VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam KONGCRETE DEEL A 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf Kongcrete Ltd Adres Calder Island Way Calder eiland Wakefield West Yorkshire WF2 7AW Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Belangrijkste gevaren Geen belangrijk risico RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 3.2 Mengsels 67/548/EEG / 1999/45/EG Chemische naam : Tris (2-chloor-1methylethyl) fosfaat Index nr. - / CAS nr / EC nr / REACH Registratie nr. - / Conc. (% W / w) 0-10% / Classificatie Xn;R22 RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van eerste hulpmaatregelen Inademing Irriterend voor de ademhalingswegen. Inademing kan hoesten, benauwdheid en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Medische hulp inroepen. Irriterend voor de ogen. Onmiddellijk met veel water spoelen gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn. Raadpleeg een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. Contact met de huid Irriterend voor de huid. Onmiddellijk afwassen met veel water en zeep

2 water. Verwijder besmette kleding. Raadpleeg een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. Inslikken Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Een arts arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. NIET LATEN Braken. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Kooldioxide (CO2). 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel Brand veroorzaakt vervelende, giftige en onaangename dampen. 5.3 Advies voor brandweerlieden Geschikte adembescherming dragen wanneer dat nodig is. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Draag geschikte beschermingsmiddelen. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom dat product in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien veilig. 6.3 Procedure voor het reinigen Absorbeer met inert, absorberend materiaal. Opvegen. Opslaan in geschikte, gelabelde afvalcontainers. Reinig geknoeid gebied grondig met veel water. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Vermijd contact met de ogen en de huid. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een koele, droge, goed geventileerde ruimte. De verpakkingen goed gesloten. Bewaren in goed gelabelde containers. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 8.2 Beperking van de blootstelling Passende technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied Individuele beschermingsmaatregelen Draag een chemische beschermende kleding. Ogen / het gezicht : Goedgekeurde veiligheidsbril. Bescherming van de huid - Bescherming van de handen Chemisch bestendige handschoenen (PVC) Adembescherming: geschikt ademhalingsapparaat dragen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen Toestand Vloeistof - Kleur Helder Geur Karakteristiek Vlampunt 65C Viscositeit 424cPs 9.2 Overige informatie Soortelijk gewicht 1.07g/cm3

3 RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie geen nadere inlichtingen RUBRIEK 12: Ecologische informatie geen nadere inlichtingen Zijn geen gegevens beschikbaar over dit product. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Algemene informatie Afvoeren in overeenstemming met alle plaatselijke en landelijke voorschriften. RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer Nadere inlichtingen Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer. RUBRIEK 15: Regelgeving Etikettering Waarschuwingszinnen Het product is geclassificeerd in overeenstemming met 67/548/EEG. Geen belangrijk risico. RUBRIEK 16: Overige informatie Overige informatie Tekst van risicozinnen in rubriek 3 R10-Ontvlambaar R22-Schadelijk bij opname door de mond. R34-Veroorzaakt brandwonden. Nadere inlichtingen De in deze Veiligheid Informatie Blad verstrekte informatie is bedoeld uitsluitend bedoeld als handleiding voor het veilig gebruik, opslag en behandeling van het product. Deze informatie werd opgesteld naar eer en geweten Deze informatie heeft alleen betrekking op de specificatie van het product en is niet geldig voor andere materialen of in enig ander proces.

4 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL B RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Productidentificatie CAS-nr Productcode Geen Synoniemen Polymeer MDI (PMDI) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof / het preparaat Grondstof Bindmiddel Chemisch tussenproduct Component voor polyurethaan producten 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf Kongcrete Ltd Adres Calder Island Way Calder eiland Wakefield West Yorkshire WF2 7AW Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS / CLP) Acute toxiciteit, Adem, Dampen, Cat. 4, H332 Huidcorrosie / irritatie, Cat. 2, H315 Ernstig oogletsel / oogirritatie, Cat. 2, H319 Kankerverwekkendheid, Cat. 2, H351 Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling, inademing), Cat. 3, H335 Sensibilisatie van de luchtwegen, Cat. 1, H334 Sensibilisatie, Cat. 1 H317 Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling, inhalatie), Cat. 2 H313inh Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5 Bevat isocyanaten. Bekijk per verstrekte informatie fabrikant. Classificatie volgens EU-richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG Xn; R20 Carc. Cat 3; R40 Xi; R36/37/38 R42/43 Xn; R48/20 Aanvullende gegevens: De volledige tekst van de in deze paragraaf genoemde zinnen, zie rubriek Etiketteringselementen Signaalwoord GEVAAR! Hazard H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken moeilijkheden bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht maar niet bewezen van het veroorzaken van kanker. H373inh: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Veiligheidsaanbevelingen P260: Voorkom inademen van stof / rook / gas / nevel / damp / spuiten. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oog bescherming / gelaat bescherming. P285: Bij onvoldoende ventilatie beschermende maatregelen treffen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; Blijven spoelen. P309 + P311: NA blootstelling of bij onwel voelen: Onmiddellijk een verpleegkundige Of een dokter / arts raadplegen. Aanvullend advies Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant. GHS product identifier Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen. Classificatie en etikettering volgens de richtlijn 67/548/EEG

6 Xn-Schadelijk. R-zin (nen) R20: Schadelijk bij inademing. R40: Carcinogene effecten zijn. R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact. R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. S-zin (nen) S23: Damp niet inademen / gas / rook / nevel. S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt je onmiddellijk een arts raadplegen (etiket tonen indien mogelijk). S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt adembescherming. Aanvullend advies Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant. Gevaarlijke bestanddelen die moeten vermeld worden op het etiket Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen, CAS-nummer Andere gevaren Geen informatie beschikbaar. RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen Onderdelen CLP Indeling DSD / DPD Indeling CAS REACH Nee. Diphenylmethane diisocyanaat, isomeren en homologen 100% Oogirrit. 2 H319, Car. 2 H351, Resp. 1 H334, STOT RE 2 H373i, Acute Tox. 4 H332, Huid Sens 1 H317. Huidirrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 Xn; R /37/38-42/43-48/ Voor de volledige tekst van de in de afdeling zinnen die worden genoemd, zie rubriek 16. Gevaarlijke onzuiverheden Geen bekend. RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van eerste hulpmaatregelen Inademing In de frisse lucht. Arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling. Zuurstof of kunstmatige ademhaling indien nodig. Huidcontact Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Afwassen Onmiddellijk met veel water. Als de huidirritatie voortduurt, een specialist raadplegen. Oogcontact onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen. Inslikken Onmiddellijk een arts. Mond reinigen met water en veel water drinken achteraf. Nooit iets door de mond aan een bewusteloos persoon. 4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd Herhaald of langdurig contact met de huid kan allergische veroorzaken

7 reacties bij gevoelige personen. Verhoogde hartslag. Het product veroorzaakt irritatie van de ogen, de huid en de slijmvliezen membranen. De symptomen kunnen vertraagd optreden. 4.3 Vermelding van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling Kunstmatige ademhaling en / of zuurstof kan noodzakelijk zijn. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Gebruik poeder, CO2, verneveld water of alcohol schuim. Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden voor veiligheidsredenen: Geen. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel Bij verhitting: vorming van giftige / bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, waterstofcyanide, en koolstof- koolstofdioxide) isocyanaten. Verbranding irriterende dampen. Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten ruimte. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Standaardprocedure voor chemische branden. In geval van brand, Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Veiligheidsbril. Draag vuur- / vlambestendige / vertragende kleding. Specifieke methoden Water nevel kan worden gebruikt om containers af te koelen. Bij een brand tanks koelen met waternevel. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Advies voor niet-hulpverleners Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Damp niet inademen of spuitnevel. Vermijd contact met huid en ogen. Houdt mensen uit de buurt van afwikkeling op basis van gemorst materiaal / lek. Advies voor de hulpdiensten Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Bij een dampvorming adembescherming met een goedgekeurd filter. In het geval van stof of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom dat product in riolering komt. Geen materiaal lozen dat het grondwater vervuilt. Waarschuw de autoriteiten als een lozing heeft plaats gevonden in grondwater of drainagesysteem. Beperk en bedek gemorste stof met droog zand of aarde of ander geschikt droog materiaal, met behulp van schop of bezem. In geschikte en gesloten containers opslaan voor opslag. 6.3 Procedure voor het reinigen Opnemen in inert absorberend materiaal. Behandelen met neutraliserende oplossing: mengsel van water (80%), met niet-ionische oppervlakteactieve Tergitol TMN-10 (20%) - water (90%), geconcentreerde ammonia (3-8%) en detergens (2%). Toevoegen ongeveer 10 delen per deel neutraliserend isocyanaat, met mengen. Laat onafgedekt staan gedurende 48 uur om het CO2 te laten ontsnappen.

8 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie hoofdstuk 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Voorkom inademen van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel. Gebruik Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen. Aanraking met de huid, ogen te vermijden en kleding. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van en onverenigbaarheden Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats. Vermijd vochtabsorptie en verontreiniging. Opslaan bij temperaturen tussen 20 en 25 C. 7.3 Specifiek eindgebruik (s) Chemisch tussenproduct. Component voor polyurethaan producten RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 8.1 Controle parameters Grenswaarden (s) Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 8.2 Beperking van de blootstelling Beroepsmatige blootstelling aanraking met de huid, ogen en kleding. Niet inademen Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel. Persoonlijke beschermingsmiddelen Adembescherming In het geval van mist, nevel of aërosol geschikte adembescherming en beschermende kleding. Ademhalingsapparatuur met filter. Half masker met deeltjesfilter P2 (EN 143). Ademhalingsapparaat met combinatie filter voor damp / deeltjes. Bescherming van de handen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/689/EEG en de norm EN374 ontleend. Handschoenen van Nitril. Van butyl. Handschoenen van Chloroprene. Oogbescherming veiligheidsbril. Veiligheidsbril met zijkleppen volgens EN166. Stofbril Huid-en lichaamsbescherming Veiligheidsschoenen. Kleding met lange mouwen. Lichtgewicht beschermende kleding. Laboratoriumjas. Thermische gevaren Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. Ontleedt bij verhitting. Bij verhitting: vorming van bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, koolstofmonoxide - koolstofdioxide) Isocyanaten. Beheersing van milieublootstelling Mag niet in het milieu vrijkomen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen Vorm Viskeus. Vloeistof. Kleur Dark Brown. GEUR Musty. Gering. Geurdrempelwaarde Geen gegevens beschikbaar. ph Niet van toepassing

9 Smeltpunt / traject: Geen informatie beschikbaar Kookpunt / traject: ontbindt voordat zij koken Vlampunt:> = 230 C Verdampingssnelheid: Geen informatie beschikbaar Ontvlambaarheid: Geen informatie beschikbaar Explosiegrenzen: Geen informatie beschikbaar Dampspanning: 10-4mm Hg bij 40 C Dampdichtheid: Geen informatie beschikbaar Relatieve dichtheid: 1,21-1,25 bij 25 C Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water Partitie (n-octanol/water) Reageert met water Zelfontbrandingstemperatuur: Geen informatie beschikbaar Ontledingstemperatuur:> 230 C (literatuur) Viscositeit: mpa.s Verbranding / explosie gevaren: Niet explosief Oxiderende eigenschappen: Geen RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Reageert met water. Exotherme reactie met sterke zuren. Exotherme reactie met aminen en Alkohols Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie optreden. Container kan onder druk worden gezet door kooldioxide als gevolg van de reactie met vochtige lucht en / of water. Is 10.4 ontleding onder invloed van vocht te vermijden zeer versneld door verwarmen. Te houden van eventuele contact met water. Rechtstreekse bronnen van warmte Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke basen. Water. Aminen. Alcoholen. Koper aluminium Gevaarlijke ontledingsproducten Bij verhitting: vorming van bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, koolstofmonoxide -kooldioxide) isocyanaten. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit LD50/oraal/rat> mg / kg. LC50/inhalation/rat> 0,49 mg / l 4h (Wistar man / vrouw. LD50/dermaal/konijn> 9400 mg / kg (Volgens OECD 402). LD50/oraal/rat> 2000 mg / kg. Polymethyleen polyfenyleen isocyanaat (CAS ) HuidLD50 Konijn 9400 mg / kg Inademing LC50 Rat 490 mgm3 4h Oraal LD50 Rat g / kg Huidcorrosie / irritatie van de irritatie van de huid en de slijmvliezen Ernstig oogletsel / oogirritatie Matige oogirritatie Luchtwegen / de huid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact.

10 Dierproeven hebben aangetoond dat de huid contacten met isocyanaten kunnen een rol spelen in de sensibilisatie van de luchtwegen. Kankerverwekkendheid NOAEC (geen waarneembare concentratie nadelig effect) - rat inademing: 1mg/m3. LOAEC (Laagste waarneembare bijwerkingen concentratie-effect) - rat inhalatie: 1mg/m3. Long tumoren waargenomen bij proefdieren blootgesteld aan inadembaar aërosoldruppeltjes van MDI / MDI Polymeric (6mg/m3) voor hun leven. De relevantie voor de mens is niet vastgesteld. Kiemcelmutageniteit Vertoonde geen mutagene effecten bij dierproeven. Reproductietoxiciteit Vertoonde geen teratogene effecten bij dierproeven experimants tonen. Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) Kan luchtwegen irratation veroorzaken Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling) Kan schade veroorzaken aan organen (Bronchiole) via langdurige of herhaalde blootstelling. Gevaar bij inademing Geen gegevens beschikbaar. Menselijke ervaring Geen gegevens beschikbaar. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Dit product heeft geen bekende eco-toxicologische effecten. Hydrolyseert tot water onoplosbare verbindingen te vormen. LC50/96h/vis> 1000mg / l. EC50/24hdaphnia = 1000mg / l Persistentie en afbreekbaarheid Volgens de resultaten van de tests van de biologische afbreekbaarheid deze product is echt niet biologisch afbreekbaar. Hydrolyse vormen water onoplosbare verbindingen 12.3 Bioaccumulatie Bioconcentratiefactor (BCF):. 200 Maakt niet ophopen in organismen Mobiliteit in de bodem Reageert met water. Hydrolyseert tot water onoplosbare vorm verbindingen. Immobiel Resultaten van PBT-en zpzb-beoordeling Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT) 12.6 Andere schadelijke effecten Geen informatie beschikbaar. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Behandeling 13.1 Afval methoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en nationale regulations.can worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Restanten en niet-recycleerbaar oplossingen voor een gevestigde ophaaldienst. Verontreinigde verpakking Het achtergebleven restant uitgieten. Kan voor recycling worden aangeboden,

11 reconditionering of doorboren. RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer ADR / RID Niet noodzakelijk. IMO niet vereist. ICAO Niet noodzakelijk. Verdere informatie Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften regelgeving. RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids-en milieuvoorschriften / wetgeving voor de stof of het mengsel Wettelijk verplichte informatie Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS / CLP). Bevat isocyantes. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant Chemischeveiligheidsbeoordeling Niet van toepassing. RUBRIEK 16: verdere informatie Revisie-opmerking Veiligheidsinformatieblad secties die zijn bijgewerkt: 1.1, 1.4, 2.1, 3, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1. Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen Geen Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen Geen Indeling procedure Indeling overeenkomstig Verordening (EU) 1272/2008 met de concordantietabel 67/548/EEG en 1999/45/EG (bijlage VII van CLP) Volledige tekst van onder rubrieken zinnen vanuit 2 en 3, H315: Veroorzaakt huidirritatie H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H332 Schadelijk bij inademing H334: Kan allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken moeilijkheden bij inademing. H334: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker maar niet bewezen H373inh: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing R20: Schadelijk bij inhalering R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid R40: Carcinogene effecten zijn R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Training advies Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegenwww.isopa.org Nadere informatie Let op de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing op het etiket De informatie in dit veiligheidsinformatieblad informatie correct is naar ons beste weten, kennis en overtuiging bij de datum van publicatie. De informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken,

12 opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen. Het is niet als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De voorwaarden voor het gebruik van het product zijn niet onder onze controle, Het is de kopers / gebruikers plicht om de voorwaarden te bepalen die voor een veilig gebruik van dit product zijn gegarandeerd

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Electrolyte O2 low level

Electrolyte O2 low level VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-jun-2007 MSDS PN: 4334692 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4318140, P2-3143-00, P2-3122-02,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Cement "POEDER " 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het mengsel Productnaam CD86 RT X MS FITC, 100 UG Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Water-based Dye Ink - Zwart

Water-based Dye Ink - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Spoelglans 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Spoelglans 1 Van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 16-04-2009 00959 - Spoelglans 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5 BIJLARD BOUWCHEMIE B.V. Edisonstraat 87 2723 RT Zoetermeer tel : 079-3437538 fax: 079-3437539 e-mail: bijlard@wxs.nl datum uitgifte: 12 januari 2001 revisiedatum : 01 januari 2002 CAS-nummer: 64742-49-0

Nadere informatie

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Laatst bewerkt op: 21. 12. 2006 Pagina: 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Handelsnaam: Fabrikant: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Industrial Cleaner 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 547

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : bleek : bleekmiddel : Bakker Havu B.V. Storm van s-gravensandeweg 100 2242 JL WASSENAAR - tel. 0252-620443 2. Samenstelling/informatie over de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: ARCHOIL AR5100 Rust Remover Data Sheet Nummer: AR5100

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Wood Classic Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 388931 V001.2 Veranderd: 05.09.2011 Printdatum: 15.09.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie