VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam KONGCRETE DEEL A 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf Kongcrete Ltd Adres Calder Island Way Calder eiland Wakefield West Yorkshire WF2 7AW Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Belangrijkste gevaren Geen belangrijk risico RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 3.2 Mengsels 67/548/EEG / 1999/45/EG Chemische naam : Tris (2-chloor-1methylethyl) fosfaat Index nr. - / CAS nr / EC nr / REACH Registratie nr. - / Conc. (% W / w) 0-10% / Classificatie Xn;R22 RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van eerste hulpmaatregelen Inademing Irriterend voor de ademhalingswegen. Inademing kan hoesten, benauwdheid en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Medische hulp inroepen. Irriterend voor de ogen. Onmiddellijk met veel water spoelen gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn. Raadpleeg een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. Contact met de huid Irriterend voor de huid. Onmiddellijk afwassen met veel water en zeep

2 water. Verwijder besmette kleding. Raadpleeg een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. Inslikken Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Een arts arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. NIET LATEN Braken. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Kooldioxide (CO2). 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel Brand veroorzaakt vervelende, giftige en onaangename dampen. 5.3 Advies voor brandweerlieden Geschikte adembescherming dragen wanneer dat nodig is. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Draag geschikte beschermingsmiddelen. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom dat product in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien veilig. 6.3 Procedure voor het reinigen Absorbeer met inert, absorberend materiaal. Opvegen. Opslaan in geschikte, gelabelde afvalcontainers. Reinig geknoeid gebied grondig met veel water. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Vermijd contact met de ogen en de huid. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een koele, droge, goed geventileerde ruimte. De verpakkingen goed gesloten. Bewaren in goed gelabelde containers. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 8.2 Beperking van de blootstelling Passende technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied Individuele beschermingsmaatregelen Draag een chemische beschermende kleding. Ogen / het gezicht : Goedgekeurde veiligheidsbril. Bescherming van de huid - Bescherming van de handen Chemisch bestendige handschoenen (PVC) Adembescherming: geschikt ademhalingsapparaat dragen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen Toestand Vloeistof - Kleur Helder Geur Karakteristiek Vlampunt 65C Viscositeit 424cPs 9.2 Overige informatie Soortelijk gewicht 1.07g/cm3

3 RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie geen nadere inlichtingen RUBRIEK 12: Ecologische informatie geen nadere inlichtingen Zijn geen gegevens beschikbaar over dit product. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Algemene informatie Afvoeren in overeenstemming met alle plaatselijke en landelijke voorschriften. RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer Nadere inlichtingen Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer. RUBRIEK 15: Regelgeving Etikettering Waarschuwingszinnen Het product is geclassificeerd in overeenstemming met 67/548/EEG. Geen belangrijk risico. RUBRIEK 16: Overige informatie Overige informatie Tekst van risicozinnen in rubriek 3 R10-Ontvlambaar R22-Schadelijk bij opname door de mond. R34-Veroorzaakt brandwonden. Nadere inlichtingen De in deze Veiligheid Informatie Blad verstrekte informatie is bedoeld uitsluitend bedoeld als handleiding voor het veilig gebruik, opslag en behandeling van het product. Deze informatie werd opgesteld naar eer en geweten Deze informatie heeft alleen betrekking op de specificatie van het product en is niet geldig voor andere materialen of in enig ander proces.

4 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL B RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Productidentificatie CAS-nr Productcode Geen Synoniemen Polymeer MDI (PMDI) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof / het preparaat Grondstof Bindmiddel Chemisch tussenproduct Component voor polyurethaan producten 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf Kongcrete Ltd Adres Calder Island Way Calder eiland Wakefield West Yorkshire WF2 7AW Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS / CLP) Acute toxiciteit, Adem, Dampen, Cat. 4, H332 Huidcorrosie / irritatie, Cat. 2, H315 Ernstig oogletsel / oogirritatie, Cat. 2, H319 Kankerverwekkendheid, Cat. 2, H351 Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling, inademing), Cat. 3, H335 Sensibilisatie van de luchtwegen, Cat. 1, H334 Sensibilisatie, Cat. 1 H317 Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling, inhalatie), Cat. 2 H313inh Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5 Bevat isocyanaten. Bekijk per verstrekte informatie fabrikant. Classificatie volgens EU-richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG Xn; R20 Carc. Cat 3; R40 Xi; R36/37/38 R42/43 Xn; R48/20 Aanvullende gegevens: De volledige tekst van de in deze paragraaf genoemde zinnen, zie rubriek Etiketteringselementen Signaalwoord GEVAAR! Hazard H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken moeilijkheden bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht maar niet bewezen van het veroorzaken van kanker. H373inh: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Veiligheidsaanbevelingen P260: Voorkom inademen van stof / rook / gas / nevel / damp / spuiten. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oog bescherming / gelaat bescherming. P285: Bij onvoldoende ventilatie beschermende maatregelen treffen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; Blijven spoelen. P309 + P311: NA blootstelling of bij onwel voelen: Onmiddellijk een verpleegkundige Of een dokter / arts raadplegen. Aanvullend advies Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant. GHS product identifier Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen. Classificatie en etikettering volgens de richtlijn 67/548/EEG

6 Xn-Schadelijk. R-zin (nen) R20: Schadelijk bij inademing. R40: Carcinogene effecten zijn. R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact. R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. S-zin (nen) S23: Damp niet inademen / gas / rook / nevel. S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt je onmiddellijk een arts raadplegen (etiket tonen indien mogelijk). S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt adembescherming. Aanvullend advies Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant. Gevaarlijke bestanddelen die moeten vermeld worden op het etiket Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen, CAS-nummer Andere gevaren Geen informatie beschikbaar. RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen Onderdelen CLP Indeling DSD / DPD Indeling CAS REACH Nee. Diphenylmethane diisocyanaat, isomeren en homologen 100% Oogirrit. 2 H319, Car. 2 H351, Resp. 1 H334, STOT RE 2 H373i, Acute Tox. 4 H332, Huid Sens 1 H317. Huidirrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 Xn; R /37/38-42/43-48/ Voor de volledige tekst van de in de afdeling zinnen die worden genoemd, zie rubriek 16. Gevaarlijke onzuiverheden Geen bekend. RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van eerste hulpmaatregelen Inademing In de frisse lucht. Arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling. Zuurstof of kunstmatige ademhaling indien nodig. Huidcontact Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Afwassen Onmiddellijk met veel water. Als de huidirritatie voortduurt, een specialist raadplegen. Oogcontact onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen. Inslikken Onmiddellijk een arts. Mond reinigen met water en veel water drinken achteraf. Nooit iets door de mond aan een bewusteloos persoon. 4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd Herhaald of langdurig contact met de huid kan allergische veroorzaken

7 reacties bij gevoelige personen. Verhoogde hartslag. Het product veroorzaakt irritatie van de ogen, de huid en de slijmvliezen membranen. De symptomen kunnen vertraagd optreden. 4.3 Vermelding van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling Kunstmatige ademhaling en / of zuurstof kan noodzakelijk zijn. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Gebruik poeder, CO2, verneveld water of alcohol schuim. Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden voor veiligheidsredenen: Geen. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel Bij verhitting: vorming van giftige / bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, waterstofcyanide, en koolstof- koolstofdioxide) isocyanaten. Verbranding irriterende dampen. Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten ruimte. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Standaardprocedure voor chemische branden. In geval van brand, Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Veiligheidsbril. Draag vuur- / vlambestendige / vertragende kleding. Specifieke methoden Water nevel kan worden gebruikt om containers af te koelen. Bij een brand tanks koelen met waternevel. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Advies voor niet-hulpverleners Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Damp niet inademen of spuitnevel. Vermijd contact met huid en ogen. Houdt mensen uit de buurt van afwikkeling op basis van gemorst materiaal / lek. Advies voor de hulpdiensten Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Bij een dampvorming adembescherming met een goedgekeurd filter. In het geval van stof of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom dat product in riolering komt. Geen materiaal lozen dat het grondwater vervuilt. Waarschuw de autoriteiten als een lozing heeft plaats gevonden in grondwater of drainagesysteem. Beperk en bedek gemorste stof met droog zand of aarde of ander geschikt droog materiaal, met behulp van schop of bezem. In geschikte en gesloten containers opslaan voor opslag. 6.3 Procedure voor het reinigen Opnemen in inert absorberend materiaal. Behandelen met neutraliserende oplossing: mengsel van water (80%), met niet-ionische oppervlakteactieve Tergitol TMN-10 (20%) - water (90%), geconcentreerde ammonia (3-8%) en detergens (2%). Toevoegen ongeveer 10 delen per deel neutraliserend isocyanaat, met mengen. Laat onafgedekt staan gedurende 48 uur om het CO2 te laten ontsnappen.

8 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie hoofdstuk 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Voorkom inademen van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel. Gebruik Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen. Aanraking met de huid, ogen te vermijden en kleding. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van en onverenigbaarheden Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats. Vermijd vochtabsorptie en verontreiniging. Opslaan bij temperaturen tussen 20 en 25 C. 7.3 Specifiek eindgebruik (s) Chemisch tussenproduct. Component voor polyurethaan producten RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 8.1 Controle parameters Grenswaarden (s) Geen gegevens beschikbaar van het product zelf. 8.2 Beperking van de blootstelling Beroepsmatige blootstelling aanraking met de huid, ogen en kleding. Niet inademen Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel. Persoonlijke beschermingsmiddelen Adembescherming In het geval van mist, nevel of aërosol geschikte adembescherming en beschermende kleding. Ademhalingsapparatuur met filter. Half masker met deeltjesfilter P2 (EN 143). Ademhalingsapparaat met combinatie filter voor damp / deeltjes. Bescherming van de handen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/689/EEG en de norm EN374 ontleend. Handschoenen van Nitril. Van butyl. Handschoenen van Chloroprene. Oogbescherming veiligheidsbril. Veiligheidsbril met zijkleppen volgens EN166. Stofbril Huid-en lichaamsbescherming Veiligheidsschoenen. Kleding met lange mouwen. Lichtgewicht beschermende kleding. Laboratoriumjas. Thermische gevaren Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. Ontleedt bij verhitting. Bij verhitting: vorming van bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, koolstofmonoxide - koolstofdioxide) Isocyanaten. Beheersing van milieublootstelling Mag niet in het milieu vrijkomen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen Vorm Viskeus. Vloeistof. Kleur Dark Brown. GEUR Musty. Gering. Geurdrempelwaarde Geen gegevens beschikbaar. ph Niet van toepassing

9 Smeltpunt / traject: Geen informatie beschikbaar Kookpunt / traject: ontbindt voordat zij koken Vlampunt:> = 230 C Verdampingssnelheid: Geen informatie beschikbaar Ontvlambaarheid: Geen informatie beschikbaar Explosiegrenzen: Geen informatie beschikbaar Dampspanning: 10-4mm Hg bij 40 C Dampdichtheid: Geen informatie beschikbaar Relatieve dichtheid: 1,21-1,25 bij 25 C Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water Partitie (n-octanol/water) Reageert met water Zelfontbrandingstemperatuur: Geen informatie beschikbaar Ontledingstemperatuur:> 230 C (literatuur) Viscositeit: mpa.s Verbranding / explosie gevaren: Niet explosief Oxiderende eigenschappen: Geen RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Reageert met water. Exotherme reactie met sterke zuren. Exotherme reactie met aminen en Alkohols Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie optreden. Container kan onder druk worden gezet door kooldioxide als gevolg van de reactie met vochtige lucht en / of water. Is 10.4 ontleding onder invloed van vocht te vermijden zeer versneld door verwarmen. Te houden van eventuele contact met water. Rechtstreekse bronnen van warmte Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke basen. Water. Aminen. Alcoholen. Koper aluminium Gevaarlijke ontledingsproducten Bij verhitting: vorming van bijtende / brandbare gassen / dampen (nitreuze dampen, koolstofmonoxide -kooldioxide) isocyanaten. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit LD50/oraal/rat> mg / kg. LC50/inhalation/rat> 0,49 mg / l 4h (Wistar man / vrouw. LD50/dermaal/konijn> 9400 mg / kg (Volgens OECD 402). LD50/oraal/rat> 2000 mg / kg. Polymethyleen polyfenyleen isocyanaat (CAS ) HuidLD50 Konijn 9400 mg / kg Inademing LC50 Rat 490 mgm3 4h Oraal LD50 Rat g / kg Huidcorrosie / irritatie van de irritatie van de huid en de slijmvliezen Ernstig oogletsel / oogirritatie Matige oogirritatie Luchtwegen / de huid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact.

10 Dierproeven hebben aangetoond dat de huid contacten met isocyanaten kunnen een rol spelen in de sensibilisatie van de luchtwegen. Kankerverwekkendheid NOAEC (geen waarneembare concentratie nadelig effect) - rat inademing: 1mg/m3. LOAEC (Laagste waarneembare bijwerkingen concentratie-effect) - rat inhalatie: 1mg/m3. Long tumoren waargenomen bij proefdieren blootgesteld aan inadembaar aërosoldruppeltjes van MDI / MDI Polymeric (6mg/m3) voor hun leven. De relevantie voor de mens is niet vastgesteld. Kiemcelmutageniteit Vertoonde geen mutagene effecten bij dierproeven. Reproductietoxiciteit Vertoonde geen teratogene effecten bij dierproeven experimants tonen. Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) Kan luchtwegen irratation veroorzaken Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling) Kan schade veroorzaken aan organen (Bronchiole) via langdurige of herhaalde blootstelling. Gevaar bij inademing Geen gegevens beschikbaar. Menselijke ervaring Geen gegevens beschikbaar. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Dit product heeft geen bekende eco-toxicologische effecten. Hydrolyseert tot water onoplosbare verbindingen te vormen. LC50/96h/vis> 1000mg / l. EC50/24hdaphnia = 1000mg / l Persistentie en afbreekbaarheid Volgens de resultaten van de tests van de biologische afbreekbaarheid deze product is echt niet biologisch afbreekbaar. Hydrolyse vormen water onoplosbare verbindingen 12.3 Bioaccumulatie Bioconcentratiefactor (BCF):. 200 Maakt niet ophopen in organismen Mobiliteit in de bodem Reageert met water. Hydrolyseert tot water onoplosbare vorm verbindingen. Immobiel Resultaten van PBT-en zpzb-beoordeling Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT) 12.6 Andere schadelijke effecten Geen informatie beschikbaar. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Behandeling 13.1 Afval methoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en nationale regulations.can worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Restanten en niet-recycleerbaar oplossingen voor een gevestigde ophaaldienst. Verontreinigde verpakking Het achtergebleven restant uitgieten. Kan voor recycling worden aangeboden,

11 reconditionering of doorboren. RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer ADR / RID Niet noodzakelijk. IMO niet vereist. ICAO Niet noodzakelijk. Verdere informatie Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften regelgeving. RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids-en milieuvoorschriften / wetgeving voor de stof of het mengsel Wettelijk verplichte informatie Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS / CLP). Bevat isocyantes. Zie de aanwijzingen van de verstrekte informatie fabrikant Chemischeveiligheidsbeoordeling Niet van toepassing. RUBRIEK 16: verdere informatie Revisie-opmerking Veiligheidsinformatieblad secties die zijn bijgewerkt: 1.1, 1.4, 2.1, 3, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1. Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen Geen Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen Geen Indeling procedure Indeling overeenkomstig Verordening (EU) 1272/2008 met de concordantietabel 67/548/EEG en 1999/45/EG (bijlage VII van CLP) Volledige tekst van onder rubrieken zinnen vanuit 2 en 3, H315: Veroorzaakt huidirritatie H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H332 Schadelijk bij inademing H334: Kan allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken moeilijkheden bij inademing. H334: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker maar niet bewezen H373inh: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing R20: Schadelijk bij inhalering R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid R40: Carcinogene effecten zijn R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Training advies Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegenwww.isopa.org Nadere informatie Let op de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing op het etiket De informatie in dit veiligheidsinformatieblad informatie correct is naar ons beste weten, kennis en overtuiging bij de datum van publicatie. De informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken,

12 opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen. Het is niet als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De voorwaarden voor het gebruik van het product zijn niet onder onze controle, Het is de kopers / gebruikers plicht om de voorwaarden te bepalen die voor een veilig gebruik van dit product zijn gegarandeerd

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie