SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50"

Transcriptie

1 Databladvoorveiligheidvanmateriaal A component UITGIFTEDATUM:04/05 Formulier#TFMSDS 001Laatsteversie:04/10 Productmerk:TigerFoamInsulation.Ditbladdektde A componentvaneenzelfstandigisolatiepakketvandraagbaar, spuitbaarschuimdatbestaatuiteen A eneen B kanttank. Productomschrijving:Hetproductiseenurethaneschuimcomponentdatelementenvanvloeibaarsamengeperstgas bevat(onbrandbaarsamengeperstgas).overmatigeopbouwvandrukzalvoorkomenbijverhittingvanmeerdan120 o F (49 o C). Gedekteonderdeelnummers:TF600FR&TF600SRofTF200FR&TF200SR Letop:identiekepakkettenmetkleveropvoorkantominhoudteomschrijvenals A componentof B component. Ditbladdekthet A component. Fabrikant COMMERCIALTHERMALSOLUCTIONS,INC. 6WorthingtonAvenue SpringLake,NewJersey07762 Overzichtencontactgegevensvoornoodgevallen Productinformatie: Internationaaltelefoonnummer:(001) Transportnoodgeval:CHEMTRECTelefoon: Referentie:CHEMTRECACCOUNT# Noodgevalmetinternationaaltransport: CHEMTRECT(703) REFACCOUNT# SAMENSTELLING Scheikundigebenaming(gangbarenamen)CAS nummer Procent LD50 LC50 1,1,1, % NA NA(Non ) Ontvlambaarsamengeperstgas, HFC,Fluocarbon)134a 4 4 Diphenylmethanse % NA NA Diisocyanate(MDI) HogeoligomersvanMDI % NA NA (PolymerischMDI) CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBEVEILIGING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtverwachtdatdampniveaushogerzullenzijndan derichtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf masker vannegatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoedna gebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH

2 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). HetinademenvanMDI dampenkanirritatieveroorzakenvanhetslijmvliesvandeneus,keelofluchtpijp,kanleidentot ademloosheid,ongemakindeborstkas,moeitemetademenenverminderdelongfunctie.blootstellingvanuitdelucht hoogbovenhetpelkanookleidentotoogirritatie,hoofdpijn,chemischebronchitis,astma achtigesymptomenof pulmonaleedema.hetisookgerapporteerddatisocyanateshypersensitiviteitpneumonitiskunnenveroorzaken, gekenmerktdoorgriepachtigesymptomen,watpaslaterkanbeginnen. Gastrolintestinalesymptomenzijnonderanderemisselijkheid,brakenenbuikpijn. Irritatie: Informatieoverdiisocyanates Oogcontactmetisocyanateskanleidentotconjunctivaleirritatieenmildecornealeopaciteit.Huidcontactkan leidentothuidontstekingvanirriterendeofallergischeaard. Vergiftigingvanherhaaldedosis: InformatieoverMDI ResultatenvaneeninhalatiestudievanlevensduurbijrattengevenaandatMDIaerosolkankerverwekkendwas bij6mg/m 3,dehoogstedosisdiewerdgetest.DitisverbovendeaangeradenTLVvan5ppb(0.05mg/rr>3).Er werdalleenirritatieopgemerktbijeenlageredichtheidvan0.2en1mg/m 3.Geengeboorteafwijkingenof teratogeneeffectenwordenvermeldineenteratologietestmetrattenmetblootstellingvan1,4en12mg/m 3 polymerischmdivoor6u/dagopdag6 15vanzwangerschap.Embryologischevergiftigingenfoetusvergiftiging zijnaangemeldbijdemaximaledosisindeaanwezigheidvanmoederlijkevergiftiging. InformatieoverIsocyanates Alsgevolgvanvorigeherhaaldetehogeblootstellingofeenenkelehogedosis,zullensommigepersonen gevoeligheidvoorisocyanatesontwikkelen(chemischeastma),waardoorzezullenreagerenopeenlatereblootstelling aanisocyanateopniveausveronderdepel/tlv.dezesymptomen,zoalsgespannenheidvandeborstkast,piepende ademhaling,hoesten,kortademigheid,ofastma aanvallenkunnendirectofpaseenaantaluurnadebloostelling voorkomen.netzoalsbijveelniet speficiekeastmatischereacties,werdhetvermelddatalseenpersooneenmaal gevoeligwordt,hij/zijdesymptomenkanvoelentijdensblootstellingaanstof,koudelucht,ofandereirriterende factoren.dezeverhoogdelonggevoeligheidkanwekenlangaanhoudeneninernstigegevallenjarenlang.hetisook gemelddatchronischeblootstellingaanisocyanateslongschadekanveroorzaken,inclusiefeenverminderdelongfunctie diepermanentkanzijn.gevoeligheidkantijdelijkofpermanentzij.verlengdcontactkanroodheidveroorzaken,zwelling, uitslag,schilfering,ofhetvormenvanblaren.bijdemensendieeenhuidgevoeligheidhebbengekregenkunnendeze symptomenzichontwikkelenalsgevolgvancontactmetzeerkleinehoeveelhedenvloeibaarmateriaal,ofzelfsalsgevolg vanblootstellingaanalleenmaardamp. Medischetoestandendieverergerenbijtehogeblootstelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend

3 eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. Medischetoestandendieverergerenbijtehogebloostelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. MAATREGELENVOOREERSTEHULP Algemeenadvies: Verwijderbesmettekleding. Indieningeademd: Brengdeaangetastepersoonnaardefrisseluchtenzorgervoordatdezepersoonkalmblijft.Geefbegeleiding bijhetademhalenindiennodig.erisonmiddellijkmedischezorgnodig. Indienopdehuid: Reinigaangetastegebiedengrondigmetzeepenwater.Alserirritatievoorkomt,zoekdanmedischezorg. Indienindeogen: Ingevalvancontactmetdeogen,reinigminstens15minutenuitmetveelwater.Erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Indieningenomen: Spoeldemondendrinkveelwater.Probeerniettebraken.Probeernooittebrakenengeefgeenmondop mondbeademingalshetslachtofferbuitenbewustzijnisofstuiptrekkingenheeft.erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Opmerkingvoordokter Risico s: Symptomenkunnenpaslatervoorkomen Tegengif: Erbestaatgeenspecifiekantigifofneutralisatorsvoorisocayanates Behandeling: Behandelingmoetondersteunendzijnengebaseerdopdebeoordelingvaneenartsopbasis vandereactievandepatiënt. MAATREGELENVOORBRANDBESTRIJDING: Vlampunt: 220 o C (openbeker) Zelfontbranding Geendatabeschikbaar Geschiktblusmiddel: Water,droogblusmiddel,kooldioxide,schuim Risico stijdensbrandbestrijding: Salpeteriggas,damp/rook,isoyanates,damp Beschermdmateriaalvoorbrandbestrijding: Brandbestrijdersmoetenonafhankelijkademhalingsapparatuurhebbenenbeschermendekleding MAATREGELENVOORVRIJGFITEONGELUKKEN

4 Persoonlijkevoorzorgsmaatregelen: Ruimhetgebiedop.Zorgvoorvoldoendeventilatie.Draaggeschiktepersoonlijkebeschermendekledingenapparatuur. Milieugerelateerdevoorzorgsmaatregelen: Laatnietleeglopeningootstenen/oppervlaktewater/grondwater Schoonmaak: Dijkmors Voorkleinehoeveelheden: Absorbeerisocyanatesmetgeschiktabsorberendmateriaal(zieparagraaf40CFS,onderdeel260,264en265voormeer informatie).schepineenopencontainer.maakdecontainernietdruk vast.verplaatsdecontainernaareengoed geventileerderuimte(buiten).hetgebiedwaarisgemorstkanontsmetwordenmetdevolgendeaangeraden ontsmettingsoplossing:mixvan90%water,8%geconcentreerdeammoniak,2%afwasmiddel.voegtoemeteen10op1 verhouding.laathetminstens48uurstaanomdegevormdekooldioxidevrijtelatengaan.voorgrotehoeveelheden:als tijdelijkecontrolevandampvanisocyanatesnodigis,dankanereendekenvanproteïneschuimofeenandergeschikt soortschuim(beschikbaarbijbrandweren)overhetgebiedwordengelegdwaarisgemorst.verplaatszoveelmogelijk vloeistofviaeenpompofvacuümapparaatnaargeslotenmaarnietafgeslotencontainersomwegtegooien. Voorresten: Devolgendemaatregelenmoetenwordengenomenvoordeuiteindelijkeschoonmaak:Reinighetgebiedmet ontsmettingsoplossing.laathetoplossingsmiddelminstens10minutenstaan. HANDELENENOPLSAG Handelen Algemeenadvies: Alseenuitbuitendedrumvoorkomt,verplaatsnaargoedgeventileerderuimte,maakgatenomdrukteverminderen, openluchtgatenlaathet48ustaanvoorhetweerdichtmaken. Beveiligingtegenbrandenontploffingen: Geenontploffingstestennodig. Opslag Algemeenadvies: HetismogelijkdaterC02wordtgevormdendatdrukwordtopgebouwd.Houddecontainergoeddichtineengoed geventileerderuimte.storingaancontainersmoetwordenopgevuldmetdrooginertgasopatmosferischetemperatuur omeenreactiemetvochttevermijden. Opslagincompatibiliteit: Algemeen:Separeervanbasis. Opslagstabiliteit: Opslagtemperatuur:60 80F Beschermtegenvocht CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBESCHERMING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtgewachtdatdampniveaushogerzullenzijndande

5 richtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf maskervan negatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoednagebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). FYSIEKEENSCHEIKUNDIGEEIGENSCHAPPEN Fysiekuiterlijk: Barnsteenkleurigetotdonkerrodevloeistof.Schuimtnaareengebrokenwittotgelekleurwanneer hetuitdecontainerkomt.(opmerking:uiterlijkkanafwijkenmetdeintroductievanverfofkleuring). Geur: Lichtelijkmuffegeur Soortelijkgewicht:Ongeveer1.2(H 2 0=1) Kookpunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(Onbrandbaargeperstgas,HFCfluocarbon134a)kooktop15 o F( 26 o C). MDIkooktop406 o F(199 o C) Vlampunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(HFC134a):geen.MDI;390 o F(199 o C) Dampdruk: Inhoudonderdrukheefteendampdrukhogerdan50psig/345kPA.VoorMDIvloeistofminderdan 10mmHgop77 o F(25 o C) Oplosbaarheidinwater:OnoplosbaarreageertlangzaammetwateromsporenvanCO 2 vrijtegeven. Explosiedata: Onbekendofinhoudgevoeligisvoormechanischimpactofstatischeontlading. STABILITEITENREACTIVITEIT Omstandighedenomtevermijden: Vermijdvocht. Vloeistoffenomtevermijden: Water,alcohol,sterkebasis,substanties/productendiekunnenreagerenmetisocyanates. Risicovollereacties: Hetproductischemischstabiel. Reageertmetwater,metvormingvankooldioxide.Risicoopbarsten.Reageertmetalcohol.Reageertmetzuren. Reageertmetalkali.Reageertmetamines.Risicoopexothermischereactie.Risicoopagressievereactie.Risicoop polymerisatie.contactmetbepaaldesoortenrubberenplastickanbreekbaarheidvandesubstantie/hetproduct veroorzaakmetalsgevolgeenverminderdesterkte. Ontbindingsproducten: Risicovolleontbindingsproducten:koolmonoxide,cyaanwaterstof,stikstof,aromatischeisocyanates,gas/dampen. Thermaleontbinding: >260 o C Geendatabeschikbaar. Slijtagevanmetaal: Geenslijtendeffectopmetaal TOXICOLOGISCHEINFORMATIE

6 Acutevergiftiging Oraal: LD50/rat>10,000mg/kg Inademen: LC50/rat>2.240mg/l/1u gematigdgiftig ECOLOGISCHEINFORMATIE Milieuenvergiftiging Acuteenverlengdevergiftigingaanvissen: Statisch Zebravis/LC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. Acutevergiftigingaanwater invertebraten: DaphnaMagna/EC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. PUNTENOMREKENINGMEETEHOUDENBIJHETVERWIJDEREN Waterafvoervansubstantie: Verbrandofvoerafopeenplekmetvergunning. Voerdesubstantie/productnietafinhetrioolsysteem. Weggooienvancontainer: DRUMS: Stalendrumsmoetengeleegdwordenenkunnenwordenverstuurdnaareendrum hergebruikermetvergunningvoor hergebruik,eendealerinovergeblevenmetaalofeengoedgekeurdestortlocatie.verwijsnaarparagraaf261.7(resten vanrisicovolafvalinlegecontainers).controleerofontsmettingnodigis.ontsmetdecontainersvoordatuzewegdoet. Verbrijzelen,gatenmakenisaangeradenomongeauthoriseerdhergebruikvandecontainerstevoorkomen. TRANSPORTINFORMATIE Landtransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. USDOT Zeetransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IMDG Luchttransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IATA/ICAO INFORMATIEM.B.T.REGELGEVING Federaleregelgeving Registratiestatus: TSCA,US uitgegeven/inlijst TSCA12B uitgegeven/inlijst

7 OSHArisicocategorie:ACGIHTLVvastgelegd,zeergiftig inademing,gevolgvoorchronischedoelorganen,huidenofoog irritatie,acutegevolgenvoordoelorganenaangemeld,zorgtvoorgevoeligheid,oshapelbepaald. CERCLARQ CAS nummer Scheikundigenaam 5,000LBS Diphenylmethane 4,4 diisocyanate(mdi) SARArisicocategorieën(EEPCRA311/312) SARA313: CAS nummer Scheikundigenaam Diisocyanatescompoundcategorie Regelgevingvandestaat StaatRTK CAS nummer Scheikundigenaam StaatRTK Diphenylmethane 4,4 diisoyanate(mdi) MA,NJ,PA OVERIGEINFORMATIE Deinformatieenaanbevelingendiehierinstaanzijngepresenteerdtergoedertrouwenwordengeachtalscorrectop hetmomentvandezedatum.defabrikantmaaktgeenvertegenwoordigingenvoordevolledigheidofprecieziedaarvan. Informatiewordtgeleverdopbasisvandevoorwaardedatmensendiehetontvangenhuneigenbesluitmakenoverde toepasselijkheidvoorzijn/haardoeleindenvoorafgaandaanhetgebruik.defabrikantzalingeenenkelgeval verantwoordelijkzijnvoorschadevanwelkeaardalsgevolgvanhetgebruikvanofafhankelijkheidvaninformatie.geen vertegenwoordigingenofgaranties,uitgedruktofgeïmpliceerd,vanverkoopbaarheidofgeschiktheidvaneenbepaald gebruikzijndusgemaaktmetbetrekkingtotdezeinformatieofhetproductwaarhetnaarverwijst. Informatieinditdocumentwordtbeschouwdalsbetrouwbaar,conservatiefenprecies.CommercialThermalSolutions, Inc.behoudthetrechtomhetontwerp,despecificatiesofelkeanderefunctionaliteittewijzigenopelkmomenten zonderhetaantegeven,terwijlerwordtvoldaanaanderegelgeving.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Dear Valued Customer:

Dear Valued Customer: 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404 U.S.A. T 650.570.6667 F 650.572.2743 www.appliedbiosystems.com Dear Valued Customer: In an effort to better serve you, Applied Biosystems is revising the

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant ge√Įdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie