Afalon flow UN 3082 HERBICIDE. inhoud: 5 L

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afalon flow UN 3082 HERBICIDE. inhoud: 5 L"

Transcriptie

1 HERBICIDE werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 450 g/l toelatingsnummer : N W.7 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij bewaren volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking e Klein Gevaarlijk Afval geregistreerd handelsmerk van: Toelatingshouder: Arnhemseweg GK Leusden, Holland Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. UN 3082 N T NEDERLAND Milieugevaarlijk Vergiftig S1768A/14

2 Aandachtig het etiket lezen voor gebruik. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Voor toepassingen en doseringen: zie boekje. Waarschuwingszinnen Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan het ongeboren kind schaden. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. Veiligheidsaanbevelingen Niet roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Was alle beschermende kleding na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER SYMPTOMEN Inademen: Lichte irritatie van de bovenste luchtwegen mogelijk. Inslikken: Misselijkheid, braken, diarree; bij aanzienlijke blootstelling is een methemoglobine vorming, gevolgd door hemolyse mogelijk met bleekheid, cyanose, duizeligheid, hartkloppingen, hypotensie. Huid (en kleren): Lichte irritatie mogelijk. Ogen: Lichte irritatie mogelijk. RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: Spoel de mond. Bel 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking. Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder dan eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. NOTA VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. HERBETREDEN Kassen na een gewas-of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte. Beschermen tegen bevriezing. Opslagtemperatuur : minimumtemperatuur: 0ºC, maximumtemperatuur: 35ºC Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente. De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing. T1768B/14

3 GEBRUIKSAANWIJZING Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden organisme Aardappelen Droog te oogsten erwten Droog te oogsten bonen Lijnzaad Vezelvlas Appel Peer Tuinboon onder het gewas Onder het gewas of voor uitplanten Wortelen Pastinaak Knolselderij Asperge (opkweek, onbedekte Asperge (onbedekte productie na de oogst en Dille (onbedekte Kervel (onbedekte Peterselie (onbedekte Dosering (middel) per toepassing Maximale dosering (middel) per toepassing Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden 1,5-1,7 l/ha 1,7 l/ha 1 per teeltcyclus 1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per teeltcyclus 1,5-1,7 l/ha 1,7 l/ha 1 per teeltcyclus 0,6-0,75 l/ha 1 0,75 l/ha 1 per teeltcyclus 0,6-0,75 l/ha 1 0,75 l/ha 1 per teeltcyclus 1,3 l/ha 1,3 l/ha 1 per 12 maanden 1,3 l/ha 1,3 l/ha 1 per 12 maanden 1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per teeltcyclus 1,5-1,7 l/ha 1,7 l/ha 1 per teeltcyclus 1-1,7 L/ha 1 1,7 l/ha 1 per teeltcyclus 1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per 12 maanden 1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per 12 maanden 1 l/ha 1 l/ha 1 per teeltcyclus Toepassingsgebied Bladselderij (onbedekte Maggiplant (onbedekte Anemoon (onbedekte Gladiool (onbedekte Hyacint (onbedekte Alstroemeria (bedekte grondgebonden Cymbidium (bedekte grondgebonden Freesia (bedekte grondgebonden Gypsophila (bedekte grondgebonden Rozen (bedekte grondgebonden Boomkwekerijgewassen (onbedekte Bloemenzaadteelt (onbedekte Onder teelttafels voor potplantenteelt (bedekte Type toepassing na planten Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale dosering (middel) per toepassing Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden 1 l/ha 1 l/ha 1 per teeltcyclus 1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per teeltcyclus 1-1,7 l/ha 1 1,7 l/ha 1 per teeltcyclus 1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per teeltcyclus 1,5-1,7 l/ha 1 1,7 l/ha 1 per 12 maanden 1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1 per teeltcyclus 1 de dosering is afhankelijk van de grondsoort In de teelt van boomkwekerijgewassen dient het middel in een spuitvolume van 400 liter water per hectare toegepast te worden Toepassingsvoorwaarden Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in onbedekte teelten op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende doppen. Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op perceelsranden die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van onderstaande driftreducerende maatregelen: - in de teelt van vezelvlas, lijnzaad, dille en maggiplant, appel en peer: Ten minste een driftarme spuitdop + kantdop - in de teelt van aardappelen, droog te oogsten erwten en bonen, zonnebloem, tuinboon, kervel, peterselie, bladselderij, pastinaak, wortelen, asperges en bloemenzaadteelt, en in teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, knolselderij en boomkwekerijgewassen: Minimaal 75% driftreducerende doppen + kantdop. Afalon flow heeft een lange werkingsduur. Daarom zal men op lichte zandgronden met korte teelten bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van nawerking. Vanaf het bespuitingstijdstip tot de teelt van een volgend gevoelig gewas dient een periode van tenminste 4 maanden te liggen. Voor de teelt van appels en peren geldt dat de gewassen tenminste 1 jaar vast moeten staan. De toepassing in de productieteelt van asperges mag alleen plaatsvinden na de oogst en voor 31 augustus. In de teelt van wortelen het middel niet toepassen op gronden met minder dan 15% slib. Toepassing op humusarme duinzandgronden bij bospeen wordt ontraden omdat het volggewas nadelige gevolgen van deze behandeling kan ondervinden. In de teelt van anemonen, het middel niet toepassen op humusarme grondsoorten (spuittuinen) en niet op anemonenwol. In de teelt van gladiolen, het middel niet toepassen op kralen In de teelt van hyacinten, het middel niet toepassen op zeer humusarme zandgrond (spuittuinen). In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren. Bij toepassing in de teelt van vezelvlas en lijnzaad kunnen ondervruchten als klaver en graszaad schade oplopen. In de teelt van Cymbidium niet toepassen op jonge planten. Gescheurde planten moeten eerst vaststaan. In de teelt van Freesia het middel alleen toepassen op geplante gewassen. Voor Alstroemeria en Gysophila geldt dat de gewassen tenminste 6 maanden moeten vaststaan. In de teelt van boomkwekerijgewassen niet toepassen op zaaibedden en op nog niet goed beworteld stekgoed. Het gebruik van Afalon Flow op zeer humusarme zandgronden, op moerassige gronden en op gronden met een slechte structuur, wordt ontraden. Het sortiment in boomkwekerijgewassen is bijzonder groot en de gevoeligheid kan zelfs binnen een soort nog zeer variabel zijn. Indien nog geen ervaring met Afalon Flow werd opgedaan, verdient het aanbeveling eerst het middel aan de omstandigheden op het bedrijf op kleine schaal te toetsen. Gevoelig voor Afalon Flow zijn in ieder geval: Acer spp. Hydrangea arborescens Alnus incana Larix decidua Berberis spp. Tamarix hispida Buxus spp. Taxus spp. Deutzia spp. Tilia cordata Bij gebruik in de teelt van rozen moeten de gewassen tenminste 1 jaar vast staan. Het wordt aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren. De toepassing onder teelttafels voor potplantenteelt mag niet plaatsvinden indien varens als cultuurgewas in de kas aanwezig zijn. Indien waterbassins onder de tafels voorkomen, dient men er zorg voor te dragen dat Afalon Flow niet in het bassin terecht komt Resistentiemanagement Dit middel bevat de werkzame stof Linuron. Linuron behoort tot de Ureum verbindingen. De Hrac code is C2. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. AANBEVELINGEN Algemeen Afalon Flow is een systemisch herbicide dat via de wortels van de wordt opgenomen. Het middel bestrijdt een groot aantal tweezaadlobbige waaronder kamille, klein kruiskruid, muur, zwarte nachtschade, herderstasje, kleine brandnetel. Ook voor triazinen resistent geworden onkruidsoorten, zoals klein kruiskruid, straatgras en basterdwederik worden goed bestreden. De werking tegen n is in het algemeen minder goed dan tegen tweezaadlobbige. Na de opkomst zijn klein kruiskruid en kamille minder gevoelig. Weinig of niet gevoelig zijn: paarse dovenetel, hoenderbeet, kleefkruid, zwaluwtong en duivekervel. Afalon Flow oefent een langdurig effect uit. Daarom zal men op lichte zandgronden met korte teelten bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van nawerking. Vanaf het bespuitingstijdstip tot de teelt van een volgend gevoelig gewas (bijv. sla, andijvie, komkommer) dient een periode van tenminste 4 maanden te liggen. Voor een goede werking dient de grond tijdens de behandeling van goede structuur en vochtig te zijn. Niet spuiten op natte, dichtgeslagen, droge en gebarsten grond. Na het spuiten dient geen grondbewerking meer te worden uitgevoerd. Gewassen Aardappelen Toepassen na de laatste keer aanaarden, vóór de opkomst van het gewas. Droog te oogsten erwten Alleen bij droog te oogsten erwten toepassen op een bezakt zaaibed, kort na het zaaien tot uiterlijk 3 dagen van het gewas. De erwten dienen tenminste 3 cm diep en goed regelmatig gezaaid te zijn. Niet toepassen op zeer lichte humusarme zandgronden of op dichtgeslempte of tengevolge van droogte gescheurde gronden. Droog te oogsten bonen Alleen bij droog te oogsten bruine en witte bonen toepassen op een bezakt zaaibed, kort na het zaaien tot uiterlijk 3 dagen. De bonen dienen tenminste 3 cm diep en goed regelmatig gezaaid te zijn. niet toepassen op zeer lichte humusarme zandgronden of op dichtgeslempte of tengevolge van droogte gescheurde gronden. Vezelvlas Toepassen op een bezakt zaaibed, kort na het zaaien tot uiterlijk 3 dagen van het gewas. Als richtdosering moet 0,75 liter per ha worden aangehouden. De laagst aangegeven dosering (0,6 l/ha) is uitsluitend bedoeld voor toepassing op lichte humusarme zavelgronden. Appels, peren Toepassen in het voorjaar, nog voor er van onkruidontwikkeling sprake is. De grond dient bij toepassing vochtig te zijn. De bespuiting echter niet uitvoeren als op korte termijn veel neerslag wordt verwacht. Tuinbonen Toepassen na het zaaien tot een week vóór opkomst of kort vóór het uitplanten. Wortelen Uitsluitend (tot uiterlijk 3 dagen) vóór opkomst. Alleen gebruiken bij een op rijen gezaaid gewas. Toepassen op vochtige, bezakte grond; dus niet op losse grond direct na het zaaien. In de opkweek van asperges Toepassen op een bezakt plantbed van het gewas.

4 Peterselie, snijselderij, kervel, pastinaak Toe te passen na het zaaien, uiterlijk tot een week vóór opkomst. Dille en maggikruid (lavas - Levisticum officinale) Toepassen kort na het zaaien. Toepassing in bloembollen- en bloementeelt Gladiolen Dosering: 1 liter per ha op duinzandgronden, - 1,5 liter per ha op zavelgronden, - 1,7 liter per ha op kleigronden. Toepassen kort vóór opkomst op onkruidvrije bodem. Hyacinten Toepassen uitsluitend, na het verwijderen van het dek, bij voorkeur vóór het gieren. Toepassing in de bloemzadenteelt Toepassen kort na het zaaien Voor technische begeleiding bij de toepassing van Afalon Flow in bovengenoemde teelten wordt verwezen naar de gewasbescherminggids van D.L.V. Toepassing in de sierteelt onder glas Dosering: 0,05% (50 ml op 100 L water) ter bestrijding van dicotyle, incl. klaverzuring ( springklaver ), algen en mossen. 0,1% (100 ml op 100 L water) indien ook grassen bestreden moeten worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik onder glas - Alleen toepassen in gewassen die in grond geteeld worden. - De grond moet vochtig zijn. - De temperatuur moet op het moment van toepassing tenminste 18 C zijn. - Niet toepassen bij temperaturen boven de 28 C teneinde risico van directe verdamping te voorkomen. Niet toepassen bij zonnig weer of op gewassen die tengevolge van droogte onvoldoende celspanning bezitten. - De verwarmingsbuizen moeten koud zijn. Teneinde risico van dampschade uit te sluiten als de verwarming in werking wordt uitgesteld, verdient het aanbeveling de geraakte buizen direct na uitvoering van de behandeling schoon te spuiten. Werk derhalve zoveel mogelijk met afschermkap. - Spuit met een grove druppel om drift te voorkomen. - Onkruid moet goed bevochtigd worden. - Raak zo min mogelijk het blad van het gewas. - Houdt rekening met het feit dat gedurende ± 3 maanden na toepassing geen nieuwe gewassen mogen worden ingezaaid, ingeplant of geplaatst. - Niet vaker dan eenmaal per jaar toepassen. - Gypsophila Er zijn twee mogelijkheden: a. volvelds over een afgeknipt gewas tot maximaal 10 dagen na het afknippen. b. tussen het gewas met gebruikmaking van een afschermkap. - Roos Bij voorkeur toepassen met gebruikmaking van een afschermkap. Bij de volgende cultivars zijn gunstige ervaringen opgedaan: Mercedes, Darling, Evergold, Motrea en Carolien. Bij andere cultivars dient eerst een proefbespuiting op een kleine oppervlakte te worden uitgevoerd. HERBETREDEN Kassen na een gewas-of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte. Beschermen tegen bevriezing. Opslagtemperatuur : minimumtemperatuur: 0ºC, maximumtemperatuur: 35ºC Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente. Voor toepassingen en doseringen: zie boekje. Waarschuwingszinnen Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan het ongeboren kind schaden. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. Veiligheidsaanbevelingen Niet roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Was alle beschermende kleding na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder dan eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. NOTA VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. Afalon flow HERBICIDE werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 450 g/l toelatingsnummer : N W.7 In aanmerking komende toepassingen - Cymbidium Spuit het middel onder de planten door op het teeltmedium. - Freesia Spuit direct na het planten, op een bezakte vochtige grond, voordat eventueel houtmot of een ander afdekkingmateriaal wordt aangebracht. EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER SYMPTOMEN Inademen: Lichte irritatie van de bovenste luchtwegen mogelijk. Inslikken: Misselijkheid, braken, diarree; bij aanzienlijke blootstelling is een methemoglobine vorming, gevolgd door hemolyse mogelijk met bleekheid, cyanose, duizeligheid, hartkloppingen, hypotensie. Huid (en kleren): Lichte irritatie mogelijk. Ogen: Lichte irritatie mogelijk. RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: Spoel de mond. Bel 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking. De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing. nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij bewaren volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking e UN 3082 NEDERLAND Klein Gevaarlijk Afval N Milieugevaarlijk geregistreerd handelsmerk van: Toelatingshouder: Arnhemseweg GK Leusden, Holland Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. T Vergiftig S1768A/14

5 Afalon flow Aandachtig het etiket lezen voor gebruik. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Waarschuwingszinnen Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan het ongeboren kind schaden. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. HERBICIDE werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 450 g/l toelatingsnummer : N W.7 geregistreerd handelsmerk van: Toelatingshouder: Arnhemseweg GK Leusden, Holland Veiligheidsaanbevelingen Niet roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Was alle beschermende kleding na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. HERBETREDEN Kassen na een gewas-of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte. Beschermen tegen bevriezing. Opslagtemperatuur : minimumtemperatuur: 0ºC, maximumtemperatuur: 35ºC Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente. EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER UN 3082 NEDERLAND inhoud : 4 x 5 L e N T Milieugevaarlijk Vergiftig T1768C/14 SYMPTOMEN Inademen: Lichte irritatie van de bovenste luchtwegen mogelijk. Inslikken: Misselijkheid, braken, diarree; bij aanzienlijke blootstelling is een methemoglobine vorming, gevolgd door hemolyse mogelijk met bleekheid, cyanose, duizeligheid, hartkloppingen, hypotensie. Huid (en kleren): Lichte irritatie mogelijk. Ogen: Lichte irritatie mogelijk. RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: Spoel de mond. Bel 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking. Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder dan eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. NOTA VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. VORSTVRIJ BEWAREN Voor gebruik en lot no.: zie individuele verpakking.

6 T1768D/14

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Demonstratiedag. Chemische bestrijding van knolcyperus (Cyperus esculentus L)

Demonstratiedag. Chemische bestrijding van knolcyperus (Cyperus esculentus L) Demonstratiedag Chemische bestrijding van (Cyperus esculentus L) 3 september 2010 Beilen Tolmaatsweg LCPC LUTGERT CROP PROTECTION CONSULTANCY VOORWOORD Eind jaren zeventig vestigde zich op een aantal akker-

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen Nationaal plan Bestrijdingsmiddelen Reactie op het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 juli 2012. Inleiding Chemische bestrijdingsmiddelen zijn

Nadere informatie

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Nucleaire geneeskunde Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Afspraak Dag en datum:... dag... Tijd:... uur Waar: gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK Onze informatiebladen geven uitvoerige technische-informatie en tips over specifieke onderwerpen, welke direct in relatie staan met zaden en zaaien. Zelden stellen

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2012-2013 45ste uitgave ANTIGIFCENTRUM Tel. 070 245.245 www.fytoweb.fgov.be Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen evenwel fouten in de aangegeven

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw. J. van Vliet L.N.C. Vlaar P.C.

Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw. J. van Vliet L.N.C. Vlaar P.C. Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw J. van Vliet L.N.C. Vlaar P.C. Leendertse Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Koolzaad, het nieuwe goud?

Koolzaad, het nieuwe goud? MINISTERIE van de VLAAMSE GEMEENSCHAP Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie (ABKL) Afdeling Voorlichting Granen, Eiwitrijke en Oliehoudende Gewassen Koolzaad, het nieuwe goud? 2 Koolzaad

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek

Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek Beste lezer(es), Binnenkort verschijnt mijn nieuwe boek over moestuinieren, getiteld Moestuin e-boek. Om een indruk te geven wordt deze demo gratis verspreid.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

NEDERLANDS POOTGOED GOED GEKEURD; Het belang van goedgekeurd pootgoed

NEDERLANDS POOTGOED GOED GEKEURD; Het belang van goedgekeurd pootgoed NEDERLANDS POOTGOED GOED GEKEURD; Het belang van goedgekeurd pootgoed NEDERLANDS POOTGOED GOED GEKEURD; Het belang van goedgekeurd pootgoed Inhoud Het belang van goedgekeurd pootgoed 4 Minimum kwaliteitseisen

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie