SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSTELLING Scheikundige benaming (gangbare namen) CAS nummer Procent LD50 LC50"

Transcriptie

1 Databladvoorveiligheidvanmateriaal A component UITGIFTEDATUM:04/05 Formulier#TFMSDS 001Laatsteversie:04/10 Productmerk:TigerFoamInsulation.Ditbladdektde A componentvaneenzelfstandigisolatiepakketvandraagbaar, spuitbaarschuimdatbestaatuiteen A eneen B kanttank. Productomschrijving:Hetproductiseenurethaneschuimcomponentdatelementenvanvloeibaarsamengeperstgas bevat(onbrandbaarsamengeperstgas).overmatigeopbouwvandrukzalvoorkomenbijverhittingvanmeerdan120 o F (49 o C). Gedekteonderdeelnummers:TF600FR&TF600SRofTF200FR&TF200SR Letop:identiekepakkettenmetkleveropvoorkantominhoudteomschrijvenals A componentof B component. Ditbladdekthet A component. Fabrikant COMMERCIALTHERMALSOLUCTIONS,INC. 6WorthingtonAvenue SpringLake,NewJersey07762 Overzichtencontactgegevensvoornoodgevallen Productinformatie: Internationaaltelefoonnummer:(001) Transportnoodgeval:CHEMTRECTelefoon: Referentie:CHEMTRECACCOUNT# Noodgevalmetinternationaaltransport: CHEMTRECT(703) REFACCOUNT# SAMENSTELLING Scheikundigebenaming(gangbarenamen)CAS nummer Procent LD50 LC50 1,1,1, % NA NA(Non ) Ontvlambaarsamengeperstgas, HFC,Fluocarbon)134a 4 4 Diphenylmethanse % NA NA Diisocyanate(MDI) HogeoligomersvanMDI % NA NA (PolymerischMDI) CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBEVEILIGING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtverwachtdatdampniveaushogerzullenzijndan derichtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf masker vannegatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoedna gebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH

2 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). HetinademenvanMDI dampenkanirritatieveroorzakenvanhetslijmvliesvandeneus,keelofluchtpijp,kanleidentot ademloosheid,ongemakindeborstkas,moeitemetademenenverminderdelongfunctie.blootstellingvanuitdelucht hoogbovenhetpelkanookleidentotoogirritatie,hoofdpijn,chemischebronchitis,astma achtigesymptomenof pulmonaleedema.hetisookgerapporteerddatisocyanateshypersensitiviteitpneumonitiskunnenveroorzaken, gekenmerktdoorgriepachtigesymptomen,watpaslaterkanbeginnen. Gastrolintestinalesymptomenzijnonderanderemisselijkheid,brakenenbuikpijn. Irritatie: Informatieoverdiisocyanates Oogcontactmetisocyanateskanleidentotconjunctivaleirritatieenmildecornealeopaciteit.Huidcontactkan leidentothuidontstekingvanirriterendeofallergischeaard. Vergiftigingvanherhaaldedosis: InformatieoverMDI ResultatenvaneeninhalatiestudievanlevensduurbijrattengevenaandatMDIaerosolkankerverwekkendwas bij6mg/m 3,dehoogstedosisdiewerdgetest.DitisverbovendeaangeradenTLVvan5ppb(0.05mg/rr>3).Er werdalleenirritatieopgemerktbijeenlageredichtheidvan0.2en1mg/m 3.Geengeboorteafwijkingenof teratogeneeffectenwordenvermeldineenteratologietestmetrattenmetblootstellingvan1,4en12mg/m 3 polymerischmdivoor6u/dagopdag6 15vanzwangerschap.Embryologischevergiftigingenfoetusvergiftiging zijnaangemeldbijdemaximaledosisindeaanwezigheidvanmoederlijkevergiftiging. InformatieoverIsocyanates Alsgevolgvanvorigeherhaaldetehogeblootstellingofeenenkelehogedosis,zullensommigepersonen gevoeligheidvoorisocyanatesontwikkelen(chemischeastma),waardoorzezullenreagerenopeenlatereblootstelling aanisocyanateopniveausveronderdepel/tlv.dezesymptomen,zoalsgespannenheidvandeborstkast,piepende ademhaling,hoesten,kortademigheid,ofastma aanvallenkunnendirectofpaseenaantaluurnadebloostelling voorkomen.netzoalsbijveelniet speficiekeastmatischereacties,werdhetvermelddatalseenpersooneenmaal gevoeligwordt,hij/zijdesymptomenkanvoelentijdensblootstellingaanstof,koudelucht,ofandereirriterende factoren.dezeverhoogdelonggevoeligheidkanwekenlangaanhoudeneninernstigegevallenjarenlang.hetisook gemelddatchronischeblootstellingaanisocyanateslongschadekanveroorzaken,inclusiefeenverminderdelongfunctie diepermanentkanzijn.gevoeligheidkantijdelijkofpermanentzij.verlengdcontactkanroodheidveroorzaken,zwelling, uitslag,schilfering,ofhetvormenvanblaren.bijdemensendieeenhuidgevoeligheidhebbengekregenkunnendeze symptomenzichontwikkelenalsgevolgvancontactmetzeerkleinehoeveelhedenvloeibaarmateriaal,ofzelfsalsgevolg vanblootstellingaanalleenmaardamp. Medischetoestandendieverergerenbijtehogeblootstelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend

3 eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. Medischetoestandendieverergerenbijtehogebloostelling: Hetisocyanates componentisietsdatademhalinggevoeligmaakt.hetkanvooreenallergischereactiezorgendiekan leidentotastma achtigespasmesindeluchtwegenenmoeitebijhetademen. Medischesupervisievanallemedewerkersdiewerkenmetofinaanrakingkomenmetisocyanateswordtaangeraden. Contactkanlongkwalenverergeren. Mensenmeteengeschiedenisvanademhalingsziektesofhypersensitiviteitmoetennietwordenblootgesteldaandit product.voorafgaandetestenenperiodiekemedischetestenmettestenvanademhalingsfuncties(fec,fvcals minimum)wordenaangeraden. EendierenstudieheeftaangegevendatMDIhypersensitiviteitvanademhalingkanveroorzakennablootstellingaande huid.mensenmetastmatischeklachten,chronischebronchitisenanderechronischeademhalingsziektes,terugkomend eczeemofpulmonalegevoeligheidmoetennietmetisocyanateswerken.alshetbijiemandeenmaalisbevestigddat hij/zijpulmonalegevoeligheidheeft(allergischeastma)voorisocyanates,wordtverdereblootstellingafgeraden. MAATREGELENVOOREERSTEHULP Algemeenadvies: Verwijderbesmettekleding. Indieningeademd: Brengdeaangetastepersoonnaardefrisseluchtenzorgervoordatdezepersoonkalmblijft.Geefbegeleiding bijhetademhalenindiennodig.erisonmiddellijkmedischezorgnodig. Indienopdehuid: Reinigaangetastegebiedengrondigmetzeepenwater.Alserirritatievoorkomt,zoekdanmedischezorg. Indienindeogen: Ingevalvancontactmetdeogen,reinigminstens15minutenuitmetveelwater.Erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Indieningenomen: Spoeldemondendrinkveelwater.Probeerniettebraken.Probeernooittebrakenengeefgeenmondop mondbeademingalshetslachtofferbuitenbewustzijnisofstuiptrekkingenheeft.erisonmiddellijkmedische zorgnodig. Opmerkingvoordokter Risico s: Symptomenkunnenpaslatervoorkomen Tegengif: Erbestaatgeenspecifiekantigifofneutralisatorsvoorisocayanates Behandeling: Behandelingmoetondersteunendzijnengebaseerdopdebeoordelingvaneenartsopbasis vandereactievandepatiënt. MAATREGELENVOORBRANDBESTRIJDING: Vlampunt: 220 o C (openbeker) Zelfontbranding Geendatabeschikbaar Geschiktblusmiddel: Water,droogblusmiddel,kooldioxide,schuim Risico stijdensbrandbestrijding: Salpeteriggas,damp/rook,isoyanates,damp Beschermdmateriaalvoorbrandbestrijding: Brandbestrijdersmoetenonafhankelijkademhalingsapparatuurhebbenenbeschermendekleding MAATREGELENVOORVRIJGFITEONGELUKKEN

4 Persoonlijkevoorzorgsmaatregelen: Ruimhetgebiedop.Zorgvoorvoldoendeventilatie.Draaggeschiktepersoonlijkebeschermendekledingenapparatuur. Milieugerelateerdevoorzorgsmaatregelen: Laatnietleeglopeningootstenen/oppervlaktewater/grondwater Schoonmaak: Dijkmors Voorkleinehoeveelheden: Absorbeerisocyanatesmetgeschiktabsorberendmateriaal(zieparagraaf40CFS,onderdeel260,264en265voormeer informatie).schepineenopencontainer.maakdecontainernietdruk vast.verplaatsdecontainernaareengoed geventileerderuimte(buiten).hetgebiedwaarisgemorstkanontsmetwordenmetdevolgendeaangeraden ontsmettingsoplossing:mixvan90%water,8%geconcentreerdeammoniak,2%afwasmiddel.voegtoemeteen10op1 verhouding.laathetminstens48uurstaanomdegevormdekooldioxidevrijtelatengaan.voorgrotehoeveelheden:als tijdelijkecontrolevandampvanisocyanatesnodigis,dankanereendekenvanproteïneschuimofeenandergeschikt soortschuim(beschikbaarbijbrandweren)overhetgebiedwordengelegdwaarisgemorst.verplaatszoveelmogelijk vloeistofviaeenpompofvacuümapparaatnaargeslotenmaarnietafgeslotencontainersomwegtegooien. Voorresten: Devolgendemaatregelenmoetenwordengenomenvoordeuiteindelijkeschoonmaak:Reinighetgebiedmet ontsmettingsoplossing.laathetoplossingsmiddelminstens10minutenstaan. HANDELENENOPLSAG Handelen Algemeenadvies: Alseenuitbuitendedrumvoorkomt,verplaatsnaargoedgeventileerderuimte,maakgatenomdrukteverminderen, openluchtgatenlaathet48ustaanvoorhetweerdichtmaken. Beveiligingtegenbrandenontploffingen: Geenontploffingstestennodig. Opslag Algemeenadvies: HetismogelijkdaterC02wordtgevormdendatdrukwordtopgebouwd.Houddecontainergoeddichtineengoed geventileerderuimte.storingaancontainersmoetwordenopgevuldmetdrooginertgasopatmosferischetemperatuur omeenreactiemetvochttevermijden. Opslagincompatibiliteit: Algemeen:Separeervanbasis. Opslagstabiliteit: Opslagtemperatuur:60 80F Beschermtegenvocht CONTROLEVANBLOOTSTELLING/PERSOONLIJKEBESCHERMING Leesalleproductinstructiesvoorgebruik.Persoonlijkbeveiligingsmateriaalmoetbestaanuitimpermeabele handschoenen,eenbeschermendebrilengepastewerkkledij.geschikteventilatiemoetookaanwezigzijnzodat dampniveausniethogerzijndandeaangeradenrichtlijnen.alswordtgewachtdatdampniveaushogerzullenzijndande

5 richtlijnen,gebruikdaneenademhalingsapparaatmetpositievedrukgoedgekeurddoorniosh,ofeenhalf maskervan negatievedrukmetorganischdamppartronenenstof/mistprefilters.zorgvoorgoedehygiëne,reiniggoednagebruik. Richtlijnenm.b.t.blootstelling OSHA CGIH 4,4 Diphenylmethane 0.20ppmhoogtegrens.005ppmTWA Diisocyanate(MDI).200m/mhoogtegrens.051mg.mTWA HogereOligomersvanMDI Geenvastgesteld Geenvastgesteld 1,1,1,2 Tetrafluoroethane Geenvastgesteld Geenvastgesteld (Onbrandbaargeperstgas HFCFluorocarbon134a) (GeenenkelevandecomponenteninditproductstaanopdelijstbijIARC,NTP,OSHAofACGIHalskankerverwekkend). FYSIEKEENSCHEIKUNDIGEEIGENSCHAPPEN Fysiekuiterlijk: Barnsteenkleurigetotdonkerrodevloeistof.Schuimtnaareengebrokenwittotgelekleurwanneer hetuitdecontainerkomt.(opmerking:uiterlijkkanafwijkenmetdeintroductievanverfofkleuring). Geur: Lichtelijkmuffegeur Soortelijkgewicht:Ongeveer1.2(H 2 0=1) Kookpunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(Onbrandbaargeperstgas,HFCfluocarbon134a)kooktop15 o F( 26 o C). MDIkooktop406 o F(199 o C) Vlampunt: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane(HFC134a):geen.MDI;390 o F(199 o C) Dampdruk: Inhoudonderdrukheefteendampdrukhogerdan50psig/345kPA.VoorMDIvloeistofminderdan 10mmHgop77 o F(25 o C) Oplosbaarheidinwater:OnoplosbaarreageertlangzaammetwateromsporenvanCO 2 vrijtegeven. Explosiedata: Onbekendofinhoudgevoeligisvoormechanischimpactofstatischeontlading. STABILITEITENREACTIVITEIT Omstandighedenomtevermijden: Vermijdvocht. Vloeistoffenomtevermijden: Water,alcohol,sterkebasis,substanties/productendiekunnenreagerenmetisocyanates. Risicovollereacties: Hetproductischemischstabiel. Reageertmetwater,metvormingvankooldioxide.Risicoopbarsten.Reageertmetalcohol.Reageertmetzuren. Reageertmetalkali.Reageertmetamines.Risicoopexothermischereactie.Risicoopagressievereactie.Risicoop polymerisatie.contactmetbepaaldesoortenrubberenplastickanbreekbaarheidvandesubstantie/hetproduct veroorzaakmetalsgevolgeenverminderdesterkte. Ontbindingsproducten: Risicovolleontbindingsproducten:koolmonoxide,cyaanwaterstof,stikstof,aromatischeisocyanates,gas/dampen. Thermaleontbinding: >260 o C Geendatabeschikbaar. Slijtagevanmetaal: Geenslijtendeffectopmetaal TOXICOLOGISCHEINFORMATIE

6 Acutevergiftiging Oraal: LD50/rat>10,000mg/kg Inademen: LC50/rat>2.240mg/l/1u gematigdgiftig ECOLOGISCHEINFORMATIE Milieuenvergiftiging Acuteenverlengdevergiftigingaanvissen: Statisch Zebravis/LC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. Acutevergiftigingaanwater invertebraten: DaphnaMagna/EC50(24u):>500mg/l Vrijwelnietgiftig. PUNTENOMREKENINGMEETEHOUDENBIJHETVERWIJDEREN Waterafvoervansubstantie: Verbrandofvoerafopeenplekmetvergunning. Voerdesubstantie/productnietafinhetrioolsysteem. Weggooienvancontainer: DRUMS: Stalendrumsmoetengeleegdwordenenkunnenwordenverstuurdnaareendrum hergebruikermetvergunningvoor hergebruik,eendealerinovergeblevenmetaalofeengoedgekeurdestortlocatie.verwijsnaarparagraaf261.7(resten vanrisicovolafvalinlegecontainers).controleerofontsmettingnodigis.ontsmetdecontainersvoordatuzewegdoet. Verbrijzelen,gatenmakenisaangeradenomongeauthoriseerdhergebruikvandecontainerstevoorkomen. TRANSPORTINFORMATIE Landtransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. USDOT Zeetransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IMDG Luchttransport Nietgeclassificeerdalsgevaarlijkegoederenbinnendetransportregelgeving. IATA/ICAO INFORMATIEM.B.T.REGELGEVING Federaleregelgeving Registratiestatus: TSCA,US uitgegeven/inlijst TSCA12B uitgegeven/inlijst

7 OSHArisicocategorie:ACGIHTLVvastgelegd,zeergiftig inademing,gevolgvoorchronischedoelorganen,huidenofoog irritatie,acutegevolgenvoordoelorganenaangemeld,zorgtvoorgevoeligheid,oshapelbepaald. CERCLARQ CAS nummer Scheikundigenaam 5,000LBS Diphenylmethane 4,4 diisocyanate(mdi) SARArisicocategorieën(EEPCRA311/312) SARA313: CAS nummer Scheikundigenaam Diisocyanatescompoundcategorie Regelgevingvandestaat StaatRTK CAS nummer Scheikundigenaam StaatRTK Diphenylmethane 4,4 diisoyanate(mdi) MA,NJ,PA OVERIGEINFORMATIE Deinformatieenaanbevelingendiehierinstaanzijngepresenteerdtergoedertrouwenwordengeachtalscorrectop hetmomentvandezedatum.defabrikantmaaktgeenvertegenwoordigingenvoordevolledigheidofprecieziedaarvan. Informatiewordtgeleverdopbasisvandevoorwaardedatmensendiehetontvangenhuneigenbesluitmakenoverde toepasselijkheidvoorzijn/haardoeleindenvoorafgaandaanhetgebruik.defabrikantzalingeenenkelgeval verantwoordelijkzijnvoorschadevanwelkeaardalsgevolgvanhetgebruikvanofafhankelijkheidvaninformatie.geen vertegenwoordigingenofgaranties,uitgedruktofgeïmpliceerd,vanverkoopbaarheidofgeschiktheidvaneenbepaald gebruikzijndusgemaaktmetbetrekkingtotdezeinformatieofhetproductwaarhetnaarverwijst. Informatieinditdocumentwordtbeschouwdalsbetrouwbaar,conservatiefenprecies.CommercialThermalSolutions, Inc.behoudthetrechtomhetontwerp,despecificatiesofelkeanderefunctionaliteittewijzigenopelkmomenten zonderhetaantegeven,terwijlerwordtvoldaanaanderegelgeving.

TIGER FOAM DATABLAD VOOR VEILIGHEID VAN MATERIAAL 1. PRODUCT & BEDRIJFSIDENTIFICATIE

TIGER FOAM DATABLAD VOOR VEILIGHEID VAN MATERIAAL 1. PRODUCT & BEDRIJFSIDENTIFICATIE TIGERFOAM TWEE COMPONENTA COMPONENT (InclusiefSnelverhardend,Langzaamuitzettend,E 84Klasse1,Luchtafsluitend,LagedichtheidenGatenvullendmateriaal) MSDS#A16178A Uitgiftedatum:maart2005Laatsteversie:juli2010

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU 06'65 6$ (*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU Nummer Intern: 125-140 Bewerkt: 08.2007 Handelsnaam: 3ODVWLNNOHEHU Versie: 1.3 Stand: 08.2007 Productnummer: Stof-Code:,GHQWLILFDWLHYDQGH6WRIHQYDQGH9HQQRRWVFKDS

Nadere informatie

: BAYGON - Mieren Lokdoos

: BAYGON - Mieren Lokdoos 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Insecticide Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Noordkustlaan

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

METAFLUX, 70.55, Edelstaal-reiniger spray 400ml. Industriestrasse 11 CH-4313 MOHLIN. Fr. Wouterslaan, 28 B-1910 KAMPENHOUT

METAFLUX, 70.55, Edelstaal-reiniger spray 400ml. Industriestrasse 11 CH-4313 MOHLIN. Fr. Wouterslaan, 28 B-1910 KAMPENHOUT B.P.B. CHEMICALS Bvba TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN Fr. Wouterslaan,28 Tel. : 070/24.52.45 B-1910 KAMPENHOUT Tel. : 016/65.79.33 Fax : 016/65.09.77 Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EG Datum

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. -

Nadere informatie

: BRISE SPUITBUS - LAVENDEL

: BRISE SPUITBUS - LAVENDEL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.002148 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.002148

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG 1. Identificatie van product en firma Productnaam: Firma: Informatie telefoon: Multi-C-Activatorpasta Multident Dental Depot BV Ravelijn 32 3905 NV Veenendaal 0318 510 4000 2. Samenstelling en bestanddeel

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 Bladzijde: 1/6 Handelsnaam: Elektrolytpoeder * 1. Omschrijving van stof, product en bedrijf Productgegevens: Artikelnummer: 42,0411,8041 Toepassing van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Bio

Nadere informatie

Blikken 200 en 800 gram sets 12 per doos. Blikken 2 kg. sets 6 per doos. Andere verpakkingen op aanv

Blikken 200 en 800 gram sets 12 per doos. Blikken 2 kg. sets 6 per doos. Andere verpakkingen op aanv Productomschrijving Zwaluw Poly-Plamuur is een snelverhardende, professionele tweecomponentige, goed schuurbare plamuur met een fijne structuur, op basis van polyesterharsen. Goed overschilderbaar en duurzaam.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 22/1/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Fosfaat malvorm

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Siliciummengsel

Nadere informatie

HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel

HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel HADEX Food Grade Drinkwater desinfectiemiddel Volgens EC-richtlijn 1907/2006 Revisie: 13.0 Compile date: January 2009 Inhoud Veiligheidsinformatieblad... 3 1 Identificatie van het product en de onderneming...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 12/3/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Siliciummengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Heliobond. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Liechtenstein,

Heliobond. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Liechtenstein, Datum van de druk 29/07/2002 Bladnr.: 1142 Pagina 1 van 5 Firma Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Liechtenstein, +423-235 35 35 1 Handelsnaam en leverancier 1.1 Handelsnaam / benaming

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006

ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 ecoline coatings BV Pagina: 1 / 6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming. Handelsnaam: ecoprimer Basis component A Epoxy primer Gebruik van de stof of het preparaat:

Nadere informatie

: Insecticide. Fungicide. : 1703/B. : EDIALUX-FORMULEX NV

: Insecticide. Fungicide. : 1703/B. : EDIALUX-FORMULEX NV bladzijde : 1 êxên óp Xn : Schadelijk N : Milieugevaarlijk 3 : Brandbare vloeistof. 9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard

Nadere informatie

Datum / herzien op: 06.08.2010 Versie: 1.0 Product: CURING 99. 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

Datum / herzien op: 06.08.2010 Versie: 1.0 Product: CURING 99. 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming bladzijde: 1/7 P / 1 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming CURING 99 Gebruik: Product van bouwchemie Firma : Kiwitz BV Contactadres : Voltweg Postbus 10, 1208071 CZ Nunspeet Postbus

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

TRIANUM-P Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5

TRIANUM-P Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/11/2015, versie 2.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof of het preparaat: Plantversterker

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/8 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Irgacure 2022 Gebruik: fotochemicaliën Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Contactadres: BASF

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 9/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 9/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 9/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Handelsnamen:

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êx Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD Uitgiftedatum: 20 febr. 2013

VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD Uitgiftedatum: 20 febr. 2013 Productnaam : V-Pen SDS Nr: RI-036 Pagina 1 / 6 VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD Uitgiftedatum: 20 febr. 2013 SDS Nr: RI-036 Versie: 002 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF / HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.002214 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.002214

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 Synoniemen (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid L-a-Amino-3indolylpropionic acid RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van het product en van de vennootschap. Product benaming. ReduClean Toepassing: Middel om ReduSol en ReduHeat van tuinbouwkassen te verwijderen Producent: Mardenkro

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING bladzijde : 1 / 5 êxxn : Schadelijk Gevaarlijk M 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam : Aanmaakvloeistof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT Opgemaakt volgens Verordening (EG) NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010 Datum 01/07/2015 Vervangt Nr 13/01/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Cheprok BV 10 con. 32% PL Gebruik: Product van bouwchemie Firma : Kiwitz BV De Hogenkamp 22 7071

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1 Superglue-3 Liquide 3 G pagina 1 van 5 SDB-nr. : 43291 V001.1 veranderd: 06.05.2004 printdatum: 20.06.2006 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Produktinformatie Produktnaam: Toepassing: Hasten TM Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

TRIANUM-G Laatste herziening: , versie 5.0 pagina 1 / 5

TRIANUM-G Laatste herziening: , versie 5.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 21-03-2016, versie 5.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof of het preparaat: Microbieel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Mierenpoeder

Nadere informatie

ORMCO. Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009

ORMCO. Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009 Veiligheidsinformatieblad: in overeenstemmig met Gemeenschapsverordering 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 25 th Mei 2009 HOOFDSTUK 1 Identificatie product en bedrijf 1.1 Productnaam SYSTEM 1 PLUS

Nadere informatie

Bayer CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

Bayer CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 PREVICUR N 1/6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam PREVICUR N Product code (UVP) 05933765 Gebruik Fungicide Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

EPOXY HARS *************** 1/6

EPOXY HARS *************** 1/6 EPOXY HARS EIGENSCHAPPEN Epoxy hars is een hoogwaardige, heldere hars - sterk en slijtvast. Hecht aan praktisch elke ondergrond, maar tast die ondergrond (bijv. polystyreenschuim) niet aan, zoals bij polyesterhars

Nadere informatie

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN XF, EA3001A-0101, 1/ 5 Productnaam Algemeen gebruik MSDS-nummer Artline PERMANENTE MARKER EK-30,EK-50,EK-70,EK-90,EK-100,EK-700, EK-120,EK- 130 (Alle kleuren) Artline Markeer INKT ESK-20,ESK-3 (Alle kleuren)

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 26/2/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van substantie/preparaat/fabrikant VIB Leverancier Handelsnaam Algemene beschrijving Gebruik VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG 91/155 Synergetic BGX-lampen Havells Sylvania Germany

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Component Waarde(n) CAS nr/ EINECS nr/ EG index Symbool R-zinnen

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Component Waarde(n) CAS nr/ EINECS nr/ EG index Symbool R-zinnen 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Desinfectiemiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey BV Maarssenbroeksedijk

Nadere informatie

Veiligheidsblad Volgens 453/2010 (EU) PU Schuim B. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsblad Volgens 453/2010 (EU) PU Schuim B. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam (Poly Urethaan Schuim) Component 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsmerk : Gebruik : Planten cosmeticum Firma : Nufarm b.v. Welplaatweg 12 3197 KS Botlek Rotterdam

Nadere informatie

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Revisiedatum : 12/12/2000 : Linnenverzachter 1/5 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Linnenverzachter Producttype : Linnenverzachter Naam, volledig adres

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

SybronEndo. Veiligheidsinformatieblad: Conform de Europese richtlijn 2006/1907/EG (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 08 februari 2008

SybronEndo. Veiligheidsinformatieblad: Conform de Europese richtlijn 2006/1907/EG (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 08 februari 2008 Veiligheidsinformatieblad: Conform de Europese richtlijn 2006/1907/EG (R.E.A.C.H.) Datum revisie: 08 februari 2008 HOOFDSTUK 1 Identificatie product en bedrijf 1.1 Productnaam PULP CANAL SEALER REGULAR

Nadere informatie

: Pledge aerosol - Classic Beauty

: Pledge aerosol - Classic Beauty 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Meubelpoets/reiniger Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Groeiregulator Firma : Nufarm Postbus 51 9200 Dendermonde Telefoon: 052 / 428.115 Telefax:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 21/4/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 21/4/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD (Versie: 21/4/2015) Regelgeving (EC) Nr 1907/2006 (REACH) Paragraaf 1 Beschrijving van Stof/Bereiding en van Bedrijf/Onderneming. 1.1 Productbeschrijving Producttype Toevoeging

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productdetails: Identificatie van de stof of preparaat: Gebruik van de stof of

Nadere informatie

Rigidur-Estrich lijm

Rigidur-Estrich lijm 1. Identificatie van product en onderneming Productgegevens : Handelsnaam Producentgegevens : Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V. Stuartweg 1 b NL- 4131 NH Vianen Tel : 0031 (0) 347-325 100 2. Samenstelling

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave:14-7-2015 Datum herziening:14-7-2015 : Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/10 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie Magnapearl 8000 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING bladzijde : 1 / 5 êxxn : Schadelijk Waarschuwing MÄ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam : Antivries British

Nadere informatie

: Nuvoclean CleanSol

: Nuvoclean CleanSol Datum van uitgave: 03/02/2015 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Nuvoclean CleanSol

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming PCI PERIPLAN Gebruik: Product van bouwchemie Firma: PCI Augsburg GmbH 86159 Augsburg GERMANY Telefoon:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 pagina 1 van 5 Loctite 7100 SDB-nr. : 228588 V001.0 veranderd: 26.09.2007 printdatum: 15.01.2008 Handelsnaam: Loctite 7100 Gepland gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: BEAD ENRICHMENT GLYCEROL Productnr.: 4389756 Distributeur: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Handelsnaam Gebruik van het product Toepassingsgebied : : Reinigingsmiddel / gebruiksklare alcoholreiniger : Algemeen Producent: : TEVAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : EC 251

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : EC 251 Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: EC251 Gebruik: Epoxy Hars Verantwoordelijke verdeler : Art Supplies on Web bvba Hellegatstraat

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie Cetiol SUN Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 COPPER GREASE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 COPPER GREASE Opgemaakt volgens Verordening (EG) NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010 Datum 01/07/2015 Vervangt Nr 24/06/2015 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 COPPER GREASE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN

Nadere informatie

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN EK200,210,220, EA7001A-0101, 1/ 5 1. PRODUCT- EN BEDRIJFIDENTIFICATIE Productnaam Artline SCHRIJFPEN EK-200,EK-210,EK-220 (Alle kleuren) Algemeen gebruik Schrijfpen MSDS-nummer EA7001A-0101 FABRIKANT Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1 Superglue-3 Precision 5 G pagina 1 van 5 SDB-nr. : 43296 V001.0 veranderd: 09.12.2003 printdatum: 20.06.2006 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) herziening 28.08.2013 (NL) Versie 5.6 Ballistol-Öl

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) herziening 28.08.2013 (NL) Versie 5.6 Ballistol-Öl RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 Synoniemen 2-aminoethanesulfonic acid RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Systemsoft FG 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Systemsoft FG 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Waterbehandelingsmiddel voor stadsverwarming ter voorkoming van kalkafzetting. Leverancier:

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof en de onderneming

1. Identificatie van de stof en de onderneming ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG SPN-ESL 1/6 1. Identificatie van de stof en de onderneming Fabricant: Dentsply Austenal, Dentsply International Inc, 570 West College Avenue, P.O. Box 872, York, PA

Nadere informatie

: Paraffineolie EDI NL

: Paraffineolie EDI NL Datum van uitgave: 25/07/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Stof Stofnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof en de onderneming

1. Identificatie van de stof en de onderneming ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG SPN-THF 1/5 1. Identificatie van de stof en de onderneming Fabrikant: Elephant Dental B.V., Verlengde Lageweg 10, 1628 PM Hoorn, Nederland, Tel.: +31/229-259000, www.elephant-dental.com.

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/15 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie FoamStar SI 2292 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 Synoniemen Vitamin C Antiscorbutic factor L-Threoascorbic acid RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Europees voorschrift 91/155/EEC vervangen door 2001/58/EC en ISO 11014 Productnaam CALCIUM CARBONAAT 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE LEVERANCIER 1.1. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie