: Petromark Engine Flush

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Petromark Engine Flush"

Transcriptie

1 Datum van uitgave: Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Petromark Engine Flush Productcode : Producttype : Smeermiddel Productgroep : Industrieel 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Spec. industrieel/professioneel gebruik Gebruik van de stof of het mengsel Functie of gebruikscategorie : Motorolie (smeermiddel) : Enkel voor professioneel gebruik : Dit product mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor andere doeleinden. : Additief voor petroleumproducten Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Petromark Automotive Chemicals BV Rooswijkweg ME Velsen-Noord T F Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet ingedeeld Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG Niet ingedeeld Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Noot L : De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 3 % Dmso-extract bevat, gemeten volgens IP 346 Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method, Institute of Petroleum, Londen. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] EUH zinnen 2.3. Andere gevaren PBT: niet relevant geen registratie nodig zpzb: niet relevant geen registratie nodig : EUH208 - Bevat Calcium long chain alkaryl sulphonate. Kan een allergische reactie veroorzaken EUH210 - op verzoek verkrijgbaar Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Brandbare vloeistoffen. Een landurig of herhaald contact van dit product met de huid zal de natuurlijke oliën verwijderen en huidontsteking veroorzaken. Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zpzb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof NL (Nederlands) 1/8

2 3.2. Mengsel Opmerkingen : Mengsel van minerale basisoliën (PCA-gehalte < 3 % - IP 346) Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt Calcium branched chain alkyl phenate sulphide (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (CAS-nr) (EG nr) Niet ingedeeld R53 Calcium long chain alkaryl sulphonate (EG nr)polymer R43 R53 calcium long chain alkaryl sulphonate R53 Zinc alkyl dithiophosphate (CAS-nr) (EG nr) Xi; R41 N; R51/53 Alkarylamine R53 Calcium branched chain alkylphenol Voortpl.Cat.2; R60 Xi; R36/38 N; R50/53 Alkarylpolyether (EG nr)polymer R52/53 Polyolefin polyamine succinimide, molybdenum complex R53 Ethylene glycol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Xn; R22 Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt Calcium branched chain alkyl phenate sulphide (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (CAS-nr) (EG nr) Niet ingedeeld Aquatic Chronic 4, H413 Calcium long chain alkaryl sulphonate (EG nr)polymer Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413 calcium long chain alkaryl sulphonate Aquatic Chronic 4, H413 Zinc alkyl dithiophosphate (CAS-nr) (EG nr) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 Alkarylamine Aquatic Chronic 4, H413 Calcium branched chain alkylphenol Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Alkarylpolyether (EG nr)polymer Aquatic Chronic 3, H412 Polyolefin polyamine succinimide, molybdenum complex Aquatic Chronic 4, H413 Ethylene glycol Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H NL (Nederlands) 2/8

3 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO algemeen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). : Frisse lucht laten inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. : Na EHBO is geen verdere behandeling vereist, tenzij de symptomen zich opnieuw voordoen. : Na EHBO is geen verdere behandeling vereist, tenzij de symptomen zich opnieuw voordoen. : Na EHBO is geen verdere behandeling vereist, tenzij de symptomen zich opnieuw voordoen. : Na EHBO is geen verdere behandeling vereist, tenzij de symptomen zich opnieuw voordoen Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Zorg voor medische hulp. Bij inname van grote hoeveelheden: onmiddellijk naar het ziekenhuis. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Reactiviteit in geval van vuur : Waternevel/-mist gebruiken om dampen beneden de explosiegrenzen te verspreiden. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. : Gebruik geen sterke waterstraal. Gebruik geen waterstraal aangezien deze het vuur kan verspreiden. : Mogelijke gevaarlijke reacties Advies voor brandweerlieden Blusinstructies Bescherming tijdens brandbestrijding Overige informatie : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. : Autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen handschoenen. : Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen Noodprocedures : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Lozing stilleggen. De ruimte ventileren Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom lozing in het milieu. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethodes Overige informatie 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 8. : Gelekte/gemorste stof opruimen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Belangrijke hoeveelheden vrijgekomen stoffen: gemorste vaste stoffen opscheppen in afsluitbare vaten. Gescheiden van ander materiaal bewaren. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. : Zorg voor een opvangvat NL (Nederlands) 3/8

4 RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking Hanteringstemperatuur : 50 C Hygiënische maatregelen : Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische maatregelen Opslagvoorwaarden Niet combineerbare stoffen Incompatibele materialen Opslagtemperatuur : 50 C Opslagplaats Bijzondere voorschriften voor de verpakking 7.3. Specifiek eindgebruik Geen. : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. : Opslaan in een droge, afgeschermde ruimte om contact met vocht te vermijden. Warmtebronnen. : Oxidatiemiddel. : Rechtstreeks zonlicht. Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand. : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen hitte. : In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Ethylene glycol ( ) CEE IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ CEE IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende ( ) CEE IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen : Zorg voor een geschikte ventilatie om de olienevel onder de geldende normen te houden. Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. Handschoenen. Beschermende kleding. Bescherming handen : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN 374). Oogbescherming : Chemische stofbril of veiligheidsbril. Bescherming van de huid en het lichaam : Draag geschikte beschermende kleding. Bescherming luchtwegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Overige informatie : Geen schoenen met leren zolen dragen NL (Nederlands) 4/8

5 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand Voorkomen Kleur Geur Geurgrens ph Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt : Vloeibaar : Kenmerken. : lichtbruin. : karakteristiek. Stol-/vriespunt : -24 C Kookpunt Vlampunt : 200 C Zelfontbrandingstemperatuur Ontbindingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast,gas) Dampdruk Relatieve dampdichtheid bij 20 C Relatieve dichtheid Dichtheid Oplosbaarheid Log Pow Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen Explosiegrenzen : 874 C : Niet oplosbaar in water. : 30 C 9.2. Overige informatie : Geen. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen Chemische stabiliteit Stable under normal conditions Mogelijke gevaarlijke reacties Geen Te vermijden omstandigheden Extreem hoge of lage temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Oxidatiemiddel Gevaarlijke ontledingsproducten Geen. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit : Een landurig of herhaald contact van dit product met de huid zal de natuurlijke oliën verwijderen en huidontsteking veroorzaken Zinc alkyl dithiophosphate ( ) LD50 oraal rat LD50 dermaal rat Alkarylamine LD50 oraal rat > 3100 mg/kg > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg Ethylene glycol ( ) NL (Nederlands) 5/8

6 ATE CLP (oraal) Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Gevaar bij inademing mg/kg lichaamsgewicht : Geen andere effecten bekend : Niet-gevalideerde gegevens : Geen andere effecten bekend : Geen andere effecten bekend : Dit product bevat minerale oliën die als sterk geraffineerd worden beschouwd en krachtens IARC niet als kankerverwekkend worden beschouwd. Er werd met de IP 346-test aangetoond dat alle oliën in dit product minder dan 3% extraheerbare stoffen bevatten. : Niet ingedeeld : Niet ingedeeld : Niet ingedeeld : Niet ingedeeld RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Ecologie - algemeen Persistentie en afbreekbaarheid Petromark Engine Flush Persistentie en afbreekbaarheid Bioaccumulatie Petromark Engine Flush Bioaccumulatie Mobiliteit in de bodem Petromark Engine Flush Ecologie - bodem Geen gegevens beschikbaar. Geen gegevens beschikbaar. Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Petromark Engine Flush PBT: niet relevant geen registratie nodig zpzb: niet relevant geen registratie nodig Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Aanbevelingen voor afvalverwijdering EURAL-code RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN : Inhoud/verpakking afvoeren naar Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften, Zie Richtlijn 2001/118/EG. Zie Richtlijn 2001/118/EG. : * - niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie * - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd VN-nummer Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep NL (Nederlands) 6/8

7 14.5. Milieugevaren Milieugevaarlijk Mariene verontreiniging Overige informatie : Neen : Neen : Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Landtransport Transport op open zee Luchttransport Transport op binnenlandse wateren Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatstof Overige voorschriften aangaande voorlichting, beperkingen en verboden : Zorg ervoor dat alle nationale/lokale voorschriften nageleefd worden. Seveso Informatie : Nationale voorschriften Nederland Waterbezwaarlijkheid : 8 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen chemische veiligheidsbeoordeling is voor de stof of het mengsel door de leverancier uitgevoerd RUBRIEK 16: Overige informatie Vermelding van wijzigingen: Revised safety data sheet in accordance with commisssion regulation (EU) No 453/ NL (Nederlands) 7/8

8 Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 Aquatic Chronic 4 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4 Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 Repr. 1B Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 H302 Schadelijk bij inslikken H315 Veroorzaakt huidirritatie H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben R22 Schadelijk bij opname door de mond R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R41 Gevaar voor ernstig oogletsel R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R60 Kan de vruchtbaarheid schaden N Milieugevaarlijk Xi Irriterend Xn Schadelijk SDS EU (REACH bijlage II) AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid NL (Nederlands) 8/8

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant ge√Įdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Dear Valued Customer:

Dear Valued Customer: 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404 U.S.A. T 650.570.6667 F 650.572.2743 www.appliedbiosystems.com Dear Valued Customer: In an effort to better serve you, Applied Biosystems is revising the

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie