Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen."

Transcriptie

1 (KELA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Kela 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir 200 mg Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Tabletten 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Behandeling van herpes simplex infecties van de huid en de slijmvliezen, waaronder primaire terugkerende herpes genitalis. Profylaxe tegen herpes simplex infecties bij immuungedeprimeerde patiënten. Vermindering van recidiverende herpes simplex infecties bij immunocompetente patiënten 4.2 Dosering en wijze van toediening De tabletten dienen met een weinig vocht te worden ingeslikt. Volwassenen: Behandeling van herpes simplex infecties.(hsv) Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen. De behandeling moet gedurende vijf dagen worden voortgezet en in gevallen van ernstige primaire infectie kan een langere therapie noodzakelijk zijn. De eerste dosis moet zo vlug mogelijk na het begin van de infectie worden ingenomen, terwijl bij recurrente episodes de behandeling bij voorkeur wordt gestart tijdens het prodromale stadium, of anders direct na het verschijnen van de eerste laesies. Bij zwaar immuungedeprimeerde patiënten (bvb. na een beenmergtransplantatie) of bij patiënten met verminderde darmresorptie, kan de dosis verdubbeld worden tot 400 mg of kan een I.V.-toediening worden overwogen. Profylaxe van herpes simplex infecties bij immuungedeprimeerde patiënten: Een tablet Aciclovir Kela 4 x daags met tussenpozen van ongeveer 6 uur. Bij ernstig immuungedeprimeerde patiënten (bvb. na beenmergtransplantatie) of bij patiënten met een verminderde darmresorptie, kan de dosis verdubbeld worden tot 400 mg per inname of kan intraveneus behandeld worden. De duur van de profylaxe hangt af van de risicoperiode. Vermindering van recidiverende HSV infecties bij immuuncompetente patiënten: Aciclovir Kela 4 x daags om de 6 uur. Gedurende een immunosuppressieve behandeling met Aciclovir Kela aan een dagdosis van 800 mg kan bij sommige patiënten een infectie doorbreken. De behandeling zal onderbroken worden om de normale evolutie van de ziekte te kunnen evalueren na periodes van 6 tot 12 maanden. Aciclovir Kela 3 maal daags om de 8 uur of Aciclovir Kela 2 maal daags, om de 12 uur zou in sommige gevallen effectief kunnen zijn. Kinderen:

2 Behandeling van herpes simplex en profylaxe van herpes simplex infecties bij immunogedeprimeerde kinderen: Kinderen ouder dan 2 jaar: dezelfde dosis als bij volwassenen. Kinderen van minder dan 2 jaar: de helft van de dosis voor volwassenen. Oudere personen: Bij bejaarden neemt de totale lichaamsklaring van aciclovir af met de creatinineklaring. Oudere patiënten die hoge dosissen Aciclovir Kela krijgen moeten verzekerd zijn van een adequate vochtinname. Speciale aandacht moet besteed worden aan de aanpassing van de dosis bij oudere patiënten met een verminderde nierfunctie. Posologie bij nierinsufficiëntie Behandeling en profylaxe van herpes simplex infecties De aanbevolen orale dosissen geven geen aanleiding tot accumulatie van aciclovir boven de veilige spiegels bekomen na intraveneus infuus. Niettemin is een dosis van 200 mg, 2 maal daags om de 12 uur aanbevolen bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 10 ml/min.). 4.3 Contra-indicaties Aciclovir Kela is niet aangewezen bij patiënten met een gekende overgevoeligheid voor aciclovir of één van de andere bestanddelen. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Om de mogelijke kans op virale besmetting te vermijden moeten de patiënten gewaarschuwd worden, voornamelijk indien er letsels aanwezig zijn. Aciclovir Kela bevat lactose: Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Een aanpassing van de dosering wordt aanbevolen bij patiënten met nierinsufficiëntie(zie rubriek 4.2). 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Probenecid en cimetidine: Probenecid en cimetidine verhogen de plasma halfwaardetijd en de oppervlakte onder de curve van aciclovir als gevolg van actieve tubulaire secretie ter hoogte van de nieren. De mogelijkheid bestaat dat andere geneesmiddelen die een effect op de fysiologie van de nier hebben, de farmacokinetiek van aciclovir beïnvloeden. Toch werden geen andere geneesmiddeleninteracties met aciclovir gerapporteerd. Anti-epileptica: De fosfenytoïne, fenytoïne en valproïnezuur plasmaspiegel daalt wanneer zij samen met aciclovir worden gebruikt. Immunosuppressiva: Mofelil mycofenolaat dat wordt gebruikt bij transplantatiepatiënten kan een verhoging van de plasmaspiegel van aciclovir veroorzaken. Er is geen dosisaanpassing nodig wegens de hoge therapeutische index van aciclovir. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Aciclovir Kela bij de mens gedurende de zwangerschap. Voorzichtigheid is geboden en men moet de potentiële voordelen van de behandeling afwegen tegenover de mogelijke risico s. Borstvoeding Na orale toediening van Aciclovir Kela 5 maal daags is aciclovir in de moedermelk aangetoond in concentraties die variëren van 0,6 tot 4,1 maal de overeenkomstige plasmaconcentratie. Dit komt overeen met een theoretische dosis

3 tot 0,3 mg/kg/dag voor de zuigeling. Voorzichtigheid is geboden. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing. 4.8 Bijwerkingen Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: Zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100, <1/10); soms ( 1/1000, <1/100); zelden ( 1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen Zeer zelden: anemie, leukopenie en trombopenie werden gemeld. Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, duizeligheid Zeer zelden: opwinding, confusie, tremor, ataxie, dysartrie, hallucinaties, psychotische symptomen, convulsies, somnolentie, ecefalopatie, coma. Deze reacties traden gewoonlijk op bij patiënten met nierinsufficiëntie die een dosis innamen die hoger lag dan de aanbevolen dosis of bij patiënten met andere predisponerende factoren. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zelden: dyspnoe Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: gastrointestinale klachten zoals nausea, braken, diarree en buikpijn. In gecontroleerde studies was er geen verschil in de incidentie van deze gastrointestinale klachten tussen placebo en aciclovir. Colitis werd gemeld bij een patiënt Nier- en urinewegaandoeningen Zelden:Een lichte stijging van de ureum- en creatinine spiegels in het bloed. Zeer zelden: acute nierinsufficiëntie, nierpijn. Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak werden huidrashes gemeld. Zij verdwenen na de stopzetting van de behandeling. Soms is melding gemaakt van toegenomen diffuse haaruitval. Omdat dit type van haaruitval geassocieerd is met verschillende pathologieën en geneesmiddelen, kan er geen verband met aciclovir worden gelegd. Zelden: Fotosensibiliteit, angio-oedeem en Stevens Johnson syndroom. Zeer zelden: Pityriasis rosea. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zelden: Myalgie Endocriene aandoeningen Aciclovir zou koorts kunnen induceren samen met andere moleculen die eveneens koortsinducerend zijn. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: moeheid en koorts Immuunsysteemaandoeningen Zelden: anafylaxie Lever- en galaandoeningen Zelden: omkeerbare verhoging van bilirubine en leverenzymes. Zeer zelden: geelzucht en icterus 4.9 Overdosering Symptomen en verschijnselen: Aciclovir Kela wordt slechts gedeeltelijk gastrointestinaal geresorbeerd. Het optreden van ernstige toxische reacties na inname van 5 g in één keer is weinig waarschijnlijk. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de gevolgen van een inname van hogere dosissen. Bij inname van

4 hoeveelheden aciclovir hoger dan 5 g in één keer wordt aanbevolen de patiënt van dichtbij te volgen. Aciclovir is dialyseerbaar door hemodialyse. Incidentiële en herhaalde overdoseringen met oraal aciclovir gedurende meerdere dagen werden in verband gebracht met symptomen van gastro-intestinale aard (zoals misselijkheid en braken) en symptomen van neurologische aard (hoofdpijn en verwardheid). Behandeling: De patiënten dienen van nabij gevolgd te worden en de symptomen geassocieerd aan toxische dosissen dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden. Hemodialyse laat in grote mate toe aciclovir uit het bloed te verwijderen en kan dus als een geschikte optie beschouwd worden om een overdosering te behandelen. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN Farmacotherapeutische categorie: Antivirale middelen ATC-code: J05AB Farmacodynamische eigenschappen In vitro heeft het aciclovir een antivirale activiteit in dalende orde tegen de volgende virussen uit de herpesgroep: Herpes Simplex Virus (HSV) type I en II Varicella Zoster Virus (VZV) Epstein-Barr Virus (EBV) Cytomegalovirus (CMV) Aciclovir wordt na het binnendringen in een door herpes geïnfecteerde cel omgezet naar aciclovir monofosfaat (nucleoside analoog) door HSV, VZV, EBV gecodeerde thymidinekinase en nadien omgezet in aciclovir di- en trifosfaat door cellulaire enzymen. Aciclovir trifosfaat werkt als remmer van en substraat van herpes specifieke DNA-polymerase en voorkomt verdere virale DNA-synthese, zonder de normale cellulaire processen te beïnvloeden. Langdurige of herhaalde behandelingen met aciclovir bij ernstig immuundeficiënte patiënten zouden aanleiding kunnen geven tot een selectie van minder gevoelige virusstammen die niet meer op continue behandeling zouden reageren. De meeste van deze virussen geïsoleerd in de kliniek vertoonden gewoonlijk een thymidinekinase gebrek. Gevallen van virusstammen met een gewijzigd thymidinekinase en DNA- polymerase werden gerapporteerd. In vitro kan blootstelling van HSV aan aciclovir leiden tot virussen met een verminderde gevoeligheid. De correlatie tussen in vitro virusgevoeligheid en de klinische respons op aciclovir is niet duidelijk. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Resorptie Na orale toediening van aciclovir wordt slechts 15 à 30% geresorbeerd. Na inname van 200 mg, om de 4 uur, bedraagt de gemiddelde piekplasmaconcentratie in steady state (Css max.) 0,7 µg/ml en de gemiddelde dalplasmaconcentratie (Css min.) 0,4 µg/ml. Na inname van 400 mg en 800 mg om de 4 uur, bedragen deze waarden 1,2 µg/ml - 1,8 µg/ml en 0, 6 µg/ml - 0,9 µg/ml respectievelijk. Distributie Aciclovir bindt zich voor 9 à 33 % aan de plasmaproteïnen, zodat geneesmiddeleninteracties als gevolg van het verdringen van de bindingsplaatsen niet verwacht worden. De cerebrospinale vochtspiegels bedragen ongeveer 50 % van de plasmaspiegels. Metabolisme Aciclovir wordt slechts in geringe mate gedestabiliseerd. De enige belangrijke metaboliet is het 9-carboxymethoxymethylguanine en bedraagt ongeveer % van de dosis die langs de urine wordt uitgescheiden. Excretie De renale klaring van aciclovir is hoger dan de creatinineklaring, wat erop wijst dat naast glomerulaire filtratie ook tubulaire secretie plaatsvindt. Wordt aciclovir gegeven 1 uur na 1 g probenecid, dan verlengd het eliminatie halfwaardetijd met 18 % en het oppervlak onder de curve met 40 %. Bij patiënten met normale nierfunctie bedraagt het eliminatiehalfwaardetijd ± 2,93 u. Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie (clearance < 50 ml/min) is het gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd

5 19,5 u. Tijdens de dialyse dalen de plasmaspiegels met ongeveer 60 %.Studies hebben aangetoond dat er geen verandering was in de farmacokinetiek van aciclovir of zidovudine wanneer ze samen toegediend worden aan door HIV geïnfecteerde patiënten. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Mutageniciteit De resultaten van een uitgebreide reeks mutageniciteitsproeven in vitro en in vivo geven aanwijzingen dat aciclovir geen genetische risico's voor de mens inhoudt. Carcinogeniciteit Proeven op lange termijn bij ratten en muizen geven aan dat aciclovir niet carcinogeen is. Teratogeniciteit Systemische toediening van aciclovir volgens internationaal aanvaarde standaardtesten heeft geen embryotoxische noch teratogene effecten veroorzaakt bij konijnen, ratten of muizen. In een niet-gestandaardiseerde test op ratten werden foetale afwijkingen vastgesteld. Dit was alleen het geval na hoge subcutane dosissen die bij het moederdier toxische effecten teweegbrachten. De klinische relevantie van deze bevindingen is onzeker. Fertiliteit Alleen bij extreem hoge doseringen, ver boven therapeutisch niveau, zijn bij ratten en honden overwegend reversibele bijwerkingen op de spermatogenese, in samenhang met algemene toxiciteit, gemeld. In studies bij twee generaties muizen zijn geen fertiliteitseffecten aangetoond. Er zijn geen gegevens over het effect van aciclovir op de vruchtbaarheid van de vrouw. Bij de man is aangetoond dat aciclovir geen significant effect heeft op aantal, morfologie of motiliteit van de spermatozoïden. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Microkristallijne Cellulose - Lactose monohydraat. Natriumzetmeelglycolaat- Povidon Magnesiumstearaat 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing. 6.3 Houdbaarheid 1 jaar 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 C) 6.5 Aard en inhoud van de verpakking Doos met 25 tabletten (unidose) in blisterverpakkingen (Alu/PVC) van Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Geen bijzondere vereisten. Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN KELA Pharma nv Industriepark West 68 B-9100 SINT-NIKLAAS 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE DATUM VAN DE EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Eerste verlening van de vergunning: 10/07/2000

6 Hernieuwing van de vergunning: 09/07/ DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE TEKST 07/2013 ATC5 rangschikking Klasse Omschrijving ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK J05AB01 DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN, EXCL. INHIB. VAN HET REVERSE TRANSCRIPTASE ACICLOVIR Prijs Naam Verpakking CNK Prijs Tb Type Aciclovir Kela 200 mg tabletten 25 TABL 200MG ,32 O Bf Af Generiek

WETENSCHAPPELIJKE BIJSLUITER

WETENSCHAPPELIJKE BIJSLUITER WETENSCHAPPELIJKE BIJSLUITER Benaming Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten Registratiehouder Sandoz nv/sa Telecom Gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabrikant Salutas

Nadere informatie

De tabletten Aciclovir Mylan dienen met een weinig vocht te worden ingeslikt.

De tabletten Aciclovir Mylan dienen met een weinig vocht te worden ingeslikt. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Mylan 200 mg tabletten Aciclovir Mylan 800 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 200 mg of 800 mg aciclovir. Voor de volledige

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 200 mg of 800 mg aciclovir. Voor de volledige

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Aciclovir Mylan 800 mg tabletten aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Aciclovir Mylan 800 mg tabletten aciclovir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Aciclovir Mylan 800 mg tabletten aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

1.3.1 Summary of product characteristics 1.3.1-1

1.3.1 Summary of product characteristics 1.3.1-1 1.3.1 Summary of product characteristics 1.3.1-1 Samenvatting van de productkenmerken 1. Naam van het geneesmiddel 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling bevat per gram crème 50 mg aciclovir. Hulpstoffen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ZOVIRAX 200 mg tabletten ZOVIRAX 800 mg tabletten ZOVIRAX 400 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir EG 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet bevat 200 mg aciclovir. Voor de volledige lijst van

Nadere informatie

ACICLOVIR TEVA KOORTSLIPCRÈME 50 MG/G crème. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 19 juli 2013 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1

ACICLOVIR TEVA KOORTSLIPCRÈME 50 MG/G crème. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 19 juli 2013 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Teva koortslip 50 mg/g, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een gram Aciclovir koortslip 50 mg/g bevat 50 mg aciclovir

Nadere informatie

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Blz. : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Thiamine HCl Teva 25 mg,. Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiamine HCl

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ACICLOVIR APOTEX 800 mg tabletten Aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ACICLOVIR APOTEX 800 mg tabletten Aciclovir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ACICLOVIR APOTEX 800 mg tabletten Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmidel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATEVE SAMENSTELLING Per tablet 125 mg of 250 mg famciclovir, overeenkomend met 98,5 mg respectievelijk 197,1 mg penciclovir.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATEVE SAMENSTELLING Per tablet 125 mg of 250 mg famciclovir, overeenkomend met 98,5 mg respectievelijk 197,1 mg penciclovir. Deel IB (SmPC) 10 januari 2001 pagina 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Famvir 125 Famvir 250 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATEVE SAMENSTELLING Per tablet 125 mg of 250 mg famciclovir, overeenkomend met 98,5

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800, tabletten 200/400/800 mg aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten Aciclovir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten Aciclovir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Aciclovir Sandoz 200 mg tabletten Aciclovir Sandoz 800 mg tabletten Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Actief bestanddeel: aciclovir 50 mg per g crème.

Nadere informatie

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitamine C Teva 50 mg, Vitamine C Teva 100 mg, Vitamine C Teva 250 mg, Vitamine C Teva 500 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/6 Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800. 1311-v11 RVG 19803, 19804, 19805 1.3.1.1 Samenvatting van de Productkenmerken augustus2013

Sandoz B.V. Page 1/6 Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800. 1311-v11 RVG 19803, 19804, 19805 1.3.1.1 Samenvatting van de Productkenmerken augustus2013 Sandoz B.V. Page 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Sandoz tablet 200, tabletten 200 mg Aciclovir Sandoz tablet 400, tabletten 400 mg Aciclovir Sandoz tablet 800, tabletten 800 mg 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 0,5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 0,5 mg bevat 0,5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstof

Nadere informatie

Aciclovir Sandoz oogzalf is bestemd voor de behandeling van Herpes simplex keratitis.

Aciclovir Sandoz oogzalf is bestemd voor de behandeling van Herpes simplex keratitis. Sandoz B.V. Page 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir Sandoz bevat 30 mg aciclovir per gram oogzalf. De oogzalf bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine EG 10 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Hulpstof met bekend effect:

Nadere informatie

Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg bevatten per tablet respectievelijk 200 mg, 400 mg en 800 mg aciclovir.

Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg bevatten per tablet respectievelijk 200 mg, 400 mg en 800 mg aciclovir. 1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken Rev.nr. 1505 Pag. 1 van 9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg, tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

HEMA Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème bevat per gram crème 50 mg aciclovir.

HEMA Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème bevat per gram crème 50 mg aciclovir. HEMA Koortslipcrème 50 mg/g, crème RVG 104412 1.3.1.1 Summary of product characteristics 1.3.1.1-1 Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL HEMA Koortslipcrème 50 mg/g, crème 2.

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. 500 mg tabletten: Ovale, witte, biconvexe, filmomhulde tabletten, 17,6 x 8,8 mm met VC2 aan één zijde.

FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. 500 mg tabletten: Ovale, witte, biconvexe, filmomhulde tabletten, 17,6 x 8,8 mm met VC2 aan één zijde. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valaciclovir Apotex 500 mg filmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg valaciclovir (als valaciclovir hydrochloride

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duspatal 135 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén omhulde tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride.

Nadere informatie

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5.

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5. 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 5 mg bevat 5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstoffen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref )

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref ) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref. 14.03.2014) 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Antistax Forte filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet bevat 360

Nadere informatie

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT - 1 - SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. BENAMING Uro-Vaxom 6 mg, harde capsules. 2. SAMENSTELLING 1 capsule bevat 60 mg x-om-89 lyofilisaat overeenkomend met 6 mg E. coli extract. Voor een

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics 1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Mdq 10 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg, tabletten aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg, tabletten aciclovir 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1502 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aciclovir Aurobindo Disper 200 mg, 400 mg en 800 mg, tabletten aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Magnesiumhydroxide Teva 724 mg bevat 724 mg magnesiumhydroxide,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir EG Labialis 50 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir EG Labialis bevat 50 mg aciclovir per gram

Nadere informatie

De tablet moet doorgeslikt worden met voldoende vocht (bv. één glas water) met of zonder voedsel.

De tablet moet doorgeslikt worden met voldoende vocht (bv. één glas water) met of zonder voedsel. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valaciclovir Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten Valaciclovir Sandoz filmomhulde tabletten Valaciclovir Sandoz 1000 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN IAin A.1: Wijziging naam Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Noscapine 15 mg. Hulpstof met bekend effect: Noscaflex bevat 5,00 mg aspartaam (E951)

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir EG 50 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir EG bevat 50 mg aciclovir per gram crème. Hulpstoffen:

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ZOVIRAX 200 mg tabletten ZOVIRAX 800 mg tabletten ZOVIRAX 400 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ZOVIRAX 200 mg tabletten ZOVIRAX 800 mg tabletten ZOVIRAX 400 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik aciclovir Version 31.0 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOVIRAX 200 mg tabletten ZOVIRAX 800 mg tabletten ZOVIRAX 400 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

Bij vastzittende hoest, ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Bij vastzittende hoest, ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Bisolvon tabletten, 8 mg. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bisolvon tabletten bevatten als werkzaam bestanddeel 8 mg broomhexinehydrochloride (=N-cyclohexyl-

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GRANUFINK Prosta, capsule, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 400 mg poeder van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina I. Greb. var. styriaca I.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZOVIRAX 200 mg tabletten ZOVIRAX 800 mg tabletten ZOVIRAX 400 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik aciclovir Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal vitis caps harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium

Nadere informatie

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers Samenvatting van de Productkenmerken Part: 1.3.1-1 of 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere tablet bevat 8 mg broomhexinehydrochloride. Voor de volledige

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vectavir 1%, crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke gram van de crème bevat: 10 mg penciclovir Hulpstoffen met bekend

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, wat

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ERAZABAN 100 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke gram crème bevat 100 mg docosanol. Hulpstof: 50 mg propyleenglycol/gram crème. Voor een volledige

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. Drank Heldere, kleurloze tot licht bruinachtig-gele visceuze oplossing.

Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. Drank Heldere, kleurloze tot licht bruinachtig-gele visceuze oplossing. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose Teva 670mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. 3. FARMACEUTISCHE VORM

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Typherix, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Tyfus polysaccharidevaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis vaccin à 0,5 ml bevat: Vi-polysaccharide

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

Aciclovir 200 mg Teva, tabletten Aciclovir 400 mg Teva, tabletten Aciclovir 800 mg Teva, tabletten aciclovir

Aciclovir 200 mg Teva, tabletten Aciclovir 400 mg Teva, tabletten Aciclovir 800 mg Teva, tabletten aciclovir 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aciclovir 200 mg Teva, Aciclovir 400 mg Teva, Aciclovir 800 mg Teva, aciclovir Lees goed de bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nosca-Méréprine 15 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Noscapine HCl 15 mg. Hulpstoffen met bekend effect: geen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aciclovir EG 200 mg tabletten Aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aciclovir EG 200 mg tabletten Aciclovir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aciclovir EG 200 mg tabletten Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Bromhexine HCl, tablets, 8 mg Page 1/ 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broomhexine HCl 8 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per tablet

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN l. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Minims Tetracaïnehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing. Minims Tetracaïnehydrochloride 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing. 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Eén harde capsule met gereguleerde afgifte bevat 200 mg mebeverinehydrochloride.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Eén harde capsule met gereguleerde afgifte bevat 200 mg mebeverinehydrochloride. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duspatal Retard 200 mg, harde capsules met gereguleerde afgifte 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén harde capsule met gereguleerde

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose 680 mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke ml drank bevat 0,68 g lactulose. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broncho-Pectoralis Carbocisteïne 250mg/5ml siroop 5% Carbocisteïne (m/v) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Carbocisteïne

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Het werkzaam bestanddeel is erdosteïne. Elke capsule bevat 300 mg erdosteïne.

Het werkzaam bestanddeel is erdosteïne. Elke capsule bevat 300 mg erdosteïne. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Mucodox 300 mg harde capsules. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Het werkzaam bestanddeel is erdosteïne. Elke capsule bevat 300 mg erdosteïne. Hulpstoffen: Voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aciclovir EG 800 mg tabletten Aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aciclovir EG 800 mg tabletten Aciclovir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aciclovir EG 800 mg tabletten Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

Strepsils bij beginnende keelpijn

Strepsils bij beginnende keelpijn 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Mylan 1 g, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet 1000 mg paracetamol Voor een volledige lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN 20141114 Pagina 1 van 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GAVISCON ADVANCE Muntsmaak Unidose suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FLAMMAZINE 1% Crème 50 g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. Voor hulpstoffen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL BIFITERAL siroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml Bifiteral siroop bevatten 66,7 g lactulose galactose lactose epilactose

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ZOVIRAX 30 mg/g oogzalf ZOVIRAX 50 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zovirax 30 mg/g oogzalf: Elke gram zalf bevat

Nadere informatie

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nystatine Labaz, suspensie voor oraal gebruik 100.000 E/ml 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS 2%, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20 mg povidon (polyvinylpyrrolidon).

Nadere informatie

Pagina 1. Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames. Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames.

Pagina 1. Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames. Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames. Pagina 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Enterol 250 mg harde capsules Saccharomyces boulardii 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk zakje poeder voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls SPC 0912 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcopearls, capsules 2,5 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcopearls, capsules

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat 10 mg loratadine Voor de hulpstoffen,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN November 2015 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LACTEOL 170 mg, capsule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd... 5x10

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aciclovir CF 800 mg, tabletten Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

1. Naam van het geneesmiddel. ZOVIRAX Koortslip, crème 50 mg/g. 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

1. Naam van het geneesmiddel. ZOVIRAX Koortslip, crème 50 mg/g. 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 1. Naam van het geneesmiddel ZOVIRAX Koortslip, crème 50 mg/g 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Actief bestanddeel: aciclovir 50 mg /g Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

CORTISONACETAAT TEVA 5 25 mg tabletten MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 februari : Productinformatie Bladzijde : 1

CORTISONACETAAT TEVA 5 25 mg tabletten MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 februari : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cortisonacetaat Teva 5 mg, Cortisonacetaat Teva 25 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Cortisonacetaat Teva 5 mg bevat

Nadere informatie

Samenvatting van de kenmerken van het product

Samenvatting van de kenmerken van het product Samenvatting van de kenmerken van het product 201306017 Pagina 1 van 6 SKP 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SENOKOT 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl.,

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DURATEARS oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel bevat geen werkzame stoffen. Hulpstof met gekend effect: 1 g oogzalf bevat 30 mg lanoline.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Indigokarmijn Serb 40 mg/5 ml, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Indigotine (indigokarmijn)...40 mg

Nadere informatie

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Chloroxylenol 4,8 % g/v Voor hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg. aciclovir (als aciclovirnatrium)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg. aciclovir (als aciclovirnatrium) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg aciclovir (als aciclovirnatrium) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Een gevarieerde en evenwichtige voeding is noodzakelijk om hypovitaminosen te vermijden.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Een gevarieerde en evenwichtige voeding is noodzakelijk om hypovitaminosen te vermijden. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL UCEMINE PP 100 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén tablet bevat 100 mg nicotinamide. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels SPC 1205 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcodruppels,

Nadere informatie

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata). Sandoz B.V. Page 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Endekay 0,4 % ThixotropeFluogel 0,4% met mintsmaak 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat het werkzame bestanddeel 0,4% fluoride

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ZOVIRAX I.V. 250 mg poeder voor oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke injectieflacon bevat 250 mg

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. VENORUTON 300 mg capsules, hard VENORUTON FORTE 500 mg tabletten VENORUTON ZAKJES 1000 mg poeder voor drank

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. VENORUTON 300 mg capsules, hard VENORUTON FORTE 500 mg tabletten VENORUTON ZAKJES 1000 mg poeder voor drank 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VENORUTON 300 mg capsules, hard VENORUTON FORTE 500 mg tabletten VENORUTON ZAKJES 1000 mg poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Venoruton 300 mg

Nadere informatie

Mebendazol Teva 100 mg, tabletten tabletten

Mebendazol Teva 100 mg, tabletten tabletten 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mebendazol Teva 100 mg, Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Koud gevormde gelamineerde OPA/Alu/PVC blisterverpakkingen* met 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 capsules.

Koud gevormde gelamineerde OPA/Alu/PVC blisterverpakkingen* met 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 capsules. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valsartan Mylan 160 mg capsules, hard KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule bevat 160 mg valsartan. FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKINGEN Capsule, hard Uiterlijk:

Nadere informatie

trianal 0,25mg/50mg zalf voor rectaal gebruik en trianal 0,50mg/50mg zetpillen

trianal 0,25mg/50mg zalf voor rectaal gebruik en trianal 0,50mg/50mg zetpillen Version 8 04/2016 Page 1 of 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal 0,25mg/50mg zalf voor rectaal gebruik en trianal 0,50mg/50mg zetpillen 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING trianal zalf voor

Nadere informatie

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GHRH Ferring 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul poeder voor injectievloeistof bevat 66,7 µg somatorelineacetaat,

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics Modul 1 1.3.1 SPC Page 1 of 5 Summary of Product Characteristics 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml stroop bevat 0.7 gram droogextract (DER 5-7,5 : 1) van

Nadere informatie

1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TriBvit, tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige

Nadere informatie

Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125 mg /250 mg /500 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zovirax Infuus bevat 125 mg aciclovir (als gevriesdroogd

Nadere informatie