SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50"

Transcriptie

1 Databladvoorveiligheidvanmateriaal A component UITGIFTEDATUM:04/05 Formulier#TFMSDS 001Laatsteversie:04/10 Productmerk:TigerFoamInsulation.Ditbladdektde A componentvaneenzelfstandigisolatiepakketvandraagbaar, spuitbaarschuimdatbestaatuiteen A eneen B kanttank. Productomschrijving:Hetproductiseenurethaneschuimcomponentdatelementenvanvloeibaarsamengeperstgas bevat(onbrandbaarsamengeperstgas).overmatigeopbouwvandrukzalvoorkomenbijverhittingvanmeerdan120 o F (49 o C). Gedekteonderdeelnummers:TF600FR&TF600SRofTF200FR&TF200SR Letop:identiekepakkettenmetkleveropvoorkantominhoudteomschrijvenals A componentof B component. Ditbladdekthet A component. Fabrikant COMMERCIALTHERMALSOLUCTIONS,INC. 6WorthingtonAvenue SpringLake,NewJersey07762 Overzichtencontactgegevensvoornoodgevallen Productinformatie: Internationaaltelefoonnummer:(001) Transportnoodgeval:CHEMTRECTelefoon: Referentie:CHEMTRECACCOUNT# Noodgevalmetinternationaaltransport: CHEMTRECT(703) REFACCOUNT# SAMENSTELLING Scheikundigebenaming(gangbarenamen)CAS nummer Procent LD50 LC50 1,1,1, % NA NA(Non ) Ontvlambaarsamengeperstgas, HFC,Fluocarbon)134a 4 4 Diphenylmethanse % NA NA Diisocyanate(MDI) HogeoligomersvanMDI % NA NA (PolymerischMDI) CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBEVEILIGING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtverwachtdatdampniveaushogerzullenzijndan derichtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf masker vannegatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoedna gebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH

2 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). HetinademenvanMDI dampenkanirritatieveroorzakenvanhetslijmvliesvandeneus,keelofluchtpijp,kanleidentot ademloosheid,ongemakindeborstkas,moeitemetademenenverminderdelongfunctie.blootstellingvanuitdelucht hoogbovenhetpelkanookleidentotoogirritatie,hoofdpijn,chemischebronchitis,astma achtigesymptomenof pulmonaleedema.hetisookgerapporteerddatisocyanateshypersensitiviteitpneumonitiskunnenveroorzaken, gekenmerktdoorgriepachtigesymptomen,watpaslaterkanbeginnen. Gastrolintestinalesymptomenzijnonderanderemisselijkheid,brakenenbuikpijn. Irritatie: Informatieoverdiisocyanates Oogcontactmetisocyanateskanleidentotconjunctivaleirritatieenmildecornealeopaciteit.Huidcontactkan leidentothuidontstekingvanirriterendeofallergischeaard. Vergiftigingvanherhaaldedosis: InformatieoverMDI ResultatenvaneeninhalatiestudievanlevensduurbijrattengevenaandatMDIaerosolkankerverwekkendwas bij6mg/m 3,dehoogstedosisdiewerdgetest.DitisverbovendeaangeradenTLVvan5ppb(0.05mg/rr>3).Er werdalleenirritatieopgemerktbijeenlageredichtheidvan0.2en1mg/m 3.Geengeboorteafwijkingenof teratogeneeffectenwordenvermeldineenteratologietestmetrattenmetblootstellingvan1,4en12mg/m 3 polymerischmdivoor6u/dagopdag6 15vanzwangerschap.Embryologischevergiftigingenfoetusvergiftiging zijnaangemeldbijdemaximaledosisindeaanwezigheidvanmoederlijkevergiftiging. InformatieoverIsocyanates Alsgevolgvanvorigeherhaaldetehogeblootstellingofeenenkelehogedosis,zullensommigepersonen gevoeligheidvoorisocyanatesontwikkelen(chemischeastma),waardoorzezullenreagerenopeenlatereblootstelling aanisocyanateopniveausveronderdepel/tlv.dezesymptomen,zoalsgespannenheidvandeborstkast,piepende ademhaling,hoesten,kortademigheid,ofastma aanvallenkunnendirectofpaseenaantaluurnadebloostelling voorkomen.netzoalsbijveelniet speficiekeastmatischereacties,werdhetvermelddatalseenpersooneenmaal gevoeligwordt,hij/zijdesymptomenkanvoelentijdensblootstellingaanstof,koudelucht,ofandereirriterende factoren.dezeverhoogdelonggevoeligheidkanwekenlangaanhoudeneninernstigegevallenjarenlang.hetisook gemelddatchronischeblootstellingaanisocyanateslongschadekanveroorzaken,inclusiefeenverminderdelongfunctie diepermanentkanzijn.gevoeligheidkantijdelijkofpermanentzij.verlengdcontactkanroodheidveroorzaken,zwelling, uitslag,schilfering,ofhetvormenvanblaren.bijdemensendieeenhuidgevoeligheidhebbengekregenkunnendeze symptomenzichontwikkelenalsgevolgvancontactmetzeerkleinehoeveelhedenvloeibaarmateriaal,ofzelfsalsgevolg vanblootstellingaanalleenmaardamp. Medischetoestandendieverergerenbijtehogeblootstelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend

3 eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. Medischetoestandendieverergerenbijtehogebloostelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. MAATREGELENVOOREERSTEHULP Algemeenadvies: Verwijderbesmettekleding. Indieningeademd: Brengdeaangetastepersoonnaardefrisseluchtenzorgervoordatdezepersoonkalmblijft.Geefbegeleiding bijhetademhalenindiennodig.erisonmiddellijkmedischezorgnodig. Indienopdehuid: Reinigaangetastegebiedengrondigmetzeepenwater.Alserirritatievoorkomt,zoekdanmedischezorg. Indienindeogen: Ingevalvancontactmetdeogen,reinigminstens15minutenuitmetveelwater.Erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Indieningenomen: Spoeldemondendrinkveelwater.Probeerniettebraken.Probeernooittebrakenengeefgeenmondop mondbeademingalshetslachtofferbuitenbewustzijnisofstuiptrekkingenheeft.erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Opmerkingvoordokter Risico s: Symptomenkunnenpaslatervoorkomen Tegengif: Erbestaatgeenspecifiekantigifofneutralisatorsvoorisocayanates Behandeling: Behandelingmoetondersteunendzijnengebaseerdopdebeoordelingvaneenartsopbasis vandereactievandepatiënt. MAATREGELENVOORBRANDBESTRIJDING: Vlampunt: 220 o C (openbeker) Zelfontbranding Geendatabeschikbaar Geschiktblusmiddel: Water,droogblusmiddel,kooldioxide,schuim Risico stijdensbrandbestrijding: Salpeteriggas,damp/rook,isoyanates,damp Beschermdmateriaalvoorbrandbestrijding: Brandbestrijdersmoetenonafhankelijkademhalingsapparatuurhebbenenbeschermendekleding MAATREGELENVOORVRIJGFITEONGELUKKEN

4 Persoonlijkevoorzorgsmaatregelen: Ruimhetgebiedop.Zorgvoorvoldoendeventilatie.Draaggeschiktepersoonlijkebeschermendekledingenapparatuur. Milieugerelateerdevoorzorgsmaatregelen: Laatnietleeglopeningootstenen/oppervlaktewater/grondwater Schoonmaak: Dijkmors Voorkleinehoeveelheden: Absorbeerisocyanatesmetgeschiktabsorberendmateriaal(zieparagraaf40CFS,onderdeel260,264en265voormeer informatie).schepineenopencontainer.maakdecontainernietdruk vast.verplaatsdecontainernaareengoed geventileerderuimte(buiten).hetgebiedwaarisgemorstkanontsmetwordenmetdevolgendeaangeraden ontsmettingsoplossing:mixvan90%water,8%geconcentreerdeammoniak,2%afwasmiddel.voegtoemeteen10op1 verhouding.laathetminstens48uurstaanomdegevormdekooldioxidevrijtelatengaan.voorgrotehoeveelheden:als tijdelijkecontrolevandampvanisocyanatesnodigis,dankanereendekenvanproteïneschuimofeenandergeschikt soortschuim(beschikbaarbijbrandweren)overhetgebiedwordengelegdwaarisgemorst.verplaatszoveelmogelijk vloeistofviaeenpompofvacuümapparaatnaargeslotenmaarnietafgeslotencontainersomwegtegooien. Voorresten: Devolgendemaatregelenmoetenwordengenomenvoordeuiteindelijkeschoonmaak:Reinighetgebiedmet ontsmettingsoplossing.laathetoplossingsmiddelminstens10minutenstaan. HANDELENENOPLSAG Handelen Algemeenadvies: Alseenuitbuitendedrumvoorkomt,verplaatsnaargoedgeventileerderuimte,maakgatenomdrukteverminderen, openluchtgatenlaathet48ustaanvoorhetweerdichtmaken. Beveiligingtegenbrandenontploffingen: Geenontploffingstestennodig. Opslag Algemeenadvies: HetismogelijkdaterC02wordtgevormdendatdrukwordtopgebouwd.Houddecontainergoeddichtineengoed geventileerderuimte.storingaancontainersmoetwordenopgevuldmetdrooginertgasopatmosferischetemperatuur omeenreactiemetvochttevermijden. Opslagincompatibiliteit: Algemeen:Separeervanbasis. Opslagstabiliteit: Opslagtemperatuur:60 80F Beschermtegenvocht CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBESCHERMING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtgewachtdatdampniveaushogerzullenzijndande

5 richtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf maskervan negatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoednagebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). FYSIEKEENSCHEIKUNDIGEEIGENSCHAPPEN Fysiekuiterlijk: Barnsteenkleurigetotdonkerrodevloeistof.Schuimtnaareengebrokenwittotgelekleurwanneer hetuitdecontainerkomt.(opmerking:uiterlijkkanafwijkenmetdeintroductievanverfofkleuring). Geur: Lichtelijkmuffegeur Soortelijkgewicht:Ongeveer1.2(H 2 0=1) Kookpunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(Onbrandbaargeperstgas,HFCfluocarbon134a)kooktop15 o F( 26 o C). MDIkooktop406 o F(199 o C) Vlampunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(HFC134a):geen.MDI;390 o F(199 o C) Dampdruk: Inhoudonderdrukheefteendampdrukhogerdan50psig/345kPA.VoorMDIvloeistofminderdan 10mmHgop77 o F(25 o C) Oplosbaarheidinwater:OnoplosbaarreageertlangzaammetwateromsporenvanCO 2 vrijtegeven. Explosiedata: Onbekendofinhoudgevoeligisvoormechanischimpactofstatischeontlading. STABILITEITENREACTIVITEIT Omstandighedenomtevermijden: Vermijdvocht. Vloeistoffenomtevermijden: Water,alcohol,sterkebasis,substanties/productendiekunnenreagerenmetisocyanates. Risicovollereacties: Hetproductischemischstabiel. Reageertmetwater,metvormingvankooldioxide.Risicoopbarsten.Reageertmetalcohol.Reageertmetzuren. Reageertmetalkali.Reageertmetamines.Risicoopexothermischereactie.Risicoopagressievereactie.Risicoop polymerisatie.contactmetbepaaldesoortenrubberenplastickanbreekbaarheidvandesubstantie/hetproduct veroorzaakmetalsgevolgeenverminderdesterkte. Ontbindingsproducten: Risicovolleontbindingsproducten:koolmonoxide,cyaanwaterstof,stikstof,aromatischeisocyanates,gas/dampen. Thermaleontbinding: >260 o C Geendatabeschikbaar. Slijtagevanmetaal: Geenslijtendeffectopmetaal TOXICOLOGISCHEINFORMATIE

6 Acutevergiftiging Oraal: LD50/rat>10,000mg/kg Inademen: LC50/rat>2.240mg/l/1u gematigdgiftig ECOLOGISCHEINFORMATIE Milieuenvergiftiging Acuteenverlengdevergiftigingaanvissen: Statisch Zebravis/LC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. Acutevergiftigingaanwater invertebraten: DaphnaMagna/EC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. PUNTENOMREKENINGMEETEHOUDENBIJHETVERWIJDEREN Waterafvoervansubstantie: Verbrandofvoerafopeenplekmetvergunning. Voerdesubstantie/productnietafinhetrioolsysteem. Weggooienvancontainer: DRUMS: Stalendrumsmoetengeleegdwordenenkunnenwordenverstuurdnaareendrum hergebruikermetvergunningvoor hergebruik,eendealerinovergeblevenmetaalofeengoedgekeurdestortlocatie.verwijsnaarparagraaf261.7(resten vanrisicovolafvalinlegecontainers).controleerofontsmettingnodigis.ontsmetdecontainersvoordatuzewegdoet. Verbrijzelen,gatenmakenisaangeradenomongeauthoriseerdhergebruikvandecontainerstevoorkomen. TRANSPORTINFORMATIE Landtransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. USDOT Zeetransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IMDG Luchttransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IATA/ICAO INFORMATIEM.B.T.REGELGEVING Federaleregelgeving Registratiestatus: TSCA,US uitgegeven/inlijst TSCA12B uitgegeven/inlijst

7 OSHArisicocategorie:ACGIHTLVvastgelegd,zeergiftig inademing,gevolgvoorchronischedoelorganen,huidenofoog irritatie,acutegevolgenvoordoelorganenaangemeld,zorgtvoorgevoeligheid,oshapelbepaald. CERCLARQ CAS nummer Scheikundigenaam 5,000LBS Diphenylmethane 4,4 diisocyanate(mdi) SARArisicocategorieën(EEPCRA311/312) SARA313: CAS nummer Scheikundigenaam Diisocyanatescompoundcategorie Regelgevingvandestaat StaatRTK CAS nummer Scheikundigenaam StaatRTK Diphenylmethane 4,4 diisoyanate(mdi) MA,NJ,PA OVERIGEINFORMATIE Deinformatieenaanbevelingendiehierinstaanzijngepresenteerdtergoedertrouwenwordengeachtalscorrectop hetmomentvandezedatum.defabrikantmaaktgeenvertegenwoordigingenvoordevolledigheidofprecieziedaarvan. Informatiewordtgeleverdopbasisvandevoorwaardedatmensendiehetontvangenhuneigenbesluitmakenoverde toepasselijkheidvoorzijn/haardoeleindenvoorafgaandaanhetgebruik.defabrikantzalingeenenkelgeval verantwoordelijkzijnvoorschadevanwelkeaardalsgevolgvanhetgebruikvanofafhankelijkheidvaninformatie.geen vertegenwoordigingenofgaranties,uitgedruktofgeïmpliceerd,vanverkoopbaarheidofgeschiktheidvaneenbepaald gebruikzijndusgemaaktmetbetrekkingtotdezeinformatieofhetproductwaarhetnaarverwijst. Informatieinditdocumentwordtbeschouwdalsbetrouwbaar,conservatiefenprecies.CommercialThermalSolutions, Inc.behoudthetrechtomhetontwerp,despecificatiesofelkeanderefunctionaliteittewijzigenopelkmomenten zonderhetaantegeven,terwijlerwordtvoldaanaanderegelgeving.

TIGER FOAM DATABLAD VOOR VEILIGHEID VAN MATERIAAL 1. PRODUCT & BEDRIJFSIDENTIFICATIE

TIGER FOAM DATABLAD VOOR VEILIGHEID VAN MATERIAAL 1. PRODUCT & BEDRIJFSIDENTIFICATIE TIGERFOAM TWEE COMPONENTA COMPONENT (InclusiefSnelverhardend,Langzaamuitzettend,E 84Klasse1,Luchtafsluitend,LagedichtheidenGatenvullendmateriaal) MSDS#A16178A Uitgiftedatum:maart2005Laatsteversie:juli2010

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU 06'65 6$ (*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU Nummer Intern: 125-140 Bewerkt: 08.2007 Handelsnaam: 3ODVWLNNOHEHU Versie: 1.3 Stand: 08.2007 Productnummer: Stof-Code:,GHQWLILFDWLHYDQGH6WRIHQYDQGH9HQQRRWVFKDS

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. -

Nadere informatie

: BRISE SPUITBUS - LAVENDEL

: BRISE SPUITBUS - LAVENDEL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG 1. Identificatie van product en firma Productnaam: Firma: Informatie telefoon: Multi-C-Activatorpasta Multident Dental Depot BV Ravelijn 32 3905 NV Veenendaal 0318 510 4000 2. Samenstelling en bestanddeel

Nadere informatie

TRIANUM-P Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5

TRIANUM-P Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof of het preparaat: Plantversterker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Bio

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 Bladzijde: 1/6 Handelsnaam: Elektrolytpoeder * 1. Omschrijving van stof, product en bedrijf Productgegevens: Artikelnummer: 42,0411,8041 Toepassing van

Nadere informatie

Blikken 200 en 800 gram sets 12 per doos. Blikken 2 kg. sets 6 per doos. Andere verpakkingen op aanv

Blikken 200 en 800 gram sets 12 per doos. Blikken 2 kg. sets 6 per doos. Andere verpakkingen op aanv Productomschrijving Zwaluw Poly-Plamuur is een snelverhardende, professionele tweecomponentige, goed schuurbare plamuur met een fijne structuur, op basis van polyesterharsen. Goed overschilderbaar en duurzaam.

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Fosfaat malvorm

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

Datum / herzien op: 06.08.2010 Versie: 1.0 Product: CURING 99. 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

Datum / herzien op: 06.08.2010 Versie: 1.0 Product: CURING 99. 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming bladzijde: 1/7 P / 1 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming CURING 99 Gebruik: Product van bouwchemie Firma : Kiwitz BV Contactadres : Voltweg Postbus 10, 1208071 CZ Nunspeet Postbus

Nadere informatie

ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006

ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming. Handelsnaam: ecoprimer Basis component A Epoxy primer Gebruik van de stof of het preparaat:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

ORMCO. Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009

ORMCO. Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009 Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009 HOOFDSTUK 1 Identificatie product en bedrijf 1.1 Productnaam SYSTEM 1 PLUS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/8 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Irgacure 2022 Gebruik: fotochemicaliën Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Contactadres: BASF

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êx Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Groeiregulator Firma : Nufarm Postbus 51 9200 Dendermonde Telefoon: 052 / 428.115 Telefax:

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van het product en van de vennootschap. Product benaming. ReduClean Toepassing: Middel om ReduSol en ReduHeat van tuinbouwkassen te verwijderen Producent: Mardenkro

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Cheprok BV 10 con. 32% PL Gebruik: Product van bouwchemie Firma : Kiwitz BV De Hogenkamp 22 7071

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Produktinformatie Produktnaam: Toepassing: Hasten TM Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey Haachtsesteenweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Mierenpoeder

Nadere informatie

Bayer CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

Bayer CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 PREVICUR N 1/6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam PREVICUR N Product code (UVP) 05933765 Gebruik Fungicide Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van substantie/preparaat/fabrikant VIB Leverancier Handelsnaam Algemene beschrijving Gebruik VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG 91/155 Synergetic BGX-lampen Havells Sylvania Germany

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving

Nadere informatie

Veiligheidsblad Volgens 453/2010 (EU) PU Schuim B. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsblad Volgens 453/2010 (EU) PU Schuim B. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam (Poly Urethaan Schuim) Component 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN XF, EA3001A-0101, 1/ 5 Productnaam Algemeen gebruik MSDS-nummer Artline PERMANENTE MARKER EK-30,EK-50,EK-70,EK-90,EK-100,EK-700, EK-120,EK- 130 (Alle kleuren) Artline Markeer INKT ESK-20,ESK-3 (Alle kleuren)

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Component Waarde(n) CAS nr/ EINECS nr/ EG index Symbool R-zinnen

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Component Waarde(n) CAS nr/ EINECS nr/ EG index Symbool R-zinnen 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsmerk : Gebruik : Planten cosmeticum Firma : Nufarm b.v. Welplaatweg 12 3197 KS Botlek Rotterdam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/8 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming RATAK PELLETS Gebruik: rattenbestrijdingsmiddel, biocide Erkennings-/toelatingsnummer: 7967 N Firma:

Nadere informatie

: Pledge aerosol - Classic Beauty

: Pledge aerosol - Classic Beauty 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Meubelpoets/reiniger Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Rigidur-Estrich lijm

Rigidur-Estrich lijm 1. Identificatie van product en onderneming Productgegevens : Handelsnaam Producentgegevens : Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V. Stuartweg 1 b NL- 4131 NH Vianen Tel : 0031 (0) 347-325 100 2. Samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productdetails: Identificatie van de stof of preparaat: Gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/10 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie Magnapearl 8000 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming PCI PERIPLAN Gebruik: Product van bouwchemie Firma: PCI Augsburg GmbH 86159 Augsburg GERMANY Telefoon:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Handelsnaam Gebruik van het product Toepassingsgebied : : Reinigingsmiddel / gebruiksklare alcoholreiniger : Algemeen Producent: : TEVAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: BEAD ENRICHMENT GLYCEROL Productnr.: 4389756 Distributeur: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Opgesteld in overeenstemming met Datum: 08-05-2006 richtlijn 91/155/EEG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) herziening 28.08.2013 (NL) Versie 5.6 Ballistol-Öl

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) herziening 28.08.2013 (NL) Versie 5.6 Ballistol-Öl RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof en de onderneming

1. Identificatie van de stof en de onderneming ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG SPN-ESL 1/6 1. Identificatie van de stof en de onderneming Fabricant: Dentsply Austenal, Dentsply International Inc, 570 West College Avenue, P.O. Box 872, York, PA

Nadere informatie

HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel

HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel Volgens EC-richtlijn 1907/2006 Revisie: 16.0 Compile date: January 2009 Inhoud Veiligheidsinformatieblad... 3 1 Identificatie van het product en de onderneming...

Nadere informatie

: Paraffineolie EDI NL

: Paraffineolie EDI NL Datum van uitgave: 25/07/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Stof Stofnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof en de onderneming

1. Identificatie van de stof en de onderneming ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG SPN-THF 1/5 1. Identificatie van de stof en de onderneming Fabrikant: Elephant Dental B.V., Verlengde Lageweg 10, 1628 PM Hoorn, Nederland, Tel.: +31/229-259000, www.elephant-dental.com.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Systemsoft FG 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Systemsoft FG 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Waterbehandelingsmiddel voor stadsverwarming ter voorkoming van kalkafzetting. Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014 Productnaam CALCIUM CARBONAAT 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE LEVERANCIER 1.1. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/14 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Activated Alumina Desiccant 3/16" IR Chemische naam: aluminiumoxide

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 116200 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam : Voegenreiniger Leverancier : Pearlpaint Holland bv Postbus 2365 8203 AH Lelystad Telefoon : 0320 28 53 53

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Fabrikant/leverancier: Schippers Europe BV Postbus 122 5530 AC Bladel Nederland Tel: +31 (0) 497-38 20 17 Fax: +31 (0) 497-33

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof en de onderneming

1. Identificatie van de stof en de onderneming ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG SPN-VRBT 1/5 1. Identificatie van de stof en de onderneming Fabrikant: Elephant Dental B.V., Verlengde Lageweg 10, 1628 PM Hoorn, Nederland, Tel.: +31/229-259000, www.elephant-dental.com.

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. Bladzijde: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.. Handelsnaam: TASKI R40 F84 Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel

Nadere informatie

Material Safety Data Sheet Europh Brandstofbespaarder

Material Safety Data Sheet Europh Brandstofbespaarder Material Safety Data Sheet Europh Brandstofbespaarder 1. PRODUCT EN BEDRIJFS INFORMATIE Product naam: Formule Nummer: Europh Brandstofbespaarder JG302-DF Aanbevolen Mengverhouding: Ingeval van racing,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 CuForte Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2009/04/30

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 CuForte Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2009/04/30 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Gewasbeschermingsmiddel Firma : Nufarm b.v. Welplaatweg 12 3197 KS Botlek Rotterdam Telefoon:

Nadere informatie

% GEVAREN SYMBOLEN. R-ZINNEN CAS Nr. EINECS Nr. Hydroxyethylmethacrylaat 30-35 Xi 36/38-43 868-77-9 212-782-2

% GEVAREN SYMBOLEN. R-ZINNEN CAS Nr. EINECS Nr. Hydroxyethylmethacrylaat 30-35 Xi 36/38-43 868-77-9 212-782-2 Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 19 mei 2009 HOOFDSTUK 1 Identificatie product en bedrijf 1.1 Productnaam ORTHO SOLO 1.2

Nadere informatie

Cervitec. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL Schaan Fürstentum Liechtenstein

Cervitec. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL Schaan Fürstentum Liechtenstein Pagina 1 van 6 Firma Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein 1 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Produktnaam

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING bladzijde : 1 / 5 êxxn : Schadelijk Gevaarlijk M 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam : Petroleum Gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 19/08/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 19/08/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 19/08/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Modelstenen,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. Metazachloor-500 9316N Versie: 4 datum: 28-03-2013. 1. Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming

Veiligheidsinformatieblad. Metazachloor-500 9316N Versie: 4 datum: 28-03-2013. 1. Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming Veiligheidsinformatieblad Metazachloor-500 9316N Versie: 4 datum: 28-03-2013 1. Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Handelsnaam: Metazachloor-500

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad ActiveFuel Rubriek 1. Identificatie Soortnaam: Gebruiksaanbevelingen en -beperkingen: SiGNa Natriumsulfidepoeder (NaSi) in minerale olie Uitsluitend te gebruiken voor de productie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 25/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 25/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 25/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Mineraalwas

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie PAINT MARKER HD Groen, Rood Bulk 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG - ISO

blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG - ISO blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG - ISO 11014-1 SDB-nr.: 22365 V003.0 Herbewerkt op: 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming naam van het product: Gepland

Nadere informatie

INFORMATIE EN GEGEVENS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN MATERIALEN laatst gewijzigd: 01-01-2004 intern nr. vorige datum:

INFORMATIE EN GEGEVENS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN MATERIALEN laatst gewijzigd: 01-01-2004 intern nr. vorige datum: 1. PRODUCT EN ONDERNEMING Goedgekeurd voor gebruik Goedgekeurd voor gebruik in laboratorium Goedgekeurd door HANDELSNAAM GROEPSNAAM AFWERKLAAG VOOR HOUT Fabrikant/importeur Produits Durieu S.A. Importeur

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

MYCOTAL Laatste herziening: 01/06/2016, versie 4.1 pagina 1 / 6

MYCOTAL Laatste herziening: 01/06/2016, versie 4.1 pagina 1 / 6 Laatste herziening: 01/06/2016, versie 4.1 pagina 1 / 6 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof of het preparaat: Biologisch

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0) Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1

TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0) Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1 TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0)30-2748888 Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productiedatum: 28 december 2004 Volgens EG-richtlijn 93/112/EEG Afdrukdatum: 24 april 2006 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Cement "POEDER " 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Handelsnaam : Soapy Desinfecterend

Handelsnaam : Soapy Desinfecterend 1. Identificatie van het produkt/leverancier Veiligheidsinformatieblad conform Veiligheidsinformatiebladenbesluit (Stbl. 1993,252) (NEN-ISO 11014:1994) Pagina : 1 (7) Handelsnaam : Soapy Desinfecterend

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Purmelt ME 3320 pagina 1 van 5 SDB-nr. : 214059 V001.9 veranderd: 23.07.2009 printdatum: 11.04.2010 Handelsnaam: Purmelt ME 3320 1. Identificatie

Nadere informatie

Heliobond. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

Heliobond. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein Pagina 1 van 5 Firma Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein 1 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Produktnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS 0224 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sectie 1 PRODUCT- EN BEDRIJFSIDENTIFICATIE HMIS CODES PRODUCTNAAM Gezondheid 3 Renewz Ontvlambaarheid 0 Reactiviteit 1 PRODUCTCODES PPI D 82644, 82646, 82650 CHEMICAL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 1. Identificatie van het product en informatie Handelsnaam Toepassing : Wolsit KD10 : Houtverduurzamingsproduct Producent : Dr. Wolman GmbH, Postbus 1160, D-76545

Nadere informatie

: Everyday vloeibare zeep met lijnolie

: Everyday vloeibare zeep met lijnolie Datum van uitgave: 05/07/2013 Datum herziening: : Versie: 0. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie