeinse arts Galenus in verband gebracht met de vier elementen - aarde, vuur, lucht en water - die door Empedocles vijfhonderd jaar eerder werden gezien als bouwstenen van de natuur. De elementen werden gekenmerkt door een combinatie van de polen koud-warm en droog-vochtig. Dan is het flegmatische door de kenmerken lichaamswarmte, leeftijd, gelaatstrekken, lichaamsbouw en karakter. Vervolgens het tijdsverloop: symptomen die heítig en snel beginnen of langzaam en dan weer plotseling verdwijnen. Hierna jaargetijden, maanstand, menstruatieritme, tijd van de dag, periodiciteit. Hierop volgen de invloed van lichaamsbeweging en inspanning, invloed van kou, warmte, spijsvertering en alle andere modaliteiten. Daarna de functies van het lichaam, eetlust, slaap, dromen. Hierop volgen de orgaansystemen, gewrichten, hart- en vaatstelsel, centrale zenuwstelsel, huid en ten slotte de lichaamsdelen van nêus tot en met tenen. Dit repertorium is goed bruikbaar wanneer iemands temperament duidelijk op de voorgrond staat. Hiermee heeít Flury niet alleen een zeer bruikbaar repertorium ontworpen. maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de filosofisch-wetenschappelijke onderbouwing van het praktischmedische handelen in de homeopathie.. Zweetha nden voorgoed voorbij! 'é4 5,i..i'"H'! ll1tr #" ss 5 Zweetluchtvoorgoedvoorbij! HN.4.. AUGUSTUS JAARGANG 121, NR 4

6 L L CATEGORSEREN N DE HOMEOPATHE cholerrsch MELANcHoLscH SANGUNSCH FLEGMATSCH ÍD LCHAMELJKE WARME, STEVGE DROGE EN HARDE KENMERKEN j guto, HUU, srerr ) EFN werrsrls' srerr BEHAARD, VASTE WEEFSELS, G ESP ERD t- KRACHTtc, PASSE, BEHAARD, KNOKG *,r, t*,r*,o, L UTTDRUKKNGS- BEWEGNG JOVAAL, STRAM' GEREMD' GROTE ukv ltr GEBAREN ueoanelr KARAKTER KLENE BEWEGNGEN GEPASSONEERD, SCEPTSCH uoeotc, M PULS EF LEDER, ACTEF, BEVELEN D, HARDLEERS, TRAN N EK, HUMORLOOS,, J near-tsrrsch i l--r"r..o-o*, 'NELLE l;*"^t-' AANLEG i wetrutc lnlrlarlef' NWENDGE WOEDE, AUTONOOM, SYSTEMATSCH, PLCHTM ENS, SARCASTSCH, ZONDER KUNSTGEVOEL, welnlg ANGsr lsnt..rsvenrentruc, verterng' HARDE POLS, VEEL 1:ll:,:ïi::-,. iovencnrucsklachren M ENSTRUATE PATHOLOGSCH E AANLEG ARTEROSCLEROSE, loropt-t*tr MAAGZWEER, DEPRESSE, ARTROSE, MALGNOMEN, WEEFSELVERHARD NG Ë'ï WARM, WEEK, SERLJK, LENG EXPRESSEF, G RAC EUS, HARMON SCH SNEL ENTHOUSAST, GEEFT SNEL OP, SNEL BOOS EN SNEL WEER VERGETEN, STROV U U R, SUGGESTBEL, ANGSTG, SPEELS, G R APPG SNELLE VERTERNG, SNEL KOORTS VATBAAR, ALLERGE, PARAN oïde, HYPERTENSE, LONGAANDOENNGEN, LO N G -TBC, MATGNOMEN WEEK, OPGEZETTE WEEFSELS, SPAARZAAM EN DUN HAAR, SLAPPE BANDEN ONZEKER, VORMLOOS, SCH UCHTER, ONDERDANG L *.r.or.*. GEEN NTATEF, GROEPSM EN5, GEHOORZAAM, KAN NET DELEGEREN, BESLU TELOOS, G EDU LDG, rrontsch, MUZKAAL t_ ZWAKKE MAAG, MOET VAAK ETEN, GERNGE MENSTRUATE, VROEGE OVERGANG GEVOELG VOOR NFECTES, KWAKKELG, NEUROSEN, SLJMVLES- AANDOENNGEN, DARREE, COLTS, DARM-rBc r Figuur 1: de belangrijkste kenmerken van de vier temperamenten toepassen. Wij gaan in ons denken van algemeenheden naar bijzonderheden. Dit betekent dat we ook bij het hiêrarchisch ordenen van algemeen naar specifiek moeten werken' Dit principe was ook al door Hahnemann, Kent en anderen opgemerkt, maar de consequenties die Flury eruit afleidde, gaan verder. 'Natuurlijke processen volgen altijd een doelgerichte beweging', stelt Flury in navolging van Aristoteles' Een beweging heeft allereerst een begin en vervolgens een verloop en ten slotte een einde. Om te bewegen is ook een lokalisatie nodig en ten slotte heeít een beweging een tijdsverloop en een ritme. Bij het begin van de beweging hoort de aanleiding of oorzaak van een klachtenpatroon (in de homeopathie 'causa' genoemd), bijvoorbeeld klachten ten gevolge van afkoeling of ten gevolge van ergernis. Bij het tijdsverloop horen de omstandigheden die het verloop van de klachten beïnvloeden (modaliteiten). Een klacht kan verergeren of verbeteren door omstandigheden, bijvoorbeeld: hoofdpijn die verergert door kou, spierpijn die verbetert door beweging' De lokalisatie spreekt voor zich, een klacht uit zich ergens in het lichaam' Het tijdsverloop en ritme kunnen zich uiten als bijvoorbeeld verergering in de namiddag, of maand- en jaarritmen' seizoenen of periodiciteit. Klachten die steeds in de zomer erger worden, klachten gebonden aan de menstruatie, klachten die elke dag op precies hetzelfde tijdstip optreden' De kenmerken van geneesmiddelbeelden worden ons geleverd door geneesmidjelproeven en omdat deze bij gezonde personen worden doorgevoerd, leveren ze iníormatie die niet het karakter heeft van de chaos van ziekte (symptomen), maar van de ordening van levensprocessen. Flury onderscheidt 'symptomen" die bij ziekte optred en, en'zeichen', te vertalen als 'ken-tekenen' of kenmerken, die in geneesmiddelproeven ontstaan en op ziektesymptomen líiken, maar dus niet een ziekte zíin' Deze kenmerken, aldus Flury, kunnen geordend worden op een manier die voor ons begrijpelijk is, namelijk in een hiërarchie, juist omdat ze niet tot de chaos van ziekten behoren' HM. AUGUSTUS 2010 ' JAARGANG 121, NR 4

7 t{ \..'i {i,. dl F. l,l,{ ' "1i1 f,-.: "f.a l'.1 S, ï!

8 CATEGORSEREN N DE HOMEOPAT HrE ) Om beter en sneller homeopathische geneesmiddelen voor te kunnen schrijven, zocht de Zwitserse arts Rudolf Flury ( ) naar een ordening van ziektesymptomen. Die vond hij in de vier klassieke hippocratische temperamenten: cholerisch, melancholisch, sanguinisch en flegmatisch. Flury ontwikkelde vervolgens een bruikbaar repertorium in de vorm van een ingenieus kaartsysteem, en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de homeopathie. Door Fernand Debats, ar:s r co ri.onreopath ie en redactielid Rudolf Flury komt de eer toe als eerste na Hahnemanns echtgenote Melanie d'hervilly de zogenaamde LM-potenties vervaardigd te hebben. ïoen in 1921 de zesde editie van Organon der Geneeskunst, Hahnemanns hoofdwerk, uit een kist op zolder opdook, kreeg Flury dit in handen en was verbaasd dat Hahnemann op hoge leeftijd nog een nieuwe bereidingswijze had bedacht. Hij vond het de moeite waard dit eens uit te proberen en ontdekte dat LM-potenties voor het behandelen van chronische klachten grote voordelen boden. Daarna zijn de LM-potenties een triomftocht over de wereld begonnen. lk kwam ze op het spoor rond 1980, in het begin van mijn carrière als artsvoor homeopathie door het lezen van werken van Vógeli en Eichelberger, die ook de voordelen van LM's benadrukten, en heb ze sindsdien bij voorkeur voorgeschreven. ORDENNG VAN SYMPTOMEN Eenmaal bij Flury aanbeland, ontdekte ik dat deze Zwitserse arts-fllosoof ook een belangrijke bijdrage had geleverd aan de ontwikkeling van de opzet van het repertorium*. Er bestaan in de homeopathie zo'n honderd repertoria en dit geeft al aan dat een repertorium op allerlei manieren kan worden samengesteld. De vraag daarbij is: op welke manier kunnen die vele duizenden symptomen zodanig geordend worden dat ze gemakkelijk terug te vinden zijn? De meest voor de hand liggende manier is volgens lichaamsdeel of op alfabet, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Zoals je boeken in een bibliotheek ook volgens verschillende ordeningsprincipes kunt indelen: naar titel, naar auteur, naar onderwerp, naar omvang, naar jaar van publicatie et cetera. Kenmerken die moeilijk in een repertorium of alfabet zijn onder te brengen, zijn bijvoorbeeld tijden van de dag waarop een klacht verergert en de aanleiding voor het ontstaan van klachten, zoals teleurstelling en krenking. * Een repertotium is een sood cata/ogus, waarin symptomen opgesomd zijn met daarbij de geneesmiddelen die dit symptoom in hun geneesmiddelbeeld hebben - heuij aangetoond in een geneesmiddelproef, hetzij door registratie van genezen patiënten. ** De homeopathische mateila medica is de vezameling van alle kenmerken die gevonden worden bij homeopathèch geneesmiddelondezoek (de zogenaamde geneesmiddel proeven). *** Het woord diathese geeít aan dat er aanleg voor bepaalde ziekten aanwezig is; het is vemant aan het begrip constitutie, maar dat begrip heeft meer betrekklng op de algehele gesteldheid, los van specifieke ziekteaanleg. Flury beredeneerde vanuit de filosofie van Aristoteles dat de beste manier om de symptomen van de materia medica** te ordenen er één moet zijn die overeenkomt met natuurverwante categorieën. Zijn redenering luidt als volgt. Het gaat erom de similiawet toe te passen, volgens welke de symptomen van de patiënt vergeleken worden met bekende symptomen uit de materia medica. Om dit systematisch te kunnen doen, moeten de bij de patiènt gevonden symptomen geordend worden in volgorde van belangrijkheid, want de belangrijkste symptomen leggen bij de keuze van het middel het meeste gewicht in de schaal. Kort gezegd houdt dit in dat de meest individuele symptomen het belangrijkste zijn. Nu is ziekte op zichzelí het tegen- 'Zreklgprocessen zlir' een verlies van ordenitg en toename van chaos' overgestelde van een geordend proces. Ziekte kenmerkt zich juist door verlies van de natuurlijke ordening. De veranderingen bij ziekte zijn niet doelgericht. Ziekteprocessen zijn te beschouwen als verlies van ordening en toename van chaos. De verschijningsvorm van ziekte is derhalve in zijn aard chaotisch en levert dan ook geen aanwijzingen voor wat belangrijk is en kan niet als basis dienen voor categorisering. Dit is een wezenlijke stap in Flury's gedachtegang en voor ons gevoel is dit in strijd met wat de logica ons voorschrijft. We kunnen echter invoelen wat dit principe inhoudt, wanneer we bedenken hoe ziekte-indelingen van de reguliere geneeskunde - die wel de ziekte tot voorwerp van categorisering neemt - in de loop van de tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Overigens zien we bij Hahnemann in zijn boek De chronische ziekten ook dat hij afstand neemt van de ziekte-indeling op basis van ziektenamen. NATUURLJKE BEWEGNG De ordening van symptomen moet, aldus Flury, overeenkomen met onze manier van denken, omdat we denkend de similiawet HM.. AUGUSTUS JAARGANC 121, NR 4

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Hyperventilatie Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor mensen die verwezen zijn door de huisarts naar de eerste hart hulp (EHH) met een bepaald klachtenpatroon dat kan passen bij hart-

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Invulinstructie. Veel succes! v5 1

Invulinstructie. Veel succes! v5 1 Invulinstructie Vóór u ligt een vragenlijst waarmee we een aantal eigenschappen van uw kind in kaart kunnen brengen. We raden aan hiervoor één of meer weken de tijd te nemen. Begin met de lijst op de volgende

Nadere informatie

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr. Praktijk voor 06-20489163 Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.122911 Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake gesprek

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik:

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik: Geachte heer/mevrouw, Ik zou u vriendelijk willen vragen om onderstaande vragen aandachtig door te lezen en te beantwoorden. Bij het eerste consult zullen de gegevens met u doorgesproken worden. De ingevulde

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Homeopathie voor paarden

Homeopathie voor paarden Artikel: http://horsefulness.be/homeopathie-voor-paarden/ site van Horsefulness van Karine Vanderborre Homeopathie voor paarden Homeopathie, niet iedereen heeft er vertrouwen in Ikzelf sta er volledig

Nadere informatie

Dit systeem is jouw onderbewustzijn

Dit systeem is jouw onderbewustzijn Besturingssysteem op de achtergrond Dagelijks open je het bureaublad op je pc of tabloid. Je start je mail en internet en ondertussen open je een game. Je mag er dagelijks op vertrouwen dat je pc doet

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Een verkoudheid? Acupunctuur kan helpen. Kou vatten

Een verkoudheid? Acupunctuur kan helpen. Kou vatten Een verkoudheid? Acupunctuur kan helpen Kou vatten Het overkomt ieder wel eens door koude te worden gevat. In de volksmond noemt men dit een verkoudheid. Eigenlijk is het een aanval van een virus op de

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Alles over homeopathie bij paarden Wat weet jij over homeopathie? En weet je wat het voor jouw paard kan betekenen? In deze uitgebreide blog kom je van alles te weten

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Verlies, verdriet en rouw

Verlies, verdriet en rouw Verlies, verdriet en rouw Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0233 Inleiding Iemand die u dierbaar was, waar uw zorg naar uitging, is overleden. Het wegvallen van de overledene brengt wellicht

Nadere informatie

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 SOCIAAL WERK VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 U bent recent betrokken geweest bij een gebeurtenis waarbij u geconfronteerd werd met een aantal ingrijpende ervaringen. Met deze korte informatie

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wachten en waken

Patiënteninformatie. Wachten en waken Patiënteninformatie Wachten en waken Inhoud Inleiding... 3 Wachten is hard werken... 4 Neem de tijd... 4 Wissel elkaar af... 4 Sfeer... 4 Samen zorgen voor de patiënt... 5 Vertrouwde rituelen... 5 De veranderingen

Nadere informatie

Behandeling van Hepatitis C

Behandeling van Hepatitis C Behandeling van Hepatitis C MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Inleiding Uw behandelend arts heeft bij u Hepatitis C geconstateerd. De MDL-verpleegkundige gaat u begeleiden bij het behandelen

Nadere informatie

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s),

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intakegesprek zullen de gegevens met u worden besproken. Uiteraard

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval?

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie,

Nadere informatie

Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden

Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden Breinvoeding voor beïnvloeding Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden Bekijk de onderstaande twee figuren. Bij welke figuur is de lange lijn precies doormidden gedeeld? Tekening: Patrick Maitimo Meet de

Nadere informatie

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut Praktijk van Marga Tump Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut N.V.V.M. Datum eerste onderzoek: Tijd: Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?

Nadere informatie

www.dok018.nl info@dok018.nl Carly van Velzen en Gert Dedel

www.dok018.nl info@dok018.nl Carly van Velzen en Gert Dedel www.dok018.nl info@dok018.nl Do s en Don ts bij funcconele klachten! Welke reacces zijn gewenst bij terugkeer op school. Opdracht Wanneer herken je een jongere met chronische pijn of vermoeidheid? Bedenk

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland.

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. In de andere twee testen werd duidelijk dat de stem de activiteit

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie)

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie) COMPLICATIES Lange termijn complicaties Wanneer u al een lange tijd diabetes heeft, kunnen er complicaties optreden. Deze treden zeker niet bij alle mensen met diabetes in dezelfde mate op. Waarom deze

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Vragenlijst ter voorbereiding van het Homeopathisch consult. (Gaarne uitprinten en meenemen naar het consult.)

Vragenlijst ter voorbereiding van het Homeopathisch consult. (Gaarne uitprinten en meenemen naar het consult.) Vragenlijst ter voorbereiding van het Homeopathisch consult (Gaarne uitprinten en meenemen naar het consult.) Naam: Geslacht: man / vrouw Geboortedatum:.. -.. -. Adres: Postcode + Woonplaats: Telefoon:

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat zijn

Nadere informatie

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep)

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Eigendom van Naam Adres Plaats Telefoonnummer Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te

Nadere informatie

Spier- en gewrichtspijn

Spier- en gewrichtspijn Spier- en gewrichtspijn Spierpijn na het sporten, een zweepslag, een verzwikte enkel, een gekneusde pink... Door een verkeerde beweging of door extra inspanning kunt u plotseling pijn aan spieren of gewrichten

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor.

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Naam arts: Datum donorkeuring: Ruimte voor sticker donorgegevens Svp doorhalen wat niet van toepassing is. Algemene inventarisatie 1 Voelt

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Prednison of Prednisolon

Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Uw maag, darm- en leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met Prednison. Dit geneesmiddel dient ter behandeling van de ziekte van

Nadere informatie

Palliatieve zorg in ontwikkeling

Palliatieve zorg in ontwikkeling Palliatieve zorg in ontwikkeling Wim van Boerdonk Gertie van Gemert Marleen van Casteren Voor een warm thuis Programma Project: verbeteren stervensfase in Kalorama Inhoud: zorg in de stervensfase 1 Verbeteren

Nadere informatie

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen Fybromyalgie Wat? Acupunctuur kan helpen Fibromyalgie is een veelvoorkomende en chronische aandoening, die gekenmerkt wordt door spierpijn over heel het lichaam, meestal ook vermoeidheid en veel drukgevoelige

Nadere informatie

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N HighCoaching Coaching op een hoger niveau B R O C H U R E O N T S T R E S S E N Verminderen van stress en verhoging van gezondheid 1 HighCoaching KvK nr. 51529904 Stress Management System Wat is stress?

Nadere informatie

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief (niet in te vullen door de patient) Datum: Intake dd: Osteopaat/Mesoloog: Tijd: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en ze zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het

Nadere informatie

Praktijk voor Osteopathie Osteopaat

Praktijk voor Osteopathie Osteopaat Praktijk voor Osteopathie Osteopaat Vragenformulier volwassen Uw eerste bezoek aan onze praktijk Wij verzoeken u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn, opdat de voor u gereserveerde tijd optimaal kan worden

Nadere informatie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 00 Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 1 Inleiding U heeft MS. Deze woorden veranderen in één keer je leven. Gevoelens van ongeloof, verdriet en angst. Maar misschien ook opluchting, omdat de vage klachten

Nadere informatie

De stervensfase Een folder over de veranderingen die zich kunnen voordoen tijdens het sterven.

De stervensfase Een folder over de veranderingen die zich kunnen voordoen tijdens het sterven. De stervensfase Een folder over de veranderingen die zich kunnen voordoen tijdens het sterven. Bij de meesten van ons komt er een moment in het leven dat we gaan nadenken over de dood en het doodgaan.

Nadere informatie

Uw eerste consult. C.E.A.M. Gerritse arts - homeopaat Vught artsenpraktijk voor homeopathie en complementaire geneeskunde

Uw eerste consult. C.E.A.M. Gerritse arts - homeopaat Vught artsenpraktijk voor homeopathie en complementaire geneeskunde Uw eerste consult Voorbereiding op uw eerste consult Ter voorbereiding van uw eerste consult kunt u deze vragenlijst gebruiken. Print deze lijst uit en schrijf uw antwoorden op. Neem de lijst mee naar

Nadere informatie

Delirium of delier (acuut optredende verwardheid)

Delirium of delier (acuut optredende verwardheid) Delirium of delier (acuut optredende verwardheid) In deze folder leest u wat een delirium is, wat de verschijnselen van een delirium zijn en leest u informatie over de behandeling en tips voor patiënten

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)

Centrum voor Revalidatie Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) Centrum voor Revalidatie Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) Het verloop, de symptomen en de behandeling Centrum voor Revalidatie Inleiding Uw arts heeft bij u de diagnose Complex Regionaal Pijn Syndroom

Nadere informatie

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt.

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer:   BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Intakeformulier. ALGEMENE GEGEVENS Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: E-mail: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Wat is de hoofdklacht? (acuut, chronisch, pijnplek) Wanneer is de klacht

Nadere informatie

Kenmerken van de stervensfase

Kenmerken van de stervensfase Kenmerken van de stervensfase Het Zorgpad Stervensfase is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De LCP is door het Erasmus MC Rotterdam en het IKNL locatie Rotterdam integraal

Nadere informatie

Cynthia Muller www.paardenvolk.nl

Cynthia Muller www.paardenvolk.nl Cynthia Muller Datum: 9 juni 2007 1. Inhoudsopgave Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7: 1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding. 3: Schüssler. 4: De Celzouten. 4.2. De celzouten die zijn ontdekt

Nadere informatie

Hoe ontstaat hyperventilatie?

Hoe ontstaat hyperventilatie? Hyperventilatie Wat is hyperventilatie? Ademhalen is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en volkomen onbewust. Ademhaling is de basis van onze gezondheid.

Nadere informatie

www.energieherstelplan.nl

www.energieherstelplan.nl Klachten registratielijsten uit het boek www.energieherstelplan.nl Het Energieherstelplan Naam: Adres: Woonplaats Registreer de klachten in de drie navolgende klachten registratielijsten voor: - de verteringsenergie,

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Multiple Sclerose

Libra R&A locatie Blixembosch. Multiple Sclerose Libra R&A locatie Blixembosch MS Multiple Sclerose Deze folder is bedoeld voor mensen met multiple sclerose (MS) die worden behandeld bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch. Tijdens uw

Nadere informatie

esogetics VO LG E N S P E TE R M A N D E L

esogetics VO LG E N S P E TE R M A N D E L esogetics ENERGIE REFLECTOR OLIE VO LG E N S P E TE R M A N D E L Instituut voor Kleurenpunctuur Mr. P. N. Arntzeniusweg 80 1098 GS Amsterdam tel.: 020-4687865 fax.: 020-4688384 info@kleurenpunctuur.nl

Nadere informatie

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes.

Geef in chronologische volgorde vanaf uw geboorte uw ziektegeschiedenis weer. Denk ook aan kinderziektes. ORTHOBALANS ANAMNESEFORMULIER volwassene (graag zo volledig mogelijk invullen) Personalia Naam. Adres. Postcode. Plaats. Burgerlijke Staat Beroep.. Telefoon privé mobiel:.. Telefoon werk. Geboortedatum.

Nadere informatie

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel INTAKEGESPREK Datum: Intakegesprek en behandeling op: Geachte mevrouw, heer, Harlingerstraatweg 86 8915 CN Leeuwarden Tel. 058 2998095 www.osteopathie-leeuwarden.nl Wilt u de volgende vragen aandachtig

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Wat is homeopathie? Hoe werkt homeopathie? Werkt homeopathie eigenlijk wel?

Veel gestelde vragen. Wat is homeopathie? Hoe werkt homeopathie? Werkt homeopathie eigenlijk wel? Veel gestelde vragen Wat is homeopathie? De klassieke homeopathie gaat er vanuit dat klachten worden veroorzaakt doordat je - door welke oorzaak dan ook - uit balans bent. Klachten kunnen een gevolg zijn

Nadere informatie

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een

Nadere informatie

21. Seborrhoïsch eczeem

21. Seborrhoïsch eczeem 21. Seborrhoïsch eczeem Dermatologie Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is seborrhoïsch eczeem? Seborrhoïsch eczeem is een huidaandoening met roodheid en schilfering die

Nadere informatie

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen...

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen... Hyperventilatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ademhaling... 1 Hyperventilatie... 1 Oorzaak van hyperventilatie... 2 Klachten bij hyperventilatie... 3 Wat kunt u zelf doen... 4 Tot slot... 5 Inleiding Deze

Nadere informatie

Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen

Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen 1 Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen Contact maken, verbinding hebben: we praten er vaak over, net als over liefhebben en houden van. Maar, voor velen van ons is het niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5 WAT IS HARTFALEN? 3 WAT VOELT U ALS U AAN HARTFALEN LIJDT? 3 WAT DOET UW ARTS OM UW ZIEKTE TE BEHANDELEN? 4 Controle van de symptomen4 De verdere evolutie van de ziekte voorkomen 4 INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

Uw behandelend arts heeft Seborrhoïsch eczeem bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelmogelijkheden.

Uw behandelend arts heeft Seborrhoïsch eczeem bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelmogelijkheden. Seborrhoïsch eczeem Uw behandelend arts heeft Seborrhoïsch eczeem bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelmogelijkheden. Wat is seborrhoïsch eczeem? Seborrhoïsch

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Delier of plotse verwardheid GezondheidsZorg met een Ziel DELIER OF PLOTSE VERWARDHEID Uw partner, familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving is vanwege een ziekte, ongeval

Nadere informatie

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum.

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. DEEL I Het scheppen van overvloed Een oneindig aantal werelden verschijnt en verdwijnt

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

1Wat is examenvrees eigenlijk?

1Wat is examenvrees eigenlijk? 8 1Wat is examenvrees eigenlijk? Lars is bang voor spinnen. Toen hij de foto op dit werkboek zag, kreeg hij kippenvel en ging hij anders ademhalen. Toen we Lars vroegen of de spin hem kon bijten, riep

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

http://www.nietbangvoorangst.nl Stress en Overmatige Stress wat kun je er aan doen? Stress alleen is niet slecht en kan je helpen goed te presteren. Zolang stress wordt afgewisseld door voldoende perioden

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Rescue Diver. Voorkomen

Rescue Diver. Voorkomen Rescue Diver Voorkomen VOORKOMING Zelfredding Stress bij duikers Fysiologie van stress Herkennen en behandelen van stress ZELFREDDING Algemeen: Redden impliceert de mogelijkheid voor jezelf te kunnen zorgen.

Nadere informatie

Sensitisatie. Anesthesiologie

Sensitisatie. Anesthesiologie Sensitisatie Anesthesiologie Anesthesiologie Inleiding Wanneer pijn lang bestaat en er geen lichamelijke afwijkingen (meer) voor die pijn te vinden is, wordt pijn chronisch genoemd. Mensen met chronische

Nadere informatie

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens Trainen en coachen Psycholoog Mirella Brok Skype Tilburg Made Den Bosch psycholoog@psycholoogmirellabrok.nl 06 1771 2728 KvK 51743256 Lid Nederlandse Beroepvereniging voor Toegepaste Psychologie Opwarmoefening

Nadere informatie

Azathioprine of 6-Mercaptopurine

Azathioprine of 6-Mercaptopurine Azathioprine of 6-Mercaptopurine Azathioprine/6-Mercaptopurine Uw maag-darm-leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met het Azathioprine (Imuran) of 6-Mercaptopurine (Puri-Nethol).

Nadere informatie

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia Spanningshoofdpijn wordt veroorzaakt door spierspanningen in de hals, de schouders en het hoofd. De hoofdpijn is vaak

Nadere informatie

Chapter 8 -RKDQ &UX\II 182

Chapter 8 -RKDQ &UX\II 182 Chapter 8 182 Samenvatting 183 Chapter 9 Vasculitis betekent letterlijk vaatontsteking. Een vaatontsteking kan in principe overal in het lichaam voorkomen en heeft als gevolg dat het orgaan waarin het

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Centrum voor complementaire behandelwijzen

Centrum voor complementaire behandelwijzen Datum: Intake dd: Therapeut: Tijd: Datum ontvangst secr.: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake-gesprek zullen de

Nadere informatie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie

Sportief bewegen met een depressie. Depressie Sportief bewegen met een depressie Depressie Sportief bewegen met een depressie...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op

Nadere informatie

WAAROM DUURT BURNOUT ZO LANG?

WAAROM DUURT BURNOUT ZO LANG? WAAROM DUURT BURNOUT ZO LANG? Chronische overbelasting & oplopend hersteltekort leiden tot energetische uitputting & ontregelingen waardoor burnout ontstaat én voortduurt. Biologisch herstel is nodig voor

Nadere informatie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie Acupunctuur Een Oude Geneeswijze Acupunctuur is een oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 jaar voor Christus. Ze geven al blijk van

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

Vragenlijst. Datum:... Persoonlijke gegevens

Vragenlijst. Datum:... Persoonlijke gegevens Vragenlijst In te vullen door SportmedX SKB patiëntennummer:. Naam van de specialist: Naam van de afdeling: SportmedX Bijscancode: COR20 Datum:.. /. /. Datum:... Persoonlijke gegevens Naam en voorletters

Nadere informatie

Dorine Erkens. GuashaTherapeut.nl VOORWOORD

Dorine Erkens. GuashaTherapeut.nl VOORWOORD VOORWOORD In dit e-book leg ik uit wat Guasha Therapie is en wat het voor je kan betekenen. Guasha Therapie is nog onbekend in Nederland. Met het schrijven en delen van dit e- book wil ik laten zien hoe

Nadere informatie

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog Leven met een amputatie Chris Leegwater Vinke Psycholoog Amputatie 2 Amputatie is voor de geamputeerde meestal een ernstig trauma, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Naast het verlies van de

Nadere informatie

Revalidatiebehandeling kinderen en jongeren met chronische pijn. Bianca Knoester, revalidatiearts Maria Stelma, GZ-psycholoog

Revalidatiebehandeling kinderen en jongeren met chronische pijn. Bianca Knoester, revalidatiearts Maria Stelma, GZ-psycholoog Revalidatiebehandeling kinderen en jongeren met chronische pijn Bianca Knoester, revalidatiearts Maria Stelma, GZ-psycholoog Inhoud aanbod Reade voorlichtingsmodule samenwerken?!? Doelgroep pijn die langer

Nadere informatie

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts Versie 2016 1. WAT IS NRLP-12 GERELATEERDE TERUGKERENDE KOORTS 1.1 Wat is het? NRLP-12 gerelateerde terugkerende

Nadere informatie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie 00 Navelbreuk operatie bij kinderen poli Chirurgie 1 Uw kind wordt binnenkort verwacht in het ziekenhuis voor de behandeling van een navelbreuk. Waarschijnlijk heeft u al het een en ander gehoord over

Nadere informatie

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid DE ASYRA IDT (IDT staat voor Integrale Diagnose Therapie) Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid Dit is een uniek, volautomatisch systeem dat betrouwbaar

Nadere informatie

= als je angst voelt, ben je bang. = een ander woord voor verdrietig. = iemand die snel ergens bang van wordt.

= als je angst voelt, ben je bang. = een ander woord voor verdrietig. = iemand die snel ergens bang van wordt. Woordenlijst: Thema 3 Les 1 De angst Bedroefd De bangerik Opgewekt Oneerlijk Jaloers Eigenwijs Geduldig Nerveus Nors Ontevreden Dwars = als je angst voelt, ben je bang. = een ander woord voor verdrietig.

Nadere informatie

Van hart tot hart, Alexandra P.s. de schuine tekst in het werkboek, dat is tekst geschreven vanuit de energie van de Luchtwezens.

Van hart tot hart, Alexandra P.s. de schuine tekst in het werkboek, dat is tekst geschreven vanuit de energie van de Luchtwezens. Werkboek VUUR Voor jullie ligt alweer het laatste werkboek! Na de ontmoetingen met de Aardwezens, de Waterwezens en de wezens van Lucht gaan we nu kennis maken met de Magische Wereld van het Vuur en de

Nadere informatie